(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

2/2021 FORU LEGEA, OTSAILAREN 11KOA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOAREN ETA HAREN ERAKUNDE AUTONOMOEN TASA ETA PREZIO PUBLIKOEI BURUZKOA Nota de Vigencia

BON N.º 39 - 19/02/2021  I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK


  II. TITULUA. PREZIO PUBLIKOAK


  III. TITULUA. TASAK

  I. KAPITULUA. XEDAPEN KOMUNAK

  II. KAPITULUA. ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK EMAN ETA AGIRI ETA TXOSTENAK EGITEAGATIKO TASAK

  III. KAPITULUA. EZAGUTZEN EDO EGOERA PERTSONALEN GAINEKO ZIURTAGIRIAK ETA TITULUAK EMATEAGATIKO TASAK

  IV. KAPITULUA. OSASUNAREN ARLOKO TASAK

  V. KAPITULUA. TRAFIKOAREN, LARRIALDIEN ETA SEGURTASUNAREN ARLOKO TASAK

  VI. KAPITULUA. JOKOAREN ETA IKUSKIZUNEN ARLOKO TASAK

  VII. KAPITULUA. NEKAZARITZAREN ETA INGURUMENAREN ARLOKO TASAK

  VIII. KAPITULUA. INDUSTRIAREN ARLOKO TASA

  IX. KAPITULUA. EKONOMIAREN ETA OGASUNAREN ARLOKO TASAK

  X. KAPITULUA. ETXEBIZITZAREN ETA ERAIKUNTZAREN ARLOKO TASA


ZIOEN ADIERAZPENA

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legeak Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako tasen eta prezio publiko berekien araubide juridikoa arautzen du. Foru lege horren egitura, departamentuen araberakoa, desegokia da eta nahasmendua eragiten du Foru Komunitateko Administrazioaren departamentu egitura aldatzen den aldiro; hortaz, irizten zaio komeni dela departamentuen araberako egitura hori aldatzea eta, haren ordez, Foru Komunitateko Administrazioko tasak arloen arabera antolatzea.

Foru lege honetan biltzen dira Nafarroako Foru Komunitateko administrazioko eta haren erakunde autonomoetako tasen eta prezio publikoen gaineko arauak. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legearekin alderatuta, foru lege honen onespenak dakarren aldaketa nagusia eta helburua da arloen araberako antolaketa egitea, departamentuen araberako aurrekoaren ordez.

Foru lege honek hirurogeita hamaika artikulu ditu, hiru titulutan banatuta, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen.

Lurralde Kohesiorako Departamentuak proposatuta, kartografiako produktuak emateagatiko tasak eguneratzen dira: Lege berriaren 28. artikulua (7/2001 Foru Legearen 133 bis artikulua). Horren arrazoia da inprentan inprimatzetik plotterrean inprimatzera aldatu dela, erabiltzaileek eskatuta, eta horrela kudeaketa kartografikoaren produktibitatea handiagoa eta ekologikoagoa da. Zenbatekoak ez dira aldatzen, baina desagertzen dira inprentako edizioen tasa gehienak.

Bestalde, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak proposatuta, aldatzen da azterketa egiteko eskubideen tasa: foru lege berriaren 23. artikulua (7/2001 Foru Legearen 27. artikulutik 31. artikulura bitartekoak), 5. tarifa desagertzen da eta aldatzen dira enplegu eskatzaileek tasarik ez ordaintzeko bete beharreko baldintzak. Aldaketa horietarako arrazoiak dira, batetik, E maila edo taldeko lanpostuak D mailan edo taldean sartu izana, horrek dakarrelako Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan E maila edo taldeko lanpostuak desagertzea eta, haiekin batera, horien azterketarako tasa ere, 5. tarifaren arabera ordaintzen zena. Bestetik, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak txosten bat egin du, tasei buruzko foru legea aldatzea proposatuz, enplegu eskatzaileak tasa ordaintzetik salbuesteari dagokionez, bi arrazoirengatik: lehenik, artikulu horren testuak ez dituelako langabeak bakarrik salbuesten tasa ordaintzetik, enplegu eskatzaile gisa izena emana duten guztiak baizik, alegia, enplegu hobekuntzan inskribatuta eta lanean ari direnak ere bai, eta horrek ez du zentzu handirik, pertsona horiek errentak jasotzen ari direlako; bigarrenik, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak ematen duen ziurtagiriak, enplegu eskatzaile gisa inskribatzeaz gain, lan eskaintza bati edo sustapen, prestakuntza edo egokitze profesionalerako ekintzetan parte hartzeari uko egin izana egiaztatzen duenak, arazo asko eragiten dituelako, eta, horrez gain, LGStik gorako errentak izatea edo ez egiaztatzen duen agiria ez du erakundeak ematen, datu hori ez duelako.

Hezkuntza Departamentuak proposatuta, “Tituluak emateagatiko eta beste kontzeptu batzuengatiko tasa” izenekoari dagokionez, foru lege berriaren 36. artikuluan (7/2001 Foru Legearen 96. artikulutik 99 bis artikulura bitartekoak), “teknikariaren titulua” izeneko 4. tarifan bateratzen dira honakoak, izaera berekoak baitira eta sinplifikatze aldera: 4., 5. eta 19. tarifak, hau da, teknikariaren titulua, arte plastikoetako eta diseinuko teknikariaren titulua, eta kirol arloko teknikariaren titulua. Berdin gertatzen da 6., 7. eta 20. tarifetan, hau da, goi mailako teknikariaren titulua, arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako teknikariaren titulua eta kirol arloko goi mailako teknikariaren titulua, “Goi mailako teknikariaren titulua” izeneko 5. tarifan bateratzen baitira.

Halaber, tarifa berri bat gehitzen da, “Goi mailako arte ikasketetan sartzeko heldutasun proba” izenekoa. Proba hori bat dator lanbide heziketako zikloetan arteen modalitatean sartzeko probarekin, eta hura egin eta zuzentzeko lanak epaimahai berberek betetzen dituztenez, zenbateko bera ezartzen da horretarako ere: 18 euro.

Azkenik, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak proposatuta, bi tasa berri sartzen dira III. tituluko VII. kapituluko tasetan, “ingurumen baimen integraturako araubidearen tasa” eta “simaurren hondakin-kudeaketarako araubidearen tasa”, hurrenez hurren 60. eta 61. artikuluak. Zerga-egitateak osatuko dituzte ingurumen baimen integraturako araubideari eta simaurren hondakin-kudeaketarako araubideari dagozkien administrazio prozeduren tramitazioak, hurrenez hurren, instalazioen titularrek edo sustatzaileek eskatuta nahiz ingurumen arloko eskumena duen departamentuaren ekimenez ofizioz hasten direnak.

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua . Foru legearen xedea.

1. Foru lege honen xedea da Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako tasen eta prezio publiko berekien araubide juridikoa erregulatzea.

2. Hauek dira tasa berekiak:

a) Foru lege honen III. tituluko II. kapitulutik X.era bitartekoetan jasotakoak.

b) Etorkizunean Foru Komunitateak ezartzen dituenak.

c) Hitzarmen Ekonomikoan xedatutakoaz baliatuz, ordainaraztean aplikatu beharreko araudia araubide erkidean aplikatzen den berbera denean.

d) Estatuak edo toki korporazioek Foru Komunitateari transferitzen ahal dizkiotenak, transferitutako zerbitzu edo eskumenei atxikita daudelako.

3. Prezio publiko berekiak dira foru lege honetan xedatutakoaren menpe ezartzen direnak eta aurreko apartatuko d) letran aurreikusitako kasuak eragin ditzakeenak.

4. Foru lege honetako aginduak ez zaizkie honakoei aplikatuko:

a) Zuzenbide pribatuko arauen arabera jarduten duten entitate eta erakundeek betetzen dituzten jardueren eta ematen dituzten zerbitzuen trukean emandako kontraprestazioa.

b) Nafarroako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganbera Ofizialeko baliabideak, beren legedi berariazkoa izanen baitute.

c) Kontratu publikoen legediaren arabera erabiltzaileek obra erabiltzeagatik edo zerbitzua emateagatik obra eta zerbitzuen emakidadunei ordaintzen dizkieten tarifei, zergaz besteko ondare prestazio publikoak baitira.

2. artikulua . Araubide juridikoa.

1. Foru Komunitateak tasa eta prezio publiko berekiak eskatuko ditu arau hauei loturik: Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren berrogeita bosgarren artikuluan aipatzen den Hitzarmen Ekonomikoa, foru lege honetan xedatutakoa eta hau garatzeko ematen diren erregelamenduzko arauak eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenak.

Tasei Tributuei buruzko Foru Lege Orokorra aplikatuko zaie.

2. Foru lege honen 1.2 c) eta d) letretan jasotzen diren tasak, eta 1.2.d) letran aurreikusitako kasuak eragindako prezio publikoak Estatuko araudiari lotuta daude foru lege honen kontrakoa ez den guztian, harik eta Foru Komunitateak horren gaineko arauak eman arte.

3. artikulua . Aurrekontu araubidea.

1. Foru lege honetan arautzen diren baliabideak Foru Komunitateko diruzaintzan sartuko dira edo tributuen arloko eskumena duen departamentuko titularrak baimendutako banku-kontuetan.

2. Baliabide horiek Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontu-sarrerak dira eta beren betebehar guztiei erantzuteko erabili behar dira, salbu eta foru lege baten bidez erabilera zehatz bat ezartzen bazaie.

4. artikulua . Agintarien eta funtzionarioen erantzukizunak.

1. Diziplina falta oso astuna izanen da agintari edo funtzionarioek tasa edo prezio publiko bat beren borondatez eta errudun izanik bidegabeki eskatzea, bai eta ezarritakoa baino diru kopuru handiagoa eskatzea ere, horrek galarazi gabe horrela jokatzeak ekar ditzakeen bestelako erantzukizunak.

2. Era berean, foru lege hau eta arlo honen gaineko beste arauak hausten dituzten ebazpenak hartu edo egintzak gauzatzen dituztenean, kalte-ordaina eman beharko diote Foru Komunitateari eragindako kalteak direla eta.

II. TITULUA. PREZIO PUBLIKOAK

5. artikulua . Kontzeptua.

Prezio publikoak diruzko kontraprestazioak izanen dira, ordaintzen direnak zuzenbide publikoko araubidean zerbitzuak emateagatik edo jarduerak egiteagatik, baldin eta, sektore pribatuak ere zerbitzu edo jarduera horiek ematen baditu baina administratuek beren borondatez eskatzen badituzte.

6. artikulua . Ezartzea eta aldatzea.

1. Nafarroako Gobernuak ezarriko du zein diren prezio publikoen xede izan daitezkeen zerbitzu-emateak edo jarduerak, tributuen arloko eskumena duen departamentuak eta zerbitzu edo jarduera horiek betetzen dituen departamentu edo erakundeak batera egindako proposamena kontuan hartuta.

2. Honakoek ezarri edo aldatuko dute prezio publikoen zenbatekoa:

a) Prezio publikoak jaso behar dituen organoa bere menpe duen departamentuak, organoak proposatuta.

b) Erakunde autonomoek zuzenean, horiek bere menpe dituen departamentuak baimena eman ondoren.

3. Prezio publikoak ezarri edo aldatzeko proposamen bakoitzarekin batera, memoria ekonomiko-finantzario bat aurkeztu beharko da, bertan justifikatzeko proposatzen diren zenbatekoak eta dagozkien kostuak noraino finantzatzen ahal diren.

7. artikulua . Ordaintzera behartuta daudenak.

Prezio publikoak ordaindu beharko dituzte ordaindu beharreko zerbitzu edo jardueren onura jasotzen dutenek, dela onura pertsonala dela beren ondasunen gainekoa.

8. artikulua . Zenbatekoa.

1. Ezartzen diren prezio publikoak jarduerak egiteak edo zerbitzuak emateak sortzen dituen kostu ekonomikoak berdintzeko adinakoak izanen dira, gutxienez ere.

2. Arrazoi sozialak, ongintzakoak, kulturalak edo interes publikokoak direla-eta komeni denean, aurreko apartatuan aurreikusitakoak baino merkeagoak diren prezio publikoak ezartzen ahalko dira, prezioaren zati diruz lagundua ordaintzeko behar diren aurrekontu aurreikuspenak egin ondoren betiere.

9. artikulua . Administrazioa eta kobrantza.

1. Prezio publikoak jaso behar dituzten departamentu eta erakundeak arduratuko dira horien administrazioaz eta kobrantzaz.

2. Prezio publikoa ordaindu beharra zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten denean sortzen da, baina eskatzen ahalko da zenbatekoa, osorik edo zati bat, aldez aurretik ordaintzeko edo gordailuan uzteko.

3. Prezio publikoak eskudirutan edo efektu tinbredunak erabiliz ordainduko dira.

4. Prezio publikoa ordaintzera behartuta dagoenari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik zerbitzua ematen edo jarduera egiten ez bada, bidezkoa izanen da kasuan kasuko zenbatekoa itzultzea edo, ikuskizunen kasuan, sarrerak trukatzea, posible bada.

5. Prezio publikoak direla-eta zorrik baldin bada, horiek premiamenduzko administrazio prozeduraren bidez eskatzen ahalko dira, indarreko araudiari jarraikiz.

6. Foru lege honetan berariaz aurreikusita ez dagoen guztian, prezio publikoen administrazioa eta kobrantza Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legean eta arlo horretan aplikatu beharreko gainerako arauetan xedatuarekin bat eginen dira.

Halere, preskripzioaren eta sarrera bidegabeen itzulketaren arloan Tributuei buruzko Foru Lege Orokorrean eta hura garatzeko arauetan xedatutakoa aplikatuko da.

III. TITULUA. TASAK

I. KAPITULUA. XEDAPEN KOMUNAK

10. artikulua . Kontzeptua.

Tasak tributu batzuk dira, zeinen zerga-egitatea baita, batetik, jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia, edo, bestetik, zuzenbide publikoko araubidean zerbitzuak ematea edo jarduerak betetzea, subjektu pasiboari bereziki dagozkionak, eragiten diotenak edo onura ekartzen diotenak, baldin eta inguruabar hauetako bat badago tartean:

a) Zerbitzuak edo jarduerak ez izatea administratuek beren borondatez eskatuak. Hartarako, honako eskaerak ez dira hartuko administratuek beren borondatez egindakotzat:

Legezko edo erregelamenduzko xedapenek inposatua denean.

Eskatutako ondasunak, zerbitzuak edo jarduerak ezinbestekoak direnean eskatzailearen bizitza pribatu edo sozialerako.

b) Sektore pribatuak emanak edo eginak ez izatea, indarra duen araudiaren arabera sektore publikoaren aldeko erreserba ezarririk egon ala ez.

11. artikulua . Legezkotasun printzipioa.

1. Tasak foru lege bidez ezarri, aldatu edo kendu beharko dira, bai eta haietako bakoitzaren funtsezko elementuak arautu ere, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat.

2. Foru lege bidez baimentzen denean, arau horrek berak ezartzen dituen zenbatespen irizpideen edo elementuen menpe betiere, zehazten ahalko dira erregelamenduzko arau bidez tasa bakoitzerako eska daitezkeen zenbatekoak.

12. artikulua . Zergaegitatea.

Tasak ezartzen ahalko dira jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik eta aprobetxamendu bereziagatik edo zuzenbide publikoko araubideak zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik, horien xedea hau baldin bada:

a) Lizentziak, bisak, matrikulak edo baimen administratiboak, mota guztietakoak, tramitatu edo ematea.

b) Alderdi batek eskatuta, ziurtagiriak edo agiriak ematea.

c) Liburuak legeztatzea eta zigilatzea.

d) Jarduketa tekniko eta fakultatibo hauek: zaintza, zuzendaritza, ikuskaritza, ikerketa, azterketak, txostenak, aholkularitza, egiaztapena, aitortzea edo prospekzioa.

e) Proiektuak, egiaztapenak, kontrastatzeak, saiakuntzak eta homologazioak aztertzea.

f) Balorazioak eta tasazioak.

g) Inskripzioak eta idatz-oharrak egitea erregistro ofizial eta publikoetan.

h) Zerbitzu akademikoak eta osagarriak.

i) Portu eta aireportuetako zerbitzuak.

j) Osasun zerbitzuak.

k) Zerbitzuak edo jarduerak, oro har, pertsona zehatzei dagozkienak, eragiten dietenak edo onura ekartzen dietenak, edo, zuzenean edo zeharka, pertsona horien kausaz egin direnak.

13. artikulua . Lurralde aplikazioa.

Foru lege hau aplikatuko zaie Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek eman edo egindako zerbitzu edo jarduera publikoen tasei, edozein dela ere eman edo egiten diren tokia.

14. artikulua . Sortzapena.

1. Tasak honelakoetan sortuko dira, izaera orokorrarekin eta zerga-egitatearen izaeraren arabera:

a) Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia baimentzen denean.

b) Subjektu pasiboak eskaerarik egin behar ez duenean, zerbitzua ematean edo jarduera administratiboa egitean, horrek ukatu gabe aldez aurretik gordailua egiteko aukera.

c) Jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; tasaren sarrera egin arte ez da egin edo tramitatuko.

2. Tasak aldian-aldian sortzen badira, kasuan kasuko erregistro, errolda edo matrikulan egindako altari dagokion likidazioa jakinarazi ondoren, hurrengo likidazioak multzoka jakinarazten ahalko dira Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratuz.

15. artikulua . Subjektu pasiboa.

1. Zergadun gisa, tasen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak izanen dira, jabari publikoaren erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren onura jasotzen dutenak edo zerga-egitatea osatzen duten zerbitzu edo jarduera publikoen eragin edo onura pertsonala edo beren ondasunen gainekoa jasotzen dutenak.

2. Egoki denean, subjektu pasibotzat hartuko dira, halaber, jaraunspen banatugabeak, ondasun-erkidegoak eta gainerako entitateak, nortasun juridikorik gabekoak, zergapetu daitekeen unitate ekonomiko bat edo bereizitako ondare bat osatzen badute.

3. Tasa bakoitzaren arau berariazkoak zergadunaren ordezkoak ezartzen ahalko ditu, zerga-egitatearen ezaugarriak direla-eta komeni denean.

Bereziki, izaera hori izanen dute, etxebizitza edo lokaletako bizilagunei onura ekartzen edo eragiten dieten zerbitzu edo jarduerak direla-eta ezarritako tasen kasuan, etxebizitza edo lokal horien jabeek, zeinek zilegi izanen baitute tasak, hala egokitzen bada, kasuko onura hartzaileei jasanaraztea.

