(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

48/2020 FORU DEKRETUA, UZTAILAREN 15EKOA, ZEINAREN BIDEZ ARAUTZEN BAITIRA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN OINARRIZKO PROGRAMAK ETA FINANTZAKETA SISTEMA Nota de Vigencia

BON N.º 169 - 31/07/2020  I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK


  II. KAPITULUA. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN PROGRAMAK


  III. KAPITULUA. FINANTZAKETA SISTEMA

  1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK

  2. ATALA. FINANTZAKETA IRIZPIDEAK

  3. ATALA. NAFARROAKO GOBERNUAREN FINANTZAKETAREN ZEHAZTAPENA

  4. ATALA. ORDAINTZEKO PROZEDURA ETA JUSTIFIKAZIOA


  II. ERANSKINA. OGZKO EGOITZA NAGUSITIK ESKUALDE OINARRIZKOKO HERRIGUNEETARA DAGOEN DISTANTZIA


ATARIKOA

I

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen xedea da eskubide subjektibo gisa bermatzea Foru Komunitateko herritar guztiek dutela gizarte zerbitzuetako sarbidea, berdintasun, ekitate eta birbanaketa justizia irizpideen arabera.

Foru lege horren 29. artikuluaren arabera, oinarrizko gizarte zerbitzuak oinarrizko unitateak dira gizarte zerbitzuen sistema publikoan, eta toki entitateei dagokie haien titular izatea. Haien jarduna artikulatzen da, gutxienez, Gizarte zerbitzuei buruzko Foru Legearen 31. artikuluan jasotako lau programak ezarriz. Foru lege horren 50. artikuluak aurreikusten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak finantzatuko duela, gutxienez, kostuaren %50, eta, orobat, xedatzen du erregelamendu bidez ezarri beharko direla programen parte diren prestazioak, haien kostua zehazteko modua eta oinarrizko gizarte zerbitzuak finantzatzeko irizpideak.

Testuinguru horretan, maiatzaren 22ko 32/2013 Foru Dekretua onetsi zen, oinarrizko gizarte zerbitzuen programen eta finantzaketaren arloan, non zehazten baitzen, alde batetik, zer prestaziok osatzen zituen oinarrizko gizarte zerbitzuen oinarrizko lau programak, nahitaez ezarri behar direnak foru dekretu horretan zehazten dituen baldintzetan, eta, beste aldetik, zer irizpidek finkatzen zuen horien finantzaketa lau puntu nagusitan egituratutako sistema baten bidez: tarte finkoa, oinarri duena toki entitateek gutxieneko lantalde bat izateko betebeharra, lau programak ezar daitezen dekretuak finkatzen zituen populazio estratuen arabera; tarte aldakorra, helburu duena tarte finkoak asetzen ez dituen betebeharrak asetzea; etxeko arretaren udal zerbitzua ematearen kostu osoa ordaintzea bermatuta dutenei; eta bukatzeko, parekatzearen kontzeptua, toki entitateei bermatzen diena aurreko hitzarmenean jasotako finantzaketa, baldin eta irizpide berriak aplikatuta zenbateko berria txikiagoa bada.

Halaber, xedapen gehigarriek diotenez, bi gai erregelamendu bidez garatuko dira geroago: alde batetik, nola kalkulatzen den dependentziaren aitortza ofiziala dutenen etxeko arretaren udal zerbitzuen kostuaren finantzaketa, eta bestetik, nola garatzen diren oinarrizko talde profesionalak. Oraindik ez dira garatu erregelamendu bidez, eta, hortaz, horri heltzen zaio foru dekretu berri honetan.

Maiatzaren 32/2013 Foru Dekretua onetsi zenetik hona, agerian gelditu dira zenbait inkoherentzia aplikatu den finantzaketa sisteman, desberdinkeriak ekarri dituztenak Nafarroako Gobernuaren ekarpena gizarte zerbitzuen eskualde oinarrizkoetan banatzeko sisteman, eta eragotzi dutenak erantzun egokia ematea eskualde oinarrizko bakoitzaren berariazko ezaugarriei.

Tarte horretan egiaztatu da, orobat, oinarrizko gizarte zerbitzuek ez dutela, eskuarki, oinarrizko talde profesionalik, zeinek bide ematen baitiete beren gain hartzeko berme guztiekin bere jardunaren xede diren oinarrizko lau programen garapenean esleitu zaizkien eginkizunak.

Testuinguru horretan, beharrezkoa da araudi berri bat egitea, ahalbidetzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurraldeetan dauden behar sozialei heltzea eta ekitatezko finantzaketa eredu bat edukitzea, gutxienekoak bermatzeko oinarrizko gizarte zerbitzu guztiei, kontuan izanik, aldi berean, eskualde oinarrizko bakoitzeko egoera partikularrak, eragina baitute horiei heltzeko behar diren baliabide motetan eta kopuruetan. Aintzat hartu behar da, gainera, errealitate soziala aldakorra dela eta erantzunak ahalik eta malgutasun handienarekin egokitu behar direla.

Horrenbestez, beharrezkoa izan da eskualde oinarrizko bakoitzeko behar zehatzak neurtu eta haztatzeko sistema berraztertzea, finantzaketa konpentsatu eta orekatzearren ezaugarri demografikoen eta sozioekonomikoen arabera eta oinarrizko gizarte zerbitzuen arreta mailaren arabera, arreta maila handiena duten tokietan eta errealitate sozial ahuleneko tokietan erabil daitezen beharrezko baliabide ekonomikoak.

Era berean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legean, zeina aldatu baitzen Toki Administrazioaren arrazionalizazioari eta jasangarritasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen bidez, udal guztiei esleitzen zaie, beren eskumen gisa, “premia sozialeko egoerei buruzko ebaluazioa eta informazioa, eta bazterketa sozialeko egoeran edo arriskuan daudenei berehalako arreta ematea”. Araudi horren babesean, toki entitateek neurriak hartu dituzte ziurtatzeko premia sozialak segituan asetzen zaizkiela jarduketaren xedeko herrietan bizi diren familia unitateei, hala behar badute balorazio teknikoaren arabera. Nafarroako Gobernuak, bere aldetik, lagundu du betebehar horretan, 2015etik aurrera laguntzen deialdiak eginez zerbitzu sozialen titular diren toki entitateentzat, bermatu dakien gizarteratzeko prozesuetan eta/edo gizarte larrialdietan berehalako laguntza behar duten herritar guztiei posible izan dezatela egoera zehatz horiei erantzutea. Zehazki, berme hori emateko, ezinbestekoa da jakitea Nafarroako Gobernuak emandako finantzaketatik zati bat helburu horretarako erabiltzen dela; hala, foru dekretu honetan aurreikusten da toki entitateek, zentzu horretan, gutxieneko justifikazio bat egin behar dutela.

Gainera, ezinbestekoa da oinarrizko talde profesionalen egonkortasuna ziurtatzea, sisteman sartuz Drogei eta Adikzioei buruzko Prebentzio Planaren eta Enplegu Sozial Babestuaren Programaren dirulaguntzen urteko deialdien babesean dauden figura profesionalen finantzaketa.

II

Legegintzako teknikaren arrazoiak direla medio, eta aldaketak duen garrantzia kontuan hartuz, maiatzaren 22ko 32/2013 Foru Dekretuaren agindu eta xedapen gehienak ukitzen baititu, egokitzat hartu da foru dekretu berri bat ematea, gaia argitasunez eta koherentziaz erregulatzeko, jakinda ez dela aldaketarik izan oinarrizko gizarte zerbitzuen nahitaezko programen zati orokorren erregulazioan, salbu eta bideragarritasun irizpidea ezartzeko orduan, 3. artikuluko 3. eta 4. apartatuak kentzen baitira; izan ere, bideragarritzat jotzen dira lau programak eskualde oinarrizko guztietan; hortaz, 2. artikuluko azken partea ere kentzen da, 3. eta 4. apartatuetako salbuespenak aurreikusten baitzituen. 1.1 artikuluko azken esaldia ere kentzen da, ulertzen baita ez dela beharrezkoa Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Zorroaren aipamena zehaztea, nahitaezko izaera du eta.

Foru dekretu hau 24 artikulutan dago egituraturik, ataletan zatitutako hiru kapitulutan banatuta; gainera, bi xedapen gehigarri ditu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bakarra, azken xedapen bat eta bi eranskin.

I. eta II. kapituluek, xedapen orokorrek eta oinarrizko gizarte zerbitzuen programek aurreko dekretuko eduki bera dute, 3. artikuluan izan ezik, aipatu bezala.

Foru dekretu honen berritasunik handiena da III. Kapitulua (“Finantzaketa sistema”) osorik aldatzea.

III. kapituluko lehendabiziko atalean, xedapen orokorrak daude finantzaketa sistemari dagokionez, zeina eginen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kargura eta Nafarroako oinarrizko gizarte zerbitzuen titular diren toki entitateen kargura, aurrekontuko kontsignatzeen barnean, urte anitzeko hitzarmenen bidez (horietatik, gutxieneko edukia aipatzen da). Aldeek ekitaldi bakoitzean finantzatu beharreko zenbatekoa eranskin batean zehaztuko da.

Bigarren atalean, finantzaketa irizpideak arautzen dira, finantzaketa unitatea zehazten da eta hiru zatitan finkatzen dira Nafarroako Gobernuak finantzatu beharreko oinarrizko gizarte zerbitzuen kostuak: programen egiturazko kostuak, ezaugarri sozialei eta eskualde oinarrizko bakoitzean artatutako jendeari lotutako kostu berariazkoak eta dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuetan arreta emateko kostuak; izan ere, dependentziari buruzko Estatuko legediak bermatutako prestazioak dira, programetan sartuta daudenak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak osorik finantzatu beharrekoak.

12. artikulutik 15.era arautzen dira egiturazko kostuak, besteak beste, oinarrizko talde profesionalen kostuak (haien osaera I. eranskina xedatzen da), baita funtzionamendu kostuak eta lurraldean sakabanatuta egoteari lotutako kostuak ere (hura adierazleak zehazten du, foru dekretu honen ondorioetarako).

16. artikuluan, eskualde oinarrizko bakoitzaren bereizgarriei lotutako kostu berariazkoak arautzen dira, eta haiek neurtzeko, adierazleak finkatzen dira, zehazten dituztenak errealitate soziala eta oinarrizko gizarte zerbitzuek artatutako biztanleria. Gainera, adierazle horien sailkapena eta haztapena zehazten dira, baita aplikatu beharreko moduluaren prezioa ere.

Bukatzeko, 17. artikuluan arautzen dira dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuetan arreta ematearen ondoriozko kostuak.

Hirugarren atalean, Nafarroako Gobernuari dagozkion kostu finantzagarrien finantzaketa arautzen da. Atal horretan aurreikusten da %50ekoa dela finantzaketa oinarrizko talde profesionalen kostu zenbatetsirako, %80koa jarduketa bereziko eskualdeen kasuan, eta %100ekoa, berriz, funtzionamenduaren eta sakabanaketaren kostu zenbatetsietan, berariazko kostuetan eta dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuen bidez ematen zaien arretarenean.

Bukatzeko, laugarren atalean arautzen dira Nafarroako Gobernuari dagokion finantzaketaren ordainketari buruzko xedapenak eta gastu finantzagarrien justifikazioa.

Berritasun gisa, ezartzen da bi pagatan ordainduko dela Nafarroako Gobernuaren kargurako finantzaketa: lehendabizikoa, aurreko urtean finantzatutako zenbateko osoaren %50ekoa, lehendabiziko hiruhilekoan ordaintzekoa, eta bigarrena, bi hilabeteko epean, hitzarmenari erantsitako agiria bi alderdiek sinatu ondoan, non zehaztuko baita ekitaldi ekonomiko horri dagokion finantzaketa.

Beharrezko dokumentazioa arautzen da gastu finantzagarrien justifikazio ekonomiko eta teknikorako, bai eta itzultzeko betebeharra ere, zerbait betetzen ez denean.

