(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

270/1998 FORU DEKRETUA, IRAILAREN 21EKOA, NAFARROAKO TOKI OGASUNEI BURUZKO MARTXOAREN 10EKO 2/1995 FORU LEGEA GARATU DUENA AURREKONTUEN ETA HERRI GASTUAREN ARLOAN

BON N.º 130 - 30/10/1998; corr. err., BON 12/04/1999  AURREKO KAPITULUA


  LEHENENGO KAPITULUA. AURREKONTUEN ESPEDIENTEEN, AURREKONTUKO KONTZEPTUEN ETA ABIABURUEN EDUKIA

  1. ATALA. AURREKONTUEN ESPEDIENTEEN EDUKIA

  2. ATALA. AURREKONTUKO ABIABURUAK ETA KONTZEPTUAK


  BIGARREN KAPITULUA. AURREKONTU OROKORRAREN ONESPENA

  1. ATALA. AURREKONTU OROKORRA EGIN ETA ONESTEA

  2. ATALA. LUZATUTAKO AURREKONTUA


  HIRUGARREN KAPITULUA. GASTUAURREKONTUKO KREDITUEZ

  1. ATALA. GASTUAURREKONTUKO KREDITUEN MUGAKETA

  2. ATALA. GASTUAURREKONTUEN KREDITUEN EGOERA

  3. ATALA. AURREKONTUALDARAZPENAK

  1. azpiatala. Arau Orokorrak

  2. azpiatala. Aparteko kredituak eta kreditugehigarriak

  3. azpiatala. Zabaltzen ahal diren kredituak

  4. azpiatala. Kreditutransferentziak

  5. azpiatala. Sarrerengatiko sortutako kredituak

  6. azpiatala. Creditugerakinak sartzea

  7. azpiatala. Deuseztapenarengatiko baxak


  IV. KAPITULUA. GASTUAURREKONTUA BETEARAZTEA

  1. ATALA. ARAU ARAUPETZAILEAK

  2. ATALA. GASTUAURREKONTUA BETEARAZTEKO FASEAK

  1. azpiatala. Arau Orokorrak

  2. azpiatala. Gastua baimentzea

  3. azpiatala. Gastuaren antolaera edo konpromezua

  4. azpiatala. Betebeharraren aintzatespena eta likidazioa

  5. azpiatala. Ordainketaagindua

  3. ATALA. JUSTIFIKATU BEHARREKO ORDAINKETAK

  4. ATALA. KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK

  5. ATALA. ITZULKETAK

  6. ATALA. GASTU URTEANITZAK


  V. KAPITULUA. AURREKONTUEN LIKIDAZIOA

  1. ATALA. AURREKONTUEN LIKIDAZIOA

  2. ATALA. EKITALDIKO AURREKONTUEMAITZA

  3. ATALA. DIRUZAINTZAKO GERAKINA


Atariko

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen VIII. izenburuak Toki Ogasunaren eredu berri baten ildo orokorrak araupetu zituen. Gero, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko eta martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea promulgatu zen, finantza-askitasunaren eta autonomiaren abiaburuak benetan burutzeko finantza-sistema baten antolamenduak, alde batetik, eta, bestetik, toki erakundeen aurrekontu- eta kontabilitate-araubidea itxuratzen duten arauen multzoak osatua. Arau horiek haren III. izenburuan ageri dira.

Martxoaren 10eko 2/1995 foru lege horrek bere III. izenburuko artikuluetan zehar ezarririk duenez, arauz garatu behar dira aurrekontuko eta kontabilitateko alderdiak. Era berean, azken xedapenetatik lehenengoaren bitartez Nafarroako Gobernuari baimena eman dio haiek garatu eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko.

Foru dekretu honetan aipatuta dagoen aurrekontu-arlo bakarrean, "Aurrekontu Araudi" gisa araupeketa osoa egitea hautatu da, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen arabera garatu behar ziren alderdi zehatzak bakarrik araupetu beharrean. Horrela, alde batetik, Legearen aurrikuspenak bete dira arazo zehatz batzuen arau-garapena ezarriz, eta, beste alde batetik, beste aurrekontu-alderdi batzuen garapena ahalbidetu da. Beste alderdioi begira beraiek definitu, zabaldu eta azaldu beharra ikusi da. Era berean, arau-sakabanaketa saihestu nahi da, testu bakarrean, aurrekontu-egitura izan ezik, aurrekontu-alderdi guztiak araupetuz. Batasun hori bereziki garrantzitsua da gaiaren askotarikotasunarengatik eta bertan sarturik dagoen berrikuntza sakonarengatik.

Beste alde batetik, foru dekretu honek funtsezko ohar bi ditu ezaugarri: artikuluak idazteko gogo didaktikoa eta toki erakundeen arau-autoaraupeketarako gaitasuna indartzea. Ezaugarriotarik lehenengoa toki erakundeen aurrekontu-gogoan gertatzen den berrikuntzaren sakontasunaren ondorio da. Hori dela eta, arau horretan definizio eta azalpen asko sartu behar dira. Bigarrena Aurrekontuak Betearazteko Oinarriei orain arte izan ez duten indar eta garrantzia eratxikitzean datza, haiek, beren alkantzuarengatik eta edukiarengatik, toki korporazioek onetsitako benetako aurrekontu-arau bezala itxuratuz.

Azkenik, nabarmendu behar da ezen foru dekretu honek, toki aurrekontuen egitura araupetu duenarekin batera, aurrekontu-araupeketa osatu eta aurrekontu-araupeketa toki erakundeen zergetako eta kontabilitateko arautegitik behin betiko bereiztea ekarri duela. Tradizioz araupeketok baterakoak ziren.

Horri jarraiki, Toki Administrazioko kontseilariak eskatuta eta irailaren 21ean egindako bileran Nafarroako Gobernuak hartutako Akordioarekin bat etorririk, ondokoa

DEKRETATU DUT:

AURREKO KAPITULUA

1. Artikulua. Aplikazioeremua.

Foru dekretu honen arauak, kasu bakoitzean ezartzen den eran, erakunde batzuei aplikatzen ahalko zaizkie. Erakunde horiek honakook dira:

a) Nafarroako Toki Administrazioaren 6/1990 Foru Legearen 3. artikuluan aipatuta dauden toki erakundeak.

b) Beraien menpeko erakunde autonomoak.

c) Merkataritza-sozietate batzuk. Berauen sozietate-kapital osoa edo zatirik handiena toki entitateari dagokio.

LEHENENGO KAPITULUA. AURREKONTUEN ESPEDIENTEEN, AURREKONTUKO KONTZEPTUEN ETA ABIABURUEN EDUKIA

1. ATALA. AURREKONTUEN ESPEDIENTEEN EDUKIA

2. artikulua . Aurrekontu Orokor Bakarraren Kontzeptua

Toki entitateen Aurrekontu Orokor Bakarra gauza batzuen adierazpide kopuruztatua, baterakoa eta arauzkoa da. Gauza horiek honakook dira:

a) Entitateak eta beronen erakunde autonomoek gehienez aintzatesten ahal dituzten betebeharrak eta beharrezko ekitaldian likidagarri bezala aurretik ikusitako eskubideak.

b) Beharrezko toki entitatearena osorik den sozietate-kapitala duten merkataritza-sozietateen gastu- eta sarrera-aurrikuspenak.

3. artikulua . Aurrekontu Orokorraren espedientearen osagaiak

Toki entitateek urtero egin eta onetsiko dute Aurrekontu Orokorra. Bertan honakook sartuko dira:

a) Entitatearen eta beraren menpeko erakunde autonomoen aurrekontua eta toki entitatearena osorik den sozietate-kapitala duten merkataritza-sozietateen gastu- eta sarrera-aurrikuspeneko orriak.

b) Aurrekontu Orokorraren eraskinen zerrenda.

4. artikulua . Entitatearen beraren aurrekontuaren espedientea

1. Entitatearen beraren aurrekontuaren espedientearen edukiak gastu- eta sarrera-orriak, betearazpen-oinarriak eta hurrengo artikuluetan aipatutako dokumentazio osagarria bilduko ditu.

2. Entitatearen beraren aurrekontuan haren menpeko zerbitzu guztiak sartuko dira, baldin eta nortasun juridiko berezirik ez badute.

5. artikulua . Entitatearen beraren aurrekontuaren espedientearen gastu eta sarrera orriak

Entitatearen beraren aurrekontuak honakook izanen ditu:

a) Gastu-orriak. Orriotan behar bezain espezifikatuta sartuko dira betebeharrak betetzeari jaramon egiteko beharrezko kredituak.

b) Sarrera-orriak. Orriotan ekitaldian zehar likidatu beharreko baliabide ekonomikoen zenbatespenak agertuko dira.

2. Gastu- eta sarrera-orriek, oro har, honako gutxieneko informazio hau izanen dute:

a) Gastu- eta sarrera-orriei dagokienean:

a.1. Kapitulu ekonomikoaren mailan sarrera- eta gastu-aurrekontua.

b) Gastu-orriei dagokienean:

b.1. Sailkapen organiko-funtzional-ekonomikoari begira:

b.1.1. Talde funtzionalaren eta kapitulu ekonomikoaren arabera taldekatzea, zutabe eta ilaretako guztirakoekiko sarrera bikoitzeko koadro baten bitartez.

b.1.2. Hurrenkeran jarritako aurrekontu-partiden zerrenda, azpiguztirakoekin, Aurrekontua betearazteko oinarrietan definitutako lotespen juridikoko burtsen arabera.

b.2. Sailkapen funtzionalari begira:

Gehieneko bereizketa funtzionala, programa-mailako azpiguztirakoekin, azpifuntzioarekin, funtzioarekin eta funtzio-taldearekin.

b.3. Sailkapen ekonomikoari begira:

Gehieneko bereizketa ekonomikoa, azpikontzeptu mailako azpiguztirakoekin, kontzeptuarekin, artikuluarekin eta kapituluarekin.

3. Aurrekontua bitarteko informatikoen bitartez kudeatzen ez duten toki entitateetan gastu- eta sarrera-orriek, gutxienez, aurreko puntuko a.1, b.1 eta c.1 ataletan zehaztutako informazioa izanen dute.

6. artikulua . Entitatearen beraren aurrekontuaren espedientea betearazteko oinarriak

1. Entitatearen beraren aurrekontua betearazteko oinarrietan, besteak beste, honako gaiok araupetzen ahalko dira:

a) Kredituen lotespen juridikoko mailak eta ondoreak, 2/1995 Foru Legearen 208.2 artikuluarekin bat etorririk.

b) Zabalgarri adierazten diren kredituen zerrenda zehatz eta mugatua, ukitutako baliabideen xehetasunarekin (2/1995 Foru Legearen 215.1 artikulua).

c) Kreditu-transferentzien araupeketa, kasu bakoitzean transferentziak baimentzeko organo eskuduna ezarriz (2/1995 Foru Legearen 216.1 artikulua).

d) Kredituak zabaltzeko eta kreditu-gerakinak sartzeko espedienteak tramitatzea (2/1995 Foru Legearen 219.3 artikulua).

e) Kredituak sortzeko espedienteen tramitazioa (2/1995 Foru Legearen 218.2 artikulua)

f) Aurrekontua betearazteko prozedura araupetzen duten arauak.

g) Gastuak baimendu eta xedatzeko ordezkaritzak eta ordainketen agindua eta betebeharrak aintzatetsi eta likidatzekoak.

h) Gastu motarekin bat etorririk betebeharraren aintzatespena justifikatzen duten agiriak eta beharkizunak.

i) Dirulaguntzen jasotzaileek entitatearekiko zerga-betebeharrak beteta egotea kreditatu eta jasotako fondoen aplikazioa justifikatu behar duten era.

j) Gastuen izaera eta ekonomia eta bizkortasun administratiboaren irizpideak kontuan harturik gastu-aurrekontua betearazteko fase batzuk administrazio-egintza bakarrean pilatzen diren balizkoak, beharrezko Kontabilitate-instrukzioaren arautegi araupetzailea eta foru dekretu honen 58. artikulua kontuan harturik (2/95 Foru Legearen 222.2 artikulua).

k) Justifikatu beharreko ordainketa-aginduen eta kutxa finkoko aurrekinen luzapena araupetzen duten arauak (2/95 Foru Legearen 223.3 artikulua).

l) Urte anitzeko gastuen konpromezuen araupeketa.

m) Zorren gerorapenen eta zatikapenen emakida araupetzea (2/95 Foru Legearen 92.1 artikulua).

n) Osoko Bilkurari konponketa-txostenak aurkezteko prozedura (2/95 Foru Legearen 246.4 artikulua).

o) Fondo-aurrerakinen araupeketa.

p) Aurrekontu-egituraren gainean egindako zabalkuntzak, hura araupetzen duen arautegiarekin bat etorririk.

q) Fidantzen eta gordailuen aurrekontuko eta aurrekontuz kanpoko tratamendua.

r) Aurretiko eskuharmen mugatuaren tratamendua.

2. Aurreko puntura bildutako edukiren bat ukitu edo arautzen duen araudi edo arau orokorrik egonez gero, ekitaldi bakoitzeko aurrekontua betearazteko oinarriek horrelako araudi edo arauetara jotzen ahalko dute.

7. artikulua . Entitatearen beraren aurrekontuaren espedientearen dokumentazio osagarria.