4. Zerga-egitatea gauzatzean bi onuradun edo gehiago baldin badaude, denek izanen dute betebehar solidarioa, non ez den esanbidez kontrakoa ezartzen tasa bakoitzaren arauan.

16. artikulua . Zergaonurak.

Tasak ordaintzetik salbuetsirik daude Nafarroako Foru Komunitatea, Nafarroako toki entitateak, Estatua, lurraldeko gainerako erakunde publikoak eta horien menpeko erakunde autonomoak. Zilegi da aplikaziorako baldintzak jartzea kasu zehatz bakoitzerako.

Hala ere, tasa bakoitzaren arauketa berariazkoak jasotzen ahal ditu beste zerga onura batzuk, zerga-egitatearen ezaugarriak zein diren edo subjektu pasiboak nor diren.

17. artikulua . Tasa osatzen duten elementuak.

1. Tasen kuoten zenbatekoak ezarriko dira halako moduan non haien etekina ez baita izanen orotara duten kostua baino handiagoa.

2. Jabari publikoaren erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasen zenbatekoa izanen da, gehieneko kostu osoan, dagokion merkatuko balioa edo haren erabilerarena.

Meatzeen eta hidrokarburoen baimen eta emakiden kasuan, kontuan hartuko da eskubidearen xede den azalera.

3. Zerbitzu bat eman edo jarduera bat egiteagatik kobratzen diren tasen zenbatekoa ez da izanen, osotara, kasuko zerbitzu edo jardueraren kostu benetakoa edo ustezkoa baino handiagoa, edo, bestela, hartutako prestazioaren balioa baino handiagoa.

Zenbateko hori ezartzeko, aintzat hartuko dira zuzeneko eta zeharkako kostuak, barnean hartuta kostu finantzarioak, ibilgetua amortizatzekoak eta, halakorik bada, tasa sortzen duen zerbitzu edo jardueraren mantentzea eta garapen arrazoizkoa bermatzeko behar diren kostuak, zein ere den ordaintzeko erabiltzen den aurrekontua. Edozein kasutan, kontuan hartuko dira subjektu pasiboak egiten dituen jarduketek, jarduerek edo zerbitzuek eragindako kostu sozialak edo onura sozialak, tasaren zenbatekoa haren onura sozialaren kontzeptura hurbiltzeko.

4. Zerga kuota zenbateko finko bat izan daiteke, horretarako ezarria, zerga-oinarri gisa erabiltzen diren zenbatespen elementuei aplikatzen zaien karga-tasa baten arabera zehaztu, edo bi prozedurak erabiliz batera ezarri.

5. Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak berekin dakartenean jabari publikoaren suntsiketa edo narriadura, tasaren beraren zenbatekoa arautzean aurreikusi ez zen modu aipagarrian, onuraduna beharturik dago aipatu horiek berreraiki edo konpontzeko gastuen kostu osoa ordaintzera, horrek ukatu gabe behar den tasa ordaindu beharra. Kalteak konponezinak badira, suntsitutako ondasunek zenbat balio duten edo kaltetutakoen balio-galera norainokoa den, horrenbestekoa izanen da kalte-ordaina.

6. Tasa berri bat ezarri edo lehendik dagoen baten zenbatekoak berariaz aldatzeko proposamen guztietan memoria ekonomiko-finantzario bat egin beharko da kasuko baliabide edo jardueraren kostuaz edo balioaz, eta proposatutako tasaren zenbatekoaren justifikazioaz.

7. Tasak ezartzean kontuan hartuko da tasa horiek ordaindu behar dituztenen gaitasun ekonomikoa, tributuaren ezaugarriek horretarako aukera ematen badute.

18. artikulua . Tasen kudeaketa.

1. Borondatezko epean tasak kudeatu, likidatu eta biltzea dagokio jabari publikoaren erabilera, zerbitzu-emate edo jarduera, zergari lotutakoak, baimendu edo egin behar dituen departamentuari edo erakunde autonomoari, horrek ukatu gabe tributu arloko eskumena duen departamentuak bide exekutiboko diru-bilketaren eta ikuskapenaren gainean dituen eginkizunak betetzea bai tasei dagokienez bai horien kudeaketa esleituta duten organoei dagokienez.

2. Nafarroako Gobernuari dagokio tributu arloko eskumena duen departamentuaren eginkizunen eta gainerako departamentu eta erakunde kudeatzaileen eginkizunen arteko koordinazioa arautzea.

3. Tasen kudeaketan aplikatuko dira, kasu guztietan, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren eta hura garatzeko arauen printzipioak eta prozedurak, eta, bereziki, honakoak arautzen dituzten xedapenak: zerga likidazioak, diru-bilketa, zergen gaineko ikuskapena eta egintzak administrazio bidean berrikustea.

4. Tasa aldian-aldian sortzen bada, zerbitzuan onartzeko ebazpen berririk hartzea beharrezkoa ez duten zerbitzu jarraituen prestazioa egiten denean, tasa jasotzen duen organoak edo erakundeak eteten ahalko du prestazioa ordainketa egiten ez bada, haren arauak horretarako baimena ematen ez badio, eta horrek ukatu gabe zenbatekoa premiamendu bidez eskatzea.

19. artikulua . Autolikidazioak.

Tasen subjektu pasiboak beharturik egonen dira zerga autolikidazioko eragiketak egitera eta zerga zorraren diru-sarrera egitera foru lege honetan zehaztutako kasuetan eta erregelamendu bidez zehazten den kasuetan.

20. artikulua . Itzulketak.

Eskatutako tasak itzultzea bidezkoa izanen da zerga-egitatea betetzen ez denean subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik.

21. artikulua . Zehapenaraubidea.

Zehapen espedienteen kalifikazioa eta zehapenen ezarpena tributu arloko xedapen orokorrek arautuko dituzte.

II. KAPITULUA. ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK EMAN ETA AGIRI ETA TXOSTENAK EGITEAGATIKO TASAK

22. artikulua . Administrazio zerbitzuen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek administrazio zerbitzu hauek ematea:

a) Ziurtagiriak eta kopiak ematea Nota de Vigencia.

b) Agiriak konpultsatzea.

c) Erregistro ofizialetan inskribatzea.

d) Ahalordeak eta legitimazioa egiaztatzeko agiriak askiestea.

Administrazio zerbitzu horiek ez dute tasa hori ordaindu beharko foru lege honetan araututako beste tasa batzuekin berariaz zergapeturik daudenean.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira aurreko apartatuan aipatzen diren zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzuaren eskaera aurkezten den unean berean.

4. Tarifa Nota de Vigencia.

Tasa eskatuko da tarifa honen arabera:

5. Salbuespenak.

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde autonomoek pagatutako ordainsarien ziurtagiriak egitea, frogagiri gisa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin loturik.

b) Administrazioko langileek beren izaera horrekin lotuta eskatzen dituzten ziurtagiriak eta agirien konpultsak.

c) Ziurtagiriak egitea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko beste departamentu batek edo haren erakunde autonomo batek berariaz eskaturik.

d) Internet bidez deskargatzen diren ziurtagiriak ematea, bai eta Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe publikoek emandakoak ere, baldin eta aldez aurreko prestakuntzarik behar ez badute eta automatikoki jaulkitzen edo deskargatzen badira Nota de Vigencia.

e) Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek administrazio horretan sartzeko hautapen-probetako izangaiei eskatzen dizkieten agirien konpultsak.

f) Hezkuntza Departamentuaren menpeko irakaskuntza arautuko ikastetxe publikoek agiriak konpultsatzea kategoria bereziko familia ugarietako kideei eta kategoria bereziko guraso bakarreko familietako kideei edo gurasobakartasun egoeran dauden familietakoei Nota de Vigencia.

6. Hobariak Nota de Vigencia.

5. apartatuaren f) letran aipatzen diren tasek ehuneko 50eko hobaria izanen dute, kategoria orokorreko familia ugarietako kideei eta kategoria orokorreko familia gurasobakarretako nahiz gurasobakartasun egoeran dauden familietako kideei emandako zerbitzuengatik.

23. artikulua. Funtzio publikoan sartzeko hautaprozeduretan parte hartzeko eskubideengatiko tasa Nota de Vigencia.

1. Zerga-egitatea.

Tasak zerga-egitatetzat du Administrazioak zerbitzuak ematea, beharrezkoak direnak funtzio publikoan sartzekoak diren hautaprozeduretan parte hartzeko.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira tasaren zerga-egitatea osatzen duen zerbitzu-ematea eskatzen duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da hautaprozeduretan izena emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tarifa hauen arabera eskatuko da tasa:

5. Salbuespenak.

a) %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak.

b) Hautapen deialdia argitaratu baino hilabete bat lehenagotik gutxienez langabe gisa inskribaturik dauden pertsonak.

23 bis artikulua. Hautaketa prozesuei dagokien dokumentazioaren kopiak formatu elektronikoan bidaltzeagatiko tasa Nota de Vigencia.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek beren barruan izapidetutako edozein hautaketa prozesuren administrazio espedientea osatzen duten dokumentu guztien kopia elektronikoak bidaltzea.

Ondorio horietarako, kopia elektronikotzat hartuko dira aurreko paragrafoan aipatutako dokumentazioa formatu fisikotik elektronikora bihurtzea eta ondoren subjektu pasiboari bide elektronikoz bidaltzea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitate diren kopia elektronikoak bidaltzeko eskatzen duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Kopia elektronikoak bidaltzeko eskaera aurkezten den unean sortuko da tasa, eta bidali aurretik ordainduko da.

4. Tarifak.

Tasa 0,06 eurokoa izanen da, kopiatutako eta bidalitako orrialde bakoitzeko.

24. artikulua . Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratzea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira iragarkiak argitaratzea eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak edo, halakorik eskatu ez dutenean, argitaratzearekin onura berezia hartzen dutenak.

3. Sortzapena.

Iragarkiak argitaratzeagatiko tasa sortuko da argitaratzeko eskaera aurkezten den unean. Argitaratzea gauzatu eta dagokion zenbatekoa zehaztu ondoren eginen da ordainketa. Dena dela, tarifa aurretik finkatuta duten iragarkietan, eskaera aurkeztearekin batean ordaintzea eska daiteke.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

KONTZEPTUA

EUROAK

1.  Tarifa orokorra

60,00

2.  Aurrez ezarritako tarifa

2.1. Jarduera sailkatuaren udal lizentziari buruzko iragarkiak (ordainketa bakarra, lizentzia ematean)

50,00

2.2. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legea betetzeko argitaratu beharreko iragarkiak (ordainketa bakarra araudiaren behin betiko onespenarekin eta, bidezkoa bada, argitalpenarekin)

80,00

Osagarriak:

EUROAK

TAULAK

Orrialde osoa

60,00

Orrialde erdia

30,00

IRUDIAK

Edozein neurri

30,00

ERANSKINAK PDFn

60,00

25. artikulua. Elkarteen Erregistroaren, Fundazioen Erregistroaren eta Lanbide Elkargoen Erregistroaren jarduketen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da indarreko xedapenekin bat Elkarteen Erregistroan, Fundazioen Erregistroan eta Lanbide Elkargoen Erregistroan gordailutu eta inskribatu behar diren egintza, egitate eta agirien inskripzioa eta egiaztapena egitea Nota de Vigencia.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira aurreko apartatuan aipatzen diren zerbitzuak ematea eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak Nota de Vigencia.

Beste edozein motatako inskripzio bakoitzeko, salbu eta zuzendaritza-batzordeko edo ordezkaritza-organoko kideak aldatzeko inskripzioak eta jarduera nagusiaren lurralde-eremu estatutarioaren barruko egoitza-aldaketak.

26. artikulua. Garraioen arloan administrazio zerbitzuak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da 4. apartatuan aipatzen diren garraioaren arloko administrazio zerbitzuak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira pertsona fisikoak edo juridikoak, zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera egiten dutenak edo haren eraginpekoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

EUROAK

1. TARIFA

Salgaien eta bidaiarien garraio publiko edo pribatu osagarrirako baimenak ematea, birgaitzea, bisatzea edo aldatzea, eta, hala behar bada, atxikitako ibilgailuentzat ere

27

2. TARIFA

Erabilera bereziko bidaiarien garraio publiko erregularrerako baimenak ematea edo berritzea

14

3. TARIFA

Garraioaren jarduera osagarriak egiteko baimenak ematea, berritzea edo aldatzea (garraioko operadorea)

55

4. TARIFA

Txartelak ematea eta berritzea

1. Takografo digitalaren txartela ematea eta berritzea.

43

2. Gidariaren gaitasun txartela ematea eta berritzea.

26

3. Gidariaren gaitasun txarteleko datu pertsonalak aldatzea

5

5. TARIFA

Liburuak ziurtatzea eta eginbidetzea

1. Liburu edo agiri nahitaezkoak legeztatu, eginbidetu edo zigilatzea

11

2. Enpresei buruzko ziurtagiriak eta garraio baimenak ematea

9

3. Beste herrialde batzuetako gidari ziurtagiria ematea

28

6. TARIFA

Azterketa egiteko eta tituluak emateko tasak

1. Honako azterketa hauek egiteko eskubideengatik: garraiolariaren lanbide gaitasunaren titulua lortzekoa, segurtasun aholkulariaren titulua lortzekoa edo berritzekoa, edo gidariaren lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortzekoa

22

2. Garraiolariaren lanbide-gaitasunaren titulua ematea eta segurtasun aholkulariaren titulua ematea edo berritzea

27

3. Lanbide-gaitasunaren edo segurtasun aholkulariaren tituluko datu pertsonalak aldatzea

5

7. TARIFA

Gidarien hasierako kualifikazioaren eta etengabeko prestakuntzaren tasak

1. Zentroak baimentzea

340

2. Zentroen titulartasuna aldatzea

178

3. Ikastaroak homologatzea

125

8. TARIFA

Idatzizko txostenak prestatzea

1. Garraio arloko enpresen eta jardueren edo garraio zerbitzuen beste erregistro batzuetan ageri diren pertsonei, baimenei, ibilgailuei edo enpresa berariazkoei buruzko datuen gainean

26

2. Aurreko kontzeptuaren jardueretarako, datu orokorren gainean

211

27. artikulua. Txosten fakultatiboak egiteagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da txosten fakultatiboak egitea pertsona fisiko edo juridiko interesdunek eskatuta egiten direnean.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 1. apartatuan aipatzen diren txostenak egitea eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Bertatik bertara daturik hartzea beharrezkoa ez duten txostenak, bakoitza

46,80

2. TARIFA

Bertatik bertara datuak hartzea beharrezkoa duten txostenak, bakoitza

156,00

28. artikulua. Kartografiako produktuak emateagatiko tasa Nota de Vigencia.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da kartografiako produktuak egiteko zerbitzua ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

a) Inprimategian editatutako kartografia.

IZENAEUROAK
1.–Nafarroako mapa topografikoak 
1. 1:200.000 (hormakoa/tolestua).3,90
2. 1:200.000 (erliebeduna).32,50
3. 1:400.000 (hormakoa/tolestua).2,60
4. 1:850.000.1,30
2.–Nafarroako mapa geologikoak 
1. 1:200.000 (hormakoa/tolestua).10,75
2. 1:200.000 eta Memoria.16,20
3.–Iruñeko mapa geoteknikoak 
1. 1:25.000 eta Memoria.16,20
4.–Nafarroako laboreen eta aprobetxamenduen mapak 
1. 1:200.000 (hormakoa/tolestua).9,70

b) Kartografia ploteatua:

IZENAEUROAK
1.–Nafarroako mapa topografikoak 
1. 1:5.000 (papera/koloretan).13,00
2. 1:10.000 (papera/koloretan).13,00
3. Nafarroako mapa topografikoa 1:100.000 hormakoa (argazki papera/koloretan).52,85
4. Nafarroako mapa topografikoa 1:100.000 (argazki papera/koloretan).18,00 orri bakoitzeko
5. Nafarroako mapa topografikoa 1:100.000 hormakoa (paper arrunta/koloretan).32,50
6. Nafarroako mapa topografikoa 1:100.000 (paper arrunta/koloretan).13,00 orri bakoitzeko
2.–Nafarroako ortoargazkimapak 
1. 1:5.000 (argazki papera).18,00
2. 1:5.000 (paper arrunta).13,00
3. 1:10.000 (argazki papera).18,00
4. 1:10.000 (paper arrunta).13,00
5. Iruñerrikoa 1:12.500 eskalan (argazki papera).18,00
6. Iruñerrikoa 1:12.500 eskalan (paper arrunta)13,00
3.–Nafarroako mapa geologikoa, 1:25.000 (paper arrunta).13,00
4.–Nafarroako mapa geomorfologikoa, 1:25.000 (paper arrunta).13,00
5.–Lurraren erabileren mapa 1:200.000 eskalan (paper arrunta).13,00
6.–Nafarroako Natura 2000 Sarearen mapa, 1:200.000 (paper arrunta).13,00
7.–Nafarroako abelbideen mapa 1:200.000 eskalan (paper arrunta).13,00
8.–Naturagune babestuen mapa 1:200.000 eskalan (paper arrunta).13,00
9.–Errepideen mapa, 1: 200.000 (paper arrunta).9,00
10.–Batasuneko garrantzizko lekuen eta naturagune babestuen mapak, zenbait eskalatan (BGLen edo NBen tamainaren araberakoak)13,00
11.–Nafarroako lurzoruaren erabileren mapa, 1:25.000 eskalan (paper arrunta).13,00
12.–Nafarroako landare sailen mapa, 1:200.000 (paper arrunta).13,00
13.–Fotogramen kopia edo handitzeak, DIN-A4 artekoak
1. Paper arrunta.4,30
2. Argazki papera.6,45
14.–Planoak eskaneatu eta kopiatzea 
1. ISO A0 tamainakoa (paper arrunta).18,00
2. ISO A0 tamainakoa (argazki papera).25,00
3. ISO A1 tamainakoa (paper arrunta).13,00
4. ISO A1 tamainakoa (argazki papera).18,00
5. ISO A2 tamainakoa (paper arrunta).8,60
6. ISO A2 tamainakoa (argazki papera).13,00
7. ISO A3 tamainakoa (paper arrunta).6,45
8. ISO A3 tamainakoa (argazki papera).8,60
9. ISO A4 tamainakoa (paper arrunta).4,30
10. ISO A4 tamainakoa (argazki papera).6,45
11. Eskaneatzea PDF/JPG formatuan (paperezko kopiarik gabe)2,00

c) Kartografia digitala:

IZENAEUROAK
1.–Iruñeko mapa geoteknikoaren CDa (1:25.000) eta Memoria (PDFa).10,75
2.–Web errepositorioak, 2 GB bitarteko fitxategien eskaerekin, formatu desberdinetan5,00
3.–2 GBtik 8 GB bitarteko USBa10,00
4.–8 GBtik gorako USBa15,00

d) Beste produktu batzuk:

IZENA

EUROAK

1. Kartografiako katalogoa

9,70

2. Nafarroako atlasa (Errepideak, Turismoa eta Ingurumena)

13,00

3. Erliebezko planoen poltsa

0,20

4. Paperezko planoen poltsa

0,15

5. Murriztapenak.

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio Publikoen eta Nafarroako toki entitateen menpeko sozietate publikoek eta erakundeek, unibertsitateek eta ikastetxeek ehuneko 25eko beherapena izanen dute 4. apartatuko tarifetan.

b) 4.d) apartatuan jasotzen den tarifari dagokionez, 10 aletik gorako eskaeretan, bai koloretakoetan bai zuri eta beltzekoetan, oro har honako beherapen hauek eginen dira:

KONTZEPTUA

BEHERAPENA (%)

Kontaktu eta diapositibetan

10 unitatetik gora

5

20 unitatetik gora

10

50 unitatetik gora

15

100 unitatetik gora

20

Handitzeetan

10 unitatetik gora

5

20 unitatetik gora

10

50 unitatetik gora

15

100 unitatetik gora

20

29. artikulua. Nafarroako Kirol Erregistroaren jarduketen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da Nafarroako Kirolaren Erregistroan, indarra duten xedapenekin bat, gaitu edo inskribatu beharreko kirol klubei, kirol klub filialei eta kirola sustatzeko erakundeei dagozkien egintza, egitate eta agirien inskripzioa eta egiaztapena.