Berritasun bat sartzen da: Nafarroako Gobernuaren ekarpenaren %20ko gutxieneko justifikazioa, berariazko kostuen kontzeptuan, gizarteratzeko eta/edo larrialdi sozialeko prozesuei sostengua emateko jarduketetan.

Bukatzeko, foru dekretuak bi xedapen gehigarri ezartzen ditu, aurreikusita alda daitekeela eskualde oinarrizkoetako populazio estratua, baita adierazleak, datuak lortzeko iturriak, moduluen prezioak eta bi eranskinak ere.

Bi xedapen iragankorrek ezartzen dituzte oinarrizko talde profesionalak eskuratzeko epea eta parekatzearen kontzeptua.

Azken xedapenean zehazten da noiz hartuko duen indarra foru dekretu honek.

Horrenbestez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluaren arabera eta Nafarroako Gobernuak 2020ko uztailaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua . Xedea.

1. Foru dekretu honen xedea da oinarrizko gizarte zerbitzuen programen edukiak garatzea eta haien kostua zehaztea.

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak programa horiek finantzatuko ditu Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legean, aurreikusi bezala foru dekretu honetan eta aurrekontuko diru-izendapenetan.

2. artikulua . Aplikazioeremua.

Foru dekretu honen aplikazio eremuak Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde osoa hartzen du; hortaz, nahitaez bete behar dira oinarrizko gizarte zerbitzuen programen prestazio guztiak.

II. KAPITULUA. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN PROGRAMAK

3. artikulua . Oinarrizko gizarte zerbitzuen programak.

1. Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legean ezarritakoari jarraituz, oinarrizko gizarte zerbitzuak lau programaren bitartez bideratuko dira:

a) Harrera eta Orientabide Sozialerako Programa.

b) Dependentzia egoeran dauden pertsonei arreta emateko eta haien autonomia sustatzeko programa.

c) Oinarrizko laguntzako gizarteratze programa.

d) Oinarrizko laguntzako haur eta familientzako laguntza programa.

2. Foru dekretu honek programa horien gutxieneko edukia jasotzen du, eta nahitaez ezarri behar dira Nafarroako Foru Komunitate guztian.

4. artikulua . Harrera eta orientabide sozialerako programaren edukia.

1. Harrera eta orientabide sozialerako programak, populazio guztiari zuzendua baitago, helburu du herritarren eskaerak hartzea eta haien arazo sozialei lehen erantzuna ematea, babes sozialeko sistemetan sartzen laguntzea eta oinarrizko gizarte zerbitzuaren gainerako programetan sarrera ematea. Honako hauek dira esparru orokorreko gizarte zerbitzuen zorroan ezarritakoaren arabera eskaintzen diren prestazio teknikoak:

a) Harrera: hasierako harremanaren prozesua profesionalaren eta erabiltzearen artean, non eginen baita planteatutako premiaren lehen balorazio soziala, lehen erantzuna ematen baitzaio eskaerari eta erreferentziako harremana sortzen baita profesionalaren eta erabiltzailearen artean, aukera ematen duena esku-hartze iraunkorra ezartzeko eta agerian ez dauden beste premia batzuk azaltzeko.

b) Orientazio soziala eta aholkularitza: esku-hartze prozesua da, arreta jasotzen duenari ematen dizkiona entzuna izatea, denbora eta laguntza, bere eskaera berrikusi eta aztertu ahal izateko bere premien testuinguruan; orobat, lankidetza ematen dio, erabakiak hartzeko prozesuan, eta lagun egiten prozesu hori ebazten.

c) Balorazio soziala: esku-hartze prozesua da, erabiltzaileek egindako eskaerari lotutako premia-egoera identifikatu gogo duena, zuzenean edo zeharka.

d) Diagnostiko soziala edo/eta gizarte eta hezkuntza arlokoa: prozesu horretan irizpen profesional bat ematen da informazio egokia sistematizatuz; horrela, premien izaera eta tamaina eta haien hierarkia zehazten dira, lan hipotesia ezartzen da, baita pronostikoa edo baloratutako egoerak izan dezakeen bilakaera ere, eta epai tekniko bat egiten da.

e) Oinarrizko gizarte zerbitzuaren oinarrizko laguntzako beste programa batzuetara bideratzea: balorazio sozialak erabakitzen duenean erabiltzaileek izan dezaketela zenbait egoeratan osasun laguntzako gainerako programen prestazioen onura, haietara bideratuko dira, informazio egokia emanen zaie haiei buruz eta haien aplikaziotik atera daitezkeen espektatiba eta konpromisoak landuko dira.

f) Beste zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea, izan gizarte zerbitzuen sistemarenak berarenak edo gizarte babeseko beste sistema batzuenak: balorazio sozialak erabakitzen duenean pertsonaren edo familiaren premiek behar dutela esku-hartze tekniko espezializatua, sektore batekoa, haietara bideratuko ditu kasu bakoitzerako ezarritako protokoloari jarraituz eta, aldi berean, txosten sozial bat eginen da, deribazio horren arrazoiak azalduko dituena.

g) Egindako esku-hartzeen jarraipena, heldutako egoeraren bilakaera ezagutzeko eta arreta eskatzen duten premia-egoera berriak atzemateko. Jarraipen hori egiten da beste programa batzuetara bideratu gabeko erabiltzaileekin ez ezik, baita beste programa batzuetara bideratu eta esku-hartzea bukatu duten kasuekin ere.

h) Prestazioen tramitazioa, gizarte zerbitzuen sistemako prestazio ekonomiko eta teknikoen sarbidea bermatzeko eta gizarte babeseko beste sistema batzuetako prestazioak eskuratzen laguntzeko, prestazioetarako eskaerak kudeatuz eta behar den dokumentazioaren bitartez eta txosten soziala eginez, horren beharra duten prestazioetarako.

i) Komunitatearen premiak, arrisku egoerak eta zailtasun soziala ezagutzea komunitateko talde, entitate eta elkarteekiko harremanaren bidez, eta premia horien eta zerbitzuak eman ditzakeen erantzunen berri ematea komunitateari eta erakundeei.

j) Jarduketak egitea jarrera sozial positiboak sustatzeko eta komunitatea sentsibilizatzeko jendeak eta taldeek dituzten arazoekin.

k) Gizartearen parte-hartzea sustatzea, komunitatean gizarte laguntzako moduak bultzatuz, komunitateko taldeekin lan egiteko proposamenak eginez eta gizarte ekimeneko entitateak edo/eta entitate publikoak biltzen dituzten ekintza komunitarioak bultzatuz edo/eta haietan parte hartuz.

5. artikulua . Dependentzia dutenei arreta emateko eta haien autonomia sustatzeko programaren edukia.

1. Dependentzia dutenei arreta emateko eta haien autonomia sustatzeko programaren funtsezko helburuak dira norberaren autonomia sustatzea, mendekotasun egoerak aurreikustea eta arreta ematea beren ohiko bizimoduan berez baliatzeko zailtasunak dituztenen premiei eta dependentzia duten edo horren arriskuan dauden pertsonen premiei; orobat, etxean ez gelditzeko alternatibak eskuratzen laguntzea, beharrezkoa bada. Esparru orokorreko gizarte zerbitzuen zorroan ezarritakoaren arabera eskaintzen diren prestazio teknikoak honako hauek dira:

a) Harrera: hasierako harremanaren prozesua profesionalaren eta erabiltzearen artean, non egiten baita planteatutako premiaren lehen balorazio soziala, lehen erantzuna ematen baitzaio eskaerari eta erreferentziako harremana sortzen baita profesionalaren eta erabiltzailearen artean, aukera ematen duena esku-hartze iraunkorra ezartzeko eta agerian ez dauden beste premia batzuk azaltzeko.

b) Orientazio soziala eta aholkularitza: esku-hartze prozesua da, arreta jasotzen duenari ematen dizkiona entzuna izatea, denbora eta laguntza, bere eskaera berrikusi eta aztertu ahal izateko bere premien testuinguruan; orobat, lankidetza ematen dio, erabakiak hartzeko prozesuan, eta lagun egiten prozesu hori ebazten.

c) Balorazio soziala: esku-hartze prozesua da, erabiltzaileek egindako eskaerari lotutako premia-egoera identifikatu gogo duena, zuzenean edo zeharka.

d) Diagnostiko soziala edo/eta gizarte eta hezkuntza arlokoa: prozesu horretan irizpen profesional bat ematen da informazio egokia sistematizatuz; horrela, premien izaera eta tamaina eta haien hierarkia zehazten dira, lan hipotesia ezartzen da, baita pronostikoa edo baloratutako egoerak izan dezakeen bilakaera ere, eta epai tekniko bat egiten da.

e) Banakako esku-hartze plana prestatzea kasu bakoitzean.

f) Udalaren Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren definizioa (ELZ): udal zerbitzu bat da, zuzenduta dagoena ohiko ingurunean beren oinarrizko premiak betetzeko mugak dituzten herritar guztiei, eta banakako hainbat zerbitzu eskaintzen dituena; aldi baterakoa edo iraunkorra izan daiteke egoera bakoitzaren arabera, eta bilatzen du pertsona bere ingurunean ahalik eta hobekien integratzea, haren autonomia funtzionala handitzea eta bizi kalitatea hobetzea. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak aurreikusten du jarduketa hauek guztiak edo batzuk egitea:

1. Sostengu eta arreta pertsonaleko jarduketak, hau da, zuzenean erabiltzailearentzat direnak, eguneroko bizimoduaren oinarrizko jarduerak egin ditzan. Norberaren higienearekin, arropa eta oinetakoak janztearekin, oinarrizko mugikortasunarekin eta jarduketa soziosanitarioekin zerikusia dute.

2. Etxeko zereginetan sostengu emateko jarduketak: elikadurarekin, erosketarekin, oinetakoak eta norberaren arropa eta etxekoa zaintzearekin eta etxebizitzaren mantentze-lanekin dute zerikusia.

3. Laguntza psikosozialeko oinarrizko jarduketak: norberaren, familiaren edo/eta gizartearen arloan planteatzen diren egoerak konpontzera bideratutako laguntza prozesuan egiten diren jarduketak dira:

- Jarduketa psikosozialak eta hezkuntzakoak: oinarrizko trebetasun, jokabide eta abileziak eskuratu, berreskuratu, ikasi eta baliatzera bideratzen direnak, ahalik eta gehien bultza daitezen erabiltzailearen eta bere ingurunearen autonomia.

- Familiari edo/eta zaintzaileei sostengua emateko jarduketak: familiaren edo/eta zaintzaileen lana bultzatu eta indartzera bideratuak, erabiltzailea zaintzeko.

- Sostengu soziokomunitarioko jarduketak: egiten direnak erabiltzaileak jarrai dezan bizitza sozialean eta harremanetan parte hartze eta parte-hartze hori bultza dadin, baita komunitatearen baliabideak ezagutu eta erabiltzera bideratzen direnak ere.