Honakook izanen dira entitatearen beraren aurrekontuaren espedientearen dokumentazio osagarriak:

a) Haren edukia eta hark indarrean dagoenari begira agertzen dituen aldarazpen nagusiak azaltzen dituen memoria.

b) Aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa eta indarrean dagoen aurrekontuarenaren aurrerapena. Aurrerapen hori haren sei hilabetekoari buruzkoa izanen da gutxienez. Likidazio hura eta aurrerapen hori kontu-hartzaileak sinatu behar ditu eta beharrezko Kontabilitate-instrukzioak xedatutakoarekin bat etorririk egin behar dira.

c) Toki entitatearen langileen eraskina, plantila organikoa sartuz. Bertan funtzionarioak eta langileak sartu behar dira, aldi baterakoak eta finkoak, kontratuen hasiera- eta amaiera-egunak eta estali beharreko lanpostuts-aurrikuspenak eta kontratazio berriak adierazi behar direlarik, zertarako-eta aurrekontu-proiektuan sartutako langileentzako kredituekiko korrelazio egokiak lortu ahal izateko.

d) Ekitaldian egin beharreko inbertsioen eraskina, egokiro kodifikatua. Eraskin honek, hala denean foru dekretu honen 12. artikuluak araupetutako lau urteko planera bilduak, ekitaldian egitekoak diren inbertsio-proiektu guztiak bilduko ditu, beraien finantzaketa-programekin batera, gutxienez, lau urteko planeko eduki bera espezifikatuz, aurrekontuaren burutzapenari dagokionez.

e) Kontu-hartzaileak izenpetutako finantza-ekonomiazko txosten bat. Bertan erakutsi behar dira sarrerak eta aurrikusitako kreditu-eragiketak, eskatzen ahal diren betebeharrei jaramon egiteko kredituen askitasuna, urte anitzeko konpromezuena barne, eta zerbitzuak ibiltzearen gastuak eta, ondorioz, aurrekontuaren benetako oreka ebaluatzeko erabilitako oinarriak, foru dekretu honen 15.e) artikuluan adierazitakoarekin bat etorririk.

Kreditu-eragiketei begira, txosten horretan sartuko dira haien zenbatekoa eta finantzazko baldintza eta ezaugarrien xehetasuna, eragiketa-itunetarako nahi direnena, eta bereziki aipatuko da entitateak ituntzeko aurrikusitako kreditu- eragiketetatik datozen betebeharrei denboran aurre egiteko duen gaitasunaren azterketa, entitatearen Aurrezpen Garbiari lotua.

Sarreren ebaluazioari begira, era berean, txosten horretan sartuko da tasak eta, hala denean, prezio publikoak finkatzeko kostu-txosten tekniko-ekonomikoen ondoriorik garrantzitsuenen azterketa bat.

8. artikulua . Erakunde autonomoen aurrekontuen espedientea

1. Erakunde autonomo bakoitzaren aurrekontu-espedienteak entitatearen beraren aurrekontuaren espedientearen edukia izanen du.

2. Merkataritzako, industriako, finantzako edo antzeko jarduera bat garatzen duen erakunde autonomoak aurreko puntura bildutako edukia beteko du merkataritzako eragiketen laburpen- aurrikuspeneko orriarekin, baita jarduera horren helburu diren produktu edo zerbitzuen kostuen analisia biltzen duen txosten bat ere.

3. Merkataritzako eragiketen laburpen-aurrikuspeneko orrian sartuko dira horrelako gastu eta sarrera guztien zenbatespenak. Saldoak erakundeak bere merkataritzako jardueraren garapenean lortu nahi duen emaitza erakutsiko du, barne-jarduerei lotutako produkzio-kostuak eta bestelakoak egoztea albo batera utzirik, industri jarduerarekiko erakundeen kasuan.

Aurrikuspen-orri horretako saldoa sarreren aurrekontuan islatuko da (570. kontzeptua). Saldoa positiboa izanen da sarrerak gastuak baino handiagoak badira; eta negatiboa, gastuak sarrerak baino handiagoak badira.

Merkataritzako eragiketen laburpen-aurrikuspeneko orrian agertutako gastu-aurrikuspenak ez dira inoiz aurrekontu-kreditutzat hartuko eta, beraz, ez dira izanen mugatzaileak ez lotesleak.

Merkataritzako eragiketengatiko zordunen eta hartzekodunen saldoak, ekitaldiko abenduaren 31n aipatuak, diruzaintzako gerakinean integratuko dira, foru dekretu honen V. kapituluaren 3. atalean araupetutakoaren arabera.

Merkataritzako eragiketen emaitzak ez du ezein kasutan sorraraziko aurrekontu-eskubideen aintzatespenik edo likidaziorik.

9. artikulua . Toki entitatearenak osorik diren merkataritzasozietateen aurrikuspenorriak.

1. Merkataritza-sozietateak zuzenbide pribatuko arauek eraenduko dituzte, foru dekretu honetan espezifikoki araupetutako gaietan izan ezik.

2. Dekretu honen 3.1.a) artikuluan araupetutakoaren arabera Aurrekontu Orokorrean sartu beharreko merkataritza-sozietateen gastu- eta sarrera-aurrikuspeneko orriak Aurrekontu Orokorraren urtearekin lotuenik dagoen merkataritza-sozietatearen ekitaldi ekonomikoarekin bat datozenak izanen dira, hau da, honakook:

a) Galera- eta irabazi-kontuaren aurrikuspena. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik, beronen erakunde autonomoetatik eta herri arloko gainerako erakundeetatik jaso beharreko aportazioak.

b) Benetako eta finantzazko inbertsioen aurrikuspen eta finantzaketa bezala definitzen den kapital-aurrekontua. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik, beronen erakunde autonomoetatik eta herri arloko gainerako erakundeetatik jaso beharreko aportazioak.

10. artikulua . Aurrekontu Orokorraren espedientearen eraskinen zerrenda.

Honakook sartuko dira Aurrekontu Orokorraren espedientearen eraskinen zerrendan:

1) Merkataritza-sozietate batzuen jarduketako, inbertsioetako eta finantzaketako urteko programak. Sozietate horien sozietate-kapitalaren titular bakarra edo partaiderik handiena toki entitatea da.

2) Inbertsio-planak eta finantzaketa-programak, hala denean eta lau urteko eperako toki entitateak egin ditzakeenak.

3) Entitatearen beraren aurrekontua haren erakunde autonomoen eta sozietate-kapitalaren titular bakarra toki entitatea duten merkataritza-sozietateen aurrekontu eta aurrikuspen-orri guztiekin bateratzeko orria.

4) Merkataritza-sozietate batzuen gastu- eta sarrera-aurrikuspeneko orriak. Sozietate horien kapitalaren partaiderik handiena toki entitatea da.

11. artikulua . Merkataritzasozietateen jarduketako, inbertsioetako eta finantzaketako urteko programak.

Merkataritza-sozietateen jarduketako, inbertsioetako eta finantzaketako urteko programek honakook hartuko dituzte barnean.

a) Ekitaldian zehar egin beharreko benetako eta finantzazko inbertsioen orria.

b) Inbertsioen finantzaketa-iturrien orria. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik edo beronen erakunde autonomoetatik jaso beharreko aportazioak.

c) Iritsi beharreko helburuen eta ustez sortuko diren errenten zerrenda.

d) Ekitaldian eginen diren jardueren memoria.

12. artikulua . Inbertsioplanak, eta finantzaketaprogramak, lau urtekoak.

1. Inbertsio-planak eta beraien finantzaketa-programak, toki entitateak lau urteko eperako egin ditzakeenak, entitateari berari, beronen erakunde autonomoei eta merkataritza-sozietate batzuei dagozkienak izanen dira. Sozietate horien sozietate-kapitalaren titular bakarra edo partaiderik handiena toki entitatea da. Egin nahi diren inbertsio-proiektuak oro bilduko dira.

2. Lau urteko inbertsio-planen eta finantzaketa-programen berri emanen zaio Korporazioaren Osoko Bilkurari, Aurrekontu Orokor Bakarraren onespenarekin bat etorririk. Hori guztia urtero berrikusi behar da.

3. Toki entitateak eta beronen menpeko erakunde autonomoek koordinatu beharko dituzte, hala denean, jarduketa-programarekiko lau urteko planak eta hirigintza-plangintzako aldien planak.

4. Lau urteko inbertsio-planak eta finantzaketa-programak entitate bakoitzean zehaztuko dira eta, besteak beste, honako informazio hau izaten ahalko dute:

a) Inbertsio-planari dagokionez, inbertsio-proiektu bakoitzeko:

- Identifikazio-kodea, kode horretan, hala denean, amaitu arte aldatuko ez den urte anitzeko gastuaren izaera espezifikatuz.

- Proiektuaren izena.

- Inbertsioaren beharraren justifikazioa.

- Inbertsioaren kalifikazio juridikoa eta, beharrezko izanez gero, hark ukitzen duen herri zerbitzuaren identifikazioa.

- Proiektuaren titulartasuna. Berau konpartitua izanez gero, erakunde horiek identifikatuko dira, entitateari dagokion zatia sartuz.

- Haren hasierako eta etorkizuneko kudeaketaz arduratzen den organoa.

- Aurrikusitako burutzapen-epealdia: hasiera- eta amaiera-urtea.

- Lau ekitaldietako bakoitzerako aurrikusitako urtekoa eta aurrikusitako zenbateko osoa.

- Ukitutako finantzaketaren arabera esleitutako kredituen lotespena.

b) Finantza-programari dagokionez:

- Inbertsio-proiektuaren eta urtearen mailan:

Egiteko aurrikusitako inbertsioa.

Ukitutako finantzaketa aurrikusia. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik, erakunde autonomoetatik edo partaide diren sozietateetatik jaso beharreko aportazioak.

- Horri erantsita, urte mailan identifikatuko gainerako finantzaketa, finantzaketa osatzeko beharrezko diren kreditu-eragiketak sartuz, horiek sortuko dituzten kostuak zenbatetsiz eta entitateak kostu horiek bereganatzeko duen finantza-gaitasuna aztertuz.

c) Indarrean dagoen Aurrekontuaren urtean hastekoak diren inbertsio-proiektuei dagokienez, aurreko puntuetan adierazitako edukiaz gain, puntu batzuen analisia sartzen ahalko da. Puntu horiek, besteak beste, honakook izanen dira:

- Gastu urteanitzen finantza-ekonomiazko eraginak.

- Inbertsioak etorkizunean ekarritako gastu eta sarrera arruntak.

13. artikulua . Aurrekontu Orokorra Bateratzeko orria.

Bateratzeko orriak, 10.3 artikuluan aipatuta dagoenak, honako atalok bilduko ditu:

1. Gastu- eta sarrera-aurrikuspena, Nafarroako toki entitateentzat indarrean dagoen aurrekontu-egituraren arabera.

2. Zorraren orria, Erakunde Autonomorik eta parte osoa hartutako Merkataritza-sozietaterik egonez gero zein egon ezean egin eta aurkeztuko dena. Gutxieneko edukia honako hau izanen da:

a) Entitatearen eta beronen erakunde autonomoen aurrekontuko eragiketak finantzatzen dituzten polizei dagokienez:

- Finantza-pasiboen zerrenda. Bertan sartuko dira entitate mailegu-emailea, destinoa, hasieran itundutako zenbatekoa, emateko eguna, korritu-tasa edo erreferentzi indizea, ezaldiko urteak, mugaeguna eta aurrekontura bildutako urtekoa.

- Urtarrilaren 1a arteko zor bizia, ekitaldiko aurrekontuan proposatutako eta egin beharreko eragiketei dagokienarekin gehitua, finantza-entitateekin itundutakoa eta Herri Administrazioek ekarria bereiziz.

b) Entitatearenak eta beronen erakunde autonomoenak diren baina aurrekontukoak ez diren eragiketengatiko polizei dagokienez:

- Urtarrilaren 1ean indarrean dauden polizen zerrenda. Bertan adieraziko dira entitate mailegu-emailea, zenbatekoa, korritu-tasa edo erreferentzi indizeak, ituntze-eguna eta mugaeguna.

- Ekitaldian itundu beharreko zenbatekoen zerrenda eta haietarako ezarritako baldintzak.

- Letra honetan zehaztutako eragiketei begira, eragiketa horiekin aurreratzen diren sarreren adierazpena.

c) Kapitalaren partaide bakarra toki entitatea duten merkataritza-sozietateei dagokienez:

- Helburua diruzaintzako aldi baterako mentsak finantzatzea dutenetarako izan ezik, kreditu- eragiketa guztietarako, aurreko a) puntuan aipatutako gutxieneko edukia.

d) Toki entitateak ekitaldian eman beharreko edo emandako abalei dagokienez:

- Abalen zerrenda. Bertan agertuko dira entitate abalatua, eragiketa abalatua eta beronen zenbatekoa eta mailegatutako edo mailegatu beharreko abaletik etor daitezkeen urteko obligazioak, hura burutuz gero.

14. artikulua . Kapitalaren partaiderik handiena toki entitatea duten merkataritzasozietateen gastu eta sarreraaurrikuspeneko orriak.