2. Subjektu pasiboak.

Tasa honen subjektu pasiboak dira 1. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak emateko eskaera egiten duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Eraketa inskribatzea

10,77

2. TARIFA

Estatutuen aldaketa inskribatzea

5,33

3. TARIFA

Ziurtagiriak egitea

7,14

4. TARIFA

Estatutuen kopia egitea

7.14

30. artikulua. Ikusentzunezko komunikazioaren arloko administrazio zerbitzuak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea osatzen dute Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen dituen zerbitzu hauek:

a) Irratiko eta telebistako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzua emateko lizentzia ematea, bai hasierakoa bai berritzea, baita, hala dagokionean, aldez aurretiko komunikazioa ere.

b) Negozio juridikoak baimentzea, horien xedea ikus-entzunezko komunikazio lizentzia bat denean, Ikus-entzunezko Komunikazio Zerbitzuei buruzko urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuarekin bat.

c) Aldaketa idazpenen idatzoharra jasotzea eta Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen Erregistroan inskribatutako datuen ziurtagiriak egitea.

d) Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuak ematen dituzten estudio eta zentroetan ikustaldiak eta ikuskapenak egitea, Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuei buruzko urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuan ezarri diren ikuskapen eginkizunak betez.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira aurreko artikuluan aipaturiko zerbitzuak eskatzen dituzten edo, irrati eta telebisten arloan indarra duen araudiak ezartzen duenari jarraikiz, horretara behartuta dauden pertsona fisiko edo juridikoak, baita Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 25. artikuluan ageri diren entitateak ere.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da irizpide hauek erabiliz:

a) Lizentzia eman eta berritzean, behin betiko emakidaren erabakia jakinarazten denean edo lizentzia berritzen denean.

Aldez aurreko komunikazioa behar den kasuetan, kontrol jarduera egiten denean.

b) Lizentzia xede duten negozio juridikoak baimentzean, baimena eskatzen denean.

c) Erregistroko idazpenak egitean edo Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen Erregistroan inskribatutako datuen ziurtagiriak ematean, formalizatzen edo ematen direnean. Hala ere, ordainketa aldez aurretik galdatuko da, eskaera egiten den unean.

d) Egiaztapen eta ikuskapenetan, jarduketa horiek egiten direnean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

1. Tarifa.-Lizentziak eman eta berritzea edo ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuak kontrolatzeko administrazio jarduera.

Lehena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzua, 10.000 biztanle arteko eremua hartzen duena: 300,00 euro.

Bigarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzua, 10.001 biztanletik 50.000 biztanlera arteko eremua hartzen duena: 600,00 euro.

Hirugarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzua, 50.000 biztanletik gorako eremua hartzen duena: 3.000,00 euro.

2. Tarifa.-Negozio juridikoak baimentzea ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuetako lizentzien titularrentzat.

a) Lizentziaren errentamendua. Baimendutako negozio juridikoan ezarritako errentamenduaren urteko zenbatekoaren ehuneko 2,5eko tasa ezartzen da, urteko. Dena den, urteko tasa aplikagarria ez da kopuru hauek baino txikiagoa izanen:

Lehena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 10.000 biztanle arteko eremua hartzen duena: 30,00 euro.

Bigarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 10.001 biztanletik 50.000 biztanlera arteko eremua hartzen duena: 60,00 euro.

Hirugarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 50.000 biztanletik gorako eremua hartzen duena: 300 euro.

b) Lizentzia eskualdatzea eta beste negozio juridiko batzuk. Baimendutako negozio juridikoaren arabera eskualdatzeak egiten duen zenbatekoaren ehuneko 2,5eko tasa ezartzen da. Dena den, tasa aplikagarria ez da kopuru hauek baino txikiagoa izanen:

Lehena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 10.000 biztanle arteko eremua hartzen duena: 300,00 euro.

Bigarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 10.001 biztanletik 50.000 biztanlera arteko eremua hartzen duena: 600,00 euro.

Hirugarrena. Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuaren lizentzia, 50.000 biztanletik gorako eremua hartzen duena: 3.000,00 euro.

3. Tarifa.-Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen Erregistroan inskribatutako datuen aldaketen idazpenak eta ziurtagiriak.

Lehena. Aldaketen idazpenak: 30,00 euro idazpen bakoitzeko.

Bigarrena. Erregistroko ziurtagiriak: 30,00 euro ziurtagiri bakoitzeko.

Hirugarrena. Ikus-entzunezko zerbitzuak egiaztatu eta ikuskatzeko bisitak: 363,41 euro bisita bakoitza.

5. Salbuetsirik egonen dira irabazi-asmorik gabeko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu komunitarioak eta ikus-entzunezko komunikazioen zerbitzu publikoak, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege Orokorraren 32. eta 40. artikuluetan zehaztuak, hurrenez hurren.

31. artikulua . Dokumentu ondareko agirien erreprografiazerbitzuaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da dokumentu ondareko agirien erreprografia zerbitzua ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak emateko eskaera egiten duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzuaren eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

III. KAPITULUA. EZAGUTZEN EDO EGOERA PERTSONALEN GAINEKO ZIURTAGIRIAK ETA TITULUAK EMATEAGATIKO TASAK

32. artikulua . Desgaitasuna egiaztatzen duen txartelaren kopia egiteagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da desgaitasuna egiaztatzen duen txartelaren kopia egitea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira txartel horren kopia egiteko eskaera aurkezten duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da txartela egiteko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

Tarifa 5 eurokoa izanen da txartel bakoitzeko.

33. artikulua . Ehiza lizentziak eta ehiza barrutietako matrikulak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da ehizan aritzeko, lege indardunen arabera, beharrezkoak diren lizentziak eta matrikulak emateari dagozkion zerbitzu administratiboak, 4. apartatuan zehazten direnak, ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira lizentzia edo matrikula eskuratzen duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da lizentzia edo matrikula eskatzen den unean.

4. Tarifa.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

1. tarifa.-Ehiza lizentzia: 69,32 euro, bost urteko indarraldirako edo 13,86 euro urteko.

2. tarifa.-Ehiztarien azterketa: 12,48 euro.

3. tarifa.-Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren titulartasuneko barrutietako ehiza baimenak: 6,24 euro.

4. tarifa.-Ehiza barrutien matrikula.

Ehiza barrutietako matrikulei dagozkien tasak ehiza barrutiaren ehiza errentaren ehuneko 15 adinako zenbatekoak osatuko du; errenta honela ebaluatuko da:

a) Azalera unitate bakoitzeko batez beste duten etekinaren ondorioetarako, ehiza unitate baliokidetan emana (U.B.), ehiza barrutiak talde hauetan sailkatuta daude:

Ehiza larria

I. taldea

60 U.B., 100 hektareako edo azalera gutxiagoko

II. taldea

60 U.B. baino gehiago eta 120 U.B. gehienez, 100 hektareako

III. taldea

120 U.B. baino gehiago eta 180 U.B. gehienez, 100 hektareako

IV. taldea

180 U.B. baino gehiago, 100 hektareako

Ehiza xehea

I. taldea

0,30 U.B., hektareako edo gutxiagoko azalerako

II. taldea

0,30 U.B. baino gehiago eta 0,80 U.B. gehienez, hektareako

III. taldea

0,80 U.B. baino gehiago eta 1,50 U.B. gehienez, hektareako

IV. taldea

1,50 U.B. baino gehiago, hektareako

Ehiza espezieen baliokidetza aplikatuko da arloaren gaineko erregelamenduzko arauetan aurreikusitakoaren arabera.

b) Azalera unitate bakoitzeko ehiza errentari atxikitzen ahal zaizkion balioak hauek izanen dira talde horietako bakoitzean:

Ehiza larria

I. taldea

0,56 euro, hektarea bakoitzeko

II. taldea

0,87 euro, hektarea bakoitzeko

III. taldea

1,20 euro, hektarea bakoitzeko

IV. taldea

1,82 euro, hektarea bakoitzeko

Ehiza xehea

I. taldea

0,19 euro, hektarea bakoitzeko

II. taldea

0,37 euro, hektarea bakoitzeko

III. taldea

0,75 euro, hektarea bakoitzeko

IV. taldea

1,25 euro, hektarea bakoitzeko

c) Aprobetxamendu nagusia zein den, ehiza larriaren edo xehearen taldeetan sailkatutako ehiza barrutietan, aldi berean, ehiza larriko edo xeheko espezieak ere ustiatzen badira, hurrenez hurren, ehiza errentari atxikitzen ahal zaion balioa izanen da bere taldeari dagokiona gehi 0,06 euro hektarea bakoitzeko.

5. tarifa.-Aldi baterako ehiza baimenak: 12,00 euro baimen bakoitzeko.

34. artikulua . Arrantza baimenaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Zerga-egitatea da Nafarroako Gobernuak ezarritako arrantza barrutietan arrantza egiteko baimenak ematea.

Barruti horietan arrantza egiteko baimen horiek ez dute loturarik 35. artikuluan aipatzen diren arrantza lizentziekin, zeinak izan beharko baitituzte, kasu guztietan, baimen mota hori duten eskatzaileek.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira Nafarroako Gobernuak ezarritako barrutietan arrantza egiteko baimena ematea eskatzen duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta ordainduko da arrantza egiteko baimena eskatzen den unean.

4. Tarifak.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren titulartasuna duten barrutietan arrantza-baimenei dagozkien tasen zenbatekoa honako hau izanen da:

  EUROAK
1. TARIFAAmuarrainen barruti naturalak (arraina harrapatu eta askatzekoa)10,00
2. TARIFAAmuarrainen barruti naturalak (arraina harrapatu eta eramatekoa)12,00
3. TARIFAAmuarrainen barruti intentsiboak (arraina harrapatu eta askatzekoa)10,00
4. TARIFAAmuarrainen barruti intentsiboak (arraina harrapatu eta eramatekoa)12,00
5. TARIFAKarramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta eramateko tarteak10,00
6. TARIFATarifa murriztua8,00

Tarifa murriztua izan dezakete, beren gorabehera sozialak direla-eta, landa garapenaren eta ingurumenaren arloan eskumena duen departamentuak erabakitzen dituen pertsona fisikoek Nota de Vigencia.

35. artikulua . Arrantza kontinentaleko lizentziaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da arrantza kontinentalean aritzeko, lege indardunen arabera, beharrezkoak diren lizentziei dagozkien administrazio zerbitzuak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira arrantza kontinentalerako beharrezkoak diren lizentziak eskatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Lizentziak eskatzen diren unean sortuko eta eskatuko da tasa; lizentzia horiek urtebeteko balio-aldia izanen dute Nota de Vigencia.

4. Tarifak.

Tarifa 12 eurokoa izanen da lizentzia bakoitzeko Nota de Vigencia:

36. artikulua. Tituluak emateagatiko eta beste kontzeptu batzuengatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea honako hau da:

a) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikotik datozen erdi eta goi mailako graduko tituluak ematea eta horietan sartzeko probetan inskribatzea.

b) Hizkuntza mailaren ziurtagiriak eta Euskararen Gaitasun Agiria ematea Nota de Vigencia.

c) Nota de Vigencia.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak emateko eskaera egiten duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak:

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

Nota de Vigencia

Nota de Vigencia

Nota de Vigencia

5. Zerga onurak.

A) 4. apartatuan aurreikusitako zerbitzu guztietan aplikatzekoak Nota de Vigencia.

a) Familia ugariak:

Lehena. Salbuespena, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat.

Bigarrena. Ehuneko 50eko hobaria kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat.

b) Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak:

Lehena. Salbuespena, kategoria bereziko familietako kideentzat.

Bigarrena. Ehuneko 50eko hobaria kategoria orokorreko familietako kideentzat Nota de Vigencia.

c) Salbuespena, ekintza terroristen biktimentzat, baita haien ezkontide edo bikotekide egonkorrentzat eta seme-alabentzat ere.

d) Salbuespena, genero indarkeriako ekintzen biktimentzat, baita haien seme-alabentzat ere.

e) Desgaitasun aitortua dutenak:

Lehena. Salbuespena, 100eko 65eko edo hortik gorako desgaitasun aitortua dutenentzat.

Bigarrena. 100eko 50eko hobaria, 100eko 33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonentzat.

B) B) 13. tarifan aurreikusitako zerbitzuari aplikatuko zaio: langabeentzako salbuespena, baldin eta prozeduran izena eman aurretik hilabetez gutxienez langabezian egon direla frogatzen badute organo eskudunak jaulkitako txartela aurkeztuz Nota de Vigencia.

37. artikulua . Liburutegiko irakurle txartelaren kopia egiteagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek liburutegiko irakurlearen txartelaren bikoizketa egitea, pertsona fisiko batek eskaturik.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira liburutegiko irakurlearen txartelaren kopia egitea eskatzen duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da subjektu pasiboak liburutegiko irakurlearen txartelaren kopia eskatzen duen unean.

4. Tarifa.

Tarifa 5,00 eurokoa izanen da liburutegiko irakurlearen txartelaren kopia bakoitzeko.

38. artikulua . Enpresei eta prestakuntza zentroei administrazio zerbitzuak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da enpresei eta ekimen pribatuko prestakuntza zentroei baimena ematea profesionaltasun ziurtagirietarako prestakuntza (funts publikoen bidezko finantzaziorik gabea) emateko, prestakuntza horien ebaluazioa, jarraipena eta kontrola egiteko eta kualifikazioa egiaztatzeko.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira haren zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatzen edo haietatik onura ateratzen duten enpresak eta ekimen pribatuko prestakuntza zentroak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko den unea:

a) Baimen fasean: prestakuntza emateko baimena eskatzen denean.

b) Kualifikazioaren ebaluazio, jarraipen, kontrol eta egiaztapen fasean: prestakuntza hasi baino lehen.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

a) Baimen fasean:

Lehena. Prestakuntza modulu solteak: 200,00 euro modulu bakoitzeko.

Bigarrena. Ikastaro osoa: 300,00 euro ikastaro bakoitzeko.

b) Ebaluazio, jarraipen, kontrol eta egiaztapen fasea:

Lehena. Prestakuntza modulu solteak: 200,00 euro modulu bakoitzeko.

Bigarrena. Ikastaro osoa: 300,00 euro ikastaro bakoitzeko.

39. artikulua . Lanbide gaitasunak ebaluatu eta egiaztatzeko prozeduran izena emateagatiko tasa Nota de Vigencia.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da izena ematea pertsonek lan-esperientzian edo prestakuntza bide ez-formaletan lortutako lanbide gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduretan.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira prozeduran izena emateko eskaera aurkezten duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da izena emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

a) Aholkularitza faserako izena ematea: 20,00 euro.

b) Ebaluazio faserako izena ematea. Hautagaiak izena ematen duen gaitasunaren unitate bakoitzeko: 10,00 euro.

40. artikulua . Profesionaltasun ziurtagiriak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da profesionaltasun ziurtagiriak ematea, jatorrizkoak nahiz kopiak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira ziurtagiriak emateko eskaera aurkezten duten pertsona fisikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da ziurtagiria eskatzen den unean.

4. Tarifa.

Tarifa 10,00 eurokoa izanen da emandako ziurtagiri edo haren kopia bakoitzeko.

5. Salbuespenak.

Tasa horretatik salbuetsita egonen da hasierako profesionaltasun ziurtagiriak edo kopiak ematea administrazio egoera erregularrik ez duten pertsonei; hori egiaztatzeko, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak emandako identifikatzailea aurkeztu beharko da Nota de Vigencia.

IV. KAPITULUA. OSASUNAREN ARLOKO TASAK

41. artikulua . Osasun zerbitzuen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak ematea.

Zerga-egitatea gertatuko da zerbitzuak Foru Komunitateko Administrazioaren ekimenez ematen direnean eta interesdunek beraiek eskatzen dituztenean.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerbitzua ematean.

Halere, zerbitzua interesdunaren ekimenez ematen denean, tasa eskatuko da eskaera egiten denean.