4. Sostengu teknikoko jarduerak: etxebizitzan sostengu teknikoa ematen duten jarduketak dira, etxebizitza erabiltzaileen premietara egokitu dadin bideratuta.

g) Beste baliabide batzuk eskuratzeko tramitazioa, aldi baterakoak edo iraunkorrak, etxeko laguntzarekiko osagarriak edo alternatiboak, norbera bere buruaz baliatzeko egoerak hartara bultzatzen duenean ahalik eta bizi baldintza hoberenei eusteko.

h) Laguntza teknikoak eskuratzen laguntzea, mailegatuz edo sostengu emanez.

i) Beren buruaz baliatzeko zailtasunak dituzten eta mendekotasuna dutenen edo horren arriskuan dauden pertsonen premiak ezagutzea, komunitateko talde, entitate eta elkarteekiko harremanen bidez.

j) Komunitatea sentsibilizatzea norberaren autonomian mugak dituzten pertsonen egoera eta zailtasunei buruz eta dependentzia egoeran edo horren arriskuan diren pertsonen egoera eta zailtasunei buruz, jarrera sozial positiboak sustatzea eta informazioa zabaltzea gizarte zerbitzuek eman ditzaketen erantzunei buruz.

k) Autonomiaren galera eta arretaren premia duten egoerak atzemateko sare sozialak ezartzea.

l) Zaintzaileak prestatu eta haiei orientabidea eta sostengua ematea.

m) Komunitatean sostengu soziala ematen duten modu desberdinak bultzatzea (boluntarioen zeregina antolatzen laguntzea, elkarri laguntzeko egiturak sortzen bultzatzea zaintzaileentzat, familiaz kanpoko sostengu sozialeko sareak laguntzea, eta abar), norberaren autonomia sustatzeko eta beren buruaz baliatzeko zailtasunak dituzten eta dependentzia duten pertsonei.

n) Norberaren autonomia sustatzearekin eta beren buruaz baliatzeko zailtasunak dituzten eta dependentzia duten pertsonenganako arretarekin zerikusia duten ekintza komunitarioak bultzatzea edo/eta haietan parte hartzea.

6. artikulua . Oinarrizko laguntzako gizarteratze programaren edukia.

1. Oinarrizko laguntzako gizarteratze programak helburu izanen du gizarteratzen laguntzea gizartetik edozein eremutan baztertuta edo horren arriskuan direnak, esparru orokorreko gizarte zerbitzuen zorroan aurreikusitakoaren arabera burutuko diren prestazio hauen bidez:

a) Harrera: hasierako harremanaren prozesua profesionalaren eta erabiltzearen artean, non egiten baita planteatutako premiaren lehen balorazio soziala, lehen erantzuna ematen baitzaio eskaerari eta erreferentziako harremana sortzen baita profesionalaren eta erabiltzailearen artean, aukera ematen duena esku-hartze iraunkorra ezartzeko eta agerian ez dauden beste premia batzuk azaltzeko.

b) Orientazio soziala eta aholkularitza: esku-hartze prozesua da, arreta jasotzen duenari ematen dizkiona entzuna izatea, denbora eta laguntza, bere eskaera berrikusi eta aztertu ahal izateko bere premien testuinguruan; orobat, lankidetza ematen dio, erabakiak hartzeko prozesuan, eta lagun egiten prozesu hori ebazten.

c) Balorazio soziala: esku-hartze prozesua da, erabiltzaileek egindako eskaerari lotutako premia-egoera identifikatu gogo duena, zuzenean edo zeharka.

d) Diagnostiko soziala edo/eta gizarte eta hezkuntza arlokoa: prozesu horretan irizpen profesional bat ematen da informazio egokia sistematizatuz; horrela, premien izaera eta tamaina eta haien hierarkia zehazten dira, lan hipotesia ezartzen da, baita pronostikoa edo baloratutako egoerak izan dezakeen bilakaera ere, eta epai tekniko bat egiten da.

e) Gizartetik baztertzeko egoerak aurreikustea, gizarteratze programarako indarra duten erreferentzia planen esparruan.

f) Gizarte zerbitzuen sistemaren beraren baliabideak eskuratzeko bermea (batez ere, zerikusia dutenak gutxieneko diru-sarreren bermearekin, langileen prestakuntzarekin eta gaikuntzarekin, gizartean eta lanean txertatzearekin), gainerako babes sistemetako (enplegua, osasuna, etxebizitza, hezkuntza) baliabideak eskuratzen lagunduz.

g) Aldeen artean adostutako banakako gizarteratze ibilbideen diseinua, zeinek helburu izanen baitute lortzea komunitatearen barrenean ahalik eta autonomia maila handiena ekarriko duen sustapen pertsonalik gorena.

h) Akonpainamendu soziala, gizarteratze prozesuetako sostengu gisa diseinatutako ibilbidearen arabera, eta gizartean eta lanean txertatzeko akordioak sinatuz, aldeen arteko konpromisorako tresna gisa.

i) Gizartetik baztertuta edo horren arriskuan dauden pertsonen premiak ezagutzea, komunitateko talde, entitate eta elkarteekiko harremanen bidez.

j) Komunitatea sentsibilizatzea gizartetik baztertuta edo horren arriskuan dauden pertsonen egoera eta zailtasunei buruz, jarrera sozial positiboak sustatzea, eta gizarte zerbitzuek eman ditzaketen erantzunei buruzko informazioa zabaltzea.

k) Hainbat sostengu sozial sustatzea eta gizarteratzen laguntzen duten komunitatearen baliabideekin lan egitea.

7. artikulua . Oinarrizko laguntzako haur eta familientzako arreta programaren edukia.

1. Oinarrizko laguntzako haur eta familientzako arreta programak helburu du adingabeei garapen pertsonala ekarriko dien ingurunea segurtatzea, horretarako erabiliz babes mekanismoak, sostengu pertsonala, familiarra eta soziala, esparru orokorreko gizarte zerbitzuen zorroan aurreikusitako jarduketa hauek baliatuz:

a) Harrera: hasierako harremanaren prozesua profesionalaren eta erabiltzearen artean, non egiten baita planteatutako premiaren lehen balorazio soziala, lehen erantzuna ematen baitzaio eskaerari eta erreferentziako harremana sortzen baita profesionalaren eta erabiltzailearen artean, aukera ematen duena esku-hartze iraunkorra ezartzeko eta agerian ez dauden beste premia batzuk azaltzeko.

b) Orientazio soziala eta aholkularitza: esku-hartze prozesua da, arreta jasotzen duenari ematen dizkiona entzuna izatea, denbora eta laguntza, bere eskaera berrikusi eta aztertu ahal izateko bere premien testuinguruan; orobat, lankidetza ematen dio, erabakiak hartzeko prozesuan, eta lagun egiten prozesu hori ebazten.

c) Balorazio soziala: esku-hartze prozesua da, erabiltzaileek egindako eskaerari lotutako premia-egoera identifikatu gogo duena, zuzenean edo zeharka.

d) Diagnostiko soziala edo/eta gizarte eta hezkuntza arlokoa: prozesu horretan irizpen profesional bat ematen da informazio egokia sistematizatuz; horrela, premien izaera eta tamaina eta haien hierarkia zehazten dira, lan hipotesia ezartzen da, baita pronostikoa edo baloratutako egoerak izan dezakeen bilakaera ere, eta epai tekniko bat egiten da.

e) Babesgabezia eta gatazka sozialaren egoerak aurreikustea, adingabeen garapen pertsonalerako aukera emanen duen ingurunea sustatuz komunitatearen arloan jarduketak eginez, eta babesgabezia zuzendu eta aldatzera bideratutako sostengua bultzatzea lehen eta bigarren mailako prebentzio programa eta jarduketak eginez.

f) Babesik gabeko egoerak atzeman eta deklaratzea, haurren babesik gabeko egoerak ezagutzeko, aztertzeko eta baloratzeko, zehaztuta atzeman eta oinarrizko gizarte zerbitzuari jakinarazitako kasuen babes eskasiaren zenbaterainokoa:

1. Babesik gabeko egoeran edo horren arriskuan diren adingabeen detekzio goiztiarra.

2. Gizarte eragileen sare bat sortzea eta mantentzea (herritarrak, profesionalak eta komunitate zerbitzuak), biziki lagun dezaten antzemate lan horretan.

3. Arrisku eta babesik gabeko egoeren gaineko jakinarazpen guztiak jasotzea eta haietaz arduratzea, oinarrizko jakingarriak lortzea eta gauzatu beharreko ekintzak erabakitzea.

4. Kasu guztiak ikertzea, salbu eta legezko babes neurri presazkoa behar dutenak eta, haien larritasunagatik, berehala adingabea babesteko administrazio unitatera bideratu behar direnak.

5. Arrisku eta babesik gabeko egoera arin/moderatuko kasu guztiak baloratzea, salbu eta presazko legezko babes neurriren bat behar dutenak.

g) Banakako esku-hartze plan bat diseinatu eta garatzea oinarrizko laguntzako gainerako zerbitzuekin koordinatuta (eskola, osasun, familia eta gizarte alorrekoak), sareko lan sistema bat ezarriz eta esku-hartzeak gainbegiratuz eta ebaluatuz.

h) Familian esku-hartzea babesik gabeko egoera arin eta moderatuetan, babesik gabeko egoera desager dadin edo larriagoa izan ez dadin, eta adingabea familiaren ingurunetik banatu ez dadin; horretarako, familiarekin lan egin beharko da gurasoen hezkuntzarako trebetasunetan, bisitak eginen dira eta esku-hartzeak familian, akonpainamendua ere eginen da, adingabea babesteko administrazio unitatearekin koordinatuz.

i) Esku-hartzea gatazka sozialean bizi diren adingabeekin; horretarako, familiarekin lan egin beharko da gurasoen hezkuntzarako trebetasunetan, bisitak eginen dira eta esku-hartzeak familian, akonpainamendua eta neurri judizialean jarraipena, adingabea babesteko administrazio unitatearekin koordinatuz.

j) Komunitatearen zerbitzuek eta Administrazio Publikoaren bestelako mailetako zerbitzuek ere parte har dezaten sustatzea, arriskuan edo babesik gabe dauden adingabeak gizarteratzeko.

k) Eta legeriak toki entitateei haurren eta gazteen arloan esleitutako eskumenen ondoriozkoak, horiek oinarrizko gizarte zerbitzuei dagozkienean.

III. KAPITULUA. FINANTZAKETA SISTEMA

1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK

8. artikulua . Oinarrizko gizarte zerbitzuen finantzaketa.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legean aurreikusitako programak garatzeko oinarrizko gizarte zerbitzuak finantzatuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kargura eta zerbitzu horien titular diren toki entitateen kargura, aurrekontuko kontsignazioen barnean.

9. artikulua . Hitzarmenak.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta oinarrizko gizarte zerbitzuen titular diren entitateen eskubide eta betebeharrak urte anitzeko hitzarmenetan ezarriko dira, eduki hau dutela, gutxienez ere:

a) Esku hartzen duten alderdiak eta administrazio jarduleen eskumenak.

b) Xedea.

c) Ezarritako programak.

d) Kostu zenbatetsiaren balorazioa.

e) Finantzaketa.

f) Betebeharrak.

g) Justifikazio prozedura.

h) Jarraipena eta ebaluazioa.

i) Aldaketaren araubidea.

j) Ez-betetzeak.

k) Azkentzeko arrazoiak.

l) Indarraldia.

2. Toki entitate titular guztiek sinatu beharko dituzte urte anitzeko hitzarmenak, eta denak daude neurri berean behartuta.

3. Urtero zehaztuko da zenbateko ekarpena egiten duen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak oinarrizko gizarte zerbitzuak finantzatzeko, kapitulu honetan aurreikusitakoa aplikatuta. Hitzarmeneko eranskin batean sartuko da, hark indarra duen bitartean (alderdiek sinatua egon beharko da).

2. ATALA. FINANTZAKETA IRIZPIDEAK

10. artikulua . Finantzaketa unitateak.

1. Foru dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako, eskualde oinarrizkoa hartuko da finantzaketa unitatetzat, erregelamendu bidez onetsitako zonifikazioarekin bat.

2. Eskualde oinarrizko batean biztanleak 25.000tik gorakoak direnean, finantzaketa unitateak osasun eskualde oinarrizko adina izanen dira, baldin eta bien lurraldearen %90 gutxienez berbera bada. Iruñeko Udalaren kasuan, finantzaketa unitatea auzoaren unitatea izanen da, baldin eta osasun eskualde oinarrizko baten lurraldearen berbera bada.

11. artikulua . Kostu finantzagarriak.

Foru dekretu honen ondorioetarako, oinarrizko gizarte zerbitzuen kostu hauek finantzatuko dira:

a) Programetarako egiturazko kostuak.

b) Eskualde oinarrizko bakoitzaren ezaugarri sozialei eta arretari lotutako berariazko kostuak.

c) Dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuetan arreta emateko kostuak.

