(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

15/2018 FORU LEGEA, ekainaren 27koa, Zientziari eta Teknologiari buruzkoa.

BON N.º 134 - 12/07/2018  I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak


  II. KAPITULUA. Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI)


  III. KAPITULUA. Ikerketa zientifiko eta teknikoa, ezagutzaren transferentzia, hedapena eta zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren kultura bultzatzea


  IV. KAPITULUA. Zientzia, teknologia eta berrikuntza plana


HITZAURREA

I

Arlo desberdinetan ikerketa, garapena eta berrikuntza (I+G+b) sortzea, zabaltzea eta aplikatzea funtsezkoa da Nafarroaren aurrerakuntzarako. I+G+b-k oparotasuna areagotzen du, bizi-kalitatea hobetzen du eta sorkuntzazko konponbideak ekartzen ditu gure gizarteak dituen desafio nagusietarako.

Europan I+G+b arloan lider diren eskualdeen artean kokatzeko erronka eta gaitasuna ditu Nafarroak. Horretarako ditu hiru unibertsitate, zentro teknologiko ezagunak, talentua, pertsona ekintzaileak eta enpresa berritzaileak, lagunduko dutenak halako ekoizpen eredua finkatzen non berrikuntza sistematikoki txertatuko baita ekoizpen sektorean, enpresen tamaina edozein izanik ere, eta non sektore teknologikoek garrantzia handiagoa izanen baitute.

Halaber, zientzia eta teknologiaren eta sare produktiboaren arteko lankidetza-kultura garatzeak bide ematen dio Nafarroari erronka honi arrakastaz heltzeko.

Aldeko baldintza horiek izanik ere, Nafarroak ez du orain arte lege esparrurik izan zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntza modu integralean sustatzeko. Foru lege honek behar horri erantzuten dio, eta abiapuntu du Nafarroako gizarteak eta sektore produktiboak zientziarekin, teknologiarekin eta berrikuntzarekin duen konpromisoa.

Europako Ikerketa, Garapen eta Berrikuntzarako Politikaren eta Estrategiaren eta Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen esparruan kokatzen da foru lege hau. Horrekin batera, genero ikuspegia zeharkako kategoria gisa txertatzen da ikerkuntza zientifikoan eta teknikoan, prozesuko alderdietan kontuan hartu beharrekoa emakumeen eta gizonen egiazko berdintasuna bermatzeko.

II

Foru lege honek, xedapen zatian, lau kapitulu ditu, eta xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat eta bi azken xedapen.

Lehenbiziko kapituluan ezartzen dira foru lege honen xedapen orokorrak, xedea, helburu eta printzipio gidariak jasotzen dira, eta, horiekin, bilatzen da berrikuntzaren alderdi guztietan hobekuntza izan dadila: inbertsioan, bikaintasun zientifikoan, talentuan, ezagutzen transferentzian, eragileen arteko lankidetzan eta haien eta eragile ekonomikoen artekoan, eta I+G+b-ren nazioartekotzean.

III

Bigarren kapituluak Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI) arautzen du, eta hura osatzen duten baliabideak finkatu eta horien bikaintasuna sustatzen du. Haren eragileak antolatzen dira, ikerketan eta berrikuntzan egiten duten lana bikaintasunera bideratuz, aukera izan dezan hain lehiakorra den ingurune orokorrari dagokion mailan egoteko, eta Nafarroako gizartearen eta sare produktiboaren erronkei erantzuna emateko. Bikaintasuna lortzeko, honako hauek sustatzen dira: nazioarteko batzorde zientifikoak sortzea, zentroen ebaluazioa, doktoreen kopurua handitzea eta eragileen arteko elkarlan estuagoa. Horretarako, finantzaketa publikorako kontuan hartuko dira eragileen emaitza zientifikoak, transferentziakoak eta ekonomikoak.

SINAI sistema osatzen duten eragileak taxutzen dira: unibertsitateak, ikerketa zentroak, osasun ikerketarako institutuak, zentro teknologikoak, enpresaren arloko I+G+b unitateak, dibulgaziorako entitateak eta sistemaren koordinatzailea. Ezartzen da zer baldintza bete behar diren eragile akreditazioa lortzeko, eta haien eskubideak aitortzen eta betebeharrak ezartzen dira. Lankidetzaren, gardentasunaren eta genero berdintasunaren printzipioek gidatuko dute eragile guztien jarduketa.

I+G+b arloko jarduerak egiten dituzten Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak berariaz arautzen dira: unibertsitateak, ikerketa zentroak, zentro teknologikoak, osasun ikerketarako institutuak eta enpresaren arloko I+G+b unitateak. Horientzat, berariazko baldintza gisa ezartzen da langile doktoreak izatea beren plantilletan, aitortzen zaie deialdi berariazkoetan parte hartzeko eskubidea eta betebehar berariazkoak ezartzen zaizkie.

Foru legeak estatus berariazkoa ematen dio Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen koordinatzaileari, eta, harentzat, betebeharra da elkarlan akordioak edukitzea sistemako eragileen ehuneko berrogeita hamar baino gehiagorekin eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiako sektore guztietako enpresekin. Eskubideak aitortzen zaizkio, eta betebehar berariazkoak ezartzen.

Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) Eragileen Erregistroa sortzen da, eta betebehar gisa ezartzen da sistemako eragileen ikerketa taldeen eta ikertzaileen zerrenda eguneraturik izatea. Halaber, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek hirugarrenei emandako teknologia lizentzien Erregistro berezia sortzen da.

Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseilua sortzen du foru legeak, partaidetza eta aholkularitzako organo gisa. Behar diren eginkizunak esleitzen zaizkio, Nafarroako I+G+b arloa dinamizatzeko gomendioak eta txostenak egiteko eta zientzia, teknologia eta berrikuntza plana prestatu eta haren jarraipena egiteko. Kontseilu horrek Nafarroako I+G+b arloko esparru desberdinetako ordezkariak hartzen ditu bere baitan, eta nazioartean izen ona duten pertsonak ekartzen ditu Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiako arlo bakoitzerako.

Halaber, Nafarroako Berrikuntzaren Behatokia sortzen da, eta agintzen zaio behar den sistema garatzea Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) informazioa hedatzeko arlo zientifiko-teknologikoan eta ekonomikoan.

IV

Hirugarren kapituluan, behar diren neurriak jasotzen dira honako hauek bultzatzeko: ikerketa zientifiko eta teknikoa, berrikuntza, ezagutzaren transferentzia, zabalkundea, eta kultura zientifikoa, teknologikoa eta berritzailea.

Ezartzen da zer neurri zehaztu behar diren, betiere, zientzia, teknologia eta berrikuntza plan bakoitzean, talentu zientifikoa eta ikertzailea sustatzeko eta honako hauek bultzatzeko: ezagutzaren transferentzia, elkarlana, nazioartekotzea, jasangarritasuna, espezializazioa, bikaintasuna eta bokazio zientifiko-teknikoa piztea.

Foru lege honek, I+G+b arloa sektore pribatuan sustatuko dela segurtatzeko, baita Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) finantzaketa eta hartan jasotako neurriak garatuko direla ere segurtatzeko, agintzen du ezen ekitaldi bakoitzean Nafarroako Aurrekontu Orokorrak egitean behar adina baliabide eslei daitezela I+G+b sustatzeko neurrietarako, gutxienez ere finantzarioa ez den urteko aurrekontuko ehuneko bi.

Europar Batasunak helburu gisa finkatu du barne-produktu gordinaren (BPGd) %3 izanen dela I+G+b arloko inbertsioa. Foru lege honekin, Nafarroak bere egiten du helburu hori 2030. urterako. Eta, halaber, eredu desiragarri gisa ezartzen du I+G+b arloko inbertsioa sektore pribatuan BPGd-aren %2koa izan dadila eta sektore publikoan BPGd-aren %1ekoa.

Nafarroako Aurrekontu Orokorrek gutxi gorabehera Nafarroako BPGd-aren %20 egiten dute; hortaz, I+G+b arloko inbertsio publikoa BPGd-aren %1ekoa izatea Nafarroako Aurrekontu Orokorren %5 adinakoa izatea da. Ehuneko 5 hori lortu behar da Nafarroan I+G+b arlorako erabilitako inbertsio publiko guztien baturarekin, hau da, Nafarroako Foru Komunitateak unibertsitateak eta I+G+b-ren sustapena finantzatzeko erabiltzen dituen zenbatekoak gehi Estatuak eta Europar Batasunak Nafarroan I+G+b arlorako erabiltzen dituztenak.