4. Tarifak:

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

Lehena. Osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduak:

EUROAK

A)

Barneratze zerbitzua duten zentroak

Sortzeko eta funtzionamendurako baimena tramitatzea

195,00

Hasierako egitura eta/edo araubidea aldatzeko edo baliozkotzeko baimena tramitatzea

130,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

130,00

B)

Barneratzerik gabeko zentroak

Sortzeko eta funtzionamendurako baimena tramitatzea

100,00

Hasierako egitura eta/edo araubidea aldatzea edo baliozkotzea tramitatzea

65,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

65,00

C)

Osasun arloko garraioa

Anbulantzien osasun ziurtagiria tramitatzea

65,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

65,00

D)

Osasun zentro eta establezimenduen osasun arloko publizitaterako baimena

35,00

E)

Prestakuntza zentroak

Desfibriladore ikastaroak emateko zentroentzako baimena

35,00

Bigarrena. Farmazia establezimenduak:

EUROAK

A)

Farmaziak

Paratzeko baimena

225,00

Farmazia tokiz aldatzea edo lokalak aldatzea

150,00

Titularra aldatzeko baimena

75,00

Jarduerak jardunbide egokiekin bat egiten direla egiaztatzea

225,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

B)

Gizaki eta/edo animalientzako botikak banatzeko biltegiak

Paratzeko baimena

225,00

Biltegia tokiz aldatzea edo lokalak aldatzea

190,00

Titularra aldatzeko baimena

75,00

Botiken banaketa ikuskatzea eta jardunbide egokiekin bat egiten dela egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko.

450,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

C)

Farmazia zerbitzuak

Paratzeko baimena

225,00

Farmazia zerbitzua tokiz aldatzea edo lokalak aldatzea

150,00

Titularra aldatzeko baimena

75,00

Jarduerak jardunbide egokiekin bat egiten direla egiaztatzea

450,00

Farmazia Industriako ikuskatzea eta jarduerak farmakozaintzaren jardunbide egokiekin bat egiten direla egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko.

450,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

D)

Botika-kutxak eta botiken biltegiak

Paratzeko baimena

125,00

Aldatzeko baimena

75,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

E)

Pertsona edo/eta animalientzako medikamentuak eta haien printzipio aktiboak prestatzen dituen industria

Ikuskatzea eta fabrikazio onerako arauak betetzen diren egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko

450,00

Publizitatea baimentzea

125,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

Botikak eta beste produktu batzuk baimendu ondoko azterlanak. Baimena ematea

600,00

F)

Kosmetikoak

Fabrikazio onerako arauak ikuskatu eta egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko

450,00

Merkaturatzearen arduradunak erregistroan inskribatzea

40,00 Nota de   Vigencia

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

G)

Osasun produktuak

Optikak eta farmazia bulegoetako optika atalak baimentzea

225,00

Audio-protesien zentroak baimentzea

225,00

Ortopediak baimentzea

225,00

Hortz protesien laborategia baimentzea

225,00

Osasun produktuen publizitatea baimentzea

125,00

Lehenagoko ataletan sartu ez diren neurrira egindako osasun produktuak fabrikatzeko funtzionamendurako lizentzia

Ematea

225,00

Baliozkotzea

65,00

Aldaketa

65,00

Jarduera jakinarazi behar duten establezimenduen jakinarazpenaren baldintzak aldatzea

75,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

Osasun produktuen establezimenduen baimena baliozkotzea eta/edo aldatzea

150,00

Jarduera jakinarazi behar duten establezimenduen jakinarazpena tramitatzea

150,00

H)

Laborategiak, botikak kontrolatu eta/edo garatzeko zentroak

Laborategiak ikuskatzea eta jardunbide egokiekin bat jarduten dutela egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko

450,00

Ikuskatzea eta jardunbide kliniko egokiak egiaztatzea. Ikuskapenean eta/edo egiaztapenean emandako egun bakoitzeko

450,00

Ikuskapen arautua edo alderdi batek eskatua

75,00

I)

Bestelako jarduketak

Farmaziako zentro eta produktuen gaineko txostenak ematea, interesdunak eskaturik

125,00

Jardunbide egokiak betetzen direla frogatzen dituzten ziurtagiriak, Estatukoak zein nazioartekoak, ematea (NBCF, BPL, BPC, BPD eta haien pareko beste batzuk)

100,00 (lehen ziurtagiria) 10,00 (eskaera berean egindako bigarren eta/edo ondorengo ziurtagiriagatik) Nota de Vigencia

Hirugarrena. Hileta-osasuna:

EUROAK

A)

Gorpu bat edo gorpuzkiak hobitik ateratzeko eta berriz ehorzteko baimena

20,00

B)

Hobitik kanpoko gorpu bat Foru Komunitatetik kanpora eramateko baimena

40,00

C)

Gorpuzkiak Foru Komunitatetik kanpora eramateko baimena

20,00

Laugarrena. Baldintza tekniko-administratiboak:

EUROAK

A)

Dokumentazio ofizialaren eginbideak, tituluen erregistroa barne

7,00

B)

Gidabaimena eta arma lizentzia eskuratzeko azterketa psiko-fisikoa

Azterketa zentroetan aplikatzen dena

C)

Berriemateak, informazioak eta Estatuko Administrazio Orokorrari jakinarazi behar zaizkion beste jarduera batzuk tramitatzea

15,00

D)

Desfibriladoreak erabiltzeko gaitasunaren ziurtagiriak ematea

3,00

E)

Lanbide kualifikazioa aitortzeko ziurtagiriak ematea

10,00

Bosgarrena. Albaitaritza zerbitzuak.

KODEA

IZENA

TARIFA
(euroak)

AZ01

Animalien osasun kontrola, ausikia gertatzen denean

25,00

AZ02

Txakurrak harrapatu eta biltzeko zerbitzuak. (Prezioak txakurreko)

60,00

AZ02.1

Txakurrak uztea Nafarroako Gobernuak duen Animaliak Babesteko Zentroan, Etxaurin (animalia bakoitzeko)

15,00

AZ02.2

Beste jabe batzuek adoptatutako txakurrak

15,00

AZ02.3

Egonaldi gastuak Nafarroako Gobernuko Animaliak Babesteko Zentroan (Etxaurin)

20,00 (1)

AZ03

Elikagaiak esportatzeko ziurtagiri ofiziala

20,00

SV03.1

Osasun ziurtapenak, elikagaiak esportatzeko

20,00

AZ04

Albaitarien jarduketa zezen ikuskizunetan. (prezioak jarduten duen albaitari bakoitzeko)

250,00

(1) 20,00 euro, gutxienez. 5. egunetik aurrera, 3,00 euro gehituko dira egonaldiaren egun bakoitzeko.

Seigarrena. Elikagaien arloko Enpresen Erregistroa.

IZENA

TARIFA
(euroak)

Hasierako inskripzioa, funtzionatzeko baimena behar duten industrien erregistroan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 853/2004 (EE) Erregelamenduan ezarri bezala. Erregelamendu horren bidez, animalia-jatorriko elikagaien higienerako berariazko arauak ezartzen dira

50,00

Elkarren onarpena duten elikadura-osagarrien jakinarazpenak (jakinarazitako osagarri bakoitzeko)

10,00

Elkarren onarpenik gabeko elikadura-osagarrien jakinarazpenak (jakinarazitako osagarri bakoitzeko)

20,00

5. Salbuespenak.

a) Tasa ordaintzetik salbuetsita daude nagusiki prebentziokoak diren osasun zerbitzuak, bai eta funtsean epidemiologikoak edo elikagaien arlokoak direnak edo komunitatearen osasuna zuzenean babestekoak, osasun arloko eskumena duen departamentuak ematen dituen jarraibideen arabera.

b) 4. Bigarrena E apartatuan ezarritako “Botikak eta beste produktu batzuk baimendu ondoko azterlanak” izeneko tasatik salbuetsirik daude “merkataritzako asmorik gabeko ikerketa klinikoak” diren azterketak, saiakuntza klinikoen gaineko araudiaren arabera.

6. Hobariak.

Tasaren 100eko 40ko hobaria aplikatuko da irabazi-asmorik gabeko entitateei emandako zerbitzuetan.

Hobaria aplikatzeko, interesdunak eskaera egin behar du, eta erregelamenduz ezartzen diren baldintzak bete behar ditu.

42. artikulua . Animalien eta haien produktuen osasun ikuskapen eta kontrol ofizialen tasak.

1. Aplikazio-eremua.

Tasa horiek Foru Komunitateak eskatuko ditu hiltegiak, zatikatze aretoak eta ehiza prozesatzeko aretoak bere lurraldean badaude Nota de Vigencia.

Artikulu honetan araututako tasen zenbatekoa ezin zaie hirugarren pertsonei itzuli, ez zuzenean ez zeharka, haragien esportazioagatik edo beste arrazoi batzuengatik.

2. Zerga-egitatea.

Tasa hauen zerga-egitatea da Foru Komunitateko Administrazioak osasun publikoa eta animalien osasuna zaintzeko behar diren zerbitzuak ematea, abereen, gizakiek jateko diren haragi freskoen eta animalia-jatorria duten beste produktu batzuen osasun ikuskapen eta kontrolen bidez, dagozkien zerbitzuetako fakultatiboek gauzatuak, abereak hiltzeko, zatitzeko eta hoztuta biltegiratzeko Foru Komunitatean dauden lokal edo establezimenduetan, edo gainerako kontrol eta azterketak, horretarako gaituta dauden zentroetan.

Tributuaren ordainarazpenaren ondorioetarako, zerga-egitatean sartzen diren osasun ikuskapen eta kontroleko jarduerak honela sailkatzen dira:

a) Osasun ikuskapen eta kontrolak, abereak hil aurretik, haragi freskoak ateratzeko abere hauetatik: abelgorriak, zerriak, ardiak, ahuntzak, beste hausnarkari batzuk, untxiak eta lumadun eta iledun ehizaki xehea, solipedoak/ekidoak eta oilategiko hegaztiak.

b) Osasun ikuskapen eta kontrolak, abereak hil ondoren, hildako abereen haragi fresko horiek lortzeko.

c) Establezimenduetan egindako eragiketen kontrol dokumentala.

d) Gizakiek jateko diren kanal, errai eta barrukien kontrola eta markaketa, eta haragia zatitzeko aretoetan lortutako piezen markaketa edo zigilaketa.

e) Gizakiek jateko diren haragi freskoak biltegiratzeko eragiketen kontrola, horrela ezartzen den unetik aurrera, salbu azken kontsumitzaileei saltzeko lokaletan egiten diren kopuru txikikoak.

f) Substantzien eta hondakinen kontrola animaliengan eta haien produktuetan, araudi indardunean ezarri bezala.

3. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira, zergadun diren aldetik, zerbitzua eskatzen dutenak edo hiltze, zatitze, biltegiratze edo kontrol eragiketen hartzaileak.

4. Ordezkoak.

Honako hauek behartuta daude tributua ordaintzera, zergadunaren ordezko gisa:

a) Abereei hil aurretik edo hil ondoren egiten zaizkien osasun ikuskapen eta kontrol ofizialei dagozkien tasen kasuan, bai eta gizakiek jateko diren kanal, errai eta hondakinen markaketaren kasuan ere, hilketa edo ikuskapena egiten den establezimenduen titularrak.

b) Zatiketa eragiketen kontrolari dagozkion tasen kasuan:

a´) Zatitzeko eragiketak hiltegian bertan egiten direnean, a) letran aipatzen diren pertsonak.

b´) Gainerako kasuetan, zatitze eragiketak modu independentean egiten dituzten establezimenduen titularrak.

c) Biltegiratzearen kontrolari dagozkion tasen kasuan, establezimendu horien titularrak, tasak ezartzen direnetik aurrera Nota de Vigencia.

d) Animaliengan eta haien produktuetan dauden substantzien eta hondakinen kontrolari dagozkion tasen kasuan, kontrol eta analisi horiek egiten diren establezimenduen titularrak.

Interesdunak hirugarren batengandik eskuratu badu azienda, bizirik, gero hiltzeko, hirugarren horri eskatzen ahalko dio 2.f) apartatuan definitutako kontzeptuari dagokion tasaren zenbatekoa.

5. Tributuaren erantzuleak.

Honako hauek tributuaren erantzuleak izanen dira subsidiarioki:

a) Beren jarduerari utzi dioten sozietateen administratzaileak, ordaindu gabeko tasei dagokienez.

b) Porroten, konkurtsoen, sozietateen eta, oro har, entitateen sindiko, kontu-hartzaile edo likidatzaileak, baldin eta, zabarkeriaz edo fede gaiztoz, egoera horien aurretik sortutako tributu-betebeharrak, dagozkien subjektu pasiboei egozten ahal zaizkienak, erabat betetzeko behar diren kudeaketak egiten ez badituzte.

6. Haragi freskoen eta untxi eta ehizaki haragien osasun ikuskapen eta kontrolei dagozkien tasen tarifak.

a) Zergadunari tarifa eskatuko zaio abereak hiltzeko eta zatikatzeko eragiketa bakoitzeko Nota de Vigencia.

Hiltegietan egiten diren hilketei dagozkien tarifak bertan hiltzen diren abereen kopuruaren arabera likidatuko dira.

Abereak hiltzen direnean, hil aurreko eta ondorengo osasun ikuskapen eta kontrolerako jarduerei, eginiko eragiketen agiri bidezko kontrolari eta kanal, errai eta barrukien markaketari dagozkien tarifak, behar bezala baimenduriko establezimendu edo instalazioetan hildako abere bakoitzeko, ondorengo tauletan agertzen diren zenbatekoetan ezartzen dira:

Lehena. Hiltegietako ikuskapen eta osasun kontroletan aplikatzekoak diren tasen zenbatekoak, abere bakoitzeko:

AZIENDA MOTA

TARIFA ABERE BAKOITZEKO (eurotan)

1. TARIFA

Abelgorrien haragia

1. Abelgorri pisudunak

5,00 (0,36)

2. Abelgorri gazteak

2,00 (0,25)

2. TARIFA

Solipedoak, ekidoak

3,00 (0,21)

3. TARIFA

Txerrikia, txerriek kanalean duten pisuaren arabera

1. 25 kilo baino gutxiagokoa

0,50 (0,030)

2. 25 kilo edo gehiagokoa

1,00 (0,107)

4. TARIFA

Ardi eta ahuntzen haragia, animaliek kanalean duten pisuaren arabera

1. 12 kilo baino gutxiagokoa

0,15 (0,010)

2. 12 kilo edo gehiagokoa

0,25 (0,029)

5. TARIFA

Hegaztien eta untxien haragia

1. Hegaztiak, Gallus generokoak eta pintadak

0,005 (0,001)

2. Ahateak eta antzarak

0,010 (0,020)

3. Indioilarrak

0,025 (0,002)

4. Haztegiko untxiak

0,005 (0,001)

5. Etxe-hegaztiak ez izan arren etxe-abere gisa hazten diren hegaztiak, ratiteak izan ezik

0,006 (0,001)

6. TARIFA

Haztegiko ehiza

1. Oreinak

0,50 (0,029)

1. Haztegiko ehizako beste ugaztun batzuk

0,50 (0,029)

Hiltzeko diren abere bizidunengan eta tasa honen xedeko haragietan, ezarritako kontrol eta teknika analitikoei buruzko osasun araudiarekin bat, substantziak kontrolatzeko eta hondakinak ikertzeko kontrol eragiketen tarifa hilketari aplikatzen zaion kuota osoan sartzen da, eta informaziorako xehakatzen da aurreko taulan, parentesi arteko zifren bidez.

Bigarrena. Abereak zatikatzeko aretoetako ikuskapen eta osasun kontroletan aplikatzekoak diren tasen zenbatekoak Nota de Vigencia:

Hirugarrena. Ehizakia eraldatzeko instalazioetako ikuskapen eta osasun kontroletan aplikatzekoak diren tasen zenbatekoak:

AZIENDA MOTA

TARIFA ABERE BAKOITZEKO (euroak)

1. TARIFA

Lumadun ehizaki xehea

0,006

2. TARIFA

Iledun ehizaki xehea

0,011

3. TARIFA

Ratiteak

0,600

4. TARIFA

Lurreko ugaztunak

1. Basurdeak

1,500

2. Hausnarkariak

0,500

b) Establezimendu berean abereak hiltzeko eta zatikatzeko jarduerak modu integratuan egiten badira, zenbateko altuena duen jardueraren tasa jasoko da soilik. Ondorio horietarako, ulertuko da establezimendua dela zenbait instalazio erantsi dituena titular beraren jarduerak, abereak hiltzeko eta zatitzekoak, egiteko Nota de Vigencia.

7. Hiltegi, zatikatze areto eta ehiza prozesatzeko aretoetako kontrol ofizialengatiko tasaren murriztapenak Nota de Vigencia.

Subjektu pasiboek, autolikidazioan, murriztapen hauek aplikatzen ahalko dituzte kalkulatutako kuotari dagokionez, 6. apartatuko tauletan ezarritako zenbatekoak aplikatuta. Murriztapenak bateragarriak dira elkarren artean likidazio bakoitzean:

a) Mikroenpresak edo enpresa txiki eta ertainak badira, honako murriztapen hauek aplikatuko dira:

1.) Enpresa ertainak: ehuneko 10.

2.) Enpresa txikiak: ehuneko 20.

3.) Mikroenpresak: ehuneko 30.

Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainaren kontzeptua Europako Batzordearen 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko 2. artikuluan jasotakoa izanen da. Erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria jakin batzuk Tratatuaren 107. eta 109. artikuluekin bateragarri deklaratzen dira.

b) Ehuneko 20, ekoizpen, eraldaketa eta banaketa metodo tradizionalak, Europar Batasuneko edo Espainiako araudian jasota daudenak, erabiltzen badira.

c) Ehuneko 20, gutxi garatuta dauden, biztanle gutxi dituzten edo sarbide eta komunikazio zailtasunak dituzten inguru edo eremuetan dauden operadore ekonomikoen kasuan.

d) Operadorearen betetze mailaren historiaren eta kontrol ofizialaren kostua murriztuko duen lan plangintzaren araberako murriztapenak:

1.) Agintaritza eskudunak ehuneko 20ko murriztapena aplikatzen ahalko du, operadoreak ez badu zehapen espedienterik izan osasun araudia ez betetzeagatik.

2.) Kontrol ofiziala erraztuko duen plangintza baten kasuan, murriztapenak honako hauek izanen dira:

a’) Ehuneko 20, hiltegietarako eta ehizakiak manipulatzeko aretoetarako albaitaritza zerbitzu ofizialaren presentzia eskatzen badute bakarrik astelehenetik ostiralera, lanegunetan, 06:00etatik 15:00etara. Murriztapena aplikatuko da hiruhilekoko hilabete bakoitzean gehienez ordutegi horren ehuneko 5eko desbideratzea izaten bada ere.

