(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

7/2022 FORU LEGEA, MARTXOAREN 22KOA, EZARTZEN DUENA NOLA BANATU TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ TOKI-ERAKUNDEEK NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSA.

BON N.º 66 - 01/04/2022  I. TITULUA. TOKIERAKUNDEEK TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSA

  I. KAPITULUA. TOKIERAKUNDEEK TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSAREN ARAUAREN HELBURUA, IZAERA, ZUZKIDURA, BANAKETA ETA BILAKAERA

  II. KAPITULUA. FINANTZAKETA OROKORREKO FUNTSA

  III. KAPITULUA. ZERBITZUAK FINANTZATZEKO FUNTSA

  IV. KAPITULUA. MONTEPIOEN DEFIZITA FINANTZATZEKO FUNTSA

  V. KAPITULUA. LURRALDE KOHESIORAKO FUNTSA

  VI. KAPITULUA. TRANSFERENTZIA ARRUNTEN FUNTSAREN BEHIN BETIKO ESLEIPENA ETA ORDAINKETA


  II. TITULUA. KONPENTSAZIOA EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAREN BIDEZ BILDUTAKOA MURRIZTEAGATIK

  I. ERANSKINA. ALDAGAIAK ETA APLIKAZIOITURRIAK FINANTZAKETA OROKORREKO FUNTSA BANATZEKO FORMULAN

  II. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA ERATZEN DUTEN ALDAGAIAK

  III. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA KODETZEA

  IV. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA UDALERRIAREN ARABERA

  V. ERANSKINA. IZAERA POLIZENTRIKOA DUTEN UDALERRIAK (POLI BALIO ALDAKORRA, 0 EZ DENA)

  VI. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEAREN BALIO HANDIENA DUTEN UDALERRIAK, NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIAREN AZPIEREMU BAKOITZEKO

  VII. ERANSKINA. UDALERRIAK ZENTRALITATEAREN ARABERAKO KATEGORIATAN TALDEKATUTA

  VIII ERANSKINA. LURRALDE KOHESIORAKO FUNTSAREN UDALERRI ONURADUNAK

  IX. ERANSKINA. 2022AN UDALERRIEK ETA KONTZEJUEK JASO BEHARREKO GUTXIENEKO ZENBATEKOAK


HITZAURREA

Konstituzioaren 142. artikuluak ezartzen duenez, toki ogasunek behar adinako baliabideak izanen dituzte legeak udalbatzei esleitzen dizkien eginkizunak betetzeko eta, funtsean, beren tributuez eta Estatukoetan eta autonomia erkidegoetakoetan duten partaidetzaz hornituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateak eskumena du toki ogasunen arloan, Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 46. artikuluaren arabera.

Era berean, Toki Autonomiaren Europako Gutunak, 1985eko urriaren 15ekoak (Espainiak 1988ko urtarrilaren 20an berretsia), eskubidea aitortzen die toki-erakundeei “behar adinako baliabide propioak izateko, eta haietaz libreki baliatzeko, beren eskumenak betetzean”, eta adierazten du, halaber, finantza baliabide horiek Konstituzioak edo legeak aurreikusitako eskumenen araberakoak izan beharko dutela.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak toki ogasunei buruzko VIII. tituluan xedatzen duenez, 259. artikuluan zehazki, Nafarroako toki-erakundeek beren eskumenak erabili eta beren esku utzitako helburuak bete ditzaten, toki ogasunei behar adina baliabide emanen zaizkie; Nafarroaren toki araubide berekiko gaia den aldetik, hala aurreikusten baitu Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 18.2 artikuluak, baliabide horiek toki ogasunei buruzko foru lege baten bidez arautuko dira, hots, Konstituzioaren 142. artikuluan, lehen aipatutakoan, jasotzen den finantza nahikotasunaren printzipioari mamia emanez.

Horrez gain, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 260. eta 261. artikuluetan ezartzen da ezen toki ogasunen baliabide-iturriak izanen direla, besteak beste, beren tributu propioak eta Foru Komunitatekoetan eta Estatukoetan duten partaidetza.

Beste alde batetik, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen hitzaurreak behin betiko finkatzen du Nafarroako Toki Ogasunen Funtsaren izaera, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, Espainiako autonomia erkidegoen artean aitzindaria izan zen sistema bat ezarriz eta atzean utziz toki ordenamenduan ordura arte izandako toki ogasunen funtsen izaera, banaketa hutsera bideratua.

Aipatutako 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluak ezartzen du, batetik, Nafarroako toki-erakundeek partaidetza izanen dutela Foru Komunitateko Ogasun Publikoaren zerga-sarreretan, toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zuzkiduraren bitartez, eta bestetik, funts horren urteko zuzkidura egituratzeko, transferentzia arrunten funts bat eta kapital-transferentzien funts bat ezarriko direla, ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformak eragindako diru-bilketaren galera konpentsatzeko urteko ekarpen batekin ere osatuta.

123.3 artikuluak xedatzen du ezen transferentzia arrunten funtsaren zuzkidurak 257.859.026 euroko zenbatekoa izanen duela 2022ko ekitaldirako eta, hurrengo ekitaldietarako, zenbatekoa aurreko ekitaldiko aurrekontuan transferentzia arrunten funts gisa jasotakoa izanen dela, gehituta aurreko ekaineko Nafarroako Foru Komunitatearen urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizea gehi bi portzentaje-puntu.

Halaber, 4. apartatuak xedatzen du Transferentzia Arrunten Funtsaren zenbatekoa banatuko da dagokion foru lege arau-emaileak zehazten duen moduan, justiziaren, proportzionaltasunaren, gizarte- eta lurralde-kohesioaren eta finantza-nahikotasunaren printzipioen arabera.

Arau horrek ezartzen du, halaber, Nafarroako toki-erakundeak ordezkatzen dituzten elkarte edo federazioei ere eginen zaizkiela ekarpen ekonomikoak, noraino dauden finkatuta Foru Komunitatean.

Aipaturiko 123. artikuluaren 7. apartatuak xedatzen du, halaber, toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zuzkidura urteroko ekarpen batekin osatuko da, konpentsazioa izan dadin ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galeragatik. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legearen bidez egin zen, zeinak Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatu baitzuen.

Ekarpen horren zenbatekoa, banaketa eta bilakaera zehazteko, bete beharko da lehen aipatutako 4. paragrafoan adierazten den transferentzia arrunten funtsari buruzko foru legean horretarako ezartzen dena.

Ondorioz, bidezkoa da Nafarroako tributuetan toki-erakundeek parte hartzeko duten funtsaren banaketa arautzen duen foru legea onestea, transferentzia arrunten zatian, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluaren agindua betez.

Foru lege honek egitura hau du: hitzaurrea, bi titulu, xedapen gehigarri bat, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen. Gainera, bederatzi eranskin ditu.

I. tituluak Nafarroako toki-erakundeek Foru Komunitateko tributu bidezko diru-sarreretan parte hartzeko duten funtsa arautzen du, transferentzia arrunten zatian (“Transferentzia Arrunten Funtsa” izenekoa); eta II. tituluak, berriz, ekonomia jardueren gaineko zergan diru-bilketa galtzeagatik egiten den konpentsazioa.

Transferentzia Arrunten Funtsari dagokionez, I. titulua sei kapitulutan banatzen da. I. kapituluak hauxe arautzen du: arauaren helburua, Funtsaren izaera juridikoa, zuzkidura, bilakaera eta banaketa.

Azpimarratu behar da lehenengo aldiz definitzen dela Funtsa Nafarroako toki-erakundeen baliabide propio gisa, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, erabilera librekoa eta baldintzarik gabekoa.

Foru araudiak berariaz aitortuta tokiko finantzaketak baldintzarik gabeko izaera duela, urrats erabakigarria eta kualitatiboa ematen da 1985eko urriaren 15eko Toki Autonomiaren Europako Gutunaren 9. artikuluan xedatutakoa bete dadin, Nafarroako toki-erakundeen autonomia eta finantza-nahikotasuna babestuz eta indartuz beren eskumenak baliatzeko eta dagozkien helburuak betetzeko.

Gainera, Nafarroako toki-erakundeei aurrekaririk gabeko egonkortasuna ematen zaie finantzaketan; izan ere, kontuan izanda Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan xedatutakoa, bermatzen da Transferentzia Arrunten Funtsaren zuzkidura handituko dela Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean 2022rako ezarritako zenbatekoa adina (257.859.026 euro), gehi ehuneko bi puntu.

Nafarroako aurrekontuei buruz urtero onesten diren foru legeak, beraz, aipatutako aginduan xedatutakoari egokitu beharko zaizkio, eta kontsignatu beharko dute foru lege honen 4. artikuluan adierazten den bilakaeraren arabera dagokion kopurua.

Transferentzia Arrunten Funtsa 5 apartatutan banatzen da: Finantzaketa Orokorreko Funtsa, Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa, Lurralde Kohesiorako Funtsa eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako Laguntza.

Arauak 2022rako funtsaren zuzkidura eta bilakaera erregulatzen ditu, bai orokorra, lehen aipatutako 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan xedatutakoaren arabera, bai hura osatzen duten zati bakoitzarena.

II. kapituluak Finantzaketa Orokorreko Funtsa arautzen du. Funts horren onuradunak udalak eta kontzejuak dira, eta aipatutako toki-erakundeen finantza-nahikotasuna bermatzera bideratzen da, beren eskumenak gauzatu eta beren esku dituzten helburuak bete ditzaten, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 259. artikuluak ezartzen duen bezala.

Toki-erakundeek Nafarroako tributuetan duten partaidetza banatzeko sistema, 2021eko ekitaldira arte aplikatu dena, urte hori barne, ez da eguneratu 2009tik. Urte hauetan zehar, zenbait akats antzeman dira, eta Finantzaketa Orokorreko Funts berriarekin zuzendu nahi dira.