Nafarroako Aurrekontu Orokorretan I+G+b arloaren sustapenerako erabilitako zenbatekoa urtero handitu beharko da, harik eta, 2030. urtean, foru lege honen 23. artikuluan ezarritako finantzaketa publikoaren helburuak lortzen diren arte, zifra hauekin: zehazki 2018. urtean %1,15; 2019. urtean %1,25; 2020. urtean %1,35; 2025. urtean %1,6; eta 2030. urtean %2. I+G+b arlorako baliabide publikoak sendotzeko bide horri eusten zaiola segurtatzeko, foru lege honetako xedapen gehigarri bakarrean jaso dira sektore publikoak I+G+b arloan aldi honetan izanen dituen inbertsio helburuak.

I+G+b arloaren balio-katea segurtatuko da, exijituz aurrekontu-baliabideen esleipenean behar diren neurriak jaso daitezela oinarrizko ikerketa, ikerketa aplikatua, garapena eta berrikuntza sustatzeko, horiek denek finantzaketa jaso dezaten.

Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planarekin eta Estatuko eta Europako ikerketa politikako lehentasunezko ardatzekin bat datozen deialdi publikoen bidez banatuko dira I+G+b arloko jardueretarako laguntzak. Orobat, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileentzako laguntza publikoek segurtatu beharko dute eragileen bikaintasunera bideratuko direla, eta barnean izanen dituzte, balorazio irizpide gisa, bikaintasun eta hobekuntza adierazleak.

Laguntza deialdiek sustatuko dute ikerketa proiektuak batera egin ditzatela enpresek, teknologia eta ikerketa zentroek eta unibertsitateek, transferentziari laguntzeko.

Beste aurreikuspen bat jaso da, alegia deialdien bidez finantzatzen ahalko direla Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen zeharkako gastuak, Europako deialdietan finantzatzen diren zeharkako gastuen portzentajeekin bat, horrela Europako eta eskualdeetako deialdiak homogeneizatzeko, bateratuta egon daitezen eta eragileentzat denak erakargarriak izan daitezen lortzeko.

V

Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana arautzen du laugarren kapituluak; Nafarroako I+G+b arloa planifikatu eta koordinatzeko funtsezko tresna gisa ezartzen du. Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari dagokio plana prestatzea, esku hartzen duten eragile guztien eta herritarren parte-hartzearekin, eta Nafarroako Parlamentura igorriko da honek eztabaidatu eta onesteko. Planak berak ezartzen dituen eragileei dagokie ekintzak gauzatzea, eta Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari dagokio jarraipena egitea.

Foru legeak ezartzen ditu Planaren gutxieneko edukiak eta jaso behar dituen lehentasunezko arloak eta arlo teknologiko-estrategikoak. Halaber, jasotzen du ezen haren finantzaketa gauzatu behar dela, Foru Komunitatearen ekarpenez gain, Estatuaren, Europar Batasunaren eta beste entitate publiko eta pribatuen ekarpenekin. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sektore publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana sustatu beharko du plana finantzatzeko.

I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea.

Foru lege honen xedea da behar den esparrua ezartzea Nafarroan zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntza sustatzeko.

2. artikulua. Ezagutza eta zientzia ondasun publiko gisa.

Ezagutza eta zientzia ondasun publikoak dira eta honako hauetara iristen dira: balio, informazio, datu lan edo objektuak, oro har, publikoak zein pribatuak, Nafarroako gizarte osoak baliatzen ahal dituenak, dagozkion lege-babesekin.

3. artikulua. Helburuak.

Hauek dira foru lege honen helburuak:

1. Herritar guztien ongizatea eta bizi kalitatea hobetzea, gizartearen erronkak eta arazoak bideratzen laguntzeko.

2. Europako I+G+b arloan Nafarroa lider bihurtzea, Nafarroako enpresentzat lehiatzeko toki hobea lortzea, entitate publikoen kultura eta gaitasun zientifikoa hobetzea, eta I+G+b arloa ardatz duen eredu produktiboa ahalbidetzea.

3. Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI) antolatzea ezagutzaren sorrera, garapena eta aprobetxamendu partekatua sustatzeko kalitatearen, berdintasunaren eta demokratizazioaren irizpidearekin, bai eta ezagutzaren ekoizpenean eta haren emaitzetan parte hartzea ere Nafarroako sektore publikoarekiko, entitate sozialekiko eta sektore produktiboarekiko kooperazioa handituz.

4. Ikerketa sustatzea arlo eta maila guztietan, maila oinarrizkoenetatik hasi eta garatuenetaraino, oinarrizko zientziatik hasi eta zientzia esperimentaleraino eta aplikaturaino, giza eta gizarte zientziak barne.

5. I+G+b arloa epe luzerako baliabide ekonomikoz hornituko dela bermatzea, eta horien esleipena eta erabilera koordinatzea.

6. Zientzian, teknologian eta berrikuntzan genero ikuspegia zeharkako kategoria gisa txerta dadila sustatzea, bai eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) esparru guztietan.

7. Ikerketa zientifiko-teknikoen arloko prestakuntza sustatzea, maila guztietan, lanbide heziketan, unibertsitatean eta doktoregoetan, gizartearen beharrak ase eta orekatzen lagundu beharrez. Garrantzia emanen zaio bereziki emakumeak CTIM (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika) ikasketetan sartzeari.

8. Nafarroan ikerketarako talentua ziurtatzea, egun dagoena kudeatuz, berria erakarriz, eta ikerlari, zientzialari eta teknikari berriak trebatuz.

9. Enpresaren eta ekintzailetzaren munduan ekimen berritzaile gehiago sortzen laguntzea, oinarri teknologikoarekin, ikerketaren emaitzetan oinarriturik.

10. Lankidetza sustatzea, eta ikerketaren ezagutzaren transferentzia egiten laguntzea, Nafarroako I+G+b Sistematik (SINAI) sare produktibora, sare sozialera eta gizartera, oro har.

11. Nafarroan egiten den I+G+b nazioartekotzen laguntzea, bai enpresetan bai Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileetan egiten dena.

12. Ezagutza zientifikoa herritar guztiei zabaltzea bultzatzea, zientziaren dibulgazioari laguntzea, eta zientziarentzat eta ikerketarentzat lagungarria den ingurunea sustatzea, gizartean zientziaren, ikerketaren eta berrikuntzaren balioaz dagoen pertzepzioa hobetzeko, garapen ekonomiko eta sozialerako eta ingurumenaren babeserako eragile gisa ikus daitezen.

13. Zientzia, teknologia eta berrikuntza politika eta planak Estatuko Administrazio orokorrekoekin eta Europar Batasunekoekin koordinatzen laguntzea.

14. Neurrian sartzea Nafarroako Gobernuak finantzatutako ikerketa proiektuen deialdietan, emakumezko eta gizonezko ikertzaileen parekidetasuna sustatzeko, bereziki ikertzaile nagusiei dagokienez.

15. Ezagutzarako sarbidea erraztea herritarrei, ondasun publiko kolektiboa den heinean, eta gizarte zibilak Nafarroako I+G+b Sisteman (SINAI) parte hartzea bultzatzea.

16. Nafarroako ondarea handitzea eta aberastea, zientzia, teknologia, historia eta kultura arloetan.

17. Gizartearendako bidezko itzulketak bilatzea, administrazio publikoen bidez, honako hauetan gauzatuko direnak: patenteen gaineko eskubideak, jabetza intelektuala, jabetza industriala, I+G+b prozesuko une aurreratuetan sor daitezkeen spin off-en kapital eta etekinetan parte hartzea, eta abar.

18. Talentuaren itzulera erraztea behar diren neurriak hartuz honako arlo hauetan: laguntza logistikoa, ekintzailetza edo kontratazioaren sustapena.

19. Lehentasunez bultzatzea desberdintasun sozialak murriztera bideratutako ekimen zientifikoak, berrikuntzakoak eta lankidetzakoak.

20. Pentsamendu kritikoaren eta zientifikoaren kultura eta eredua sartzea hezkuntza-ibilbideko eremu guztietan Lehen Hezkuntzatik hasita.

4. artikulua. Printzipio gidariak.