Murriztapen hori bera aplikatuko da hegazti hiltegietarako, horien hiltzeko ordutegiak albaitaritza zerbitzu ofizialaren presentzia 00:00etatik 15:00etara izatea eskatzen badu.

b’) Ehuneko 10, Albaitaritza Zerbitzu Ofizialaren presentzia aurreko ordutegitik kanpo eskatzen duten hiltegientzat, baldin eta eskaera horren erdia gutxienez ordutegi horretan egiten bada.

c’) Ez da murriztapenik aplikatuko Albaitaritza Zerbitzu Ofizialaren eskaera larunbatetan, igandeetan edo lanegunak ez diren egunetan egiten bada, egun horietan hil edo prestatutako animaliei dagokienez.

e) Murriztapena hiltegien jarduera planifikatzegatik eta hura betetzeagatik.

Ehuneko 20ko murriztapena aplikatzen ahalko dute produkzio prozesuetan plangintza eta programazio sistemak aplikatzen dituzten hiltegiek, sistema horiei esker ikuskapen zerbitzuek gutxienez bost egun natural lehenago jakiterik badute eman beharreko zerbitzuaren data.

f) Kuota osoaren gainean aplikatuko diren murriztapenak bateragarriak dira haien artean, ehuneko 80 gainditzen ez badute.

8. Aldez aurreko baimena murriztapenak aplikatzeko, eta mantendu beharreko baldintzak Nota de Vigencia.

a) 7. apartatuan ezarritako murriztapenak aplikatzeko, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak onarpena eman behar du aurretik. Hiru hilabeteko epean jakinarazi beharko da, eskaera tramitaziorako eskumena duen organoaren erregistroan sartzen den egunetik hasita. Eskaera epe horretan ebazten ez bada, ulertuko da interesdunak murriztapenerako eskubidea duela. Epe hori bukatu ondoren eginen duen lehenbiziko autolikidazioan aplikatu beharko da.

b) Murriztapenak aplikatzen jarraitzeko, onarpena ekarri zuten inguruabarrak mantendu beharko dira.

9. Sortzapena Nota de Vigencia.

Abereen eta abere-jatorriko produktuen osasun ikuskapen eta kontroletarako ezarritako tasak sortuko dira 6. apartatuan zerrendatzen diren zerbitzuak ematen diren unean.

10. Likidazioa eta diru-sarrera Nota de Vigencia.

a) Ordezko subjektu pasiboen autolikidazio sistemaren bidez ordainduko dira tasak. Hiruhileko natural batean sortutako tasak hurrengo hilabetearen lehen hogei egunetan egin beharko da ordainketa.

b) Ez dira autolikidatuko 10 eurotik beherako tasak.

11. Erregistroa izateko betebeharra Nota de Vigencia.

a) Hiltegietako, ehizakiak eraldatzeko aretoetako eta zatikatze-aretoetako kontrol ofizialen tasen subjektu pasiboak behartuta daude tasa horiei lotutako eragiketa guztien erregistro bat izatera:

1.) Hildako edo eraldatutako abereen kopurua, haien zenbakia adierazita.

2.) Eragiketen eguna eta ordua.

3.) Abereen pisua, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak ematen dituen ereduekin bat, formatu elektronikokoak barne.

b) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak, tributu arloko eskumena duen departamentuarekin batera, aurreko paragrafoan aipatzen diren erregistroen ereduak ezarriko ditu, formatu elektronikokoak barne, elikagaien enpresek bete beharrekoak, bai eta tasa hauen zenbatekoak ordaintzeko aurkeztu behar diren aitorpen eta autolikidazio ereduak ere

12. Likidazioa eta diru-sarrera Nota de Vigencia.

a) Ordezko subjektu pasiboen autolikidazio sistemaren bidez ordainduko dira tasak hiltegietan, ehizakiak eraldatzeko establezimenduetan eta plazako zezenak tratatzeko aretoetan; aurreko hiruhileko naturalean sortutako tasak hurrengo hilabeteko lehen hogei egunetan ordaindu beharko dira.

b) Animaliak zatitzeko aretoetan eta esne eta esnekien enpresetan tasak urtero ordainduko dira hurrengo urteko ekainean.

13. Erregistroa izateko betebeharra Nota de Vigencia.

a) Hiltegietako eta ehizakiak eraldatzeko establezimenduetako kontrol ofizialen tasen subjektu pasiboak behartuta daude tasa horiei lotutako eragiketa guztien erregistro bat izatera:

Lehena. Hildako edo eraldatutako abereen kopurua, haien zenbakia adierazita.

Bigarrena. Eragiketen eguna eta ordua.

Hirugarrena. Abereen pisua, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak ematen dituen ereduekin bat, formatu elektronikokoak barne.

b) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak, tributu arloko eskumena duen departamentuarekin batera, aurreko paragrafoan aipatzen diren erregistroen ereduak ezarriko ditu, formatu elektronikokoak barne, elikagaien enpresek bete beharrekoak, bai eta tasa hauen zenbatekoak ordaintzeko aurkeztu behar diren aitorpen eta autolikidazio ereduak ere.

V. KAPITULUA. TRAFIKOAREN, LARRIALDIEN ETA SEGURTASUNAREN ARLOKO TASAK

43. artikulua . Trafikoari dagozkion jardueren eta zerbitzuen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak ematea eta jarduerak egitea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatu edo jarduerak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

EUROAK

1. TARIFA

Nafarroako Foruzaingoak zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatik

1. Nafarroako kirol federazioen egutegietatik kanpo egiten diren kirol probetako zaintza, segurtasuna eta segizioa, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan

1.1. Bizikleta lasterketak, etapa bakoitzeko: Kategoriak

a) Eskolak

116,94

b) Kadeteak

394,96

c) juniorrak

472,18

d) 23z behekoak

513,00

e) Elitea

551,62

f) Masterrak

551,62

g) Beteranoak

513,00

h) Emakumeak

472,18

i) Profesionalak

1.105,44

j) Ziklokirolariak

513,00

1.2. Beste kirol proba batzuk

234,99

2. Zaintza, segurtasuna eta segizioa zikloturisten ibilaldietan eta eremu publikoetan egiten diren beste jarduera batzuetan

197,47

3. Beren ezaugarri teknikoengatik edo daramaten zamarengatik, baimendutako gehieneko masa eta neurriak gainditu edo erregelamenduz ezarritako gutxieneko abiadurara iristen ez diren ibilgailuak eskoltatu eta kontrolatzea eta haien zirkulazioa antolatzea

32,00, ordu eta foruzain bakoitzeko

4. Ibilgailuak eremu publikotik kentzea

a) Bizikletak, ziklomotorrak

23,17

b) Motozikletak, motogurdiak eta antzeko ibilgailuak

30,89

c) Automobilak, turismoak, kamionetak, furgoiak, etab., 2.000 kg bitarteko tarakoak

61,78

d) Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak, 2.000 kg baino gehiagoko tarakoak

93,78

5. Ibilgailuak gordelekuetan edukitzea, hara eraman eta 12 ordutik aurrera, eguneko

a) Bizikletak, ziklomotorrak

2,20

b) Motozikletak, motogurdiak eta antzeko ibilgailuak

5,51

c) Automobilak, turismoak, kamionetak, furgoiak, etab., 1.000 kg bitarteko tarakoak

9,93

d) Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak, 1.000 kg baino gehiagoko tarakoak

23,17

6. Foruzaingoak ematen dituen txostenak

47,43

7. Trafiko zirkulazioa arautzea, bideen aprobetxamendu sozio-ekonomikoaren ondorioz

27,58, ordu eta foruzain bakoitzeko

2. TARIFA

Zirkulazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan arautzen diren zirkulazio baimen osagarriak ematea

1. Zirkulazio baimen osagarria, hilabeterako, ibilgailu motordun bakar baterako eta ibilbide bakarrerako

17,16

2. Zirkulazio baimen osagarria, hiru hilabeterako, ibilgailu motordun bakar baterako eta ibilbide bakarrerako

34,32

3. Zirkulazio baimen osagarria, sei hilabeterako, ibilgailu motordun bakar baterako eta ibilbide bakarrerako

63,44

4. Zirkulazio baimen osagarria, urtebeterako, ibilgailu motordun bakar baterako eta ibilbide bakarrerako

114,40

5. Zirkulazio baimen osagarri generikoa, orokorra eta berariazkoa, ibilgailu autopropultsatuetarako (garabiak, etab.), ibilgailu motordun bakarrerako, bi urtez ibiltzeko Nafarroako errepideen katalogoko errepide guztietan

205,92

6. Zirkulazio baimen osagarria, sei hilabeterako eta nekazaritzako ibilgailu motordun bakar baterako

27,56

7. Kudeaketa eta bitartekotza lanak nekazaritzako kooperatibekin, kideen ibilgailu motordunetarako zirkulazio baimen osagarriak lortzeko

426,40

8. Zirkulazio baimen osagarria urtebeterako eta nekazaritzako ibilgailu motordun bakar baterako, nekazaritzako kooperatibetako titularrentzat, aldez aurretik kooperatibak kudeatu duena

11,44

9. Emandako zirkulazio baimen osagarriaren titularra edo matrikula aldatzea

11,44

3. TARIFA

Bideen erabilera sozioekonomikorako eskaerak

47,00

Nota de Vigencia

44. artikulua. Suitzaltze eta salbamendu zerbitzuen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea dira Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuaren jarduketak edo esku-hartzeak, bai interesdunek eskatzen dituztenean bai ofizioz egiten direnean segurtasun arrazoiak direla-eta, betiere zerbitzua emateak subjektu pasiboari onura ekartzen badio, ondoko kasuetan:

a) Errepide, trenbide, aire edo uretako istripuak.

b) Lankidetza teknikoak:

Lehena. Ura xukatzea.

Bigarrena. Galtzada garbitzea.

Hirugarrena. Ateak irekitzea. Zerbitzu hori ez da eginen, pertsona edo ondasunentzako arriskurik egon ezean; kasu horretan, suteak saihestu edo itzaltzeko esku-hartzetzat edo salbamendutzat joko da. Zerbitzua eman ondoren, horretan esku hartu duten langileek egiaztatzen badute gorabeherak ez duela arriskurik ekarri pertsona edo ondasunentzat, dagokion tasa eskatuko da.

Laugarrena. Ura garraiatzea.

Bosgarrena. Alarmak, gailu elektrikoak eta gas edo ur instalazioak deskonektatzea.

Seigarrena. Eraikinen barneko edo kanpoko elementuetan esku hartzea, fatxaden saneamendua, publizitate errotuluak, alarmak, igogailuak eta antzeko beste elementu batzuk barne.

Zazpigarrena. Ingurumenerako kaltegarriak diren substantziak isurtzea.

c) Miaketak, erreskateak edo salbamenduak, honako kasu hauetan:

Lehena. Ukitutako pertsonak eguraldi txarraren alertari edo iragarpenari buruzko abisu buletin edo parteei (maila laranja, gorria edo baliokidea), zerbitzu ofizial eskudunek egindakoei, kasu egin ez dienean.

Bigarrena. Toki arriskutsuetan edo bertara iristeko zailak direnetan, onuradunak zuhurtziarik gabe edo ausartegi jokatzearen ondorio denean.

Hirugarrena. Jarduketa eremu arriskutsuetan edo sarrera debekatua edo mugatua dutenetan gauzatzen denean.

Laugarrena. Pertsonentzat arriskutsuak diren jolas eta kirol jarduera antolatuen barnean egiten denean.

Bosgarrena. Ukitutako pertsonek jarduerarako egokia den ekiporik erabiltzen ez dutenean.

Seigarrena. Identifikatzeko moduko jabea duten animaliak ukitzen dituztenean.

Zazpigarrena. Objektiboki justifikatuta dagoen arrazoirik egon gabe zerbitzua eskatzen denean, baita arriskua dagoelako simulazioa dagoenean ere.

d) Esku-hartzeak, honelakoetan: eraikinak edo instalazioak osoki edo neurri batean hondoratzea, eraikin-hondakinak, eraispenak, uholdeak eta antzekoak.

e) Prebentzio zerbitzuak:

Lehena. Lankidetza teknikoak, prebentziokoak eta zaintzakoak, eta sutearen arriskurako edo kirol proba eta jai, kultura edo aisia jardueretako istripuetarako babesa.

Bigarrena. Suteen kontra babesteko instalazioen berrikuspena.

f) Prestakuntza praktikak, baldin eta irabazi-asmoa duten jardueretatik badatoz; honako hauek daude horien barnean:

Lehena. Langileentzako prestakuntza eta praktika ikastaroak, enpresa, sozietate edo partikularrei eta, oro har, hirugarrenei emandakoak.

Bigarrena. Enpresa pribatuetan edo hirugarrenentzat lehen esku-hartzeko lantaldeak trebatzea.

Hirugarrena. Kalitate sistemak edo antzeko prozesuak egiaztatzea dakarten simulazioetan parte hartzea.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira, entitateen zergadunak diren aldetik, zerga-egitatea osatzen duen jarduketa edo esku-hartzeagatik pertsonalki edo beren ondasunetan onura hartzen duten entitateak, erakundeak edo pertsona fisikoak edo juridikoak.

Halaber, tasaren subjektu pasiboak dira tasari lotutako zerbitzuak ematea eragin duten kirol, jai, kultura edo aisia jarduerak antolatzen dituztenak. Kasu horretan, tasa ordaintzearen erantzule subsidiarioak izanen dira aurreko paragrafoan adierazitako subjektu pasiboak.

Zerbitzuaren onuradun bat baino gehiago bada, tasa proportzionalki egotziko da, kontuan hartuz haietako bakoitzaren alde egindako lanetan erabilitako baliabideak, betiere txosten teknikoan oinarrituta, eta horrela banan-banan bereiztea ezinezkoa bada, parte berdina egotziko zaio bakoitzari.

Nolanahi ere, arriskua dagoelako simulazioa egiten denean, subjektu pasibotzat joko da simulazio horren erantzulea.

Subjektu pasiboak kontratatuta badu tasa honen xede diren kasuak estaltzen dituen aseguru-poliza bat, aseguru entitateak edo sozietateak ordezko subjektu pasiboak izanen dira.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da, hain zuzen ere, behar den taldea suhiltzaileen parketik edo aireko baliabideak kokatuak dauden tokitik ateratzen den unean berean, une hori hartuko baita zerbitzuaren prestazioaren hasieratzat.

4. Kuota.

Zerbitzua ematean erabili diren pertsona eta material unitateen arabera eta behar izandako denboraren arabera zehaztuko da tributu-kuota.

5. Tarifa.

a) Tasaren zenbatekoa honako zenbatekoen arabera zehaztuko da:

EUROAK

1. Esku-hartzea, aritutako pertsona bakoitzeko (Zenbatekoa orduko edo zatikiko)

35,00

2. Ibilgailuen esku-hartzea (Zenbatekoa orduko edo zatikiko)

Autoeskala edo ibilgailu berezia (PMA, kimikoa, lantegia...)

250,00

Autoponpa-tankea-anbulantzia

100,00

Furgoia, autoa edo lur orotako ibilgailuak

35,00

Motoponpa, elektroponpa, multzo hidraulikoa

15,00

Txalupa motorduna

35,00

Parketik irteten denetik itzuli arte egindako kilometro bakoitzeko, 0,80 euro ordainduko da ibilgailu bakoitzeko

3. Aireko baliabideen esku-hartzea (orduko edo zatikiko)

Osasun garraioko helikopteroa

1.800,00

Salbamendurako helikopteroa

1.400,00

4. Baliabide materialak

Arnasketa autonomoko ERA ekipoen erabilera (unitatea)

15,00

Apar-hautseko 10 litroko

80,00

Diluituan erabiltzeko koipegabetzailea (litroa)

1,50

Xurgatzailea (zakua)

15,00

Beso teleskopikoa (eguneko edo zatikiko)

10,00

Trakzio-konpresiorako beso egonkortzailea (eguneko edo zatikiko)

25,00

Gas askotako detektagailua, leherketa-neurgailua (neurketako)

20,00

Barrera xurgatzaileak (unitatea)

275,00

Su-itzalgailua (unitatea)

25,00

Motozerrak, edo egurra edo metala mozteko ekipoa (orduko edo zatikiko)

60,00

Uretan murgiltzeko ekipamendu osoa

15,00

5. Ateak irekitzea

Aurreko epigrafeak aplikatzetik datorrena, baina esku-hartzearen gutxieneko kuota 170 eurokoa izanen da.

6. Gastu orokorrak

Langileen ekipoaren narriaduragatik eta zerbitzu orokorrengatik %5 gehituko da guztira fakturatutako zenbatekoa

7. Gorabeherak gai arriskutsuekin

Aplikatu beharreko lege xedapenek onartzen ez dituzten kantitate edo egoeretan substantzia toxikoak, sukoiak, leherkorrak eta abar dituzten gorabeheretan, dena delako tarifa %100 gehituko da

8. Hirugarrenentzako prestakuntza ikastaroak

Ikasleko, egunean

25,00

Ikastaroko instruktoreko, orduko edo zatikiko

70,00

b) Zerga-egitatea osatzen duen prestazioa amaiturik, eskuduna den organoak tasaren likidazioa igorriko du, bertan zehazturik zenbat denbora eta baliabide erabili diren eta zein den haren zenbatekoa, atal honetan ezarritako tarifaren arabera.

6. Salbuespenak.

1. apartatuko b), c) eta d) letretako zerbitzuak salbuetsita daude tasa ordaintzetik, baldin eta zerbitzuaren eskaera edo prestazioa egiten bada onuradunari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, edo arrazoi ustekabekoengatik edo saihetsezinengatik.

Salbuespen hori ezin da aplikatu, inolaz ere, baldin eta aplikatu beharreko indarreko araudia betetzen ez bada, edo eraikuntzek egiturazko kalteak badituzte, higiezina behar bezala ez mantentzeagatik eta ez kontserbatzeagatik sortuak.

45. artikulua . Errepideak defendatzearen eta bide ustiapeneko txostenen arloan baimena behar duten jarduerak egiteagatiko tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea honakoa da: Nafarroako Foru Komunitateko errepide sareko errepideen inguruko zortasun eta eraginpeko eremuetan eta jabari publikoko eremuetan eraikitzeko eta lurzorua erabiltzeko egintzetarako eskaerak instruitu eta ebazteko tasa, Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legean ezarritakoarekin bat, eta bide ustiapenaren determinazioei buruzko txosten fakultatiboak ematea, pertsona fisiko edo juridiko interesdunek eskatuta.