12. artikulua . Programetarako egiturazko kostuak.

Hauek hartuko dira egiturazko kostutzat: oinarrizko talde profesionalaren soldata kostua, funtzionamenduaren kostua eta sakabanatuta egoteari lotutako kostua. Kapitulu honetan arautzen den prozeduraren arabera zenbatetsiko dira kostu guztiak.

13. artikulua . Oinarrizko talde profesionalaren soldata kostua.

1. Foru dekretu honetan eskatutakoa izanen da, oinarrizko talde profesionala oinarrizko gizarte zerbitzuaren titular den toki entitate bakoitzerako. Haren kopurua eta profil profesionalak zehazteko, eskualde oinarrizkoko populazio estratua hartuko da aintzat, 1. eranskinean xedatutakoarekin bat.

2. 25.000 biztanletik gorako toki entitateentzako oinarrizko talde profesionala zehazteko, biztanle kopurua finantzaketa unitateekin zatituko da.

3. Soldata kostuak zenbatesteko, honako hauek hartuko dira kontuan: oinarrizko soldata, lanpostuko eta mailako osagarriak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko langileentzat, eta Gizarte Segurantzaren kostuaren zati proportzionala. Familia langileen kasuan, %13,33 handituko da zenbatetsitako kostua, ordezkapen kostuen kontzeptuan.

14. artikulua . Funtzionamenduaren kostuak.

1. Foru dekretu honen ondorioetarako, hauek dira funtzionamenduaren kostuak: gastu arruntak eta aurreko artikuluan sartzen ez diren langileenak, lotuta daudenak bertan ezarritako oinarrizko programak betetzeko jardun arruntari.

2. Inola ere ez dira sartuko inbertsio gastuak, finantza gastuak edo notario edo erregistro gastuak. Toki entitateek beren eskumenak erabiliz ematen dituzten dirulaguntzak ere ez dira sartuko.

3. Kasuan kasuko oinarrizko talde profesionaleko langileen kostu zenbatetsien %10 izanen da funtzionamenduaren kostuen zenbatespena, herritarren tartea zein den.

15. artikulua . Sakabanatuta egoteari lotutako kostuak.

1. Foru dekretu honen ondorioetarako, sakabanatzea neurtuko da kontuan izanik zer distantzia dagoen herrigune bakoitzetik eskualde oinarrizkoko egoitza nagusia daukan herriraino, haztatuta herrigune bakoitzean zenbat biztanle dauden erroldatuta eta zenbat herrigune dauden, formula honi jarraikiz:

Azalpena:

D: sakabanatzearen adierazlea.

Herri nagusia: Eskualde oinarrizkoko herri nagusia, foru dekretu honen II. eranskinari jarraikiz.

Herrigunea: biztanleria duen unitatea, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako izendegiaren arabera (foru dekretu honen II. eranskinean jaso da).

N: Eskualde oinarrizkoan bizilagun erroldatuak dituzten herriguneen kopurua, eskualde oinarrizkoko herri nagusia kenduta.

Distantzia: Zenbat kilometro dagoen herri nagusitik herrigune i-ra errepidetik, foru dekretu honen II. eranskinaren arabera.;

Herrigunei: Eskualde oinarrizkoa osatzen duten herriguneetako bakoitza, II. eranskinean jasotako izenarekin.

Biztanleriai: herrigune i-ko biztanle guztiak.

Biztanleriat: eskualde oinarrizkoko herriguneetako biztanleria, herri nagusikoa kenduta.

Biztanle kopuruei buruzko datuak bat datoz biztanleriaren zenbateko ofizialekin (Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratuak), oinarri hartuta udal errolda urtero berrikustearen ondoriozko biztanle-kopuru ofizialak (aurreko urteko urtarrilaren 1ari dagozkionak), deklaratzen dituen errege dekretua.

2. Kostu horien haztapena portzentaje bat izanen da, kasuan kasuko oinarrizko talde profesionaleko langileetarako populazio tartearen arabera zenbatetsitako kostuarena, formula honen arabera kalkulatua:

Azalpena:

P: Aplikatu beharreko portzentajea.

e: e konstante matematikoa, edo Euler zenbakia.

d: D sakabanatzearen adierazlea, 100ekin zatitua.

16. artikulua . Eskualde oinarrizko bakoitzaren ezaugarriei lotutako berariazko kostuak.

1. Eskualde oinarrizko bakoitzaren errealitate soziala eta oinarrizko gizarte zerbitzuak artatzen dituzten herritarrak inguruabar partikularrak dira, oinarrizko gizarte zerbitzuen kostu arruntak handitzen dituztenak.

Gizarteratzeko eta/edo larrialdi sozialeko prozesuetan laguntzeko jarduketen ondoriozko kostuak sartuta daude kostu horien barnean.

2. Ondotik ematen diren adierazleek eta formulek neurtuko dituzte inguruabar partikularrak. Biztanle kopuruei buruzko datuak bat datoz biztanleriaren zenbateko ofizialekin (Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratuak), oinarri hartuta udal errolda urtero berrikustearen ondoriozko biztanle-kopuru ofizialak (aurreko urteko urtarrilaren 1ari dagozkionak), deklaratzen dituen errege dekretua.

Errealitate soziala:

- RS1: Eskualde oinarrizkoko aurreko urteko 16 urtetik 64ra bitarteko langabeen kopurua, errepikatu gabe, erregistratutako langabezia datuen arabera, eskualde oinarrizkoko 16 urtetik 64ra bitarteko herritarren gainean, portzentajez adierazita. Langabeak, Nafarroako Enplegu Zerbitzuan erregistratutako langabezia datuen arabera.

- RS2: Eskualde oinarrizkoko 65 urtekoak edo hortik goitikoak, eskualde oinarrizkoko herritar guztien gainean, portzentajez adierazita.

- RS3: Eskualde oinarrizkoko 18 urtetik beheitikoen kopurua, eskualde oinarrizkoko biztanleria osoaren gainean, portzentajez adierazita.

Arreta jasotzen duen populazioa:

- PA1: Eskualde oinarrizkoan oinarrizko gizarte zerbitzuaren arreta errepikatu gabe jasotzen duten pertsonen kopurua, eskualde oinarrizkoko biztanleria osoaren gainean, portzentajez adierazita, Gizarte zerbitzuen erabiltzaileen informazio sistematik ateratako datuen arabera.

- PA2: Dependentziaren aitortza ofiziala duten pertsonen kopurua, errepikatu gabe, eskualde oinarrizkokoak eta aurreko urtekoak, eskualde oinarrizkoko biztanleria osoaaren gainean, portzentajez adierazita. Arlo horretan eskudun den departamentuak emanen ditu datuak.

- PA3: Arriskuan edo babesgabetasun egoeran dauden 18 urtetik beheitikoen kopurua, errepikatu gabe, eskualde oinarrizkokoak, aurreko urtean oinarrizko gizarte zerbitzuaren arreta jaso dutenak, eskualde oinarrizkoko 18 urte beheitiko biztanleriaren gainean, portzentajez adierazita. Arreta jaso duten adingabeak, toki entitateek aurreko urtean eginiko jarduerak justifikatzeko memorietan emandako datuen arabera.

- PA4: Errenta bermatua jasotzen duten unitateetako pertsonak, errepikatu gabe, eskualde oinarrizkokoak eta aurreko urtekoak, eskualde oinarrizkoko biztanleria osoaren gainean, portzentajez adierazita, alor horretan eskudun den departamentuak emandako datuen arabera. Errenta jasotzen duen biztanleria, Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituen apirilaren 25eko 26/2018 Foru Dekretuaren arabera.

3. Kostu horien zenbatespena portzentaje bat izanen da, artikulu honen 4. apartatuko moduluarena. Portzentajea irizpide eta baremo hauen arabera kalkulatuko da:

a) Eskualde oinarrizko guztiak bost gradu eta koefizientetan sailkatuko dira adierazle bakoitzerako, baremo honi jarraikiz:

- 1. maila: Batezbestekoa gehi %1eko desbideratze tipikoaren gainetik. 1 koefizientea.

- 2. maila: Batezbestekoa gehi %0,25eko desbideratze tipikoaren gainetik eta batezbestekoa gehi %1eko desbideratze tipikoaren azpitik. 0,75 koefizientea.

- 3. maila: Batezbestekoa ken %0,25eko desbideratze tipikoaren gainetik eta batezbestekoa gehi %0,25eko desbideratze tipikoaren azpitik. 0,5 koefizientea.

- 4. maila: Batezbestekoa ken %0,1eko desbideratze tipikoaren gainetik eta batezbestekoa ken %0,25eko desbideratze tipikoaren azpitik. 0,25 koefizientea.

- 5. maila: Batezbestekoa ken %0,1eko desbideratze tipikoaren azpitik. 0 koefizientea.

b) Adierazleek haztapen hau izanen dute:

- RS1: %10.

- RS2: %10.

- RS3: %10.

- PA1: %10.

- PA2: %20.

- PA3: %20.

- PA4: %20.

c) Adierazle bakoitzean lortutako koefizienteen batura aplikatu beharko zaio moduluari, haien balioen haztapenarekin.

4. Oinarrizko gizarte zerbitzu bakoitzari dagokion oinarrizko talde profesionalaren kostu zenbatetsiaren %30 izanen da moduluaren balioa.

17. artikulua . Dependentzia dutenei etxeko laguntzaren udal zerbitzuetan arreta ematearen kostuak.

1. Dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuetan arreta ematearen kostua izanen da zenbatesten dena banakako arreta programaren bidez eskubide aitortua duten erabiltzaileei benetan emandako arreta zuzenaren orduengatik, behin kenduta zerbitzua emateko tasen kontzeptuan lortutako diru-sarrerak.

2. Nafarroako Gobernuak horretarako emandako berariazko aplikazio informatikotik lortuko dira arretaren orduak, eta kasuan kasuko udalaren ziurtagiriaren bidez berretsiko dira.

3. Formula honi jarraikiz kalkulatuko da arreta zuzenaren ordu bakoitzaren kostu zenbatetsia:

Azalpena:

CH = Arreta zuzenaren ordu bakoitzeko zenbatetsitako kostua.

a: familia langile baten lanaldi osoaren soldata kostu zenbatetsia.

b: gizarte langile baten soldata kostu zenbatetsia.

c: administrari laguntzaile baten soldata kostu zenbatetsia.

d: lanaldi oso batek urtean dituen ordu kopurua.

3. ATALA. NAFARROAKO GOBERNUAREN FINANTZAKETAREN ZEHAZTAPENA

18. artikulua . Egiturazko kostuen finantzaketa.

1. Nafarroako Gobernuak honelako ekarpena eginen die oinarrizko gizarte zerbitzuen titular diren toki entitateei:

a) Oinarrizko talde profesionaleko langileen kostu zenbatetsiaren %50, 13. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. Portzentaje hori %80koa izanen da jarduketa bereziko eskualdeetan.

b) 14. artikuluan funtzionamendurako aurreikusitako kostu zenbatetsien %100 finantzatuko du Nafarroako Gobernuak.

c) 15. artikuluan sakabanatzeari lotuta aurreikusitako kostu zenbatetsien %100 finantzatuko du Nafarroako Gobernuak.

19. artikulua . Eskualde oinarrizko bakoitzaren berariazko kostuen finantzaketa.

Eskualde oinarrizko bakoitzaren berariazko kostu zenbatetsien %100 finantzatuko du Nafarroako Gobernuak.

20. artikulua . Dependentzia dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuetan arreta ematearen kostuen finantzaketa.

1. Dependentziaren aitortza ofiziala dutenei etxeko arretaren udal zerbitzuek emandako arretaren kostuaren %100 finantzatuko du Nafarroako Gobernuak, bete beharrez Norberaren autonomia sustatu eta dependentzia duten pertsonei laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean aurreikusitakoa eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legean aurreikusitakoa.