Foru lege hau, bere garapena eta bere aplikazioa gidatzen dituzten balio eta printzipioak honako hauek dira:

a) Lankidetza.

b) Unibertsaltasuna eta komunalismoa. Ezagutza irekia sustatzea eta zientzia ondasun publikotzat hartzea, gorde eta zabaldu beharrekoa.

c) Gizarteak zientzian parte hartzea.

d) Ezagutzaren eta haren erabileraren kudeaketa demokratizatzea.

e) Teknologia irekiak sustatzea, alegia, teknologia irisgarri eta eskuragarriak; ulergarriak; diseinu manifestua dutenak, gardena, ez opakua; otzan edo malgua, alegia, erabiltzaileak kontrolatzen ahal dituenak; balioaniztunak, aukerako erabilerak izan ditzaketenak.

f) Zuhurtzia-printzipioa, gizakien, abereen edo landareen osasunerako, ingurumenerako edo gizarte ongizaterako izan daitekeen arrisku ororekiko.

g) Kalitatea eta egokitasuna.

h) Autonomia errespetatzea eta sustatzea oinarrizko ikerketa zientifikoan.

i) Ezagutzaren politiken integrazioa eta zeharkakotasuna.

j) Jasangarritasuna.

k) Diskriminaziorik eza. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

l) Merezimendua eta gaitasuna.

5. artikulua. Herritarren parte hartzea sustatzea zientzian eta ikerketan.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak herritarren parte hartzea sustatuko du zientzian eta ikerketan. Xede horren aldeko neurri batzuk hartuko ditu, besteak beste honako hauek:

a) Parte hartzeko tresna malguak, herritarrei moldatuak, sortzeko bultzada ematea.

b) Zientziaren eta teknologiaren irudi bat sustatzea, arreta emanen diona bere testuinguru sozialari eta erantzukizuna hartuko duena gure planetako bizirako ekar ditzakeen ondorioei begira.

c) Bideak sustatzea herritarrei informatzeko Nafarroako zientzia eta teknologiaren errealitateari eta aurrerapeni buruz.

d) Zientziaren inplikazio sozialei buruzko ikerketak sustatzea.

II. KAPITULUA. Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI)

6. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI).

1. Honako hauek osatzen dute Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI): haren parte diren eragile publiko eta pribatu guztiak, eta horrekin batera, erlazioak, koordinazio egiturak eta elkarlanerako lanabesak, Nafarroan ikerketa, transferentzia, balorizazio eta berrikuntza arloko politikak planifikatzea, kudeatzea, betetzea eta haien jarraipena egitea ahalbidetzen dutenak.

2. Honako hauek dira Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak: sistema horretan finantzaketa, exekuzio edo koordinazio eginkizunak betetzen dituzten eragile publiko eta pribatu guztiak.

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta foru sektore publikoko koordinazio-eragile gisa eratuko dira antolamendu metodikorako edo bitarteko eta baliabideak ituntzeko eginkizunak gauzatzen dituztenean ekintza komunak abian jartzeko ikerketaren, balorizazioaren, transferentziaren edo berrikuntzaren alorretan, horien eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen arteko informazioa, jarduketen homogeneotasuna eta baterako ekintza errazte aldera.

4. Exekuzioko eragileak dira ikerketa, balorizazio, transferentzia edo berrikuntza lanak egiten dituzten edo haiei laguntza ematen dieten entitate publiko eta pribatuak.

5. Finantzaketako eragileak dira administrazio publikoak, sektore publikoko entitate instrumentalak, unibertsitateak eta entitate pribatuak, beste eragile batzuek egindako ikerketa, balorizazio, transferentzia eta berrikuntza lanen gastuak edo kostuak ordaintzen dituztenean, edo jarduera horiek egiteko behar diren baliabide ekonomikoak jartzen dituztenean.

6. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileetako bakoitzak dauzkan eginkizun berariazkoak eta parte-hartzea ezertan ukatu gabe, sistema horren barruan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak bere gain hartuko du ikerketaren, balorizazioaren, transferentziaren eta berrikuntzaren emaitzen zabalkundearen koordinazioa, bai eta jarduera horiek eta eragileen balioari esparru sozialean, hezkuntzakoan eta ekonomikoan aitortza egitea sustatzeko lana ere, Estatuak ikerketa zientifiko eta teknikoaren koordinazio orokorraren arloan duen eskumena onartuta.

7. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen akreditazioa.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragile gisa eratu ahal izateko, entitate eskatzaileek frogatu beharko dute honako tipologia honen arabera: unibertsitatea, ikerketa zentroa, osasun ikerketarako institutua, zentro teknologikoa, enpresaren arloko I+G+b unitatea, entitate bakanak eta exekuzioko eragileen koordinatzailea.

Foru lege honen ondorioetarako, honela ulertuko dira termino hauek:

a) Ikerketa zentroa: oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketa entitatea, bere jarduerak garatzen dituena interes zientifikoa duten esparruetan.

b) Osasun ikerketarako institutua: ospitale batean kokatutako ikerketa-entitateak dira, ikerketa traslazionala egiteko eginkizun nagusia dutenak.

c) Zentro teknologikoa: ikerketa entitatea, funtsean teknologia sortzen, garatzen eta enpresa-sarera, instituzioetara eta sare sozialera transferitzen duena.

d) Enpresaren arloko I+G+b unitatea: ikerketa entitatea, funtsean garapen esperimentalean aritzen dena bereziki, eta bere enpresa titularren I+G+b arloko beharrak betetzera bideratua.

e) Entitate bakanak: dibulgaziorako entitatea da, funtsezko eginkizun gisa dutenak gizartean ezagutza zientifikoa eta I+G+b arloaren emaitzak sustatzea, bai eta zientzien, matematiken, ingeniaritzaren eta teknologiaren arloko prestakuntza sustatzea ere; halaber, I+G arloarekin lotutako beste entitate batzuk, aurreko motetan sartzen ez direnak.

f) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzailea da sistemaren exekuzioko eragile guztien koordinazioa egiten duen eragilea, eta Nafarroako zientzia, teknologia eta enpresaren arteko erlazioa dinamizatzen duena.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragilearen akreditazioa lortzeko, entitate eskatzaileek honako beharkizun hauek bete beharko dituzte:

a) Helburu gisa izatea I+G+b egitea, koordinatzea edo dibulgatzea.

b) Legez eraturik egotea eta nortasun juridiko propioa izatea, izaera publikoa nahiz pribatua izan.

c) Estatutuetan ezarririk izatea ez duela irabazi-asmorik, eta mozkinik izanez gero I+G+b arloko jardueretarako edo lortutako emaitzen balorizazio edo transferentziarako erabiliko direla, edo dibulgaziorako, entitate berezien kasuan.

d) Nafarroan kokaturik egotea, eta jarduera nagusia bertan garatzea.

e) Beren kontabilitatean bereiztea jarduera ekonomikoa eta ez ekonomikoa, eta bereiz kontsignatzea bakoitzari dagozkion finantzaketa, kostuak eta sarrerak.

f) Zuzendaritza-organo parekidea izatea, gutxienez 60/40ko proportzioan.

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari dagokio akreditatzeko prozedura ezartzea eta akreditazio horien jarraipena egitea.

8. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen eskubideak eta betebeharrak.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileek honako eskubide hauek dituzte:

a) I+G+b arloetako jardueretarako laguntza programa eta deialdietan parte hartzea, parte hartzeko edo laguntza lortzeko beharkizun berariazkoa denean sistemako eragile akreditatua izatea.

b) Sistemako eragile guztien ikerketa azpiegiturak erabili ahal izatea lehentasunezko baldintzetan.

c) Nazioarteko talentua erakartzeko programetan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak kudeatzen dituenetan, parte hartu ahal izatea.

d) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ziurtagiri bat lortzea noiznahi ere, sistemako eragile akreditatua dela dioena.

e) Eragile akreditatu izatearen aitortza publiko instituzionala izatea. Horretarako, foru lege honen 13. artikuluan araututako erregistroan sartu beharko du.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileek honako betebehar hauek dituzte:

a) Lankidetzarena:

Lehena.–Sistemako gainerako eragileekin elkarlanean aritzea, I+G+b arloko emaitzak optimizatzeko, I+G+b arloko proiektuak eginez, tesietan baterako zuzendaritza izanez edo masterreko bukaerako baterako proiektuak batera eginez, dibulgazio ekitaldien bidez eta enpresarako edo gizarterako ekitaldiak batera eginez.