Babes eremu bati baino gehiagori eraginez gero, babes handieneko eremuan duen ukipenagatiko tasa baizik ez da ordainduko.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira aurreko artikuluan aipatzen den baimena edo txostena eskatzen duten eta horien onuradun diren pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa eskaera egiten denean sortuko da. Tasaren ordainketa egin dela frogatu arte ez da eskaera tramitatuko.

4. Tarifak.

EUROAK

1. Errepidearen zelaigunea eta eremu funtzional eta zerbitzukoak ukitzen dituen baimena.

a. 6.000,00 euro bitarteko aurrekontua

50,00

b. 60.000,00 euro bitarteko aurrekontua

100,00

c. 600.000,00 euro bitarteko aurrekontua

160,00

d. 600.000,00 eurotik gorako aurrekontua

1.500,00

2. Alboko jabari publikoko eremua ukitzen duen baimena

50,00

3. Zortasun eremua ukitzen duen baimena

50,00

4. Eraikuntza lerroa ukitzen duen baimena

50,00

5. Bestelako baimenak

100,00

6. Joan-etorriren beharrik izan ez duen txostena

45,00

7. Joan-etorrien beharra izan duen txostena

150,00

5. Tasa itzultzea.

Subjektu pasiboari ezin egotz dakiokeen arrazoiengatik obra edo erabilera baimendua egiterik ez badago, itzuli eginen da tasaren zenbatekoa.

6. Salbuespenak.

Tasatik salbuetsirik daude baimena behar duten nekazaritza landaketak eta apaindurarako laboreak.

46. artikulua . Nafarroako Foru Komunitateko Errepideen Sarean distantziak neurtzeko zerbitzuak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da Nafarroako Foru Komunitateko Errepideen Sareko distantziak neurtzeko zerbitzuak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 1. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak ematea eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

62,40 euroko tasa eskatuko da Nafarroako Errepideen Sareko bi punturen arteko distantziei buruzko ziurtagiria emateagatik.

Tasa eskatuko da tarifa honen arabera:

Nafarroako Errepideen Sareko bi punturen arteko distantziei buruzko ziurtagiriagatik: 62,40 euro.

VI. KAPITULUA. JOKOAREN ETA IKUSKIZUNEN ARLOKO TASAK

47. artikulua . Jokoaren jarduerak eragindako tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da jokoen arloko agiriak emateari, instalatzeko edo ustiatzeko baimenei, lizentziei, baimenei eta 4. apartatuan aipatzen diren gainerako prestazioei dagozkien zerbitzuak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

EUROAK

1. TARIFA

Joko enpresen erregistroa: inskripzioa

44,55

2. TARIFA

Joko eta josteta-makinen modeloen erregistroak

1. Homologazioa eta inskripzioa

187,76

2. Homologazioa eta inskripzioa aldatzea

93,35

3. TARIFA

Jokorako bestelako materialak: homologazioa

113,50

4. TARIFA

Bingo aretoak

1. Ustiatzeko baimena

2.277,54

2. Ustiatzeko baimena berritzea

1.062,92

5. TARIFA

Agiri profesionalak: ematea

20,15

6. TARIFA

Joko aretoa

1. Ustiatzeko baimena

455,08

2. Ustiatzeko baimena berritzea

211,10

7. TARIFA

Joko makinak

1. Instalazio baimena

187,76

2. Titular aldaketak eta truke fiskalak, makina bakoitzeko

36,07

3. Ustiatzeko baimena

60,00

8. TARIFA

Zozketak, tonbolak eta ausazko konbinazioak: baimena

59,40

9. TARIFA

Apustu dendak

1. Ustiatzeko baimena

437,58

2. Ustiatzeko baimena berritzea

202,98

48. artikulua. Ikuskizun publikoen eta josteta jardueren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da ikuskizun publikoak eta josteta jarduerak baimentzeari dagozkion zerbitzuak ematea, agiriak egitea eta 4. apartatuan aipatzen diren gainerako prestazioak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea den zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Zezenketak, burtziketak, zezenketa mistoak eta pikatzaileekiko zekorketak baimentzea (ikuskizun bakoitzeko)

36,07

2. TARIFA

Pikatzailerik gabeko zekorketak baimentzea (ikuskizun bakoitzeko)

21,22

3. TARIFA

Bestelako zezenketa-ikuskizunetarako baimenak (ikuskizun bakoitzeko)

13,79

4. TARIFA

Eremu publikoan jendaurreko ikuskizunak eta josteta jarduerak egiteko baimenak (ikuskizun edo jarduera bakoitzeko)

44,55

5. TARIFA

Ikuskizun publiko eta josteta jardueren arloko enpresen erregistroan inskribatzea

44,55

6. TARIFA

Zezenketa arloko profesionalen erregistroan inskribatzea

81,68

VII. KAPITULUA. NEKAZARITZAREN ETA INGURUMENAREN ARLOKO TASAK

49. artikulua . Abelbideak aldi baterako okupatzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea hau da: azpiegitura edo instalazio desmuntagarriekin abelbideak aldi baterako okupatzea. Horrelako okupazioak onartuko dira baldin eta abereen pasabidea edo langintza horrekin bateragarriak eta osagarriak diren gainerako erabilerak galarazten ez badira.

2. Subjektu pasiboak.

Subjektu pasiboak dira Nafarroako Gobernuaren jabetzakoa den edozein abelbide aldi baterako okupatzea eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da kudeaketa organoak baimentzen duenean eskatutako okupazioa. Edozein kasutan, eskatutako okupazioa baimentzeko ebazpena eman aurretik eginen da ordainketa.

4. Tarifak.

Okupazio tasa kalkulatzeko, kontuan hartuko da lurzoruaren jabari osoaren balioa (aurrerantzean, JOB).

Balio hori lortzeko, azken bost urteetan inguruko lursailetan egin diren salmenten lekukoak hartzen dira. Tasa berrogei urteko aldirako kalkulatzen da, eta beraz, okupazioaren urteko kanona honela zehaztuko da:

a) Azaleko ukipenak: lur gaineko pasabideak, zutoinak, kutxatilak, erregistroak, etab.

Urteko tasa = (okupatutako azalera x JOB) / 40 urte

b) Lur azpiko ukipenak: saneamenduak, hornidurak, gasa, etab.

Urteko tasa = (luzera x 3 x JOB x 0,9 + luzera x 7 x JOB x 0,25) / 40 urte

c) Aireko ukipenak: linea elektrikoak, telefonikoak, etab.

Urteko tasa = (luzera x 7 x JOB x 0,4) / 40 urte

50. artikulua . Ingurumen arloko informazio espezifikoaren materiala emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da ingurumen arloko informazio espezifikoa ematea, interesdunak eskatutakoari egokitua.

2. Subjektu pasiboak.

Tasa honen subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten jarduketak egitea eskatzen dutenak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da ingurumen arloko informazioa eskatzen denean. Tasa ordaintzen ez den bitartean, ez da informazioa tramitatuko.

Eskaera egiten den unean tasa zenbatekoa den kalkulatzea ezinezkoa bada, gutxi gorabeherako gordailu bat eskatuko da, geroko likidazioaren kontura, deusetan galarazi gabe gordailu hori itzultzea hurrengo apartatuan aipatzen diren kasuetan.

4. Salbuespenak eta hobariak.

a) Ondoko hauek ingurumen arloko informazioa emateko tasaren ordainketatik salbuetsita egonen dira, baina informazio eskaera bakoitzeko ale bakar bat jasotzen ahalko dute ordaindu gabe:

Lehena. Administrazio publikoak, sektore publikoaren informazioa berriz erabiltzeari buruzko 2003/98/EE Zuzentarauan xedatutakoari jarraikiz.

Bigarrena. Gaia dela eta, informazio hori behar duten ikastetxe eta unibertsitateak, behar hori justifikatuz gero.

b) Ingurumen arloko informazioa emateko tasaren 100eko 50eko hobaria egiten ahalko da, ingurumen arloko informazioa unibertsitate edo erakunde ofizialek onartutako ikerketa lan edo proiektuak egiteko eskatzen denean.

5. Tarifak.

EUROAK

1. TARIFA

Zuri-beltzezko fotokopiak, 10 aletik gorako fotokopia bakoitzeko

1. DIN-A4 neurriko fotokopiak

0,06

2. DIN-A3 neurriko fotokopiak

0,12

2. TARIFA

Koloretako fotokopiak

1. DIN A-4 neurrikoak

0,78

2. DIN A-3 neurrikoak

1,56

3. TARIFA

Eskaerarako propio egin beharreko mapak

1. DIN-A4 neurrikoak

3,12

2. DIN-A3 neurrikoak

6,24

3. DIN-A2 neurrikoak

12,48

4. DIN-A1 neurrikoak

24,96

5. DIN-A0 neurrikoak

49,92

4. TARIFA

CD-ROMetan egindako grabazio berariazkoa

1. CD-ROMa

2,08

51. artikulua. Zerbitzu agronomikoen kudeaketa teknikofakultatiboaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea osatzen dute nekazaritzako ekoizpena sustatu, defendatu eta hobetzeko lanek eta zerbitzuek, 4. apartatuan zehazten direnek.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak edo lanak erabiltzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerbitzua egiten den unean.

Zerbitzua edo jarduera interesdunak eskatuta egiten denean, ordea, eskaera egiten denean eskatuko da.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera.

EUROAK

1. TARIFA

Produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalen erregistroetan inskribatzea eta txartelak ematea:

1. Honako erregistro hauetan inskribatzea:

-Pestiziden establezimenduen eta zerbitzuen erregistro ofiziala.

-Babes fitosanitariorako baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala. Horniketen eta tratamenduen sektoreak.

-Mintegiko hazien eta landareen ekoizle, merkaturatzaile eta inportatzaileen erregistroa.

-Laborantzako ongarrien eta substratuen fabrikatzaileen erregistro ofiziala.

24,00

2. Inskripzioa berritzeagatik eta/edo titulartasuna aldatzeagatik edo beste aldaketaren bat egiteagatik erregistro hauetako batean:

-Pestiziden establezimenduen eta zerbitzuen erregistro ofiziala.

-Babes fitosanitariorako baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala (ROPO). Horniketen eta tratamenduen sektoreak.

-Landareen operadore profesionalen erregistroa (ROPVEG).

-Araztegiko lohiak nekazaritzan erabiltzeko erregistroa

14,00 Nota de Vigencia

3. Babes fitosanitariorako baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofizialaren aholkularitza sektorean inskribatzea

12,00

4. Produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalen txartelak ematea eta Babes fitosanitariorako baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofizialean inskribatzea (erabilera profesionaleko sektorea)

10,00

2. TARIFA

1. Nekazaritzako makineriaren erregistroetan inskribatzea eta zirkulazioko kartilla ematea traktore, motor eta bestelako nekazaritzako makineriarentzako, inportatuak nahiz fabrikazio nazionalekoak izan, berriak edo berreginak

Prezioaren 1.000ko 2, saltzailearen fakturaren arabera, 1.803,00 eurotik aurrera

2. TARIFA

2. Produktu fitosanitarioak aplikatzeko aireontzien eta instalazio iraunkorren erregistroan (REGANIP) inskribatzeagatik aire tratamenduetarako eta instalazio iraunkorretan aplikatzekoak diren ekipamenduak

24,00 Nota de   Vigencia

3. TARIFA

EOR entseguetarako enpresetarako baimena

400,00 Nota de   Vigencia

5. Salbuespena.

Tasak ordaintzetik salbuetsirik daude Foru Komunitateko Administrazioa, Nafarroako toki entitateak, Estatua, lurraldeko gainerako erakunde publikoak eta horien menpeko erakunde autonomoak.

52. artikulua . Nekazaritzako elikagai industriak eta nekazaritza ustiategiak antolatzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea hauek osatzen dute: Administrazioak, ofizioz edo administratuek eskaturik, nekazaritzako industriak eta abeltzaintzakoak antolatzeko ematen dituen zerbitzu, lan eta azterlanak, 4. apartatuan aipatzen direnak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak, lanak edo azterlanak ematea eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak edo horrek ukitzen dituenak, ofizioz egindako jarduketen kasuan.

3. Sortzapena.

4. apartatuko 5. eta 7. tarifen kasuetan, tasa sortuko da Administrazioak jakinarazten dienean subjektu pasiboei ikuskapena egiteko erabakia, eta zerbitzua emateko unean eskatuko da.

Gainerako tarifetan, tasa sortu eta eskatuko da subjektu pasiboek beren intereseko eskaera aurkezten dutenean.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Industria berriak instalatzea edo lehendik daudenak handitzea

Instalazioaren balioa

30.050,00 euro bitarte

89,44

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

11,44

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

6,24

2. TARIFA

Industriak tokiz aldatzea

Instalazioaren balioa

30.050,00 euro bitarte

67,60

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

8,32

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

3,12

3. TARIFA

Makina berriak jartzea

Instalazioaren balioa

30.005,00 euro bitarte

22,88

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

2,60

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

1,56

4. TARIFA

Industriaren jabe-aldaketa

Instalazioaren balioa

30.050,00 euro bitarte

22,88

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

2,81

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

1,56

5. TARIFA

Sasoikako industriak abian jartzearen akta

Instalazioaren balioa

30.050,00 euro bitarte

22,88

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

2,81

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

1,56

6. TARIFA

Nekazaritzako eta abeltzaintzako industriekin eta Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateekin loturiko ziurtagiriak ematea

12,48 euro ziurtagiri bakoitzeko

7. TARIFA

Industriak ikuskatzea, sasoikakoak izan ezik

Instalazioaren balioa

30.050,00 euro bitarte

33,80

Hortik gorako 6.010,00 euroko, 450.760,00 euro bitarte

4,37

6.010,00 euroko edo gelditzen den zatikiko

2,18

8. TARIFA

Enpresa-sailkapenaren agiria ematea edo berritzea

17,68

9. TARIFA

Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroko inskripzioa

17,68

10. TARIFA

Lehenbiziko instalazioaren ziurtagiria ematea

5,20

11. TARIFA

Nekazaritzako ustiategiekin loturiko ziurtagiriak ematea

12,48

53. artikulua. Osasun agiriak eman eta produktu biologikoak aplikatzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Administrazioak ematea 4. apartatuan zehaztutako zerbitzu fakultatiboak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da zerbitzua egitean. Nolanahi ere, tasak kobratzeko kudeaketa errazteko, kudeaketa horretaz arduratzen den zerbitzuak fakturaziorako sistema multzokatu bat ezar dezake, sei hilabeteko edo urte bateko epeak hartzen dituena.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Jatorriaren eta osasunaren gidak edo agiri baliokideak ematea (web gidak ez). Nazioarteko garraioaren osasun arloko ziurtagirien kasuan (TRACES), aplikatu beharreko tasa bikoitza izanen da. Agiri bakoitzeko gutxieneko zenbatekoa 1,20 eurokoa izanen da eta gehienekoa 30,00 eurokoa

1. Zaldi-azienda, behi-azienda eta ratiteak

1,20 abelburuko

2. Ardi-azienda, ahuntz-azienda eta bestelako hausnarkari txikiak

0,12 abelburuko

3. Txerri-azienda

0,15 abelburuko

4. Hegaztiak, untxiak eta erbiak

0,006 abelburuko

5. Inkubatutako arrautzak eta egun bateko txitak

0,001 arrautza edo txita bakoitzeko

6. Erlauntzak

0,60 erlauntza bakoitzeko

7. Arrainak

0,012 kiloko

8. Aurreko puntuetan jaso ez diren beste abere batzuk

Abere bakoitzarentzat kalkulatutako balioaren %0,25

2. TARIFA

Baldintza bereziak agiriak ematean

1. Edozein arrazoirengatik 1. tarifan adierazitako agiriak Foru Komunitateko Administrazioarentzat ezarritako egun eta orduetatik kanpora ematen direnean

1. tarifan ezarritakoak halako bi

2. TRACES agiria eman aurreko ikuskapena, abeltzaintzakoak ez diren espezieen kasuan eta abeltzaintzaren beste produktu batzuetarako

25

3. TARIFA

Aziendaren profilaxirako nahitaezko kanpainetan, eta arau indardunek agindutako gainerako kasuetan, gai biologikoa erabiltzea, abelburuko izanen dira

1. Zaldi- eta behi-azienda

0,73

2. Txerri-azienda

2.1. Txerrikumeak

0,21

2.2. Gizentzekoak

0,42

2.3. Ugalketarakoak

0,52

3. Ardi- eta ahuntz-azienda

3.1. Buru batetik 20ra bitarte

0,42

3.2. 20 burutik 100era bitarte

Lehenbiziko 20 buruak

7,28

Gainerakoak

0,21

3.3. 100etik gora

Lehenbiziko 100 buruak

23,92

Gainerakoak

0,21

Kasu guztietan, tarifa horiei gehituko zaizkie inprimakien eta Administrazioak erabilitako produktuen zenbatekoa

4. TARIFA

Lege indardunek agindutako epizootien diagnosirako laginak hartzea eta produktuak aplikatzea, buruko eskatuko da

1. Zaldi- eta behi-azienda

5,00

Egunean saneatutako 150. animaliatik aurrera

3,00

2. Ardi- eta ahuntz-azienda

0,50

Egunean saneatutako 500. animaliatik aurrera

0,30

3. Txerri-azienda

2,00

Egunean saneatutako 150. animaliatik aurrera

1,50

4. Ostrukak

5,00

Egunean saneatutako 150. animaliatik aurrera

3,00

5. Bestelako hegaztiak eta untxiak

0,50

Egunean saneatutako 500. animaliatik aurrera

0,30

6. Animalien entzefalopatia espongiforme kutsagarrien behatze-programak ezarritakoa betetzeko egin beharreko desplazamendu, lagin-hartze eta horren analisiengatik. Animalia bakoitzeko tasa

25

7. Esne gordinaren laginak hartzea eta horien kalitatea analizatzea

75,00

5. TARIFA

Zaldi-txartela ematea, animaliako

1. Zaldi-txartela ematea, Nafarroan dauden animalientzat

25

2. Zaldi-txartela ematea, Nafarroatik kanpo dauden animalientzat

50

6. TARIFA

Ustiategiari, erroldari edo egoera sanitarioari buruzko datuak dituzten bestelako ziurtagiri edo agiriak ematea

7,28

7. TARIFA

Batasunaren barrenean animalia bizien salerosketan aritzen diren agenteen erregistroa eta baimena behar duten animalia biziak garraiatzen dituzten ibilgailuen erregistroa