Aurrekontu Orokor Bakarraren urtearekin lotuenik dagoen merkataritza-sozietatearen ekitaldi ekonomikoko gastu- eta sarrera-aurrikuspeneko orriak, toki entitateari bidali behar zaizkionak, kapitalaren partaide bakarra barik partaiderik handiena toki entitatea duten merkataritza-sozietateei begira, honakook izanen dira.

a) Galera- eta irabazi-kontuaren aurrikuspena. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik, beronen erakunde autonomoetatik eta herri arloko gainerako erakundeetatik jaso beharreko aportazioak.

b) Benetako eta finantzazko inbertsioen aurrikuspen eta finantzaketa bezala definitzen den kapital-aurrekontua. Bereziki aipatu behar dira toki entitatetik, beronen erakunde autonomoetatik eta herri arloko gainerako erakundeetatik jaso beharreko aportazioak.

2. ATALA. AURREKONTUKO ABIABURUAK ETA KONTZEPTUAK

15. artikulua . Aurrekontuabiaburuak

Aurrekontu Orokorrean integratzen diren aurrekontuak, oro har, besteak beste, honako aurrekontu-abiaburuok kontuan hartuz egin eta burutuko dira:

a) Batasuna. Ekitaldi ekonomiko bakoitzerako Aurrekontu Orokor Bakarrak egon behar du, nortasun juridiko lokabearekiko entitate bakoitzeko aurrekontu batek osatuak.

b) Kutxa-batasuna. Aurrekontuko eta aurrekontuz kanpoko gastu eta sarrerak gauzatzen diren ordainketen eta kobrantzen burutzapenerako fondoak zentralizatuko dira.

c) Unibertsaltasuna eta aurrekontu gordina. Toki entitatearen Aurrekontu Orokorrak haren gastu eta sarrera guztiak sartuko ditu, ezer ezkutatu edo aipatu gabe.

Likidatutako eskubideak eta aintzatetsitako betebeharrak aurrekontuei zenbateko osoan aplikatuko zaizkie, betebeharrei likidatu edo/eta dagoeneko sartutako eskubideak txikituz jaramon egitea debekatuta geratuz, Legeak hori berariaz baimendu ezean. Ez dira txikipenak izanen, ondore horietarako, auzitegi edo agintari eskudunak ezegoki adierazten dituen sarrera-itzulketak.

d) Ukipenik eza. Toki entitatearen eta beraren erakunde autonomoen eta merkataritza-sozietateen baliabideak betebeharrak betetzekoak izanen dira, helburu zehatzak ukitzen dituzten sarrera espezifikoen kasuan izan ezik.

Beren izaerarengatik eta baldintza espezifikoengatik finantzatu beharreko gastuarekin zuzeneko erlazio objektiboa duten baliabideak bakarrik egonen dira helburu zehatzekin loturik, Legeetan berariaz ezarritako balizkoetan izan ezik.

Ukitutako finantza-baliabideak ez dira kutxa-batasunaren abiaburuaren salbuespenak izanen.

e) Finantza-oreka. Aurrekontu Orokorrean integratzen diren aurrekontuak hasierako mentsik gabe onetsi beharko dira, hau da, aurrekontu bakoitzean aurrikusitako sarrerak aurrikusitako gastuak baino handiagoak edo berauen berdinak izanen dira. Halaber, aurrekontuaren egitura kontuan hartuz, gastu arruntak ezin finantzatuko dira kapital-sarrerekin. Hala ere, legez ezarritako salbuespenak daude.

Era berean, sarreren eta gastuen arteko orekari, aurrekontu bakoitzekoari, burutzapenean eutsi behar zaio; horren ondorioz, aurrekontu-kredituetako gehikuntzak edo sarrera-aurrikuspenetako gutxikuntzak beraiek hitzartu edo aintzatesten diren ekitaldi berean konpentsatu beharko dira.

f) Burutzapen-urtekoa. Aurrekontu-ekitaldia egutegiko urtearekin bat etorriko da eta berari honakook egotziko zaizkio:

- Ekitaldi horretan likidatutako eskubideak, berauek datozen epealdia edozein delarik ere, eta

- Ekitaldi horretan aintzatetsitako betebeharrak.

Hala ere, beraien aintzatespen-unean indarrean dagoen aurrekontuko kredituei aplikatuko zaizkie foru dekretu honen 26.6 artikulura bildutako betebeharrak.

g) Espezialitatea. Gastuen izaera mugatzailea zehaztuko du, hiru aldetan. Hiru alde horiek honakook dira: koalitatiboa, koantitatiboa eta denborazkoa.

16. artikulua . Aurrekontukontzeptu ekonomikoak.

1. Gastu-aurrekontuaren 1., 2., 3. eta 4. kapituluetan sailkatuta daude eragiketa korronteengatiko gastuak edo gastu korronteak.

2. Gastu-aurrekontuaren 6., 7., 8. eta 9. kapituluetan sailkatuta daude kapital- eragiketengatiko gastuak edo kapital-gastuak.

3. Gastu-aurrekontuaren 1., 2., 3., 4. eta 9. kapituluetan sailkatuta daude eragiketa arruntengatiko gastuak edo gastu arruntak.

4. Sarrera-aurrekontuaren 1., 2., 3., 4. eta 5. kapituluetan sailkatuta daude eragiketa korronteengatiko sarrerak edo sarrera korronteak.

5. Sarrera-aurrekontuaren 1., 2., 3., 4. eta 5. kapituluetan sailkatuta daude eragiketa arruntengatiko sarrerak edo sarrera edo baliabide arruntak.

6. Sarrera-aurrekontuaren 6-9 kapituluetan sailkatuta daude kapital-eragiketengatiko sarrerak edo kapital-sarrerak.

7. Aurrezpen Gordina sarrera korronteen eta gastu korronteen arteko diferentziaz definituko da, 3. kapitulua baztertuta.

8. Aurrezpen Garbia aurrezpen gordinaren eta finantza-kargaren arteko diferentziaz definituko da: gastu-aurrekontuaren 3. eta 9. kapituluak.

BIGARREN KAPITULUA. AURREKONTU OROKORRAREN ONESPENA

1. ATALA. AURREKONTU OROKORRA EGIN ETA ONESTEA

17. artikulua . Egitea: organo eskudunak eta epeak

1. Toki entitatearen aurrekontuaren espedienteak presidentea izanen du buru. Presidenteak idazkaria eta kontu-hartzailea izanen ditu laguntzaile. Horren guztiaren helburua hura Aurrekontu Orokorraren espedientera sartzea izanen da.

2. Erakunde autonomoetako bakoitzaren aurrekontuaren espedientea, haien organo eskudunak hasieran proposatua, haiek menpean dituen toki entitateari bidaliko zaio urte bakoitzeko irailaren 15a baino lehen, zertarako-eta Aurrekontu Orokorraren espedientera sartzeko.

3. Toki entitateari osorik edo zatirik handienean dagozkion merkataritza-sozietateek hari urtero irailaren 15a baino lehen bidaliko dizkiote beren gastu- eta sarrera-aurrikuspenak, eta urteko jarduketa-, inbertsio- eta finantzaketa-programak, hurrengo ekitaldirakoak.

4. Aurreko ataletan aipatuta dauden aurrekontuen eta aurrikuspen-orrien oinarriaren gainean, entitatearen presidenteak Aurrekontu Orokorraren proiektua osatuko du eta, Idazkaritzaren eta Kontu-hartzailetzaren sintesi-txostenaren ostean, Korporazioaren Osoko Bilkurari bidaliko dio azaroaren 1a baino lehen, haren onespenerako, emendakinerako eta itzulketarako.

Idazkaritzari eta Kontu-hartzailetzari bidalita, Aurrekontu Orokorraren espedientea aztertzen ahalko da hamabost egunetik gorako epean, eta urriaren 20a baino lehen informa daiteke.

18. artikulua . Hasierako eta behinbetiko onespena. Argitaratzea eta komunikazioak.

1. Bakarra izanen den onespen-akordioak Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak zehaztu beharko ditu eta ezin izanen da aurrekontu horietarik ezein bereiz onetsi. Hala ere, haiek bereiz onetsi ahalko dira hura onetsi ostean sortutako erakunde autonomoen kasuan.

2. Osoko Bilkurak Aurrekontu Orokorra gehiengo soilez hasieran onetsi ostean, Idazkaritzan hura erakutsiko da hamabost asteguneko epean, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean erakusketa hori iragarri ostean, eta oholtzan, zertarako-eta auzokoek eta interesatuek espedientea aztertu eta egokiesten dituzten erreklamazioak egiteko.

Erreklamaziorik eginez gero, Osoko Bilkurak erreklamazioen ebazpenari eta Aurrekontu Orokorraren behin-betiko onespenari lotutako berariazko akordioa hartuko du.

Erreklamaziorik egin ezean, Aurrekontu Orokorra behin betiko onetsitzat hartuko da, lehenengo ahapaldian aipatutako jendaurreko erakustaldia pasa ostean.

3. Korporazioaren Osoko Bilkurak Aurrekontu Orokorra hura aplikatu behar den ekitaldiaren aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen onetsi beharko du behin betiko.

4. Aurrekontu Orokorra, behin betiko onetsia, Korporazioaren "Aldizkari Ofizial"-ean txertatuko da, hark horrelakorik izanez gero, eta, bera osatzen duten aurrekontuak kapituluka laburbilduta, Nafarroakoan.

5. Aurrekontu Orokorra beharrezko ekitaldian jarriko da indarrean, aurreko zenbakian aurrikusi bezala argitaratu ostean.

6. Nafarroako toki entitateek Nafarroako Gobernuaren Toki Administrazioko Departamentuari behin-betiko onespenaren oste-osteko 15 eguneko epean bidali beharko diote Aurrekontu Orokorraren espedientearen kopia.

7. Aurrekontu Orokorraren espedientearen kopia osoak, eta haren aldarazpenenak, jendearen eskura egon beharko du informazio-ondoreetarako, hura behin betiko onesten denetik ekitaldia amaitu arte.

19. artikulua . Behinbetiko onespenarekiko errekurtsoak.

1. Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren aurka jartzen ahalko dira uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 333. artikuluaren 1. zenbakian aipatuta dauden errekurtsoak.

2. Aurrekontuaren aurka errekurtsoak jartzeko legebideztaturik honakook daude, Nafarroako toki entitateen egintzak edo akordioak aurkaratzeko legebideztaturik daudenez gain:

a) Toki entitatearen lurraldeko egoiliarrak.

b) Elkargo Ofizialak, Ganbara Ofizialak, Sindikatuak, Elkarteak eta lanbide- edo ekonomia-interesak zaintzeko legez eratutako gainerako entitateak, haien alde jarduten dutenean.

3. Zergati batzuengatik bakarrik jartzen ahal dira errekurtsoak aurrekontuen kontra. Zergati horiek honakook dira:

a) Haien elaborazioa eta onespena Legera ez doitzea.

b) Toki entitateari eskatzen ahal zaizkion betebeharrak betetzeko beharrezkoa den kreditua albo batera lagatzea, legezko manua edo beste edozein legebidezko titulu betez, edo zainpetzea, haren eskumenekoak ez diren arretenerako

c) Aurrekontuan jarritako gastuei begira sarrerak agerian nahiko ez izatea, edo haiek berauek aurrikusita egotearen zergatiak diren beharrizanei begira.

4. Errekurtsoen xedeak toki entitateen aurrekontuen berdinketa ukitu edo aipatzen duenean, ebazpenaren aurretik Nafarroako Comptos Ganbarak irizpena eman beharko du, bi hilabeteko epean bidaliko duena, bere Foru Lege araupetzailean xedatutakoarekin bat etorririk.

2. ATALA. LUZATUTAKO AURREKONTUA

20. artikulua . Aurrekontuaren luzapena

Beharrezko aurrekontua ekitaldi ekonomikoa hasitakoan indarrean jarri ezean, foru dekretu honen 18.5 artikuluarekin bat etorririk, luzatutzat hartuko da automatikoki aurrekoa, bere Betearazpen Oinarriekin batera.

21. artikulua . Gastuaurrekontuan luzatutako kredituak.

1. Luzatutzat joko dira, gutxienez, aurreko aurrekontuaren hasierako kredituak, hurrengo puntuan aipatuta dauden kredituei dagozkienak izan ezik.

2. Luzapenak ez ditu honako ezaugarrietakoren bat duten zerbitzu eta funtzioetarako kredituak ukituko:

a) Aurreko ekitaldian burutu behar izatea. Hau da, etorkizunean errepikatzen ahal diren egitura-kredituen moduan ez definitzea.

b) Kredituz edo ekitaldi horretan bakarrik jasotzekoak diren beste sarrera espezifiko edo ukitu batzuen bitartez finantzatuta egotea.

22. artikulua . Luzapen automatikoa

Foru dekretu honen 20. artikulura bildutako luzapen automatikoa korporazioaren edo erakunde autonomoaren presidenteak eragin eta emandako ebazpenaren bitartezkoa da, kontu-hartzailearen txostenaren ostekoa.

Aurreko ahapaldian araupetutako ziozko ebazpena ekitaldiko lehenengo eguna baino lehen bidali beharko da.

23. artikulua . Aurrekontu Luzatuaren kredituen goranzko doikuntzak eta aldarazpenak.