Bigarrena.–I+G+b arloko azpiegiturak Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) esku jartzea, ahalik eta baldintza onenetan.

b) Gardentasunarena:

Lehena.–Nafarroako Foru Komunitateari eta Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiari ematea eskatzen zaizkion txostenak, Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) esparruan egindako jarduerei buruz, eta estatutuetan eta gobernu organoetan dituzten aldaketen berri ematea.

Bigarrena.–Ardura handieneko postua, zuzendari nagusia edo antzekoa, prozesu ireki, ez baztertzaile eta garden baten bidez hautatzea, non baloratuko baitira doktore titulua izatea zentroaren I+G+b arloren batean, master bat enpresen zuzendaritza eta administrazioan, argitalpenak, patenteak eta arloan nazioarteko esperientzia. Hautapena zuzendaritza organoek eginen dute, eskudantzia hori baldin badute, eta batzorde zientifiko-teknologikoak ere parte hartuko du, organo hori dagoen kasuan. Hautapen prozesu horretan kontuan hartuko da emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izatea, eta eragileek frogatu beharko dute postu horiek betetzeko izangaien zerrendan sexuetako bakoitzak gutxienez %40ko ordezkaritza duela, salbu eta muntazko arrazoi objektiboak daudenean, behar bezala justifikatuak. Unibertsitateek ez dute betebehar hori bete beharrik.

Hirugarrena.–Bidezko den orotan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legea aplikatuko da eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak Nafarroako Foru Komunitateko jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoa sortzeko Foru Legean ezarritakoaren menpe egonen dira.

c) Berdintasunarena: emakumeen eta gizonen arteko berdintasun plan bat izatea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren IV. tituluko III. kapituluan ezarritako irismenarekin eta edukiarekin egina eta aplikatua, eta lan arloko legerian adierazitako moduan negoziatua.

d) Klausula sozialak betetzea: Langileen kontratazioan, bidezkoa den orotan, bete beharko dira dagokion araudi sektorialeko klausula eta baldintza sozialak eta lan-arlokoak, azken hori langilearendako mesedegarriagoa den heinean.

9. artikulua. Unibertsitateak, osasun ikerketarako institutuak, ikerketa zentroak eta zentro teknologikoak.

1. Nafarroako I+G+b Sisteman (SINAI) I+G+b arloko jarduerak egiten dituzten exekuzioko eragile gisa akredita daitezke unibertsitateak, ikerketa zentroak, osasun ikerketarako institutuak eta zentro teknologikoak. Akreditazioa lortzeko, 7. artikuluan eskatutako baldintzak betetzeaz gain, honako hauek ere bete beharko dituzte:

a) Ikertzaile doktoratuak izatea plantillan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa aintzat hartuta.

b) Genero parekidetasuna izatea, gutxienez 60/40ko proportzioan, doktoreen artean.

c) I+G+b arloko proiektuak egitea.

d) Nazioarteko I+G+b arloko proiektuetan parte hartzea.

2. Unibertsitateek, ikerketa zentroek, osasun ikerketarako institutuek eta zentro teknologikoek eskubide hauek izanen dituzte:

a) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek berez dituzten eskubide guztiak.

b) Laguntza deialdi berariazkoetan parte hartzea.

3. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragile guztiek berez dituzten betebeharrez gain, unibertsitateek, ikerketa zentroek, osasun ikerketarako institutuek eta zentro teknologikoek honakoa bete beharko dute:

a) Bikaintasun betebeharrak:

Lehena.–Aholku emateko nazioarteko batzorde zientifiko-teknologiko bat izatea, urtero zentroa baloratzen duena eta zuzendariaren hautapenean parte hartzen duena.

Bigarrena.–Plantillan behar den doktore portzentajea izatea akreditazioari eusteko. Gutxienez ere langile tekniko eta ikertzaileen ehuneko 10 izanen dira.

Hirugarrena.–Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen akreditazioa lortzeko baldintzak betetzea.

Laugarrena.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sustatutako aldian behingo ebaluazioak onartzea.

Bosgarrena.–Bere ikertzaileen jarduera zientifikoa neurtzea, baloratzea eta saritzea, oinarri gisa hartuta garatutako jarduerak gizartearentzat ekar dezakeen itzulkin ekonomiko eta soziala, I+G+b arloko eragileek sorturiko ezagutza sare produktiboan produktu eta zerbitzu berri edo hobetuen bidez sartzeagatik.

b) Transferentzia betebeharrak:

Lehena.–Eragileen arteko elkarlana irakaskuntzan, prestakuntzan eta tesien kozuzendaritzan.

Bigarrena.–Eragileen arteko ikertzaileen trukea sustatzea.

Hirugarrena.–Enpresaren sektorerako eta gizarte osorako ekitaldi eta prestakuntzak antolatzea eta horietan parte hartzea.

Laugarrena.–Enpresen sektorearekin I+G+b arloko proiektuak egitea.

Bosgarrena.–Eragileen proiektu, jarduera eta emaitzak zabaltzea gizarte-, enpresa- eta produkzio-sareetan, administrazio publikoetan eta gizartea, oro har.

Seigarrena.–Ikerkuntza-jardueraren emaitzen merkataritza ustiapena egitea, patenteak sortuz, oinarri teknologikoko enpresak sortuz edo produktu eta prozesu berriak garatuz.

Zazpigarrena.–Bere ikertzaileen transferentzia-jarduera neurtzea, baloratzea eta saritzea, oinarri hartuta zenbait irizpide, hala nola patenteak lortzea patente horiek babestutako teknologiaren merkatu estrategiko nagusi gisa hartzen diren herrialdeetan, edo behintzat Europako patente bat lortu izana, teknologia hori Europako merkatuan babestuko duena, hori baita teknologia jaso dezakeen enpresaren merkatu naturala.

c) Gardentasun betebeharrak: Interneten eguneratuta eta argitaratuta izatea ildo estrategikoak, indarreko zientzia, teknologia eta berrikuntza planean ezarritako adierazleak, kontu auditatuak, giza baliabideei buruzko politika eta aurreko urteko jardueren memoria eta memoria ekonomikoa, non zehaztuko baitira eskura dagoen ikerketetarako azpiegitura, ikerketa taldeak edo ildoak, horien lan arloak eta emaitzak. I+G+b arloko proiektuak, jarduerak eta emaitzak hedatu, argitaratu eta zabaltzeko ekintzetan hizkera ez sexista erabili beharko da, emakumeenganako bereizkeria islatzen duen irudi oro edo estereotipo sexistak saihestu, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari, presentzia orekatuari eta rolen pluraltasunari lotutako balioak dituen irudia sustatu beharko da.

d) Finantzaketa dibertsifikatua izatea.

10. artikulua. Enpresaren arloko I+G+b unitateak.

1. Nafarroako I+G+b Sisteman (SINAI) I+G+b arloko jarduerak egiten dituzten exekuzioko eragile gisa akredita daitezke enpresaren arloko I+G+b unitateak. Akreditazioa lortzeko, 7. artikuluan eskatutako baldintzak betetzeaz gain, honako hauek ere bete beharko dituzte:

a) Plantillan ikertzaile doktoreak izatea.

b) I+G+b arloko proiektuak egitea.

c) Entitateko enpresa titularrek teknologia eta berrikuntza erabil dezaten sustatzea, haien lehiakortasuna hobetzeko tresna den aldetik.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek berez dituzten eskubideez gain, enpresaren arloko I+G+b unitateek honako hauek ere izanen dituzte:

a) Laguntza deialdi berariazkoetan parte hartzea.

b) Haien enpresa titularrek ezartzen diren zerga beherapen berariazkoak izatea.

3. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek berez dituzten betebeharrez gain, enpresaren arloko I+G+b unitateek honako hauek ere izanen dituzte:

a) Teknologia sortu eta garatzea.

b) Emaitzen merkataritza ustiapena egitea, patenteak sortuz, oinarri teknologikoko enpresa berritzaileak sortuz edo produktu eta prozesu berriak garatuz. Edonola ere, kasua denean saiatuko da, ezarrita legokeen moduan, gizarterako bidezko itzulketak, administrazio publikoen bidez.

