(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

37/2020 FORU AGINDUA, APIRILAREN 8KOA, HEZKUNTZAKO KONTSEILARIAK EMANA, HEZKUNTZA DEPARTAMENTUAREN ZERBITZUAN ALDI BATERAKO KONTRATUEKIN IRAKASLE LANPOSTUETAN ARITU NAHI DUTEN IZANGAIEN ZERRENDAK KUDEATZEKO ARAUAK ONESTEN DITUENA

BON N.º 84 - 23/04/2020  IV. ERANSKINA


Zioen azalpena

Aldi baterako kontratuekin eta araubide administratiboan irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 7ko 51/2018 Foru Aginduaren bidez arautu dira orain arte.

Foru agindu hori, ordea, baliogabe deklaratu dute Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko zenbait epaik, haren tramitatzean formazko akats bat egin zelako, alegia, ez zelako bete aldez aurreko kontsultaren tramitea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluak ezartzen duena. Epai horiek ez dira oraindik irmoak, haien inguruko intzidente prozesal batzuk ebazteko daudelako.

Epai horiek irmo bihurtuz gero, Hezkuntza Departamentuak ez luke aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko araurik izanen, eta beraz, beharrezkoa da aurrea hartzea arau-hutsune hori gertatzeko aukerari.

Foru agindu honen helburu nagusia aipatutakoa bada ere, orain indargabetuko denak indarra izan duen bitartean atzeman da zenbait puntu daudela hobetzeko modukoak, eta hobekuntza horiek luza gabe egin daitezke, geroago aldaketa sakonagoak egitea galarazi gabe; honakoak dira:

Kudeaketa arauetan aurreikusirik dagoenez, kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendan edo kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean lehendik dauden izangaiek nahitaez aurkeztu behar dute beren kidego, espezialitate eta hizkuntzari dagokion oposizioaldiko lehen ariketara, zerrenda orokorrean jarraitu nahi badute, bestela zerrendatik kanpo geldituko baitira, salbu eta 6. artikuluan xedatutakoaren kasuan.

Horrek disfuntzio larri bat eragiten du, hautapen prozesuetan islatzen dena; izan ere, arau horrek behartzen ditu prozesuetara aurkeztera horiek gainditzeko asmoa dutenak ez eze -normala den bezala-, lehenagotik zerrendetan egon eta horietan jarraitzea beste asmorik ez dutenak ere.

Ondorio hori saihesteko, 5.1.B) artikulua aldatzen da, honela: zerrendetan lehendik sartuta dagoenak bertan jarraitzeko, aski izanen da hautapen prozesuko edozein espezialitate eta hizkuntzatara aurkeztea.

Beste alde batetik, “landa eskola” deitutakoetan, hau da, ondorio hauetarako, guztira bost unitate edo gutxiago duten haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan, betidanik zailtasunak izan dira langileen plantillak egonkortzeko. Ikastetxe hauetako lanpostu hutsak betetzen zailak direla ulertuta, zenbait abantaila ezartzen dira horietara aurkezten direnentzat, betetzen eta egonkortzen laguntzeko asmoz. Neurri horien helburua da 2019-2023 legealdiko Akordio Programatikoaren 3.1.21 puntua betetzea, non landa eskolen aldeko apustu garbia egiten baita, betiere “haien antolaketa, funtzionamendua eta plantillak aintzat hartuta”, eta berariaz aipatzen baitira hura egonkortzea lortzeko neurriak.

Amaitzeko, kudeaketa arauen 7.7 eta 8.9 artikuluetan aurreikusirik dagoenez, “artikulu honen babesean eratzen diren aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda berariazkoak [probak eginez nahiz probarik gabe] indarrean egonen dira kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko beste deialdi bat ebatzi arte.”

Planteatzen den aldaketaren helburua da saihestea zerrenda berariazko horiek (besteekin behar bezala ordenatzea galarazi gabe) indarra gal dezaten nahitaez kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko hautapen prozedurak egiten direnean, horren ondorio bakarra delako zerrendak prestatzen egindako lana eta ahalegina errepikatzea. Beraz, indarraldia mugagabea izatea planteatzen da.

Foru agindu hau unibertsitatetik kanpoko irakasleen Mahai Sektorialeko sindikatuekin negoziatu da, baina ez da akordiorik lortu.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1 g) artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. artikulua . Xedea eta aplikazioeremua.

1. Foru agindu honen xedea da, alde batetik, irakasle lanpostuak aldi baterako kontratazioaren bitartez betetzeko prozedura arautzea, eta bestetik, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko irakasle lanpostuetan aldi baterako kontratazioaren bidez aritzeko izangaien zerrendak kudeatu eta arautzea.

2. Hemen biltzen den araudiari jarraikiz aldi baterako kontrataziorako eratzen diren izangai zerrendak, bai eta zerrenda horiek kudeatzeko arauak ere, foru agindu honek indarra hartzen duen unean berean hasiko dira aplikatzen, lehenengo xedapen iragankorrean xedatutakoa galarazi gabe.

2. artikulua . Kontratazio modalitateak.

Hezkuntza Departamentuak irakasleak kontratatzen ahalko ditu hezkuntza arloan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko, bai eta lanpostuen titularrak ordeztu ahal izateko ere, hori bidezkoa denean.

Administrazio kontratua izanen da erabiliko den kontratazio modalitatea, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen Estatutuan eta hura garatzen duen araudian xedatutakoari jarraikiz.

Iraupena ezin da urtebetetik gorakoa izan, eta ez du inola ere gaindituko hurrengo ikasturtearen hasiera eguna.

3. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak.

Hezkuntza Departamentuak kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean osatzen ahalko ditu aldi baterako kontrataziorako izangai zerrendak. Horietan lehentasun hurrenkera hau izanen da:

Lehena. Lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrenda, hau da, oposizioaldia gainditu arren, kasuan kasuko deialdiko sarrerako hautapen prozedura gainditzen ez duten pertsonek osatzen dutena.

Bigarrena. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorra.

Hirugarrena. Aldi baterako kontrataziorako izangaien berariazko zerrendak, hautapen proben deialdiaren bidez edo zerrendak irekitzeko deialdiaren bidez osatuko direnak.

Laugarrena. Enplegu zerbitzu publikoen bitartez hautatutako izangaien zerrendak.

4. artikulua . Lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrenda.

1. Lanposturik lortzen ez duten izangai gaindituen zerrendan egonen dira, Hezkuntza Departamentuak kasuan kasuko kidegoan, espezialitatean eta hizkuntzan irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko egindako azken deialdiko oposizioaldia gainditu arren, lanposturik eskuratzen ez duten izangaiak.

2. Lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendan izangaiak honela ordenatuko dira kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzari dagokion zerrendan: oposizioaldian eta lehiaketaldian lortutako puntuazioen batuketa ponderatuaren ondorioz ateratzen den puntuazioaren arabera.

Aurrekoa gorabehera, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonak abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera kontratatuko dira, horren bidez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen Estatutua.

3. Artikulu honetan xedatutakoari jarraikiz osatzen diren zerrendak indarrean egonen dira harik eta aldi baterako kontrataziorako beste zerrenda bat onesten den arte kasuan kasuko irakasle kidego, espezialitate eta hizkuntzan oposizioaldia bai baina hautapen prozesua gainditzen ez duten izangaiekin.

5. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorra.

1. Honako pertsona hauek osatuko dute aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorra kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean:

A) Hezkuntza Departamentuak dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzarako deitutako sarrerako azken hautapen prozeduran aurkeztu diren izangaiak, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Oposizioaren lehenengo ariketara aurkeztu izana.

b) Oposizioaldian puntuazio positiboa jaso izana.

c) Foru agindu honen I. eranskinean espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako zehazten diren titulazio baldintzak betetzea.

Baldintza hori ez da frogatu beharko baldin eta pertsona hori lehenagotik badago kidego, espezialitate eta hizkuntza horretako zerrenda indardun batean.

d) Foru agindu honen 14.1 artikuluko f) eta g) ataletan agertzen diren baldintzak betetzea.

e) Hautapen prozesuko ariketa praktikoa gainditu izatea zerrenda orokorraren parte izateko sarrerako hautapen prozeduraren deialdiak berak zehazten dituen espezialitate eta hizkuntzetan.

Atal honetako erregulazioaren arabera zerrenda orokorrean sartzen diren pertsonak bertan ordenatzeko, kontuan hartuko da sarrerako hautapen prozedurarako eskaerak aurkezteko epearen barrenean aurkeztutako merezimenduei foru agindu honen II. eranskineko baremoa aplikatzetik ateratzen den puntuazioa.

B) Kasuan kasuko kidegoan, espezialitatean eta hizkuntzan sartzeko azken hautapen prozesuaren ondorioz sortutako aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda berriak onesten diren unean indarra duten zerrenda orokorretan ageri diren izangaiak, baldin eta ondoko beharkizunak betetzen badituzte:

a) Hezkuntza Departamentuak onetsitako deialdi beraren arabera irakasleen beste kidego, espezialitate edo hizkuntza batean sartzeko hautapen prozedurako oposizioaldiko lehenengo ariketara aurkeztu izana.

b) Oposizioaldian puntuazio positiboa jaso izana.

Atal honetako erregulazioaren arabera zerrenda orokorrean sartzen diren izangaiak bertan ordenatzeko, kontuan hartuko da sarrerako hautapen prozedurarako eskaerak aurkezteko epearen barrenean aurkeztutako merezimenduei foru agindu honen II. eranskineko baremoko irakasle gisa duten esperientziaren atala aplikatzetik ateratzen den puntuazioa.

C) Hezkuntza Departamentuak dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko hautapen prozedura deitzen duen ikasturtean zerbitzuak gutxienez kontratu baten bidez eman dituzten irakasleak, betiere kontratu hori bukatzean izangaiak jarraitzen badu kidego, espezialitate eta hizkuntza horretarako aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean edo lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendan.

Atal honetan jasotzen den erregulazioaren arabera zerrenda orokorrean sartutako izangaiak puntuaziorik gabe agertuko dira zerrendan, aurreko bi ataletan aipatu direnen atzetik, eta beren artean ordenatuko dira jatorrizko zerrendetan zuten ordena berarekin.

2. Aurreko ataleko A) eta B) letretako izangaien artean berdinketarik gertatuz gero, hurrengo irizpideak hurrenez hurren kontuan hartuta erabakiko da:

a) Merezimenduen baremoko ataletan puntuaziorik handiena ateratzea, II. eranskinean agertzen diren hurrenkerari jarraikiz.

b) Merezimenduen baremoko azpitaletan puntuaziorik handiena ateratzea, II. eranskinean agertzen diren hurrenkerari jarraikiz.

c) Lehenbiziko deituraren ordena alfabetikoa, eta, behar izanez gero, bigarrenarena, Hezkuntza Departamentuan letra horiek zehazteko egindako azken zozketaren arabera.

3. Kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorra indarrean egonen da harik eta izangai zerrenda orokor berri bat onetsi arte, kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko hurrengo deialdia ebatzi ondoren.

6. artikulua . Lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendetan eta aldi baterako kontrataziorako zerrenda orokorrean mantentzea.

Aurreko bi artikuluetan xedatutakoa galarazi gabe, Hezkuntza Departamentuak kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko egindako azkeneko hiru deialdietatik edozeinetan parte hartu duten pertsonek segitzen ahalko dute lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendetan eta aldi baterako kontrataziorako zerrenda orokorrean, foru agindu honen hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoarekin bat.

Hori horrela, kontrakoa berariaz eskatu ezean, Administrazioak, ofizioz, azkeneko hiru deialdietatik edozeinetan lortutako notarik altuena mantenduko die pertsona horiei.

7. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaien berariazko zerrendak.

1. Hezkuntza plangintzaren beharrak ikusita, Hezkuntza Departamentuak berariazko zerrendak irekitzea erabakitzen ahalko du, proba bat gainditzea eskatzen ez den espezialitate eta hizkuntzetarako. Kasu horietan, interesdunak berariazko zerrendetan sartzen ahalko dira eskabide bat aurkeztuz eta kasuan kasuko deialdian kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako eskatzen diren baldintzak frogatuz, foru agindu honetan xedatutakoarekin bat.

Orobat, Hezkuntza Departamentuak berariazko zerrenda horiek irekitzea erabakitzen ahalko du, bakar-bakarrik, kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako baldintzak betetzeaz gain, berariazko profil jakin bat frogatzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztenentzat.

Aurreko bi paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, Hezkuntza Departamentuak ikasturte bakoitzean gutxienez bi aldiz irekiko ditu berariazko zerrendak.

2. Izangaiak berariazko zerrendetan sartzeko deialdiak Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko dira. Gehienez hogei egun naturaleko epea izanen da eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko, deialdia argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren ebazpen baten bidez onetsiko dira deialdiaren ondoriozko behin-behineko zerrenda berariazkoak, baita eskatutako baldintzak ez frogatzeagatik onartzen ez diren izangaien zerrendak ere.

Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko da. Ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Parte-hartzaileek hamar egun balioduneko epea izanen dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik aurrera, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari erreklamazioak eta zuzenketak aurkezteko.

4. Bidezko diren erreklamazioak kontuan hartu ondoren eta eskatutako zuzenketak egin ondoren, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez onetsiko dira deialdiaren ondoriozko behin betiko zerrenda berariazkoak, baita eskatutako baldintzak ez frogatzeagatik onartzen ez diren izangaien zerrendak ere.

Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko da. Ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

5. Izangaiak berariazko zerrendetan ordenatzeko, kasuan kasuko zerrendan sartzeko betebehar gisa alegatutako tituluaren ikasketa ziurtagiri pertsonalean agertzen den batez besteko notari erreparatuko zaio, foru agindu honen III. eranskinean jasotako zehaztapenekin bat.

Berdinketarik gertatuz gero, eskabideak zer sarrerako ordena duen Nafarroako Gobernuan, horren arabera ebatziko da.

6. Behar bezala justifikatutako presako arrazoiak direla kausa, beharrezkoa bada kontratazioa egitea artikulu honen aurreko ataletan ezarritako tramiteak bete baino lehen, Hezkuntza Departamentuak ahalmena izanen du jasotako eskaerak kasuan kasuko espezialitate eta hizkuntzarako erabiltzeko, aurkeztu diren ordenari jarraikiz, eta kontratazioa eskainiko die eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonei, ordena hori errespetatuz.

7. Artikulu honen arabera eratzen diren aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda berariazkoak indarrean egonen dira kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko beste deialdi bat ebatzi arte.

8. artikulua . Probetarako deialdien bidez eratzen diren berariazko zerrendak.

1. Hezkuntza plangintzaren beharrak ikusita, Hezkuntza Departamentuak berariazko zerrendak osatzeko proben deialdiak egitea erabakitzen ahalko du, proba bat gainditzea nahitaezkoa den espezialitate eta hizkuntzetarako.

Betiere, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoei dagozkien espezialitateetako zerrendetan izangai berriak sartzeko, proba bat gainditzea eskatuko da.

Orobat, proba bat gainditzeko eskatzen ahalko da izangaiak Lanbide Heziketako berariazko espezialitate batzuei eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntza batzuei dagozkien zerrendetan sartzeko; Hezkuntza Departamentuak erabakiko du zein diren espezialitate eta irakaskuntza horiek, kasuko zuzendaritza nagusiak txostena egin ondoren.

2. Izangaiak berariazko zerrendetan sartzeko proben deialdiak Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko dira. Izangaiek hogei egun naturaleko epea izanen dute parte hartzeko eskabidea aurkezteko, deialdia argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpen bidez onetsiko ditu probak egiteko onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrendak.

Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko da. Ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Parte-hartzaileek hamar egun balioduneko epea izanen dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik aurrera, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari erreklamazioak eta zuzenketak aurkezteko.

4. Bidezko erreklamazioak kontuan hartu ondoren eta eskatutako zuzenketak egin ondoren, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpen bidez onetsiko ditu probak egiteko onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak.

Ebazpen berean, probak egiteko eguna, ordua eta tokia adieraziko dira.

Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko da. Ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

5. Probak egiteko deialdietan, betiere, honako hauek jaso beharko dira:

a) Izangaiek bete beharreko baldintzak, adierazita probak egiteko onartua izateak ez dakarkiela inolako eskubiderik, prozesua gaindituz gero, frogatzen ez dutenei baldintza horiek betetzen dituztela.

b) Probaren ezaugarriak, argi eta garbi adierazita proba guztiari esleitutako gehieneko puntuazioa, eta, hala badagokio, proba osatzen duen zati bakoitzari.

c) Nortzuek osatuko dituzten kalifikazio epaimahaiak. Epaimahaikide horiek irakasleen kidegoetako funtzionarioak izanen dira, eta probari dagokion kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren arabera eskumena duen Hezkuntza Departamentuko organoak proposatuko ditu.

6. Probari hamar puntu emanen zaizkio gehienez, eta baztertzailea izanen da probari esleitutako puntuazioaren erdia gainditzen ez dutenentzat. Probak bi zati edo gehiago baditu, haietako bakoitza izanen da baztertzailea, hau da, zati bakoitzaren puntuazioaren erdira iristen ez direnak bazterturik geldituko dira.

Proban lortzen duten puntuazio osoaren arabera ordenatuko dira izangaiak.

Berdinketarik gertatuz gero, eskabideak zer sarrerako ordena duen Nafarroako Gobernuan, horren arabera ebatziko da.

7. Kidego, espezialitate eta hizkuntza bereko deialdi bat baino gehiago egiten badira indarrean dauden bitartean, geroko deialdi batean hautatzen diren izangaiak lehendik zeudenen atzetik sartuko dira zerrendan.

8. Behar bezala justifikatutako presako arrazoiak direla kausa, beharrezkoa bada kontratazioa egitea artikulu honen aurreko ataletan ezarritako tramiteak bete baino lehen, Hezkuntza Departamentuak ahalmena izanen du kasuan kasuko proba gainditu duten pertsonen zerrenda erabiltzeko, guztira lortutako puntuazioari jarraikiz, eta kontratazioa eskainiko die eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonei, ordena hori errespetatuz.

9. Artikulu honen arabera eratzen diren aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda berariazkoak indarrean egonen dira kasuan kasuko kidego, espezialitate eta hizkuntzan sartzeko beste deialdi bat ebatzi arte.

9. artikulua . Enplegu zerbitzu publikoen bitartez aldi baterako kontrataziorako hautatutako izangaien zerrenda.

Ohiz kanpoko kasuetan, foru agindu honen aurreko artikuluetan aipatzen diren zerrendetan jenderik ez badago, Hezkuntza Departamentuak enplegu zerbitzu publikoei eskatuko die kidego, espezialitate eta hizkuntza jakin batean irakasle aritzeko baldintzak betetzen dituzten enplegu-eskatzaileen zerrenda bat.

Sistema horren bidez hautatzen diren pertsonak enplegu zerbitzu publikoek igorritako zerrendan ezarritako ordena berean kokatuko dira zerrendan.

Enplegu zerbitzu publikoen bitartez aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendek indarra izanen dute harik eta enplegu zerbitzu publikoek kidego, espezialitate edo hizkuntza bererako beste zerrenda batzuk osatu arte, eta, betiere, hiru urteko indarraldia izanen dute gehienez.

10. artikulua . Kontratazio bereziak.

1. Salbuespen gisa, ezinbesteko arrazoiengatik beharrezkoa denean, eta betiere aurreko artikuluetan azaldutakoaren arabera kontrataziorik egitea ezinezkoa gertatzen bada, Hezkuntza Departamentuak berariazko kontratazioak egiten ahalko ditu bete nahi den lanpostuaren ezaugarrietara moldatzeko egokienak hartzen diren pertsonekin.

2. Berariazko kontratazio batera jo aurretik, alderdi hauek beharko dira:

a) Ikastetxeko zuzendariaren txostena, non garbi geldituko baita kontratazioa lehenbailehen egiteko premia dagoela ezinbestean.

b) Hezkuntza Departamentuko unitate eskudunaren txostena, adierazteko agortu direla aurreko artikuluetan azaldutako zerrenda guztiak. Horrez gainera, zerrenda horietan dauden pertsonak kontratatzea ezinezkoa egin duten arrazoiak ere azaldu beharko dira.

c) Kontratazio berezia egiteko eskumena duen organoaren idatzizko baimena.

11. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean sartzea.

Berariazko deialdietako zerrendetan edo enplegu zerbitzu publikoetatik datozen zerrendetan agertzen diren izangaiak eta kontratazio berezietatik zein kontratazio eskaintzetatik datozenak kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean sartuko dira noiz eta onartzen dutenean dagokien kidego, espezialitate eta hizkuntzako irakasle kontratu bat egitea Hezkuntza Departamentuarekin; berdin jokatuko da antzeko zerrenden bitartez kontratatutako pertsonekin.

Izangai horiek puntuaziorik gabe sartuko dira zerrenda orokorrean, bertan ageri diren izangaien atzean, zer egun, ordu, minutu eta segundotan sartu ziren zerrendan, horren arabera ordenatuta, eta berdinketarik egonez gero, zein zerrendaren bitartez kontratatu zituzten, zerrenda hartako ordenaren arabera.

12. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako eskaintzen diren lanpostuak.

1. Irakasle lanpostuak betetzeko aldi baterako kontratazioak espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko izangaien zerrenda berezituak erabiliz eginen dira, irakasleen kidego hauetarako:

- Maisu-maistrak.

- Bigarren Hezkuntzako irakasleak.

- Lanbide Heziketako irakasle teknikoak.

- Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleak.

- Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak.

- Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleak.

- Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak.

- Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistrak.

2. Aldi baterako kontratuen bidez beteko diren lanpostuak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak zehazten dituen kidegoko, espezialitateko eta hizkuntzako kontratazio zerrendetan dauden izangaiei eskainiko zaizkie, eta horiek beharturik egonen dira eskaintzen zaien lanpostua osatzen duten irakasgai guztietan irakasteko, jarraian aipatzen diren zehaztasunekin.

Eskaintzen diren lanpostuak honelakoak izan daitezke:

A) Zer espezialitate eta hizkuntzatako lanpostuak eskaintzen diren, karga osoa hartan dutenak.

B) Lanpostu mistoak; beste espezialitate batekin edo gehiagorekin osatzen dute karga, eta ez da beharrezkoa berariazko eskakizun edo titulurik frogatzea:

Kasu horietan, izangaiek uko egiten ahalko diete ordu kopurua Musikarekin, Gorputz Hezkuntzarekin, Atzerriko Hizkuntzarekin, Euskararekin -gaztelaniazko ikastetxeetan- edo trebetasun instrumental edo teknikoak behar dituzten bestelako espezialitateekin osatzen duten lanpostuei, salbu eta eskainitako lanpostuaren orduak osatzeko erabiltzen den espezialitate eta hizkuntzan aldi baterako kontrataziorako izangai zerrendetan ere agertzen badira edo dagokien profila frogatu badute.

C) Berariazko profila duten lanpostuak:

Lanpostu horiek betetzeko, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan behar den profilarekin identifikatuko dira kasuan kasuko araudian ezarritakoaren arabera eskatzen den betebeharra frogatu duten izangaiak. Dagokien zerrendako hurrenkera eta araudi horretan ezarritakoa kontuan hartuta eginen da kontratazioa.

Kontratazio zerrendetan profila duten izangaiak behartuta egonen dira agertzen diren espezialitate eta hizkuntzako lanpostuak, profil horrekin zehaztuta daudenak, kontratatzeko eskaintzak onartzera. Kasu horietan, ezaugarri horietako kontratazio eskaintza bati uko eginez gero, justifikatu gabeko ukotzat joko da.

13. artikulua . Zerrendak berrordenatzea.

Foru agindu honek indarra hartzen duenetik aurrera, Hezkuntza Departamentuak kasuan kasuko kidegoan sartzeko onetsitako azken bi hautapen prozeduretan lanpostuen deialdirik egin ez den espezialitate eta hizkuntzetan, zerrenda orokorreko izangaiak berrordenatu eginen dira dagokion deialdiaren unean indarra duen baremoa aplikatuta.

14. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan sartzeko baldintzak.

Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetako batean sartzeko edo enplegu zerbitzu publikoen bitartez sartzeko, izangaiek artikulu honen hurrengo ataletan zehazten diren baldintzak bete beharko dituzte.

Baldintza guztiak zerrendan sartzeko eskabidea aurkezteko unean bete beharko dira, eta Administrazioak izangaiari zerbitzu ematen hasteko deitzen dion momentura arte mantendu, bai eta zerbitzu ematen aritzen den denboran ere.

Kontratazio zerrenda batean egonik, zerrenda horretan egoteko eskatzen diren baldintzetako bat betetzeari uzten dioten izangaiek horren berri eman beharko diote Administrazioari lehenbailehen.

Nolanahi ere den, izangaiak automatikoki baztertuko dira kasuko zerrendatik, eta, hala bada, baita sartuta dauden aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda guztietatik ere, zerrenda horietan egoteko baldintzak betetzen ez badituzte.

1. Betebehar orokorrak:

a) Espainiarra izatea edo Europar Batasuneko gainerako estatuetako batekoa, edo arau hauek aplikatzen diren estaturen batekoa: Europar Batasunaren barruko langileen joan-etorri askeari buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 5ean emandako 499/2011 (EE) Erregelamendua eta Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioari lotutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartu eta bizitzeari eta beren joan-etorri askeari buruzko otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretua.

Orobat, espainiarrak eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideak ere sartzen ahalko dira aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan, haien nazionalitatea edozein izanda ere, zuzenbidez bereizita ez badaude. Halaber, baldintza beretan, haien ondorengoek ere sartzen ahalko dira, 21 urtetik beherakoak badira edo, zaharragoak izanez gero, gurasoen kontura bizi badira.

Espainiako nazionalitatea ez badute, izangaiek gaztelaniazko jakite mailari buruzko proba bat gainditu beharko dute, non ez duten Gaztelaniaren Diploma (goi maila), zeina Gaztelania Atzerriko Hizkuntza gisa Goi Mailako Diplomaren baliokidea baita (urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretuak ezarritakoa), edo, bestela, Gaztelaniaren C1 mailako diploma, Hizkuntza Eskola Ofizialek atzerritarrentzat ematen duten Gaztelaniaren Gaitasun Agiria edo Filologia Hispaniko edo Erromanikoan lizentziadun edo gradudun titulua. Orobat, gaztelania hizkuntza ofiziala duen herrialde bateko nazionalitatea dutenak gaztelaniaz badakitela frogatzeko proba egitetik salbuetsita egonen dira, bai eta Espainian unibertsitate-tituluren bat lortu dutenak ere.

b) 18 urte beteak izatea, eta orokorrean erretiroa hartzeko ezarritako adina ez gainditzea.

c) Ezintasun iraunkor absolutuaren edo baliaezintasun handiaren egoeran deklaratuta ez egotea, eta irakaslanarekin bateraezina den eritasunik edo eragozpen fisiko zein psikikorik ez izatea.

d) Diziplinazko espediente bidez Administrazio Publikoen zerbitzutik bereizia ez izatea, eta eginkizun publikoak betetzeko desgaitua ez egotea, ez eta enplegu eta soldata gabetuta behin-behinean edo irmoki ere diziplinazko espediente baten ondorioz.

Nazionalitate espainiarra ez duten izangaiek frogatu beharko dute, halaber, beren Estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina-zehapenik edo kondena penalik ez dutela, eta espezialitate bakoitzerako foru agindu honen I. eranskinean eskatzen den titulua homologatua edo balio berekoa dutela.

e) Karrerako edo praktiketako funtzionarioa ez izatea, edo funtzionario izendatzeko zain ez egotea, zein zerrendatan sartu nahi den, kidego horren maila bereko edo goragoko beste batean.

f) Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko irakasle lanpostuetan aritzeko aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda batetik baztertua ez izatea, irakasteko gaitasun faltaren ondorioz gerora sortutako arrazoiengatik kontratua ezeztatu zaiolako.

g) Aldi baterako kontrataziorako zer izangai zerrendatan sartu nahi den, handik baztertua ez izatea, kontratua probaldian ezeztatu zaiolako edo espezialitatean aritzeko gaitasun faltaren ondorioz gerora sortutako arrazoiengatik.

h) Zein kidego, espezialitate eta hizkuntzatan sartu nahi den, haiei dagokien aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda indardunetako batean ez egotea, enplegu zerbitzu publikoetatik datozenetan izan ezik.

i) Epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik.

2. Titulazio baldintzak:

2.1. Ikasketa tituluak:

a) Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan sartzeko, izangaiek titulu orokor hauek izan beharko dituzte:

- Maisu-maistren kidegoko espezialitateetarako, maisu-maistra titulua, OHOko diplomadun titulua edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistra titulua edo baliokidea den gradu titulua izan beharko dute.

- Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradun eta irakasleen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoetako espezialitateetarako, doktore, ingeniari, arkitekto edo lizentziadun titulua edo horiei dagokien graduko titulua izan beharko dute, edo irakasteari begira balio bera duen beste titulu bat.

- Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren kidegoetako espezialitateetarako, diplomadun, arkitekto tekniko edo ingeniari tekniko titulua edo horiei dagokien gradu titulua izan beharko dute, edo irakasteari begira balio bera duen beste titulu bat.

b) Izangaiek, halaber, foru agindu honen I. eranskinean espezialitate bakoitzerako zehazten diren berariazko tituluen jabe izan beharko dute, edo, zein den kasua, unibertsitate ikasketa ofizialen antolamendu berritik ateratzen direnak.

Horretarako, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariari gaikuntza ematen zaio eranskin hori ebazpen baten bidez aldatzeko, unibertsitate ikasketa ofizialen arabera eguneratu edo egokitu beharra dagoenean.

c)

2.1 atal honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko zerrenda orokorrean sartzen direnei lehendik dagokien zerrendan egoteagatik, ez eta probak gainditu arren lanposturik gabe gelditzeagatik edo antzeko zerrenda batean egotegatik sartzen direnei ere.

2.2. Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa:

Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetako espezialitateetan aldi baterako kontrataziorako izangai zerrendetan sartzeko, izangaiek prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa eduki beharko dute, hau da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100.2 artikuluan aipatzen dena.

Izangaiek prestakuntza pedagogiko eta didaktiko hori frogatu beharko dute foru agindu honen I. eranskinean ezarritakoaren arabera, deusetan galarazi gabe bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen eta lantegiko maisu-maistren kidegorako eta Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegorako ez da prestakuntza horren eskakizuna bete beharko harik eta Arte eta Lanbide Irakaskuntzen irakasle gisa aritzeko gaitzen duten titulu ofizialak arautu arte.

2.3. Euskara titulazioa:

Euskarazko lanpostuetako aldi baterako kontrataziorako izangai zerrendetan sartzeko, edozein dela ere eskatzen d(ir)en espezialitate(eta)ko kidegoa, izangaiak EGA edo balio bereko titulua izan beharko du.

Salbuespen gisa, zerbitzuaren beharrak direla eta, Hezkuntza Departamentuak proba bat egiten ahalko die titulu hori ez dutenei, behar den jakite mailarik duten erabakitzeko.

