(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

61/2013 FORU DEKRETUA, IRAILAREN 18KOA, ETXEBIZITZAREN ARLOKO JARDUKETA BABESGARRIAK ARAUTZEN DITUENA Nota de Vigencia.

BON N.º 185 - 25/09/2013  I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK


  II. KAPITULUA. ETXEBIZITZAREN ARLOKO JARDUKETA BABESGARRIAK

  1. ATALA. EZAUGARRIAK

  2. ATALA. GEHIENEKO PREZIOAK

  3. ATALA. ERRESERBAK

  4. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUEN KALIFIKAZIOA TRAMITATZEA

  5. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK SUSTATZEKO LAGUNTZA EKONOMIKO OROKORRAK

  1. Azpiatala. Dirulaguntzak

  2. Azpiatala. Mailegu kualifikatuak

  6. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ERABILI, LUPERTU ETA ESKURATZEKO AHALMENEN MUGAK

  1. Azpiatala. Etxebizitza babestuen babes araubidearen iraupena eta deskalifikazio aurreratua

  “2. Azpiatala. Etxebizitza husteko administraziobaimena


  III. KAPITULUA. ZAHARBERRITZE ARLOKO JARDUKETA BABESGARRIAK

  1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK

  2. ATALA. ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK


  IV. KAPITULUA. ERRENTAMENDURAKO BALDINTZAK, EROSTEKO AUKERAREKIN NAHIZ GABE, ETA LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO ESKUBIDEA

  1. ATALA. EROSTEKO AUKERA DUEN ERRENTAMENDUA

  2. ATALA. ERRENTAMENDU ARAUBIDEAREN BALDINTZAK


  V. KAPITULUA. GIZARTE INTEGRAZIOKO ETXEBIZITZEN ARAUBIDEA

  1. ATALA. JARDUKETA BABESGARRIAK GIZARTE INTEGRAZIOKO ETXEBIZITZETAN

  2. ATALA. DIRULAGUNTZAK


  VI. KAPITULUA. BESTE JARDUKETA BABESGARRI BATZUK

  1. ATALA. ETXEBIZITZA ERABILIEN ALOKAIRUAREN SUSTAPENA

  2. ATALA. PREZIO MUGATUKO ETXEBIZITZA LIBREAK

  3. ATALA. 60 URTETIK GORAKO PERTSONENTZAKO EDO DESGAITUENTZAKO APARTAMENTUEN ALOKAIRUA ETA BESTELAKO BIZILEKUAK ETA ZERBITZUAK

  4. ATALA. LAGUNTZA, BIZITEGI MULTZOEN BERRONERATZE ENERGETIKORAKO AURREIKUSITAKO JARDUKETENTZAT NOTA DE VIGENCIA.

  5. ATALA. ETXEBIZITZA SOZIALERAKO NAFARROAKO FUNTSARI ATXIKITAKO ETXEBIZITZAK ZAHARBERRITZEKO DIRULAGUNTZA Nota de Vigencia.


  1. ERANSKINA. ETXEBIZITZA BABESTUEN LEGEZKO ARAUBIDEAREN IRAUPENA


  2. ERANSKINA. FAMILIAREN DIRUSARRERA PONDERATUAK


Atariko

Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legea erregelamenduz garatzeko, lehenbizi, 25/2011 Foru Dekretua eman zen, martxoaren 28koa; horren bidez, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautu, eta 10/2010 Foru Legearen III. titulua garatu zen. Hori horrela, foru dekretu honen xede nagusia da 10/2010 Foru Legean jasotako aurreikuspenetan sakontzen jarraitzea, etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriei dagokienez. Zehazki, foru dekretu honen bidez 10/2010 Foru Legearen II. eta IV. tituluak garatzen dira, xedetzat honako hauek arautzea dutenak: etxebizitza babestuen kontzeptua, ezaugarriak eta tipologiak; erakunde publikoek etxebizitzaren arloan egin beharreko sustapen jarduerak; eta etxebizitzak eraiki, zaindu eta mantentzeko baldintzak.

Kontu horiek guztiak arautzeko, aurretik 4/2006 Foru Dekretua zegoen, urtarrilaren 9koa, Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta etxebizitzetarako eraikinen sustapena arautzen zituena. Alabaina, gaur egun Nafarroan den araubide juridiko berriak gainditu egin du foru dekretu hori, izan ere 10/2010 Foru Legea eta 25/2011 Foru Dekretua indarrean sartzearen ondorioz, espresuki nahiz isilbidez indargabetu edo aldatu ziren 4/2006 Foru Dekretuan jasotako aurreikuspen asko.

Bestalde, Nafarroako Foru Komunitatea jabetzen da Europar Batasun osoak bizi duen krisi ekonomikoaz, baita egoera horrek defizita murrizteko eta gastu publikoa kontrolatzeko eskatzen dituen neurriez ere. Egoera horrek beharrezkoa egiten du, batetik, etxebizitzaren arloan ematen diren laguntzen antolamenduari buruz hausnarketa egitea, funts publikoak modu eraginkorrean gastatzeko, gaur egungo beharretara egokituz, eta bestetik, baliabide publikoak jarduketa babesgarri ezberdinen artean banatzea, beren garrantziaren arabera.

Horrenbestez, beharrezkoa da foru dekretu berri bat onestea, Nafarroan etxebizitzaren arloan dagoen arau esparruari segurtasun juridiko nahikoa emateko batetik, eta etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta jarduketa horietarako aitortzen diren laguntza ezberdinak biltzeko bestetik.

Horretarako, honela garatu eta banatu da foru dekretu hau: sei kapitulu, laurogei artikulu, bederatzi xedapen gehigarri, zazpi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, hiru azken xedapen eta bi eranskin.

2

Hona, I. kapituluan jasotakoak: foru dekretuaren xedea, jarduketa babesgarriak, jarduketa babesgarri horietarako aurreikusitako laguntzak, laguntza horiek jaso ahal izateko baldintza orokorrak betetzen direla frogatzeko epeak, eta bestelako kontzeptu batzuen definizioa, esaterako, familia unitatearena edo errenta ponderatuarena, foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako. Laburbilduz, foru dekretuan garatzen diren jarduketa babesgarri guztietarako nahiz horiei dagozkien laguntzak emateko prozeduretarako oinarrizkoak eta komunak diren xedapenak jaso dira lehen kapitulu honetan.

3

II. kapituluan erabiltzen den sistematikaren bidez, gidaliburu erabilterraz bat osatu nahi izan da etxebizitza babestuak sailkatzeko prozeduran parte hartzen duten eragile ezberdinentzat, eta horretarako, honakoak arautu dira: prozedura ikuspuntu tekniko eta arkitektoniko batetik tramitatzeko alderdi administratiboak eta jarduketa babesgarrietarako ezarriak dauden laguntzak.

Horrela, arauketa horretatik etxebizitza babestuak esleitzeko prozedura kenduta, foru dekretu honek beharrezkoa den araubide juridikoa ezartzen du etxebizitza babestu baten kalifikazioarekin lotutako alderdi guztiak arautzeko. Arauketa horri heltzeko modua praktikarekin koherentea da. Hasteko, etxebizitza babestu mota bakoitzaren eraikuntza-ezaugarriak jorratzen dira, eta era berean, lursailen hirigintzako baldintzak eta etxebizitza eraikitzeko kostuen mugak arautzen dira.

Jarraian, 10/2010 Foru Legean aurreikusitako etxebizitza babestuen erreserbaren zenbait alderdi garatzen dira, eta horrez gain, etxebizitza babestuaren kalifikazioak tramitatzeko prozedura, kalifikazio eskaeraren edukia, tramitazioa eta behin betiko kalifikazioa eman edo ukatzeko modua eta ondorioak arautzen dira.

Arlo horiek arautzen dituzten artikulu batzuetan derrigorrez aurkeztu beharreko agirien kopuruak gehiegizkoa badirudi ere, adierazi beharra dago benetako ahalegina egin dela derrigorrez aurkeztu beharreko agiriak eta egin beharreko tramiteak ahalik eta gehien sistematizatu eta murrizteko; horrela, kasu batzuetan, bikoiztasunak saihestu dira foru administrazioaren eta udal administrazioaren jarduketen artean, eta beste batzuetan, berriz, dagoeneko administrazioaren agiritegietan dauden agiriak berriro aurkeztea. Alabaina, aintzat hartu behar da etxebizitza babestuak eraikitzen direnean interes publiko eta pribatu asko elkartzen direla (pertsonen segurtasuna, eraikuntzaren kalitatea, etxebizitza babestuaren esleipen-hartzaileen eskubideak...), eta interes horiek guztiek, berez, Administrazioaren kontrol zorrotza eskatzen dute etxebizitza babestuaren kalifikazio espedienteei dagokienez.

Jarraian, etxebizitza babestuak sustatzeko laguntza ekonomikoak arautzen dira, atal berean bilduta arlo horretan dauden laguntza guztiak, diru-laguntzak izan daitezkeenak edo mailegu kualifikatuen emakida. Arlo horretan, etxebizitza babestuen alokairua sustatzeko asmoz, ez da inolako doikuntzarik egin eta, beraz, aurretik zeuden bezala mantendu dira etxebizitza babestuak errentan hartu dituzten errentarien diru-laguntzak.

Kapitulu honen amaieran, etxebizitza babestuen erabilera, luperketa eta eskuratzearen ahalmenen mugei eragiten dieten bi auzi jorratzen dira.

Lehenbizikoa etxebizitza babestu bat deskalifikatzeko aukerari buruzkoa da, baldin eta, 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan xedatutakoarekin bat, etxebizitza babestu baten titularrak, esleitu zaion etxebizitza babestuaren truke, bere beharren arabera egokiagoa den beste bat eskatu badu eta ez badu erantzunik jaso 6 hileko epean. Zentzu horretan, foru dekretu honetako aurreikuspenak erabat kontinuistak dira, 4/2006 Foru Dekretuan ezarritakoari eusten baitiote.

Araututako bigarren auziari dagokionez, 2010. urtera arte existitzen ez zen aukera baten arau-garatzean sakontzea du xede: etxebizitza babestu bat husteko baimena ematea. Lehen aldiz, baimen hori ematea eragiten ahal duten arrazoiak zerrendatu dira, eta husteko ematen den gehieneko epea zabaldu da. Egiaztatu ahal izan denez, gero eta ohikoagoa da Nafarroako langileen eta ikasleen mugigarritasun geografikoa, eta horrek ekarri du arlo honetako eskakizunak malgutzea. Nolanahi ere, ulertu behar da baimen hori berez nahiko arraroa dela etxebizitza babestuaren arloan, horren xede nagusia esleipen-hartzaileen bizileku ohikoa eta iraunkorra izatea baita. Hain da horrela, ezen 10/2010 Foru Legearen 17. artikuluan etxebizitza okupatzea etxebizitza babestua eskuratzeko baldintza gisa ageri baitzen. Gainera, erabiltzaileek etxebizitza babestua eskuratzeko ahalmena arautzeko ezarritako legezko araubideak zenbait formula eskaintzen ditu etxebizitza hirugarren batek okupatzen duela bermatzeko, eta beraz, etxebizitza okupatu gabe geratzea saihesteko. Hori horrela, aukera dago etxebizitza alokatu edo saltzeko edo bigarren gradura arteko odol bidezko senide batek erabiltzea baimentzeko. Horrek guztiak dakar etxebizitza babestu bat husteko arrazoien interpretazioa ikuspuntu murriztaile batetik egin behar izatea, aintzat hartuta etxebizitza babestu bat okupatua izateko dela.

4

III. kapituluan zaharberritzearen arloko jarduketa babesgarriak eta horiei dagozkien laguntzak jaso dira.

Etxebizitza babestuak kalifikatzeko prozedurarekin bezala, ahalegin handia egin da jarduketa babesgarriak zein diren zehazteko, bai eta eraikinek eta etxebizitzek babesgarri gisa kalifikatzeko bete beharreko gutxieneko baldintzak ere; horretarako, lehen aldiz definitu dira esparru honetan aintzat hartzen diren aurrekontuak (orokorra, babesgarria eta diruz lagun daitekeena) eta aurrekontu ezberdinen mugak ezarri dira.