2. Honelako eginen du ekarpena Nafarroako Gobernuak:

a) 18.1 artikuluan aurreikusitako ekarpenaren bidez.

b) 18.1.a) artikuluko finantzatu gabeko portzentajeari dagokion ekarpen osagarriaren bidez.

4. ATALA. ORDAINTZEKO PROZEDURA ETA JUSTIFIKAZIOA

21. artikulua . Ordainketa.

Honela ordainduko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kargurako finantzaketa:

1. Bi pagatan ordainduko da 18. eta 19. artikuluei dagokien ekarpena. Organo eskudunak emanen du lehendabiziko ordainketaren ordainketa-agindua, kontzeptu berengatik aurreko ekitaldian finantzatutako zenbateko osoaren %50ekoa, urteko lehendabiziko hiruhilekoan, dagokion lankidetza-hitzarmena sinatu ondoan, kasua bada.

Bigarren ordainketaren ordainketa-agindua eginen da bi alderdiek sinatutakoan hitzarmenari erantsitako agiria, non zehaztuko baita ekitaldi ekonomiko horri dagokion finantzaketa. Ordainketa bi hilabeteko epean eginen da gehienez, sinatu eta biharamunetik aurrera. Ordainketaren zenbatekoa izanen da kasuan kasuko ekitaldian finantzatu beharreko zenbatekoa, behin kenduta lehendabiziko ordainketan pagatutakoa.

2. 20. artikuluko 2.b) apartatuari dagokion ekarpena ordainketa bakar batean pagatuko da, bi hilabeteko epean gehienez, organo kudeatzaileak kalkulurako beharrezko datuak eskuratzen dituenetik aurrera, foru dekretu honen 17. artikuluan xedatutakoarekin bat.

22. artikulua . Gastu finantzagarriak.

Gastu finantzagarritzat hartuko dira, oro har, zalantzarik gabe egozten zaizkionak, zuzenean edo zeharka, oinarrizko gizarte zerbitzuen oinarrizko jarduketa programen prestazioari, foru dekretu honetan ezarritakoari jarraituz, baldin eta finantzatutako jarduera gauzatu behar izan zen ekitaldiaren kargura ordaindu baziren.

23. artikulua . Justifikazio ekonomikoa eta teknikoa.

1. Urte bakoitzeko martxoaren 1a baino lehenago, lankidetza-hitzarmena sinatzen duten toki entitateek txosten bat aurkeztuko dute, aurreko urteko justifikazio ekonomikoari eta teknikoari buruzkoa, osagai hauek bilduko dituena:

a) Memoria teknikoa, oinarrizko gizarte zerbitzuak eginiko jarduerarena.

b) Memoria ekonomikoa, programak garatzeko gastu eta diru-sarrera guztiena. Horiek entitateko idazkaritzak edo hartan fede publikoa duen pertsonak ziurtatutako ditu.

2. Agiri guztiak eredu ofizialen araberakoak izanen dira, zeinak oinarrizko gizarte-laguntzaren arloan eskudun den zuzendaritza nagusiak onetsiko baititu, ebazpenaren bidez. Ereduak, gutxienez, programak bilduko ditu, xehakaturik, eta oinarrizko talde profesionalaren kostuak eta oinarrizko gizarte zerbitzuko gainerako langileena bereiziko ditu. Justifikazioa, kasu guztietan, profil profesionaletara eta lanaldietara egokituko da, zeinak 1. eranskineko eskualde oinarrizkoko populazio estratuak zehaztuko baititu oinarrizko talde profesionalaren kasuan.

3. Oinarrizko gizarte zerbitzuaren titular den toki entitateak justifikatu beharko du, gutxienez, Nafarroako Gobernuaren ekarpenaren %20, berariazko kostuen kontzeptuan, gizarteratzeko eta/edo larrialdi sozialeko prozesuetan sostengua emateko jarduketetan. Kasu horretan, udal ziurtagiriaren bidez justifikatuko dira, zeina lortuko baita Nafarroako Gobernuak horretarako ezartzen duen aplikazio informatikotik.

4. Organo kudeatzailek egiaztatuko du aurreko apartatuetan adierazitakoa, eta aldeko txostena eginen du baldin eta toki entitateak:

- Oinarrizko talde profesionaleko langileak baditu, lankidetza-hitzarmenenean finkatzen direnak.

- Gastu justifikatu guztia bada lankidetza-hitzarmenean kostu zenbatetsi gisa jasotako zenbatekoa adinakoa edo hori baino handiagoa.

5. Unitate kudeatzaileak 15 eguneko epea emanen du, toki entitateari errekerimendu ofiziala egiten zaionetik hasita, atzemandako akatsak zuzentzeko.

24. artikulua . Laguntza itzultzea.

Toki entitateak beharturik egonen dira jasotako zenbatekoak itzultzera, ez badituzte erabili kasuan kasuko ekitaldian emakidaren xederako.

Lehen xedapen gehigarria.-Populazio estratuetako aldaketak.

Biztanle kopurua aldatuta I. eranskinean zehaztutako populazio estratua aldatzen bada, beharrezkoa izanen da biztanle kopuruari eustea tarte berrian bi urtez ondoz ondo, hirugarren urtean estratu berriari dagokion finantzaketa eman ahal izateko.

Neurri horrek ukitzen dituen finantzaketa unitateei ez zaie eskatuko epe horretan izan dezaten populazio tarte berriari dagokion oinarrizko talde profesionala.

Xedapen gehigarri honek xedatutakoak ez du aldatuko 10.2 artikuluan aurreikusita ez dauden finantzaketa unitateetarako kalkulu sistema.

Bigarren xedapen gehigarria.-Foru dekretu honen 16. artikuluan aurreikusitako moduluaren prezioa eguneratzea.

Gizarte zerbitzuaren arloan eskudun den departamentuaren titularrak foru agindu bidez eguneratzen ahalko du moduluaren prezioa, baldin eta RS1 eta PA1 adierazleak, foru dekretu honen 16. artikuluan deskribatu direnak, bere horretan mantentzen badira Nafarroako biztanle guztientzat bi urtez ondoz ondo, lehendabizikoa %15eko balioa izanik edo hortik gorakoa, eta bigarrena, berriz, %28koa edo hortik gorakoa.

Moduluaren prezioa ezin da izan, inola ere, 16.4 artikuluan ezarritakoa baino txikiagoa.

Lehen Xedapen Iragankorra. Oinarrizko talde profesionala Nota de Vigencia.

Sei urteko epean, foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera, foru dekretu honen I. eranskinean aurreikusitako oinarrizko talde profesionalean ezarritako figura profesionalak eduki behar dituzte toki erakundeek.

Bigarren Xedapen Iragankorra. Parekatzea.

Foru dekretu hau aplikatzeak ekartzen duenean finantzaketa unitate batek finantzaketa txikiagoa jasotzea foru dekretu honek indarra hartu baino lehen izenpeturiko azken hitzarmenaren bidez jasotakoa baino, besterik gabe konpentsatuko zaie zenbatekoa, aipatu hitzarmenekoa adinakoa izan dadin.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe gelditzen dira foru dekretu honi aurka egiten dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak eta, bereziki, maiatzaren 22ko 32/2013 Foru Dekretua.

Azken Xedapen Bakarra. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den urteko urtarrilaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.

Iruñean, 2020ko uztailaren 15ean.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.-Eskubide Sozialetako kontseilaria, María Carmen Maeztu Villafranca.

I. ERANSKINA

OINARRIZKO TALDE PROFESIONALAK

POPULAZIO TARTEAK

HARRERA ETA ORIENTABIDE SOZIALA

AUTONOMIA ETA DEPENDENTZIA

HAURRAK ETA FAMILIA

GIZARTERATZEA

GUZTIRA

GL

ADM

GL

FL

GL

GH

GL/GH

GL

GH

GL/GH

GL

GH

ADM

FL

GL/GH

0-2.500

0,75

1,00

0,25

3,50

0,25

0,50

0,25

1,00

0,75

1,00

3,50

0,25

2.501-5.000

0,75

1,00

0,25

3,50

0,50

0,50

0,25

1,00

1,00

1,00

3,50

0,25

5.001-7.500

1,00

1,00

0,50

3,50

0,50

0,25

0,50

0,25

1,50

1,00

1,00

3,50

0,50

7.501-10.000

1,00

1,00

0,50

4,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,50

0,50

2,00

1,00

1,00

4,00

0,75

10.001-12.500

1,00

1,50

1,00

4,50

0,25

0,75

0,25

0,25

0,75

0,75

2,50

1,50

1,50

4,50

1,00

12.501-15.000

1,00

1,50

1,00

5,00

0,50

0,75

0,50

0,50

0,75

1,00

3,00

1,50

1,50

5,00

1,50

15.001-17.500

1,00

2,00

1,00

5,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

5,00

1,50

17.501-20.000

1,00

2,00

1,00

5,50

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

5,50

1,50

20.001-22500

1,00

2,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

6,00

2,00

“22.500

1,00

2,00

1,00

6,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

6,50

2,00

Laburpenen glosarioa: GL: gizarte lana, ADM: administraria, FL: familia lana, GH: gizarte heziketa.

II. ERANSKINA. OGZKO EGOITZA NAGUSITIK ESKUALDE OINARRIZKOKO HERRIGUNEETARA DAGOEN DISTANTZIA

II. ERANSKINA

UDALERRIA

ENTITATEA

ESKUALDE

OINARRIZKOA

(1)

HERRIGUNEAREN IZENA

OGZko EGOITZARAKO DISTANTZIA, km-tan (2)

012

0001

ALLO

Allo*

0,00

030

0001

Arellano

6,85

036

0001

Arroitz

7,82

046

0001

Barbarin

10,49

080

0001

Deikaztelu

4,40

125

0001

Azketa

15,57

125

0002

Iguzkitza

15,86

125

0003

Labeaga

18,71

125

0004

Urbiola

12,67

152

0001

Lerin

11,97

160

0001

Lukin

13,22

255

0001

Villamayor de Monjardín

14,83

010

0001

ALTSASU

Altsasu*

0,00

073

0001

Ziordia

8,74

189

0001

Olazti

5,12

001

0001

ANTZIN-AMESKOA

Abaigar

4,93

011

0001

Amillao

18,52

011

0002

Aramendia

18,06

011

0003

Arbeitza

12,41

011

0004

Artabia

20,42

011

0005

Etxabarri

20,21

011

0006

Eultz

15,97

011

0007

Galdio

20,52

011

0008

Larrion (hiriburua)

17,83

011

0009

Muneta

19,31

011

0010

Zubielki

11,66

013

0001

Artatza

29,25

013

0002

Bakedano

29,44

013

0003

Barindao

27,70

013

0004

Ekala

34,28

013

0005

Gollao

29,40

013

0006

San Martin Ameskoa

32,04

013

0007

Urra

30,75

013

0008

Zudairi (hiriburua)

27,98

014

0001

Antzin*

0,00

014

0002

Mendilibarri

2,25

021

0001

Aranaratxe

38,23

099

0001

Etaiu

7,23

099

0002

Leartza

7,17

100

0001

Eulate

35,82

139

0001

Galbarra (hiriburua)

11,22

139

0002

Gastiain

16,95

139

0003

Narkue

15,15

139

0004

Ulibarri

13,73

139

0005

Biloria

12,16

143

0001

Larragoa

35,50

148

0001

Legaria

2,67

166

0001

Acedo

5,34

166

0002

Asarta

9,75

166

0003

Mendaza

8,74

166

0004

Ubago

13,70

168

0001

Arteaga

12,73

168

0002

Gauza

14,88

168

0003

Metauten

12,30

168

0004

Ollobarren

13,58

168

0005

Ollogoien

14,19

168

0006

Zufia

10,38

170

0001

Mirafuentes

14,98

177

0001

Murieta

3,92

182

0001

Nazar

11,49

184

0001

Oko

3,62

190

0001

Olexoa

6,62

204

0001

Piedramillera

7,50

225

0001

Sorlada

9,82

265

0001

Zuñiga

11,93

019

0001

AGOITZ

Agoitz*

0,00

028

0001

Artzi

14,26

028

0002

Arrieta

21,82

028

0004

Azparren

25,30

028

0005

Ekiza

35,01

028

0006

Espotz

19,63

028

0007

Gorraitz Artzibar

24,12

028

0008

Gurpegi

10,96

028

0009

Imizkotz

20,92

028

0010

Lakabe

16,96

028

0011

Lusarreta

23,15

028

0012

Muniain Artzibar

18,27

028

0013

Nagore (hiriburua)