Lehenik eta behin, aurreko formulak, bere egitura zela eta, balio negatiboak edo zero balioak sortzen zituen kasu batzuetan, udalerri batek ahalmen fiskala handiagoa zuenean gastu-beharrak baino. Hari eutsiz gero, ukitutako udalerriek ez lukete parte hartuko Nafarroako Ogasun Publikoaren tributu-sarreren banaketan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan ezarritakoa urratuz.

Gainera, hainbat klausulak udalerri eta kontzeju guztiei bermatzen zieten aurreko urtean jasotako zenbatekoa, KPIa gehituta, gehi diferentzial bat, eta horrek, aldi berean, ekarri zuen formulak ez funtzionatzea; izan ere, azken lau urteetan funtsaren % 1 baino ez zen banatu, Kontuen Ganberak 2019ko martxoko txostenean egiaztatu zuen bezala.

Berme-klausula horrek sortutako distortsioek kalte egin diete, batez ere, azken urteotan biztanle kopurua nabarmen handitu duten udalerriei.

Era berean, Iruña sartu da oraingo formularen kalkuluan, 2009an egindako formulak ez baitzuen udalerri hori kontuan hartzen.

Proposatutako formula berria aurrekoaren eguneratzea da, Nafarroako Unibertsitate Publikoko talde berak egina, estatistika-metodoari jarraipena emanda eta ulertuta erakunde bakoitzaren finantzaketa-beharra dela gastu-beharra gehi bere gaitasun fiskalaren alderantzizkoa. Aldagaiak eguneratu dira, eta berriak sartu, eta horien haztapena berrikusi da.

Gastu-beharrak banaketaren % 75 hartzen du, eta gaitasun fiskalaren alderantzizkoak, berriz, gainerako % 25a.

Honako hauek dira gastu-beharrak adierazten dituzten bost aldagaiak: erakunde bakoitzeko biztanleria, hiri-lurzoru publikoaren hedapena, 65 urteko edo gehiagoko biztanleria, pobrezia-arriskuan dagoen biztanleria eta biztanleriaren sakabanatze-indizea. Berritasun gisa, zenbateko finko batzuk sartu dira udalerri txikienentzat.

Gaitasun fiskalaren alderantzizko indizeak % 25eko haztapena du; ehuneko horrek islatzen du indize horretan adierazitako baliabide arrunten batura, udal-gastu osoaren gainean.

Baliabide horiek, zehazki, honako hauek dira: hiri- eta landa-lurraren gaineko kontribuzioak, ekonomia jardueren gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga eta ondasun higiezinen errentengatiko diru-sarrerak eta emakida eta aprobetxamendu bereziak.

I. tituluko III. kapituluak Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa arautzen du zerbitzu jakin batzuk ematen dituzten toki-erakundeak finantzatzeko tresna gisa, banaketa-modulu batzuk finkatuz.

Behin aztertuta haien kostua eta modulizazio gaitasuna prozedura estatistikoen bidez, aipagarrienak hautatu dira, eta, zehazki, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak (0-3 urte) eta udal-liburutegiak.

IV. kapituluan, bestalde, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa arautzen da: defizitaren banaketari lotutako finantzaketa da, aplikatu behar baita martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legea, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzkoa.

Helburua da toki-erakundeek montepioen defizitetik ordaindu beharreko zenbateko osoa finantzatzea, barnean daudela montepio propioa dutenak, hala nola Iruña, Tutera eta Tafalla, jardunean dauden langileen soldata-masaren % 32 izan ezik.

Montepio orokorraren defizita finantzatzen jarraituko da jardunean dauden mendeko funtzionarioak eta administrariak dituzten toki-erakundeetarako, gainerako finantzazioa gainerako defiziten arabera banatuta, funts honetarako aurreikusitako zenbatekoa agortu arte.

V. kapituluak Lurralde Kohesiorako Funtsa arautzen du beren lurralde-eremuan trakzio-izaera nabarmena duten Nafarroako udalerriak finantzatzeko tresna gisa, eta aitortzen du udalerri horiek funtsezko zeregina dutela lurraldea egituratzeko orduan eta funtsezko ekarpena egiten dutela lurraldearen garapen jasangarriaren alde, zerbitzuak modu orekatuan eta solidarioan eskuratzeko aukera sustatuz.

Trantsizio bat da, eredu monozentrista batetik, zeinak Iruñea bakarrik hartzen baitzuen kontuan, Hiriburutza Agirian jaso bezala, eredu polizentrista batera, zeinak garapen espazial orekatua ahalbidetzen baitu, Nafarroako Lurralde Estrategiak definitu zuena.

Lurralde Kohesiorako Funtsaren helburua da herritar guztien bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, lurraldeen artean dauden desberdintasunak murrizteko, jendea bizi den lekua edozein dela ere.

Kohesio Funtsak bateratu egiten ditu Nafarroako Toki Ogasunen araudia erregulatzen duten printzipioak (justizia, proportzionaltasuna, gizarte-kohesioa, lurraldeen arteko oreka eta finantza-nahikotasuna) honako hauekin: irisgarritasuna, kontserbazioa, lehiakortasuna, gizarte-kohesioa, polizentrismoa eta natura- eta kultura-ondarearen kudeaketa adimenduna, jasota daudenak Nafarroako Lurralde Estrategian eta aplikatzen direnak Nafarroako lurralde antolamenduko planetan eta Europako Lurralde Estrategian.

Horretarako, Nafarroako udalerri guztien Trakzio Gaitasunaren Indizea egiten da, kontuan hartuta zer-nolako zentralitatea, erakargarritasuna, lehiakortasuna, lurraldearen egituraketa eta harremanak sortzeko gaitasuna duten; ondoren, trakzio-izaera handiena dutenak hautatu eta kategorizatu egiten dira, Nafarroako Lurralde Estrategian definitutako azpieremuei lotuta.

Indize hori irizpide bat izanen da Kohesio Funtsa banatzeko; beraz, proportzionaltasuna eta objektibotasuna bilatuko dira.

I. tituluko VI. kapituluak Transferentzia Arrunten Funtsaren behin betiko esleipena eta ordainketa arautzen ditu.

Udalerriei behin betiko esleitzeko, deskribatutako funtsen formuletatik ateratzen den hasierako zenbatekoa kalkulatu ondoren, berme bat aplikatuko da, lurzoru-klausula bat, hain zuzen ere, 2022an 5.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei ordaindu beharreko zenbatekoak inoiz ez daitezen izan 2021ean kontzeptu hauengatik jaso zirenak baino txikiagoak: transferentzia arrunten funtsa, udalbatzako kide-kopuruaren araberako ordainketa eta eskola-kontzentrazioen funtzionamendurako transferentziak.

5.000 biztanletik gorako udalerriek, bestalde, 2022an bermatuta izanen dute 2021ean aurreko paragrafoan zehaztutako kontzeptuengatik jasotako zenbatekoaren % 98, gehi Hiriburutza Agiriaren kontzeptuan jasotakoa, hala badagokio, eta kontzejuek, berriz, 2021ean jasotako zenbatekoa. Gehieneko muga toki-erakunde horiek urte horretan jasotako batez bestekoaren % 150 izanen da, biztanleria-tarteen arabera.

Jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak % 1 igoko dira urtero, aurreko ekitaldian jasotakoen aldean.

Kontuan hartuta nolako eragina duen hiri-lurraren gaineko egungo kontribuzioaren ondoriozko sarreren haztapenak funtsaren banaketa sisteman, arauan aurreikusita dago udalerriek jaso beharreko zenbatekoak murriztuko direla, baldin eta ekitaldian eguneratu gabe badituzte beraien udal-mugarteetan aplikatzekoak diren balio katastralak, edo hasi gabe badute balio horiek berrikusteko legez ezarritako prozedura.

Berritasun bat sartu da: toki-erakundeek ez badute bidali banaketaren aurreko bigarren urteko kontu orokorra edo aurrekontu-likidazioa, soluzio bakoitzean ordaindu beharreko zenbatekoaren % 10 atxikiko zaie, baina dokumentazio hori bidaltzeko unean atxikitako zenbatekoak ordainduko zaizkie.

Asmoa da pizgarria izatea, ez penalizatzailea; izan ere, ordainketan atxikipena da, eta ez Transferentzia Arrunten Funtsaren banaketaren ondoriozko zenbatekoaren murrizketa, eta ukitutako toki-erakundeek, hala badagokie, justifikatzen ahalko dute, behar bezala arrazoituz, ezintasun materiala dutela aipatutako betebeharra betetzeko.

Aurreikusita dago, orobat, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari laguntza ordaintzea, 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluaren 4. apartatuaren azken paragrafoan xedatutakoa betez. Horren arabera, Transferentzia Arrunten Funtsa arautzen duen Foru Legeak ekarpen ekonomikoak jaso behar ditu Nafarroako toki-erakundeak ordezkatzen dituzten elkarte edo federazioentzat, zenbateraino dauden ezarrita Nafarroako Foru Komunitatean, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeren 71. artikuluarekin, zeinak arautzen baitu toki-erakundeek eskubidea dutela federazio edo elkartetan elkartzeko, interes amankomunak babestu eta sustatzeko, baita lege horren 72.2 artikuluarekin ere, zeinak berariaz aurreikusten baititu laguntza ekonomiko horiek.