Jarraian, zaharberritze arloko jarduketa bati dagokion diru-laguntza emate aldera jarraitu beharreko pausoak arautzen dira, hasi behin-behineko kalifikaziotik eta behin betikoa eskuratu arte, honakoak barne: obrak gauzatzeko ezarritako gehieneko epeak, egiaztapena, edota zaharberritzen den etxebizitzaren titulartasunean izan daitezkeen gorabeherak, zaharberritzeko jarduketek izan dezaketen iraupen luzearen ondorioz.

Zaharberritze bulegoen zeregina funtsezkoa izan da zaharberritze babestuko jarduketen tramitazioan eta kudeaketan, eta horrexegatik, araudi berrian ere haien alde egiten da. Izan ere, azken urteotan hainbeste espediente tramitatzen egindako lana ezin da oharkabean joan. Horregatik, Foru Komunitateko Administrazioak ahalegina eginen du ahal duen guztietan haiekin lankidetzan aritzeko eta bere eskura duen eta zaharberritzeko espedienteak tramitatzeko beharrezkoa den informazio guztia emateko.

Halaber, aipamen berezia merezi du Lehentasunez Zaharberritu Beharreko Eremuak; foru dekretu honetan haren alde egiten da, emaitza bikainak lortu baititu Iruñean, Tuteran, Vianan, Lizarran, Cintruenigon, Corellan, Tafallan, Galipentzun, Alesbesen eta Garesen. Udalerri horietako hirigune historikoak nola suspertu dituen ikusirik, komenigarria da figura hori mantentzea eta Foru Komunitateko beste udalerri batzuetara ere zabaltzea.

Eraikinen eta etxebizitzen zaharberritze-lanak babesteko laguntza saila handia, askotarikoa eta konplexua da, halakoxea baita zaharberritzearen errealitatea; baina foru dekretuak laguntza horiek erabilera errazeko tauletan aurkeztearen alde egin du, errenten, hartzaileen eta zaharberritze motaren arabera sailkatuta.

Laguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideetan berrikuntza garrantzitsuak sartu dira. Laguntzak diru-sarrerei estuago lotzen zaizkie lehengo araudian baino, errenta txikieneko eskatzaileentzako laguntzak lehenesten baitira, eta berriro definitu dira diru-laguntza jaso dezaketen jarduketa zehatzak. Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeari buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legeak arautu ditu 2009-2011 aldian zaharberritze-lanetarako laguntzak, eta horri esker, eraikuntzaren sektorea dinamizatzea lortu da, bai eta enplegua suspertzea ere. Nolanahi ere, horrek guztiak aurrekontuko kostu handia ekarri dio Nafarroako Gobernuari, kalifikatutako jarduketen kantitatea eta kalitatea gainditu egin baita, aurreikuspen baikorrenen arabera, eta horrek, jakina, konpromiso ekonomiko asko sortu ditu. Aipatu foru legearen aurreikuspenak aise bete direnez, logikoa da orain epe bati hasiera ematea aurretik jarduketa babesgarri horretara bideratzen ziren funtsak berriro antolatzeko.

5

IV. kapitulua errentamenduei buruzkoa da, erosteko aukerarekin nahiz gabe. Erregulazio honen bidez, 10/2010 Foru Legearen 12. eta 14. artikuluetan jasotako aurreikuspenak zehaztu nahi dira etxebizitza babestuaren errentamendu araubidean sakonduz, araubide horrek eskaera handia baitu Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Zentsuan inskribatuta daudenen artean. Nolanahi ere -ezin baitzitekeen bestela izan-, hiri errentamenduak arautzen dituen oinarrizko araudi zibila errespetatu egin da, eta horra jo beharko da foru dekretu honetan aurreikusten ez duen orotan.

6

Foru dekretuak tarte zabala eskaintzen dio V. kapituluan gizarte babesaren premia handiena duten biztanleentzako etxebizitzen arauketari: Gizarte Integrazioko Etxebizitzak, 10/2010 Foru Legearen 4. artikuluan definituak.

Auzi hori sakonki aztertu zen 25/2011 Foru Dekretuan, non aldatu egin ziren etxebizitza mota horiek aurretik arautzen zituzten zenbait artikulu. Beraz, gure arau esparruari beharrezkoa den segurtasun juridikoa emateko ahaleginean, foru dekretu honetan sartu dira oraingo honetan indargabetzen den araudian azken xedapenen bidez sartu ziren aldaketak. Era berean, aldaketa sistematikoak egiteko aukera ere probestu da. Horixe da, hain zuzen ere, Gizarte Integrazioko Etxebizitzen programaren barnean daudenei ematen zaizkien laguntzen kasua: laguntza horiek etxebizitza babestuaren errentamendurako aurreikusitako laguntza orokorretatik bereizi dira, Gizarte Integrazioko Etxebizitzek entitate eta izaera propioa baitute, eta berez, gainontzeko jarduketa babesgarrietatik aparte aintzat hartzea merezi baitute.

7

Foru dekretuaren azken kapituluan bestelako jarduketa babesgarri batzuk jaso dira, esaterako: etxebizitza erabiliaren alokairua sustatzea, baita prezio mugatuko etxebizitza librea edo 60 urtetik gorakoentzako edo desgaituentzako alokairuak ere.

Nafarroako Gobernuaren nahia da okupatu gabe dauden etxebizitzak batzea eta 10/2010 Foru Legearen 13. artikuluan aurreikusitako Alokairuen Poltsan sartzea. Programa horren xede nagusia da hiri eredu jasangarria eta solidarioa garatzea; jasangarria, aurretik zeuden eta erabiltzen ez ziren hiri bilbeak hartzen dituelako hiritarren beharrak gogobetetzeko, beste eremu batzuetan garapen berriak abiarazi beharrean, eta solidarioa, krisi sozialean diren auzoak berreskuratzen dituelako, gizarte integrazioa sustatuz eta arlo guztietako erabilerak eta errentak nahasiz. Horrela, lortzen diren onura sozialak ikusgarriak dira. Hori horrela izanik, foru dekretu honetan jarduketa babesgarri hori arauz garatzeko, aurreko araudiari jarraitu zaio, nahiz eta aukera zabalik utzi den etorkizun batean beste udalerri batzuetako etxebizitzak bildu eta programa honetan sartzeko.

Era berean, nabarmendu beharra dago prezio mugatuko etxebizitza librea berreskuratu egin dela. Ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen bidez sortu zen etxebizitza mota hori, bertan arautu baitziren hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziaz hartu beharreko neurriak. Alabaina, behin-behineko indarraldia izanen zuen neurri gisa aurreikusi zen, 2011ko abenduaren 31 artekoa, hain zuzen. Etxebizitza mota horren ezarpenak zer nolako arrakasta izan duen ikusirik, erabaki da horren indarraldia berreskuratzea, baina 6/2009 Foru Legean sortu zenarekiko zenbait aldaketekin, esaterako: erosle berriek ezin izanen dute lehenago aurreikusten zen kenkari gehigarria izan.

Bestalde, oinarrizko araubide juridikoa ezarri da 60 urtetik gorakoentzako edo desgaituentzako alokairuan jartzen diren etxebizitzen sustapena arautzeko. Horiek esleitzeko prozeduran baremo berezia sartuko da, aintzat hartuko dituena horrelako etxebizitzen hartzaileen behar ezberdinak, bai eta jarduketa babesgarri horri laguntzeko aurreikusten diren diru-laguntzak ere.

8

Xedapen gehigarrien artean, eta dekretu honetan jasotako zenbait alderdi egokitzeko beharrari arin eta modu egokian erantzuteko, edukia eguneratu eta berrikusteko aukera zabalik uzten da foru aginduaren figuraren bidez; hala, posiblea izanen da konponbidea eskatzen den unean bertan ematea, atzerapenak eta desfaseak saihestuz beharraren eta konponbidearen artean.

Era berean, interpretazio irizpideak ezarri dira zenbait xedapen gehigarritan Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeari buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen edo Eraikuntzaren Kode Teknikoaren alderdi jakin batzuei dagokienez. Xedapen horien guztien artean nabarmentzekoa da etxebizitza babestu baten salerosketa-kontratuari uko egitea justifikatzen duten kausak ezartzeari buruzkoa, 6/2009 Foru Legearen 14. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako. Erregulazio horren xedea da gaur egun arlo horretan dagoen ziurgabetasuna murriztea, segurtasun juridikoa emanez hala etxebizitza babestuaren erosleei, nola horien sustatzaileei eta finantza entitateei.

9

Xedapen iragankorren bidez, foru dekretu honek indarra hartzean tramitazio prozesuan diren espedienteei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezarri da; iragankortasun hori bereziki konplexua da errentamendu araubideko esleipen-hartzaileen kasuan, erosteko aukerarekin nahiz gabe, horrek Administrazioarekin duen harreman juridikoaren iraupen luzea dela eta. Era berean, mugaeguna ezarri da etxebizitza libreetan domotika instalatzeko diru-laguntza eskatzeko. Hori 6/2009 Foru Legearen 7. artikuluan arautu zen, eta indargabetuta zegoen.

10

Azken xedapenetako lehenbizikoan, garrantzi gutxiko aldaketa batzuk egin dira martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuan, hots, Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen horretan, hainbat behar hauteman baitira zentsua abiarazi zenetik.

11

Lehen eranskinean bat egiten dute, aurreko araudian bezala, azken berrogeita hamar urteotan etxebizitza babestuen legezko araubidearen iraupenari buruz emandako aurreikuspen guztiek, barnean sartuta 10/2010 Foru Legea indarrean sartzearen ondoriozkoak. Horrela, manu bakarrean argitzen da historian zehar izan diren etxebizitza babestu mota ezberdinen legezko araudiaren iraupena.

Bigarren eranskinean etxebizitza babestuaren eskatzaileen diru-sarreren ponderazioa egiteko prozedura ezartzen da, aintzat hartuta familia unitatearen kide kopurua edo diru-sarrerak bezalako faktoreak, baita bestelako egoera batzuk ere, esaterako, adina edo desgaitasun portzentajea.

Horiek horrela, Sustapeneko kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluarekin bat etorrita, eta Nafarroako Gobernuak 2013ko irailaren 18ko bilkuran hartutako Erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua . Xedea.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen II. eta IV. tituluetan xedatutakoa garatzea du xede foru dekretu honek, eta zehazki:

a) Etxebizitza babestuak eta zaharberritzeko jarduketak kalifikatzeko prozedura.

b) Etxebizitzetarako eraikinak sustatzea.

c) Etxebizitza arloko jarduketa babesgarriak.

d) Etxebizitza babestuaren errentamendua, erosteko aukerarekin nahiz gabe.

2. Era berean, foru dekretuaren xede dira:

a) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen I., III. eta VI. tituluetan xedatutakoa partzialki garatzea.

b) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuan jasotako alderdi batzuk aldatzea.

c) Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeari buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 7., 11., 14. eta 16. artikuluak garatzea.

2. artikulua . Jarduketa babesgarriak.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean aurreikusitakoak izanen dira etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak, foru dekretu honetan xedatutakoarekin bat.

2. Hona, zehazki, jarduketa babesgarritzat hartutakoak, beste batzuk ere egotea galarazi gabe:

a) Etxebizitza babestuak lehen eskualdaketan eskuratzea edo esleitzea.

b) Errentamendu araubidean behin betiko kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzen alokairua.

c) Etxebizitza babestuak norberaren erabilerarako, saltzeko eta erosteko aukerarekin edo aukerarik gabe errentan hartzeko sustatzea.

d) Etxebizitzak, eraikinak eta hiri eremuak zaharberritzea; jarduketa horren barnean babesgarria izanen da, besteak beste, etxebizitzak irisgarritasun unibertsalaren eta ororentzako diseinuaren arloan aplikatzekoa den araudian xedatutakoari egokitzea.

e) Gizarte Integrazioko Etxebizitzak.

f) Okupatu gabe dauden etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza programa edo alokairuen poltsa.

g) Etxebizitzak alokairu araubidean jartzea sustatzea, 60 urtetik gorakoentzako edo desgaitasuna dutenentzako.

3. artikulua . Jarduketa babesgarrietarako laguntza motak eta finantzaketa kualifikatua.

1. Foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, modalitate hauetan sartuko dira etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarrietarako laguntzak:

a) Finantza entitateak mailegu kualifikatuak ematea jarduketa babesgarri baten sustatzaileari, eskuratzaileari edo etxebizitza babestu baten esleipen-hartzaileari.

b) Diru-laguntzak ematea.

c) Saltzeko edo errentan jartzeko gehieneko prezioaren gaineko murriztapena edo beherapena.

2. Finantzaketa kualifikatutzat jotzen da Foru Komunitateko Administrazioak laguntza ekonomikoen bidez edo bestelako ekarpenen bidez etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarrien esparruan egiten duen esku-hartzea.

3. Aurreko atalean ezarritakoaren ondorioetarako, besteak beste honako hauek hartuko dira ekarpentzat:

a) Urbanizatutako nahiz urbanizatu gabeko lurzorua doan edo kostu bidez lagatzea edo trukatzea.

b) Azalera eskubideak edo erabilera eta luperketa eskubideak lagatzea, doan edo kostu bidez, edo trukatzea.

c) Etxebizitza saltzeko edo errentan jartzeko prezioaren gaineko murriztapena edo beherapena.

4. artikulua . Foru dekretu honetan jasotako laguntza guztientzat komunak diren xedapenak.

1. Behin-behineko kalifikazioetan, behin betikoetan edo ikus-onesteko eginbideetan kalkulatzen ahal diren diru-laguntzen zenbatekoa eta portzentajea ezin izanen dira gorantz berrikusi, errekurtso bidean edo ofiziozko berrikuspen bidean izan ezik. Salerosketa edo esleipen kontratuaren berritzeek ere ez dute sortuko laguntzak gorantz berrikusteko eskubiderik.

2. Foru dekretu honetan ezarritako laguntza ekonomikoen onuradunak Foru Ogasunarekin zor likidoak eta eskatu beharrekoak baditu, ez zaizkio laguntza horiek ordainduko zorra kitatu duela justifikatzen ez duen bitartean.

3. Foru dekretu honetan ezarritako laguntzak bateragarriak dira Nafarroako Gobernuak nahiz beste administrazio publiko batzuek ezarritakoekin.

4. Foru dekretu honetan araututako jarduketa babesgarrietarako aurreikusitako edozein laguntza eskatzeak berekin ekarriko du, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako ondorio eta bermeekin, eskatzaileek eta familia unitateko gainerako kideek etxebizitza arloko eskumena duen departamentuari berariaz baimena ematea Nafarroako Gobernuko gainerako departamentuei edo beste administrazio publiko batzuei laguntza publikoak eskuratzeko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko beharrezkoak diren datuak eskatzeko.

5. Etxebizitza babestuen sustatzaileei, eskuratzaileei, erabiltzaileei eta esleipen-hartzaileei, bai eta zaharberritze babestuarenei ere, laguntza ekonomikoak zuzenean emateko prozedura ofizioz bultzatzen ahalko du etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak jarduketaren kalifikazioarekin edo kontratuaren ikus-onespenarekin batera, betiere aurrekontu erabilgarri nahikoa badago.

5. artikulua . Urteko aurrekontuko diruizendapena eta aurrekontu erabilgarria jarduketa babesgarriei laguntzeko.

Aplikatu beharreko indarreko legediarekin bat, aurrekontuko aldaketak onesten badira, ekitaldi bakoitzaren barnean ematen diren laguntzek guztira ez dute gaindituko kasuan kasuko diru-izendapena eta aurrekontu erabilgarria edo hori eguneratu ondoren geratzen dena.

6. artikulua . Jarduketa babesgarrietarako baldintzak betetzen direla frogatzeko epeak.

Epe hauetan bete beharko dira foru dekretu honetan ezarritako jarduketa babesgarrietarako baldintzak:

1. Honako jarduketa hauetarako behin-behineko kalifikazioa eskatzen duen egunean:

a) Banakako sustapenak, norberak erabiliko duen etxebizitza bakarrerako.

b) Eraikinak eta etxebizitzak zaharberritzeko jarduketak.

2. Etxebizitza babestu bat eskuratzeko ezarri diren laguntza publikoak lortzeko, jabetza araubidean nahiz errentamenduan, erosteko aukerarekin nahiz gabe, Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 2. eta 7. artikuluetan ezarritako egunetan egin beharko da.

3. Salmenta-kontratuak edo etxebizitzaren esleipena eta errentamendu-kontratuak ikus-onesteko aurkezten diren egunean, kasu hauetan:

a) Etxebizitza erabilien esleipena. Ondorio horietarako, etxebizitza erabilitzat joko dira Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 23.1.i) artikuluan halakotzat definitutakoak.

b) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.5 artikuluan xedatutakoaz baliatzen diren elkarteak edo kooperatibak.

c) 60 urtetik gorakoei edo desgaituei errentamendu araubidean esleitutako etxebizitzak edo apartamentuak.

4. Etxebizitza babestuen errentamendu-kontratua berritzean, urtero zein egunetan berritzen den, huraxe hartuko da aintzat, diru-laguntzaren eskaera beranduago egin bada ere.

7. artikulua . Familia unitateak eta familia ugariak.

1. Foru dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako, familia unitatearen kontzeptua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko arauetan indarra duena izanen da, aplikatu beharreko araudian aurreikusitako salbuespenak salbu. Legez bananduta daudenen kasuan, edo ezkontza-loturarik nahiz bikote egonkorrik ez denean, eskatzaileak ondorengo baten gaineko guraso-ahala baldin badu, partekatua izanik ere, ondorengo hori eskatzailearekin bizi dela ulertuko da.

2. Titulu indarduna badutela frogatzen duten familia ugariek foru dekretu honetan berariaz aurreikusitako jarduketa babesgarriak eskuratzen ahalko dituzte.

8. artikulua . Errenta ponderatua.

1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren eredu ofiziala aurkeztuz frogatuko da foru dekretu honetan araututako jarduketa babesgarriak eskuratzeko errenta ponderatua, eta foru dekretu honen 2. eranskinean ezarritakoarekin bat kalkulatuko da.

2. Foru dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena zerga-administrazio eskudunetan aurkezteko erreferentziako datak foru dekretu honen 6. artikuluan ezarritakoak izanen dira, erreferentzia eginez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea amaitu den azken zergaldiari Nota de Vigencia.

9. artikulua . Modulu ponderatuak eta ponderatu gabeak.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean aurreikusitako modulu ponderatuak eta ponderatu gabeak urtero eguneratuko dira aipatu foru legean aurreikusten den formulari jarraikiz, eta urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera izanen dituzte ondorioak.

2. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 10. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateak obretako materialen eta laneskuaren prezioen aldaketak kalkulatzeko sistema propiorik ez duen bitartean, Estatuko Administrazioak argitaratutakoak erabiliko dira prezioak berrikusteko: H, laneskurako eta E, C, S, Cr eta M letrak materialetarako.

KPI faktorea izanen da kontsumoko prezioen indizeen sistemako Estatuko indize orokorraren aldaketari dagokiona.

3. Nafarroako etxebizitza arloko jarduketa babesgarriei 2013an eta 2014an aplikatu beharreko moduluak ezartzen dituen maiatzaren 15eko 17/2013 Foru Legean ezarritakoaren ondorioz, moduluak eguneratzeko formula berriz aplikatzen denean, une horretan ezagutzen diren adierazleek urte batetik bestera izandako aldaketa hartu beharko da kontuan.

II. KAPITULUA. ETXEBIZITZAREN ARLOKO JARDUKETA BABESGARRIAK

1. ATALA. EZAUGARRIAK

10. artikulua . Etxebizitza babestuen eraikuntzaezaugarriak.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean aurreikusitako etxebizitza babestuek, eraikuntza-ezaugarri komun hauek izanen dituzte:

1. Azalera.

Etxebizitza babestuen eta haien eranskinen azalera erabilgarria Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituen martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuaren II. eranskineko 21. artikuluan xedatutakoari jarraikiz neurtuko da ondorio guztietarako, barnean sartuta gehieneko prezioak aplikatzearena.

Etxebizitza babestu guztien azalera erabilgarriak ez ditu gaindituko haietako bakoitzerako ezarritako gehienekoak. Kanpoko espazioetako azalera erabilgarriak, esaterako balkoienak edo terrazenak, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera neurtuko dira eta etxebizitzaren barneko azalera erabilgarriari gehituko zaizkio, baina ezin izanen dira etxebizitza horren barneko azalera erabilgarriaren %10 baino gehiago izan.

Errentamendu araubideko etxebizitza babestuen sustapenetan, erosteko aukerarekin nahiz gabe, artean jabetza horizontalaren araubidean eskrituratu gabe egonik eta dagozkien diru-laguntzak kalkulatzearen eta errentaren kontzeptu gisa ordaindu beharreko prezioa zehaztearen ondorioetarako soilik, etxebizitza baten edo batzuen erabilera pribatibokoak diren estalkiaren, patioen edo antzekoen azalerak neurtuko dira, jabetza horizontalaren araubidean erregistratu balira bezala.

2. Barne-banaketa.

a) Etxebizitza babestuetako logela kopuruaren eta azalera erabilgarriaren arteko erlazioa ondoko taulari lotu behar zaio:

LOGELEN KP.

AZALERA ERABILGARRIA

1

60 m² gehienez

2

80 m² gehienez

3 edo gehiago

Legezko mugaraino

Mugitzeko desgaitasun larria duten pertsonentzat gordetzen diren bi logelako etxebizitzek 85 m²-ko azalera erabilgarria izaten ahalko dute gehienez.

b) Familia ugarientzat gordetzen diren etxebizitzek lau logela izanen dituzte gutxienez.

c) Eraikuntzen diseinutik kanpo geratuko da etxebizitzen alboko espazioak eransteko aukera fisikoa.

3. Lotutako eranskinak.

Etxebizitza babestu bakoitzari trasteleku bat eta garaje-plaza bat lotzen ahalko zaizkio, juridikoki banaezinak diren eranskin gisa, honako baldintza eta neurri hauekin:

a) Garaje-plazaren gutxieneko azalera erabilgarria 10,81 m²-koa izanen da. Gehieneko azalera erabilgarria 14 m²-koa izanen da plaza bakoitzeko, salbu eta mugitzeko desgaitasuna dutenen kasuan.

b) Mugitzeko desgaitasuna duten pertsonentzako garaje-plazen azalera erabilgarria 14 m²-tik gorakoa izan daiteke, baina laguntza publikoen eta gehieneko salneurriaren ondorioetarako, 14 m² horiek soilik konputatuko dute; hori horrela, azalera horren gainetik geratzen dena edota bertara iristeko espazioak ez dira aintzat hartuko ondorio horietarako.

c) Trastelekuen gehieneko azalera erabilgarria 15 m²-koa izanen da, barnean sartuta 1,5 metrotik gorako altuera librea daukan azalera osoa. Gutxieneko azalera erabilgarriari dagokionez, 2 m²-koa izanen da.

d) Etxebizitzari lotutako lokal guztien argi baoak zoladura burututik 1,8 metrora egonen dira gutxienez. Lokal bakoitzaren argiztatze azalera, gehienez ere, bere azalera erabilgarriaren %5 izanen da.

e) Etxebizitza babestuen sustapen batean sartutako garaje bat mankomunatutako garaje baten zati bada eta hara sartzeko bidea egin gabe badago kalifikazio espedienteari hasiera ematen zaionean, behin-behinekoz eta behin betiko kalifikatzen ahalko da baldin eta eskritura publikoan garajea burutzeko hiru urteko epea ageri bada, eta betiere bost urtez baino gehiagoz atzeratzen ez bada, sustapenaren behin betiko kalifikazioa ematen denetik kontatzen hasita. Nolanahi ere, behin betiko sarbideak bukatu arte behin-behinekoak badirela bermatu beharko da.

f) Lotutako garajea norberaren erabilerarako denean eta erabiltzailearentzako sarbidea kanpotik edo elementu komun batetik soilik duenean, espazio bakarrean batzen ahalko dira garajea eta trastelekua; hala izanez gero, gehieneko azalera erabilgarria 45 m²-koa izanen da.