1. Foru dekretu honen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera aurreko gastu-aurrekontuaren hasierako kredituak beherantz doitu ostean erreferentziazko hasierako gastu-kredituen muga globalari begirako marjina nahikoarekiko aurrekontu luzaturik lortuz gero, aurrekontu luzatuaren kredituak gorantz doitzen ahalko dira, kontu-hartzailearen txostenaren ostean eta korporazioaren presidenteak emandako ziozko ebazpenaren bitartez, baldin eta doikuntzak ekitaldian egin beharreko gastu-konpromezu irmoekin bat badatoz.

2. Aurreko puntua kontuan hartuz gastu-aurrekontuetako kredituak doitu ostean erreferentziazko hasierako gastu-kredituen muga globalari begirako marjinarik mantenduz gero, osoko bilkurak foru dekretu honen 33.2 artikuluan araupetutako tramiteekin luzatutako aurrekontuko goranzko doikuntzak onesten ahalko ditu.

3. Behin-betiko aurrekontua onetsi arte, aurrekontu luzatua foru dekretu honen 32. artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorririk aldarazten ahalko da.

24. artikulua . Akordioak Nafarroako Gobernuari bidaltzea.

Toki entitateek Nafarroako Gobernuaren Toki Administrazioko Departamentuari bidali behar beharko dizkiote onespenaren oste-osteko 15 eguneko epean, aurrekontu luzatua onestearen eta korporazioaren presidenteak bertan egindako goranzko doikuntzen ziozko ebazpenak edo osoko bilkurako akordioak, hala denean.

25. artikulua . Behinbetiko aurrekontua onetsi osteko doikuntzak

1. Behin-betiko aurrekontua urtarrilaren 1ean onetsiko da ondoreekin, eta bertan sartutako kredituak hasierako kreditutzakoak izanen dira.

2. Aurrekontu luzatuaren gainean egindako aldarazpenak eta doikuntzak hasierako kredituetan sartutzat izanen dira, kreditu-gerakinen erasketaren kasuan izan ezik, eta, beraz, aldarazpen horiek, aipatutako salbuespenarekin, deuseztatu beharko dira.

3. Osoko bilkurak behin-betiko aurrekontua onesteko akordioan xedatzen ahalko du aurrekontu luzatuaren gaineko aldarazpenak eta doikuntzak behin-betiko aurrekontuaren hasierako kredituen gainean egindakotzat hartzea.

4. Behin-betiko aurrekontua onetsita, hala denean, aurrekontu luzatuaren indarraldian egindako eragiketak estaltzeko beharrezko doikuntzak egin beharko dira.

HIRUGARREN KAPITULUA. GASTU-AURREKONTUKO KREDITUEZ

1. ATALA. GASTU-AURREKONTUKO KREDITUEN MUGAKETA

26. artikulua . Espezialitate koalitatiboa, koantitatiboa eta denborazkoa.

1. Gastuetarako kredituak berauek toki entitatearen Aurrekontu Orokorrean baimendutakoan egondako helburu espezifikorakoak bakarrik izanen dira, edo egokiro onetsitako haren aldarazpenengatikoak.

2. Baimendutako kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira.

3. Ezin hartuko da gastu-orrietan baimendutako kredituen zenbatekoa baino zenbateko handiagoa duen gastu-konpromezurik, eta zuzenbide osoko deusezak dira aipatutako araua hausten duten administrazioko egintzak, akordioak eta ebazpenak. Hala ere, kontuan hartuko dira dauden erantzukizunak.

4. Aurreko ahapaldietan aipatutako mugak betetzea hurrengo artikuluan aipatuta dagoenarekin bat etorririk kredituen lotespen juridikoa kasu bakoitzean ezartzen den mailan egiaztatu beharko da.

5. Aurrekontu bakoitzaren gastu-orriko kredituen pentsutan, eskuraketetatik, obretatik, zerbitzuetatik eta aurrekontuaren ekitaldiko egutegiko urtean egiten diren gainerako gastuetatik edo prestazio orokorretatik datozen obligazioak bakarrik hartzea egonen da.

6. Aurreko atalean xedatutakoa gora-behera, aintzatespenaren unean indarrean dagoen aurrekontuaren kredituei honako betebeharrok aplikatuko zaizkie:

a) Toki entitatearen aurrekontuen pentsutan ordainsariak jasotzen dituzten langileen aldeko atzerapenen likidaziotik ateratzen direnak.

b) Aurreko ekitaldietan behar bezala hartutako gastu-konpromezuetatik datozenak.

c) Salbuespen gisa, aurreko ekitaldietako betebeharrak, Osoko Bilkurak kredituaren gaikuntza edo gehigarria erabaki ostean.

27. artikulua . Kredituen lotespen juridikoa.

1. Aurrekontu-partidaren adierazpide kopuruztatua aurrekontu-kreditua da. Aurrekontu-partida hori, gutxienez, sailkapen funtzionalaren eta ekonomikoaren multzoak zehaztuko du.

2. Kredituen, berauen aldarazpenen eta gastua burutzeko eragiketen kontabilitate-erregistroa aurrekontu-partidaren gainean eginen da.

3. Gastuen zerga-kontrola lotespen juridikoaren mailaren gainean eginen da. Aurrekontua betearazteko oinarrietan lotespen juridiko hori araupetzen ez denean, kontrol hori aurrekontu-partidaren gainean eginen da.

4. Toki entitatearen aurrekontua betearazteko oinarrietan ezartzen ahalko da toki entitateak kudeaketarako egoki deritzen garapen funtzionalaren, ekonomikoaren eta kasu organikoaren mailetako gastuetarako kredituen lotespena.

5. Aurreko atalera bildutako ahalmena erabiltzen duten toki entitateek, edozein kasutan, lotespen mailari begirako honako mugok errespetatu beharko dituzte:

a) Sailkapen funtzionalari begira, funtzio-taldea.

b) Sailkapen ekonomikoari begira, kapitulua.

6. Ukitutako finantzaketarekiko gastu edo kredituak, gutxienez, lotespen koalitatiboarekikotzat hartu beharko dira beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan.

7. Oro har, lotespen juridikoko burtsek burtsa horietan dauden eta onetsitako aurrekontu-partidak bakarrik hartuko dituzte barnean. Hala ere, Osoko Bilkurak aurrekontua betearazteko oinarrietan araupetzen ahalko du burtsok zehaztutako burtsaren mailan lekua duen edozein gastu barnean hartzeko kontsiderazioa, aurrekontu-partida bertan egonez gero zein egon ezean.

Osoko Bilkurak aurreko ahapaldian araupetutako aukera burutzen duenean eta bere funtzioarengatik edo izaerarengatik zainpetutako aurrekontu-partida batean sartu ezin den gastu bat egiten denean, lotespen juridikoko burtsan beharrezko krediturik badago, gastu hori adierazten duen aurrekontu-kontzeptuan kontabilizatuko da, aurrekontu-partidarik egon ezean ere.

2. ATALA. GASTU-AURREKONTUEN KREDITUEN EGOERA

28. artikulua . Gastukredituen egoera

Gastu-aurrekontuan zainpetutako hasierako kredituek itxuratutako behin-betiko kredituak, 32. artikuluan aipatuta dauden aurrekontu-aldarazpenek gehitu edo gutxituak, oro har, hiru egoeratan egoten ahalko dira. Hiru egoera horiek honakook ditugu:

a) Eskura daitezkeen kredituak.

b) Erabiltzeke dauden kreditu atxikiak.

c) Eskuratu ezin diren kredituak.

29. artikulua . Eskura daitezkeen kredituak

Hasiera batean, gastuetarako behin-betiko kreditu guztiak eskura daitezkeen kredituak dira.

30. artikulua . Erabiltzeke dauden kreditu atxikiak

1. Erabiltzeke dauden kreditu atxikiak eskura daitezkeen kredituak ditugu baina kredituotan aurretiko kreditu-atxikipena gertatu da eskuragarritasun horren etorkizuneko galera baterako tramite-egintzen ondorioz, kredituaren zati bat beste partida bati transferitzeko edo gastu jakin bat baimentzeko.

2. Kredituaren atxikipena egintza bat da eta beraren bitartez luzatzen da, aurrekontu-partida bati begira, zenbateko zehatz baten bitartez gastu bat baimentzeko edo kreditu-transferentzia bat egiteko beharrezko saldoa dagoelako ziurtagiria, zenbateko berarengatik gastu edo transferentzia horretarako erreserba bat gertatuz.

3. Lehen aipatutako kreditu-saldoaren nahikotasunaren egiaztapena honela burutu beharko da:

a) Edozein kasutan, kredituaren lotespen juridikoa ezarrita dagoen mailan.

b) Beste aurrekontu-partida batzuetarako kreditu-transferentzietarako atxikipenen kasuan, aurreko atalean aipatutakoaz gain, kontrako ziurtagiria egiten zaion aurrekontu-partidaren beraren mailan.

4. Kredituen kudeaketa beren kontura duten eta gastu-programen arduradunak diren organo edo unitateek kreditu-existentziaren ziurtagiri egokiak eskatzen ahalko dituzte, gastu-espedienteen tramitazioaren ondoreetarako.

5. Kontu-hartzailea izanen da kreditu-existentziaren ziurtagiriak luzatzea dagokiona.

31. artikulua . Eskuratu ezin diren kredituak

Eskuratu ezin diren kredituetan eskuraezintasunaren adierazpena gertatu da, zeinen bitartez ibilgetu baita aurrekontu-partida baten kreditu-saldo osoa edo zati bat, ezin erabilizko adieraziz.

2. Eskuraezintasunaren adierazpenak ez du kredituaren deuseztapenik ekarriko, baina, ezin erabilizko adierazitako saldoaren pentsutan, ezin hitzartuko da gastu- edo transferentzia-baimenik, eta zenbatekoa ezin hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartuko da.

3. Toki entitatearen Osoko Bilkura izanen da kredituak eskuraezin eta berreskuragarri adieraztea dagokiona.

3. ATALA. AURREKONTU-ALDARAZPENAK

1. azpiatala. Arau Orokorrak

32. artikulua . Aurrekontualdarazpenen motak

Entitatearen eta beronen menpeko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuetan egiten ahalko diren kreditu-aldarazpenak honakook dira:

a) Aparteko kredituak.

b) Kreditu-gehigarriak.

c) Kreditu-zabalkuntzak.

d) Kreditu-transferentziak.

e) Kredituak sarrerengatik sortzea.

f) Kreditu-gerakinak sartzea.

g) Deuseztapenarengatiko baxak.

33. artikulua . Aurrekontualdarazpenak onetsi eta indarrean jartzea.

1. Edozein kasutan, Korporazioaren Osoko Bilkurak honako aurrekontu-aldarazpenok onetsiko ditu:

a) Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak.

b) Funtzio-talde ezberdinen arteko kreditu-transferentziak, baxak eta altak langile- kredituekin bat datozenean izan ezik.

c) Deuseztapenarengatiko baxak.

d) Kredituak sarrerengatik sortzea.

e) Aurreko letretan sartuta edo Aurrekontu Orokorraren onespen-unean hartutako Osoko Bilkuraren akordioa edo aurrekontua betearazteko oinarrietan araupetuta ez dauden aldarazpenak.

2. Osoko Bilkurak aurrekontu-aldarazpenen espedienteak Aurrekontu Orokorraren informazioari, erreklamazioari eta publizitateari buruzko tramite eta beharkizunen menpean onetsiko ditu, kredituak sarrerengatik sortzeari dagozkionak izan ezik. Horiek indarrean jartzeko nahikoa izanen da entitatearen osoko bilkuraren akordioa, 6/90 Foru Legearen 285.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3. Betearazpen-oinarrietan, Osoko Bilkurak zehazten duen organoak akordioa hartzeko prozedura zehazten ahalko du, eta haren betearazpena, artikulu honen lehenengo puntuko a), b), c) eta d) letretan ez dauden aurrekontu-aldarazpenei begirakoa.

Aldarazpen horiek, esku hartzeko ingerarik egon ezean, aurreko ahapaldian aipatutako akordioa hartzeko unean jarriko dira indarrean.

34. artikulua . Kontuhartzailetzaren txostena

Atal honetan adierazten diren aurrekontu-aldarazpen guztiak kontu-hartzaileari informatuko zaizkio.

2. azpiatala. Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak

35. artikulua . Kontzeptua

1. Aparteko kredituak gastu-aurrekontuaren aldarazpenak dira eta beraien bitartez esleitzen da hurrengo ekitaldira arte ezin berandu daitekeen eta krediturik ez duen gastu espezifiko edo zehatz bat egiteko kreditua.

Kreditu-gehigarriak ere gastu-aurrekontuaren aldarazpenak dira. Aldarazpenotan aurreko inguruabarrak bateratzen dira egin beharreko gastuari begira, eta aurrikusitako kreditua ez da nahiko eta ezin da zabaldu.

36. artikulua . Finantzaketa

1. Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak baliabiabide batzuekin finantzatzen ahalko dira bereizi gabe. Aukerako baliabide horiek honakook dira:

a) Diruzaintzako gerakin likidoa.

b) Aurrekontu arruntean aurrikusitako guztirakoen gainean benetan bildutako sarrera berri eta handiagoak.

c) Indarrean dagoen aurrekontuaren konpromezurik gabeko beste partida batzuen kredituen baxak edo deuseztapenak. Horien dotazioek txikitzen ahal direnak izan behar dute, zerbitzua nahasten ez dutenak.