Ondoren, foru lege honen II. tituluak, lehen aipatutako Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 123.7 artikuluan xedatutakoarekin bat, urteko ekarpenaren zenbatekoa, banaketa eta bilakaera arautzen ditu, konpentsazioa emateko ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondoriozko diru-bilketaren galeragatik. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legeak egin zuen, zeinaren bidez Nafarroako Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzen, eta horren arabera, salbuespen kasu berri bat ezarri zen 1.000.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia duten subjektu pasiboentzat (hau da, g) letra gehitzea Toki Ogasunei buruzko tributuen gaineko 2/1995 Foru Legearen 150.1 artikuluari).

Arauak, orobat, honako hauek ditu: xedapen gehigarri bakar bat (funtsak mugitzeari buruz toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren partidetan), xedapen indargabetzaile bat, bi azken xedapen eta bederatzi eranskin, honakoak arautzen dituztenak: Finantzaketa Orokorreko Funtsa banatzeko formulako aldagaiak eta aplikazio-iturriak, Trakzio Gaitasunaren Indizea osatzen duten aldagaiak, Trakzio Gaitasunaren Indizearen kodifikazioa, Trakzio Gaitasunaren Indizea udalerrien arabera, udalerri polizentrikoen zerrenda, Trakzio Gaitasunaren Indizearen balio handiena azpieremuen arabera duten udalerrien zerrenda, zentraltasunaren araberako kategoriatan taldekatutako udalerriak, Lurralde Kohesiorako Funtsaren onuradun diren udalerriak eta toki-erakundeei bermatutako zenbatekoak.

I. TITULUA. TOKI-ERAKUNDEEK TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSA

I. KAPITULUA. TOKI-ERAKUNDEEK TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSAREN ARAUAREN HELBURUA, IZAERA, ZUZKIDURA, BANAKETA ETA BILAKAERA

1. artikulua . Arauaren helburua.

Foru lege honek arautzen ditu toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren (transferentzia arrunten funtsa) zuzkidura eta horren urteko banaketa, bai eta urteroko ekarpena konpentsatzeko ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galera. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legeak egin zuen, zeinaren bidez Nafarroako Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzen.

2. artikulua . Tokierakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa Nafarroako udalerrien eta kontzejuen baliabide propioa da, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, erabilera librekoa eta baldintzarik gabekoa, eta haien autonomia eta finantza-nahikotasuna aitortzen, babesten eta indartzen du.

Hala ere, finalistak izanen dira Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsetik toki-erakundeek funts hori finantzatzeko jasotzen dituzten ekarpenak.

3. artikulua . Funtsaren zuzkidura.

1. Transferentzia Arrunten Funtsaren zuzkidura 257.859.026 eurokoa izanen da 2022ko ekitaldirako.

2. Hurrengo ekitaldietarako, zenbatekoa izanen da aurreko ekitaldiko aurrekontuan Transferentzia Arrunten Funts gisa jasotakoa, gehi Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adinakoa, gehi ehuneko bi puntu, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan ezarritakoarekin.

4. artikulua . Banaketa eta bilakaera.

1. Honela banatuko da 2022ko ekitaldirako Transferentzia Arrunten Funtsaren zenbatekoa:

- Finantzaketa Orokorreko Funtsa: 196.709.026 euro.

- Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa: 20.000.000 euro.

- Montepioen defizita Finantzatzeko Funtsa: 24.500.000 euro.

- Lurralde Kohesiorako Funtsa: 16.200.000 euro.

- Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza: 450.000 euro.

2. Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa, Lurralde Kohesiorako Funtsa eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza ekitaldi batetik bestera handituko dira, Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adina.

Urte batean negatiboa baldin bada Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizea, aurreko ekitaldiko zenbatekoei eutsiko zaie.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa ekitaldi batetik bestera handituko da, Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adina, gehi ehuneko bi puntu.

Finantzaketa Orokorreko Funtsari gainerako zenbatekoa gehituko zaio, aurreko artikuluan adierazitako Transferentzia Arrunten Funtsaren gehikuntza osatu arte.

II. KAPITULUA. FINANTZAKETA OROKORREKO FUNTSA

5. artikulua . Definizioa.

Finantzaketa Orokorreko Funtsa Nafarroako udalerriak eta kontzejuak finantzatzeko tresna da, beren eskumenak gauzatu eta esleitu zaizkien helburuak bete ditzaten.

6. artikulua . Finantzaketa Orokorreko Funtsa udalerrien artean banatzeko formula.

1. Finantzaketa Orokorreko Funtsa (FFG) banatzean, kontuan hartuko dira udalen gastu-beharrak zehazten dituzten bost aldagai eta haien gaitasun fiskala zehazten duten lau aldagai. Lehenengoak, oro har, banaketaren % 75 dira, eta bigarrenak gainerako % 25a.

2. Bost aldagaien pisua honako formula honetan jasotakoa da:

FFG = % 64,575 × POB + % 7,275 × SUP + % 1,875 × DIS + % 0,675 × P65 + % 0,600 × PRP + % 25 × ICF

3. Hauek dira aldagai bakoitza banatzeko irizpideak:

- POB: biztanleria.

Hasieran, 30.000 euroko zenbateko finkoa esleituko zaie 1.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei, eta 25.000 eurokoa, berriz, 1.000 biztanle edo gehiago eta 2.500 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei.

Gainerako zenbatekoa esleitzeko, kontuan hartuko da udalerri bakoitzak duen biztanleriak Nafarroako biztanleria guztiaren gainean osatzen duen portzentajea.

- SUP: erabilera publikoko hiri-azalera.

Esleitzeko, kontuan hartuko da erabilera publikoko zenbateko hiri-azalera daukan udalerri bakoitzak, Nafarroa osoko erabilera publikoko hiri-azaleraren gainean.

- DIS: biztanleriaren sakabanaketa-indizea.

Esleitzeko, kontuan hartuko da udalerri bakoitzak zer biztanleriaren sakabanaketa-indize daukan Nafarroa osoko indize horien baturaren gainean. Biztanlegune bakarra duten udalerriek ez dute esleipenik jasoko.

- P65: 65 urte edo gehiago dituzten biztanleen haztapena.

65 urte edo gehiago dituzten biztanleen arabera esleituko da, udalerri bakoitzeko zahartze-mailaren arabera haztatuta, Nafarroa osoko mota horretako biztanleak kontuan izanik.

- PRP: pobrezia-arriskuan dauden biztanleen haztapena.

Pobrezia-arriskuan dauden biztanleen arabera esleituko da, udalerri bakoitzeko pobrezia-tasaren arabera haztatuta, Nafarroa osoko biztanleria horren batura kontuan izanik.

- ICF: gaitasun fiskalaren alderantzizkoa.

Gaitasun fiskalaren alderantzizkoa erlazio bat da, Nafarroako udalerri guztien batez besteko per capita diru-sarreren eta udalerri bakoitzaren per capita diru-sarreren artekoa, udalerri bakoitzeko biztanleriaren eta Nafarroako osoko biztanleriaren arteko erlazioaren arabera haztatuta. Ondorio horietarako, gaitasun fiskala formula honen arabera kalkulatuko da:

ICF = % 56,872 × CT + % 10,877 × IAE + % 19,271 × IVTM + % 12,980 × IPAC

Azalpena:

CT: Lurraren kontribuzioaren kuota osoa, ehuneko 0,25eko tasa aplikatuz kalkulatua. Kuota kalkulatzeko, katastroko balioa erabiliko da, merkatuko balioetara egokituta balioak zuzentzeko koefiziente baten bidez, merkatuko baliotik zenbat urruntzen diren kontuan izanik.

IAE: Udalerri bakoitzeko ekonomia jardueren gaineko zergaren oinarri-kuota, ulertuta oinarri-kuota dela udal, lurralde eta nazio kuoten batura, udal errekargua kenduta.

IVTM: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren eskubide likidatuak udalerri bakoitzean.

IPAC: Udalerri bakoitzean likidatutako eskubideak, ondasun higiezinen errentei eta emakida eta aprobetxamendu berezien produktuei dagozkienak (jasota daude Nafarroako toki-erakundeen aurrekontu-egituraren 54. eta 55. artikuluetan, eta egitura, berriz, irailaren 23ko 234/2015 Foru Dekretuan).

4. Udalerrien arteko banaketa kalkulatzeko behar diren aldagaien balioak foru lege honen I. eranskinean aipatzen diren iturrietatik lortuko dira.

Aldagai guztien erreferentziako urtea izanen da banaketa egiten den urteko maiatzaren 1ean udalerrietako biztanleriaren datu estatistiko ofizialak dauzkan urtea.

Erreferentziako urterako daturik ez badago, informazio hori daukan urte berriena erabiliko da.

7. artikulua . Hasierako diruesleipena udalerri eta kontzejuetarako.

Aurreko artikuluan jasotako formula aplikatuz lortuko da udalerriei dagokien hasierako esleipena.

Kontzejuak dituzten udalerrietan, haiei esleitutako partaidetzatik zati bat kenduko da, eta kontzejuen artean banatuko.

Kontzeju bakoitzari dagokion hasierako esleipena kalkulatzeko, kasuan kasuko udalerriaren partaidetza bider % 30 eginen da, eta hori berriz ere bider kontzejuko biztanleen proportzioa, udalerriko biztanleria osoarekin alderaturik ateratakoa.

Gainerakoa udalerriari dagokion hasierako esleipena izanen da, Finantzaketa Orokorreko Funtsaren kontzeptuan.

III. KAPITULUA. ZERBITZUAK FINANTZATZEKO FUNTSA

8. artikulua . Definizioa.

Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa udalerriak finantzatzeko tresna bat da, eta horretarako, banaketa-modulu jakin batzuk ezartzen ditu, lotuta daudenak honako zerbitzu hauen kudeaketari:

- Titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

- Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak (0-3 urte), titulartasun publikokoak, lankidetza hitzarmen bat sinatuta dutenak hezkuntza arloan eskumena duen departamentuarekin, bat etorriz martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan eta Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan ezarritakoarekin edo, hala badagokio, horiek ordezten dituzten edo aplikatu beharreko xedapenetan ezarritakoarekin.

- Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegiak.

9. artikulua . Banaketa.

Honela banatuko da Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa:

- % 80, titulartasun publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeengatik.

- % 15, titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxeengatik.

- % 5, Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegiengatik.

10. artikulua . Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei lotutako banaketa.

1. Titulartasun publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe bakoitzaren gastu-premiaren indizea kalkulatuko da eskola-unitateen kopuruaren, ikastetxe bakoitzean matrikulatuta dauden bertako eta beste toki-entitate batzuetako ikasleen eta zerbitzu osagarriengatiko gastuaren estimazioaren arabera, honako formula honi jarraituz:

IkastetxeI = 0,1824 × EskUnit kop. + 0,0014 × MatIkasle kop. + 0,8162 × ZerbOsag.

2. Foru lege honetan xedatutakoari dagokionez, honako definizioak hartuko dira aintzat:

- IkastetxeI: Ikastetxe bakoitzak banaketan duen indizea. Emaitza udalerrika multzokatuko da.

- EskUnit kop.: udalerri bakoitzeko ikastetxe bakoitzeko eskola-unitateen kopurua. Hezkuntzaren alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

- MatIkasle kop.: ikasturtean udalerri bakoitzeko ikastetxe bakoitzean matrikulatutako ikasleak. Hezkuntzaren alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

- ZerbOsag.: beste zerbitzu osagarri batzuetarako zenbatetsitako gastuak, hala nola ikastetxeen zaintzak eta mantentze-lanak, honako taula honen arabera:

IKASLEAK

UNITATEEN KOP.

ZERBITZU OSAGARRIEN KOP.

1 eta 149 bitarte

“9

0.5

150-299

“16

1.0

300-449

“25

1.5

450-599

“31

2.0

600-749

“38

2.5

750-900

“50

3.0

Ikastetxe bakoitzean, zerbitzu osagarri gehien egozten duen aldagaia aukeratuko da.

3. Udalerri bakoitzak Funtsak banatutako zenbatekoan duen partaidetza kalkulatzeko, bertako ikastetxeen gastu-premiaren indizea zehazten duen portzentajea erabiliko da, Nafarroa osoko indize guztiak kontuan hartuta.

4. Ikastetxearen gastuak kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek ordaintzen baditu, gastu-beharraren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

5. Hezkuntza arloko eskumena duen departamentuak behar bezala justifikatutako eta arrazoitutako kasuetan, udalerri batek funtzionamendu-gastuak ordaindu behar baditu bere ikasleak daudelako mugakide diren beste autonomia erkidego batzuetan dauden titulartasun publikoko ikastetxeetan, konpentsazioa jasoko du gastu horiengatik guztiengatik, Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsaren kargura.

11. artikulua . Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeei lotutako banaketa (03 urte).

1. Titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxeen gastu-premiaren indizea zenbateko bat izanen da, hain zuzen, udalerriaren ekarpen gisa ezarri dena hezkuntza arloan eskumena duen departamentuarekin sinatutako lankidetza hitzarmenean (Funtsaren banaketa kalkulatzen den urteko ikasturtean indarra daukan horretan), bat etorriz martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan eta Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan ezarritakoarekin, edo, hala badagokio, haiek ordezten dituzten xedapenetan edo aplikatu beharrekoetan ezarritakoarekin.

2. Hitzarmena kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek sinatzen badu, gastu-premiaren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

3. Funtsak banatutako zenbatekoan udalerri bakoitzak daukan partaidetza portzentaje bat izanen da, hain zuzen Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxe bakoitzaren beharren indizeak zehazten duena Nafarroako ikastetxe guztien indize guztien gainean.

4. Urtero, hezkuntza arloan eskumena duen departamentuak, urtarrilean, datuak emanen ditu toki-erakundeei dagokien ekarpenari buruz, kasuan kasuko ikasturterako sinatutako hitzarmenekin bat.

12. artikulua . Nafarroako Liburutegien Sarean sartuta dauden udalliburutegiei lotutako banaketa.

1. Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegien gastu-premiaren indizea kalkulatzeko, kontuan hartuko dira liburutegi bakoitzaren metro karratuak eta zenbatetsitako liburuzainen kopurua, Nafarroako Gobernuak kontratatutako langilerik ez duten liburutegien kasuan.

2. Formula honen arabera kalkulatuko da udalerri bakoitzaren partaidetza:

PBiblioteca = 0,7421 × m² / m² guztiak + 0,2579 × liburuzain kopurua / liburuzain guztiak

Azalpena:

- PBiblioteca: Udalerriak Funtsak banatutako zenbatekoan duen partaidetzaren ehunekoa.

- M2: udal-liburutegi bakoitzaren azalera, metro koadrotan. Kultura alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

- Liburuzain kopurua: Nafarroako Gobernuko langilerik ez duten liburutegietarako zenbatetsitako liburuzainen kopurua. Kultura alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

3. Liburutegiaren gastuak kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek ordaintzen baditu, gastu-beharraren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

IV. KAPITULUA. MONTEPIOEN DEFIZITA FINANTZATZEKO FUNTSA

13. artikulua . Definizioa.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa tresna bat da, Nafarroako toki-erakundeek ordaindu behar dituzten udal-funtzionarioen montepioen klase pasiboen urteko kostu garbi osoa finantzatzeko, aplikatu behar baita Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzko martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarria.

14. artikulua . Banaketa.

Honela finantzatuko da udalerriek beren gain hartu beharreko udal-montepioen defizita:

1. Lehendabizi, montepio orokorraren defizita zehazteko organo eskudunak banaketa eginen du udalerrien artean, gaia erregulatzen duen araudia betez.

Funtsaren kargura finantzatuko da, oso-osorik, jardunean dauden mendeko langile eta administrariengatik udalerri bakoitzari egotzitako defizitetik ordaindu beharreko zenbatekoa, eta erakunde bakoitzari zenbateko bat deskontatuko zaio, jarduneko langile horien soldata-masaren ehuneko hogeita hamabiren baliokidea dena, zeina udalerriaren kargura izanen baita.

2. Ondoren, Funtsaren gainerakoa erabiliko da, proportzionalki, montepio orokorraren defizitetik udalek ordaindu beharreko zenbatekoa finantzatzeko (defizit hori biztanleria kontuan hartuta banatzen da), bai eta Iruñeko, Tuterako eta Tafallako udalek beren montepioetatik ordaindu behar dituzten zenbatekoak ere, bat etorriz martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin (foru lege horrek Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorra du hizpide).

3. Iruñeko, Tuterako eta Tafallako montepioen defiziten ondoriozko zenbatekoari kenduko zaio, udal bakoitzaren kontura izanen baita, jarduneko menpeko langileen eta administrarien soldata-masaren ehuneko hogeita hamabi adinako zenbatekoa.

Zenbateko horiek jaso ahal izateko, Iruñeko, Tafallako eta Tuterako udalek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, non zehaztuko baitituzte beren montepio-araubidean jardunean ari diren mendeko langileen eta administrarien soldata-masak, aurreko ekitaldikoak.

Ziurtagiri hori urte bakoitzeko maiatza baino lehen aurkeztu beharko da toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusian.

Epea betetzen ez bada, kontzeptu horretan inolako finantzaketarik jasotzeko eskubidea galduko da.

4. Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsean soberakinak badaude, Finantzaketa Orokorreko Funtsa handitzeko erabiliko dira.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa nahikoa ez baldin bada, lehendabizi finantzatuko da menpeko langileei eta administrariei dagokien montepio orokor guztiaren defizita, biztanleria kontuan hartuta banatzen ez dena.

Ondoren, toki-erakunde bakoitzaren ekarpenen arabera murriztuko da, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsaren gainerako zenbatekoa banatzeko.

V. KAPITULUA. LURRALDE KOHESIORAKO FUNTSA

15. artikulua . Definizioa eta helburuak.

Lurralde Kohesiorako Funtsa beren lurralde-eremuan trakzio-izaera nabarmena duten Nafarroako udalerriak finantzatzeko tresna bat da, eta aitortzen du udalerri horiek funtsezko zeregina dutela lurraldea egituratzeko orduan eta funtsezko ekarpena egiten dutela lurraldearen garapen jasangarriaren alde, zerbitzuak modu orekatuan eta solidarioan eskuratzeko aukera sustatuz.

Haren helburua da herritar guztien bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, lurraldeen artean dauden desberdintasunak murrizteko, jendea bizi den lekua edozein dela ere.

16. artikulua . Oinarrizko printzipioak.

Honako hauek dira Lurralde Kohesiorako Funtsaren oinarrizko printzipioak:

- Justizia, proportzionaltasuna, gizarte-kohesioa, lurraldeen arteko oreka eta finantza-nahikotasuna, Nafarroako toki ogasunak erregulatzen dituen araudian jasotzen direnak.

- Irisgarritasuna, kontserbazioa, lehiakortasuna, gizarte-kohesioa, polizentrismoa eta natura- eta kultura-ondarearen kudeaketa adimenduna, Nafarroako Lurralde Estrategian jasotzen direnak eta aplikatzen direnak Nafarroako Lurralde Antolamendurako Planetan eta Europako Lurralde Estrategian.

17. artikulua . Tokierakunde onuradunak.