2.4. Berariazko profila duten lanpostuetarako eskatzen diren baldintzak:

Berariazko profilen egiaztapena kasuan kasuko araudian ezarritakoari jarraikiz eginen da. Hortaz, izangaiek frogatu beharko dute araudi horretan ezarritako berariazko profilak dituztela.

15. artikulua . Aldi baterako kontrataziorako izangaiei deitzeko modua.

1. Ikasturte bakoitzaren hasieran, irakasleak kontratatzeko beharrak betetzeko deiak baliabide telematikoen bidez eginen dira, foru agindu honen IV. eranskinean agertzen den prozedurari jarraikiz.

2. Ikasturte hasieran lanpostuen esleipena egin ondoren, irakasleak kontratatzeko beharrak betetzeko deiak baliabide telematikoen bidez eginen dira, foru agindu honen IV. eranskinean agertzen den prozedurari jarraikiz.

3. Hezkuntza Departamentuak, orobat, borondatez parte hartzeko deiak egiten ahalko ditu irakasle lanpostuak betetzeko. Dei horietan, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoetako espezialitateentzat, deiaren espezialitateari dagokion Musikako edo Dantzako berariazko titulua eskatuko da, eta, zein den kasua, tituluari dagokion Europako Osagarria, aldez aurretik organo eskudunak txostena eginda.

Bana-banako deiak azkar eginen dira, kontratazio premiak lehenbailehen bete daitezen. Hortaz, pertsona batekin harremanetan jartzerik ez badago, zerrendan hurrengoa denari deituko zaio, harik eta eskaintzen diren lanpostu guztiak bete arte.

Lau aldiz segidan saiatuta ere lokalizatzen ez diren izangaiak eskuragai ez daudenen zerrendan sartuko dira.

4. Espezialitate eta hizkuntza bateko destinoa aukeratuz gero, ezin zaio uko egin, eta ezin da aldatu geroagoko beste dei batean.

Kontratu bat kidego, espezialitate eta hizkuntza jakin batean onartu ondoren, izangaia eskuragai ez daudenen artean agertuko da aldi baterako kontrataziorako agertzen den gainerako zerrenda guztietan.

5. 3. artikuluak kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzari dagozkion zerrenden artean ezartzen duen lehentasunaren arabera eginen zaie dei izangaiei, zerrendan duten hurrenkeraren arabera, eta bakoitzaren profilak kontuan izanda.

Salbuespen gisa, espezialitate eta hizkuntza bati dagozkien profilak erabiltzen ahalko dira antzeko beste espezialitate bati dagozkion irakasle lanpostuak aldi baterako kontratazioaren bidez betetzeko. Modu horretan lanpostu baten esleipen-hartzaile gertatzen diren izangaiak, zer espezialitate eta hizkuntzatan kontratatzen diren, haietan aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean sartuko dira, foru agindu honen 11. artikuluan ezartzen den moduan.

6. Araubide orokorraren salbuespenak:

a) Izangai bat dagoeneko lanpostu batean ari bada ordezte kontratu batekin eta kontratua bukatzen denetik 20 egun iragan baino lehen sortzen bada irakasle hori bera ordezteko premia, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak zilegi izanen du lehendik ordezkapena egin zuen izangai berari eskaintzea kontratua, baldin eta tarte horretan ez badu beste kontratu bat sinatu.

b) Izangai batek lanaldi partzialeko kontratua daukanean, zerbitzuak ematen ari deneko ikastetxean espezialitate horretako edo beste bateko beharrizana sortzen bada eta lanpostu hori betetzen ahal badu, berari eskainiko zaio beharrizan hori, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak aurretiaz aldeko txostena emanda, betiere kontratazio berriaren ondorioz hartu behar dituen ordu guztiak ordura arte esleituta zituenekin bateragarriak badira.

c) Betetzeko zailak diren lanpostuak: aldi baterako kontrataziorako izangaiak, betetzeko zailak diren lanpostuetako batean ikasturte osorako lanpostu huts gisa eskainitako lanpostu baten esleipen-hartzaile badira, Hezkuntza Departamentuak ondoz ondoko hiru ikasturteetarako kontratatuko ditu, lanpostu hori benetan funtzionario batek bete arren, ikastetxean beharrizan hori desagertu arren edo lanpostua aldatu arren lanaldi erditik beherakoa, ibiltaria edo trebetasun instrumental edo teknikoak behar dituena bihurtzeko, eta, horren ondorioz, izangaiarentzat nahitaezkoa ez izan arren. Kasu horietan eta beharrik ez dagoen bitartean, Nafarroako Foru Komunitatearen barruan beste lanpostu batzuk betetzeko destinoa emanen zaio kontratudunari, hiru urteko epea bukatu arte, aldi baterako langileei kontratuak esleitu aurretik.

Kidego, espezialitate eta hizkuntza berean, eta zein den kasua, profil berean, betetzeko zaila den lanpostu batean bi kontratudun edo gehiago ari direnean zerbitzu ematen ikastetxe berean, lehen hiru ikasturteko epean, eta beharra desagertu edo aldatzen bada aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera, lanpostuan antzinatasun txikiena duen kontratudunari eraginen dio inguruabar horrek. Berdinketa gertatuz gero, zer zerrendatatik datozen, hartan duten postua hartuko da aintzat, eta beherago dagoen izangaiak jasoko ditu ondorioak.

Kontratuaren indarraldiko hasierako hiru ikasturteak igarotakoan betetzeko zaila den lanpostua funtzionario batek benetan bete ez badu, kontratatutako langilea lanpostu horretan geratzen ahalko da lanpostu hori funtzionario batek behin-behinean edo behin betiko bete arte.

Ikasturte bakoitzean, betetzeko zaila den lanpostu batean aritzeko kontratua sinatuta izanik ere hurrengo ikasturtean lanpostu horretan jarraitu nahi ez duten izangaiek uko egiten diotela jakitera eman beharko dute maiatzaren lehen hamabostaldian. Kasu horretan, eskuragai gisa agertuko dira kontrataziorako izangaien dagokien zerrendan, hurrengo ikasturtearen hasieratik aurrerako ondorioekin. Atal honetan aurreikusitako epetik kanpo uko eginez gero, indarra duen kontratuari uko egin zaiola ulertuko da, eta izangaia agertzen den zerrenda guztietatik baztertuko da.

Foru agindu honen ondorioetarako, hauexek dira betetzeko zailak diren lanpostuak:

- Aurizberrin, Auritzen, Erron, Garraldan, Luzaiden, Otsagabian, Erronkarin eta Zugarramurdin daudenak.

- Arantzako, Beteluko, Goizuetako eta Urdazubi-Zugarramurdiko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako Bigarren Hezkuntzako irakasleen lanpostu hutsak.

- 2016-2017 ikasturtetik aurrera D eredua duten eremu ez-euskalduneko ikastetxeetako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako espezialitateetako euskarazko lanpostu hutsak eta Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetako espezialitateetako euskarazko lanpostu hutsak.

- 2016-2017 ikasturtetik aurrera D eredua duten ikastetxeetako Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren lanpostu hutsak.

- Ikastetxe hauetan Haur eta Lehen Hezkuntzako espezialitateetan dauden lanpostu hutsak eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen lanpostu hutsak: Iruñeko García Galdeano HLHIPa, Iruñeko San Jorge HLHIPa, Iruñeko Rotxapea HLHIPa, Nicasio de Landa HLHIPa, Iruñeko San Frantzisko HLHIPa (A eta G ereduetan bakarrik), Uharte BHIa, Figarolgo Nuestra Señora de Ujué HLHIPa eta Zudairiko Las Amescoas EIPa.

- Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetako espezialitateetako lanpostu hutsak, oinarrizko lanbide heziketako zikloak eta lanbide heziketa berezia eskaintzen duten ikastetxeetan.

- Bost unitate edo gutxiago dituzten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako lanpostu hutsak.

Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak betetzeko zailak diren lanpostuen zerrenda eguneratuko du, ebazpen bidez, arlo horren eskumena duen zerbitzuak arrazoizko proposamena aurkeztu ondoren, eta, betiere, Irakasleen Batzordeari aurretik kontsulta eginda.

d) Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera deituko zaie, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna izanik, lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendan dauden izangaiei eta proben deialdi baten bidez osatzen den berariazko zerrendan daudenei, baldin eta frogatzen badute desgaitasuna bateragarria dela lanpostuaren eginkizunak betetzearekin.

16. artikulua . Lanpostuari uko egitea.

1. Irakasle lanpostuak betetzeko aldi baterako kontrataziorako zerrendetan dauden izangaiek behin bakarrik egiten ahalko diote uko eskaintzen zaien nahitaezko lanpostuari. Halakoetan, ez daudela eskuragai agertuko da zerrenda guztietan.

Orobat, lokalizatzen ez diren izangaiak eta kontratazio eskaintzaren berri jaso ondoren telefono deiari erantzuten ez diotenak eskuragai ez egotera igaroko dira.

Izangai horiek zerrendetan eskuragai egotera itzultzea eskatzen ahalko dute, baina ikasturte bakoitzean behin baino ez. Orokorrean, eskaera egin eta 10 egun balioduneko epean aldatuko da izangaiaren egoera. Eskaintza bati uko egiten dioten izangaiak ez dira inola ere eskuragai egonen uko egin dioten azken eskaintzaren ondorioak hasten diren egunaren biharamuna baino lehen.

Aukera hori baliatu ondoren, izangaiak uko egiten badio nahitaezko lanpostu bati arrazoi justifikaturik gabe, eskuragai ez daudenen artean agertuko da dagozkion zerrenda guztietan ikasturte osorako.

2. Lanaldi partzialeko kontratu eskaintza bati uko egitea onartuko da lanaldi erdia baino gutxiagokoa bada, lanpostu ibiltaria bada, antzeko espezialitate batekoa bada edo espetxeko lanpostua bada. Horrelako kasuetan, izangaia zerrendako leku berean jarraituko du, eskuragai gisa.

Foru agindu honen 15.1 artikuluan aipatutako deietan baizik ez da onartuko uko egitea lanaldi osoaren %80tik beherako lanaldi partzialeko kontratu bati. Horrelako kasuetan, izangaia zerrendako leku berean jarraituko du, eskuragai gisa.

3. Artikulu honen aurreko ataletan ezarritakoa galarazi gabe, izangaiek uko egiten ahalko diote edozein kontratazio eskaintzari kasu hauetako batean badaude:

a) Erditze, adopzio edo harreragatik lizentzia izatea.

Aldi baterako kontrataziorako izangaiek erditze, adopzio edo harreragatik lizentzia badute, soldata hartuz nahiz hartu gabe, eskubidea izanen dute dei egiten zaienean dagokien lanpostua erreserba dakien, eta lizentzia aldia bukatzen denean hartu beharko dute lanpostu hori. Erreserbatu zaien lanpostua hartzen ez badute, ukoa justifikatutzat hartuko da.

b) Aitatasun baimena izatea.

c) Aldi baterako ezinduta egotea.

Kasu horietan, izangaia ez dagoela eskuragai agertuko da zerrenda guztietan, harik eta izangaiak berak eskuragai gisa agertzea eskatzen duen arte, alegatutako inguruabarra desagertu delako. Eskuragai dagoela adierazten duen unean agiri bidez eta modu sinesgarrian frogatu beharko du kontratua eskaini zitzaion unean alegatu zuen egoera, bai eta hura bukatu dela ere.

Eskaintza bati uko egiten dioten izangaiak ez dira inola ere eskuragai egonen uko egin dioten azken eskaintzaren ondorioak hasten diren egunaren biharamuna baino lehen.

4. Hurrengo ikasturteetan, deiak eginen dira izangaiek zerrendetan duten ordenaren arabera, eta ondoriorik gabe geldituko dira artikulu honetako arauak direla-eta aurreko ikasturtean eskuragai ez egoteko aplikatu ziren egoerak.

17. artikulua . Baztertzeak.

1. Ondoren aipatzen diren egoeretan dauden izangaiak kontrataziorako erabili den zerrendatik baztertuko dira, baina sartuta dauden gainerako zerrendetan eskuragai gisa agertuko dira:

a) Kontratua ezereztea probaldiak dirauen bitartean.

b) Kontratua ezereztea betetzen ari den lanpostuan aritzeko gaitasun faltaren ondorioz edo hari ez egokitzearen ondorioz gerora sortutako arrazoiengatik.

c) Hezkuntza Departamentuarekin sinatutako kontratuari uko egitea, gutxienez ere 15 egun natural lehenago abisu emanda.

2. Ondoren azaltzen diren egoeretako batean dauden izangaiak sartuta dauden aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda guztietatik baztertuko dira:

a) Eskainitako eta izangaiak onartutako kontratua ez sinatzea.

b) Hezkuntza Departamentuarekin sinatutako kontratuari uko egitea 15 egun natural lehenago abisua eman gabe, edo lanpostua abandonatzea.

c) Edozein kidego, espezialitate edo hizkuntzatarako sinatutako kontratua ezereztea irakasteko gaitasun faltaren ondorioz gerora sortutako arrazoiengatik.

d) Praktiketako funtzionario edo karrerako funtzionario izendatua izatea hezkuntza administrazio batek irakasleen kidegoetan sartzeko hautapen prozedura batean. Kasu horretan, izangaia zer kidegotan izendatu den karrerako praktiketako funtzionario, haren maila bereko edo beheragoko baten zerrenda guztietatik baztertuko da.

e) Erretiroa hartzeko oro har ezarritako adina betetzea, salbu eta, adin horretara iritsita ere, izangaia gauza denean zerbitzu ematen jarraitzeko, indarra duen araudiaren arabera.

f) Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan sartzeko eskatzen diren baldintzetako bat betetzeari uztea.

3. Aldian behin, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpen baten bidez onetsiko du artikulu honetan ezarritako kasuetako batean egoteagatik zerrendetatik baztertzen diren izangaien zerrenda. Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko da.

18. artikulua . Kontratua suntsiaraztea betetzen ari den lanpostuan aritzeko gaitasun faltaren ondorioz edo lanpostuari ezin egokitzearen ondorioz gerora sortutako arrazoiengatik.

1. Ikastetxeko zuzendariak ikusten badu kontrataturiko pertsona batek ez duela lanpostuan aritzeko gaitasunik edo ez dela egokitzen lanpostu horretara, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariari txosten arrazoitu bat igorriko dio eskatuz has dadila kontratu hori bertan behera uzteko prozedura.

2. Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eta Irakasleen Batzordeari igorriko die txostena, hamar egun balioduneko epean idatziz jakinarazi dezaten zer iritzi duten kontratua bertan behera uzteko prozedura hasteaz.

3. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren eta Irakasleen Batzordearen txostenak jasota, edo hamar egun balioduneko epea igarotzen bada txostenik jaso gabe, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuak erabakiko du egokia den edo ez prozedura hastea, honako hauei jarraikiz:

a) Kontratua bertan behera uzteko prozedura hastea justifikatuta ez dagoela iritziz gero, espedientea artxibatuko da ebazpen arrazoitu baten bidez. Ebazpen hori dagokion ikastetxeko zuzendaritzari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eta Langileen Batzordeari jakinaraziko zaie.

b) Kontratua bertan behera uzteko prozedura hastea justifikatuta dagoela iritziz gero, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak prozedurari hasiera emateko ebazpena emanen du. Ebazpen hori Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko zaio, behar diren egiaztatze lanak egin ditzan, interesdunari eta Langileen Batzordeari entzunaldia emanda.