2. Diruzaintzako gerakin likidoa foru dekretu honen V. kapituluaren 3. atalean ezarritakoarekin bat etorririk kalkulatuko da.

3. Artikulu honen lehenengo puntuko b) letrara bildutako finantzaketa egonen da, sarrera-aurrekontuaren 1-5 kapitulu ekonomikoei eta 6-8 kapituluetako kontzepturen bati dagozkion sarreren dirubilketa garbia hurrenez hurren kapituluon hasierako aurrikuspenak edo kontzeptu horretakoak baino handiagoa denean.

Finantzaketa hori gehikuntzaren zenbatekoan koantifikatuko da, kreditu-zabalkuntzak finantzatzeko dauden edo aurrekontuan kreditua sorrarazitako sarrerak kendu ostean.

4. Inbertsio-gastuetarako kreditu-gehigarriak eta aparteko kredituak finantzatzeko, aurreko puntuan adierazitako baliabideez gain, kreditu-eragiketetatikoak baliatzen ahalko dira.

5. Toki entitatearen Osoko Bilkurak finantzatzeko beste bitarteko batzuen eskastasuna aintzatesten badu, eta gehiengo osoz hartutako akordioaren bitartez, beharrezko eta premiazko berariaz adierazitako eragiketa arruntengatiko gastu berri edo handiagoak finantzatzeko benetan eskura daitezkeen baliabidetzat hartuko dira honako baldintzok batera gertatzen diren kreditu-eragiketetatik datozen baliabideak:

a) Beraien urteko guztirako zenbatekoa entitatearen Aurrekontuaren eragiketa arruntengatiko baliabideen 100eko 5ekoa baino handiagoa ez izatea.

b) Eragiketak berauek ituntzen dituen Korporazioa berriztatu baino lehen kitaturik geratzea.

37. artikulua . Tramitazioa eta frogagiriak

1. Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak emateko espedienteak Korporazioaren presidentearen aginduz hasiko dira, eta, hala denean, haren menpeko erakunde autonomoen organo eskudunen aginduz, kredituen kudeaketa beren kontura duten edo programen arduradunak diren unitateetan.

2. Espediente horrek neurriaren beharra frogatzen duen memoria bat izanen du, egin beharreko aldarazpen mota, horrek ukitzen dituen aurrekontu-partidak eta hura finantzatu behar duten bitarteko eta baliabideak zehaztu beharko dituena. Honakook kreditatu beharko dira:

a) Egin beharreko gastuaren izaera espezifiko eta zehatza, gastuak, identifikaturik, zehazturik eta koantifikaturik egon behar baitu.

b) Hurrengo ekitaldietarako berandutu ezina frogatzea.

c) Aurrekontuko gastuen orrian helburu espezifiko horretarako krediturik ez egotea, aparteko kredituaren kasuan, edo beharrezko partidako konpromezurik gabeko kreditu-saldoa nahikoa ez izatea eta hura zabaldu ezin izatea, kreditu-gehigarriaren kasuan. Krediturik eza edo kredituaren urritasuna lotespen juridikoa ezarrita dagoen mailan egiaztatu beharko da.

d) Proposatutako finantzaketa motarekin batera honakook kreditatu beharko dira:

- Diruzaintzako gerakin likidoarekin finantzatuz gero, beharrezko gerakin likidoaren existentzia.

- Sarrera berri edo handiagoekin finantzatuz gero, finantzaketaren askitasuna, aurreko artikuluaren 3. puntuan adierazitakoaren arabera.

- Beste partida batzuen kreditu-deuseztapenekin edo baxekin finantzatuz gero, txikitu nahi den kreditua duen partidako kreditu eskuragarriaren existentzia, bere lotespen juridikoko mailan egiaztatuarena, eta txikigarritasunaren justifikazioa, zerbitzu-prestazioko ondoreak eta aurrekontu-partida horien pentsutan eskatzen ahal den betebeharrik ez egotea adieraziz.

- Kreditu-eragiketen bitartez finantzatuz gero, Kontu-hartzailetzaren txostena, eragiketa hori ituntzeak 2/1995 Foru Legearen 130. artikuluan araupetutako baimena beharrezko duen zehaztuz; eta, aurreko artikuluaren 5. puntuaren kasuan, gainera, honakook agertarazi beharko dira: beste baliabide batzuen pentsutan gastua osorik edo partzialki finantzatu ezina, %5eko muga betetzea eta amortizazio-epea Korporazioa berriztatzeko epearen barruan doituta dagoelako egiaztapena.

3. Toki entitatearen edo erakunde autonomoaren beharrezko zerbitzuek espedientea osatu eta Kontu-hartzailetzak txostena egin ostean, hura presidenteak Korporazioaren Osoko Bilkurari bidaliko dio haren onespenerako.

38. artikulua . Herri lazeriako kasuak

Aparteko kredituak edo kreditu-osagarriak ematea helburu duten toki entitateen akordioak, herri lazeriaren edo horrelakoen kasuetan, berehala betearaziko dira. Hala ere, akordioen kontra erreklamazioak bultzatzen ahalko dira. Erreklamaziook aurkezpenaren ondorengo zortzi egunetan mamitu edo gauzatu beharko dira. Gaitziritzitzat hartuko dira erreklamazioak, beraiei buruzko ebazpenik ez bazaio epe horren barruan jakinarazten errekurtsogileari.

3. azpiatala. Zabaltzen ahal diren kredituak

39. artikulua . Kontzeptua

Kreditua zabaltzea gastu-aurrekontua gorantz aldaraztea da, beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan edo onespen-egintzan zehazki eta egokiro agertzen den partida zabalgarrietakoren batean aurrekontu-kreditua igotzea, hurrengo artikuluan eskatutako beharkizunak bete ostean eta kreditu-eragiketetatik ez datozen baliabide ukituen eraginkortasunaren arabera.

40. artikulua . Beharkizunak eta tramitazioa

1. Espreski ukitutako baliabideen bitartez finantzatutako gastuei dagozkien aurrekontu-partidak bakarrik adieraz daitezke zabalgarri.

2. Kreditua zabaltzeko espedienteetan, berauen tramitazioa beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan araupetuz gero, aurreko atalean zehaztutako bitarteko eta baliabideak espezifikatu beharko dira, gasturik handiena finantzatu behar dutenak. Hori kreditatu beharko da zabaldu nahi den kreditua ukitzen duten sarreren aurrikuspenean ezarritakoak baino eskubide gehiago irmo aintzatetsita.

3. Zabaltzen ahal diren kredituen espedienteak toki entitatearen edo erakunde autonomoaren organo arduradunak hasiko ditu, bere betearazpen- oinarriekin bat etorririk. Espedienteak ezezik, Kontu-hartzailetzaren txostena ere beharrezkoa da.

4. azpiatala. Kreditu-transferentziak

41. artikulua . Kontzeptua

Kreditu-transferentzia gastu-aurrekontuaren aldarazpena da eta beraren bitartez egozten da, haren guztirako zenbatekoa aldatu gabe, lotespen juridiko ezberdindun aurrekontu-partida baten edo batzuen kreditu baten zenbateko osoa edo partziala.

42. artikulua . Mugak

1. Edozein motatako kreditu-transferentziek honako mugok izanen dituzte:

a) Ez dituzte ukituko ez zabaltzen ahal diren kredituak ez ekitaldian zehar emandako aparteko kredituak.

b) Ezin txikituko dira gehigarriekin edo transferentziekin gehitutako kredituak, langile-kredituak ukitzen dituztenean baizik, ezta itxitako Aurrekontuetatik datozen konpromezurik gabeko gerakinen ondorioz sartutako kredituak ere.

c) Ez dute krediturik gehituko, beste transferentzia edo deuseztapenarengatiko baxa batzuen ondorioz txikitu denik. Hala ere, kredituak gehitzen ahalko dituzte langile-kredituak ukitzen dituztenean.

2. Aurreko mugek ez dituzte Osoko Bilkurak onetsitako administrazio-berrantolaketen ondorioz aldarazitako kredituei dagozkien kreditu-transferentziak ukituko, ezta aurrikusi gabeko programei dagozkien kreditu-transferentziak edo sailkatu gabeko funtzioak ere.

43. artikulua . Beharkizuna eta tramitazioa

1. Kreditua transferitzeko espedienteen tramitaziorako ezinbesteko beharkizuna izanen da kreditua laga behar duen aurrekontu-partidan beharrezko kreditua egotea eta lotespen juridikoa ezarrita dagoen mailako saldoaren askitasuna aurretik kreditatzea.

2. Beharrezko aurrekontua betearazteko oinarriek kreditu-transferentzien araubidea eta kasu bakoitzean haiek baimentzeko organo eskuduna ezarri beharko dituzte. Salbuespen gisa aipatu behar dira foru dekretu honen 33.1.b) artikulura bildutako transferentziak.

5. azpiatala. Sarrerengatiko sortutako kredituak

44. artikulua . Kontzeptua

Kredituak sarrerengatik sortzea gastu-aurrekontua gorantz aldaraztea da. Horretarako aurrekontu-partidaren dotazioa sortu edo gehitzen da. Kontua da kredituak zergekin lotuta ez dauden sarreren bitartez sortu edo finantzatzen direla. Sarrera horiek ez daude sarrera-orrietan aurrikusita. Gerta daiteke, halaber, aurrekontukoak baino eskubide gehiago aintzatestea, eta, hori dela eta, kredituak sortzea dago. Eskubide horiek beti izanen dute sortu beharreko gastuarekin lotura edo erlazioa.

45. artikulua . Kredituak sortzea ahalbidetzen duten sarrerak

Eragiketa batzuetatik datozen eta zerga-sarrerak ez diren sarrerek sortzen ahalko dute kreditua aurrekontuetako gastuen orrietan. Eragiketa horiek honakook dira:

Pertsona fisikoen edo juridikoen aportazioak edo aportaziorako konpromezu irmoak, beren izaerarengatik toki entitatearen edo erakunde autonomoen helburuetan sartuta dauden gastuak osorik edo toki entitatearekin edo beronen erakunde autonomoetakoren batekin batera finantzatzekoak.

b) Toki entitatearen edo beronen erakunde autonomoen ondasun material, inmaterial edo finantzazkoak besterenganatzea.

c) Zerbitzuak egitea.

d) Maileguak itzultzea.

46. artikulua . Sarreren beharkizunak

1. Kreditua sortzeko beharrezkoa izanen da aportaziorako konpromezu irmoaren erazko existentzia edo eskubidea aintzatestea.

2. Aportaziorako konpromezu irmoa egintza bat da eta, beraren bitartez, erakundeek edo pertsonek, publiko edo pribatuek, era garbian edo baldintzatuan gastu zehatz bat osorik edo partzialki finantzatu beharra dute. Finantzatu behar hori toki entitatearekin akordioa edo ituna eginez sortzen da.

3. Toki entitateek eta beronen erakunde autonomoek kreditua sortzen ahalko dute beren gastu-aurrekontuetan. Gehieneko zenbatekoa sarrera- edo aportazio-konpromezu irmokoa da.

4. Kreditua sortzea justifikatu duten eskubideak deuseztatzeak kreditu horien baxa ekarri behar du, edo, hala denean, finantzaketa berriaren dotazioa.

47. artikulua . Tramitazioa

Beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan kredituak sortzeko espedienteen tramitazioa araupetuko da.

6. azpiatala. Creditu-gerakinak sartzea

48. artikulua . Kreditugerakinaren kontzeptua

1. Kreditu-gerakinak aurrekontuaren itxieraren eta likidazioaren ondorioz sortzen dira eta gastatu edo derrigorrezkoak ez diren behin-betiko kredituek osatuta daude.

2. Kreditu-gerakinak honela sailkatuta daude: ezin erantsizkoak eta erasten ahal direnak.

49. artikulua . Ezin erantsizko kreditugerakinak.

1. Kreditu-gerakinak, aldi baterako espezialitatearen abiaburuaren ondorioz eta hurrengo artikuluan aipatuko diren salbuespenak besterik gabe, zuzenbide osoan deuseztatuta geratuko dira ekitaldia itxitakoan, eta, ondorioz, ezin sartuko dira hurrengo ekitaldiko aurrekontuan.

2. Ezin inoiz sartuko dira eskuraezin adierazitako kredituetatik datozen kreditu- gerakinak eta aurreko ekitaldian erantsitakoak. Hala ere, beraiek sartu ahalko dira, ukitutako sarreren bitartez finantzatutako gastu-proiektuen kasuan.

50. artikulua . Erasten ahal diren kreditugerakinak

1. Hurren-hurrengo ekitaldiko gastu-aurrekontuetako kredituetara sartzen ahalko dira kreditu batzuetatik datozen kreditu-gerakinak. Kreditu horiek honakook ditugu:

a) Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak, eta ekitaldiko azken hiruhilabetekoan hurrenez hurren eman edo baimendutako kreditu-transferentziak, eta haiek eman edo baimentzearen ondoriozko gastuetarako kredituak.

b) Aurreko ekitaldietan behar bezala hartutako gastu-konpromezuak babesten dituzten kredituak.

c) Kapital-eragiketengatiko kredituak.

d) Ukitutako eskubideen benetako bilketaren arabera baimendutako kredituak.