12,09

028

0014

Otsa

21,26

028

0015

Saragueta

21,81

028

0016

Uliberri

36,05

028

0017

Urdirotz

18,45

028

0018

Uritz

15,29

028

0019

Usotz

18,98

028

0020

Hiriberri Artzibar

21,80

028

0021

Zandueta

14,57

028

0022

Arizkuren

36,36

028

0023

Zazpe

6,34

028

0024

Olozi

15,21

132

0001

Ardatz Itzagaondoa (hiriburua)

17,74

132

0002

Beroiz

19,53

132

0003

Gergetiain

35,87

132

0004

Idoate

12,04

132

0005

Indurain

26,21

132

0006

Iriso

19,01

132

0007

Lizarraga Itzagaondoa

12,17

132

0008

Erreta

15,75

132

0009

Turrillas

22,62

132

0010

Urbikain

23,06

132

0011

Zuhatzu

15,17

132

0012

Izanotz

25,97

132

0013

Mendinueta

9,77

156

0001

Aginagako Jaurerria

19,03

156

0002

Beortegi

11,22

156

0003

Galdurotz

21,30

156

0004

Ilotz

16,14

156

0005

Janaritz

13,00

156

0006

Laboa

14,09

156

0007

Lerrutz

12,31

156

0008

Leiun

15,66

156

0009

Lizoain

11,87

156

0010

Mendiorotz

14,62

156

0011

Oskaritz

12,94

156

0012

Erredin

13,59

156

0013

Urotz

12,99

156

0014

Urritzelki

19,26

156

0015

Iheltz

14,46

156

0016

Zalba

14,51

156

0017

Zaldaitz

21,43

156

0018

Zuntzarren

17,24

158

0001

Akotain

6,15

158

0002

Aos (hiriburua)

4,81

158

0003

Artaxo

10,70

158

0004

Aiantz

5,97

158

0005

Ekai Longida

2,07

158

0006

Erdotzain

4,72

158

0007

Ezkai

7,97

158

0008

Gorritz

3,30

158

0009

Itoitz

2,35

158

0010

Xaberri

12,95

158

0011

Larrangotz

10,36

158

0012

Liberri

6,46

158

0013

Meotz

9,91

158

0014

Mugeta

13,35

158

0015

Murelu Longida

6,96

158

0016

Olaberri

4,42

158

0017

Oleta

5,13

158

0018

Orbaitz

7,13

158

0019

Errala

12,16

158

0020

Ulibeiti

12,97

158

0021

Hiriberri Longida

8,18

158

0022

Billabeta

3,39

158

0023

Zarikieta

19,27

158

0024

Zuasti Longida

4,37

158

0025

Zutza

5,56

199

0001

Olaldea

25,99

199

0002

Orotz-Betelu

22,45

237

0001

Altzorritz

17,83

237

0002

Artaitz

12,69

237

0003

Zenborain

16,96

237

0004

Mugetaxarra

30,91

237

0005

Naxurieta

15,66

237

0006

Untziti

13,85

237

0007

Zabaltzeta

15,35

237

0008

Zorokiain

16,68

243

0001

Urrotz-Hiria

8,58

023

0001

ARANGUREN

Aranguren

11,73

023

0002

Gongora

10,44

023

0003

Ilundain

12,03

023

0004

Labio

8,79

023

0005

Lakidain

13,22

023

0008

Taxoare

2,93

023

0009

Zolina

5,46

023

0010

Mutiloa

0,00

038

0001

ARTAXOA

Artaxoa

0,00

053

0001

Berbintzana

11,40

142

0001

Larraga

12,34

171

0001

Miranda Arga

15,51

171

0002

Vergalijo

15,22

003

0001

AURITZ

Abaurregaina

21,16

004

0001

Abaurrepea

18,11

033

0001

Aria

12,94

034

0001

Aribe

10,78

058

0001

Auritz*

0,00

092

0001

Aintzioa

19,59

092

0002

Erro

14,65

092

0003

Esnotz

17,59

092

0004

Aurizberri

4,10

092

0005

Lintzoain (hiriburua)

12,46

092

0006

Loizu

18,73

092

0007

Orondritz

15,98

092

0008

Larraingoa

18,99

092

0101

Ardaitz

21,67

092

0102

Urniza

17,95

092

0201

Zilbeti

25,39

092

0202

Olaberri

38,19

092

0203

Kintoa

44,62

092

0301

Mezkiritz

9,08

092

0302

Ureta

9,95

092

0401

Sorogain-Lastur

11,87

092

0402

Bizkarreta-Gerendiain

10,09

112

0001

Garaioa

13,53

115

0001

Garralda

8,01

195

0001

Orbaizetako Ola

21,60

195

0002

Larraun

20,06

195

0003

Orbaizeta

17,04

195

0004

Irabiako Uharka

28,74

196

0001

Orbara

14,94

211

0001

Orreaga

2,83

248

0001

Azoleta

20,82

248

0002

Gaindola

18,65

248

0003

Gainekoleta

17,17

248

0004

Pekotxeta

21,96

248

0005

Luzaide

19,26

256

0001

Hiriberri Aezkoa

14,74

901

0001

BARAÑAIN

Barañain

0,00

016

0002

BERRIOZAR

Antsoain

3,32

131

0001

Aginaga Itza

16,44

131

0002

Aldaba

11,16

131

0003

Aldatz

10,07

131

0004

Aritz

11,26

131

0005

Atondo

15,46

131

0006

Zia

17,58

131

0007

Eritzebeiti (hiriburua)

10,18

131

0008

Gulia

14,90

131

0009

Itza

8,39

131

0010

Larunbe

16,69

131

0011

Lete

17,27

131

0012

Otxobi

11,43

131

0013

Orderitz

12,34

131

0014

Saratsa

7,64

131

0015

Saratsate

11,78

131

0016

Zuasti

10,65

136

0001

Aristregi

9,69

136

0002

Beltzuntze

8,30

136

0003

Beorburu

13,09

136

0004

Gartziriain

7,02

136

0005

Larraiotz

9,23

136

0006

Markalain (hiriburua)

7,97

136

0007

Nabatz

8,60

136

0008

Nuin

10,98

136

0009

Ollakarizketa

6,01

136

0010

Otsakar

12,93

136

0011

Osinaga

11,43

136

0012

Untzu

5,70

136

0013

Usi

10,16

136

0014

Iruzkun

7,85

902

0001

Aitzoain

1,89

902

0002

Añezkar

5,38

902

0003

Artika

1,82

902

0004

Ballariain

4,68

902

0005

Berriobeiti (hiriburua)

2,67

902

0006

Berriogoiti

3,40

902

0007

Elkarte

4,24

902

0008

Larrageta

6,54

902

0009

Lotza

5,36

902

0010

Oteitza

5,32

903

0001

Berriozar

0,00

057

0001

BUÑUEL

Buñuel*

0,00

062

0001

Cabanillas

12,89

078

0001

Cortes

7,76

106

0001

El Bocal

15,81

106

0002

Fontellas

16,74

108

0001

Fustiñana

10,92

108

0002

El Ginestar

6,49

108

0003

Torre de Leoz

7,21

208

0001

Ribaforada

7,35

060

0001

BURLATA

Burlata

0,00

067

0001

ZARRAKAZTELU

Zarrakaztelu

0,00

067

0002

Figarol

11,30

067

0003

La Oliva

2,05

164

0001

Mélida

9,67

179

0001

Murillo el Fruto

2,22

220

0001

Santakara

9,93

006

0001

CASCANTE

Ablitas

4,96

048

0001

Barillas

4,23

068

0001

Cascante*

0,00

173

0001

Monteagudo

4,84

176

0001

Murchante

5,77

233

0001

Tulebras

2,30

072

0001

CINTRUÉNIGO

Cintruénigo*

0,00

105

0001

Fitero

6,11

076

0001

ZIZUR

Asterain

5,90

076

0003

Zizur Txikia

2,13

076

0004

Eriete

8,43

076

0005

Gazolatz (hiriburua)

2,40

076

0006

Gendulain

5,41

076

0007

Larraia

7,14

076

0008

Muru Asterain

6,94

076

0009

Paternain

5,23

076

0010

Sagues

4,13

076

0011

Undio

8,15

076

0012

Zarikiegi

6,39

907

0001

Zizur Nagusia*

0,00

070

0001

CORELLA

Castejón

11.75

070

0002

Giraldelli

13.71

077

0001

Corella*

0,00

054

0101

DONEZTEBE

Zeberi

7,77

054

0102

Legasa

2,92

054

0103

Santalokadia

4,55

054

0201

Narbarte (hiriburua)

3,87

054

0202

Tipulatze

4,57

054

0301

Oieregi

4,88

054

0303

Bertiz

7,63

081

0003

Donamaria

3,70

081

0004

Gaztelu

5,02

087

0001

Elgorriaga

2,10

090

0001

Eratsun

18,07

090

0002

Urrutiña

17,84

102

0001

Ezkurra

17,49

129

0001

Aurtitz

5,47

129

0002

Ituren

4,50

129

0003

Latsaga

4,56

129

0004

Ameztia

8,03

137

0001

Beintza-Labaien

12,27

187

0001

Oiz

3,40

213

0001

Saldias

15,23

213

0002

Urrutiña

13,90

221

0001

Doneztebe*

0,00

226

0001

Sunbilla

4,58

226

0002

Añerdi auzoa

6,07

226

0003

Askin auzoa

6,02

226

0004

Bidasoa ekialde auzoa

8,25

226

0005

Bidasoa mendebalde auzoa

26,12

226

0006

Meaka auzoa

5,35

226

0007

Mendaur auzoa

6,11

226

0008

Aritzeder auzoa

6,58

244

0001

Urroz

6,24

263

0001

Ameztia

10,38

263

0002

Aurkidi

10,00

263

0003

Azkota

8,53

263

0004

Mendrasa

9,02

263

0005

Sarekoa

9,19

263

0006

Zubieta

7,75

086

0001

EGUESIBAR

Altzuza

5,80

086

0002

Ardatz Eguesibar

4,92

086

0003

Azpa

11,87

086

0004

Badostain

4,47

086

0005

Etxalatz

9,28

086

0006

Egues

5,21

086

0007

Egulbati

9,75

086

0008

Elkano

5,93

086

0009

Elia

12,00

086

0010

Erantsus

10,29

086

0011

Gorraitz

3,58

086

0012

Ibiriku

7,75

086

0014

Olatz

2,07

086

0015

Sagaseta

7,81

086

0016

Sarriguren*

0,00

086

0017

Ustarrotz

9,89

050

0003

ELIZONDO

Almandoz

15,82

050

0004

Aniz

10,67

050

0015

Berroeta

14,66

050

0021

Elbete

0,79

050

0027

Irurita

3,73

050

0030

Amaiur

7,94

050

0101

Aintzialde

4,41

050

0102

Arizkun

4,85

050

0103

Bozate

6,89

050

0104

Ordoki

5,76

050

0105

Pertalats

4,97

050

0201

Arraioz

5,01

050

0202

Mardea

5,42

050

0301

Apaioa

5,57

050

0302

Arribiltoa

6,46

050

0303

Azpilkueta

6,33

050

0304

Urrasun

6,88

050

0305

Zuaztoi

6,39

050

0400

Elizondo

0,00

050

0401

Antzanborda

1,10

050

0402

Beartzun

6,98

050

0403

Berroa

2,56

050

0404

Elizondo (hiriburua)