4. Agerian gelditzen bada ustezko gaitasun falta horren atzean arrazoi medikoak daudela, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak proposatzen ahalko du kontraturiko langilea behar den prebentzio zerbitzura bideratu dezatela, indarreko legediarekin bat.

5. Bidezko diren egiaztapen lanak egin ondoren, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak kontratudunaren irakasteko gaitasuna edo betetzen ari den lanpostuari dagokion espezialitatearekiko egokitzapena baloratzeko txosten bat prestatu, eta Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendaritzari igorriko dio. Prozedura ebatzi baino lehen, interesdunari eta Irakasleen Batzordeari entzunaldia emanen zaie berriz.

6. Prozedura Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez bukatuko da. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren txostena negatiboa bada, ebazpen horretan interesdunarekin sinatutako kontratua ezereztatzea erabakiko da. Irakasteko gaitasuna negatiboki baloratzen bada, interesduna zerrenda guztietatik baztertuko da. Negatiboki baloratzen dena espezialitate batean aritzeko gaitasuna bada, edo betetzen ari den lanpostuarekiko egokitzapena, irakasle hori kontratatzeko erabili den zerrendatik baizik ez dute baztertuko.

7. Artikulu honetan araututako prozedura tramitatzen segitzen ahalko da interesdunarekin sinatutako kontratua bukatu bada ere, zertarako eta hurrengo batean pertsona hori kontratatua izan ez dadin gaitasunik ez duen espezialitate edo lanpostu batean aritzeko.

Lehen xedapeen gehigarria. Irakaskuntzako espezialitateak.

Foru agindu honetan xedatuta dagoenaren ondorioetarako, irakaskuntzako espezialitateak izanen dira arauz hala definituta daudenak, eta horiez gain, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zer irakasgai edo arlo emateko erabakitzen duen aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda bereiziak eratzea, irakasgai horiek guztiak.

Zerrenda bereiziak eratzen ahalko dira, orobat, berariazko profil jakin batzuk dituztela frogatzen duten izangaiekin.

Bigarren xedapen gehigarria. Zerrenda desberdinak aldi berean.

1. Proben deialdi baten ondorioz berariazko zerrenda berriak eratuz gero, kidego, espezialitate eta hizkuntza horietan probarik gainditu gabe sartzeko dauden berariazko zerrendak deuseztatuko dira.

2. Proben deialdi baten bidez eratutako berariazko zerrenda egonda ere, Hezkuntza Departamentuak erabakitzen badu probarik gabe sartzeko berariazko zerrenda bat eratzea, lehentasuna emanen zaio proben deialdi baten bidez eratutako berariazko zerrendari.

Hirugarren xedapen gehigarria. Foru agindu honen I. eranskinean agertzen diren titulazio baldintzak eguneratzea.

Foru agindu honen I. eranskinean agertzen diren titulazio baldintzak etengabe eguneratuak izateko asmoz, zilegi izanen da Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen bidez titulu berriak gehitzea, irailaren 12ko 1509/2008 Errege Dekretuaren bidez sortu zen Unibertsitateen, Zentroen eta Tituluen Erregistroarekin bat etorriz.

Oro har, espezialitate jakin bat ematen ahalko dute, adierazten den titulazioaren jabe izan gabe ere, parekatzeko moduko prestakuntza osagarria duten pertsonek. Foru agindu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, irakasleak kasuan kasuko espezialitatean trebatzeko unibertsitate-masterra hartuko da parekatzeko moduko prestakuntza osagarritzat.

Lehen xedapen iragankorra. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak, Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 7ko 51/2018 Foru Aginduaren arabera eratuak; foru agindu horren bidez onesten dira Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak.

Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 7ko 51/2018 Foru Aginduaren babesean eratutako zerrendak indarrean egonen dira harik eta beste kontratazio zerrenda batzuk eratzen diren arte foru agindu honetan ezarritakoaren arabera.

Bigarren xedapen iragankorra. Apirilaren 12ko 1081/2017 Ebazpena eta ekainaren 20ko 1772/2017 Ebazpena aplikatzearen ondorioz zerrendetatik baztertu zirenek frogatu beharreko prestakuntza pegagokikoa eta didaktikoa.

Foru agindu honek indarra hartzen duen unetik aurrera, prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa frogatzeko Hezkuntzako Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 12ko 1081/2017 Ebazpenean ezarritako prozedura eta epeak ez betetzeagatik Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 20ko 1772/2017 Ebazpenaren bidez aldi baterako kontratazio zerrendetatik baztertu ziren izangaiek aukera izanen dute baztertuta gelditu ziren zerrenda horietan zeukaten tokia berreskuratzeko, baldin eta Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak berariaz ezarriko duen prozeduraren bidez frogatzen badute jaso dutela prestakuntza hori.

Xedapen iragankor hau ez zaie aplikatuko sartzeko deialdi berrien xede diren espezialitate eta hizkuntzei dagozkien zerrendei.

Hirugarren xedapen iragankorra. Kontratazio zerrendetan jarraitzea foru agindu honen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Foru agindu honen 6. artikuluan ezarritakoa aplikatzen hasiko da hautapen probak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten dituzten prozeduren ondorioz sortzen diren zerrendetan, hala lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendetan, nola zerrenda orokorretan. Ordura arte, zerrendetan jarraitzeko ezinbesteko baldintza izanen da deitzen diren oposizioetan parte hartzea.

2012tik atzerako deialdietako kalifikazioak ez dira inola ere gordeko.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe uzten dira foru agindu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak, eta, zehazki, Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 7ko 51/2018 Foru Agindua, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratazioaren bidez irakasle lanpostuetan aritzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onetsi zituena.

Azken xedapenetako lehena. Foru agindu hau garatu eta betearazteko gaikuntza.

Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiari eta, hark eskuordetuta, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariari ahalmena ematen zaie foru agindu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

Azken xedapenetako bigarrena. Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

I. ERANSKINA

1.       TITULAZIO BALDINTZAK

A)      Maisu-maistren kidegoa:

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Alemana

Gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta alemaneko aipamena daukana.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea:

-Hizkuntzetarako Unibertsitate Eskoletako itzultzaile eta interpreteen espezialitateko alemaneko diploma, edo hari dagokion gradua.

-Hizkuntzen irakaskuntza espezializatuko lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria, maila aurreratuko edo C1 mailako alemaneko titulua, Hizkuntza Eskola Ofizialak emana, edo B2 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua, Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

-Filologia Alemana edo Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo haiei dagozkien graduak, edo lizentziako lehen zikloa gainditua edukitzea.

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu honetan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du. Edo, bestela, organo eskudunak zehazten duen alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Entzumena eta Hizkuntza

Gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta Entzumena eta Hizkuntzako aipamena daukana.

Entzumena eta Hizkuntzako maisu-maistra espezialista. (1440/1991 E.D.).

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea:

-Gradua, Logopedako lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

-Honako hauekin lotutako master ofiziala: Logopedia, Logoterapia edo Hizkuntzaren Nahasmenduak, Asaldurak edo Patologiak. (Urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua).

-Logopediako diploma.

-Beste titulu batzuk, uztailaren 14ko 895/1989 Errege Dekretuaren ondorioetarako onarturik daudenak (azaroaren 8ko 1664/1991 Errege Dekretuak emandako idazkeraren arabera).

-Hizkuntza eta Entzumenaren Asalduretako irakasle espezializatuen titulu edo diploma edo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek antolaturiko ikastaroa gainditu dela egiaztatzen duen agiria. Azken kasu honetan Osasun Ministerioak homologatu beharko du.

Haur Hezkuntza

Gradu titulua, Haur Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Haur Hezkuntzako espezialitateko maisua/maistra (1440/1991 ED).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomaduna, Eskolaurreko espezialitatekoa.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea: Filosofia eta Letrak (Hezkuntza Zientzien Atala) edo Filosofia eta Hezkuntza Zientziak (Hezkuntza Zientzien Atala) lizentzietako espezialitatea Eskolaurreko Hezkuntzan edo Eskolaurreko Pedagogian.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta gaindituak izatea Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Gorputz Hezkuntza

Graduatu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta Gorputz Hezkuntzako aipamena daukana.

Maisua/maistra, Gorputz Hezkuntzako espezialitatekoa (1440/1991 ED).

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea:

-Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko titulu bat.

-Gorputz Hezkuntzako diploma.

-Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia edo lehenbiziko hiru ikasmailak osorik gainditurik izatea.

-Gorputz Hezkuntzako irakasle, instruktore, instruktore nagusi eta maisu-maistra instruktore titulua.

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Frantsesa

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Frantses Filologia espezialitatean, edo maisu-maistra titulua Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa espezialitatean (1440/1991 ED), edo gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa aipamena daukana.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea:

-Frantses Filologiako lizentzia edo gradua, edo Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia, edo Frantses Ikasketetako gradua, edo aipatutako lizentzien lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

-Hizkuntzetarako Unibertsitate Eskoletako itzultzaile eta interpreteen espezialitateko frantseseko diplomatura.

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko Frantsesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Frantsesaren maila aurreratuko ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Frantsesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Diplôme d’Etudes en Langue Française ziurtagiria (DELF B2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (541-698), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (699-833), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (834-900), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

-Frantsesaren B2 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Ingelesa

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Ingeles Filologia espezialitatean, edo maisu-maistra titulua Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa espezialitatean (1440/1991 ED), edo gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa aipamena daukana.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta honako hau frogatzea:

-Ingeles Filologiako lizentzia edo gradua, edo Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia, edo egoki diren graduak, edo aipatutako lizentzien lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

-Hizkuntzetarako Unibertsitate Eskoletako itzultzaile eta interpreteen espezialitateko ingeleseko diploma, edo hari dagokion gradua.

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko ingelesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Ingelesaren maila aurreratuko ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Ingelesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-FCE ziurtagiria (First Certificate in English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

-CAE ziurtagiria (Certificate in Advanced English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

-CPE ziurtagiria (Certificate of Proficiency), Cambridgeko unibertsitateak emana.

-IELTS 5.0-6.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System)

-IELTS 6.5-7.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-IELTS 7.5 + ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-TOEFL IBT 87 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-TOEFL IBT 110 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-TOEFL IBT 120 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-ISE II (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek luzatua.

-ISE III (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek luzatua.

-ISE IV (Integrated Skills in English), Trinity College Londonek emana.

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

-Ingelesaren B2 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Musika

Graduatu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, eta musikako aipamena daukana.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta, gainera, honako titulu hauetako bat frogatzea:

-Irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren arabera emandako irakasle titulua.

-Ekainaren 26ko 756/1992 Dekretuaren arabera emandako irakasle titulua.

-Abenduaren 22ko 1577/2006 Dekretuaren babesean emandako musikako lanbide titulua.

-Abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren babesean emandako musikako lanbide ikasketetako teknikari titulua.

-Irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren arabera emandako goi mailako irakasle titulua.

-Apirilaren 21eko 617/1995 Dekretuaren arabera emandako goi mailako irakasle titulua.

-Urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretuaren arabera emandako irakasle titulua.

-Geografia eta Historiako lizentzia, edo dagokion gradu titulua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

-Musikologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Konposizio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Musika Garaikideen Konposizioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Sorkuntza Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Interpretazio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Musika Modernoaren Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Musikako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Egoki den lizentzia edo gradu titulua, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Pedagogia Terapeutikoa

Gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, Pedagogia Terapeutikoko aipamena daukana, edo hezkuntza premia berezietako ikasleentzako arretarekin berariaz lotua den curriculumeko aipamenak dauzkana.

Maisua/maistra, Hezkuntza Bereziko espezialitatekoa (1440/1991 ED).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomaduna, Hezkuntza Bereziko espezialitatekoa.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua izatea, edozein espezialitatetan, eta, gainera, honako titulu hauetako bat frogatzea:

-Filosofiako eta Letretako lizentzia, Pedagogia atalekoa, Hezkuntza Bereziko azpiatalekoa, edo baliokidea, 1983ko azaroaren 7ko Aginduan xedatutakoari jarraituz (11ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

-Pedagogiari edo psikopedagogiari dagokion lizentzia edo gradua.

-Honako hauekin lotutako master ofiziala: Pedagogia Terapeutikoa, Psikopedagogia, Esku-Hartze Psikopedagogikoa, Hezkuntza Berezia, Arreta Goiztiarra, Desgaitasuna dutenentzako Arreta, Hezkuntza Premia Bereziak, Ikaskuntzako Zailtasunak, Gaitasun Handiak. Edo, bestela, Garapenaren eta Ikaskuntzaren Nahasmenduekin (autismoa, TDAHa, etab.) lotutako espezialitatea izatea. (Urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua).

-Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu honetan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du. Baita hezkuntza administrazioen eta unibertsitateen arteko hitzarmen bidez egindakoak ere.

Lehen Hezkuntza

Gradu titulua, maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra, edozein espezialitatetakoa (1440/1991 ED).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomaduna, edozein espezialitatetakoa.

Lehen Irakaskuntzako maisua/maistra (1967ko ikasketa plana).

Lehen Irakaskuntzako maisua/maistra (1950eko ikasketa plana)

Euskara

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle titulua, edo maisu-maistrarena, edo dagokion gradua, Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako Euskararen Gaitasun Agiri batekin, edo Nafarroako Gobernuaren EGA tituluarekin, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen euskarako gaitasun proba gainditzea.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, Euskal Filologiako espezialitatean.

Egoki den maisu-maistra edo gradu titulua, edozein espezialitatetan, Euskal Filologiako edo Euskarazko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo gradua izanik, edo aipatutako lizentzietako lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

EUSKARAKO IKASTARO TRINKOAK ETA BIRZIKLAPENA

B) Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa:

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Enpresen Administrazioa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Politika eta Administrazio Zientziak.

-Ekonomia.

-Zuzenbidea.

-Lanaren Zientziak.

-Finantza eta Aseguruetako gradua.

-Fiskalitate eta Administrazio Publikoko gradua.

Honako diploma hauek:

-Enpresa Zientziak.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Alemana

Filologia Alemana edo Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu titulua, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko alemanaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Alemanaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-C1 ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-PWD ziurtagiria (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International), Goethe Institutuak emana.

-TestDaF level 4 ziurtagiria (Test Daf Deutsch als Fremdsprache), Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-C2+ GDS (Große Deutsche Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-Alemanaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Industriako Analisia eta Kimika

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

-Biokimika.

-Farmazia.

-Biologia.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Ingurumen Zientziak.

Ingeniaria edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Kimika Industriala espezialitatea.

-Basogintza, Baso Industriak espezialitatea.

Irudi Pertsonaleko Aholkularitza eta Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Farmazia.

-Biokimika.

-Medikuntza.

-Biologia.

-Kimika.

Ingeniaria edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

-Podologia.

-Terapia okupazionala.

Ingeniari teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

-Industria, Kimika Industriala espezialitatea.

Biologia eta Geologia

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Geologia.

-Itsas Zientziak.

-Ingurumen Zientziak.

-Biokimika.

-Farmazia.

-Medikuntza.

-Albaitaritza.

-Bioteknologia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Agronomia.

-Mendiak.

-Meatzeak.

Eraikuntza zibilak eta etxegintza

Arkitektoa edo Arkitekturako gradua.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ubideak, Bideak eta Portuak.

-Industria.

-Materialak.

-Geologoa.

-Eraikuntza.

Diseinuko tituluduna (diseinuko goi-mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), espezialitate hauetan:

-Produktuak.

-Barnealdeen Diseinua.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, espezialitate guztiak.

-Herri Lanak, espezialitate guztiak.

-Topografia.

Marrazketa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Arkitektoa edo Arkitekturako gradua.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Bideak, Ubideak eta Portuak.

-Aeronautika.