2. Hala ere, ukitutako sarreren bitartez finantzatutako proiektuak babesten dituzten kreditu-gerakinek nahitaez erantsi beharko dute, eta ezin aplikatuko zaizkie ekitaldietako muga-erregelak. Ez dute hori egin beharko, gastua betearazten hasteari edo jarraitzeari osorik edo partzialki utzi edo hori egitea ezinezkoa izanez gero.

51. artikulua . Finantzako mugak.

Kreditu-gerakinen erasketek, gainerako kreditu- aldarazpenek bezala, aurrekontu-orekaren abiaburua mantendu behar dute, horretarako beharrezko finantza-baliabideen existentziaren menpean jarriz.

52. artikulua . Erasteko prozedura. Lotespenburtsak.

1. Arau orokor bezala, kreditu-gerakinak jatorri-aurrekontuan lotespen-burtsa osatzen zuen edozein partidatara erasten ahalko dira. Arau orokor horrek muga bat du, erantsi beharreko kredituen babesean egin beharreko gastuen espezifikotasunaren ondoriozkoa, eta zehazki:

- 50.1 artikuluaren a) eta b) balizkoetan, erasketa kreditu-gerakin horiek sortu zituzten partidetan burutu beharko da.

- 50.1 artikuluaren d) balizkoan eta ukitutako finantzaketarekiko gastu-proiektuen kasuan, haiek finantzatzen dituzten sarreren eta kredituen arteko korrelazioa bete beharko da, zertarako-eta sarrerok ukitutako finantzaketa lortzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen jarraitzen duten gastuei aplikatzea bermatzeko.

- Erasketa burutu ostean, hark ukitutako partidak gerakinak sartzen diren aurrekontuaren kredituen lotespen juridikoaren mailekin bat etorririk zehaztutako beharrezko lotespeneko burtsan edo burtsetan integratuko dira, edozein kasutan haien lotespen koalitatiboaren izaera mantenduz.

53. artikulua . Tramitazioa

1. Kreditu-gerakinak hurrengo ekitaldiko aurrekontura aurrekontu-aldarazpen egokiaren bitartez sartuko dira espediente espezifikoak hasi ostean. Espedienteotan justifikatu behar da beharrezko finantza-baliabideen existentzia.

2. Kontu-hartzailetzak espedientea eta beharrezko finantza-baliabideen existentzia egiaztatuta, hura beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan araupetutakoaren arabera edo osoko bilkuraren akordioz tramitatuko da.

7. azpiatala. Deuseztapenarengatiko baxak

54. artikulua . Kontzeptua

1. Deuseztapenarengatiko baxa aurrekontu-partida bati esleitutako kredituko urripen osoa edo partziala dakarren gastu-aurrekontuaren aldarazpena da.

2. Deuseztapenarengatiko baxa eman dakioke gastu-aurrekontuko edozein kredituri kreditu- saldoaren beharrezko zenbatekora heldu arte, baldin eta dotazio hori zerbitzua nahasi gabe txikitzen edo deuseztatzen ahal bada.

3. Honakook dira kreditu-baxa sorraraz dezaketenak:

a) Diruzaintzako gerakin negatiboen finantzaketa, 2/1995 Foru Legearen 230.1 artikuluan araupetutakoaren arabera.

b) Aparteko kredituen eta kreditu-gehigarrien finantzaketa, 2/1995 Foru Legearen 213.1 c) artikuluan araupetutakoaren arabera.

c) Toki entitatearen Osoko Bilkuraren beste akordio batzuk betearaztea, hala nola, aurrekontu- oreka berriro ezartzeko hartzen direnak.

55. artikulua . Tramitazioa

Deuseztapenarengatiko baxen espedienteak presidenteak tramitatuko ditu, Kontu- hartzailetzaren Txostena ere beharrezkoa izanen delarik. Horiek Osoko Bilkurak onetsi behar ditu.

IV. KAPITULUA. GASTU-AURREKONTUA BETEARAZTEA

1. ATALA. ARAU ARAUPETZAILEAK

56. artikulua . Arau araupetzaileak

1. Toki entitateen eta berauen menpeko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuan zainpetutako behin-betiko kredituak 2/1995 Foru Legearen Hirugarren Izenburuaren II. Kapituluaren I. Atalarekin eta kapitulu honetan xedatutakoarekin bat etorririk betearaziko dira, eta, era osagarrian, entitate bakoitzak ematen dituen arauekin edo araudiekin eta aurrekontu bakoitza betearazteko oinarrietan dagoen araupeketarekin bat etorririk.

2. Toki entitateek aurrekontu bakoitza betearazteko oinarrietan arau batzuk ezarriko dituzte. Arau horiek gastu-aurrekontuak betearazteko prozedura araupetuko dute. Horretarako markoa legeek zehaztutakoa izanen da eta kontuan hartu beharko dira 2/1995 Foru Legearen 196. artikulua eta lege horren arau-garapena.

2. ATALA. GASTU-AURREKONTUA BETEARAZTEKO FASEAK

1. azpiatala. Arau Orokorrak

57. artikulua . Gastuen kudeaketak dituen faseak

1. Toki entitateen eta berauen erakunde autonomoen gastu-aurrekontuak fase batzuetan kudeatuko dira. Fase horiek honakook ditugu:

a) Gastua baimentzea.

b) Gastuaren antolaera eta konpromezua.

c) Betebeharraren aintzatespena eta likidazioa.

d) Ordainketa agintzea.

2. Ordainketarako agindua ez da kontabilitateari begira erregistratuko, hura behar bezala burutzea bermatzeko jarraipen egokia egin behar delarik. Beraz, beharrezko administrazio-egintzak bereiz edo batera ematen ahalko dira, eta ez dira kontabilitate nagusiko liburuetan islatuko, ezta aurrekontuaren betearazpen-orrian ere.

3. Era berean, ordainketaren antolamendurako aurreko puntuan aipatutako araupeketa aplikatzen ahalko da aurrekontu itxiko taldeetan eta aurrekontukoak ez diren taldeetan.

58. artikulua . Faseak pilatzea

1. Administrazio egintza batek aurreko artikuluan aipatutako gastu-aurrekontuaren betearazpen-faseetako bat baino gehiago hartzen ahalko du barnean. Beti errespetatu beharko dira zerbitzuak egiteko eta ondasunak eskuratzeko kontratuetako, inbertsioetako eta langileentzako ordainsarietako betebeharra antolatzeko eta aintzatesteko faseak ez pilatzea, baldin eta horiek elkarren ondorengo emate eta prestaziorik barnean badute eta koantifikatzen badute.

2. Toki entitateek beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan ezarri beharko dituzte gastuen izaera eta ekonomia eta bizkortasun administratiboaren irizpideak kontuan harturik fase batzuk administrazio-egintza bakarrean pilatzen diren balizko batzuk, aurreko puntuan ezarritakoarekin bat etorririk.

3. Edozein kasutan, akordioa hartzen duen organoak jatorrizko eta eskuordetutako eskumena izan beharko du bertan sartzen diren faseak erabakitzeko.

4. Fase bi edo gehiago pilatzen dituen administrazio-egintzak fase horiek administrazio- egintza bereizietan hitzartuko balira bezalako ondoreak izanen ditu.

59. artikulua . Betearazpenfaseetan eskuordetzea

Ekitaldi bakoitzerako aurrekontuaren betearazpen-faseek toki entitatean eta beronen erakunde autonomoetan ahalmena eman zaion organoak egin dituen ordainketen agindua eta gastuen betebeharren baimeneko, antolaerako edo konpromezuko, aintzatespeneko eta likidazioko eskuordetzeak bilduko dituzte. Eskuordetze iraunkorren kasuan nahikoa izanen da haiek biltzen dituzten akordioetara jotzea.

2. azpiatala. Gastua baimentzea

60. artikulua . Kontzeptua

1. Gastua baimentzea egintza bat da eta beraren bitartez hitzartzen da gastu zehatz bat egitea. Gastu horrek zenbateko bat du, zehatza edo gutxi gora-beherakoa. Horretarako, aurrekontu-kreditu bat osorik edo partzialki gordetzen da.

2. Baimentzea gastua betearazteko administrazio-prozeduraren hasiera da. Hala ere, ez dakar toki entitatetik edo beronen erakunde autonomoetatik kanpoko gainontzekoekiko harremanik.

61. artikulua . Gastua baimentzeko organo eskuduna

Aurrekontuan jarritako kredituen zenbatekoaren barruan, toki entitatearen presidenteari edo Osoko Bilkurari dagokio gastuak baimentzea, edo menpeko erakunde autonomoen beharrezko estatutuetan horretarako ahalmena eman zaion organoari, indarrean dagoen arautegiak ezartzen duen eskumen- eratxikipenarekin bat etorririk.

3. azpiatala. Gastuaren antolaera edo konpromezua

62. artikulua . Kontzeptua

1. Antolaera edo konpromezua egintza bat da eta beraren bitartez hitzartzen da, legez ezarritako tramiteak bete ostean, aurretik baimendutako gastuak egitea. Gastuen zenbatekoa zehatz-zehatza da.

2. Antolaera edo konpromezuak gainontzekoekiko garrantzi juridikoa du. Izan ere, horren bitartez, toki entitateak edo erakunde autonomoek gastu zehatz bat egin behar dute, bere zenbatekoan eta betearazpen-baldintzetan zehaztua.

63. artikulua . Antolaerarako organo eskuduna

Aurrekontuan jarritako kredituen zenbatekoaren barruan, toki entitatearen presidenteari edo Osoko Bilkurari dagokio gastuak antolatzea, edo menpeko erakunde autonomoen beharrezko estatutuetan horretarako ahalmena eman zaion organoari, indarrean dagoen arautegiak ezartzen duen eskumen- eratxikipenarekin bat etorririk.

4. azpiatala. Betebeharraren aintzatespena eta likidazioa

64. artikulua . Kontzeptua

Aurrekontu-betebeharraren aintzatespen eta likidazioa egintza bat da eta beraren bitartez adierazten da baimendutako eta konpromezupeko gastu batetik datorren eta entitatearen kontra eskatzen ahal den kreditu baten existentzia.

65. artikulua . Beharkizunak

1. Betebeharrak aintzatetsi baino lehen hartzekodunaren eskubidearen agiriak kreditatu beharko dira organo eskudunaren aurrean, eta, hala denean, prestazioa egitea, egun batean gastua baimendu eta konpromezupetu zuten akordioekin bat etorririk.

2. Toki entitateek honakook ezarriko dituzte aurrekontua betearazteko beharrezko oinarrietan:

a) Gastu motarekin bat etorririk betebeharraren aintzatespena justifikatzen duten agiri eta beharkizunak.

b) Dirulaguntzen jasotzaileek entitatearekiko zerga-betebeharrak beteta dituztela egiaztatu eta jasotako fondoen aplikazioa justifikatuko duten era.

66. artikulua . Organo eskuduna

Toki entitatearen presidenteari dagokio, edo menpeko erakunde autonomoen beharrezko estatutuetan horretarako ahalmena eman zaion organoari, legez hartutako gastu-konpromezuetatik datozen betebeharren aintzatespena eta likidazioa.

67. artikulua . Eskatzen ahal diren betebeharrak

1. Aurrekontuak betearaztetik ateratzen diren ordainketa-betebeharrak edo epaitza irmotik datozenak bakarrik eskatzen ahalko zaizkie toki entitateei. Lehenengoetarako mugak 2/95 Foru Legearen 208. artikuluan aipatuta daude. Bigarrenak berehala bete beharko dira, epaitza hori jakinarazi edo ezagutu eta berehala alegia.

2. Agintariaren edo auzitegiaren ebazpena betetzeak kopuruak abonatzea badakar eta ordainketa horren kontrako errekurtsorik aurkeztu ezin bada ohiko aurrekontu-bideen bitartez, haien ordainketa zatikatzen ahalko da bost urtekotan gehienez, aurrekontuetan printzipala gehi berandutza- korrituak Nafarroako Foru Ogasunaren zordunketetarako orokorrean ezarritako korritu- tasan zainpetuz.

5. azpiatala. Ordainketa-agindua

68. artikulua . Kontzeptua

Ordainketa-agindua egintza bat da eta beraren bitartez, aintzatetsitako eta likidatutako betebehar bat oinarri harturik, entitatearen Diruzaintzaren kontrako beharrezko ordainketa- agindua luzatzen da.

69. artikulua . Ordainketa agintzeko organo eskuduna

Toki entitatearen presidenteari edo menpeko erakunde autonomoen beharrezko estatutuetan horretarako ahalmena eman zaion organoari dagokio ordainketa agintzea.

70. artikulua . Fondoak antolatzeko plana

1. Ordainketa-aginduak luzatzea entitatearen presidenteak edo menpeko erakunde autonomoen beharrezko estatutuetan horretarako ahalmena eman zaion organoak berak zehazten dituen aldizkakotasunarekin eta indarraldiarekin ezartzen duen fondoen antolaera-planera egokituko da.

2. Fondoak antolatzeko planak ordainketetako lehentasunak ezarriko ditu. Besteak beste, hartutako betebeharren antzinatasuna eta langile- gastuen izaera kontuan hartuko dira irizpide bezala. Ordainketa guztiak entitatearen diruzaintza kudeatzeko eraginkortasun-abiaburuaren menpean egonen dira.