11. artikulua. Entitate bakanak.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) entitate bakan gisa akreditazioa lortzeko, 7. artikuluan eskatutako beharkizunak betetzeaz gain, honako beharkizun hauetakoren bat ere bete beharko dute:

a) Oro har gizarteari, haurrei edo helduei edo enpresei zuzendutako zientzia-hedapeneko edo dibulgazioko jarduerak egitea: dibulgazio-materiala sortzea, erakusketa, proiekzioak, ekitaldiak, sariak, ikastaroak edo bestelakoak.

b) Zientzien, matematiken, ingeniaritzaren eta teknologiaren arloko prestakuntza sutatzea –STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) deitu ohi dena–.

c) Lankidetzan jardutea I+G+b egiten duten eragileekin eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen I+G+b emaitzen dibulgazioaren eta hedapenaren arloko eragileen koordinatzailearekin.

d) I+G+b laguntzeko beste jarduera batzuk.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) entitate bakanek honako eskubide hauek dituzte:

a) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek berez dituzten eskubide guztiak.

b) Laguntza deialdi berariazkoetan parte hartzea, parte hartzeko eta/edo laguntza lortzeko beharkizunetako bat denean Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) entitate bakan bat izatea.

12. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzailea.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzailea da sistemaren exekuzioko eragile guztien koordinazioa egiten duen eragilea, eta Nafarroako zientzia, teknologia eta enpresaren arteko erlazioa dinamizatzen duena.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzaile gisa akreditatzeko, 7. artikuluan eskatutako beharkizunak betetzeaz gain, honako hauek ere bete beharko ditu:

a) Elkarlan akordioak edukitzea Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen ehuneko 50 baino gehiagorekin.

b) Bere gobernu organoetan honako hauen ordezkaritza izatea: Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak, sektore pribatua eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa.

3. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzaileak honako eskubide hauek ditu:

a) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek berez dituzten eskubide guztiak.

b) Laguntza deialdi berariazkoetan parte hartzea, parte hartzeko edo laguntza lortzeko beharkizunetako bat denean exekuzioko eragileen koordinatzailea izatea.

4. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzaileak honako eginkizun hauek ditu:

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren aurrean Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen solaskide gisa aritzea.

b) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen ebaluazio prozesua antolatzea, I+G+b arloan eskumena duen departamentuak eskatu eta gainbegiraturik, bikaintasunera bidean hobetzen joan daitezen laguntzeko.

c) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen bikaintasuna hobetzeko laguntza, honako hauen bidez: jardunbide egokiak, nazioarteko batzorde zientifiko-teknikoak hautatzen laguntzea, Europako proiektu eta sareetan parte hartzen laguntzea.

d) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen lankidetza hitzarmenak sustatzea, beren bikaintasuna, gaitasunak eta lehiakortasuna hobetzeko.

e) Nafarroako azpiegitura zientifiko-teknikoen datu-basea eta haren erabilera partekatua kudeatzea.

f) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen I+G+b arloko argitalpen eta proiektuen gordailu bat kudeatzea, kontuan hartuta hizkera ez sexista erabili beharko duela, emakumeenganako bereizkeria islatzen duen irudi oro edo estereotipo sexistak saihestu, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari, presentzia orekatuari eta rolen pluraltasunari lotutako balioak dituen irudia sustatu.

g) Nafarroako I+G+b Sistemak (SINAI) enpresei eta gizarteari buruz duen ezagutza hobetzea, baita bere eragileei eta horien gaitasunei buruzkoa ere.

h) Nafarroako eragile, entitate publiko eta enpresen arteko elkarlaneko eta transferentziako I+G+b proiektuak koordinatzea.

i) Dibulgazio zientifiko-teknikoko ekitaldiak eta sariak antolatzea.

j) Laguntza ematea homogeneizatzeko eta eskualdeko, nazioko eta Europako administrazioak eskatutako estandarretara egokitzeko, eta ekonomia, giza baliabideak eta eragileak kudeatzeko sistemak hobetzeko.

k) I+G+b arloa dinamizatzea, bai Nafarroako I+G+b Sisteman (SINAI) bai enpresen sektorean.

l) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen presentzia dinamizatzea, eta informazioa ematea Nafarroako lurraldetik kanpo, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekin koordinatuta.

m) Zaintzea Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek betetzen dituztela emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko neurriak, foru lege honetan jasotzen direnak.

n) Zientziaren arloko prestakuntzaren dinamizazioan laguntzea hezkuntza etapa desberdinetan, foru lege honen helburuei jarraikiz.

13. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen Erregistroa.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen Erregistroa sortzen da. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan I+G+b arloan eskuduna den departamentuaren menpe egonen da.

2. Departamentu horrek kudeatuko du erregistro hori, eguneraturik eta osorik izatearren Nafarroan I+G+b arloan aritzen diren entitateen zerrenda, eta bermatuko du lege honek ezartzen dizkieten betebeharrak betetzen eta gordetzen dituztela.

14. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen ikertzaileak eta ikertzaile taldeak edo ikerketa ildoak.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzio eragileen Erregistroan eguneraturik edukiko da zerrenda bat non bertako entitateen ikertzaileak eta ikertzaile taldeak edo ikerketa ildoak jasoko baitira.

2. Ikertzaile taldeak eta ikertzaileak zer entitatetan aritzen diren, entitate horietako bakoitzaren erantzukizuna izanen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari komunikatzea zerrenda eguneraturik izateko behar den informazioa.

15. artikulua. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseilua.

1. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseilua sortzen da, I+G+b arloarekin lotutako aferetarako partaidetza eta aholkularitzako organo gisa.

2. Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari atxikirik egonen da Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseilua.

3. I+G+b arloan eskuduna den departamentuko kontseilariak, aholku kontseiluak berak proposatu eta kideen gehiengo kualifikatuak onetsi ondoren, foru agindu baten bidez onetsiko du haren antolaketa eta jarduneko erregelamendua, kalitatearen, independentziaren eta gardentasunaren printzipioetan oinarrituta.

4. Departamentu eskuduneko agintari nagusiak erregelamendua onetsi eta hurrengo bi asteetan Nafarroako Parlamentua informatuko da.

16. artikulua. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluaren eginkizunak.

1. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluak eginkizun hauek beteko ditu:

a) Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana prestatzeko edo berrikusteko prozesuan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak kontuan hartzeko moduko gomendioak egitea.

b) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileei gomendioak ematea helburuak hobeki lortzeko.

c) Nafarroako I+G+b arloan jarduteko eta dinamizatzeko proposamenak egitea.

d) Zaintzea betetzen direla emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko neurriak, foru lege honetan jasotzen direnak, eta horretarako gomendioak egitea Administrazioari eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileei.

2. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluari behar adina baliabide emanen zaizkio dituen eginkizunak garatu ahal izateko, besteak beste teknologia, ekonomia eta gizarte arloko prospektibako zereginak.

17. artikulua. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluaren osaera.

1. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluak kide hauek izanen ditu:

a) Nafarroan diharduten unibertsitateetako bakoitzak proposatutako pertsona bat.

b) Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren arlo bakoitzeko pertsona bat, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek proposaturik.

c) Zientzia, teknologia eta berrikuntza planean ezarritako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren arlo bakoitzeko pertsona bat, I+G+b arloan nazioarteko izen ona eta sinesgarritasuna dituena, ahal dela arlo teknologiko horretan puntakoa den herrialde batean aritzen dena. I+G+b arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiak proposatuko du.

d) Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuko pertsona bat.

e) Nafarroako Gobernuan kanpo ekintzaren arloan eskuduna den departamentuko pertsona bat.

f) Nafarroako Gobernuan osasun arloan eskuduna den departamentuko pertsona bat.

g) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen koordinatzaileak izendatutako pertsona bat.

h) Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuko funtzionarioen artean izendatutako pertsona bat, kontseiluko idazkari lanak beteko dituena, hitzarekin baina botorik gabe.

i) Pertsona bana Nafarroan kokatuta egon eta aurreko urtean foru lurraldean I+G+b arloko inbertsioaren liderrak izan diren hiru enpresak ordezkatzeko.

j) I+G+b sektoreko langileen bi ordezkari, langileek izendatuak.

2. Aipatu pertsonak izendatzerakoan ahaleginak eginen dira emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadin, halako moduz non sexu bakoitzeko pertsonek ez duten gaindituko ehuneko 60ko muga eta ez diren izanen guztizkoaren ehuneko 40 baino gutxiago.

3. I+G+b arloan eskuduna den departamentuaren titularrari dagokio I+G+b arloko Aholku Kontseilua osatuko duten pertsonak izendatzea.