-Ontzigintza.

-Eraikuntza.

-Industria.

Ekonomia

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ekonomia Zientziak.

-Enpresa Zientziak.

-Ekonomia.

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Merkatu-ikerketa eta -teknikak.

-Finantzak eta Aseguruak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Antolaketa Industriala.

Gorputz Hezkuntza

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientziak.

Laneko Prestakuntza eta Orientabideak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Zuzenbidea.

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Politika eta Administrazio Zientziak.

-Ekonomia.

-Lanaren Zientziak.

-Finantzak eta Aseguruak.

-Fiskalitatea eta Administrazio Publikoa.

-Psikologia.

-Soziologia.

-Psikopedagogia.

-Pedagogia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Antolaketa Industriala.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresa Zientziak.

-Lan harremanak.

-Gizarte Lana.

-Gizarte Hezkuntza.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Filosofia

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Filosofia.

-Giza Zientziak.

Fisika eta Kimika

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Kimika.

-Biokimika.

-Bioteknologia.

-Farmazia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

-Industria.

Frantsesa

-Frantses Filologiako lizentzia edo frantseseko dagokion gradu titulua.

-Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu titulua, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko frantsesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Frantsesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (699-833), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (834-900), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Geografia eta Historia

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Geografia.

-Historia.

-Artearen Historia.

-Giza Zientziak.

Grekoa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Filologia Klasikoa.

-Ikasketa Klasikoak.

Ostalaritza eta Turismoa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Ekitaldien Antolaketa eta Protokoloa.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

-Turismoa.

-Turismoko enpresak eta jarduerak.

Informatika

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Informatika.

-Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

-Matematika.

-Fisika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Informatika.

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

-IKT sistemak.

-Informazio sistemak.

-Telematika.

-Elektronika Industriala eta Automatikoa.

-Informatika eta Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Estatistika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kudeaketarako Informatika.

-Sistemen Informatika.

-Telekomunikazioak, Telematika espezialitatea.

Ingelesa

-Ingeles Filologiako lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko ingelesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Ingelesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-CAE ziurtagiria (Certificate in Advanced English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

-CPE ziurtagiria (Certificate of Proficiency), Cambridgeko unibertsitateak emana.

-IELTS 6.5-7.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-IELTS 7.5 + ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-TOEFL IBT 110 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-TOEFL IBT 120 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-ISE III (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek luzatua.

-ISE IV (Integrated Skills in English), Trinity College Londonek emana.

-Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Esku-hartze Soziokomunitarioa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Pedagogia.

-Psikologia.

-Psikopedagogia.

-Soziologia.

-Antropologia Sozial eta Kulturala.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Gizarte Hezkuntza.

-Gizarte Lana.

-Terapia okupazionala.

Maisua edo dagokion gradu tituluduna, espezialitate guztietan.

Latina

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Filologia Klasikoa.

-Filologia Erromanikoa.

-Ikasketa Klasikoak.

Gaztelania eta Literatura

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Filologia Hispanikoa.

-Filologia Erromanikoa.

-Beste edozein espezialitatetako filologia.

-Ikasketa Hispanikoak.

-Beste hizkuntza batzuetako ikasketa filologikoak.

-Hizkuntzalaritza, frogatuta Espainiera eta Literatura gainditu dela.

-Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua, eta Espainiera eta Literatura ikasi izana.

Euskal Hizkuntza eta Literatura

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Euskal Filologia.

-Euskarazko Itzulpengintza eta Interpretazioa.

-Euskal Ikasketak.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako Euskararen Gaitasun Agiri batekin, edo Nafarroako Gobernuaren EGA tituluarekin, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen euskarako gaitasun proba gainditzea.

Matematika

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Matematika.

-Fisika.

-Ekonomia.

-Estatistika.

-Bioteknologia.

-Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

Ingeniaria edo egoki den gradu tituluduna.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua.

Musika

Goi mailako irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarien Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua.

Apirilaren 21eko 617/1995 Dekretuaren arabera emandako Goi Mailako Irakaslearen titulua.

Urtarrilaren 23ko 21/2015 Errege Dekretuaren arabera emandako Irakasle titulua.

Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu titulua, eta irakasle titulua izatea, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

Geografia eta Historiako lizentzia, edo dagokion gradu titulua, Artearen Historiaren espezialitatea (Musikologia arloa).

Musikologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musikaren Historia eta Zientziako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Konposizio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musika Garaikideen Konposizioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Sorkuntza Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Interpretazio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musika Modernoaren Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musikako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Egoki den lizentzia edo gradu titulua, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Ekonomia.

-Marketina.

-Zuzenbidea.

-Merkatu-ikerketa eta -teknikak.

-Publizitatea eta Harreman Publikoak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresa Zientziak.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Aeronautika.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Agronomia.

-Meatzeak.

-Mendiak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Itsas Nabigazioa.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, espezialitate guztiak.

-Nekazaritza, espezialitate guztiak.

-Ontzigintza, espezialitate guztiak.

-Herri Lanak, espezialitate guztiak.

-Industria, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, espezialitate guztiak.

-Basoa, espezialitate guztiak.

Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Industria.

-Antolaketa Industriala.

-Materialak.

-Aeronautika.

-Telekomunikazioak.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Agronomia.

-Meatzeak.

-Mendiak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, Aireontziak espezialitatea, Ekipamendu eta Material Aeroespazialak espezialitatea, Aire-nabigazioa espezialitatea eta Aeromotoreak espezialitatea.

-Nekazaritza, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Ustiategiak espezialitatea, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea eta Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

-Ontzigintza, espezialitate guztiak.

-Diseinu Industriala.

-Herri Lanak, Eraikuntza Zibilak espezialitatea.

-Industria, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, espezialitate guztiak.

Sistema Energetikoen Antolaketa eta Proiektuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Arkitekto edo dagokion gradu titulua.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Aeronautika.

-Agronomia.

-Telekomunikazioa.

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Meatzeak.

-Antolaketa Industriala.

-Materialak.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Elektronika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, espezialitate guztiak.

-Aeronautika, espezialitate guztiak.

-Herri Lanak, espezialitate guztiak.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

-Ontzigintza, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, espezialitate guztiak.

-Nekazaritza, espezialitate guztiak.

Hezkuntza Orientabidea

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Psikologia.

-Pedagogia.

-Psikopedagogia.

Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Farmazia.

-Biologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Geologia.

-Kimika.

-Albaitaritza.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Agronomia.

-Nekazaritza, Abeltzaintza eta Nekazaritza, edo Abeltzaintza.

-Mendiak.

-Nekazaritzako Elikagaiak eta Langa Ingurunea.

-Nekazaritza eta Ingurumena.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Nekazaritza, espezialitate guztiak.

-Basoa, espezialitate guztiak.

Diagnostiko klinikoen prozesuak eta produktu ortoprotesikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Medikuntza.

-Farmazia.

-Kimika.

-Biokimika.

-Biologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Odontologia.

-Albaitaritza.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

Elikagaien Industriako Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Biokimika.

-Ingurumen Zientziak.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Berrikuntza eta Elikagaien Segurtasuna.

-Elikagai Prozesu eta Produktuak.

-Farmazia.

-Kimika.

-Albaitaritza.

-Bioteknologia.

-Enologia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Agronomia.

-Nekazaritza, Abeltzaintza eta Nekazaritza, edo Abeltzaintza.

-Nekazaritzako Elikagaien Industriak.

-Nekazaritzako elikagaiak.

-Nekazaritza eta Ingurumena.

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea.

Zurgintzako eta Altzarigintzako Prozesuak eta Produktuak

Arkitekto edo egoki den gradu tituluduna.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Mendiak.

-Materialak.

-Antolaketa Industriala.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Basogintza, Baso Industriak, Baso Ustiapenak.

-Industria, Mekanika espezialitatea.

-Diseinu Industriala.

Osasun Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Medikuntza.

-Farmazia.

-Biologia.

-Biokimika.

-Odontologia.

-Albaitaritza.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

-Podologia.

-Terapia okupazionala.

Sistema Elektronikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Aeronautika.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Meatzeak.

-Industria.

-Informatika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Elektronika Industriala espezialitatea eta Elektrizitatea espezialitatea.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

-Aeronautika, espezialitate guztiak.

-Sistemen Informatika.

-Kudeaketarako Informatika.

-Meatzeak, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoak espezialitatea

Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Aeronautika.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Industria.

-Informatika.

-Meatzeak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, espezialitate guztiak.

-Sistemen Informatika.

-Kudeaketarako Informatika.

-Industria, Elektronika Industriala espezialitatea eta Elektrizitatea espezialitatea.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoak espezialitatea.

Teknologia

Ingeniaria edo egoki den gradu tituluduna.

Arkitekto edo dagokion gradu titulua.

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Itsasgintza Zibila.

-Ontzigintzako Makinak.

-Nautika eta Itsas Garraioa.

-Itsasontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

-Itsas Nabigazioa.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

C) Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoa

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Alemana

-Aleman Filologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko alemanaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Alemanaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-C1 ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-PWD ziurtagiria (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International), Goethe Institutuak emana.

-TestDaF level 4 ziurtagiria (Test Daf Deutsch als Fremdsprache), Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-C2+ GDS (Große Deutsche Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-Alemanaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Euskara

-Euskal Filologiako lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Euskal Itzulpengintza eta Interpretazio lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako Euskararen Gaitasun Agiri batekin, edo Nafarroako Gobernuaren EGA tituluarekin, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen euskarako gaitasun proba gainditzea.

Frantsesa

-Frantses Filologiako lizentziduna edo frantseseko dagokion gradu tituluduna.

-Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko frantsesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Frantsesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (699-833), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (834-900), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Ingelesa

-Ingeles Filologiako lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu tituluduna, eta titulu hauetako bat frogatzea:

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko ingelesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Ingelesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-CAE ziurtagiria (Certificate in Advanced English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

-CPE ziurtagiria (Certificate of Proficiency), Cambridgeko unibertsitateak emana.

-IELTS 6.5-7.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-IELTS 7.5 + ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-TOEFL IBT 110 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-TOEFL IBT 120 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-ISE III (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek luzatua.

-ISE IV (Integrated Skills in English), Trinity College Londonek emana.

-Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Italiera

-Italiar Filologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Italierako Itzulpengintza eta Interpretazio lizentzia edo dagokion gradu titulua.

-Doktorea, lizentziaduna, ingeniaria edo arkitektoa, edo egoki den gradu titulua, Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako Italieraren Gaitasun Agiri batekin, edo Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4) tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen italierako gaitasun proba gainditzea.

D) Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Sukaldaritza eta Pastelgintza

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Enologia.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Turismoa.

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Zaharberritzea.

-Sukalde Zuzendaritza.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Ostalaritza.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa adarrekoa.

Ekipo Elektronikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Industria.

-Aeronautika.

-Meatzeak.

-Informatika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, Aeronabigazioa espezialitatea, Aireontziak espezialitatea, Aeromotoreak.

-Sistemen Informatika.

-Industria, Elektrizitatea espezialitatea eta Elektronika Industriala espezialitatea.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoak espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elektrizitate eta Elektronika lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Elektronika Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistemen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Kontrolaren Elektronika eta Mantentze-lan Industrialak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistema Automatiko eta Programagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Instalazio eta Linea Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Makina Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ontzietako Elektrizitatea (Itsaso-arrantza jarduerak).

-Koadroen eta Automatismoen Operadoreak (Elektrizitatearen eta Elektronika).

-Robotika eta Automatika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistemak Automatismoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Komunikazioen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Irrati-telebistako Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

-Ikus-entzunezko Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

-Ontzietako Irrati-telefonia (Itsaso-arrantza jarduerak).

-Optika Elektronikoa (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Irrati-telebistako Ekipoen Mantentze-lanak eta Eragiketa Teknikoa (Irudia eta Soinua).

Estetika

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Biokimika.

-Farmazia.

-Medikuntza.

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

-Podologia.

-Terapia okupazionala.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Estetika.

-Estetika Integrala eta Ongizatea.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Irudi Pertsonala lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Estetika.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ile-apainketa eta Estetika arlokoa.

Arotz-lanak eta altzariak egin eta instalatzea

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Mendiak.

-Materialak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Diseinu Industriala.

-Industria, Mekanika espezialitatea.

-Basogintza, Baso Industriak espezialitatea eta Baso Ustiapenak espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Zurgintza eta altzarigintza.

-Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak garatzea.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa/Zurgintza eta Altzarigintza lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Zurezko Eraikuntza Industriala.

-Ebanisteria.

-Zura.

-Altzarien Diseinua eta Fabrikazioa.

-Galdaketako Modelista.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza eta Altzarigintza arlokoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi mailako Teknikaria, ondokoetan:

-Diseinua eta Altzari-hornikuntza.

-Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

-Zuraren arloko Arte Aplikatuak.

-Altzariak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Ebanisteria Artistikoa.

-Zur-lanketa Artistikoa.

Arte Aplikatuetako gradudun tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999/05/25 Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak aurrez aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

Ekipo Termikoak eta Fluidoen Ekipoak Instalatu eta Mantentzea

Arkitekto edo dagokion gradu titulua.

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Agronomia.

-Aeronautika.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Meatzeak.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, espezialitate guztiak.

-Aeronautika, espezialitate guztiak.

-Meatzeak, espezialitate guztiak.

-Basogintza, Baso Industriak espezialitatea.

-Ontzigintza, Ontziaren Propultsioa eta Zerbitzuak espezialitatea.

-Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea eta Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak/Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Automatismo Pneumatiko eta Olehidraulikoak (Metala).

-Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala).

-Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

-Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala).

-Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

-Instalazioak (Eraikuntza eta obrak).

-Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Iturgintza (Eraikuntza eta obrak).

-Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

-Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Prozesuko Instalazio Termiko Osagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Zerbitzu Osagarrietako Instalazioen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

Instalazio Elektroteknikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisika.

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Industria.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, Aeronabigazioa espezialitatea.

-Sistemen Informatika.

-Industria, Elektrizitatea espezialitatea eta Elektronika Industriala espezialitatea.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elektrizitate eta Elektronika lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Elektronika Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistemen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Kontrolaren Elektronika eta Mantentze-lan Industrialak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistema Automatiko eta Programagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Instalazio eta Linea Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Makina Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ontzietako Elektrizitatea (Itsaso-arrantza jarduerak).

-Koadroen eta Automatismoen Operadoreak (Elektrizitatearen eta Elektronika).

-Robotika eta Automatika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Sistemak Automatismoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Komunikazioen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Irrati-telebistako Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

-Ikus-entzunezko Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

-Ontzietako Irrati-telefonia (Itsaso-arrantza jarduerak).

-Optika Elektronikoa (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Irrati-telebistako Ekipoen Mantentze-lanak eta Eragiketa Teknikoa (Irudia eta Soinua).

Laborategia

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

-Farmazia.

-Biologia.

-Biokimika.

-Elikagaien Zientziak.

-Ingurumen Zientziak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Kimika Industriala espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika arlokoa.

Ibilgailuen Mantentze-lanak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Aeronautika.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Agronomia.

-Meatzeak.

-Mendiak.

Goi mailako Teknikaria edo baliokidea, ondokoetan:

-Automozioa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak/Ibilgailu Autopropultsatuen Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Goi mailako Teknikaria edo baliokidea, ondokoetan:

-Eraikuntza eta Obretako Ekipo eta Makinen Mantentze-lanak.

-Mekanika eta Automobilaren Elektrizitatea.

-Automozioa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Automozioa arlokoa.

Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Automatika eta Elektronika Industriala.

-Industria.

-Materialak.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Mekanika espezialitatea, Diseinu Industriala espezialitatea.

-Ontzigintza, Itsas Egiturak espezialitatea.