3. ATALA. JUSTIFIKATU BEHARREKO ORDAINKETAK

71. artikulua

"Justifikatu beharrekoak" izanen dira ordainketa batzuk. Ordainketa horietako frogagiriak, jasotzailearen eskubidea frogatzen dutenak, ezin dira haien luzapen-unean agertarazi.

72. artikulua . Beharkizunak

1. Entitateek aurrekontua betearazteko oinarrietan arau batzuk ezarri beharko dituzte, Kontu-hartzailetzaren txostenaren ostean. Arau horiek gastu-aurrekontuen pentsutan justifikatu beharreko ordainketa-aginduen luzapena araupetuko dute.

Arau horiek honakook zehaztu beharko dituzte:

a) "Justifikatu beharreko" ordainketetarako aginduak luzatu eta betearazteko era.

b) Muga koantitatiboak.

c) Haiek aplikatzen ahal zaizkien aurrekontu-partidak.

d) Justifikazioen araubidea.

e) Entitatearen interesak bermatzen dituzten beste inguruabar batzuk.

2. "Justifikatu beharreko" ordainketetarako agindua aurrekontuaren aurreko betearazpen-fase guztiak hitzartzeko organo eskudunaren arabera luzatuko da.

73. artikulua . Justifikazioa

1. Fondoen jasotzaileek, haiek jasotzen dituztenetik, betearazpen-oinarrietan araupetutako epean edo, horren ezean, hiru hilabeteko epean jasotako kopuruen aplikazioa justifikatu beharko dute. Jasotzaileak indarrean dagoen arautegiak ezartzen duen erantzukizun-araubidearen menpean egonen dira eta entitateari inbertitu edo justifikatu gabeko kopuruak itzuli beharko dizkiote.

2. Aurrekontua betearazteko oinarrietan ezarritako epean edo, horren ezean, frogagiriak ekarri osteko hilabetean onetsi edo hasiko du organo eskudunak, justifikatu gabeko zenbatekoei begira, indarrean dagoen aurrekontuaren itzulketarako espedientea.

3. Lehen aipatutako plan eta jarduketak beti egokituko dira, zertarako-eta justifikatu beharreko ordainketa eratu zen aurrekontu-ekitaldia itxitakoan gastuak edo itzulketak kontabilizatzea ahalbidetzeko.

4. ATALA. KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK

74. artikulua . Kontzeptua

1. Justifikatu beharreko fondo libratuek kutxa finkoko aurrerakinen izaera izaten ahalko dute ohiko arreta aldizkako edo errepikakorretarako. Horrelakoen artean honakook sartu beharra dago: dietak, lokomozio-gastuak, inbentariorik egin ezin zaion materiala, artapena eta antzeko ezagarriak dituzten beste batzuk.

2. Kutxa finkoko aurrerakintzat hartuko dira berehalako arretarako eta aurreko atalean aipatuta dauden gastuak egiten diren urteko aurrekontuaren geroko aplikaziorako ordaindegiei, kutxei eta gaikuntzei egiten zaizkien aurrekontuz kanpoko fondo-hornikuntza iraunkorrak.

75. artikulua . Beharkizunak

1. Toki entitateek beharrezko aurrekontua betearazteko oinarrietan ezarri beharko dituzte, Kontu-hartzailetzaren txostenaren ostean, kutxa finkoko aurrerakinak araupetzen dituzten arauak.

Arau horiek honakook zehaztu beharko dituzte:

a) Kutxa finkoko aurrerakinen bitartez jaramon egiten ahalko zaien gastuak dituzten aurrekontu- partidak.

b) Aurrekontukoa ez den kontzeptua.

c) Aurrerakinak izan dezakeen gehieneko muga koantitatiboa.

d) Fondoak berriro jartzeko araubidea.

e) Fondoen egoera eta antolaera.

f) Kutxa finkoarengatik emandako kopuruen kontabilitatea eta kontrola.

g) Entitatearen interesak bermatzen dituzten beste inguruabarrak.

2. Kutxa finkoko aurrerakinengatiko hornikuntzak gastuak baimentzeko organo eskudunak emandako ebazpenaren arabera burutuko dira eta, hasieran, horretarako zehazten den eta aurrekontukoa ez den kontzeptuari aplikatuko zaizkio.

3. Kutxa finkoko aurrerakinen zenbateko globala ezin izanen da inoiz izan toki entitatearen Osoko Bilkurak horretarako finkatzen duen kopurua baino handiagoa.

4. Kutxa finkoko aurrerakinek behar bezalako kontabilitate-jarraipena izanen dute.

76. artikulua . Fondoen justifikazioa eta birjarpena

1. Kutxa finkoko aurrerakinak jasotzen dituzten kutxazainek, ordaintzaileek eta gaituek beraiekin jaramon egindako gastuengatik kontu emanen dute, beraien diruzaintza-beharrizanek erabilitako fondoak berriro jartzea aholkatu ahala, betearazpen-oinarrietan toki entitatearen Osoko Bilkurak ematen dituen arauekin bat etorririk.

2. Organo eskudunak, gastuak eman eta onetsi ostean, fondoak berriro jartzeko ordainketa- aginduak baimenduko ditu, behar bezala justifikatutako kopuruak dagozkien aurrekontu-partideei aplikatuz eta haien zenbatekoan.

3. Ekitaldia amaitzean kutxazainen, ordaintzaileen edo gaituen eskuetan dauden inbertitu gabeko fondoak haiek erabiliko dituzte, hurrengo ekitaldian, aurrerakina ematearen helburuak izan ziren arretetarako.

4. Edozein kasutan, fondo hauen jasotzaileek aurrerakina eratu zen aurrekontu-ekitaldian zehar jasotakoen aplikazioa justifikatu beharko dute. Hori dela eta, artikulu honen 1. atalean aipatuta dauden kontuak eman beharko dituzte, zertarako-eta ekitaldia itxi baino lehen haiek behar bezala kontabilizatzeko.

5. ATALA. ITZULKETAK

77. artikulua . Indarreko Aurrekontuko itzulketak

1. Indarreko aurrekontuko itzulketatzat hartutako itzulketetan, betebeharraren aintzatespena, ordainketa materiala eta betebeharraren deuseztapena aurrekontu-ekitaldi berean gertatzen dira.

2. Indarreko aurrekontuko itzulketek kreditua berriro jarriko dute beharrezko zenbatekoan, beharrezko aurrekontu-partiden gastatu gabeko kreditua gehituz.

78. artikulua . Aurrekontu itxien itzulketak

1. Aurrekontu itxien itzulketatzat hartuko dira betebeharra aintzatetsi zenarena ez den ekitaldi batean gertatzen direnak.

2. Aurrekontu itxien itzulketak entitatearen sarrera-aurrekontuaren baliabideak dira.

6. ATALA. GASTU URTEANITZAK

79. artikulua . Kontzeptua

Gastu urteanitzak ditugu beren ondore ekonomikoak beraiek baimendu eta konpromezupetzen diren ekitaldiaren ondorengo aurrekontu-ekitaldietara zabaltzen dituztenak.

80. artikulua . Beharkizunak eta mugak

1. Gastu urteanitzak beren zenbateko globalean baimendu eta konpromezupetuko dira eta ekitaldi bakoitzerako aurrekontuetan zainpetzen den kredituaren menpean jarriko dira.

2. Gastu urteanitzen konpromezuak hartzen ahalko dira 2/95 Foru Legearen 225. artikuluan ezarritakoarekin bat etorririk.

3. Toki entitatearen Osoko Bilkurari dagokio toki entitatearen eta beronen erakunde autonomoen gastu urteanitzak baimendu eta antolatzea.

4. Etorkizuneko ekitaldietarako egozketarekiko gastuen baimenaren aurretik, Kontu-hartzailetzak baimendu beharreko gastu urteanitzaren finantza- ekonomiazko eraginak eta haren lau urteko inbertsio-planekiko eta finantzaketa-programekiko korrelazioa (hala denean) barnean hartzen dituen txosten bat eman beharko du.

81. artikulua . Faseak

1. Gastu urteanitzak, etorkizuneko ekitaldiei begirakoak, fase batzuetan kudeatuko dira. Fase horiek honakook dira:

a) Gastua baimentzea.

b) Gastuaren antolaera edo konpromezua.

2. Bi faseon edukia eta definizioa indarreko ekitaldiko beren betearazpen-fase korrelatiboena da. Fase hauek horien aldi berekoak dira.

3. Baimentzeko eta antolatzeko faseak administrazio-egintza bakarrean pilatzen ahal dira.

4. Aurreko puntuetan aipatuta dauden gastu-baimenei eta gastu-konpromezuei behar bezala jarraituko zaie era lokabean.

V. KAPITULUA. AURREKONTUEN LIKIDAZIOA

1. ATALA. AURREKONTUEN LIKIDAZIOA

82. artikulua . Itxiera eta likidazioa

Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak, eskubide-bilketari eta betebehar-ordainketari begirakoak, egutegiko urteko abenduaren 31n itxi eta likidatuko dira.

83. artikulua . Abenduaren 31n kobratu gabe dauden eskubideak eta ordaindu gabe dauden betebeharrak

1. Abenduaren 31n kobratu gabe dauden eskubideek eta ordaindu gabeko betebehar aintzatetsiek (indarrean dagoen aurrekontuarenek) auurekontu itxiak osatuko dituzte eta toki entitatearen diruzaintzaren eragiketatzat hartuko dira, haren kontura geratuko direlarik.

2. Aurrekontu itxien eskubide eta betebeharren izaeraren kaltetan joan barik, haiek ukitzen dituzten eragiketak indarrean dagoen aurrekontuari aplikatutako eragiketetarako eskatutako beharkizunekin prestatu, baimendu eta justifikatu beharko dira eta haien kontabilitatea indarrean dagoen aurrekontuarena kontuan hartu gabe garatuko da.

84. artikulua . Likidazioespedientearen onespena. Komunikazioak

1. Toki entitatearen presidenteari dagokio, Kontu-hartzailetzaren txostenaren ostean, toki entitatearen eta beronen menpeko erakunde autonomoen aurrekontuak likidatzeko espedientea martxoaren 1a baino lehen onestea, azken kasu horretan aurretik organo eskudunaren onespena beharrezkoa delarik.

2. Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak likidatzeko espedientearen kontu emanen zaio, onespena burutu ostean, Osoko Bilkurari beronek egiten duen lehenengo bilkuran.

3. Toki entitateek aurrekontua likidatzeko espedienteko onespen-akordioaren kopia bidaliko diote Nafarroako Gobernuaren Toki Administrazioko Departamentuari.

85. artikulua . Aurrekontua likidatzeko espedientearen edukia

1. Toki entitatearen eta beronen menpeko erakunde autonomoen aurrekontuak likidazeko espedienteak honakook izanen ditu:

a) Aurrekontuaren betearazpen-orria.

b) Kreditu-gerakinen orria.

c) Ukitutako finantzaketarekiko gastuen orria.

d) Aurrekontu itxien orri erakusgarria.

e) Aurrekontukoak ez diren zordunen eta hartzekodunen orria.

f) Ekitaldiko aurrekontu-emaitza.

g) Diruzaintzako gerakina.

2. Aurreko puntuan aipatutako aurrekontuaren likidazio-espedientearekin batera, Kontu-hartzailetzaren manuzko txostena bidali beharko da.

86. artikulua . Aurrekontuaren betearazpenorria

Aurrekontuaren betearazpen-orriak honakook agertaraziko ditu kontabilitateko instrukzio-arautegiekin bat etorririk:

a) Gastu-aurrekontuei begira: hasierako kredituak, berauen aldarazpenak eta behin-betiko kredituak, baimendutako eta konpromezupetutako gastuak, aintzatetsitako betebeharrak eta egindako ordainketak.

b) Sarrera-aurrekontuari begira: hasierako aurrikuspenak, berauen aldarazpenak eta behin- betiko aurrikuspenak, aintzatetsitako eta deuseztatutako eskubideak eta bildutako eskubide garbiak.

87. artikulua . Kreditugerakinen orria

Orri honek, kontabilitateko instrukzio-arautegiekin bat etorririk, aurrekontu-partida bakoitzerako agertaraziko du ezin erantsizkoak diren eta erasten ahal diren kreditu-gerakinen zerrenda. Erasten ahal diren kreditu-gerakinok konpromezupekoetan eta konpromezurik gabekoetan sailkatuko dira eta lotespen juridikoko burtsatan taldekatu.

88. artikulua . Ukitutako finantzaketarekiko gastuen orria

Ukitutako finantzaketarekiko gastuen orriak erakundeak egiten duen motetako bakoitzerako, bai gastu-aurrekontuari bai sarrera-aurrekontuari begirako betearazpenari buruzko informazioa erakutsiko du. Foru dekretu honen 98. artikuluan ezarritakoarekin bat etorririk kalkulatutako finantzaketa-desbideraketak agerian jarriko ditu, baldin eta horrelako desbideraketarik badago.

89. artikulua . Aurrekontu itxien orri erakusgarria

Aurrekontu itxien orri erakusgarriak, kontabilitateko instrukzio-arautegiekin bat etorririk, ekitaldi bakoitzari begirako bilakaera eta egoera erakutsiko ditu, aurrekontu itxietatik datozen eta kobratu beharrekoak diren eskubide eta aintzatetsitako betebeharrenak.