4. Lotu gabeko lokalak.

a) Etxebizitzei lotu gabeko lokalen azalera erabilgarrien baturak, lotu gabeko garaje-plazak barne, ezin izanen du sustapenaren azalera erabilgarri osoaren %40 gainditu. Lotu gabeko lokalen azalera erabilgarri erreala ageri ez bada, halakotzat hartuko da azalera eraikiaren %85.

b) Lotu gabeko lokalak, ahal dela, etxebizitzenak ez diren beste solairu oso batzuetan jarriko dira. Ez dute inolaz ere etxebizitzekin sarbide edo irteera komunik izanen.

c) Lurzoru urbanizatuaren balioaren gehieneko eragina kalkulatzeko soilik, etxebizitzei lotu gabeko lokalen gehieneko salmenta preziotzat hauxe hartuko da, metro koadro erabilgarri bakoitzeko: espedientean ageri diren etxebizitza babestuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko gehieneko salmenta prezioaren %40; lotu gabeko garaje-plazen prezioa, metro koadro erabilgarri bakoitzeko, etxebizitzei lotutakoen berdina izanen da. Beste ondorio guztietarako, etxebizitzei lotu gabeko lokalek prezio librea izanen dute.

d) Sustapenean sartuta dauden lotu gabeko garaje-plazen kasuan, neurri eta azaleretarako ezarritako gutxienekoak izanen dituzte, nahiz eta gehienekoak gainditzen ahal dituzten.

Lotu gabeko garaje-plazak existitzen ahalko dira motorrentzat, neurri erabilgarri hauek izanen dituztenak: gutxienez 1,2 metro bider 2,4 metro, eta gehienez, 5 m².

5. Baldintza tekniko eta eraikuntza-baldintza komunak.

a) Etxebizitza babestuen baldintza tekniko eta eraikuntza-baldintza komunak dira bizigarritasunaren arloko araudian, Eraikuntzaren Kode Teknikoan eta eraikuntzari buruzko gainerako arau orokorretan eskatzen direnak.

b) Familia bakarreko etxebizitza babestuek eta desgaitasuna dutenentzat gordetakoek foru dekretu honen 12. eta 13. artikuluetan, hurrenez hurren, berariaz aurreikusitako baldintza teknikoak eta eraikuntzazkoak beteko dituzte, aplikatzekoak diren orokorrez gain.

6. Etxebizitza babestuak eraikitzeko lursail egokiak.

Etxebizitza babestuak eraikitzeko erabiltzen diren lursailek zenbait baldintza bete beharko dituzte hirigintzari eta egokitasunari dagokienez (hurrengo artikuluan zehaztu dira).

7. Gehieneko azalera erabilgarria.

Babes ofizialeko etxebizitzen azalera erabilgarria guztira, eranskinak kenduta, 90 m²-koa izanen da gehienez, edo 120 m²-koa familia ugarientzat badira.

Prezio tasatuko etxebizitzen azalera erabilgarria guztira, eranskinak kenduta, 120 m²-koa izanen da gehienez, edo 140 m²-koa familia ugarientzat badira.

8. Gehieneko azalera eraikia.

Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko azalera eraikia guztira, barnean sartuta horiei lotutako eranskin guztien azalera, 260 m²-koa izanen da gehienez, edo 300 m²-koa familia ugarientzat badira.

Prezio tasatuko etxebizitzen azalera eraikia guztira, barnean sartuta horiei lotutako eranskin guztien azalera, 310 m²-koa izanen da gehienez, edo 360 m²-koa familia ugarientzat badira.

9. Energia-kalifikazioaren maila.

–2017ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko kalifikaziorako aurkeztuak diren etxebizitza babestuen proiektuek gutxienez ere energia-kalifikazioaren B maila izan beharko dute energiaren kontsumoa dela-eta, apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak ezartzen duenez, zeinaren bidez oinarrizko prozedura onetsi baitzen eraikinen energia-efizientziari buruzko ziurtagiriak emateko. Arestian xedatua ez zaie aplikatuko etxebizitza babestu familiabakar isolatuei”.

–2018ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko kalifikaziorako aurkeztuak diren etxebizitza babestuen proiektuek gutxienez ere energia-kalifikazioaren A maila izan beharko dute, aurreko idatz-zatian xedatutakoaren arabera, eta hori ezin izanen zaie aplikatu etxebizitza babestu familiabakar isolatuei.

–2019ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko kalifikaziorako aurkeztuak diren etxebizitza babestuen proiektuek ia energia-kontsumorik ez duten eraikinak izateko betekizunak bete beharko dituzte, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EB Zuzentarauan xedatutakoaren arabera.

–2017ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko kalifikaziorako aurkeztuak diren etxebizitza babestuen proiektuek, sozietate publikoek sustatzen dituztenek, ia energia-kontsumorik ez duten eraikinak izateko betekizunak bete beharko dituzte, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EB Zuzentarauan xedatutakoaren arabera. Ia energia-kontsumorik ez duen eraikinaren definizio nazionalik ez badago, onartuko da estandar edo ziurtagiri ezagunenak betetzea, sustatutako eraikinerako energia beharrizan oso txikiak eta Europa mailako definizioetan daudenekin parekagarriak direnak egiaztatzen dituztenak Nota de Vigencia

11. artikulua . Etxebizitza babestuak eraikitzeko lursailen hirigintzako baldintzak eta gehieneko kostua.

1. Hirigintzako araudia betetzea.

Nafarroako Gobernuaren babes publikoaz baliatzen diren proiektuek hirigintzako araudian eta hirigintza- eta lurralde-planeamenduan jasotako zehaztapenak beteko dituzte. Horretarako, proiektuaren oroitidazkian hirigintzako araudia betetzen dela justifikatzen duen atala sartuko da, honako hauek zehaztuta:

a) Sustapena zein lurzatitan egin gogo den, haren gainean gaur egun aplikatzen den planeamendua, kokalekua eta katastroko eta erregistroko datuak, bai eta jarduketa egin den orubea ukitzen duten hirigintza- eta lurralde-planeamenduaren egiturazko determinazio zehatzak ere. Honakoei buruzko zehaztapenak adieraziko dira, gutxienez: lurzatiketa, lurzoruaren erabilera, okupazioa, lerrokadurak eta sestrak, eta baimendutako altuera eta bolumena.

b) Berariaz justifikatuko da aurreko paragrafoan jasotako zehaztapenak bete direla.

c) Urbanizazioa nola eginen den deskribatuko da, barreneko urbanizazioa eta kanpokoa ezberdinduz sustatzaileak ordaindu eta gauzatu behar duen lurzatian. Kanpoko urbanizazioaren aurrekontu banakatua sartuko da, eta barreneko urbanizazioarena eraikuntza-obren aurrekontuaren barnean sartzen ahalko da, eta, kasua bada, urbanizazioarekin bateragaitzak diren kargei aurre egiteagatiko kalte-ordainen frogagiriak, etxez aldarazteagatiko kostuak eta urbanizazio obraz bestelako kostuak.

2. Legez eta erregelamendu bidez eskatutako baldintzak betetzea.

Etxebizitza babestuak eraiki ahal izateko, lursailak legez eta erregelamendu bidez eskatutako baldintza guztiak bete beharko ditu aldi berean honako arlo hauetan: bizigarritasuna, irisgarritasun unibertsala eta ororentzako diseinua, etxebizitza babestuak, lurralde eta hirigintza antolamendua, ondare historikoaren babesa, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren aurreikuspenak, jarduera sailkatuak eta eraikuntzari eragiten dion beste edozein.

3. Zamak.

Etxebizitza babestuen sustapenerako lursailek eskatutako baldintza guztiak betetzen badituzte, ez dute etxebizitzak eraikitzea galarazten duen edota etxebizitzen hartzaileentzat justifikatu gabeko kosturik dakarren kargarik izanen.

4. Lursailen eta eraikuntzaren balorazioa.

a) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean jasotako lurzoruaren eta urbanizazioaren eraginaren gehieneko portzentajeetan kanpoko urbanizazioaren kostu guztiak daude, bai eta lursailak eskuratzekoak, birzatitzearen ondoriozko kargak, kalte-ordainak eta mota guztietako kargei aurre egiteko kostuak ere.

Behin-behineko kalifikazioa eskatzen denean lurzoruaren eta urbanizazioaren eraginak etxebizitza mota bakoitzari dagozkion gehienekoak gainditzen baditu, kalifikazioa emanen da baldin eta egiaztatzen bada lursailen prezioa salerosketaren eskritura publikoan, administrazio-ebazpenean edo antzeko agiriren batean finkatu zenean, eragin hori une hartan indarrean ziren gehieneko prezioei zegozkien legezko mugen azpitik zegoela.

b) Lursailen balioa frogatzeko, sustapenari lotuta geratu diren lursailen eskuraketa-titulua aurkeztuko da.

c) Lursaila finka batzuen banantzearen edo batzearen ondorio bada, urbanizatutako edo urbanizatu beharreko lursailen balioa adierazi beharko da, eta kasua bada, jatorrizko finkatik banandutako edo elkartutako finkara igarotako kargaren zatia ere bai.

d) Honakoak sartuko dira etxebizitza babestuen obra gauzatzeko aurrekontuan: obren kostu guztiak, merkatuan materialetarako, laneskurako, baliabide osagarrietarako eta barreneko eraikuntza eta urbanizazio obren kostuetarako ezarrita dauden prezioekin bat, eta obren gastu orokorrak. Ondorio horietarako, merkatu-prezioen araberako balorazioak egin beharko dira, nahiz eta kostu horietako batzuk dohaintzen bidez, laguntza eskuzabalen bidez edota autoeraikuntzaren bidez estali.

5. Ondare historikoaren arloan eskumena duen departamentuaren baimena.

Eraikuntza egiteko ondare historikoaren arloan eskumena duen departamentuaren baimena behar bada, balio historiko, artistiko edo kultural aitortua duen ondasunen bat hurbil dagoelako, baimen hori espedientean sartu beharko da.

12. artikulua . Familia bakarreko etxebizitza babestuetarako baldintza bereziak.

1. Familia bakarreko sustapenetan, lokal guztiak etxebizitzei loturik erregistratuko dira eranskin gisa, eta honako baldintza hauek beteko dituzte:

a) Beheko solairuetan, sotoetan edo erdisotoetan kokatuko dira.

b) 15 m²-tik gorako neurriak dituen eranskin orok sarbide zuzena izan beharko du kanpotik, bide publikotik nahiz alboko eremu libretik.

c) Lokalen altuera librea 2,40 metro eta 4,00 metro artekoa izanen da, hirigintza planeamenduan beste altuera batzuk eskatu ezean.

2. Familia bakarreko etxebizitzara sartzeko bebarruak eta eskailerak ez dira etxebizitzaren azalera erabilgarri gisa konputatuko. Bebarrua 12 m²-koa izanen da gehienez.

3. Garaje-plazara iristeko espazioek berariazko araudian aurreikusitako eraikuntza-baldintzak eta gehieneko maldei buruzkoak bete beharko dituzte eta 16 m²-ko azalera izanen dute gehienez.

4. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 9.3 artikuluan aipatzen diren landa inguruneetako etxebizitzen kasuan, familia bakarreko etxebizitzei lotutako lokal guztien azalera erabilgarrien batura 100 m²-koa izanen da gehienez babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, eta 120 m²-koa gehienez, prezio tasatuko etxebizitzak badira. Gainerako kasuetarako, azalera erabilgarri horien guztien batura gehienez ere 45 m²-koa izanen da.

13. artikulua . Mugitzeko desgaitasun larria dutenei gordetako etxebizitza babestuak.

Mugitzeko desgaitasun larria dutenei gordetako etxebizitzak beheko gorputz-adarretan arazoak dituztenentzat dira, zehazki, %40ko desgaitasuna edo handiagoa dutenentzat, 10/2010 Foru Legearen 21.1 artikuluan ezarritakoarekin bat. Etxebizitza horiek irisgarritasunari buruzko berezko araudian aurreikusitakoa bete beharko dute, bai eta gutxieneko baldintza hauek ere:

1. Mugitzeko degaitasun larria dutenentzat egokitutako etxebizitzak, ahal dela, beheko solairuan kokatuko dira, hirigintza planemaneduak horretarako aukera ematen badu, noski. Bestela, irisgarritasunari buruzko araudian ezarritakoa betetzen duen igogailua edo arrapala jarri beharko da.

2. Sustapenean garaje-plaza propioak badaude, mugitzeko desgaitasun larria dutenentzat zenbat etxebizitza gordetzen diren, hainbat garaje-plaza gordeko dira.