-Meatzeak, Mineralurgia eta Metalurgia espezialitatea.

-Nekazaritza, Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Mekanizazio Bidezko Produkzioa.

-Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoa lanbide arlokoa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak/Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Galdaragintza Txapa Egituran (Metala).

-Eraikuntza Metalikoak eta Soldatzailea (Metala).

-Ontzi Eraikuntza (Metala).

-Soldadura (Metala).

-Ontzi Marrazlea (Metala).

-Fabrikazio Soldatua (Metala).

-Diseinu Industriala (Delineazioa).

-Delineazio Industriala (Delineazioa).

-Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

-Ereduak eta Galdaketa (Metala).

-Makineria Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

-Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

-Tresnen Mikromekanika (Metala).

-Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala).

-Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

-Arma Mekanikaria (Metala).

-Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

-Makina-erremintak (Metala).

-Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

-Kalitate Kontrola (Metala).

-Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

-Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Automatismo Pneumatiko eta Olehidraulikoak (Metala).

-Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala).

-Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

-Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala).

-Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

-Instalazioak (Eraikuntza eta obrak).

-Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Iturgintza (Eraikuntza eta obrak).

-Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

-Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Prozesuko Instalazio Termiko Osagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Zerbitzu Osagarrietako Instalazioen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

Eraikuntza Proiektuen Bulegoa

Arkitekto edo egoki den gradu tituluduna.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

-Bideak, Ubideak eta Portuak.

-Geologoa.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, espezialitate guztiak.

-Herri Lanak, espezialitate guztiak.

-Nekazaritza, Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Goi mailako tituluduna ondokoetan:

-Arte Plastikoak eta Diseinua, Dekorazio Lanen Proiektuak eta Zuzendaritza.

-Arte Plastikoak eta Diseinua, Altzari-hornikuntza.

-Arte Plastikoak eta Diseinua, Arkitektura Iragankorra.

-Arte Plastikoak eta Diseinua, Erakusleiho-apainketa.

-Arte Plastikoak eta Diseinua, Lorategiko elementuak.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Eraikuntza eta Obra Zibila lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Eraikuntza eta Obrak (Delineazioa).

-Eraikuntza eta Hirigintzako Delineatzailea (Delineazioa).

-Barnealdeen diseinua (Delineazioa).

-Topografia (Eraikuntza eta Obrak).

-Bide eta Obrak (Eraikuntza eta obrak).

-Langile-arduradunak (Eraikuntza eta Obrak).

-Eraikingintza (Obretako maisua) (Eraikuntza eta Obrak).

Arte Aplikatuetako gradudun tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999/05/25 Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak aurrez aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

Fabrikazio Mekanikoko Proiektuen Bulegoa

Arkitekto edo dagokion gradu titulua.

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika.

-Industria.

-Meatzeak.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

Arkitekto teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Aeronautika, Aeronabigazioa espezialitatea, Aireontziak espezialitatea, Aeromotoreak espezialitatea.

-Industria, Mekanika espezialitatea, Diseinu Industriala espezialitatea.

-Ontzigintza, Itsas Egiturak espezialitatea.

-Meatzeak, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoak espezialitatea.

-Nekazaritza, Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoa lanbide arlokoa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak/Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Galdaragintza Txapa Egituran (Metala).

-Eraikuntza Metalikoak eta Soldatzailea (Metala).

-Ontzi Eraikuntza (Metala).

-Soldadura (Metala).

-Ontzi Marrazlea (Metala).

-Fabrikazio Soldatua (Metala).

-Diseinu Industriala (Delineazioa).

-Delineazio Industriala (Delineazioa).

-Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

-Ereduak eta Galdaketa (Metala).

-Makineria Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

-Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

-Tresnen Mikromekanika (Metala).

-Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala).

-Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

-Arma Mekanikaria (Metala).

-Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

-Makina-erremintak (Metala).

-Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

-Kalitate Kontrola (Metala).

-Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

-Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Automatismo Pneumatiko eta Olehidraulikoak (Metala).

-Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala).

-Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

-Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala).

-Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

-Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak).

-Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Iturgintza (Eraikuntza eta Obrak).

-Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

-Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Prozesuko Instalazio Termiko Osagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

-Zerbitzu Osagarrietako Instalazioen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

Prozesuko lanak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

-Biokimika.

-Farmazia.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Biologia.

-Bioteknologia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Kimika Industriala espezialitatea.

-Basogintza, Baso Industriak espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika arlokoa.

Elikagaien elaborazioko lanak eta ekipamenduak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Kimika.

-Albaitaritza.

-Enologia.

-Farmazia.

-Biokimika.

-Bioteknologia.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Agronomia.

-Nekazaritza, Abeltzaintza eta Nekazaritza, edo Abeltzaintza.

-Nekazaritzako Elikagaien Industriak.

-Nekazaritzako elikagaiak.

-Nekazaritza eta Ingurumena.

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elikagaien Industriak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Barazki-kontserbagintza (Nekazaritza).

-Nekazaritzako elikagaien industria (Nekazaritza).

-Gaztagintza eta Guringintza (Kimika).

-Mahastigintza eta Enoteknia (Nekazaritza).

-Elikagaien Industriak (Kimika).

Nekazaritzako Ekoizpeneko Eragiketa eta Ekipamenduak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Geologia.

-Kimika.

-Albaitaritza.

-Enologia.

-Farmazia.

-Biokimika.

-Bioteknologia.

Ingeniaria edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Agronomia.

-Mendiak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Nekazaritza, espezialitate guztiak.

-Basoa, espezialitate guztiak.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Nekazaritza/Nekazaritzako Jarduerak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Nekazaritza arlokoa.

Ile apainketa

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Biologia.

-Biokimika.

-Farmazia.

-Medikuntza.

-Kimika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Fisioterapia.

-Erizaintza.

-Podologia.

-Terapia Okupazionala.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Irudi Pertsonaleko Aholkularitza.

-Estilismoa eta Ile-apainketako Zuzendaritza.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Irudi Pertsonala lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Ile-apainketa.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ile-apainketa eta Estetika arlokoa.

Diagnostiko Kliniko eta Ortoprotesikoko Prozedurak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Medikuntza.

-Farmazia.

-Biologia.

-Biokimika.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Ingurumen Zientziak.

-Odontologia.

-Kimika.

-Albaitaritza.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Diagnosi-irudia.

-Diagnosi Klinikoen Laborategia.

-Hortz Protesiak.

-Erradioterapia.

-Ingurumen Osasuna.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Erradiodiagnostikoa (Osasun arloa).

-Laborategia (Osasun arloa).

-Hortz protesiak (Osasun arloa).

-Erradioterapia (Osasun arloa).

-Medikuntza nuklearra (Osasun arloa).

-Ingurumen Osasuna (Osasun arloa).

Osasun eta Laguntza Prozedurak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Medikuntza.

-Farmazia.

-Biologia.

-Biokimika.

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Odontologia.

-Albaitaritza.

-Zientzia Biomedikoak.

-Ingeniaritza Biomedikoa.

-Bioteknologia.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Erizaintza.

-Fisioterapia.

-Podologia.

-Terapia Okupazionala.

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Dietetika.

-Osasun Dokumentazioa.

-Aho-hortzetako Higienea.

-Anatomia Patologikoa eta Zitologia.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Hortzetako Higienista (Osasun arloa).

-Dietetika eta Nutrizioa (Osasun arloa).

-Anatomia Patologikoa (Osasun arloa).

-Anatomia Patologikoa-Zitologia (Osasun arloa).

Merkataritzako Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Ekonomia.

-Ikerketa eta Merkatu Teknikak.

-Publizitatea eta Harreman Publikoak.

-Finantzak eta Aseguruak.

-Marketina.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Informatika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Bibliotekonomia eta Dokumentazioa.

-Enpresa Zientziak.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kudeaketarako Informatika.

-Sistemen Informatika.

Goi mailako teknikaria:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Merkataritza eta Marketina lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Kanpo Merkataritza eta Garraioak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kanpo Merkataritza (Administrazioa eta Merkataritza).

-Biltegiak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Saltzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Publizitatea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Marketina (Administrazioa eta Merkataritza).

-Harreman Publikoak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Merkataritzako teknikaria (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kontsumo Aholkularitza (Administrazioa eta Merkataritza).

-Informazioa eta Jendeari Arreta (Administrazioa eta Merkataritza).

Administrazio Kudeaketako Prozesuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Ekonomia.

-Politika eta Administrazio Zientziak.

-Zuzenbidea.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Informatika.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Bibliotekonomia eta Dokumentazioa.

-Enpresa Zientziak.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Kudeaketarako Informatika.

-Sistemen Informatika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Administrazioa eta Kudeaketa/Administrazioa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresen Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kontabilitatea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Aurrezki Entitateak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Higiezinak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresa-administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresen Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitatea eta Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kontabilitatea eta Kudeaketa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Idazkaritza (Administrazioa eta Merkataritza).

-Zuzendaritzako Idazkaritza Exekutiboa (Administrazioa eta Merkataritza).

-Zuzendaritzako Idazkari Elebiduna (Administrazioa eta Merkataritza).

-Merkataritzako Idazkaritza Elebiduna (Administrazioa eta Merkataritza).

-Idazkaritza Exekutibo Eleanitza (Administrazioa eta Merkataritza).

-Bibliotekonomia, Artxibozaintza eta dokumentazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

Komunitatearentzako Zerbitzuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Psikologia.

-Pedagogia.

-Psikopedagogia.

-Soziologia.

-Antropologia Sozial eta Kulturala.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Gizarte Lana.

-Gizarte Hezkuntza.

-Terapia Okupazionala.

Maisua edo dagokion gradu tituluduna, espezialitate guztietan.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Gizarte eta Kultur Jarduerak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Haurtzaindegiak (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

-Haur-hezitzailea (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

-Ekonomia Sozio-familiarra (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

-Gizarte Egokitzapena (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

-Urritu Psikikoen Hezitzailea (Osasun arloa).

Jatetxe Zerbitzuak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

-Enologia.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Turismoa.

-Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Zaharberritzea.

-Jatetxe Arloko Zerbitzuen Zuzendaritza.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Bidaia Agentziak (Ostalaritza eta Turismoa).

-Ostalaritzako Administrazioa (Ostalaritza eta Turismoa).

-Harrera (Ostalaritza eta Turismoa).

-Kongresu eta Erakusketetako Azafatak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Abiazioko Lurreko Zerbitzuak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Abiazioko Ontziko Zerbitzuak (Administrazioa eta Merkataritza).

-Ostalaritza (Ostalaritza eta Turismoa).

Sistema eta Aplikazio Informatikoak

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Matematika.

-Fisika.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Informatika.

-Telekomunikazioa.

Ingeniari teknikoa edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Elektronika Industriala espezialitatea.

-Kudeaketako Informatika.

-Sistemen Informatika.

-Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

Lanbide Heziketako espezialitate bat, Informatika eta Komunikazioak/Informatika lanbide arlokoa

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Enpresen Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresa Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

-Enpresa Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kudeaketako Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

-Administrazio Kudeaketako Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kudeaketa Aplikazioetako Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kudeaketako Informatika Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

-Kudeaketa Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

Soldadura

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria.

-Ontzigintza eta Ozeanoak.

Diplomaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Ontzigintzako Makinak.

Ingeniaria edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Industria, Mekanika espezialitatea.

-Aeronautika, Ekipamendu eta Material Aeroespazialak espezialitatea.

-Diseinu Industriala.

-Ontzigintza, Itsas Egiturak espezialitatea.

-Herri Lanak, Eraikuntza Zibilak espezialitatea.

-Nekazaritza, Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Eraikuntza Metalikoak.

-Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Galdaragintza Txapa Egituran (Metala).

-Eraikuntza Metalikoak eta Soldatzailea (Metala).

-Ontzi Eraikuntza (Metala).

-Soldadura (Metala).

-Ontzi Marrazlea (Metala).

-Fabrikazio Soldatua (Metala).

-Diseinu Industriala (Delineazioa).

-Delineazio Industriala (Delineazioa).

-Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

-Ereduak eta Galdaketa (Metala).

-Makineria Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

-Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

-Tresnen Mikromekanika (Metala).

-Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala).

-Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

-Arma Mekanikaria (Metala).

-Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

-Makina-erremintak (Metala).

-Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

-Kalitate Kontrola (Metala).

-Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

-Metalaren arloko Arte Aplikatuak.

Arte Aplikatuetako gradudun tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999/05/25 Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak aurrez aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

E) Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoa.

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Dantza Ikasketetako eskolak emateko.

Dantza Klasikoa, Dantza Espainiarra, Dantza Garaikidea eta Flamenkoa

-Dantzako goi mailako titulua.

-Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoa ezarri aurreko Dantza ikasketa ofizialak gainditu izana frogatzen duen agiria, Musika eta Dantza Kontserbatorioek zein Arte Dramatikoetako eta Dantzako Eskolek emana.

Musikako oinarrizko irakaskuntzetan eta musikako lanbide irakaskuntzetan eskolak emateko.

Musikaren historia

-Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

-Irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren arabera emandako irakasle titulua.

-Geografian eta Historian lizentziaduna, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

-Musikologian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Musikaren Historia eta Zientzietan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

Gainerako espezialitate eta/edo irakasgaiak

-Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

-Irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren arabera emandako irakasle titulua.

F) Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoa.

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Musikako goi mailan eskolak emateko:

Musikologia

Etnomusikologia

-Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

-Musikaren Historia eta Zientzietan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Musikologian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Geografia eta Historian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

Harmonia eta Melodia Akonpainatua

Konposizioa

Inprobisazioa eta Akonpainamendua

-Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

-Konposizio Musikalean lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Musika Garaikideko Konposizioan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Sorkuntza Musikalean lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

Gainerako espezialitate eta/edo irakasgaiak

-Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

Alemana

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

-Filologia Alemanean lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazioan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko alemanaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Alemanaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-C1 ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-PWD ziurtagiria (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International), Goethe Institutuak emana.

-TestDaF level 4 ziurtagiria (Test Daf Deutsch als Fremdsprache), Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-GZ C2 KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-C2+ GDS (Große Deutsche Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

-Alemanaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b)      Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

-Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarientzako Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

-Musikaren Historia eta Zientzietan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Geografia eta Historian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

-Lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Frantzesa

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

-Frantses Filologian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazioan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko frantsesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Frantsesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (699-833), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Test d’Evaluation de Français (TEF) B1 (834-900), Pariseko Chambre de Commerce et d’industrie delakoak emana.

-Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b)      Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

-Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarientzako Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

-Musikaren Historia eta Zientzietan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Geografia eta Historian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

-Lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Ingelesa

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

-Ingeles Filologian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazioan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuko ingelesaren lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria.

-Ingelesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

-CAE ziurtagiria (Certificate in Advanced English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

-CPE ziurtagiria (Certificate of Proficiency), Cambridgeko unibertsitateak emana.

-IELTS 6.5-7.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-IELTS 7.5 + ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

-TOEFL IBT 110 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-TOEFL IBT 120 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

-ISE III (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek luzatua.

-ISE IV (Integrated Skills in English), Trinity College Londonek emana.

-Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b)      Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

-Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarientzako Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

-Musikaren Historia eta Zientzietan lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna.

-Geografia eta Historian lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

-Lizentziaduna edo dagokion gradu tituluduna, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

G) Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoa:

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Marrazketa Artistikoa eta Kolorea

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Arteak, Pintura espezialitatea.

-Sormena eta Diseinua, Ilustrazioa espezialitatea.

Marrazketa Teknikoa

Arkitektoa edo dagokion graduduna.

Lizentziaduna edo gradu tituluduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, espezialitate guztiak.

Arkitekto teknikoa edo dagokion graduduna.

Ingeniari teknikoa edo dagokion graduduna, espezialitate guztiak.