1. Udalerri onuradunak identifikatzeko, trakzio gaitasunaren indize bat prestatuko da, non faktore hauek aztertuko baitira Nafarroako udalerri bakoitzerako:

a) Zentralitatea: udalaz gaindiko zerbitzuak edo ekipamenduak izateagatik, eta Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuak egoteagatik, erakusten dutenak herritarrek lurraldea erabili dezaketela.

b) Udalerriaren erakargarritasuna eta lehiakortasuna, zerbitzu publiko eta pribatuen mailei dagokienez, eta jarduerak erakartzeko eta enplegua sortzeko gaitasuna, guneko herriak baino proportzio handiagoan.

c) Lurraldea egituratzea eta harremanak izateko gaitasuna: jarduera ekonomiko eta kulturalen aniztasuna ebaluatzen du, espezializazio- eta irisgarritasun-baldintzak kontuan hartuta (ulertzen da irisgarritasuna azpiegituretarako eta ezagutzarako sarbide baliokidea dela), Europako Lurralde Estrategiaren arabera.

Faktore horiek aztertuko dira eta puntuatuko dute foru lege honen II. eta III. eranskinetan zerrendatutako adierazle partzialetan bildutako aldagaien bidez, eta Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea eginen da, IV. eranskinean jasota dagoena.

2. Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea egin ondoren, izaera polizentrikoa dutenak hautatuko dira (V. eranskina), bai eta Nafarroako Lurralde Estrategian definitutako azpieremu bakoitzean trakzio-indizearen handiena dutenak ere (VI. eranskina).

Azpieremu horiek Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuen emaitza espazialak dira, hau da, eremu funtzionalak dira, bizi-arroak edo udalaz gaindiko plangintza bateraturako eremuak, eta Estrategiaren beraren barruan eratzen dituzte toki-erakundeen artean dauden harreman funtzionalek.

3. Ondoren, kategorien arabera taldekatuko dira. Kategoria horiek polizentrismoa izanen dute garapen espazial orekatuaren erreferentziatzat, eta udalerri bakoitzak daukan zentralitatea eta trakzio-izaera islatuko dute (VII. eranskina), irizpide hauen arabera (irizpide horiek elkarren baztertzaileak izanen dira):

a) Erregioz gaindikoa: Iruñeari dagokio, garrantzi instituzional handiagoa duelako eta Nafarroa osorako zerbitzuak ematen dituelako, eta Nafarroako Foru Komunitatea nazioko eta nazioarteko sare ekonomiko nagusietan integratzen duelako, Nafarroako Lurralde Estrategiaren arabera.

b) Erregiokoa: Foru Komunitatearen bigarren mailako zentralitate nagusiak identifikatzen ditu, lurraldearen gobernantzari dagokionez eta lurraldea egituratzen duten azpiegitura, ekipamendu eta zerbitzuen hornidurari dagokionez. Horretarako, %50etik gorako puntuazioa izan beharko dute zentralitate-faktorean, zeina adierazle partziala baita Lurralde Garapeneko Ereduan eta Foru Administrazioan. Gainera, azken hamar urteetan 5.000 biztanle baino gehiago izan beharko dituzte batez beste.

c) Erregio azpikoa: Foru Komunitatean hirugarren zentralitate-maila duten udalerriak, jarduerak edo zerbitzuak biltzen dituztelako eta udalaz gaindiko eremu espazialak antolatzen dituztelako. Puntuazioaren heren bat baino gehiago lortu behar dute Lurralde Garapeneko Ereduaren adierazle partzialean, zentralitate-faktorearen barruan.

d) Eskualdekoa: jarduera jakin batzuetarako erakargarriak diren eta hurbileko udalerrietarako trakzio-izaera duten udalerriak, baina zentralitate geografiko txikiagokoak. Gehieneko puntuazioaren % 25etik gorako puntuazioa lortu beharko dute Lurralde Garapeneko Ereduaren adierazle partzialean, eta lortutako gehieneko balioaren % 50etik beherako puntuazioa lortu Trakzio Gaitasunaren Indizearen (TGI) adierazlean.

e) Tokiz gaindikoak: dimentsio edo baldintza jakin batzuk dituzten udalerriak, beren izaera soziogeografikoa agerian uzten dutenak, baina ondoko udalerrietan zentralitaterik ez dutenak. 1eko balioa izan behar dute, “polizentrismoa” aldagaian.

f) Tokikoa: gainerako udalerriak.

Adierazitako irizpideak aplikatzearen ondorioz erregioaz gaindikoak, erregiokoak, erregio azpikoak eta eskualdekoak izanen dira toki-erakunde onuradunak, foru lege honen VIII. eranskinaren arabera.

18. artikulua . Lurralde Kohesiorako Funtsa banatzeko formula.

1. Lehenbizi, kategoria bakoitzaren tamaina kalkulatzen da gainerakoekin alderatuta, erlazio matematiko bat eginez Trakzio Gaitasunaren Indizean lor daitekeen gehieneko balioaren eta kategoria bakoitzean lortutako gutxieneko balioaren artean.

2. Ondoren, udalerriko Trakzio Gaitasunaren Indizea arestian deskribatutako kasuan kasuko kategoriaren koefizientearekin zatitzen da, eta lortutako zatidura udalerriko biztanleriarekin biderkatzen.

Udalerri bakoitzaren partaidetza izanen da udalerri horrek erakunde onuradun guztien gainean duen pisu erlatiboari dagokiona.

3. Erregio azpiko eta tokiz gaindiko kategorietan dauden udalerrientzat, banaketako gutxieneko zenbateko bat ezartzen da, kategoria horietako udalerrien hasierako kalkuluaren batez bestekoaren baliokidea dena.

Ezarritako gutxienekoa ordaintzeko behar diren zenbatekoak proportzionalki kenduko dira erregioaz gaindiko eta erregioko kategorietako udalerrien esleipenetatik.

VI. KAPITULUA. TRANSFERENTZIA ARRUNTEN FUNTSAREN BEHIN BETIKO ESLEIPENA ETA ORDAINKETA

19. artikulua . Berme klausularen aplikazioa udal eta kontzejuetarako.

1. Transferentzia Arrunten Funtsaren hasierako esleipena egin ondoren, hura banatzen den funtsen ondoriozko zenbatekoak batuta, berme-klausula aplikatuko da eta erakunde bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoa zehaztuko da.

2. 5.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriek 2022an jaso beharreko zenbatekoa, Transferentzia Arrunten Funtsaren hasierako esleipenari dagokiona, jardunean dauden mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizita finantzatzeko zenbatekoa kenduta, ez da inolaz ere txikiagoa izanen 2021ean transferentzia arrunten funtsagatik, udalbatzako kideen kopuruaren araberako ordainketagatik eta eskola-kontzentrazioen funtzionamendurako transferentziengatik jasotakoa baino.

2022an, 5.000 biztanletik gorako udalerriek bermatuta izanen dute aurreko paragrafoan zehaztutako kontzeptuengatik 2021ean jasotako zenbatekoaren ehuneko 98, gehi, hala badagokio, Hiriburutza Agiriaren kontzeptuan ordaindutakoa.

3. 2022an, kontzejuek bermatuta izanen dute 2021ean Transferentzia Arrunten Funtsaren kontzeptuan jasotako zenbatekoa, hurrengo taulan ageri den gehieneko mugarekin, biztanleria kontuan izanda.

KONTZEJUKO BIZTANLERIA (biztanleak)

GEHIENEKO BERMEA (euroak)

25, gehienez

4.971

26-50 artean

10.007

51-75 artean

11.508

76-100 artean

17.151

101-150 artean

25.313

151-200 artean

29.488

201-500 artean

54.235

501-1.000 artean

98.747

1.001-2.000 artean

101.244

2.001-3.000 artean

311.028

3.000 baino gehiago

431.429

4. Aurreko 2. eta 3. apartatuetan kontuan hartu beharreko biztanleria izanen da 2021ean Funtsa banatzeko kontuan hartu zena.

5. Lehenago aipatutako bermeen arabera, udalerri eta kontzejuek 2022an jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak IX. eranskinean jasotakoak dira.

Gutxieneko zenbateko horiek urtero % 1 handituko dira aurreko ekitaldian jasotakoen gainean, salbu eta negatiboa denean Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizea; halakoetan, aurreko ekitaldiko zenbatekoei eutsiko zaie.

6. Baldin eta Funtseko partaidetza, udalerri edo kontzeju bati hasieran esleitu zaiona, ez bada iristen aurreko apartatuetan ezarritako zenbateko bermatura, behar diren kopuruak kenduko zaizkie hasiera batean esleitutako kopurua bermatutakotik gorakoa duten udalerriei eta kontzejuei, ekitaldian bermatutako zenbatekotik gora lortu dutenaren proportzioan.

7. Kontzeju edo udalerriak aldatzeko prozesuek eragina dutenean banaketan kontuan hartu beharreko aldagaien balioetan, berriz kalkulatuko da aldagaien zenbatekoa, banaketa gertatzen den uneko egoera administratiboari egokitzeko, betiere egoera administratibo horri buruzko datu ofizialik ez badago.

20. artikulua . Katastroko balorazio txostenak gaurkotzea.

Udalerri bakoitzari dagokion zenbatekoa banatzean, katastroko balioak gaurkotu gabe dituztenei edo udal-mugartean aplikatu beharreko balorazio txostena berrikusteko prozesua indarreko legeriarekin bat hasi gabe dutenei %10 murriztuko zaie transferentzia arrunten kontzeptuan jaso behar duten guztizko zenbatekoa.

Murrizketa horiek proportzionalki banatuko dira Transferentzia Arrunten Funtseko behin betiko esleipena zera baino handiagoa dutenen toki-entitateen artean: urte bakoitzean bermatua den zenbatekoa, kanpo utzirik jarduneko administrazio-langile eta mendeko langileengatiko Montepio Orokorreko defizitaren finantzaketari dagokion zenbatekoa.

21. artikulua . Kontabilitateko informazioa ez bidaltzearen ondorioak.