3. Mugitzeko desgaitasun larria dutenentzat egokitutako etxebizitzek bete egin beharko dituzte Eraikuntzaren Kode Teknikoak etxebizitzak gurpil-aulkiak erabiltzen dituztenentzat irisgarriak izan daitezen ezarritako zehaztapenak.

4. Familia bakarreko etxebizitzen sustapenetan baizik ez dira jarriko solairu batean baino gehiagotan sustapen horretan mugitzeko desgaitasun larria dutenei gordetako etxebizitzak, eta betiere, eskaileraz gain, dagokion igogailua edo arrapala badute.

2. ATALA. GEHIENEKO PREZIOAK

14. artikulua . Eranskinen gehieneko prezioei buruzko baldintzak, etxebizitza babestu mota guztientzat komunak.

Hona, etxebizitza babestuen eranskinen gehieneko prezioetarako ezarritako baldintzak:

a) Etxebizitza babestuen esleipen-hartzaileak ezin izanen dira inolaz ere behartu lotu gabeko eranskinak erostera.

b) Foru dekretu honen 10.3 artikuluko f) letran aipatzen diren banakako garaje lotuen kasuan, hau izanen da lokalaren gehieneko prezioa: trastelekuei edo bestelako eranskinei dagokiena lokalaren azalera erabilgarri osoari aplikatuta.

c) Mugitzeko desgaitasuna duen norbaiti legez gordetako garaje-plaza baten azalera erabilgarriak 14 metro koadro baino gehiago baditu, horren salmenta edo esleipen prezioak ez du gaindituko azalera bereko plaza bati dagokiona.

d) Garaje-plaza baten azalera erabilgarriak foru dekretu honetan ezarritako 14 metro koadroak gainditzen baditu, eta hori martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretua indarrean sartu aurretik egindako neurketaren ondorio bada, salmentaren edo esleipenaren prezioak ez du gaindituko lotuta dagoen etxebizitzaren metro koadro erabilgarriaren prezioaren %40. 142/2004 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautu ziren.

15. artikulua . Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak.

1. Babes ofizialeko etxebizitza baten behin-behineko kalifikazioa foru dekretu hau indarrean sartu ondoren eskatzen bada, espedientearen behin betiko kalifikaziotik urtebete igarotzen ez den bitartean, eta betiere behin-behineko kalifikazio eskaera egiten den unean indarrean den modulu ponderatuaren arabera, babes ofizialeko etxebizitza hori lehen eskualdaketan esleitzeko edo saltzeko gehieneko prezioa hauxe izanen da: modulu ponderatua halako 1,30 etxebizitzaren eta lotutako garajearen metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eta, modulu ponderatua halako 0,52 trastelekuen eta beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko.

2. Babes ofizialeko etxebizitzak bigarren eskualdaketan eta hurrengoetan esleitu edo saltzeko gehieneko prezioak, edo lehen eskualdaketan, behin betiko kalifikaziotik urtebete igaro bada, eta betiere kontratua sinatzen denean indarrean den ponderatu gabeko moduluaren arabera, hauek izanen dira:

a) Babes ofizialeko etxebizitzetarako eta araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzetarako: ponderatu gabeko modulua halako 1,3 etxebizitzaren eta lotutako garajearen metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eta ponderatu gabeko modulua halako 0,52 trastelekuen eta beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko.

b) Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzetarako: ponderatu gabeko modulua halako 1,2 etxebizitzaren eta lotutako garajearen metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eta ponderatu gabeko modulua halako 0,48 trastelekuen eta beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko.

16. artikulua . Prezio tasatuko etxebizitzen gehieneko prezioak.

1. Prezio tasatuko etxebizitza baten behin-behineko kalifikazioa foru dekretu hau indarrean sartu ondoren eskatzen bada, espedientearen behin betiko kalifikaziotik urtebete igarotzen ez den bitartean, eta betiere behin-behineko kalifikazio eskaera egiten den unean indarrean den modulu ponderatuaren arabera, prezio tasatuko etxebizitza hori lehen eskualdaketan esleitzeko edo saltzeko gehieneko prezioa hauxe izanen da: modulu ponderatua halako 1,50 etxebizitzaren eta lotutako garajearen metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eta, modulu ponderatua halako 0,60 trastelekuen eta beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko.

2. Prezio tasatuko etxebizitzak bigarren eskualdaketan eta hurrengoetan esleitu edo saltzeko gehieneko prezioak, edo lehen eskualdaketan, behin betiko kalifikaziotik urtebete igaro bada, eta betiere kontratua sinatzen denean indarrean den ponderatu gabeko moduluaren arabera, hauek izanen dira: ponderatu gabeko modulua halako 1,50 etxebizitzaren edo lotutako garajearen metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eta, ponderatu gabeko modulua halako 0,60 trastelekuen eta beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarri bakoitzeko.

17. artikulua . Errentamendu araubidean diren etxebizitza babestuen urteko gehieneko errenta.

1. Errentamendu araubidearen behin betiko kalifikazioa eskuratu duten babes ofizialeko etxebizitzen urteko gehieneko errenta, baldin eta behin-behineko kalifikazioa Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legea indarrean sartu ondoren eskatu bazen, errentamendu-kontratua sinatzen den unean bigarren eskualdaketako etxebizitzek eta lotutako eranskinek duten gehieneko salmenta prezioaren %4,5 izanen da.

2. Urteko errentaren zenbatekoa aurreko atalean xedatutakoarekin bat kalkulatuko da, eta jabetza araubidearen behin betiko kalifikazioa duten eta beren jabeek errentan ematen dituzten etxebizitza babestu guztien urteko gehieneko errenta izanen da; irailaren 28ko 287/1998 Foru Dekretuaren 105. artikuluan xedatutakoaz baliatzen diren sustapenentzat ere balioko du. Foru dekretu horren bidez, etxebizitzaren arloko laguntza eta finantzaketa neurriak arautu ziren Nafarroan.

3. ATALA. ERRESERBAK

18. artikulua . Erreserbak.

1. Jabetza araubideko eta erosteko aukera duen errentamendu araubideko etxebizitza babestuen sustapenetan, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3 artikuluko a), b), c), d) eta e) azpiataletan aurreikusitako taldeei gorde beharreko etxebizitza kopurua hau izanen da:

SUSTAPENAREN ETXEBIZITZA KOPURUA

TALDEEI GORDETAKO ETXEBIZITZA KOP.

a), b), c), d) eta e)

OSOTARA GORDETAKO ETXEBIZITZA KOP.

a), b), c), d) eta e)

1 - 33

0

0

34 - 66

1

5

67 - 99

2

10

100 - 133

3

15

134 - 166

4

20

167 - 199

5

25

200 - 233

6

30

234 - 266

7

35

267 - 299

8

40

300 edo gehiago

9; horiei beste 1 gehituko zaie 300eko kopurua gainditzen duten 33 etxebizitzako

45; horiei beste 5 gehituko zaizkie 300eko kopurua gainditzen duten 33 etxebizitzako

2. Erosteko aukerarik ez duten errentamendu araubideko babes ofizialeko etxebizitzen sustapenetan, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3 artikuluko a), b), c), d) eta e) azpiataletan eta 20.4 artikuluko a) azpiatalean aurreikusitako taldeei gorde beharreko etxebizitza kopurua hau izanen da:

SUSTAPENAREN ETXEBIZITZA KOPURUA

a), b), c), ETA d) TALDEEI GORDETAKO ETXEBIZITZA KOP.

e) TALDEARI GORDETAKO ETXEBIZITZA KOP.

OSOTARA GORDETAKO ETXEBIZITZA KOP.

a), b), c), d) eta e)

1 - 16

0

0

0

17 - 33

0

1

1

34 - 49

1

2

6

50 - 66

1

3

7

67 - 83

2

4

12

83 - 99

2

5

13

100 - 116

3

6

18

117 - 133

3

7

19

134 - 149

4

8

24

150 - 166

4

9

25

167 - 183

5

10

30

184 - 199

5

11

31

200 edo gehiago

6; horiei beste 1 gehituko zaie 200eko kopurua gainditzen duten 33 etxebizitzako

12; horiei beste 1 gehituko zaie 200eko kopurua gainditzen duten 17 etxebizitzako

3. Familia ugarientzako erreserba aurreko taulan adierazitakoa baino handiagoa izan daiteke eraikinaren konfigurazio arkitektonikoak hala eskatzen badu eta etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak aldez aurretik baimendu badu.

4. Etxebizitza babestuen eskatzaileen zentsuan inskribatuak daudenekin ezinezkoa bada mugitzeko desgaitasun larria dutenentzat gordetako etxebizitza guztiak betetzea, sustatzaileak baimena dauka etxebizitza horiek mugitzeko desgaitasun larria dutenentzat egokitutako etxebizitzak ez balira bezala sustatzeko. Nolanahi ere, etxebizitzen sustapen publikoa bada, Irisgarritasun Unibertsalari eta Ororentzako Diseinuari buruzko apirilaren 6ko 5/2010 Foru Legearen laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa beteko da.

5. 33 arteko etxebizitzen sustapenetan, etxez aldarazten direnentzako gordetako etxebizitza kopurua -Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3 artikuluko f) letran xedatutakoarekin bat-, sustapenaren etxebizitzen parte bat izaten ahalko da, edota guztiak, kasuan kasuko ebazpenek edo hitzarmenek zer eskatzen duten. 33 etxebizitzatik gorako sustapenetan, etxez aldarazten direnentzako gordetako etxebizitza kopuruak ezin izanen ditu artikulu honetako 1. eta 2. ataletako taldeentzat gordetakoak murriztu.

6. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak behin-behineko kalifikazioak ematen dituenean, ohiko etxebizitza desegokia izateagatik etxez aldarazi behar direnentzako erreserban zenbat etxebizitza sartuko dituen zehazten ahalko du, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan aurreikusitakoarekin bat. Behin-behineko kalifikazioa ematen denetik sei hilabete igarota, eskaera egiten ahalko da etxez aldarazten direnentzako eta etxebizitza desegokia izateagatik etxez aldarazten direnentzako erreserbetan esleitu ez diren etxebizitzak Nafarroan erroldatutakoen erreserba orokorrera igarotzeko, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3.g) artikuluan aipatzen den bezala.

7. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.5 artikuluko bigarren lerroaldean aurreikusitako baimenaren ondorioetarako, gutxienez ere lau urteko etenik gabeko erroldatzearen konputua espedientearen behin-behineko kalifikazioaren eskaera aurkezten denetik aurrera eginen da. Etxebizitzaren esleipen-hartzaileetako batek gutxienez bete beharko ditu eskatutako erroldatze baldintzak.

19. artikulua . Sustapenen zatikapena espazioan edo denboran.

Espediente baten behin-behineko kalifikazioa eskatu duen sustatzaileak ezin izanen du babes publikoko modalitate bereko beste espediente baten behin-behineko kalifikazioa eskatu udalerri berean lehen eskaera egin zuenetik urtebete igaro arte, hauetako egoeraren bat eman ezean:

1. Bi sustapenen edo sustapen gehiagoren etxebizitzen arteko batura 33 edo gutxiago izatea.

2. Espediente batean edo gehiagotan metatzea etxebizitzen erreserbak, espediente guztien etxebizitzen batura dituen espediente bati legozkiokeenak.

3. Jarduketaren bat lehiaketa bidez irabazitako lursail publikoan egina izatea.

4. Sustapenak banaketa eremu edo exekuzio unitate ezberdinetan egotea, edo unitate berean baina mugakide ez diren lurzatietan, salbu eta, azken kasu horretan, familia bakarreko etxebizitza babestuen sustapenak direnean.

4. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUEN KALIFIKAZIOA TRAMITATZEA

20. artikulua . Etxebizitza babestuak kalifikatzea.

Kalifikazioa administrazio prozedura da, zeinaren bidez etxebizitza babestuak eraikitzeko eskatzen diren ezaugarriak betetzen ote diren eta horien legezkotasuna egiaztatzen diren, eta behin-behineko kalifikazioen eta behin betiko kalifikazioen ebazpenak biltzen ditu.

21. artikulua . Kalifikazioaren gutxieneko edukia.