Barnealdeen Diseinua

Arkitektoa edo dagokion graduduna.

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Barnealdeen Diseinua.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, espezialitate guztiak.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi-mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), Barnealdeen Diseinua espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztiak.

Arkitekto teknikoa edo dagokion graduduna.

Produktuaren Diseinua

Arkitektoa edo dagokion graduduna.

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Artea eta Diseinua.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, espezialitate guztiak.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi-mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), Produktuaren Diseinua espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztiak.

Arkitekto teknikoa edo dagokion graduduna.

Ingeniari teknikoa edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Diseinu Industriala.

Diseinu Grafikoa

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Diseinu Grafikoa eta Multimedia.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), Diseinu Grafikoa espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztiak.

Arte-edizioa

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Argazkilaritza

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Ikus-entzunezko Komunikazioa.

Artearen Historia

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Artearen Historia.

Diseinu Teknologia eta Materialak

Arkitektoa edo dagokion graduduna.

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Materialak.

Arkitekto teknikoa edo dagokion graduduna.

Ikus-entzunezko baliabideak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Ikus-entzunezko Komunikazioa.

-Ikus-diseinua eta Eduki Digitalak.

-Arte Elektronikoa eta Digitala.

-Ikus-entzunezkoak eta Multimedia.

-Argazkilaritza eta Sormen Digitala.

-Argazkilaritza.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

Ingeniari teknikoa edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa, Soinua eta Irudia espezialitatea.

Baliabide informatikoak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Matematika.

-Fisika.

-Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

-Arte Ederrak.

-Ikus-diseinua eta Eduki Digitalak.

-Arte Elektronikoa eta Digitala.

-Argazkilaritza eta Sormen Digitala.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Informatika.

-Telekomunikazioa.

-Elektronika.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), espezialitate guztiak.

Arte Plastikoetako edo Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztiak.

Diplomaduna edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Estatistika.

Ingeniari teknikoa edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Kudeaketako Informatika.

-Sistemen Informatika.

-Telekomunikazioak, Telematika espezialitatea.

Industria Antolaketa eta Legeria

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Enpresa Zientziak.

-Zuzenbidea.

-Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

-Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak.

-Politika eta Administrazio Zientziak.

-Ekonomia.

-Lanaren Zientziak.

-Psikologia.

-Soziologia.

-Psikopedagogia.

-Pedagogia.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Antolaketa Industriala.

Diplomaduna edo dagokion gradu tituluduna, ondokoetan:

-Enpresa Zientziak.

-Lan harremanak.

-Gizarte Lana.

-Gizarte Hezkuntza.

-Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Bolumena

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Arteak, Eskulturarekin loturiko espezialitateak.

H) Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Ebanisteria Artistikoa

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), Produktuaren Diseinua espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa/Zurgintza eta Altzarigintza lanbide arlokoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

-Zuraren arloko Arte Aplikatuak.

-Altzariak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Ebanisteria Artistikoa.

-Zur-lanketa Artistikoa.

Arte Aplikatuetako eta Lanbide Artistikoetako graduduna, ondoko espezialitateak:

-Ebanisteria.

-Ontzigintzako Eraikuntzak.

-Zurgintza Artistikoa.

-Ontzigintzarako Zurgintza.

-Zurgintza eta Ebanisteria.

-Lantegiko Zurgintza.

-Altzarien Diseinua.

-Urreztaketa eta Polikromia.

-Gaztelako Irudigintza.

-Larru-lantzea eta Bozelketa.

-Lakak.

-Maketak, Maketagintza eta Modelismoa.

-Larru-bozelketa.

-Larru eta Metalen Bozelketa.

-Zur-lanketa edo Apaingarrizko Lanketa.

-Marketeria.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

-Altzarien Diseinua eta Fabrikazioa (Zurgintza).

-Zurezko Eraikuntza Industriala (Zurgintza).

-Ebanista (Zurgintza).

-Zurgintza (Zurgintza).

-Galdaketako Modelista (Zurgintza).

Argazkilaritza eta Erreprodukzio Prozesuak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

-Ikus-entzunezko Komunikazioa.

Ingeniaria edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa.

Ingeniari teknikoa edo dagokion graduduna, ondokoetan:

-Telekomunikazioa, Soinua eta Irudia espezialitatea.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 1496/1999 Errege Dekretua), espezialitate guztiak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Diseinu Grafikoaren lanbide arloa.

-Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoen lanbide arloa.

-Ilustrazioa.

-Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

-Publizitate Grafika.

-Azaleztatzea edo Arte Edizioa.

Arte Aplikatuetako eta Lanbide Artistikoetako graduduna, ondoko espezialitateak:

-Argazkilaritza Artistikoa.

-Diseinu Grafikoa.

-Kartelak.

-Publizitate Marrazketa.

-Ilustrazio Artistikoa.

-Proiektuak.

-Errotulazioa.

-Kalkaketa.

-Trazaketa.

-Estanpazioa, Grabaketa, Inprimaketa, Litografia edo Serigrafia.

Moldeak eta Erreprodukzioak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

-Eskulturari edo Metalari Aplikatutako Arteak.

-Zeramika Artistikoa.

-Modelismoa eta Matrizegintza Zeramikoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Moldegintza eta Hustuketa Artistikoak.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

-Moldegintza eta Hustuketa.

-Irudigintza.

-Gaztelako Irudigintza.

-Txotxongiloak.

-Panpinagintza Artistikoa.

-Bolumen-teknikak.

-Hustuketa.

-Zeramika.

-Zeramika Artistikoa.

Harriaren eta zuraren lanketa

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

-Eskulturari, Harriari, Metalari edo Zurari Aplikatutako Arteak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Harri-lanketa Artistikoa.

-Zur-lanketa Artistikoa.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

-Harri- eta Zur-lanketa.

-Gaztelako Irudigintza.

-Boli- eta Azabatxe-lanketa.

-Apaigarrizko Lanketa.

-Harri-lanketa.

Grabatu eta Estanpazio Teknikak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

-Liburuaren arloko Arte Aplikatuak.

-Arte-edizioa.

-Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

-Ilustrazioa.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

-Ilustrazioa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Grabatu Kalkografikoa.

-Serigrafia Artistikoa.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

-Kalkaketa.

-Dokumentu Grafikoen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

-Diseinu Grafikoa.

-Azaleztatzea.

-Estanpazioa, Kalkografia edo Serigrafia.

-Fotograbatu Artistikoa.

-Grabatua.

-Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

-Inprimaketa.

-Litografia.

-Maketa Artistikoak.

-Proiektuak.

-Proiektuak eta Maketa Artistikoak.

-Zaharberritzea.

-Takigrafia eta Estenotipia.

-Kartelak.

-Ilustrazio Artistikoa.

-Errotulazioa.

-Trazaketa.

Metalerako Teknikak

Lizentziaduna edo graduduna, ondokoetan:

-Arte Ederrak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

-Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

-Metalaren arloko Arte Aplikatuak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

-Forja-lan Artistikoa.

-Galdaketa Artistikoa eta Galbanoplastia.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

-Sarrailagintza Artistikoa.

-Sarrailagintza eta Forja-lana.

-Damaskinatugintza.

-Forja-lana.

-Forja-lan Artistikoa.

-Brontze / Argizari Galdaketa Artistikoa.

-Errementaritza.

-Metal-langintza.

-Metal-langintza eta Forja-lana.

-Larru eta Metalen Bozelketa.

-Metalen Bozelketa.

-Apaingarrizko Lanketa.

I. ERANSKINA

2. PRESTAKUNTZA PEDAGOGIKO ETA DIDAKTIKOA FROGATZEA

1. Oro har, prestakuntza pedagogiko eta didaktikoko betebehar hori beteko dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzetako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko master titulu ofiziala dutenek.

2. Titulu horiek izatetik salbuetsita daude honako hau frogatzen dutenak:

-2009ko urriaren 1a baino lehen honako baldintza hauetako bat lortu dutenak:

Edukitzea Espezializazio Didaktikoaren titulu profesionala, Irakaskuntzarako Gaikuntza Agiria edo Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria.

Edukitzea maisu-maistra titulua, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Lehen Hezkuntzako maisu-maistrarena eta Pedagogia eta Psikopedagogiako lizentzia, edo baliokidea den eta prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa duen lizentzia edo titulazioa.

Behar bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan 12 hilabetez gutxienez irakasle jardun izana, 2008-2009 ikasturtea bukatu baino lehen, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Lanbide Heziketan edo Hizkuntzetako Eskola Ofizialetan, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

3. Lanbide Heziketako eta kirol irakaskuntzetako irakaskuntzarako titulu baliokidea dutenek, horietan irakasle jardun nahi badute, ziurtagiri ofizial bat izan behar dute, frogatzen duena maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100. artikuluan eskatutakoaren baliokide den prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa.

Aurreko paragrafoan azaldutakoek onartuta izanen dute prestakuntza pedagogiko eta didaktikoko betebeharra baldin frogatzen badute ezen 2014ko irailaren 1a baino lehen irakasten aritu direla 12 hilabetez gutxienez, behar bezala baimendutako irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Lanbide Heziketan edo kirol irakaskuntzetan.

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa, zerrenda orokorra eratzeko eta berrantolatzeko

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

I. ATALA.-IRAKASLE LANETAN EMANDAKO ZERBITZUAK (10,000 puntu gehienez).

Gehienez hamar urte hartuko dira kontuan, eta haietako bakoitza hurrengo azpiataletako bakar batean baloratuko da.

1.1.    Izangaiaren helburu den kidegoko espezialitateetan, ikastetxe publikoetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko: 0,0833 puntu.

1,000 puntu

1.2. Izangaiaren helburu den kidegoaz besteko kidegoetako espezialitateetan, ikastetxe publikoetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko: 0,0416 puntu.

0,500 puntu

1.3. Izangaiaren helburu den kidegoko hezkuntza maila edo etapa bereko espezialitateetan, beste ikastetxe batzuetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko: 0,0416 puntu.

0,500 puntu

1.4. Izangaiaren helburu den kidegoko hezkuntza maila edo etapa bera ez den espezialitateetan, beste ikastetxe batzuetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko: 0,0208 puntu.

0,250 puntu

II. ATALA.-PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA (5,000 puntu gehienez).

Atal honetan honako merezimendu hauek hartuko dira kontuan, eta sarrerako hautapen prozedurako deialdiaren arabera baloratuko dira:

2.1.    Alegatutako tituluaren espediente akademikoa:

Azpiatal honetan, bakar-bakarrik baloratuko da behar den kidegoan sartzeko orokorki eskatzen den titulazio mailaren arabera izangaiak alegatzen duen tituluaren ikasketa-espedientearen batez besteko nota, honela kalkulatua:

0tik 10era bitarteko eskala 0tik 4ra bitarteko eskala

6tik 6,99ra bitarte 1,5etik 1,99ra bitarte

7tik 8,49ra bitarte 2tik 2,74ra bitarte

8,5etik 10era bitarte 2,75etik 4ra bitarte

1,000 puntu

1,250 puntu

1,500 puntu

2.2. Graduondokoak, doktoretza eta aparteko sariak:

2.2.1. Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomagatik (apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretua), master titulu ofizialagatik (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren arabera, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren arabera edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua), ikertzeko nahikotasunagatik edo beste edozein titulu baliokiderengatik, baldin eta titulu horiek irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa eskatu ez badira:

1,000 puntu

2.2.2. Doktore titulua izateagatik:

1,000 puntu

2.2.3. Doktoretzan aparteko saria lortzeagatik:

0,500 puntu

2.3. Unibertsitateko beste titulazio batzuk:

Unibertsitateko titulazio ofizialak, irakaskuntzako funtzio publikoan izaera orokorrarekin sartzeko baldintza gisa alegatutakoez beste batzuk, honela baloratuko dira:

2.3.1. Lehen zikloko tituluak:

diplomadun, ingeniari tekniko edo arkitekto tekniko titulu bakoitzeko edo legez horien baliokide den titulu bakoitzeko, eta lizentzia, arkitektura edo ingeniaritza bateko lehen zikloari dagozkion ikasketengatik:

1,000 puntu

2.3.2. Bigarren zikloko tituluak:

lizentzien, ingeniaritzen, arkitekturen edo unibertsitateko gradudun titulu ofizialen bigarren zikloko ikasketengatik edo legez horien baliokide diren tituluengatik:

1,000 puntu

2.4. Araubide bereziko irakaskuntzako eta berariazko lanbide heziketako titulazioak:

Hizkuntza eskola ofizialek, musikako kontserbatorio profesionalek eta goi mailakoek eta arte eskolek ematen dituzten araubide bereziko irakaskuntzen titulazioak, baita berariazko lanbide heziketakoak ere, ondoren aipatzen denari jarraikiz baloratuko dira, baldin eta irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa alegatu ez badira edo alegatutako titulua lortzeko ezinbestekoak izan ez badira:

a)      Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko:

b)      Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako maila aurreratuko ziurtagiri bakoitzeko:

c)       Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

d)      Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

e)      Goi mailako kirol teknikari titulu bakoitzeko:

0,500 puntu

0,500 puntu

0,200 puntu

0,200 puntu

0,200 puntu

III. ATALA.-BESTE MEREZIMENDU BATZUK (2,000 puntu gehienez).

Sarrerako hautapen prozedurako deialdian ezarritakoak izanen dira atal honetan baloratu beharreko merezimenduak.

IV. ATALA.-OPOSIZIOALDIKO NOTA.

Atal honetan baloratuko dira oposizioaldiko bi probetan lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa.

Merezimendu baremoaren xedapen osagarria:

Baremoan aurreikusitako atalak bakar-bakarrik aplikatuko zaizkio izangaiek epe barnean aurkeztutako merezimenduei, hots, zerrenda orokorra eratzeko erabiltzen den sarrerako hautapen prozedurarako eskabideak aurkezteko epean aurkeztutakoei.

I. ataleko azpiataletako puntuazioak (Irakasle lanetan emandako zerbitzuak) %50 handituko da baldin irakasle lana Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioan egin bada.

<table border=1 cellpadding=0>  <tr>   <td >   III. ERANSKINA

   IZANGAIEN BERARIAZKO   ZERRENDETARAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

   A)      Baldintza gisa   eskatutako tituluaren espediente akademikoa:

   </td>  </tr> </table>

 

MEREZIMENDUA

FROGAGIRIAK

Ezinbesteko baldintza gisa izangaiak alegatzen duen tituluaren ikasketa-espedientearen batez besteko nota baloratuko da bakar-bakarrik, 0-10 eskalan.

Batez besteko nota 0-4 eskalan bakarrik agertzen bada, 0-10 eskalara bihurtuko da, eranskin honen B) letrako taulari jarraikiz.

Batez besteko nota zenbakien bidez adierazten ez bada, baliokidetza hauek aplikatuko dira:

Nahiko: 5,5.

Ongi: 6,5.

Oso ongi: 7,5.

Bikain: 9.

Ohorezko matrikula: 10.

Espediente akademikoan ez bada berariaz agertzen batez beteko nota edo ikasketen ziurtagiri pertsonala aurkezten ez bada, eta, horren ordez, tituluaren fotokopia aurkezten bada, ulertuko da izangaiaren batez besteko nota 5 dela.

Izangaiak ziurtagiri akademiko pertsonala igorri beharko du, non titulazioan lortutako batez besteko nota agertuko den.

Nolanahi ere, aurkeztutako ziurtagiri akademikoan agertzen den batez besteko nota hartuko da kontuan.