Erakunde batek igorri ez badu banaketaren aurreko bigarren urteko kontu orokorra edo aurrekontu-likidazioa, soluzio bakoitzean ordaindu beharreko zenbatekoaren % 10 atxikiko zaie. Atxikipen hori ez-betetzeak irauten duen bitartean luza daiteke. Aipatutako dokumentazioa igorriz betebehar hori bete ondoren, atxikitako zenbatekoak ordainduko dira.

Baldin eta ukitutako toki-erakundeek behar bezala justifikatzen badute aipatutako betebehar hori ezin dutela bete, toki administrazioan eskumena duen zuzendaritza nagusiak funtsen atxikipena eteten ahalko du, egindako alegazioen arabera, osoko bilkurak edo ukitutako erakundeko organo baliokideak eskaera egin ondoren.

22. artikulua . Ordainketa.

1. Transferentzia Arrunten Funtsari dagozkion zenbatekoak, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza barne, ekitaldi bakoitzean ordainduko dira, bi soluziotan: otsaila eta abuztua amaitu baino lehen, salbu eta jardunean dauden mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizitari dagokion zenbatekoa, hura bigarren soluzioan ordainduko baita osorik.

2. Lehen ordainketak aurreko ekitaldian jasotako zenbateko osoaren ehuneko berrogeita hamar izanen dira, kontuan hartu gabe jarduneko mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizitari dagokion zenbatekoa.

3. Bigarren ordainketa egin aurretik, urteko behin betiko esleipena kalkulatuko da eta lehen soluzioan ordaindutakoa deskontatu ondoren ateratzen den zenbatekoa ordainduko da.

4. Udalerrien eta haien mugarteko kontzejuen artean sinatutako hitzarmenik badago, eta horrela ezarrita baldin badago hitzarmen horietan, sinaturiko hitzarmenean ezarrita dagoen entitateei ordaindu ahalko zaie, deusetan ukatu gabe toki entitate bakoitzari dagokion ekarpenaren zenbatekoa kalkulatzea.

II. TITULUA. KONPENTSAZIOA EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAREN BIDEZ BILDUTAKOA MURRIZTEAGATIK

23. artikulua . Konpentsazioa dirusarrerak galtzeagatik ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren eraginez.

1. Udalerriek urteko ekarpen bat jasoko dute, ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galera konpentsatzeko (erreforma abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legearen bidez onetsi zen, zeinak Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzuen).

2. Ekarpenaren zenbatekoa urtero zehaztuko du ekonomia eta ogasun arloetan eskudun den departamentuak, ekonomia jardueren gaineko zergaren erregistroan aurreko zergaldiari buruz dauden datuetan oinarriturik.

3. Ekarpenaren zenbatekoa, 5.000 biztanleko edo gutxiagoko udalerri bakoitzarentzat, zergaldiko tributu-kuoten ehuneko 100 izanen da, ekonomia jardueren gaineko zergan jaso beharko zituztenak, salbuespenik egon ez balitz, negozio-zifraren zenbateko garbia 1.000.000 euro baino gutxiagokoa duten zergadunengandik. 5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien kasuan, ekarpen hori ehuneko 95ekoa izanen da.

Tributu-kuota horiek zehazteko, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 154. artikuluan aipatzen diren indizeak izanen dira udal bakoitzak 2020ko ekitaldian aplikaturikoak.

24. artikulua . Konpentsazioaren ordainketa.

1. Aurreko artikuluan jasotako konpentsazioa ekitaldi bakoitzean ordainduko da, bi soluziotan, ekaina eta urria amaitu baino lehen.

2. Lehenengo ordainketaren zenbatekoa izanen da aurreko ekitaldian jasotako zenbateko osoaren ehuneko berrogeita hamar, eta bigarren ordainketan ekitaldiko zenbatekoaren likidazioa egindakoan jasoko da.

Xedapen Gehigarri Bakarra. Funtsen mugimenduak, tokierakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren partidetan.

Toki administrazioaren arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiaren titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu toki ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtseko partiden artean, transferentzia arrunten arloan, mugimendu horiek beharrezkotzat jotzen direnean.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra

Indarrik gabe uzten dira foru lege honi kontra egiten dioten maila bereko nahiz apalagoko xedapen guztiak.

Bereziki, abenduaren 2ko 16/1997 Foru Legea indargabetzen da, Iruñeko Hiriburutza Agiria ezartzen duena, zeinaren bidez osagarri berezi bat ematen baitzaio udal hari bere finantzaketa-araubide arruntean.

Azken Xedapenetako Lehena. Arauak emateko gaikuntza.

Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio foru lege honetan ezarritakoa aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.

Zehazki, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio lau urtean behin erabaki dezan eguneratuak izan daitezela Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea kalkulatzeko aztertzen diren aldagaien datuak eta foru lege honen eranskinak, Nafarroako Lurralde Behatokiak horretarako helarazitako datuen bidez, une bakoitzean indarrean dagoen Lurralde Estrategiari jarraituz.

Azken Xedapenetako Bigarrena. Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2022ko martxoaren 22an.-Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakaria, María Chivite Navascués.

I. ERANSKINA. ALDAGAIAK ETA APLIKAZIO-ITURRIAK FINANTZAKETA OROKORREKO FUNTSA BANATZEKO FORMULAN

I. ERANSKINA

1. Udalerri bakoitzaren biztanleria. Estatistikako Institutu Nazionalak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat.

2. Kontzeju bakoitzaren biztanleria. Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat.

3. Udalerri bakoitzean 65 urte edo gehiago dituzten biztanleen haztapena. Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat, zahartze mailaren arabera haztatuta.

Zahartze mailan, 65 urte edo gehiago dituzten biztanleak zehazten dira, udalerri bakoitzeko biztanleria osoaren gainean; Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratzen du.

4. Erabilera publikoko hiri-azalera: tokiko erabilera publikoko ondasunak dauden hiri-lurzoruaren azalera da. Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuak ematen du datu hori, eta erreferentzia-urtea izanen da udalerrietako populazioari buruzko datuaren urte bera.

5. Pobrezia arriskuan dagoen biztanleriaren haztapena: Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen ofiziala, pobrezia arriskuaren tasaren arabera haztatua.

Pobreziaren arriskuaren tasa da udalerri bakoitzeko pobrezia-atalasearen azpitik dauden pertsonen ehunekoa; Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratzen du.

6. Biztanleriaren sakabanaketa-indizea: udalerri bakoitzeko biztanleriaren kontzentrazio-indizearen alderantzizkoa da, urte bakoitzerako honela kalkulatzen dena Nafarroako Estatistika Institutuak emandako datuekin: udalerri bateko biztanlegune bakoitzeko biztanleek biztanleria osoarekiko duten proportzioaren karratuak batuz. Ez zaie esleipenik eginen biztanlegune bakarra duten erakundeei.

7. Lurraren kontribuzioaren likidazio-oinarria: udalerri bakoitzeko landa- eta hiri-ondasunen katastro-balioen batura da, azken horiek merkatu-balioetara doitzeko koefizientearen bidez eguneratuta egonda. Biak Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuak ematen ditu, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistro Fiskaleko datuak harturik, udalerrien biztanleriari dagokion erreferentzia-urte bererako.

8. Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren oinarri kuota: nazio kuoten, lurralde kuoten, lokal finkorik gabekoen udal kuoten eta lokal finkoa dutenen udal kuoten batura da, azken horretan udal errekargua kenduta. Datu horiek ekonomia eta ogasun arloan eskudun den departamentuak emanen ditu, Jarduera Ekonomikoen Erregistroaren bidez.

9. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren eskubide likidatuak: toki-erakundeek toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusiari bidalitako aurrekontu-likidazioetatik lortutako datuak. Hutsik eginez gero informazioa bidaltzean, eskura dagoen azken daturik berriena eguneratuko da, urteko 100eko 10eko igoera aplikatuz. Aurreko hiru ekitaldietako daturik ez bada, Nafarroako “per capita” daturik handienaren arabera kalkulatuko da, biztanleriaren aldagaia oinarritzat hartuz.

10. Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak: toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusiari bidalitako aurrekontu-likidazioetatik lortutako datuak. Batez besteko mugikor gisa kalkulatuko da, ondasun higiezinen errentengatik eta kontzesio eta aprobetxamendu bereziengatik aitortutako eskubideei buruzko informazioa duten azken 8 urteetarako (errenta eta kontzesio eta aprobetxamendu berezi horiek jasota daude irailaren 23ko 234/2015 Foru Dekretuan araututako Nafarroako toki-erakundeen aurrekontu-egituraren 54. eta 55. artikuluetan).

II. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA ERATZEN DUTEN ALDAGAIAK

II. ERANSKINA

A.-Zentralitatearen faktorea.

Nafarroako Lurralde Estrategiaren Lurralde Garapeneko Eredua (LED) aplikatuz, honako aldagai hauek hartzen dira kontuan:

Atea elementua: Nafarroara fisikoki edo kulturalki iristeko aukera ematen duten eremuak edo guneak dira, edo berezko nortasuna izateagatik kanpoaldearekin harreman zuzena dutenak.

Errotula edo/eta trantsizio elementua: Harreman-eremuak partekatzeko gaitasunagatik nabarmentzen diren espazioak edo guneak dira, kokapen geografikoagatik edo arlo batean espazio lehiakor gisa eratuta egoteagatik.

Natura- eta landa-ingurunearen izaera egituratzailea: Lurraldearen antolamendurako tresnek deskribatutako eremuak dira, non Nafarroako Lurralde Ereduaren kulturaren eta ondarearen elementuak biltzen baitira.

Lurralde-bokazioak: Nafarroa osoa eta, bereziki, haren zati bat ezaugarritzen duten erregioz gaindiko eremuak dira. Eremu horiek etorkizuneko Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuak dira: Nafarroa Atlantikoa, Ebroko Nafarroa eta Pirinioetako Nafarroa. Horiek guztiak erdialdean elkartzen dira, gune artikulatzailea baita.