Honako datu hauek bilduko dituzte behin-behineko eta behin betiko kalifikazioek:

1. Kalifikazioaren xedeko jarduketen finantzaketaren araubidea zehazten duen araua.

2. Eskatzailearen identifikazioa (izen-deiturak edo sozietatearen izena, identifikazio fiskala, helbidea, eta ordezkaritza, halakorik badu).

3. Sustapeneko etxebizitzen kopurua eta azalera erabilgarria eta garajerik edo trastelekurik ote dagoen, lotuak dauden ala ez zehaztuta, eta haietako bakoitzaren azalera, bai eta lokalen kopurua eta azalera ere.

4. Etxebizitza mota, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean aurreikusitako sailkapenaren arabera.

5. Etxebizitzak eskuratzeko edo erabiltzeko araubidea.

6. Aplikatu beharreko modulua.

7. Mailegu kualifikaturik eta zuzeneko laguntza ekonomikorik ematekotan, horiek emateko moduak eta gainerako baldintzek foru dekretu honetan ezarritako mugak izanen dituztelako adierazpena.

22. artikulua . Behinbehineko kalifikazioa tramitatzea.

1. Behin-behineko kalifikazioa eman aurretik, indarreko araudiak etxebizitza babestuen sustapenetarako eskatzen dituen baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da.

Behin-behineko kalifikazioaren eskaera etxebizitzaren arloko web orrian behera kargatzen ahalko da, edo bestela, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren bulegoetan eskuratzen ahalko da. Eskaera hori sustatzailearen sinadurarekin aurkeztuko da, agiri hauekin batera:

a) Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria eta, behar izatera, baita haren ordezkaritza egiaztatzen duenarena ere.

a.1) Kasu guztietan eskaera sinatzen duenaren NANaren edo egoitza-baimenaren fotokopia aurkeztuko da, edo sustatzaileak etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari emandako berariazko baimena agiri horiei dagokienez ezartzen den kontsulta telematikoa egiteko.

a.2) Merkataritza-sozietateek, kooperatibek edo bestelako pertsona juridikoek sustatutako espedienteetan, Merkataritza-erregistroaren, Sozietate Kooperatiboen Erregistroaren edo Entitateen Erroldaren ohar bakuna erantsiko da, gehienez ere hilabete lehenago luzatua bere egoera egiaztatzeko. Ohar bakun horretan entitate sustatzailearen IFK jasoko da, bai eta kalifikazio eskaeraren sinatzailearen ordezkariaren enpresa egiaztagiria ere.

Kalifikazio espedientearen sustatzaileak pertsona fisiko edo juridiko bat baino gehiago badira, eta betiere juridikoki posiblea bada, pertsona juridiko bakarra eratuko da kasuan kasuko espedientearen sustatzaile gisa jarduteko. Nolanahi ere, espedientearen sustapena pro indiviso araubidean eginen da.

b) Udalak luzatutako zedula edo hirigintzako egiaztagiria, bertan adierazita zein den lursailei aplikatu beharreko hirigintzako araudia, barnean sartuta garapen planeamendua eta hori ukitzen duten eta egiaztagiria eman arte behin betiko onetsi diren aldaketak, bai eta aplikatu beharreko hirigintzako kudeaketa-dokumentua eta horren aldaketak ere.

Lursailak ez badaude oinarrizko zerbitzuak bermatzen dituen planeamenduko figuraren batean sartuak, lursailek dituzten zerbitzuak egiaztatuko dira.

Sustapena udalez gaindiko plan sektorial baten aplikazio esparruan sartuta dauden lursailetan kokatzen bada, administrazio jarduleari eskatzen ahalko zaio zuzenean egiaztagiria.

c) Jabetza erregistroko ziurtagiria, gehienez ere hilabete lehenago luzatua, behin-behineko kalifikazioa eskatzen denetik zenbatzen hasita; horrela egiaztatuko da lursailen jabariaren titulartasuna eta, kasua bada, kargarik ote dagoen. Halaber, ziurtatu egin beharko du lur horiek ez dutela proiektuaren garapena eragotziko lukeen karga edo zamarik, foru dekretu honen 11. artikuluan xedatutakoari jarraituz. Eskatzaileak lurren jabe ez badira, salduko zaizkiela agintzen dien agiri publikoa aurkeztuko dute, edo beren alde emandako administrazio-ebazpena, edo bestela lurretan eraikitzeko ahalmena ematen dien tituluren bat.

d) Oinarrizko eta exekuzioko proiektua, DIN A4 neurrian tolestua, Arkitektoen Elkargo Ofizialak ikus-onetsirik -Elkargoaren ikus-onespen derrigorrezkoari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat-, eta horrekin batera, segurtasun eta osasun azterlana.

e) Proiektuaren egileak edo obraren zuzendariak sinatutako agiria, obra berria dela eta bukatu gabe dagoela adierazten duena.

f) Kasua bada, agiri ofiziala, non udalaren borondatea agertzen den Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3.h) artikuluan jasotako erreserba gaitzeko.

g) Behin-behineko kalifikazioaren eskaeraren kopia, horretarako ezartzen den euskarri digitalean aurkeztua. Era berean, jabetza araubidean kalifikatu beharreko sustapenen kasuan, dokumentu bat aurkeztu beharko da euskarri digitalean honako datu hauek dituena: ezaugarri nagusiak, bertan sartzen diren etxebizitza estandarren planoak, egoerari eta kokalekuari buruzkoak, bai eta instalazioen eta materialen deskribapen txikia eta proiektuaren ziurtapen energetikoaren etiketa ere. Halaber, bereizgarritzat jotzen diren etxebizitzak ordaintzeko aurreikusi den modua eta horien salneurria adierazi beharko dira. Dokumentuaren eredu ofiziala etxebizitzaren arloko web orrian behera kargatzen ahalko da, edo bestela, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren bulegoetan eskuratzen ahalko da.

h) Lursailaren prezioaren egiaztagiria, honako agiriren baten bidez: lursailaren jabetzako eskritura eta bertan ageri den prezioaren eguneraketa; lurzati zedula eta katastroko balorazioaren orria, eguneratuak; administrazioko dokumentu ofiziala edo antzeko dokumentu judiziala.

i) Kanpoko urbanizazioaren prezioaren egiaztagiria, barnean sartuta eraispenak, kalte-ordainak edo urbanizatutako lurzoruaren prezioari eragiten dioten beste gastu batzuk. Barreneko urbanizaziorik bada, eta horren kostua ez bada eraikuntzarenean sartu, barreneko urbanizazioaren prezioa ere egiaztatuko da.

j) Merkataritza entitateek, kooperatibek eta bestelako pertsona juridikoek, bai eta norberaren erabilerarako sustatzen duten pertsonek, Entitate Laguntzailearen Inprimakia aurkeztu beharko dute diru-laguntzak jasotzeko. Entitate Laguntzailearen Inprimakia etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuko bulegoetan eskuratzen ahalko da edo etxebizitzaren arloko web orrian behera kargatzen ahalko da.

k) Etxebizitza norberaren erabilerarako sustatzen dutenek pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren kopia aurkeztu beharko dute, foru dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta horrekin batera, ekitaldi horretan eskuratutako eta zerga ordaintzetik salbuetsita dauden errentak, bai eta etxebizitza babestuak eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen direlako erantzukizuneko aitorpena ere.

l) Erantzukizuneko aitorpena, zerga betebeharrak eguneratuak dituela dioena.

m) Proiektuaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria Efizientzia energetikoaren ziurtagirien administrazio erregistroan inskribatu delako egiaztagiria. Hori Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren maiatzaren 30eko 199/2013 Foru Aginduaren bidez arautu zen. Ofizioz egiaztatuko du etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak baldintza hori bete dela.

2. Kalifikazioaren eraginpean egonen dira erregistroko finka osoetan dauden sustapenak. Mankomunatutako aparkalekuak ere onartuko dira.

3. Etxebizitza babestuen behin-behineko kalifikazioa obra berriko eta bukatu gabeko eraikuntzentzat soilik eskatzen ahalko da, gutxienez ere eraikin oso bat izanen dutenak. Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, eraikintzat joko da etxebizitzaz beterik dagoen etxe osoa.

Eraikin berean ezin izanen dira babestutako bi etxebizitza mota edo araubide izan, ezta etxebizitza libreak eta babestutakoak ere.

Aurrekoa gorabehera, erosketa-aukerari gabeko errentamendu-araubidekotzat kalifikatutako etxebizitza babestuko espedienteetan, zilegi izanen da eraikin berean elkarren ondoan aurkitzea “alokairu gaztea” programak, 60 urte baino gehiagokoentzako edo desgaituentzako alokairurako apartamentuak eta errentamendu arrunterako etxebizitzak Nota de Vigencia

4. Behin-behineko kalifikazioak lizentzia eman aurreko aldeko txostenaren ondorio berdinak izanen ditu bizigarritasun baldintzak eta eraikuntzako araudi oinarrizkoa betetzeari dagokionez.

5. Kalifikatutako eraikinek oinarrizko araudiak eta sektorialak eskatzen dituzten zerbitzu eta instalazio guztiak izanen dituzte, eta horiek eraikinaren osagai komunak osatuko dituzte. Kalifikatu beharreko espedienteko instalazioak edo derrigorrezko zerbitzuak beste sustapen batzuekin partekatzen badira, elementu horiek osatzen dituztenen kokalekua gorabehera, behin-behineko kalifikazioaren eskaerari mankomunitatearen eskritura erantsiko zaio honakoa bermatzeko:

a) Zerbitzu edo instalazio mankomunatuetako jabetza etxebizitza babestuaren espedientean sartutako etxebizitzen jabeen elkartearena dela, mankomunitateko kide gisa dagokien zati proportzionalean.

b) Instalazioek edo zerbitzu mankomunatuek espedientean sartutako etxebizitza babestuei eskainitako prestazioak mugarik gabe ematen ahalko direla espedientearen behin betiko kalifikazioa ematen denetik, hasiera edo etena hirugarrenen egite edo ez-egiteen mende egon ez dadin.

23. artikulua . Konturako zenbatekoak jasotzeko baimena.

1. Behin-behineko kalifikazioa lortu ondoren, administrazio-baimena beharko da erosle edo eskuratzaileei mailegutik kanpo geratzen den zatia kobratzeko, hau da, etxebizitzaren prezioaren konturako kopuruak hartzeko. Sustatzaileak, eskabidearekin batera, ondoko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu.:

a) Erosle edo esleipen-hartzaileak ez direla izanen behin-behinean kalifikaturiko etxebizitzak baino gehiago.

b) Aurrez kobratzen diren kopuruak etxebizitzak eraikitzeko baino ez direla erabiliko. Horretarako, banku kontu berezi bat edukiko da eta bertan kopuru horiek bakarrik sartuko dira.

c) Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Erregistroan inskribatu eta onartutako aseguru entitate batekin aseguru kontratua egin dela, edo Banku eta Bankarien Erregistroan inskribaturiko entitate nahiz aurrezki kutxa batek abal solidarioa eman duela, behin-behineko kalifikazioan ezarritako epean edo baimendutako luzapenean obrak amaitzen ez badira edo behin betiko kalifikazioa lortzen ez bada kobratutako kopuruak eta legezko korrituak itzuliko direla bermatzeko.

2. Lagapen edo salmenta kontratuetan sustatzaileari aurrerakinak ematea ituntzen denean, kontratu horiek bat etorri beharko dute aplikatu beharreko araudi indardunean etxebizitzak eraiki eta saltzeko aurrerakinak kobratzeari buruz xedatzen denarekin.

24. artikulua . Obrak bukatzeko gehieneko epea eta sustatzaileak atzera egitea.

1. Etxebizitzen sustatzaileek hogeita hamasei hileko epea izanen dute, behin-behineko kalifikazioa eskuratzen denetik zenbatzen hasita, behin betiko kalifikazioaren eskaera aurkezteko. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak adierazitako epe hori luzatzen ahalko du, behar bezala justifikatuta, sustatzaileak eskatzen badu; gehienez ere beste hemezortzi hilabetez luzatzen ahalko da epea, betiere eskaera hasierako epea bukatu baino lehen egiten bada.

2. Behin betiko kalifikazioaren eskaera ez bada aurreko atalean ezarritako epearen barnean aurkezten, espedientea zuzenean artxibatuko da etxebizitzaren arloan eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

3. Sustatzaileak atzera egiten badu emandako behin-behineko kalifikazioan, lurzati horretan ezin izanen du behin-behineko kalifikazio berria eskatu atzera egin duen sustapeneko etxebizitzen mota edo araubide berean, harik eta atzera egitea onartu zuen ebazpena eman zenetik hamabi hilabete igaro arte.