0,61

050

0405

Etxaide

2,13

050

0406

Kintoa

35,10

050

0501

Erratzu

8,25

050

0502

Gorostapalo

10,02

050

0503

Iñarbil

9,43

050

0601

Aitzano

3,35

050

0602

Ariztegi

2,97

050

0603

Etxerri

2,37

050

0604

Gartzain

2,97

050

0701

Aroztegia

5,17

050

0702

Lekaroz

2,92

050

0703

Oharriz

4,07

050

0704

Uharte

2,11

050

0801

Mugairi

9,16

050

0802

Oronoz

8,83

050

0803

Zozaia

11,95

050

0901

Ziga

9,19

050

0902

Zigaurre

6,97

239

0001

Alkerdi

23,96

239

0002

Dantxarinea

22,32

239

0003

Landibar

21,79

239

0004

Leorlaz

22,21

239

0005

Telleria

19,49

239

0006

Urdazubi

22,28

264

0001

Azkar

26,84

264

0002

Etxartea

29,05

264

0003

Madaria

28,42

264

0004

Olazur

24,97

264

0005

Zugarramurdi

25,32

005

0001

LIZARRA

Aberin

6,74

005

0002

Arintzano

7,75

005

0003

Etxabarri

4,76

005

0004

Muniain Iguzkitza (hiriburua)

6,69

041

0001

Aiegi

4,15

097

0001

Lizarra*

0,00

174

0001

Morentin

8,17

027

0001

ETXARRI ARANATZ

Arbizu

2,92

044

0001

Bakaiku

4,03

084

0001

Etxarri Aranatz*

0,00

084

0002

Lizarragabengoa

3,22

091

0001

Lizarraga (hiriburua

4,53

091

0002

Dorrao

8,18

091

0003

Unanu

6,41

130

0001

Iturmendi

5,43

138

0001

Lakuntza

4,13

240

0001

Urdiain

7,08

098

0001

UHARTE

Agorreta

16,54

098

0002

Antxoritz

6,08

098

0003

Akerreta

9,37

098

0004

Arleta

2,35

098

0005

Errea

17,28

098

0006

Ezkirotz

12,00

098

0007

Eugi

21,39

098

0008

Gendulain

7,92

098

0009

Idoi

8,46

098

0010

Ilarratz

12,40

098

0011

Ilurdotz

8,62

098

0012

Inbuluzketa

12,46

098

0013

Iragi

22,63

098

0014

Irotz

4,36

098

0015

Irure

10,55

098

0016

Larrasoaña

9,63

098

0017

Leranotz

16,59

098

0018

Olloki

1,82

098

0019

Osteritz

15,08

098

0020

Saigots

15,88

098

0021

Sarasibar

9,53

098

0022

Setoain

12,55

098

0023

Urdaitz

11,59

098

0024

Urtasun

19,07

098

0025

Usetxi

18,53

098

0026

Zabaldika

3,33

098

0027

Zubiri (hiriburua

14,47

098

0028

Zuriain

6,27

122

0001

Uharte*

0,00

020

0003

IRURTZUN

Azkarate

27,76

020

0004

Gaintza

27,27

020

0005

Intza

25,77

020

0006

Uztegi

26,11

020

0101

Arribe (hiriburua)

24,33

020

0102

Atallu

25,14

025

0001

Aizkorbe

2,07

025

0002

Ekai

4,06

025

0003

Etxarren

2,66

025

0004

Etxeberri

1,86

025

0005

Egiarreta

3,43

025

0006

Errotz

3,06

025

0008

Izurdiaga

1,45

025

0009

Murgindueta

9,17

025

0010

Itsasperri (hiriburua)

3,01

025

0011

Satrustegi

5,60

025

0012

Urritzola

4,42

025

0013

Hiriberri Arakil

6,22

025

0014

Ihabar

7,90

025

0015

Zuhatzu

4,88

037

0001

Arruazu

14,95

055

0001

Betelu

23,05

123

0001

Amurgin

13,96

123

0002

Uharte Arakil

12,37

123

0003

San Migel

21,75

123

0004

Zamartze

11,82

126

0001

Etxaleku (hiriburua)

10,17

126

0002

Eraso

6,37

126

0003

Goldaratz

7,14

126

0004

Latasa

4,69

126

0005

Muskitz

8,90

126

0006

Oskotz

10,13

126

0007

Urritza

6,33

126

0008

Zarrantz

10,00

127

0001

Irañeta

10,31

144

0001

Albiasu

17,83

144

0002

Aldatz

13,44

144

0003

Alli

14,29

144

0004

Arruitz

11,84

144

0005

Astitz

12,00

144

0006

Baraibar

16,10

144

0007

Etxarri

13,12

144

0008

Gorriti

20,50

144

0009

Uitzi

18,46

144

0010

Iribas

14,77

144

0012

Madotz

7,76

144

0013

Mugiro

12,75

144

0014

Oderitz

9,53

144

0101

Azpirotz

17,55

144

0102

Lezaeta

20,42

144

0201

Errazkin

24,44

144

0202

Eraso

22,75

904

0001

Irurtzun*

0,00

908

0001

Lekunberri

16,06

059

0001

IZABA

Burgi

18,35

071

0001

Gazteluberri

30,40

113

0001

Garde

12,31

128

0001

Izaba*

0,00

210

0001

San Martin

8,82

210

0002

Gardeko Errota

8,32

210

0003

Erronkari

7,20

245

0001

Urzainki

4,82

247

0001

Uztarroze

4,52

252

0001

Bidankoze

26,68

024

0001

LEITZA

Arano

41,73

031

0001

Areso

4,25

117

0001

Aitasemegi

20,78

117

0002

Alkainzuriain

20,94

117

0003

Alkasoaldea

22,29

117

0004

Artikutza

62,66

117

0005

Berazkun

27,24

117

0006

Goizueta

19,56

117

0007

Tartazu

22,38

149

0001

Arkiskil

2,15

149

0002

Erasote

3,36

149

0003

Erreka

3,92

149

0004

Gorriztaran

3,28

149

0005

Leitza*

0,00

149

0006

Sakulu

2,17

022

0001

LESAKA

Arantza

13,09

022

0002

Aientsa

18,34

022

0003

Azkilarrea

15,14

022

0004

Bordalarrea

13,01

022

0005

Eguzkialdea

14,43

082

0001

Etxalar*

0,00

082

0002

Gorosurreta

7,80

082

0003

Lakain-Apezborro

4,33

082

0004

Larrapil-Sarriku

2,08

082

0005

Lurriztiederra

2,71

082

0006

Orizki

4,31

082

0007

Urritzokieta

2,74

153

0001

Alkaiaga

8,74

153

0002

Biurrana

9,40

153

0003

Katazpegi

10,58

153

0004

Endara

22,27

153

0005

Endarlatsa

12,84

153

0006

Frain

9,47

153

0007

Izotzaldea

9,02

153

0008

Lesaka

8,05

153

0009

Nabaz

9,92

153

0010

Zala

14,42

153

0011

Zalain Zoko

10,07

153

0012

Auzoberri

16,01

153

0013

Otsango auzoa

6,85

250

0001

Kaule

13,48

250

0002

Zia

10,95

250

0003

Dornaku

11,65

250

0004

Eltzaurdia

17,24

250

0005

Garaitarreta

12,20

250

0006

Suspela

11,22

250

0007

Suspelttiki

9,71

250

0008

Bera

9,13

250

0009

Zalain

9,06

259

0001

Berrizaun auzoa

6,08

259

0002

Frain auzoa

8,99

259

0003

Irisarri auzoa

14,73

259

0004

Piedadeko auzoa

9,23

259

0005

Unanua auzoa

9,81

259

0006

Igantzi

8,78

259

0008

Sarrola auzoa

8,10

145

0001

LODOSA

Elizagorria

7,13

157

0003

Lodosa

12,16

165

0001

Imas

5,27

165

0002

Mendabia*

0,00

223

0001

Sartaguda

19,73

224

0001

Sesma

18,56

008

0001

LOS ARCOS

Aguilar Kodes

22,35

029

0001

Los Arcos*

0,00

035

0001

Armañantzas

8,67

043

0001

Azuelo

17,51

047

0001

Bargota

11,03

061

0001

El Busto

5,58

079

0001

Desoio

11,46

096

0001

Esprontzeda

13,31

175

0001

Cábrega

8,24

175

0002

Mues

5,31

219

0001

Santsol

6,66

230

0001

Otiñano

12,50

230

0002

Kodesko Andre Maria

16,42

230

0003

Torralba del Río

16,68

231

0001

Torres del Río

7,64

056

0001

NOAIN

Olkotz

15,18

056

0101

Biurrun (hiriburua)

14,30

056

0102

Biurrun-Campanas

9,34

056

0103

Ondarra fundazioa

14,29

088

0001

Elortz

7,66

088

0002

Ezperun

7,84

088

0003

Gerendiain

8,51

088

0004

Imarkoain

4,63

088

0005

Noain*

0,00

088

0006

Oritz

5,53

088

0007

Otao

13,20

088

0008

Dorre

5,89

088

0009

Iharnotz

10,33

088

0010

Zabalegi

6,73

088

0011

Zulueta

5,86

109

0001

Arlegi

5,28

109

0002

Barbatain

4,44

109

0003

Cordovilla

4,22

109

0004

Espartza

5,32

109

0005

Ezkirotz

4,83

109

0006

Galar

10,60

109

0007

Olatz-Subitza

8,27

109

0008

Getze (hiriburua)

2,21

109

0009

Subitza

7,23

124

0001

Abintzao

26,52

124

0002

Zilegieta

25,82

124

0003

Idotzin (hiriburua)

16,59

124

0004

Izko

23,68

124

0005

Lekaun

19,74

124

0006

Getze Ibargoiti

16,04

124

0007

Sengaritz

26,50

124

0008

Besolla

26,19

124

0009

Zabaltza Ibargoiti

18,25

172

0001

Elo

12,96

228

0001

Tebas (hiriburua)

8,60

228

0101

Arrizabalaga

9,14

228

0102

Muru Artederreta

12,45

238

0001

Artederreta

14,10

238

0002

Untzue

16,17

905

0001

Beriain

3,91

051

0001

ERRIBERRI

Beire

4,39

065

0001

Caparroso

13,21

065

0002

Geltokia

11,53

178

0001

Murillo el Cuende

10,49

178

0002

Arrada

23,72

178

0003

Traibuenas

14,82

191

0001

Erriberri*

0,00

205

0001

Pitillas

8,41

217

0001

San Martin Unx

10,44

235

0001

Uxue

18,20

052

0001

ORKOIEN

Beraskoain

17,76

075

0001

Ziritza

12,53

075

0002

Elio

10,94

083

0001

Etxarri

13,47

085

0001

Etxauri

9,56

085

0002

Otazu

11,15

118

0001

Aizpun (hiriburua)

25,91

118

0002

Azantza

24,06

118

0003

Goñi

26,74

118

0004

Amunarritz

28,85

118

0005

Urdotz

26,48

193

0001

Aratzuri

4,59

193

0002

Artazkotz

9,27

193

0003

Asiain

8,22

193

0004

Ibero

7,34

193

0005

Izkue

8,58

193

0006

Izu

8,62

193

0007

Lizasoain

7,71

193

0008

Oltza

9,74

193

0010

Ororbia

4,98

194

0001

Anotz

14,36

194

0002

Arteta

18,36

194

0003

Iltzarbe

16,28

194

0004

Ollo

17,94

194

0005

Saldise

17,06

194

0006

Senosiain

18,06

194

0007

Ultzurrun

17,51

194

0101

Beasoain

11,06

194

0102

Egillor

11,88

253

0001

Bidaurreta

14,70

262

0001

Arraitza (hiriburua)