25,00

8. TARIFA

Albaitarien jarduketa zezen ikuskizunetan

1. Zezenketak eta pikatzaileekiko zekorketak, albaitari bakoitzeko

260,00

2. Bestelako zezen ikuskizunak, albaitari bakoitzeko

260,00

3. Abeltzaintzako lehiaketak, albaitari bakoitzeko

260,00

9. TARIFA

Abeltzaintzako ustiategiekin eta abereekin lotutako agiriak eta identifikazio unitateak ematea

1. Abeltzaintzako ustiategien erregistroan inskribatzeagatik

10,00

2. Kendu da

3. Behi-aziendarentzako bereizgarri bakoitzeko (belarritakoak)

0,70

4. Behi-aziendarentzako belarritakoaren kopia bakoitzeko

2,00

5. Behi-azienda identifikatzeko agiriaren kopia ematea

7,00

6. Ardi eta ahuntz aziendak identifikatzeagatik (ikusteko moduko belarritakoa gehi belarritako elektronikoa edo errumeneko pilula)

3,00

7. Identifikatzen den ardi- edo ahuntz-aziendako abelburu bakoitzeko (errumeneko pilula gehi ikusteko moduko belarritakoa, edo belarritako elektronikoa gehi ikusteko moduko belarritakoa)

1,00

8. Ardi edo ahuntzendako errumeneko pilula, belarritako elektroniko edo ikusteko moduko belarritako bakoitzeko, kopiak

1,20

9. Identifikatzen den zaldi-aziendako abelburu bakoitzeko (mikrotxipa edo belarritako elektronikoa)

1,00

10. Zaldi-pasaportearen kopia edo ordezkoa

20

11. Zaldi-aziendarako mikrotxip edo belarritako elektronikoaren kopia bakoitza

2,00

10. TARIFA

2016ko urtarrilaren 1etik indargabetutako tarifa

11. TARIFA

Establezimenduen erregistro ofizialean inskribatzea

1. Establezimenduak eta bitartekariak, abereentzako elikagaiak

50,00

2. Albaitaritzako botiken establezimenduak

50,00

3. Azienda errepidez garraiatzen duten ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak

50,00

4. Giza kontsumorako ez diren eta animaliengandik datozen azpiproduktuak eta establezimenduak

50,00

5. Establezimenduen beste inskripzio ofizial batzuk

50,00

6. Aziendaren elikadurarekin loturiko ibilgailuak inskribatzea

25,00

5. Salbuespenak.

Tasatik salbuetsita daude albaitaritzaren zerbitzuak eta Abeltzaintzako Laborategira igorririko laginen analisia, baldin eta Abereen Saneamendurako programa ofizialaren barnean edo Foru Komunitateko Administrazioak zehazturiko gaixotasun epizootiko edo zoonosikoak begiratzeko planen barnean badago jarduera, eta ustiategian eta kasuan kasuko zerbitzuak proposatutako egunetan egiten bada.

Ez dira salbuetsiko aurreko 4. apartatuko 8. tarifan adierazitako zerbitzuak jasotzen dituzten Nafarroako toki entitateak.

54. artikulua . Nekazaritzako Elikagaien Laborategian analisi zerbitzuak egiteagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Nekazaritzako Elikagaien Laborategiak 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak egitea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak, dela ofizioz dela aurretik eskatuta, jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da zerbitzua egiteko unean. Nolanahi ere, tasak kobratzeko kudeaketa errazteko, kudeaketa horretaz arduratzen den zerbitzuak fakturaziorako sistema bat ezar dezake, hilabete batzuk multzokaturik hartzen dituena.

4. Tarifak Nota de Vigencia.

Tarifa hauen arabera eskatuko da tasa:

1.9, 2.1, 2.2 eta 2.9 tarifetan, deskontu hauek aplikatuko dira, guztira eskatu diren determinazio analitiko bereko analisien kopuruaren arabera:

a) 11 eta 15 bitartean: ehuneko 25.

b) 26 eta 50 bitartean: ehuneko 50.

c) 51 eta 100 bitartean: ehuneko 60.

d) 101 eta 500 bitartean: ehuneko 70.

e) 500 baino gehiago: ehuneko 75.

Nota de Vigencia

Analitika-multzo bat eginda ere, entsegu indibidualen bat egin behar baldin bada multzoan eskainitakoaz bestelako teknika baten bidez, teknika horren kostu indibiduala multzoaren zenbatekoari gehituko zaio.

Nota de Vigencia

55. artikulua . Lurzatiak lurzati berrantolamenduko prozesuetatik kanpo uztearen ziurtagiriak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek administrazio zerbitzua egitea lurzatiak lurzati berrantolamenduko prozesuetatik kanpo uztearen ziurtagiriak emateko.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira 1. apartatuan aipatzen den zerbitzua eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

Tarifa 10,00 eurokoa izanen da ziurtagiri bakoitzeko.

56. artikulua . Jatorrideituren, deitura espezifikoen edo adierazpen geografiko babestuen kontseilu arauemaileen zerbitzuen tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasa honen zerga-egitatea da jatorri-deituren, deitura espezifikoen edo adierazpen geografiko babestuen kontseilu arauemaileek zerbitzu hauek ematea:

Lehena. Kontseilu arauemaileen erregistroetako inskripzioak.

Bigarrena. Ziurtapenak eta beste jarduketa batzuk, esaterako: mahats-biltzea eta ardogintza kontrolatzea; jatorri deituretan, deitura espezifikoetan edo adierazpen geografiko babestuetan sartzen diren produktuen izakinen kopuru-edukiera eta ekintza osagarriak; eta “Nafarroa” Jatorri Deituran sartutako upeltegiek ardoa egitea, aipatutako deituraren Mahastien Erregistroan inskribatutako lurzatietako mahatsekin egina, eta/edo erregistro horretan inskribatu gabeko mahatsekin egina, betiere Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean badaude eta Nafarroako Foru Komunitateko Gobernuak baimendutako aldaerekin eginak badaude, baina “Nafarroa” Jatorri Deituran sartu gabekoekin, haien azken destinoa edozein izanik ere.

Hirugarrena. Honakoak ematea: jatorri ziurtagiriak, zirkulazio orriak, fakturen bisak, zigiluen, etiketen, kontraetiketen, besokoen eta ontzien salmenta, zigilatze eta markatze lanak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatzen edo haietatik onura ateratzen duten pertsonak eta entitateak.

Edozein kasutan, tributu-zorren erantzule izanen dira kontseilu arauemaileen erregistroetan inskribaturik dauden ustiategien, industrien, landaketen, upategien, granjen, hiltegien, zatiketa aretoen edo biltegien titularrak.

3. Tributuaren sortzapena eta kudeaketa.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak emateko eskaera egiten denean edo ematen hasten direnean. Halere, subjektu pasiboaren autolikidazio bidez ordaintzea eskatzen ahalko da, kasuko zerbitzua ematen hasi aurretik.

Inskripzioaren tasa urtean behin sortuko da. Hasierako likidazioa sortuko da inskripzioaren unean, eta urte osoko zenbatekoa ordaintzea eskatuko da, edozein dela ere inskripzioa egiten den data.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

1. tarifa.-Inskribatutako landaketen gainekoa, haien nekazaritzako elikagaien ekoizpena erabiltzen denean kasuan kasuko jatorri deiturak, deitura espezifikoak edo adierazpen geografiko babestuak babestutako produktuak egiteko.

a) Honela kalkulatuko da tasaren zerga-oinarria: interesdun bakoitzaren izenean inskribatutako hektarea kopurua bider azken bost kanpainetan eskualdeko hektarea baten ekoizpenaren batez besteko balioa.

Ardogintzako produktuen kasuan, oso-osorik Nafarroako Foru Komunitatean kokaturiko kalitate figurek babestuetan, tasaren zerga-oinarria honela aterako da: interesdun bakoitzaren izenean inskribatutako hektarea kopurua bider kalitate figuraren baldintza agirian hektarea bakoitzeko gehienez onartzen den ekoizpenaren balioa.

b) Aplikatuko den gehieneko karga-tasa 100eko 1 da.

2. tarifa.-Inskribatutako gaztandegietan entregatutako ardi-esnearen gainekoa, jatorri deiturak babestutako gaztak egiteko erabiltzen denean.

a) Honela kalkulatuko da tasaren zerga-oinarria: entregatutako esne bolumena bider esneak aurreko kanpainan izandako batez besteko prezioa.

b) Aplikatuko den gehieneko karga-tasa 100eko 1 da.

3. tarifa.-Adierazpen geografiko babestuan dauden produktuak egiteko erabiltzen diren abereen gainekoa.

a) Honela kalkulatuko da tasaren zerga-oinarria: interesdun bakoitzaren izenean dauden abereen kopurua, adierazpen geografikoak babestutakoena, bider kasuko aberearen ekoizpenak aurreko kanpainan izandako batez besteko balioa.

b) Aplikatuko den gehieneko karga-tasa 100eko 1 da.

4. tarifa.-Oro har babestutako produktuen gainekoa.

a) Honela kalkulatuko da tasaren zerga-oinarria: babestutako produktuaren unitatearen batez besteko prezioa bider saldutako bolumena edo kantitatea.

Aplikatuko den gehieneko karga-tasa 100eko 1,5 da.

5. tarifa.-Jatorri ziurtagiriak, zirkulazio orriak, fakturen bisak eta antzeko agiriak emateko eskubideengatik.

a) Tasaren zerga-oinarria agirian jasotzen den balioari dagokiona izanen da.

b) Ziurtagiri, zirkulazio orri, fakturen bisa bakoitzeko edo antzeko beste edozein agirirengatik eskatu beharreko zenbatekoa 3,12 eurokoa izanen da.

6. tarifa.-Etiketak, kontraetiketak, zigiluak, plakak, besokoak eta ontziak saldu eta emateagatik, bai eta zigilatze eta markatze lanengatik ere.

a) Tasaren zerga-oinarria agirian jasotzen den balioari dagokiona izanen da.

b) Eskatu beharreko zenbatekoa izanen da kostu prezioa halako bi.

7. tarifa.-“Nafarroa” Jatorri Deituran inskribatutako upategiek egindako ardoa, “Nafarroa” Jatorri Deituraren Mahastien Erregistroan inskribatutako lurzatietako mahatsekin egina, eta/edo inskribatu gabekoekin egina, betiere lurzatiak Foru Komunitateko lurraldean badaude, baldin eta Nafarroako Gobernuak baimendutako aldaerekin eginak badaude, baina “Nafarroa” Jatorri Deiturak baimendutakoetan sartu gabeak.

a) Honela kalkulatuko da tasaren zerga-oinarria: babestu gabeko produktuaren unitatearen batez besteko prezioa bider egindako kantitatea edo bolumena.

b) Aplikatuko den gehieneko karga-tasa 100eko 1,5 da.

c) Deituraren babespean merkaturatzen bada ardoa, 4. tarifaren arabera kalkulatuko da tasa hori.

5. Atxikipena.

Artikulu honetan arautzen diren tasen sarrerek eragindako baliabideak erabiliko dira Nafarroako Foru Komunitatean dauden jatorri deituren edo deitura espezifikoen kontseilu arauemaileak finantzatzeko, dagokien zatian, bai eta adierazpen geografiko babestuenak ere.

57. artikulua . Esportaziorako ziurtagiri fitosanitarioak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da esportaziorako ziurtagiri fitosanitarioak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira esportaziorako ziurtagiri fitosanitarioa eskatzen duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzuaren eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK

1. TARIFA

Ziurtagiriko

44,62

2. TARIFA

Bertatik bertarako bisita behar duen ziurtagiriko

307,53

3. TARIFA

Bertatik bertarako bisita eta analisia behar dituen ziurtagiriko

369,93

58. artikulua. Europar Batasuneko etiketa ekologikoa emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da Europar Batasuneko etiketa ekologikoa ematea.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira Europar Batasunaren etiketa ekologikoa eskatzen dutenak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da Europar Batasunaren etiketa ekologikoa erabiltzeko eskaera aurkezten denean.

4. Tarifak.

Tarifa, oro har, 400,00 eurokoa izanen da.

Halere, tarifa 200,00 eurokoa izanen da enpresa txiki eta ertainen kasuan eta mikroenpresen kasuan (Batzordearen 2003/361/EE Gomendioaren definizioaren arabera) eta garapenean dauden herrialdeetako operadoreen kasuan.

Tarifa honetan ez da sartzen eskaeraren xede diren produktu edo zerbitzuen gainean egin beharreko proben edo egiaztapenen kostuari dagokion inolako elementurik. Kostu horiek eskatzaileek ordainduko dizkiete probak egiteko behar den kreditazioa duten entitateei.

5. Hobariak.

Eskatzeko tasa %30 murriztuko zaie Ingurumen arloko Kudeaketa eta Auditoretzako Sistema Komunitarioan erregistratutako eskatzaileei edo %15, berriz, ISO 14001 arauaren araberako ziurtagiria dutenei. Murriztapenak ezin dira metatu. Bi sistemak betetzen badira murriztapen handiena baizik ez da aplikatuko.

Murriztapena egiteko, eskatzaileak berariaz konpromisoa hartu beharko du etiketa ekologikoa duten bere produktuek kontratuaren balio epean Europar Batasunaren etiketa ekologikoaren irizpideak osotara betetzen dituztela bermatzeko, eta konpromiso hori modu egokian sartu beharko du ingurumenaren arloan daraman politikan eta ingurumen arloko helburu zehaztuetan.

59. artikulua . Edukieren lekualdaketak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da ziurtapen prozesuan dauden hazien edukiera beste autonomia erkidego edo herrialde batzuetara lekualdatzea babesten duen ziurtagiria ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira haziak eta landareak mintegian ekoizten dituen entitate gisa eratuta dauden eta, haziak Foru Komunitatetik kanpo ziurtatzeko asmoz, edukiera lekualdatzeko dokumentua ematea eskatzen duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzuaren eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

EUROAK/TONA

1. TARIFA

Zerealak eta bazka landareak

0,55

2. TARIFA

Lekadunak

1,95

3. TARIFA

Koltza

1,80

4. TARIFA

Artoa

0,58

5. TARIFA

Ekilorea

2,92

60. artikulua. Ingurumen baimen integratuaren araubideko tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da ingurumen baimen integraturako araubideari eta simaurren hondakin-kudeaketarako araubideari dagozkien administrazio prozeduren tramitazioa, hurrenez hurren, instalazioen titularrek edo sustatzaileek eskatuta nahiz ingurumen arloko eskumena duen departamentuaren ekimenez ofizioz hasten direnak.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira administrazio prozedurak hasteko eskaeraren xede diren instalazioen titularrak edo sustatzaileak, edo ofiziozko jarduketek ukitzen dituztenak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da instalazio baten titularrak edo sustatzaileak dagokion administrazio prozedura hasteko eskaera aurkezten duen unean, zeina ez baita tramitatuko kasuan kasuko ordainketa egin arte.

Ofizioz betetzen diren jarduketen kasuan, tasa sortuko da ingurumen arloko eskumena duen departamentuak komunikatzen dienean titularrei edo sustatzaileei erabaki duela delako jarduketa egitea, eta eskatuko da prozedura amaitzen duen ebazpena ematean, aldez aurreko gordailua eskatzeko aukera ukatu gabe.

4. Tarifak.

Tasa orokorra eskatuko da oinarrizko tarifa batzuen arabera, eta, prozedura zehatz batzuen kasuan, metatuko diren osagarri batzuk gehituko zaizkie (oinarrizko tarifaren ehunekotan adierazita), tramitazioaren konplexutasuna areagotzen duten ezaugarrien arabera. Hona hemen oinarrizko tarifak eta osagarriak:

Osagarriak aplikatuko zaizkie soilik ST zutabean aipatzen diren oinarrizko tarifei.

5. Hobariak.

a) Ingurumena kudeatzeko sistemagatik:

Tasak 100eko 15 murriztuko zaizkie subjektu pasiboei instalazioak inskribatuta baldin badituzte Nafarroako Foru Komunitateko Ingurumen arloko Kudeaketa eta Auditoretzako Sistema Komunitarioari atxikitako zentroen Erregistroan, salbu eta inskripzioa bertan behera gelditu dela deklaratu bada.

Era berean, tasen 100eko 10eko murriztapena aplikatuko zaie subjektu pasiboei, baldin eta beren instalazioek ISO 14001 arauaren araberako ziurtapena badute.

Aurreko bi hobariak baztergarriak dira beren artean, eta batera gertatuz gero altuena aplikatuko da.

b) Instalazioaren titularra den enpresaren tamainagatik:

Instalazioen titularrak diren enpresen tamainaren arabera, tasak murriztuko dira, taula honetan zehaztutako ehunekoetan:

TASEN HOBARIA ENPRESAREN TAMAINAREN ARABERA

Mikroenpresa

Enpresa txikia

Enpresa ertaina

%40

%25

%15

Hobari horretatik kanpo daude Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuei buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 5.5 kategorian dauden instalazioak.

Aurreko hobarietako edozein aplikatzeko, subjektu pasiboak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, dagozkion hobariak aplikatzeko ezarritako baldintzak betetzeari buruzkoa.

6. Salbuespenak.

Tasak ordaintzetik salbuetsirik daude Foru Komunitateko Administrazioa, Nafarroako toki entitateak, Estatua, lurraldeko gainerako erakunde publikoak eta horien menpeko erakunde autonomoak.

61. artikulua . Simaurren hondakinkudeaketarako araubidearen tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da simaurren hondakin-kudeaketarako araubideari dagozkien administrazio prozeduren tramitazioa, instalazioen titularrek edo sustatzaileek eskatuta nahiz ingurumen arloko eskumena duen departamentuaren ekimenez ofizioz hasten direnak.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira administrazio prozedurak hasteko eskaeraren xede diren instalazioen titularrak edo sustatzaileak, edo ofiziozko jarduketek ukitzen dituztenak.

3. Sortzapena.

Tasa sortu eta eskatuko da instalazio baten titularrak edo sustatzaileak dagokion administrazio prozedura hasteko eskaera aurkezten duen unean, zeina ez baita tramitatuko kasuan kasuko ordainketa egin arte.

Ofizioz betetzen diren jarduketen kasuan, tasa sortuko da ingurumen arloko eskumena duen departamentuak komunikatzen dienean titularrei edo sustatzaileei erabaki duela delako jarduketa egitea, eta eskatuko da prozedura amaitzen duen ebazpena ematean, aldez aurreko gordailua eskatzeko aukera ukatu gabe.