25. artikulua . Behin betiko kalifikazioa tramitatzea.

1. Behin betiko kalifikazioaren eskaera etxebizitzaren arloko web orrian behera kargatzen ahalko da, edo bestela, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren bulegoetan eskuratzen ahalko da. Eskaera hori sustatzailearen sinadurarekin aurkeztuko da, agiri hauekin batera:

a) Lehen aldiz erabiltzeko udal lizentzia. Obra egiten den udalerrian ez bada halakorik ematen, obretarako udal lizentziarekin ordezten ahalko da, eta arkitekto batek sinatutako egiaztagiriarekin, non ziurtatuko den urbanizazio eta zerbitzuen obrak erabiltzeko moduan daudela.

b) Obra amaierako planoak eta, aldaketarik izan bada, amaierako exekuzio proiektua, Arkitektoen Elkargo Ofizialak ikus-onetsiak, Elkargoaren ikus-onespen derrigorrezkoari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat.

c) Hasitako obra berriaren adierazpen-eskritura jabetza erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria eta horren fotokopia. Adierazpenean agertzen den oinarrizko proiektuarekin obra burutuak dituen aldeak funtsezkoak iruditzen bazaizkio, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak adierazpen hori zuzentzeko eskatzen ahalko du.

d) Obra amaierako ziurtagiri ofiziala, arkitektoak eta arkitekto teknikoak behar bezala ikus-onetsia eta sinatua, Elkargoaren ikus-onespen derrigorrezkoari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat. Beraren bidez egiaztatuko da eraikuntza obrak bukatu direla, eta obra horiek guztiak jasorik daudela behin-behinean kalifikaturiko proiektuan eta obra amaierako planoetan, edo amaierako exekuzio proiektuan, aldaketarik egin bada.

e) Suteetarako aseguru poliza; urtero berrituko da, eta eraikuntza osoa eta bere instalazioak estaliko ditu.

f) Aginduen eta bisiten liburua, obrak garatu bitartean betea.

g) Eraikinaren Liburuaren datu orokorren gaineko fitxak.

h) Behin betiko kalifikazioaren eskaeraren kopia, horretarako ezartzen den euskarri digitalean aurkeztua. Era berean, errentamendu araubidean kalifikatu beharreko sustapenen kasuan, erosteko aukerarekin nahiz gabe, euskarri digitaleko dokumentua aurkeztu beharko da, bertan sustapenaren datuak bilduta: ezaugarri nagusiak, bertan sartzen diren etxebizitza estandarren planoak, egoerari eta kokalekuari buruzkoak, bai eta instalazioen eta materialen deskribapen txikia eta bukatutako eraikinaren ziurtapen energetikoaren etiketa ere. Halaber, bereizgarritzat jotzen diren etxebizitzen errentaren prezioa adierazi beharko da. Dokumentuaren eredu ofiziala etxebizitzaren arloko web orrian behera kargatzen ahalko da, edo bestela, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren bulegoetan eskuratzen ahalko da. Dokumentu hori dagoeneko behin-behineko kalifikazioaren tramitazioan aurkeztu bada, erantzukizuneko aitorpen batekin ordezten ahalko da, non garbi utziko den ez direla aldatu behin-behineko kalifikazio horretako ezaugarriak.

i) Bukatutako eraikinaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria Efizientzia Energetikoaren Ziurtagirien Administrazio Erregistroan inskribatu dela frogatzen duen agiria. Erregistro hori Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren maiatzaren 30eko 199/2013 Foru Aginduaren bidez arautu zen, haren bidez aldatu baitzen Eraikinen efizientzia energetikoari buruzko ziurtagirien erregistroa. Ofizioz egiaztatuko du etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak baldintza hori bete dela.

2. Eskatzaileari behin betiko kalifikazioa eman aurretik, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak obra burutuak ikuskatuko ditu, etxebizitza babestuei aplikatu beharreko araudia bete dela eta obra burutua obra amaierako dokumentazioarekin bat datorrela egiaztatzeko. Eraikuntzako edo bestelako akatsengatik behin betiko kalifikazioa ematerik ez badago eta akats horiek zuzendu badaitezke, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zuzenketarako epea eta baldintzak jakinaraziko dizkio sustatzaileari. Akatsak zuzendu ondoren, behin betiko kalifikazioa emanen zaio. Bertan etxebizitzen salmenta prezioa agertuko da.

3. Eraikuntza faseka egiten denean, fase bakoitzari bereiz ematen ahalko zaio behin betiko kalifikazioa. Fase bakoitzean eraikin edo etxe osoak sartuko dira.

4. Behin betiko kalifikazioak A motako bizigarritasun zedulak bezalako ondorioak izanen ditu 30 urtean, kalifikatutako sustapeneko etxebizitza guztietarako.

5. Etxebizitza babestuen sustatzaileak behartuak daude etxebizitzak eskuratzaileei edo errentariei ematera, haien eskura jarrita etxebizitzetako giltzak, eta horretarako hiru hilabeteko epea izanen dute gehienez behin betiko kalifikazioa ematen denetik zenbatzen hasita.

Salbuespen gisa, epe hori luzatzen ahalko da baldin eta frogatzen bada eskatzailerik ez dagoela edo, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren iritziz, behar bezala justifikatutako kausaren bat badela.

26. artikulua . Behin betiko kalifikazioa ukatzeko modua eta horren ondorioak.

1. Behin betiko kalifikazioa eman edo ukatzen denean arrazoiak azaldu beharko dira, eta biei errekurtsoa egiten ahalko zaie administrazio bidean.

2. Sustatzaileari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik behin betiko kalifikaziorik jaso ez duten etxebizitza babestuen eskuratzaileek aukeran izanen dute:

a) Kontratua suntsiaraztea eta kontura emandako kopuruak berreskuratzea.

b) Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari, behin betiko kalifikazioa ukatzen denetik hiru hilabeteko epean, kalifikazioa lortzeko espedientea berriz eta haien alde hasteko eskatzea, betiere salerosketa kontratua edo kontura emandako kopuruak tartean baldin badaude eta, behin betiko kalifikazioa akatsen ondorioz ukatu bada, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak ezartzen duen epean horiek konpontzeko konpromisoa hartzen bada.

3. Behin betiko kalifikazioa lortzearren eskuratzaileek obretan inbertitzen dituzten kopuruak etxebizitzaren truke sustatzaileari ordaindu beharreko amaierako preziotik kenduko dira.

5. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK SUSTATZEKO LAGUNTZA EKONOMIKO OROKORRAK

1. Azpiatala. Diru-laguntzak

27. artikulua . Beren etxebizitza sustatzen dutenentzako eta lehen eskualdaketako eskuratzaile eta esleipenhartzaileentzako dirulaguntzak.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak diru-laguntzak emanen dizkie lehen eskualdaketako eskuratzaile eta esleipen-hartzaileei, bai eta behin-behinean kalifikaturiko etxebizitza babestuak berentzat sustatzen dituztenei ere, betiere foru dekretu honetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritako baldintzak betetzen badira. Ondorio horietarako kontuan hartuko den etxebizitzen azalera erabilgarria gehienez ere 90 m²-koa izanen da, familia ugariek eskuratutako etxebizitzetan izan ezik; kasu horretan diru-laguntzarako kontuan hartuko den azalera erabilgarria 120 m²-koa izanen da babes ofizialeko etxebizitzetan eta 140 m²-koa prezio tasatuko etxebizitzetan. Benetako azalera diru-laguntzarako kontuan hartzen dena baino handiagoa izaten ahalko da, aplikatu beharreko araudiak horretarako aukera ematen duenean.

2. Eskatzaileen familiaren diru-sarrera haztatuaren arabera emanen dira diru-laguntzak. Kontuan hartuko da zenbat aldiz diren IPREM halakoak izan diren diru-sarrerak kasuko eskaera egin arte pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea amaitu zaion azken zergaldian Nota de Vigencia.

3. Diru-laguntzen zenbatekoak, familiaren diru-sarrera ponderatuen arabera, honakoak izanen dira, etxebizitzak eta erantsitako garaje eta trastelekuak saldu edo esleitzeko prezioaren portzentaje gisa adierazita:

IPREM HALAKO 2, GEHIENEZ ERE

IPREM HALAKO 2 - 2,5

IPREM HALAKO 2,5 - 3,5

Babes ofizialeko etxebizitzak

%12

%10

%6

Prezio tasatuko etxebizitzak

%6

%4

%2

Norberak erabiliko duen etxebizitzaren banakako sustapenetan, etxebizitzen eta erantsitako garaje eta trastelekuen kostu osoaren portzentaje berak aplikatuko dira. Orobat, norberak erabiliko duen etxebizitzaren banakako sustapenetan, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 10. artikulua aplikatuko da.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren sozietate instrumental baten jabetzakoak diren etxebizitza babestuen adjudikazio hartzaileek artikulu honetan aurreikusitako laguntzak jasotzen ahalko dituzte eskuratzaileei lehen eskualdaketan eskatzen zaizkien baldintzak betetzen badituzte. Etxebizitza horiek, libreak nahiz babestuak izan, errentamendurako erabiltzen badira, errentariek hurrengo artikuluan aurreikusitako laguntzak jasotzen ahalko dituzte. Laguntza horiek eskatzen ahalko dituzte, halaber, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren sozietate instrumental baten bidez alokatzen diren etxebizitzen errentariek, hala erabakitzen bada, edo Etxebizitza Sozialaren Foru Funtsarenak errentan hartzen dutenek, hura arautzen duen foru aginduan halaxe xedatzen bada Nota de Vigencia.

Etxebizitza errentamendu araubidean hartzen duten esleipen-hartzaileek edo eskuratzaileek, erosteko aukerarekin edo eskuratzeko lehentasunezko eskubidearekin, eskubide horietaz baliatu nahi badute, aukera izanen dute artikulu honetan aurreikusitako diru-laguntzak lortzeko.

4. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean aipatzen diren familia bakarreko etxebizitza babestuek edo landa eremuko etxebizitzek bestelako lokalak badituzte, lokal horiek jaso beharreko diru-laguntzak 36 m²-ko eranskinari dagozkion laguntzen berdinak izanen dira gehienez.

5. Etxebizitza babestuen jabetza eskuratzen duten familia ugariek diru-laguntza osagarri hauek jasotzeko eskubidea izanen dute, familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 3,5 baino handiagoak ez badira:

a) Kategoria orokorreko familia ugarientzat, etxebizitza, garajea eta trastelekua saldu edo esleitzeko prezioaren %3, edo, norberak erabiltzeko familia bakarreko etxebizitzaren sustatzaileen kasuan, etxebizitzaren, garajearen eta trastelekuaren benetako kostu konputagarriaren %3.

b) Kategoria bereziko familia ugarientzat, etxebizitza, garajea eta trastelekua saldu edo esleitzeko prezioaren %6, edo, norberak erabiltzeko familia bakarreko etxebizitzaren sustatzaileen kasuan, etxebizitzaren, garajearen eta trastelekuaren benetako kostu konputagarriaren %6.

28. artikulua . Babes ofizialeko etxebizitzen errentarientzako dirulaguntzak.

1. Araubide berezia duten babes ofizialeko etxebizitzetako errentariek eta, 10/2010 Foru Legearen babesean, behin betiko errentamendu araubidean kalifikatu diren (erosteko aukerarekin nahiz gabe) babes ofizialeko etxebizitzetako errentariek beren familiaren diru-sarrera ponderatuen araberako diru-laguntzak lortzen ahalko dituzte. Horretarako, errentamendu-kontratuak Administrazioaren ikus-onespena eduki behar du eta errentariek eguneratua izan behar dute errenta ordainagirien, komunitateko eta mantentze lanetako gastuen eta udal kontribuzio, tasa eta zergen ordainketa.