15,18

262

0002

Ubani

12,93

262

0003

Zabaltza

14,89

906

0001

Orkoien*

0,00

201

0002

IRUÑA

Iruña*

0,00

104

0001

AZKOIEN

Faltzes

10,30

107

0001

Funes

4,22

163

0001

Martzilla

5,32

163

0002

La Azucarera

7,11

163

0003

Contiendas

10,18

163

0004

El Olmar

10,52

163

0005

El Soto

9,64

202

0003

Azkoien*

0,00

007

0001

GARES

Adios

8,62

007

0002

Larrain

9,78

018

0001

Añorbe

12,39

039

0001

Artazu

4,19

074

0001

Zirauki

6,84

089

0001

Eneritz

8,30

121

0001

Argiñaritz

19,31

121

0002

Etxarren Girgillao (hiriburua)

10,82

121

0003

Girgillao

10,04

147

0001

Basongaitz

10,50

147

0002

Legarda

8,50

161

0001

Mañeru

4,46

167

0001

Mendigorria

6,14

167

0002

Muruzabal Andion

9,68

167

0003

Andiongo Andre Maria

10,49

180

0001

Muruzabal

5,60

183

0001

Obanos

5,05

206

0001

Gares*

0,00

206

0002

Sarria

6,76

206

0003

Hiriberri

13,71

229

0001

Tirapu

11,98

234

0001

Ukar

11,14

246

0001

Uterga

11,50

093

0001

ZARAITZU

Ezkaroze*

0,00

095

0001

Espartza Zaraitzu

4,65

111

0001

Galoze

13,28

111

0002

Izize

13,22

111

0003

Itzalle

17,12

111

0004

Uskartze

14,36

119

0001

Gorza

10,54

119

0002

Igari

13,26

119

0003

Erripalda

11,13

133

0001

Itzaltzu

5,76

134

0001

Jaurrieta

5,05

181

0001

Aizpurgi

28,44

181

0002

Nabaskoze

22,85

181

0101

Arrakasgoiti

22,87

181

0102

Ustaize

17,59

185

0001

Idaibea

25,25

185

0002

Irati

25,50

185

0003

Muskilda

7,02

185

0004

Otsagabia

2,39

185

0005

Pikatua

17,34

185

0006

Elurretako Andre Maria

25,21

198

0001

Orontze

2,61

222

0001

Ibiltzieta

6,84

222

0002

Sartze

6,74

015

0001

SAN ADRIÁN

Andosilla

5,95

042

0001

Azagra

5,23

066

0001

Cárcar

10,02

215

0001

San Adrián*

0,00

009

0001

ZANGOZA

Oibar

7,86

069

0001

Kaseda

14,73

069

0002

San Isidro del Pinar

27,17

094

0001

Eslaba

18,28

103

0001

Aiesa

15,86

103

0002

Moriones (hiriburua)

14,32

110

0001

Galipentzu

19,64

110

0002

Galipentzuberri

17,81

135

0001

Xabier

8,54

135

0002

Torre de Peña

7,54

146

0001

Leatxe

12,01

151

0001

Lerga

21,45

155

0001

Ledea

5,58

159

0001

Irunberri

15,56

203

0001

Petilla Aragoi

28,14

209

0001

Adantsa

23,47

209

0002

Arbontze

21,14

209

0003

Biotzari

32,74

209

0004

Domeñu (hiriburua)

21,39

209

0005

Isu

27,09

209

0006

Napal

27,03

209

0007

Orradre

24,94

209

0008

Usun

23,96

209

0009

Berroia

25,63

209

0010

Murillo-Berroia

24,03

212

0001

Zare

10,59

216

0001

Gabarderal

5,00

216

0002

Rocaforte

3,68

216

0003

Zangoza*

0,00

241

0001

Adoain

56,49

241

0002

Arieltz

25,22

241

0003

Aristu

44,39

241

0004

Aietxu

40,14

241

0005

Elkoatz

41,14

241

0006

Eparotz

33,02

241

0007

Ezkanitz

34,84

241

0008

Gindano

38,73

241

0009

Imirizaldu

29,79

241

0010

Irurozki (hiriburua)

31,23

241

0011

Jakoisti

39,35

241

0012

Lareki

38,45

241

0013

Larraun

43,08

241

0014

Ongotz

36,65

241

0015

Ozkoidi

27,63

241

0016

Santa Fe

33,64

241

0017

Zabaltza

33,66

241

0018

Artanga

39,08

242

0001

Alduate

15,31

242

0003

Artieda

22,94

242

0004

Geretz

24,95

242

0005

Nardoze Alduate

14,56

242

0006

Nardoze Andurra

25,03

242

0007

Arripodas

19,44

242

0008

San Vicente (hiriburua)

21,34

242

0009

Santsoain

24,14

242

0010

Tabar

17,66

261

0001

Leire

15,50

261

0002

Lasaitasuna urbanizazioa

13,75

261

0003

Leireko Auzoberri Nautikoa

16,41

261

0004

Esa

12,24

045

0001

TAFALLA

Barasoain

11,15

114

0001

Garinoain

9,75

150

0001

Amatriain

16,03

150

0002

Amunarrizketa

19,26

150

0003

Artariain

16,32

150

0004

Benegorri

11,78

150

0005

Bezkitz

13,52

150

0006

Iratxeta

20,23

150

0007

Hiriberri

21,46

150

0008

Leotz

23,07

150

0009

Makirriain

11,87

150

0010

Olleta

15,46

150

0011

Santsoain

9,85

150

0012

Santsomain

9,78

150

0013

Uzkita

24,47

192

0001

Bariain

24,22

192

0002

Etxague

19,92

192

0003

Mendibil

12,41

192

0004

Oloritz

18,98

192

0005

Orizin

17,94

192

0101

Eristain

19,77

192

0102

Soltxaga

19,46

197

0001

Orisoain

14,05

207

0001

Puiu

7,48

227

0001

Tafalla*

0,00

232

0001

TUTERA

Tutera*

0,00

017

0001

ULTZAMA

Aritzu

11,68

017

0002

Burutain

12,80

017

0003

Etxaide

12,36

017

0004

Egozkue

16,18

017

0005

Etsain

16,20

017

0006

Etulain

14,84

017

0007

Leazkue

13,77

017

0008

Olague (Hiriburua)

11,22

040

0001

Aroztegi

7,68

040

0002

Ziganda

9,58

040

0003

Labaso

8,55

040

0004

Amalain

10,36

040

0005

Eguarats

9,14

040

0101

Beratsain

11,01

040

0102

Hiriberri

13,46

040

0201

Beuntza

13,99

040

0202

Beuntza-Larrea

13,85

040

0401

Egillor

10,32

040

0402

Eritzegoiti (hiriburua)

9,65

049

0001

Aizarotz

9,82

049

0002

Arrarats

14,26

049

0003

Beruete

15,17

049

0004

Gartzaron

9,81

049

0005

Itsaso

13,30

049

0006

Igoa

13,48

049

0007

Jauntsarats (hiriburua)

10,88

049

0008

Ihaben

13,32

049

0101

Beramendi

14,73

049

0102

Udabe

15,34

049

0201

Erbiti

8,05

049

0202

Ola

10,59

049

0203

Orokieta

8,52

140

0001

Lantz

11,21

186

0001

Anotzibar

10,05

186

0002

Ziaurritz

9,12

186

0003

Gaskue

6,64

186

0004

Gelbentzu

4,70

186

0005

Gendulain

8,24

186

0006

Latasa

5,94

186

0007

Ostitz

11,62

186

0008

Erripa (hiriburua)

8,04

236

0001

Alkotz

3,11

236

0002

Arraitz-Orkin

5,24

236

0003

Auza

2,53

236

0004

Zenotz

3,95

236

0005

Eltso

4,16

236

0006

Eltzaburu

4,91

236

0007

Gorrontz-Olano

3,64

236

0008

Gerendiain

3,41

236

0009

Ilarregi

5,66

236

0010

Iraizotz

4,09

236

0011

Suarbe

6,03

236

0012

Larraintzar*

0,00

236

0013

Lizaso

2,04

236

0014

Lozen

4,50

236

0015

Urritzola-Galain

7,18

032

0001

VALTIERRA

Arguedas

14,20

064

0001

Cadreita*

0,00

169

0003

Milagro

8,91

249

0001

Valtierra

6,29

254

0001

Alesbes

9,40

026

0001

VIANA

Aras

7,30

063

0001

Cabredo

22,25

116

0001

Genevilla

23,05

141

0001

Lapoblación

18,55

141

0002

Meano (hiriburua)

17,16

162

0001

Marañón

24,57

251

0001

Recajo

7,07

251

0002

Viana*

0,00

002

0001

VILLATUERTA

Abartzuza*

0,00

002

0002

Anderatz

1,50

002

0003

Irantzu

3,99

120

0001

Argiñao

12,94

120

0002

Arzotz

16,91

120

0003

Estenotz

14,18

120

0004

Garisoain

15,64

120

0005

Genbe

15,03

120

0006

Iruxo

12,44

120

0007

Irurre

14,36

120

0008

Iturgoien

11,66

120

0009

Izurtzu

17,57

120

0010

Lerate

14,13

120

0011

Muetz (hiriburua)

9,63

120

0012

Muniain Gesalatz

20,57

120

0013

Muzki

16,13

120

0014

Bidaurre

14,14

120

0015

Biguria

13,73

154

0001

Lezaun

9,49

200

0001

Oteitza

20,92

214

0001

Jaitz

14,88

257

0001

Legardeta

15,32

257

0002

Villatuerta

15,97

260

0001

Allotz

7,41

260

0002

Andia

13,43

260

0003

Arandigoien

9,18

260

0004

Aritzala (hiriburua)

2,24

260

0005

Aritzaleta

7,55

260

0006

Bearin

4,36

260

0007

Eraul

2,98

260

0008

Gorozin

6,83

260

0009

Ibiriku Deierri

3,33

260

0010

Iruñela

2,67

260

0011

Lakar

8,60

260

0012

Lorka

11,33

260

0013

Murelu Deierri

9,66

260

0014

Murugarren

4,09

260

0015

Errezu

8,26

260

0016

Ugar

5,26

260

0017

Urbasako Benta

29,85

260

0018

Hiriberri Deierri

7,91

260

0019

Zabal

2,47

260

0020

Zurukuain

5,93

260

0021

Muru

2,48

260

0101

Aizkoa

4,08

260

0102

Ziritzako Etxeak

4,93

101

0001

ATARRABIA

Aderitz

6,29

101

0002

Anotz

18,35

101

0003

Azotz

3,99

101

0004

Zildotz

9,27

101

0005

Eusa

6,18

101

0006

Ezkaba

5,19

101

0007

Garrues

8,33

101

0008

Makirriain

6,69

101

0009

Orikain (hiriburua)

3,29

101

0010

Orrio

7,73

101

0011

Sorauren

5,55

101

0101

Arre

1,93

101

0102

Arreko Trinitatea

0,64

188

0001

Beraitz

10,66

188

0002

Enderitz

10,94

188

0003

Olaitz

8,99

188

0004

Olabe (hiriburua)

7,67

188

0005

Otsakain

11,22

188

0006

Otsabide

9,64

188

0007

Zandio

10,94

258

0001

Atarrabia*

0,00

Iturria: Izendegia. Nafarroako Estatistika Institutua (NEI).

(1) Gizarte zerbitzuen eskualde oinarrizkoak: 33/2010 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen zonifikazioa ezartzen duena.

(2) Oinarrizko gizarte zerbitzuaren egoitzarainoko distantzia, kilometrotan: haztapena egin da informazio geografikoko sistemaren bidez eta IDENAren geruza geografikoen bidez (Nafarroako Datu Espazialen Azpiegitura).

(*) Herri nagusia: han dago kokatuta oinarrizko gizarte zerbitzuaren egoitza nagusia.

Iragarkiaren kodea: F2007621

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web