90. artikulua

Aurrekontukoak ez diren zordunen eta hartzekodunen orriak, kontabilitateko instrukzio-arautegiekin bat etorririk, aurrekontukoak ez diren kontzeptuetarako, ekitaldian egindako eragiketen xehetasuna agerian jarriko du, berauen egoera eta mugimendua erakutsiz.

2. ATALA. EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA

91. artikulua . Kontzeptua

Aurrekontu-emaitzak Osoko Bilkurak onetsitako aurrikuspenei begira lortutako oreka islatzen du, aurrekontuko sarreren eta gastuen multzokoa.

92. artikulua . Hasierako kalkulua

Ekitaldiko aurrekontu-emaitza ekitaldian likidatutako aurrekontu-eskubideen eta epealdi berean aintzatetsitako aurrekontu-betebeharren arteko diferentziak zehaztuko du. Eskubide eta betebeharrok beren balio garbien arabera hartuko dira, hau da, deuseztatuak diren eskubide eta betebeharrak kendu ostean.

93. artikulua . Hasierako kalkuluaren doikuntzak

Aurrekontu-emaitza, hala denean, inguruabar batzuengatik doitu beharko da. Inguruabar horiek honakook dira:

a) Ukitutako finantzaketarekiko gastuetatik datozen urteko finantzaketa-desbideraketak.

b) Diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako betebeharrak.

c) Merkataritzako eragiketen emaitza, merkataritzako, industriako, finantzazko edo antzeko jarduerak garatzen dituzten erakunde autonomoen kasuan.

3. ATALA. DIRUZAINTZAKO GERAKINA

94. artikulua . Diruzaintzako gerakinaren kontzeptua

Finantza-magnitude honek toki entitatearen edo beronen erakunde autonomoen finantzaketa-egoera islatzen du, aurrekontuen itxiera- eta likidazio-egunekoa.

95. artikulua . Guztirako diruzaintzako gerakinaren egitura

1. Ukitutako finantzaketarekiko gasturik edo aplikatu gabeko baliabide ukiturik egonez gero. guztirako diruzaintzako gerakina honelaxe banatu beharko da:

a) Ukitutako finantzaketarekiko gastuak egoteagatiko diruzaintzako gerakina.

b) Ukitutako baliabideak egoteagatiko diruzaintzako gerakina.

c) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

2. Diruzaintzako gerakina, aurreko puntuaren zati bakoitzean. presidenteak aurrekontuaren likidazioa onesten duen unean sortuko da.

3. Duruzaintzako gerakin likidoa, une orotan, diruzaintzako gerakinetik kreditu-aldarazpenak finantzatzekoak diren edo aldarazpenok finantzatzeko erabilitako zenbatekoak kentzetik ateratzen dena izanen da. Diruzaintzako gerakinen kontabilitate-kontrolak erabilita eta erabili gabe dauden zatiak une oro zehaztea ahalbidetu beharko du.

96. artikulua . Guztirako diruzaintzako gerakinaren kalkulua

1. Entitatearen guztirako diruzaintzako gerakinak ekitaldiko abenduaren 31ri dagozkion honako magnitudeok izanen ditu osagai:

Magnitude positiboak:

- Kobratzeko dauden eskubideak, bilgaitz-tzat edo ezin bilduzkotzat hartzen direnak kenduta.

- Diruzaintzako fondo likidoak.

- Ukitutako finantzaketarekiko gastuen finantzaketa-desbideraketa negatiboak, baldin eta berauek sortzen dituen finantzaketa diruzaintzako gerakina sortzen den ekitaldiaren ondorengo ekitaldietako aurrekontuetan jarrita ez badago.

Negatiboak:

- Ordaintzeko dauden betebeharrak.

2. Abenduaren 31n kobratu gabe dauden eskubideek honakook hartuko dituzte barnean:

a) Kobratu gabe dauden eta ekitaldian zehar likidatutako aurrekontu-eskubideak.

b) Kobratu gabe dauden eta aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontu-eskubideak.

c) Aurrekontukoak ez diren zordunak.

3. Abenduaren 31n ordaindu gabe dauden betebeharrek guztirako diruzaintzako gerakina urritu eta honakook hartuko dituzte barnean:

a) Ordaindu gabeko aurrekontu-betebeharrak, ekitaldian zehar aintzatetsiak.

b) Ordaindu gabeko aurrekontu-betebeharrak, aurreko ekitaldietan aintzatetsiak.

c) Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak.

4. Abenduaren 31ko diruzaintzako fondo likidoak entitatearen egun horretako diruzaintzako izakin guztiak dira, aurrekontukoak diren eta ez diren eragiketetatik datozenak. Finantza-aktiboen bitartez errentagarri bihurtutako diruzaintzako aldi baterako soberakinik egonez gero, soberakinak ere diruzaintzako fondo likidotzat hartuko dira.

97. artikulua . Kobratu gabe dauden eta bilgaitzak edo ezin bilduzkoak diren eskubideak

1. Arau orokor bezala, kobratu gabeko eskubide bilgaitz edo ezin bilduzkotzat hartuko dira ustez kobratuko ez diren eta, hortaz, finantzatzekoak izanen ez diren eskubideak.

2. Bilgaitz edo ezin bilduzkotzat hartzen diren eskubideen zenbatekoa banan-banan edo aurretik portzentaia bat finkatuz zehaztu ahalko da, honakook kontuan harturik: zorren antzinatasuna, haien zenbatekoa, baliabideen izaera, bilketa-portzentaia (bai borondatezko epealdikoa bai betearazpidekoa) eta toki entitateak era neurtuan ezartzen dituen gainerako balorazio-irizpideak.

3. Toki entitateak aurreko puntuan aipatutako balorazio-irizpideak ezarri ezean, kobratu gabeko eskubide bilgaitz edo ezin bilduzkotzat hartuko dira itxieran aurreko ekitaldian likidatutako aurrekontu-eskubideekin bat datozen %50 zordun eta itxieran aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontu-eskubideekin bat datozen %100 zordun. Halaber, bilgaitz edo ezin bilduzkotzat hartuko dira mugaeguna aurrekontuaren itxiera-dataz geroztikoa izan duten aurrekontuz kanpoko eskubideekin bat datozen zordunak. Egun horrek gutxienez urte eta erdi lehenagokoa izan behar du.

4. Edozein kasutan, eskubidea bilgaitz edo ezin bilduzkotzat hartzeak ez du haren deuseztapenik ekarriko, ezta haren kontuetako baxarik sorrarazi ere.

98. artikulua . Ukitutako finantzaketarekiko gastuen finantzaketadesbideraketak, pilatuak eta urtekoak

1. Finantzaketa-desbideraketa pilatutzat hartuko dira benetan egindako sarrerak edo gastu zehatz bakoitza ukitutakoak aurrekontua likidatu arte egindako guztirako gastuaren arabera lortu behar zen beren zenbatekoarekin konparatzetik lortutako zenbatekoak.

2. Benetan egindako sarrerak, gastu zehatz bat ukitutakoak, gastuaren hasieratik aurrekontua likidatzen den unera arte aintzatetsitako eskubide garbi guztiek osatuta egonen dira.

3. Aurrekontua likidatu arte egindako guztirako gastuaren arabera lortu beharko zen sarreren zenbatekoa kalkulatzeko, gastuaren hasieratik likidaziora arte aintzatetsitako betebehar garbiak beharrezko finantzaketa-portzentaiarekin neurtuko dira.

4. Urteko finantzaketa-desbideraketatzat hartuko dira urtean benetan egindako sarrerak edo gastu zehatz bakoitza ukitutakoak urtean egindako guztirako gastuaren arabera lortu behar zen beren zenbatekoarekin konparatzetik lortutako zenbatekoak.

5. Kasu bakoitzean, finantzaketa-desbideraketa, bai gastu zehatz bat ukitutako sarrera guztietarako bai gauzatutako sarreretarako, hura finantzatzen duten sarreren aurrekontuaren aplikazioen bitartez lortuko da.

99. artikulua . Ukitutako finantzaketarekiko gastuak egoteagatiko diruzaintzako gerakina

1. Diruzaintzako gerakin hau ukitutako finantzaketarekiko gastuen finantzaketa- desbideraketa positibo pilatuen batuketak osatuta egonen da. Beraz, positiboa edo deuseza bakarrik izan daiteke.

2. Pilatutako finantzaketa-desbideraketa positiboak aske barik helburu espezifiko batera mugatuak diren finantzaketa-gaindikinak dira.

100. artikulua. Ukitutako baliabideak egoteagatiko diruzaintzako gerakina.

Diruzaintzako gerakin hau finantzatu beharreko proiektuetan oraindik gauzatu ez diren baliabide ukituen batuketak osatuta egonen da, zehaztu gabeko ukipen edo jomuga generikoari dagokiolarik. Beraz, positiboa edo deuseza bakarrik izan daiteke.

101. artikulua. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina entitateak edozein motatako gastuak finantzatzeko duen guztirako diruzaintzako gerakinaren zati askea da. Beraz, guztirako diruzaintzako gerakinaren eta ukitutako finantzaketarekiko gastuak egoteagatiko diruzaintzako gerakinaren eta ukitutako baliabideak egoteagatiko diruzaintzako-gerakinaren batuketaren arteko diferentziaren arabera kalkulatuko da.

102. artikulua. Diruzaintzako gerakina finantzabide bezala.

1. Diruzaintzako gerakin likidoa aurrekontuaren kreditu-aldarazpenak finantzatzeko baliabidea da.

2. Edozein kasutan, ukitutako diruzaintzako gerakinak finantzabide bezala erabiltzea hala denean ekitaldian finantzaketaz hornitu den gastu orokorretarako diruzaintzako gerakin negatiboaren zatiak gehitutako guztirako diruzaintzako gerakin likidoaren magnitude positiboak zehaztuko du gehienez.

3. Diruzaintzako gerakin likidoa finantzabide bezala erabiltzeak ez du ekarriko aurrekontu-eskubideen aintzatespenik ez likidaziorik.

4. Diruzaintzako gerakina finantzabide bezala erabiltzen denean, banaka identifikatu beharko dira lotespen juridikoko burtsak, edo finantzatu beharreko aurrekontu-partidak, beraiek ezarrita egon ezean, zertarako-eta foru dekretu honen 93.b) artikuluan aipatutako doikuntzan erabilitako betebehar aintzatetsiak koantifikatu ahal izateko. Informazio hori beharrezko aurrekontu- aldarazpenaren onespen-akordiora bilduko da.

103. artikulua. Diruzaintzako gerakina finantzaketabeharrizan bezala.

1. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinak, negatiboa bada, finantzaketa-beharrizanaren izaera izanen du. Kapital-eragiketetako finantzaketarik ezak sorrarazitako diruzaintzako gerakin honen zatia, kontu-hartzailetzaren txostenean agertuz gero, epe luzerako kreditu-eragiketa bat itunduz finantzatzen ahalko da, edo kapital-eragiketetarako beste edozein finantzaketa-eraren bitartez.

2. Aurreko zenbakian estalirik ez dagoen diruzaintzako gerakinaren zatia mentsa izanen da, 2/95 Foru Legearen 230. artikuluarekin bat etorririk gertatua.

Xedapen Iragankorrak Lehenengoa

Ez dago 13. artikulura bildutako Aurrekontu Orokorraren baterakuntza-orria zertan bete, aplikatzen ahal den baterakuntza-arautegia garatzen ez den bitartean. Hala ere, artikulu horren 2. puntuko salbuespena kontuan hartuko da. Bitartean, toki entitateak hori egitea erabakiz gero, baterakuntza-prozesuak onartu ohi diren baterakuntza-irizpideetara doitu beharko du.

Xedapen Iragankorrak Bigarrena

50. artikuluan araupetutako kreditu-gerakinen erasketan kontuan hartu beharko dira, hura indarrean jartzen den urtean, aurrekontu-egituraren arautegi berriak eragindako aldaketak.

Xedapen Iragankorrak Hirugarrena

Dekretu hau aplikatzen den lehenengo urtean, diruzaintzako gerakin likidoa aurreko ekitaldia ixtean kalkulatutako Diruzaintzako Gerakinetik lortuko da, azken horri aplikatzen ahal zaion arautegiaren arabera.

Azken Xedapenak Lehenengoa

Toki Administrazioko kontseilariak beharrezko Foru Aginduaren bitartez araupetzen ahalko du foru dekretu honetan eskatutako informazioa euskarri magnetikoan edo bide telematikoz bidaltzea. Informazio hori paperezko euskarrian bidali behar da foru agindu hori onetsi arte.

Azken Xedapenak Bigarrena

Foru dekretu hori berau "Nafarroako ALDIZKARI OFIZIAL"ean jartzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean. Hala ere, bera 2000ko urtarrilaren 1az geroztik nahitaez aplikatu beharko da; eta, nahi izanez gero, Toki Administrazioko Departamentuak aurretik baimenduta, 1999ko ekitaldian zehar aplikatzen ahalko da.

Iruñean, mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko irailaren hogeita batean.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Miguel Sanz Sesma.-Toki Administrazioko kontseilaria Rafael Gurrea Induráin.

Iragarkiaren kodea: a9809235

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web