4. I+G+b arloko Aholku Kontseiluko lehendakaria eta lehendakariordea bere kideen artetik aukeratuko dituzte Kontseiluko kideek.

5. Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluko kide izatea ez da ordainduko, baina joan-etorrien eta egonaldien gastuak ordainduko zaizkie artikulu honen 1. apartatuko c) letran aipatzen direnei.

18. artikulua. Nafarroako Berrikuntzaren Behatokia.

1. Nafarroako Berrikuntzaren Behatokia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari atxikia dagoen organo teknikoa da, eta, Nafarroako Estatistika Institutuarekin koordinatuta, informazio sistema bat garatuko du, ahalbidetuko duena Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek duten informazioa eskuragarri jartzea. Behatokiak datuak bildu, tratatu eta zabalduko ditu sexuen arabera bereizita.

2. Helburu hori lortzeko, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek laguntza emanen dute, I+G+b arloko beren jarduketei buruz Behatokiak eskatzen dien informazioa emanez.

3. Behatokiak honako informazio zientifiko-teknologiko hau argitaratuko du, betiere formatu unibertsal eta berrerabilgarriak erabiliz, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko Foru Lege indardunak ezartzen duen bezala:

a) Gaurkotasuna duten berri zientifiko-teknologikoak.

b) Joera zientifiko-teknologikoak eta etorkizuneko beharrak.

c) Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen jarduera eta gaitasun zientifiko-teknologikoak, barnean direla eragileen erregistroan (RASNI) jasotako ikerketa taldeak.

d) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak finantzatutako ikerketa, garapen eta berrikuntza proiektuen laburpena.

e) Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloan genero berdintasunarekin lotuta dauden albisteak.

4. Nafarroako Foru Komunitateko I+G+b arloari buruzko informazio ekonomikoa argitaratuko du Behatokiak. Betiere, honako hau argitaratu beharko du:

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan I+G+b arloaren finantzaketara bideratutako aurrekontua eta aurrekontuko partidak.

b) I+G+b arloari dagozkion zerga onurak.

c) I+G+b arloko mezenasgoan erabiltzen diren zenbatekoak, mezenasak aldez aurretik baimenduta.

5. Behatokiak datuak biltzeko metodologia, adierazleen zerrenda eta urteko jardueraren oroitidazki eguneratuak prestatuko ditu.

19. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek hirugarrenei emandako teknologia lizentzien Erregistro berezia.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek hirugarrenei, –enpresak nahiz I+G+b Sistemako beste eragile batzuk– emandako teknologia lizentzien Erregistro berezia sortzen da, emaitzen transferentziaren gardentasunean laguntzeko neurri gisa eta ikerketa- edo garapen-jardueren arrakastaren neurgailu objektiboa izateko.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragile guztiek izanen dute lortzen dituzten lizentzia-akordioak jakinarazteko betebeharra.

3. Erregistro honek beharrezkoa den informazioa jasoko du lizentzia-akordio bakoitzari buruz, betiere horrek ez badu arriskuan jartzen aldeei edo akordioaren beraren edukiari buruzko isilpeko informazioa eta Nafarroako Gobernuak arau hau garatzeko ezarritakoari jarraikiz.

20. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) gaineko sentsibilizazioa eta dibulgazioa.

1. Nafarroako Gobernuak herritarren ezagutza eta interesa sustatuko ditu Nafarroako I+G+b Sistemaren inguruan, eta zientziarekiko interesa haurtzarotik, aurrerapen zientifikoen garrantzia zabalduz irakaskuntzako maila eta gradu guztietan.

2. Nafarroako Gobernuak ezagutzaren dibulgazioa bultzatuko du, sistemako eragileen eta herritarren arteko komunikaziorako bideak ezarriz.

3. Nafarroan ezagutza sareak eratuko dira, zientzia, hezkuntza, gizarte eta kultura arloetako erakundeen artean, ezagutzaren zabalpena hobetzeko, Nafarroan zientzia eta teknika dibulgatzeko dagoen gune sarearekin koordinatuz.

III. KAPITULUA. Ikerketa zientifiko eta teknikoa, ezagutzaren transferentzia, hedapena eta zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren kultura bultzatzea

21. artikulua. Neurriak.

1. Foru lege honen xedea eta helburuak betetzeko, gauzatuko dira zientzia, teknologia eta berrikuntza plan bakoitzean zehaztutako neurriak, besteak beste hauek:

a) Zientziako eta ikerketako talentua sustatzeko neurriak, honako hauen bidez: doktorego aurreko eta ondoko bekak, industriako doktoregotarako laguntzak, talentua erakartzeko laguntzak, ikertzaileen mugikortasunerako laguntzak eta I+G+b proiektuak egiteko ikertzaileak eta teknikariak kontratatzeko laguntzak.

b) Ezagutzaren transferentzia honako hauen bidez sustatzeko neurriak:

Lehena.–Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen eta enpresen arteko I+G+b arloko transferentziarako proiektuak.

Bigarrena.–Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek oinarri teknologikoko enpresa berriak sortzea.

c) I+G+b arloko elkarlaneko proiektuak sustatzen dituzten neurriak.

d) Nafarroan egindako I+G+b-ren nazioartekotzea sustatzen duten neurriak, hauen bitartez:

Lehena.–Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) enpresa eta eragileei laguntzea, nazioarteko I+G+b arloko proiektuetan parte hartzeko.

Bigarrena.–Ikertzaileen mugikortasunerako laguntzak.

Hirugarrena.–Nazioarteko ikerketa sare eta foroetan parte hartzea.

e) Sistemaren efizientzia sustatzen duten neurriak, laguntzak emanez I+G+b arloko azpiegiturak eskuratzeko eta partekaturik erabiltzeko, eta azpiegitura zientifiko-teknologiko bakanak (ICTS) erabiltzeko.

f) Espezializazioa sustatzen duten neurriak, laguntzak emanez Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen eta enpresen arteko elkarlaneko I+G+b proiektu estrategikoak garatzeko, ebatziko baitituzte gizartearen erronka zientifiko-teknologikoak, zientzia, teknologia eta berrikuntza planetan Nafarroarentzat lehentasunezkotzat identifikatutako arloetan.

g) Bikaintasuna sustatzen duten neurriak, laguntza berariazkoak emanez Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileei, bikaintasunaren adierazleen hobekuntza baloratuz, esaterako argitalpenak, patenteak, transferentzia, nazioartekotzea eta industriarekin egindako kontratuak.

h) Bokazio zientifiko-teknikoen pizgarri diren neurriak, ikasketa zientifiko-teknikoko prestakuntza sustatuz, indar berezia eginez emakumeen artean, bai eta gizarte guztiari zuzendutako dibulgazio zientifikoa ere.

i) Beste berrikuntza programa batzuekin sinergia izatea errazten duten neurriak, bai Estatuko bai Europako programei dagokienez, eta beste neurri batzuk, Nafarroako eragileak zabalik egon daitezen eta elkarlana izan dezaten Europar Batasuneko beste eragile batzuekin, elkarlana bultzatzeko eta balio-kateak sortzeko, espezializazio adimentsuaren estrategiak oinarri.

j) Zientzian, teknologian eta berrikuntzan genero ikuspegia zeharkako kategoria gisa txertatzeko neurriak, bai eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) esparru guztietan.

k) Ezagutzaren sorkuntza eta oinarrizko ikerketaren garapena sustatzeko neurriak.

l) Zientziaren garapena sustatzeko neurriak, gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-arloetako iraunkortasun irizpideak aintzat hartuta.

m) Zientziaren garapena herritarren arteko desberdintasuna –ekonomia, kultura, emozio eta irisgarritasun arloetakoa– murrizteko ereduekin bateragarri egiteko neurriak.

n) Neurriak ezartzen ahalko dira, errendimenduaren araberako laguntza oinarrizkoetarako deialdiak, ekonomikoa ez den jarduera osorik ere finantzatzeko, zentroaren bikaintasuna eta ikerketarako gaitasuna eta transferentziakoa kontuan hartuta.

ñ) Talentua Nafarroako Foru Komunitatera itzultzea sustatzeko laguntzak ezartzeko neurriak, laguntza logistikoko, ekintzailetzarako eta kontratazioa laguntzeko sistemekin.