Merezimenduen baremo osorako xedapenak:

1.       Gaztelaniara itzuli beharko dira atzerriko hizkuntza batean idatzitako agiriak eta beste autonomia erkidego bateko hizkuntza ofizial propioan idatzitakoak, salbu euskarazkoak eta tituluak. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen horiek, eta agiriarekin batera aurkeztu beharko dira.

2.       Izangaiek aurkezten duten dokumentazioak ez du zertan izan jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua; hortaz, dokumentu horien fotokopia arruntak aurkezten ahalko dira. Dena dela, Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie izangaiei eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

B) Bihurketa taula:

0-4

0-10

0-4

0-10

0-4

0-10

1,00

5,00

2,00

7,00

3,00

9,00

1,01

5,02

2,01

7,02

3,01

9,01

1,02

5,04

2,02

7,04

3,02

9,02

1,03

5,06

2,03

7,06

3,03

9,03

1,04

5,08

2,04

7,08

3,04

9,04

1,05

5,10

2,05

7,10

3,05

9,05

1,06

5,12

2,06

7,12

3,06

9,06

1,07

5,14

2,07

7,14

3,07

9,07

1,08

5,16

2,08

7,16

3,08

9,08

1,09

5,18

2,09

7,18

3,09

9,09

1,10

5,20

2,10

7,20

3,10

9,10

1,11

5,22

2,11

7,22

3,11

9,11

1,12

5,24

2,12

7,24

3,12

9,12

1,13

5,26

2,13

7,26

3,13

9,13

1,14

5,28

2,14

7,28

3,14

9,14

1,15

5,30

2,15

7,30

3,15

9,15

1,16

5,32

2,16

7,32

3,16

9,16

1,17

5,34

2,17

7,34

3,17

9,17

1,18

5,36

2,18

7,36

3,18

9,18

1,19

5,38

2,19

7,38

3,19

9,19

1,20

5,40

2,20

7,40

3,20

9,20

1,21

5,42

2,21

7,42

3,21

9,21

1,22

5,44

2,22

7,44

3,22

9,22

1,23

5,46

2,23

7,46

3,23

9,23

1,24

5,48

2,24

7,48

3,24

9,24

1,25

5,50

2,25

7,50

3,25

9,25

1,26

5,52

2,26

7,52

3,26

9,26

1,27

5,54

2,27

7,54

3,27

9,27

1,28

5,56

2,28

7,56

3,28

9,28

1,29

5,58

2,29

7,58

3,29

9,29

1,30

5,60

2,30

7,60

3,30

9,30

1,31

5,62

2,31

7,62

3,31

9,31

1,32

5,64

2,32

7,64

3,32

9,32

1,33

5,66

2,33

7,66

3,33

9,33

1,34

5,68

2,34

7,68

3,34

9,34

1,35

5,70

2,35

7,70

3,35

9,35

1,36

5,72

2,36

7,72

3,36

9,36

1,37

5,74

2,37

7,74

3,37

9,37

1,38

5,76

2,38

7,76

3,38

9,38

1,39

5,78

2,39

7,78

3,39

9,39

1,40

5,80

2,40

7,80

3,40

9,40

1,41

5,82

2,41

7,82

3,41

9,41

1,42

5,84

2,42

7,84

3,42

9,42

1,43

5,86

2,43

7,86

3,43

9,43

1,44

5,88

2,44

7,88

3,44

9,44

1,45

5,90

2,45

7,90

3,45

9,45

1,46

5,92

2,46

7,92

3,46

9,46

1,47

5,94

2,47

7,94

3,47

9,47

1,48

5,96

2,48

7,96

3,48

9,48

1,49

5,98

2,49

7,98

3,49

9,49

1,50

6,00

2,50

8,00

3,50

9,50

1,51

6,02

2,51

8,02

3,51

9,51

1,52

6,04

2,52

8,04

3,52

9,52

1,53

6,06

2,53

8,06

3,53

9,53

1,54

6,08

2,54

8,08

3,54

9,54

1,55

6,10

2,55

8,10

3,55

9,55

1,56

6,12

2,56

8,12

3,56

9,56

1,57

6,14

2,57

8,14

3,57

9,57

1,58

6,16

2,58

8,16

3,58

9,58

1,59

6,18

2,59

8,18

3,59

9,59

1,60

6,20

2,60

8,20

3,60

9,60

1,61

6,22

2,61

8,22

3,61

9,61

1,62

6,24

2,62

8,24

3,62

9,62

1,63

6,26

2,63

8,26

3,63

9,63

1,64

6,28

2,64

8,28

3,64

9,64

1,65

6,30

2,65

8,30

3,65

9,65

1,66

6,32

2,66

8,32

3,66

9,66

1,67

6,34

2,67

8,34

3,67

9,67

1,68

6,36

2,68

8,36

3,68

9,68

1,69

6,38

2,69

8,38

3,69

9,69

1,70

6,40

2,70

8,40

3,70

9,70

1,71

6,42

2,71

8,42

3,71

9,71

1,72

6,44

2,72

8,44

3,72

9,72

1,73

6,46

2,73

8,46

3,73

9,73

1,74

6,48

2,74

8,48

3,74

9,74

1,75

6,50

2,75

8,50

3,75

9,75

1,76

6,52

2,76

8,52

3,76

9,76

1,77

6,54

2,77

8,54

3,77

9,77

1,78

6,56

2,78

8,56

3,78

9,78

1,79

6,58

2,79

8,58

3,79

9,79

1,80

6,60

2,80

8,60

3,80

9,80

1,81

6,62

2,81

8,62

3,81

9,81

1,82

6,64

2,82

8,64

3,82

9,82

1,83

6,66

2,83

8,66

3,83

9,83

1,84

6,68

2,84

8,68

3,84

9,84

1,85

6,70

2,85

8,70

3,85

9,85

1,86

6,72

2,86

8,72

3,86

9,86

1,87

6,74

2,87

8,74

3,87

9,87

1,88

6,76

2,88

8,76

3,88

9,88

1,89

6,78

2,89

8,78

3,89

9,89

1,90

6,80

2,90

8,80

3,90

9,90

1,91

6,82

2,91

8,82

3,91

9,91

1,92

6,84

2,92

8,84

3,92

9,92

1,93

6,86

2,93

8,86

3,93

9,93

1,94

6,88

2,94

8,88

3,94

9,94

1,95

6,90

2,95

8,90

3,95

9,95

1,96

6,92

2,96

8,92

3,96

9,96

1,97

6,94

2,97

8,94

3,97

9,97

1,98

6,96

2,98

8,96

3,98

9,98

1,99

6,98

2,99

8,98

3,99

9,99

IV. ERANSKINA

IV. ERANSKINA

ALDI BATERAKO KONTRATAZIORAKO IRAKASLE LANPOSTUAK TELEMATIKA BIDEZ ESLEITZEKO PROZEDURA (LANPOSTUEN ESLEIPEN TELEMATIKOA)

Lehena:

Prozedura hau aplikatuko da Hezkuntzako Departamentuak onetsitako indarreko zerrendetan dauden langileei dei orokorra egiteko, foru agindu honen 3. artikuluan ezarritako lehentasun ordenari jarraikiz, eta, orobat, kontratuak telematika bidez esleitzeko, hala ikasturtearen hasieran nola ikasturtea hasi ondoren sortzen diren kontratazio beharrak betetzeko.

Prozedura hau aplikatuko da, halaber, ikasturte bakoitza hasi baino lehen egindako irakasle lanpostuen esleipenaren ondoren sortzen diren kontratazio beharrak betetzeko.

Bigarrena:

Lanpostuak esleitzeko ekitaldiak telematika bidez eginen dira eta haien deialdiak Hezkuntza Departamentuaren webgunean iragarriko dira.

Oro har, ikasturtea hasi aurretik lanpostuak esleitzeko ekitaldien deialdiak udan eginen dira (ekainean, uztailean eta abuztuan).

Ikasturtea hasi ondoren, lanpostuak esleitzeko ekitaldietarako deiak astelehen, asteazken eta ostiraletan eginen dira oro har, bete beharreko hezkuntza beharren eta kontratazioaren presaren arabera.

Aldian aldiko ekitaldi horietan lanpostuak batuta eskainiko dira, haiek betetzeko erabiltzen den zerrendaren arabera. Eskaintza horietan informazio hau sar daiteke:

- Identifikatzailea.

-Zerrenda (kidegoa, espezialitatea eta hizkuntza).

-Herria.

-Ikastetxea.

-Lanpostu mota (lanpostu hutsa edo ordezkapena).

-Profilak.

-Lanaldia (osoa edo partziala).

-Ibiltaritzak.

-Trebetasunak.

-Kontratuaren hasiera eguna.

-Kontratua bukatzeko mugaeguna.

-Ordezkapenaren arrazoia (ordezkapen kasuan soilik).

-Oharrak.

Salbuespenez, espezialitate edo hizkuntza bati dagozkion izangaien zerrendak erabiltzen ahalko dira antzeko beste espezialitate bateko lanpostuak aldi baterako kontratazioekin betetzeko, foru agindu honen 15.3 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Hirugarrena:

Prozedura honetan parte har dezakete espezialitate eta hizkuntza bakoitzean indarra duten zerrendetan dauden pertsonek, deialdi bakoitza argitaratzen den unean eskuragai badaude, prozedura honetan ezartzen diren modalitateekin bat.

1. Parte hartzeko betebeharrak:

Lanpostuen esleipen telematikoa egiteko ekitaldian parte hartzeko eta, edonola ere, irakasle kontratu baten esleipen-hartzailea izateko, beharrezkoa izanen da aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda indardunetakoren batean egotea, foru agindu honetan ezarritako baldintza orokorrak eta titulaziokoak betetzea eta erabiltzailearen ziurtagiri bat (NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala) edo NANa+PINa egiaztagiria edukitzea, edo Hezkuntza Departamentuak kasuan-kasuan sarrerarako ezar ditzakeen egiaztagarriak.

1.2. Partaidetza motak:

Hezkuntza Departamentuak, kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean eta lanpostuak esleitzeko ekitaldi bakoitzean, lanpostuak esleitzeko ekitaldira dei eginen die izangaiei, nahitaez eta/edo borondatez ager daitezen:

1.2.1. Nahitaezko parte-hartzea: izangai zerrendetan duten tokiaren arabera nahitaez parte hartu behar dutenentzat, Hezkuntza Departamentuak lanpostuen esleipen telematikoaren ekitaldi bakoitzean bete nahi dituen beharren kopurua kontuan harturik. Parte hartzeko modalitate honen bidez deitzen diren izangaiak eranskin honen 7. atalean ageri denari lotuta geldituko dira.

1.2.2. Borondatezko parte-hartzea: aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan ageri diren gainerakoentzat izanen da, alegia, lanpostuen esleipen telematikoaren ekitaldian nahitaez parte hartu behar izan gabe, borondatez parte hartu nahi dutenentzat, lanpostuak nahitaez parte hartu duten izangaiekin betetzen ez diren kasurako. Izangai horiei ez zaie aplikatuko eranskin honen 7. atalean ezarritakoa.

1.2.3. Beste dei batzuekin bat egitea: foru agindu honen 15. artikuluari jarraikiz, gerta daiteke lanpostuak esleitzeko prozedura telematiko baterako deia bat etortzea presagatik egiten diren banakako telefono deiekin. Banakako eskaintza onartuz gero, esleipen telematikoaren deialditik kanpo geldituko da automatikoki izangaia.

Laugarrena:

Izangai batek, nahitaezko deia jaso arren, uko egin diezaioke nahitaezko izaera ez duten lanpostuak hautatzeari, foru agindu honen 16. artikuluaren arabera.

Era berean, foru agindu honen 12.2 artikuluaren arabera ezaugarri hauek dituzten lanpostuak ez dira nahitaezkoak izanen izangaientzat:

-Izangaiak frogatu ez duen profil bat (edo gehiago) dutenak.

-Musikarekin, Gorputz Hezkuntzarekin, Hizkuntza Modernoarekin edo, gaztelaniazko ikastetxeetan, euskararekin osatzen direnak, baldin eta izangaia ez bada agertzen lanpostua osatzeko esleitzen diren espezialitateen edo hizkuntzen kontratazio zerrendetan.

-Beste trebetasun instrumental edo tekniko batzuk eskatzen dituztenak.

Deia espresuki jasotzen duen izangai batentzat nahitaezkoa den lanpostu bati uko egitearen ondorioak foru agindu honen 16. artikuluan ezarrita daude.

Bosgarrena:

Lanpostuen esleipen telematikoaren ekitaldirako deia jasotzen duten izangaiek deialdi horretarako eskaera aurkezten ahalko dute parte hartzeko epea irekita dagoen bitartean.

Deialdia argitaratzen den unean izangaia zein zerrendatan dagoen prest, horren araberako eskaintzen poltsatik eginen da lanpostuen hautaketa, izangaiak ezarritako lehentasun hurrenkerari jarraikiz.

Eskaera aurkeztutakoan, izangaiak horren frogagiria lortuko du, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorrean eman zaion sarrera zenbakiarekin. Eskaerak aurkezteko epea irekita dagoen bitartean, izangaiek baliogabetu ditzateke aurkeztu dituzten eskaerak. Deialdi bakoitzean aurkezten den azken eskaerak bakarrik izanen du balioa.

Era berean, aurkezpen epea irekita dagoen bitartean, salbuespenez eta justifikatutako arrazoirik badago, Hezkuntza Departamentuak zilegi izanen du izangai bat deialditik kanpo uztea edo eskaintza bat deialditik kentzea.

Seigarrena:

Hezkuntza Departamentuak deialdi bakoitza ebatziko du, orokorrean, eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egun berean edo bukaera horren ondoko egunean, eta, betiere, hurrengo deialdia argitaratu baino lehen.

Izangaiak adierazitako lehentasun hurrenkeraren arabera esleituko dira lanpostuak, kasuan kasuko zerrendan izangaiek duten ordenaren eta, hala denean, profilen arabera.

Indarrik gabe geldituko dira deialdietan parte hartzeko foru agindu honetan ezarritako baldintza orokorrak eta titulaziokoak betetzen ez dituzten parte-hartzaileei esleitutako destinoak.

Esleipenaren gaineko behin betiko ebazpena eman baino lehen, Hezkuntza Departamentuak zilegi du deialdi bakoitzaren behin-behineko ebazpen bat ematea, akatsak zuzentzeko eta izangaiek erreklamazioak egin ditzaten.

Zazpigarrena:

Aldi baterako kontrataziorako izangai bat, lanpostu ukaezinak esleitzeko ekitaldira nahitaez agertzeko deia jasota ere, ekitaldira agertzen ez bada, eta, agertuz gero, zerrendetan duen hurrenkeragatik lanposturen bat egokitu izan balitzaio, eskuragai ez egotera igaroko da zerrenda guztietan, foru agindu honen 16.1 artikuluari jarraikiz eta artikulu horretan ageri diren ondorioekin.

Zerrendetan berriz eskuragai egoteko aukera eta, beraz, lanpostuen esleipen telematikoa egiteko hurrengo prozeduretan parte hartzeko aukera, aipatu artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko da.

Zortzigarrena:

Hezkuntza Departamentuak www.educacion.navarra.es webgunean jarriko du lanpostuen esleipen telematikorako deialdi bakoitzaren ebazpenaren emaitza. Aipatu ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren ondorioetarako. Halaber, Hezkuntza Departamentuak, informazioa emateko asmoz bakar-bakarrik, zilegi du deialdi bakoitzaren ebazpenaren emaitza posta elektronikoz eta sms mezuz jakinaraztea eskainitako lanposturen baten esleipena jaso duten izangaiei. Baliabide berak erabiliko dira kontratua zein ikastetxetan sinatu behar duten jakinarazteko.

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web