4. Tarifak.

Tasa orokorra tarifa hauen arabera eskatuko da:

TARIFA OROKORRAK

Kodea

Prozeduraren izena

Euroak

TG-PGE-01

Simaurren Produkzio eta Kudeaketarako Plan berri bat onartzea

305,04

TG-PGE-02

Simaurren Produkzio eta Kudeaketarako Plan indarduna gaurkotzea

160,14

TG-PGE-03

Simaurren kudeaketarako baimena ematea, Simaurren Produkzio eta Kudeaketarako Plan bat onartzea barne

557,75

Simaurren produkzio eta kudeaketa planean aurreikusirik ez badago lurralde planik ez eta ekoitzitako simaurren banaketa planik, kasu berezia baita, tarifa orokorretan 100eko 50eko murriztapena eginen da, tramitazioaren konplexutasuna txikiagoa delako.

5. Hobariak.

a) Ingurumena kudeatzeko sistemagatik:

Tasak 100eko 15 murriztuko zaizkie subjektu pasiboei instalazioak inskribatuta baldin badituzte Nafarroako Foru Komunitateko Ingurumen arloko Kudeaketa eta Auditoretzako Sistema Komunitarioari atxikitako zentroen Erregistroan, salbu eta inskripzioa bertan behera gelditu dela deklaratu bada.

Era berean, tasen 100eko 10eko murriztapena aplikatuko zaie subjektu pasiboei, baldin eta beren instalazioek ISO 14001 arauaren araberako ziurtapena badute.

Aurreko bi hobariak baztergarriak dira beren artean, eta batera gertatuz gero altuena aplikatuko da.

b) Instalazioaren titularra den enpresaren tamainagatik.

Instalazioen titularrak diren enpresen tamainaren arabera, tasak murriztuko dira, taula honetan zehaztutako ehunekoetan:

TASEN HOBARIA ENPRESAREN TAMAINAREN ARABERA

Mikroenpresa

Enpresa txikia

Enpresa ertaina

%40

%25

%15

Aurreko hobarietako edozein aplikatzeko, subjektu pasiboak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, dagozkion hobariak aplikatzeko ezarritako baldintzak betetzeari buruzkoa.

6. Salbuespenak.

Tasak ordaintzetik salbuetsirik daude Foru Komunitateko Administrazioa, Nafarroako toki entitateak, Estatua, lurraldeko gainerako erakunde publikoak eta horien menpeko erakunde autonomoak.

Era berean, TB-PGE-01 eta TB-PGE-02 tasetatik salbuetsirik dago Simaurren Produkzio eta Kudeaketarako Plan berri baten onarpena, ingurumen baimen integratua emateko, aldaketa nabarmena egiteko, berrikusteko edo gaurkotzeko espedienteen tramitazioaren barruan.

VIII. KAPITULUA. INDUSTRIAREN ARLOKO TASA

62. artikulua . Industriaren eta meatzeen arloko zerbitzuen tasak.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da 4. apartatuan aipatzen diren zerbitzuak, industria segurtasunaren eta meatzeen arlokoak, egitea, ofizioz edo alderdiak eskaturik.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerbitzua egitean. Nolanahi ere, eskaera egitean edo espedientea hastean eska daiteke ordainketa.

4. Tarifak.

Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

a) Baimenak.

Lehena. Baimen administratiboa industria segurtasunaren eta meatzeen arloan: 100,00 euro.

Bigarrena. Baimen administratiboa industria segurtasunaren arloan eta onura publikoa zehazki deklaratzea: 150,00 euro.

Hirugarrena. Baimena, meatzeetako eskubideen, instalazioen eta jardueren titulartasuna aldatzeko: 30,00 euro.

Laugarrena. Meatzeetako esplorazio, aztertze eta emakida baimenak: 1.500,00 euro.

b) Ziurtapena.

Organo administratiboek ziurtagiriak eta egiaztagiriak ematea: 30,00 euro.

d) Beste batzuk.

Lehena. Azterketa eskubideak industria segurtasunaren arloan: 15,00 euro.

Bigarrena. Lanbide txartelak ematea eta berritzea: 15,00 euro.

Hirugarrena. Desjabetze espedientearen hasiera: 90,00 euro.

Laugarrena. Okupazio akta: 50,00 euro.

Bosgarrena. Ikuskapena, erabilerako eredu eta patenteak praktikan jartzeko: 90,00 euro.

Seigarrena. Ibilgailu historikoak katalogatzea: 30,00 euro.

IX. KAPITULUA. EKONOMIAREN ETA OGASUNAREN ARLOKO TASAK

63. artikulua . Nafarroako Lurondasunen Erregistro Fiskaleko dokumentazioa edo informazioa eman edo datuak egiaztatzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Zerga-egitatea da tributu arloko eskumena duen departamentuko Lur-ondasunen Zerbitzuak luzatzea, alderdi batek eskatuta, bere artxiboetan edo Nafarroako Lur-ondasunen Erregistroan dauden datuak jasotzen dituzten ziurtagiriak edo bestelako dokumentuak, edo informazioa ematea, Nafarroako lurraldean dauden ondasunei buruzkoak badira, eta, halaber, halako daturik ez dagoela frogatzen duten ziurtagiriak ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira kasuan kasuko informazioa eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da subjektu pasiboak eskatutako agiria edo informazioa ematen den unean, baina horrek ez du ukatzen aldez aurreko gordailua eskatzeko aukera.

4. Tarifak.

Ordaindu beharreko tasak ondoko taulan ageri dira, euskarrien arabera:

a) Paperean emandako informazioa:

PRODUKTUAK

EUROAK

A. Inprimaki normalizatuak eta informazio agiriak

1

Lurzati zedula

1,20

2

Ondasunen zerrenda titularraren arabera (orri bakoitzeko)

1,20

3

Katastroko balorazioaren orria

1,20

4

Ezaugarrien datuen orria

1,20

5

Balorazio orria, azaroaren 26ko 334/2001 Foru Dekretuarekin bat

1,20

6

Higiezin-unitatearen titulartasunaren orria

1,20

7

Lur-ondasunen Erregistroko datuak (orri bakoitzeko)

1,00

8

Lur-ondasunen Erregistroko datuei buruzko informazioaren kopia edo fotokopia duten ziurtagiriak ematea

5,00 gehi 1,00 orri bakoitzeko

9

Lurzati zedula ziurtatua

6,20

B. Lur-ondasunen Erregistroko agirien fotokopiak

1

Katastro probintziala

3,00 gehi 0,10 orri bakoitzeko

2

Ezartze edo mantentze espedienteetako agiriak

3,00 gehi 0,10 orri bakoitzeko

3

Hegaldi historikoa (orri bakoitzeko)

2,40

4

Balorazio ponentzia

3,00 gehi 0,10 orri bakoitzeko

C. Lur-ondasunen Erregistroko agiri digitalen kopiak

1

Krokisa (orri bakoitzeko)

1,20

2

Eraikuntzen argazkia (orri bakoitzeko)

1,20

3

Lurzatien leiho grafikoa, ortoargazki eta guzti edo ortoargazkirik gabe

1,20

b) Euskarri informatikoan emandako informazioa:

PRODUKTUAK

FORMATUA

EUROAK

A. Inprimaki normalizatuak

1

Lurzati zedula

PDFa

1,10

2

Ondasunen zerrenda titularraren arabera (orri bakoitzeko)

PDFa

1,10

3

Higiezin-unitatearen titulartasunaren orria

PDFa

1,10

4

Higiezin-unitatearen datuen orria

PDFa

1,10

B. Beste agiri informatizatu batzuk

1

Eraikuntzen argazkia

JPG

1,10

2

Lurzatien leiho grafikoa, ortoargazki eta guzti edo ortoargazkirik gabe

JPG

1,10

C. Kartografia eta argazkiak

1

Lurzatien planoa (1/500, 1/1.000, 1/5.000 edo 1/10.000 eskalan) edo laburpen planoa, ortoargazki eta guzti, baldin badago

DWG/DGN eta ortoargazkia PDFn

12,00

2

Alorren plano eskaneatua, bereizmen txikikoa

JPG

3,00

3

Alorren plano eskaneatua, bereizmen handikoa

JPG

6,00

4

Hegaldi historikoaren kontaktua

JPG

3,00

5

Ortoargazkia ezartzea

JPG

3,00

D. Datuen erauzketa masiboak

1

Lur-ondasunen Erregistroko datuen fitxategi estandarra (poligono osoen arabera)

ASCII

40,00, eta 1,00 gehiago 1.000 erregistroko

5. Salbuespenak.

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta haren erakunde autonomoak salbuetsita egonen dira.

b) Tasa ordaintzetik salbuetsita egonen dira, orobat, subjektu hauek, aldez aurretik berariaz eskatzen badute eta tasa ez ordaintzeko salbuespen kasuetan daudela frogatzen badute:

Lehena. Nafarroako toki entitateak eta haien erakunde autonomoak, beren lurraldeari edo jardute eremuari buruzko produktu guztiak direla eta, baldin eta informazioa euskarri informatikoan, zehazki, Nafarroako Foru Ogasunean dauden formatuetan ematen bada eta, betiere, lehenago informazio berbera jaso ez badute eta informazio hori bakar-bakarrik dagozkien eginkizun publikoetan erabiltzeko baldin bada.

Bigarrena. Estatuko Administrazio Orokorra eta lurraldeko gainerako entitate publikoak, bai eta haien menpeko erakunde autonomoak ere, beren interes zuzenen alde jarduten dutenean zeinek bere eskumenak baliatze aldera.

Hirugarrena. Jabetza-erregistratzaileak, Lurralde Aberastasunaren Erregistroan dauden higiezin-unitateen eta erregistroko finken arteko koordinazio lanak, Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzko Foru Legean aipatzen diren horiek, egiten ari direnean.

c) Interesdunek Internetetik zuzenean deskargatzen duten informazioak ez du tasarik izanen.

64. artikulua . Inprimakiak, programak eta aplikazio informatikoak saltzeagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da inprimaki, programa eta aplikazio informatikoak saltzea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira inprimaki, programa eta aplikazio informatikoak jasotzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da inprimaki, programa eta aplikazio informatiko horiek ematen diren unean.

4. Tarifa.

Tributu arloko eskumena duen departamentuak, zerbitzuaren kostua kontuan hartuta, ezarriko du ematen den inprimaki, programa eta aplikazio informatiko bakoitzeko jaso beharreko zenbatekoa.

65. artikulua . Aseguruetako bitartekoen eta berraseguruetako artekarien Erregistroan inskribatu eta ziurtagiriak egiteagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da ondoren aipatzen diren inskripzioak eta ziurtagiriak egitea:

a) Aseguru agente lanetan edo banka-aseguruen operadore lanetan aritzen direnak, esklusiboak izan ala beste batzuei lotuak, Aseguruen bitartekarien, berraseguruen artekarien eta horien goi-kargudunen administrazio erregistro berezian inskribatzea, dela aseguru artekari gisa, dela berraseguruen artekari gisa.

b) Aseguruen bitartekari gisa edo berraseguruen artekari gisa inskribatzen diren pertsona juridikoen aseguru edo berraseguruen bitartekotza lanen gaineko erantzukizuna duten administrazio eta zuzendaritza karguak inskribatzea.

c) Aurrekoekin zerikusia duten egintzak inskribatzea, aseguru eta berraseguru pribatuen gaineko arauen arabera inskribatu beharrekoak badira.

d) Zenbaki honetako a) letran aipatzen den Erregistroan sartuta dagoen informazioari buruzko ziurtagiriak egitea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasa honen subjektu pasiboak honako hauek dira: Aseguruen bitartekarien, berraseguruen artekarien eta horien goi-kargudunen administrazio erregistro berezian inskribatzen diren pertsona fisiko edo juridikoak eta erregistro horretako ziurtagiri bat eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

a) Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera:

Lehena. Aseguruetako agente esklusibo baten inskripzioagatik, pertsona fisikoa bada, 10,40 euroko kuota finkoa.

Bigarrena. Aseguruetako agente lotu bat edo aseguruen edo berraseguruen artekari bat inskribatzeagatik, pertsona fisikoa bada, 62,40 euroko kuota finkoa.

Hirugarrena. Aseguru agentzien sozietate edo banka-aseguruen operadore esklusibo edo lotu bat edo aseguruen edo berraseguruen artekarien sozietate bat inskribatzeagatik, 145,60 euroko kuota finkoa.

Laugarrena. Aseguruetako agentzien edo banka-aseguruen operadore esklusibo edo lotuen sozietateetan edo aseguruen artekarien edo berraseguruen artekarien sozietateetan aseguru edo berraseguruen artekaritza lanaren erantzukizuna duten administrazio eta zuzendaritza kargudunak inskribatzeagatik, 10,40 euroko kuota finkoa goi-kargudun bakoitzeko.

Bosgarrena. Inskribatzeko modukoa den beste edozein egintzagatik edo datuak aldatzeagatik, 10,40 euroko kuota finkoa bakoitzagatik.

Seigarrena. Erregistroan dagoen informazioari buruzko ziurtagiriak egiteagatik, 10,40 euroko kuota finkoa.

b) Inskripzioa bertan behera uzteko inskripzioa egiten denean, ez da tasarik eskatuko.

66. artikulua . Tributu aitorpenen edo haien edukiaren erreprodukzio edo kopiaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da tributu arloko eskumena duen departamentuak, alderdiak eskaturik, tributu aitorpenen edo haien edukiaren erreprodukzio edo kopia paperean ematea.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira kasuan kasuko kopia edo erreprodukzioa eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da subjektu pasiboak kopia edo erreprodukzioa eskatzen duen unean.

4. Tarifak.

Tarifa 0,10 eurokoa izanen da inprimatutako orrialde bakoitzeko.

67. artikulua . Tributu arloko berariazko ziurtagiriak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da tributu arloko eskumena duen departamentuak, alderdiak eskaturik, tributu arloko berariazko ziurtagiriak paperean ematea.

2. Subjektu pasiboa.

Tasaren subjektu pasiboak dira kasuan kasuko ziurtagiria eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

Tasaren subjektu pasiboak dira kasuan kasuko ziurtagiria zer pertsona fisiko edo juridikoren izenean egiten den, horiek.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da subjektu pasiboak ziurtagiria eskatzen duen unean.

4. Tarifak.

Tarifak honako hauek dira:

a) 2,00 euro, oro har, paperean ematen den ziurtagiri bakoitzeko.

b) Paperezko ziurtagiria ezin bada segituan eman, aldez aurreko prestaketa egin behar denean hark igorpen automatikoko ereduekin bat ez egiteagatik, tarifa 5,00 eurokoa izanen da.

X. KAPITULUA. ETXEBIZITZAREN ETA ERAIKUNTZAREN ARLOKO TASA

68. artikulua . Proiektuen erredakzioaren eta tasazioaren eta obren balorazioen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da entitate, enpresa edo partikularren obra, zerbitzu eta instalazio proiektuen erredakzio eta tasazio lan fakultatiboak ematea, bai eta 4.810,00 eurotik gorako kostua duten obren balorazioa ere.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatzen dituztenak.

3. Sortzapena.

a) Tasa sortuko da zerbitzua egiteko unean.

b) Proiektuen erredakzioa eskatzen denean, tasa eskatzen ahalko da interesdunak arlo horretako eskumena duen departamentuak egindako aurrekontua onartzen duenetik aurrera.

c) Gainerako kasuetan, departamentuak prestazio fakultatiboa onartzen duenetik aurrera.

4. Tarifa.

Tasa kalkulatzeko, zerga-oinarriari (proiektuaren exekuzio materialaren aurrekontu osoaren zenbatekoak osatua eta, tasazioaren kasuan, tasazioaren balioak osatua) ehuneko 4ko tasa aplikatuko zaio.

69. artikulua . Obren zuzendaritzaren eta tasazioaren tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da obren zuzendaritza, tasazio eta peritazio lan fakultatiboa egitea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatzen dituztenak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da ziurtagiri bakoitza ematen den unean, eta atxikipen bidez eskatuko da.

4. Tarifa.

Tasa kalkulatzeko, zerga-oinarriari (proiektuaren exekuzio materialaren aurrekontu osoaren zenbatekoak osatua) ehuneko 2,2ko tasa aplikatuko zaio.

70. artikulua . Txostenen, ziurtagirien eta gainerako jarduketa fakultatiboen tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da txostenak egitea, ziurtagiriak ematea, proiektuak konformatzea eta baloraziorik ez dakarten gainerako jarduketa fakultatiboak, entitateek, enpresek edo partikularrek arloaren eskumena duen departamentuari eskatutako tramitazioetan egin behar direnak.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira zerga-egitatea osatzen duten zerbitzuak ukitzen dituen pertsona fisikoak nahiz juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea den zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifak.

a) 93,60 euro, oro har.

b) Bisita gehigarriak edo, berariaz eskatuta, bakarka egindakoak, 10,92 euro.

71. artikulua . Etxebizitzen planoen eta lurralde antolamenduko nahiz hirigintzako agirien kopiak emateagatiko tasa.

1. Zerga-egitatea.

Tasaren zerga-egitatea da etxebizitzen planoen eta lurralde antolamenduko nahiz hirigintzako agirien kopiak egin eta emateko zerbitzua ematea.

2. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira kopia eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3. Sortzapena.

Tasa sortuko da zerga-egitatea osatzen duen zerbitzua emateko eskaera aurkezten den unean.

4. Tarifa.

Tasa eskatuko da tarifa honen arabera:

ETXEBIZITZEN PLANOEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO NAHIZ HIRIGINTZAKO AGIRIEN KOPIAK. PAPER OPAKUAN

EUROAK

METRO LINEALA

4,94

DIN A0

5,20

DIN A1

2,60

DIN A2

1,30

DIN A3

0,42

5. Salbuespena.

Tasa honetatik salbuetsirik daude prozedura judizialean eskatzen diren kopiak, baldin eta eskatzailea doako justiziaz baliatzen den auzilaria bada.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Foru lege honek indarra hartzean, haren kontrakoak diren lege eta erregelamenduzko xedapen guztiak indargabeturik geldituko dira eta, zehazki, honako hauek:

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako tasa eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legea.

Azken xedapenetako lehena. Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta data horretatik aurrerako sortzapena edo ordainketa beharra duten tasa eta prezio publikoetan aplikatuko da.

Azken xedapenetako bigarrena. Erregelamendu bidezko garapena.

Baimena ematen zaio Nafarroako Gobernuari foru lege hau garatu eta betetzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web