2. Aipatutako neurriak neutraltasunaren printzipioa oinarri harturik garatuko dira; printzipio horren arabera, neurri horien aplikazio eremua orokorra izanen da, eta ez da diskriminaziorik izanen eragileen atxikipenarengatik edo horien forma juridikoarengatik.

22. artikulua. Lankidetza hitzarmenak.

1. Lankidetza hitzarmenak sustatuko dira, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legeak ezarri bezala, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen eta beste eragile publiko edo pribatu batzuen artean, baldin nazioko, nazioz gaindiko edo atzerriko ikerketa zientifikoko eta teknikoko jarduerak egiten badituzte.

2. Aipatu hitzarmenetan eragileen arteko ikertzaileen trukea sustatuko da.

23. artikulua. Finantzaketa publikoa.

1. I+G+b lege honetan aurreikusitako esparruetan sustatzeko, Nafarroako Gobernuak, aurrekontu orokorrak prestatzean, urtero handituko ditu I+G+b arloa sustatzeko neurrietara bideratutako zenbatekoak, harik eta 2030. urtean, gutxienez ere urteko aurrekontuko ehuneko 2 erabili arte. Horretarako, zientzia, teknologia eta berrikuntza Planeko aurrekontuko parte diren zenbatekoak bakarrik zenbatuko dira.

2. I+G+b arloan eskuduna den departamentua arduratuko da aurrekontu hori kudeatzeaz honako hauen arabera: Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategia, zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentu bakoitzak ezarritako lehentasunak, zientzia, teknologia eta berrikuntza planean jaso zirenak hura egin bitartean.

24. artikulua. I+G+bren baliokatea.

I+G+b-ren balio-katea segurtatzeko, Nafarroako Foru Komunitatean I+G+b arloan eskuduna den departamentuak I+G+b arloan dagoen aurrekontua banatuko du, oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua, garapena eta berrikuntza sustatzeko neurrien artean, halako moduz non bakar bat ere ez den finantzaketarik gabe geldituko.

25. artikulua. Mezenasgoa.

Ikerketaren eta berrikuntzaren arloko mezenasgoa sustatuko du Nafarroako zerga sistemak.

26. artikulua. Fiskalitatea.

Sektore pribatuko I+G+b arloa pizteko, zerga sistema diseinatzean kontuan hartuko dira Nafarroak I+G+b arloan duen kokapena hobetzen laguntzen duten printzipioak.

27. artikulua. I+G+brako laguntzen deialdi publikoak.

1. I+G+b arloko jardueren laguntzak deialdi publikoaren bidez emanen dira oro har.

2. Nafarroako zientzia, teknologia eta berrikuntza Planarekin eta Estatuko nahiz Europako ikerketa politikako lehentasunezko ardatzekin bat egin beharko dute deialdiek, eta bultzatuko dute Estatuko edo Europako beste funts batzuekin sinergia izatea. Esparru honetan genero arrakala desagertzera bideratutako klausulak ere jasoko dituzte.

3. Deialdi horien bidez, gizartearen behar eta erronkei erantzuten dieten eragileak, ikertzaileak, proiektuak edo azpiegiturak finantzatuko dira; zientzia, teknologia eta berrikuntza Planean ezarritakoak izanen dira behar eta erronka horiek.

4. Transferentzia bultzatzeko, laguntzen bidez sustatuko da ikerketa proiektuak batera egin ditzatela enpresek, teknologia zentroek eta ikerketa zentroek, osasun ikerketarako institutuak, Osasun Departamentuko zentroak eta unibertsitateak.

5. I+G+b arloko sistemako eragileen zeharkako gastuen portzentaje bat finantza dezakete deialdiek, Europako deialdiek finantzatzen dituzten gastuen portzentajeekin bat.

28. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileentzako laguntza deialdiak.

1. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen bikaintasunerako orientazioa segurtatzeko, eragile horientzako laguntza publikoen deialdi guztietan, balorazio irizpide gisa erabiliko dira bikaintasun eta hobekuntza adierazleak, gutxienez ere honako hauek jasoko dituztenak: plantillako doktore kopurua, argitalpenak, patenteak, sortutako oinarriko teknologikoko enpresak, industriarekin I+G+b arloan izandako proiektuen fakturazioa, lortutako Europako finantzaketa, eta zientzia, teknologia eta berrikuntzarako indarreko Planean ezarritako gainerako adierazleak.

2. Nafarroako I+G+b Eragileen Sistemako (SINAI) iraunkortasuna segurtatzeko, I+G+b proiektuetarako, ekipamenduko inbertsioetarako eta hedapen eta dibulgazio zientifikoko jardueretarako laguntzen deialdiez gain, beste deialdi batzuk ezartzen ahalko dira, errendimenduaren araberako laguntza oinarrizkoetarako deialdiak, ekonomikoa ez den jarduera osorik ere finantzatzeko, zentroaren bikaintasuna eta ikerketarako gaitasuna eta transferentziakoa kontuan hartuta.

29. artikulua. Ikerketarako eta berrikuntzarako laguntzen eta dirulaguntzen kudeaketa.

Biomedikuntzaren arloko eta osasun zientzien arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzarako diru-laguntza guztiak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedatutakoaren araberakoak izanen dira, honako zehaztapen hauekin:

a) Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako diru-laguntzak bideratu ahalko dira proiektu zehatzak finantzatzera, edo ustiaketarako diru-laguntzaren izaera eduki ahalko dute, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragile gisa aitortutako zentroetako ikerketaren oinarrizko egitura sortu eta sustengatzeko behar diren egitura-gastuen finantzaketan parte hartzera bideratutako diru-laguntzarena.

b) Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako diru-laguntza eta transferentzia guztiak urte anitzekoak izan daitezke, garatu beharreko ekintzetan aurreikusitako ezaugarri eta epeen arabera.

c) Oinarri arautzaileek besterik ezartzen ez badute, ikerketarako, garapenerako eta ikerketarako diru-laguntzetan ematekoa den urteko zenbatekoa guztiz aurreratu ahalko da.

IV. KAPITULUA. Zientzia, teknologia eta berrikuntza plana

30. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza plana.

1. Nafarroako zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana ezartzen da Nafarroako I+G+b arloko politikak planifikatu eta koordinatzeko funtsezko tresna gisa.

2. Nafarroako zientzia, teknologia eta berrikuntza Planaren xedea izanen da helburuak ezartzea Nafarroako I+G+b-ren esparruetan epealdi zehatz batean, eragileen eta eskuragai dauden baliabideen koordinazioa eta nazioko eta nazioarteko planekin bat egitea.

3. Oro har, lau urtekoa izanen da planaren indarraldia.

31. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana egitea.

1. Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuari dagokio zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana egitea.

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuek eta sektore publikoko entitateek, nork bere esparruan, proposatuko dute zer ekintza sartu zientzia, teknologia eta berrikuntza Planean.

32. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planaren helburuak.

Nafarroako zientzia, teknologia eta berrikuntza Planak helburu hauek izanen ditu:

1. Foru lege honen helburuak eta xedeak garatzea eta I+G+b-ren bikaintasuna, transferentzia, lankidetza, internalizazioa eta dibulgazioa sustatzea, une bakoitzeko egoerara egokituz eta gizarteak une bakoitzean eskatzen dituen erronkei erantzunez, modu orekatuan babestuz oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua.

2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileen bikaintasun maila hobetzea, bikaintasun adierazleak ezarriz eta ezagutza berria sortzeko bitartekoak emanez.

3. Etorkizunari aurrea hartzea eta sare produktiboa eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak bideratzea behar diren teknologietara, halako moduz non Nafarroak aukera izanen baitu gizarteak planteatzen dituen etorkizuneko erronkei konponbideak eskaintzeko.

4. Zientzian, teknologian eta berrikuntzan genero ikuspegia zeharkako kategoria gisa txerta dadila sustatzea, bai eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere Nafarroako I+G+b Sistemaren (SINAI) esparru guztietan.

5. Abian jar dezan bokazio zientifiko eta teknologikoen foru plan bat, genero-arraila murrizteko ere lagungarria izanen dena, arreta berezia emanen diona zientzia eta teknologiako titulazioen sustapenari Foru Komunitateko lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetan.

33. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planaren gutxieneko edukiak.

1. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planak ezarriko ditu, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiarekin bat, I+G+b arloko lehentasunezko arloak.

2. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planak honako gutxieneko eduki hauek jasoko ditu:

a) Honako hauen analisia: Nafarroan I+G+b arlorako partidak duen egoera, eta Estatuko, Europako eta nazioarteko I+G+b arloarekin duen erlazioa.

b) Honako hauen deskribapena: helburu orokorrak, lehentasun zientifikoak, teknikoak eta sozialak lehentasunezko arloetan eta behar diren teknologia estrategikoak, horien plangintza eta Estatuko eta Europako programekin duten erlazioa.

c) Honako hauen deskribapena: Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak, ikerketa arloak, giza baliabideak eta azpiegiturak, adierazleak, helburuak eta beharrak.

d) I+G+b-a transferitzeko eta sustatzeko neurriak. Berrikuntza sistemako eragileekin lankidetzan I+G+b proiektuak egiteko laguntzak, Europako I+G+b proiektuetan parte hartzeko laguntzak, pizgarri fiskalak eta doktoreak enpresetan sartzeko programak garatzea.

e) Irakaskuntza zientifiko-teknikoak sustatzeko neurriak.

f) Dibulgazio zientifikorako laguntza neurriak, baita inplikatutako erakundeetarako ere, esaterako museoetarako, planetarioetarako eta zientziaren dibulgazio zentroetarako.

g) Planaren aurrekontua.

h) Genero, gizarte, ekonomia eta ingurumenaren ikuspuntutik planak izatea espero den eragina.

34. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planaren lehentasunezko arloak eta teknologia estrategikoak.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileek eta gainerako eragileek lehentasunezko ikerketa arloak proposatuko dituzte, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren esparruan, baita lehentasunezko arlo horietan ezarritako helburuak lortzeko behar diren teknologia estrategikoak ere. Halaber, Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluak gomendioak egin ditzake arlo eta teknologia horiei dagokienez.

2. Lehentasunezko arlo teknologiko-estrategiko bakoitzeko, egoki diren ekintzak zehaztu beharko ditu Planak:

a) I+G+b arloko lehentasunak.

b) Behar diren ikertzaileak eta prestakuntza.

c) Behar diren azpiegiturak eta zer neurritan dauden eskura.

d) Jarduera arlo horretan zentraturik duten Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) eragileak eta enpresak.

e) Estatuan eta Europan dauden deialdiekiko sinergiak.

f) Egokitzat jotzen diren ekintza bereziak.

3. Eskura dauden finantza baliabideen banaketa optimizatzeko, lehentasunezko arloak eta arlo teknologiko-estrategikoak zehaztuko dira halako moduz non ahalbidetuko baita I+G+b arloko plan nazional eta europarrekin identifikatzea.

35. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana onestea.

1. Nafarroako Gobernuari dagokio Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana taxutzea, parte-hartze publikoko prozesu bat egin ondoren. Ondoren Parlamentuari igorriko dio, bertan eztabaidatu eta onesteko.

2. Behin plana onetsirik, elektronikoki argitaratuko da Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atarian (www.navarra.es), eta herritarrentzako kontsultagai egonen da.

3. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Plana plan estrategikoa izanen da, eta haren aurrekontua sartuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren diru-laguntzen plan estrategikoan.

36. artikulua. Zientzia, teknologia eta berrikuntza Planaren gauzatzea eta jarraipena.

1. Planak berak une bakoitzean ezartzen dituen eragileei egokituko zaie zientzia, teknologia eta berrikuntza Planeko ekintzak gauzatzea.

2. Orobat, Nafarroako Gobernuan I+G+b arloan eskuduna den departamentuak gauzatuko ditu planaren gauzatzearen eta helburuen betetze mailaren jarraipena, aldian behingo ebaluazioa eta koordinazioa, Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluaren eta Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzailearen ekarpenak jasoz.

Xedapen gehigarri bakarra.–I+G+b arloko inbertsio helburuak Nafarroan.

Botere publikoen jarduketa gidatzeko xedez, honako inbertsio helburu hauek ezartzen dira Nafarroan I+G+b arlorako:

Nafarroan, I+G-b-rako bideratutako inbertsio helburua 2030. urterako: BPGd-aren %3.

Nafarroan, sektore publikoan I+G+b-rako bideratutako inbertsio helburua 2030. urterako: BPGd-aren %1.

Nafarroan, sektore publikoan I+G-b-rako bideratutako inbertsio helburua 2030. urterako: Nafarroako aurrekontu orokorren %5.

IV. KAPITULUA 

SEKTORE PUBLIKOAN I+GBRAKO BIDERATUTAKO INBERTSIO HELBURUA 2030. URTERAKO, NAFAR. AUR. OROKORREI ETA EKARPENEI DAGOKIENEZ

IV. KAPITULUA 

UNIBERTSITATEAK

IV. KAPITULUA 

I+GREN SUSTAPENA

IV. KAPITULUA 

I+GRENGATIKO ZERGADESKONTUAK

IV. KAPITULUA 

EBK NAFARROAKO I+GRAKO EGINDAKO EKARPENA

IV. KAPITULUA 

ESTATUAK NAFARROAKO I+GRAKO EGINDAKO EKARPENA

IV. KAPITULUA 

5%

IV. KAPITULUA 

%1,6

IV. KAPITULUA 

%2

IV. KAPITULUA 

%1

IV. KAPITULUA 

%0,2

IV. KAPITULUA 

%0,2

IV. KAPITULUA 

I+G+b plangintza

IV. KAPITULUA 

2018

IV. KAPITULUA 

2019

IV. KAPITULUA 

2020

IV. KAPITULUA 

2025

IV. KAPITULUA 

2030

IV. KAPITULUA 

Unibertsitateen portzentajea aurrekontuetan

IV. KAPITULUA 

1.   5

IV. KAPITULUA 

1,5

IV. KAPITULUA 

1,5

IV. KAPITULUA 

1,5

IV. KAPITULUA 

1,6

IV. KAPITULUA 

I+G+bren sustapenerako portzentajea aurrekontuetan

IV. KAPITULUA 

1.   15

IV. KAPITULUA 

1,25

IV. KAPITULUA 

1,35

IV. KAPITULUA 

1,60

IV. KAPITULUA 

2

IV. KAPITULUA 

Estatuak eta EBk Nafarroako I+G+brako egindako ekarpenen portzentajea, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan

IV. KAPITULUA 

0.   4

IV. KAPITULUA 

0,4

IV. KAPITULUA 

0,4

IV. KAPITULUA 

0,4

IV. KAPITULUA 

0,4

IV. KAPITULUA 

Zergadeskontuaren portzentajea aurrekontuan

IV. KAPITULUA 

1.   00

IV. KAPITULUA 

1,00

IV. KAPITULUA 

1,00

IV. KAPITULUA 

1,00

IV. KAPITULUA 

1,00

IV. KAPITULUA 

% guztira: sustapena + unibertsitateak + fiskala + Estatuaren eta EBaren ekarpenak/Naf. Aur. Or.

IV. KAPITULUA 

4.   05

IV. KAPITULUA 

4,15

IV. KAPITULUA 

4,25

IV. KAPITULUA 

4,50

IV. KAPITULUA 

5,00

IV. KAPITULUA 

% guztira: sustapena + unibertsitateak + fiskala/BPGd

IV. KAPITULUA 

0.   81

IV. KAPITULUA 

0,83

IV. KAPITULUA 

0,85

IV. KAPITULUA 

0,9

IV. KAPITULUA 

1,00

IV. KAPITULUA 

Xedapen iragankor bakarra.

Foru lege hau onesten den unean Nafarroako I+G+b Sistemako exekuzioko eragileek ez badituzte betetzen 7.2.f) eta 9.1.b) artikuluetan ezarritako genero berdintasunari buruzko betebeharrak, betebehar horiek helburu gisa ezarri beharko dituzten 8.2.c) artikuluan jasotako Berdintasun Planean. Betebehar horiek hiru epean bete beharko dira gehienez ere.

7. 2.f) artikuluan ezarritako betebeharraren ondorioetarako, ulertuko da zuzendaritza organoa dela Zuzendaritza Batzordea edo kide anitzeko organo baliokidea.

Azken xedapenetan lehenengoa .–Erregelamendu bidezko garapena.

Baimena ematen zaie Nafarroako Gobernuari eta I+G+b arloan eskudun den departamentuari foru lege hau aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren erregelamenduzko xedapen guztiak eman ditzaten.

Azken xedapenetan bigarrena .–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2018ko ekainaren 27an.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.

Iragarkiaren kodea: F1808539

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web