Polizentrismorako ekarpena: Biztanleriaren, jarduera ekonomikoen eta lurralde-funtzioen espazio-konfigurazio orekatua, eskala-ekonomiak aprobetxatzeko bide ematen dutenak eta kontzentrazio-kostuak saihesten dituztenak.

Hiri-azpisistema: Lurralde Garapeneko Ereduaren elementua, elkarrekin jarduten duten biztanleguneei dagokiena. Biztanleguneen inguruko lurraldeei gaitasuna ematen die besteen gaineko eskumena izateko herritarren jardueraren batean edo guztietan, bai eta beren lurraldea kudeatzeko ere, zalantzarik gabe.

Udalerriaz gaindiko ekipamenduak, beste toki-erakunde batzuei zerbitzua ematen dien gune batean kokatuak:

Udalerriak espezialitateen osasun-zentroa izatea. Iturria: Nafarroako Datu Espazialei buruzko Azpiegitura (NDEA).

Udalerriak institutu bat izatea, Batxilergokoa, Bigarren Hezkuntzakoa edo Lanbide Heziketakoa. Iturria: Nafarroako Gobernua. Hezkuntza.

Udalerriak Foruzaingoaren polizia-etxe bat izatea. Iturria: IDENA.

Udalerriak suhiltzaile-etxe bat izatea. Iturria: IDENA.

Udalerrian Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoa izatea. Iturria: Navarra de Suelo y Vivienda SA (NASUVINSA).

Udalerriak oinarrizko gizarte-zerbitzuaren egoitza izatea. Iturria: Nafarroako Gobernua.

B.-Erakargarritasuna eta lehiakortasuna.

Zein den toki-erakundeen kudeaketa ahalmena eta zenbateko gaitasuna duten lurraldeaz eta herritartasunaz harago eragiteko, honako aldagai hauek hartuko dira kontuan:

Turismoko ostatuak. Udalerriak dituen turismo-ostatuen kopuru absolutua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Garapen Ekonomikoa.

Monumentuak. Udalerriak duen monumentu kopuru absolutua adierazten du. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

Enplegatuak. Udalerri bakoitzak zenbat enplegatu dituen adierazten duen aldagai erlatiboa, gurutzatzen dena Nafarroako jarduera-tasarekin eta udalerri bakoitzak potentzialki duen biztanleria aktiboarekin. Enplegu sorrera eta jarduera ekonomiko eta sozialetako inbertsioa sustatzen diren tokian enplegua biztanleria aktiboa baino handiagoa da. Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua (NASTAT).

C.-Egituratzea eta harremanetarako gaitasuna.

Honako aldagai hauek hartzen dira kontuan:

EJSNak. Udalerriak Ekonomia Jardueraren Sailkapen Nazionalean duen zenbakia adierazten du. Iturria: NASTAT.

Merkataritzako enplegua. EJSN duten enplegatuen ehunekoa adierazten du, udalerrian dauden langile guztien gainean. Iturria: NASTAT.

MECNA mezenasgo-proiektuak. Aldagai erlatiboa, adierazten duena zenbat MECNA proiektu dauden udalerrian hamar mila biztanleko. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

III. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA KODETZEA

III. ERANSKINA

KODEA

DESKRIBAPENA

PUER

Atearen MDT elementuaren aldagaia. 0 elementu dituzten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. 1eko balioa hartzen du, ate elementu 1etik 3ra bitarte. 2ko balioa hartzen du, 3 elementu baino gehiago dituzten udalerrietan. 3ko balioa hartzen du, ate elementuen aniztasuna dela eta. Iruñea “Nafarroako atea” da, ETNren arabera, eta 4ko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

ROTU

Errotula MDT elementuaren aldagaia. Errotula-eginkizuna ez duten udalerrietan, 0ko balioa. 1eko balioarekin, gutxienez bi hiri-azpisistema koordinatzen dira. 2ko balioa 3 azpisistema dituzten udalerrietarako da. 3ko balioa Lizarrari eta Tuterari aplikatzen zaie, 4 hiri-azpisistema baino gehiago koordinatzen baitituzte. Iruñea azpisistema askotarako errotula da, eta 4ko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

ESTR

Natura- eta landa-ingurunearen izaera egituratzailearen aldagaia. 0ko balioa, ez badu. Egituratzailea bada, 1eko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

VOCA

Lurralde-bokazioen MDT elementuaren gaineko aldagaia: Pirinioetako Nafarroa, Nafarroa Atlantikoa, Ebroko Ardatza, Erdialdeko Arroak eta Erdialdeko Eremua. Horietako lauretan izateagatik, 4ko balioa hartzen du. Horietako hiruretan izateagatik, 3ko balioa hartzen du. Bitan izateagatik, 2ko balioa hartzen du, eta batean egoteagatik, 1eko balioa. Ez dago zero baliorik. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

POLI

Polizentrismoari egindako ekarpenari buruzko aldagaia. Erregioz gaindiko poloa: 4. Erregioko poloa: 3. Erregio azpiko poloa: 2. Eskualdeko poloa: 1. Azpisistema baten barruan, zentroak tarterik handiena hartzen du beheragoko maila batekiko. Zentralitate handiagoa egozten zaio zentralitate-maila bakoitzeko erdiguneari: erregioz gaindikoa, erregiokoa, eskualdekoa, etab. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

SUBS

Hiri-azpisistemaren MDT elementua. Gunekoa izatea eta haren trakzio-gaitasuna, bere azpisistemei eta elementuei dagokienez. 0ko balioa bere udal-mugarteaz harago trakzio-izaera ez duten udalerriei aplikatzen zaie. 1eko balioa, ondoko gune eta udalerrien gaineko trakzioa beren gain hartzen duten udalerrientzat. 2ko balioa, zentralitatea daukanean lurralde-eremu jakin batean finkatutako azpisistemen gainean. 3ko balioa, bere azpisistemei dagokiena baino zentralitate handiagoa duenean. 4ko balioa erregioko zentralitaterako, non trakzio-izaerak bere azpisistemak eta elementuak gainditzen baititu, eskualdeko lurralde-gobernantza antolatuz. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

I-MDT-ETN

Lurralde Garapeneko Ereduaren Adierazle Partziala (I-MDT-ETN). Aurreko sei aldagaien batura. 0 eta 21 arteko balioa da.

SALUDESP

Adierazten du espezialitateko osasun-zentrorik duen ala ez. Iruñea barnean dago zerbitzu hori Nafarroako Unibersitate Ospitalearen bidez ematen baitu (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

EDUC

Adierazten du Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikastetxerik duen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Gobernua. Hezkuntza 2020.

FORAL

Foruzaingoa duen ala ez adierazten du (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

BOM

Adierazten du suhiltzaile-etxerik duen ala ez (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

ORVE

Adierazten du Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegorik (EEBB) duen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA (NASUVINSA)

SSBB

Adierazten du oinarrizko gizarte-zerbitzuak dituen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Gobernua 2020.

I-ADMINFORAL

Udalaz gaindiko ekipamenduei buruzko adierazle partziala (I-ADMINFORAL). Aurreko sei aldagai bitarren batura da. 0 eta 6 arteko balioa du.

ZENTRALTASUNA

Zentralitatean oinarritutako trakzio-adierazlea: aurreko bi adierazle partzialen (I-MDT-ETN eta I-ADMINFORAL) baturaren emaitza da. 0 eta 27 arteko balioa du.

Jarduera

Guneko biztanleria aktiboaren goi mailako enplegua neurtzen du. Udalerri bakoitzeko enplegatuen kopurutik udalerri bakoitzeko biztanleria potentzialki aktibora arteko aldea, Nafarroako jarduera-tasaren arabera. Iturria: NASTAT 2020.

I-EMPLEO

Udalerriko enpleguaren adierazle partziala (I-ENPLEO), lehiakortasunerako ekarpen gisa. 0 eta 4 arteko balioa du. 0ko balioa edo balio negatiboak dituzten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. Udalerriko biztanleria potentzialki aktiboa % 0tik % 25 artekoa bada, jarduera-tasaren arabera, 1eko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 25etik % 50era bitartean, 2ko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 50etik % 75era bitartean, 3ko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 75etik gora, 4ko balioa hartzen du.

Turismoa

Ahalmen turistikoa neurtzen du. Udalerri bakoitzak dituen ostatuen kopurua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Garapen ekonomikoa 2020.

I-TUR

Turismoko plazei buruzko adierazle partziala (I-TUR). Turismo-plazarik ez duten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. 0 eta 25 artean, 1eko balioa hartzen du. 25 eta 85 artean, 2ko balioa. 85 eta 150 artean, 3ko balioa. 150 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

Monumentuak

Udalerri bakoitzak dituen monumentuen kopurua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

I-MON

Monumentuetan oinarritutako adierazlea (I-MON). Monumenturik ez duten udalerrien kasuan, 0ko balioa hartzen du. 0 eta 5 monumentu bitarte, 1eko balioa. 5 eta 10 monumentu bitarte, 2ko balioa. 10 eta 15 monumentu bitarte, 3ko balioa. 15 monumentu baino gehiago, 4ko balioa.

ERAKARGARRITASUNA, LEHIAKORTASUNA

Trakzio-izaeraren adierazlea, lehiakortasunean eta erakargarritasunean oinarritua: aurreko hiru adierazle partzialen batura da (I-TUR, I-MON eta I-EMPLEO).. 0 eta 12 arteko balioa du.

CNAE-Distinto

Adierazten du zenbat EJSN dituen udalerriak. Iturria: NASTAT 2020.

I-CNAE

EJSNari buruzko adierazle partziala (I-CNAE). 5 EJSN baino gutxiagoko udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 5 eta 30 EJSN bitarte, 1eko balioa. 30 eta 55 EJSN bitarte, 2ko balioa. 55 eta 70 EJSN bitarte, 3ko balioa. 70 EJSN baino gehiago, 4ko balioa.

Merkataritzako enpleguaren %

Adierazten du langileen zer ehunekok diharduen merkataritzan EJSN izanik, udalerrian dauden langile guztien gainean. Iturria: NASTAT 2020.

I-EMPCOM

Merkataritzarekin lotutako enpleguari buruzko adierazle partziala (I-EMPCOM). 10 baino ehuneko txikiagoa duten udalerrien kasuan, 0ko balioa hartzen du. 10 eta 30 artean, 1eko balioa hartzen du. 30 eta 45 artean, 2ko balioa hartzen du. 45 eta 50 artean, 3ko balioa hartzen du. 50 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

MECNA proiektuen kopurua/10.000 bizt.

Adierazten du zenbat MECNA proiektu dituen udalerriak 10.000 biztanleko. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia. 2019.

I-MECNA

MECNA proiektuei buruzko adierazle partziala (I-MECNA). 0 proiektu duten udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 0 eta 25 artean, 1eko balioa hartzen du. 25 eta 100 artean, 2ko balioa hartzen du. 100 eta 300 artean, 3ko balioa hartzen du. 300 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

Kulturako gastua biztanleko

Adierazten du udalerrian biztanle bakoitzeko zenbat euroko gastu publikoa egiten den kulturan (musika eskolak, kulturako admin. orokorra, liburutegiak, museoak, euskara, aisiako instalazioak). Iturria: Nafarroako Gobernua. Toki Administrazioa 2019.

I-GASTCUL

Kultura-gastuari buruzko adierazle partziala (I-GASTCUL). 10 baino gutxiagoko udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 10 eta 50 artean, 1eko balioa hartzen du. 50 eta 80 artean, 2ko balioa hartzen du. 80 eta 200 artean, 3ko balioa hartzen du. 200 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

HARREMANETARAKO GAITASUNA EGITURATZEA

Trakzio-izaeraren adierazlea, harremanetan oinarritua: aurreko lau adierazle partzialen batura da (I-CNAE, I-EMPCOM, I-MECNA, I-GASTCUL). 0 eta 16 arteko balioa du.

TGI. Trakzio-izaeraren adierazlea

Aztertutako hiru dimentsioen batura: zentralitatea, lehiakortasuna eta erakargarritasuna, eta egituratzea eta harremanetarako gaitasuna. 0 eta 55 arteko balioa du.

IV. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEA UDALERRIAREN ARABERA

IV. ERANSKINA

Orrialdeak 4545 – 4548 BON 01/04/2022

V. ERANSKINA. IZAERA POLIZENTRIKOA DUTEN UDALERRIAK (POLI BALIO ALDAKORRA, 0 EZ DENA)

V. ERANSKINA

UDALERRIA

POLI

TGI

Altsasu

3

28

Allo

1

9

Ameskoabarren

1

7

Antzin

1

5

Andosilla

1

7

Antsoain

1

11

Agoitz

3

23

Aranguren

1

19

Los Arcos

2

14

Arguedas

1

14

Aribe

1

16

Artaxoa

1

10

Aiegi

1

8

Azagra

1

11

Bakaiku

1

6

Baztan

2

28

Bertizarana

1

9

Auritz

3

17

Burlata

1

16

Caparroso

1

12

Zarrakaztelu

1

11

Cascante

1

14

Castejón

1

14

Cintruénigo

1

15

Zizur

1

12

Corella

1

16

Cortes

1

12

Etxarri Aranatz

1

13

Eguesibar

1

16

Noain (Elortzibar)

1

23

Lizarra

3

31

Esteribar

1

15

Faltzes

1

9

Galar

1

15

Gesalatz

1

10

Uharte

1

19

Izaba

1

12

Leitza

1

16

Lodosa

1

16

Irunberri

1

16

Martzilla

1

15

Mendabia

1

11

Milagro

1

15

Otsagabia

2

10

Olazti

1

11

Erriberri

1

16

Iruña

4

44

Azkoien

2

21

Petilla de Aragón

1

14

Gares

2

17

Erronkari

1

9

Orreaga

1

15

San Adrián

3

17

Zangoza

3

29

Doneztebe

3

16

Tafalla

3

29

Tutera

4

34

Bera

2

21

Viana

2

21

Atarrabia

1

15

Barañain

1

14

Berriobeiti

1

16

Berriozar

1

16

Irurtzun

2

18

Beriain

1

14

Orkoien

1

14

Zizur Nagusia.

1

15

Lekunberri

1

14

VI. ERANSKINA. TRAKZIO GAITASUNAREN INDIZEAREN BALIO HANDIENA DUTEN UDALERRIAK, NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIAREN AZPIEREMU BAKOITZEKO

VI. ERANSKINA

COD-MUN

UDALERRIA

ETN AZPIEREMUA

ETN EREMUA

TRAKZIO-IZAERA

10

Altsasu

93

9

28

12

Allo

43

4

9

13

Ameskoabarren

42

4

7

19

Agoitz

75

7

23

29

Los Arcos

45

4

14

34

Aribe

72

7

16

38

Artaxoa

51

5

10

50

Baztan

81

8

28

58

Auritz

71

7

17

65

Caparroso

22

2

12

68

Cascante

13

1

14

77

Corella

12

1

16

78

Cortes

14

1

12

97

Lizarra

44

4

31

98

Esteribar

102

10

15

120

Gesalatz

41

4

10

128

Izaba

74

7

12

149

Leitza

91

9

16

157

Lodosa

32

3

16

159

Irunberri

76

7

16

169

Milagro

11

1

15

185

Otsagabia

73

7

10

201

Iruña

104

10

44

202

Azkoien

21

2

21

206

Gares

106

10

17

215

San Adrián

33

3

17

216

Zangoza

62

6

29

221

Doneztebe

83

8

16

227

Tafalla

53

5

29

232

Tutera

15

1

34

250

Bera

82

8

21

251

Viana

31

3

21

904

Irurtzun

94

9

18

908

Lekunberri

92

9

14

VII. ERANSKINA. UDALERRIAK ZENTRALITATEAREN ARABERAKO KATEGORIATAN TALDEKATUTA

VII. ERANSKINA

COD-MUN

UDALERRIA

ZENTRALTASUNA

I-MDT

POB. BATEZ BESTEKOA (10 URTE)

TRAKZIO-IZAERA

10

Altsasu

18

14

7.536

28

19

Agoitz

15

12

2.635

23

29

Los Arcos

7

6

1.154

14

50

Baztan

15

11

7.856

28

58

Auritz

7

5

253

17

65

Caparroso

5

5

2.768

12

68

Cascante

6

5

3.881

14

77

Corella

8

6

7.860

16

78

Cortes

6

6

3.204

12

97

Lizarra

19

13

13.858

31

98

Esteribar

6

6

2.556

15

128

Izaba

8

6

453

12

149

Leitza

8

5

2.904

16

157

Lodosa

8

6

4.815

16

159

Irunberri

6

5

1.349

16

169

Milagro

6

6

3.382

15

185

Otsagabia

5

5

562

10

201

Iruña

26

20

198.196

44

202

Azkoien

10

7

5.915

21

206

Gares

9

8

2.831

17

215

San Adrián

9

7

6.246

17

216

Zangoza

19

14

5.047

29

221

Doneztebe

9

7

1.701

16

227

Tafalla

18

12

10.874

29

232

Tutera

22

16

35.597

34

250

Bera

7

5

3.770

21

251

Viana

8

7

4.096

21

904

Irurtzun

10

9

2.236

18

908

Lekunberri

6

6

1.497

14

VIII ERANSKINA. LURRALDE KOHESIORAKO FUNTSAREN UDALERRI ONURADUNAK

VIII ERANSKINA

COD-MUN

UDALERRIA

KATEGORIA

TGI

201

Iruña

1. Erregioz gaindikoa

44

232

Tutera

2. Erregiokoa

34

097

Lizarra

2. Erregiokoa

31

216

Zangoza

2. Erregiokoa

29

227

Tafalla

2. Erregiokoa

29

010

Altsasu

2. Erregiokoa

28

050

Baztan

2. Erregiokoa

28

019

Agoitz

3. Erregio azpikoa

23

202

Azkoien

3. Erregio azpikoa

21

251

Viana

3. Erregio azpikoa

21

904

Irurtzun

3. Erregio azpikoa

18

206

Gares

3. Erregio azpikoa

17

215

San Adrián

3. Erregio azpikoa

17

221

Doneztebe

3. Erregio azpikoa

16

250

Bera

4. Eskualdekoa

21

058

Auritz

4. Eskualdekoa

17

077

Corella

4. Eskualdekoa

16

149

Leitza

4. Eskualdekoa

16

157

Lodosa

4. Eskualdekoa

16

159

Irunberri

4. Eskualdekoa

16

098

Esteribar

4. Eskualdekoa

15

169

Milagro

4. Eskualdekoa

15

029

Los Arcos

4. Eskualdekoa

14

908

Lekunberri

4. Eskualdekoa

14

068

Cascante

4. Eskualdekoa

14

065

Caparroso

4. Eskualdekoa

12

128

Izaba

4. Eskualdekoa

12

078

Cortes

4. Eskualdekoa

12

185

Otsagabia

4. Eskualdekoa

10

IX. ERANSKINA. 2022AN UDALERRIEK ETA KONTZEJUEK JASO BEHARREKO GUTXIENEKO ZENBATEKOAK

IX. ERANSKINA

Orrialdeak 4551 – 4560 BON 01/04/2022

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web