2. Diru-laguntzak urtero aitortuko dira, kasuan kasuko errentamenduari dagokion hileko errentaren gaineko portzentajeetan. Ondorio horietarako konputatuko den azalera erabilgarria 90 m²-koa izanen da gehienez, salbu eta familia ugariek alokatutako etxebizitzen kasuan; horien azalera erabilgarri konputagarria, diru-laguntzaren ondorioetarako, 120 m²-koa izanen da gehienez. Betebeharrak kontratua berritzen den urte bakoitzeko lehen egunean bete beharko dira, diru-laguntzarako eskaera beranduago egiten bada ere. Lehen errentamendu-kontratua sinatzeko eta diru-laguntza jasotzea bidezkoa ote den aitortzeko, eskatzaileen edo kontratuaren titularren familiaren diru-sarrera ponderatuak hartuko dira kontuan. Kontratua hurrengo urteetan berritzen denean, aintzat hartuko dira etxebizitzan bizi diren guztien diru-sarrerak.

3. Laguntza tarte hauek onartzen dira:

a) Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 eta 1,4 artekoak direnean: %25.

b) Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,4 eta 1 artekoak direnean: %50.

c) Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM baino txikiagoak direnean: %75.

d) Genero-indarkeriaren biktimak, alokairuaren lehenbiziko urtean: %90.

e) Genero-indarkeriaren biktimak, alokairuaren bigarren urtean: %75.

Genero-indarkeriaren biktimek, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 19.c) artikuluan xedatutakoaz baliatuz eskuratzen badute etxebizitza, aurretik aipatutako diru-laguntza jasotzen ahalko dute alokairuko lehen bi urteetan. Alabaina, lehen bi urte horiek igarota, kasuan kasuko diru-laguntza jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituztela frogatu beharko dute.

4. Sustatzaileak diru-laguntzen zenbatekoa kendu beharko die hilero errentariei, eta etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari eskatuko dio zenbateko hori itzultzeko hiru hilean behingo, sei hilean behingo nahiz urtean behingo maiztasunarekin.

5. Babes ofizialeko etxebizitzen eta alokairu-poltsari atxikitako etxebizitzen errentamendurako kontratuak berritu edo luzatzearen kasuan, betiere errentariak gizarteratze-errentaren edo horren ordezkoaren hartzaile badira, errentaren % 75eko diru-laguntza onetsiko da urtealdi berrirako Nota de Vigencia.

29. artikulua . Gazteentzako alokairu programak.

Gazteentzako alokairu programek ondoko baldintzak bete beharko dituzte etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak halakotzat onar ditzan:

1. Eskatzaile guztiek 35 urte baino gutxiago izatea eskabidea aurkezten denean.

2. Etxebizitzaren azalera erabilgarriak 75 metro koadro erabilgarri izatea gehienez.

3. Eskatzailearen familia unitateko kideak lau baino gehiago ez izatea.

4. Hasieran ezartzen den urteko errentak zenbateko hau ez gainditzea: jabetza araubideko babes ofizialeko etxebizitza gisa kalifikatutako etxebizitzek eta haien eranskinek bigarren eskualdaketan izanen zuten gehieneko salmenta prezioaren %4,5.

30. artikulua . Dirulaguntza eskaeren tramitazioa.

1. Lehen eskualdaketan eskuratzeko edo esleitzeko kontratuen ikus-onespena ematen denetik eskritura publikoak egiten diren arte igarotako denbora tarte horretan, sustatzaileek etxebizitza babestua eskuratzeko laguntzen onuradunei dagozkien diru-laguntzak ordaintzea eskatzen ahalko dute, betiere zenbateko hori salmenta prezioari kentzen badiote. Horretarako, sustatzaileak entitate laguntzailetzat hartzen ahalko dira diru-laguntzak arautzen dituen legediarekin bat, eta etxebizitzaren eta eranskinen prezioari diru-laguntza gisa jasotako zenbatekoak kenduko dizkiote. Horretarako, derrigorrezkoa izanen da baldintza hauek betetzea:

a) Eskaerarekin batera, berme bat aurkeztu beharko da, ekonomiaren arloan eskumena duen departamentuak askietsitako abalaren bidez edo emandako diru-laguntzaren zenbatekoa estaltzen duen aseguruaren kontratuaren bidez, harik eta Nafarroako Gobernuak kitatzeko baimena ematen duen arte, betiere aldez aurretik etxebizitza emanda eta salerosketaren edo esleipenaren eskritura publikoa erregistratuta, eta baldin eta diru-laguntza 60.000 eurotik gorakoa bada.

b) Etxebizitza babestuen sustatzaileek ezin izanen diete esleipen-hartzaileei eskatu konturako zenbatekoen kontzeptu gisa etxebizitzaren eta eranskinen salneurriaren eta sustatzaileak jasotako diru-laguntzekin handitutako mailegu kualifikatuaren zenbatekoaren artean dagoen aldea baino handiagoak diren zenbatekoak emateko. Lerroalde honetan ezarritakoa aplikatuko da sustatzaileak balio erantsiaren zergaren kontzeptu gisa sorraraziko zenbatekoak kobratzeko izan dezakeen bitartekaritza galarazi gabe.

2. Etxebizitzak behin betiko kalifikazioa badu, etxebizitza babestuaren eskuratzaileak edo esleipen-hartzaileak kasuan kasuko laguntza publikoak eskatzen ahalko ditu zuzenean, aldez aurretik sustatzaileak egin ez badu. Laguntza eskaerak aurkezteko gehieneko epea sei hilekoa izanen da, horietarako eskubidea ematen duen kontratua eskritura publikoan jasotzen denetik zenbatzen hasita. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zehaztuko du eskuratzaileek edo esleipen-hartzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa.

3. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zehaztuko du eskuratzaileek edo esleipen-hartzaileek diru-laguntzen eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

4. Maizterrentzako diru-laguntzen eskaerak alokairu-kontratua ikus-onesteko eskaerarekin batera egiten ahalko dira, edo gerora, beste edozein unetan. Errenta frogatzearen betebeharraz gain (foru dekretu honen 8. artikuluan aurreikusitakoarekin bat), emandako laguntzaren ordainketak berarekin ekarriko du diru-laguntzaren xedeko hilekoak kobratu direla justifikatzea. Babes ofizialeko etxebizitzaren errentariarentzako diru-laguntzen eskaerari (laguntza horiek foru dekretu honen 28. artikuluan aurreikusi dira), erkidegoko eta mantentze-lanetako gastuen ordainketak eguneraturik daudela frogatzen duten agiriak erantsiko zaizkio. Errentarientzako diru-laguntzak berritzeko eskaerak urtekoak izanen dira, eta urte berria hasi baino 15 egun lehenago aurkeztu beharko dira gutxienez.

2. Azpiatala. Mailegu kualifikatuak

31. artikulua . Jarduketak finantzatzeko mailegu kualifikatuak.

1. Mailegu kualifikatutzat hartuko dira etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak etxebizitza babestuaren arloko jarduketak eta arlo horretako jarduketa babesgarriak finantzatzeko baimentzen dituenak.

2. Mailegu kualifikatuen gehieneko zenbatekoa etxebizitza babestuen salneurriaren %80 izanen da, barnean sartuta etxebizitzari lotutako garajeak eta trastelekuak, bai eta lotutako beste lokal batzuk ere, familia bakarreko etxebizitzen kasuan. Portzentaje hori handitzen ahalko da zenbait jarduketa babesgarritarako, lankidetza-hitzarmenek hala xedatzen dutenean.

3. Sustatzailearentzako mailegua formalizatzen denetik hasita, amortizazio epea gehienez ere hogeita hamar urtekoa izanen da. Gabealdia gehituko zaio hala behar denean, gehienez hiru urtekoa.

32. artikulua . Maileguaren interes mota kalkulatzeko modua.

Mailegu kualifikatuen interes tasa foru dekretu honen 36. artikuluan aipatutako lankidetza-hitzarmenetan ezarriko da. Horretarako, gutxieneko eta gehieneko interes tasen tarteak ezartzen ahalko dira jarduketa babesgarri bakoitzerako.

33. artikulua . Mailegu kualifikatuetan aplikatu beharreko komisioak.

Mailegu kualifikatuetan aplikatu beharreko komisioak foru dekretu honen 36. artikuluan aipatutako lankidetza-hitzarmenetan ezarriko dira. Horretarako, komisioen zenbateko ezberdinak ezartzen ahalko dira, finantzatu beharreko jarduketa babesgarriaren ezaugarrien arabera.

34. artikulua . Etxebizitza babestuen sustatzaileentzako eta eskuratzaile eta esleipenhartzaileentzako maileguak.

1. Behin-behineko kalifikazioa duten etxebizitza babestuen sustatzaileei mailegu kualifikatuak ematen ahalko zaizkie.

2. Maileguak baliatzeko egutegia itundu ahal izanen da entitate mailegu-emailearekin, inbertsioaren exekuzioa eta etxebizitzen salmenten edo adjudikazioen erritmoa kontuan hartuta.

3. Etxebizitza babestuen eskuratzaile edo esleipen-hartzaileentzako maileguak modu hauetan ematen ahalko dira:

a) Zuzenean.

b) Eskuratzaile edo esleipen-hartzailea sustatzailea subrogatzea maileguaren hipoteka-karga ordaintzeko betebeharretan.

35. artikulua . Jarduketa babesgarrietarako mailegu kualifikatuak aldaberritzea.

1. Sustatzaileak formalizatutako mailegu kualifikatuaren baldintzak berritzen ahalko dira subrogazioaren unean, erosle edo esleipen-hartzailea eta finantza entitatea aurretik ados jarrita, mailegua formalizatzerakoan indarra eta eraginkortasuna zuen lankidetza-hitzarmenean ezarritakoari jarraikiz.

2. Banakako sustapenetan etxebizitza berriak edo zaharberrituak berentzat sustatzen dituztenek mailegu kualifikatuaren baldintzak aldaberritzen ahalko dituzte gabealdiaren amaieran, mailegu-hartzailea eta finantza entitatea aurretik ados jarrita, gabealdiaren amaieran indarra duen lankidetza-hitzarmenean ezarritakoari jarraituz.

36. artikulua . Kreditu entitateekiko lankidetzahitzarmenak.

1. Nafarroako Gobernuak, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren bidez, lankidetza-hitzarmenak egiten ahalko ditu Nafarroako Foru Komunitatean diharduten kreditu entitateekin, jarduketa babesgarrien finantzaketarako mailegu kualifikatuak behar adina izanen direla zaintzeko.

2. Nafarroako Gobernuak zilegi izanen du jarduketa babesgarrien finantzaketa kualifikatua zaintze aldera kreditu entitateekin hitzartu behar diren baliabideen gutxieneko zenbatekoa finkatzea.

3. Finantza entitateekiko lankidetza-hitzarmenetan aplikazio denbora sartuko da derrigorrez.

37. artikulua . Jarduketa babesgarrietarako mailegu kualifikatuak tramitatzea.

1. Kreditu entitateekiko lankidetza-hitzarmenen esparruan, sustatzaileek kreditu entitateei mailegu kualifikatuak eskatzen ahalko dizkiete, eta eskuratzaile eta esleipen-hartzaileek ere bai, mailegua zuzenean ematen zaien kasuetan. Sustatzaileek behin betiko kalifikazioa lortzen dutenetik 6 hilabete igaro aurretik aurkeztu beharko dute eskabidea. Eskabideari kasu bakoitzean behar den agiria erantsiko zaio:

a) Behin-behineko edo behin betiko kalifikazioaren kopia.

b) Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak ikus-onetsitako kontratua.

2. Lankidetza-hitzarmenetan ezartzen diren epeetan eta moduan, kreditu entitateek etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari adostasuna eskatu beharko diote mailegu kualifikatuak emateko eta subrogazioak egiteko. Adostasuna ukatzen ahalko da ez badira betetzen lankidetza-hitzarmenaren baldintzak edo kalifikazioan, kontratuaren ikus-onespenean nahiz ziurtagirian dauden zehaztapenak, edo horien indarraldia eteten bada, berrikusteko bidean edo aurkaratua egoteagatik.

Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuan eskabidea jaso eta hogei eguneko epean departamentu horrek ez badu espresuki ezer adierazten mailegua emateari buruz, aplikatu beharreko araudiaren arabera mailegua ematea egokitzat jotzen duela ulertuko da.

3. Lankidetza-hitzarmenetan ezarritako moduan eta epeetan, kreditu entitateek etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari jakinarazi beharko diote maileguak noiz formalizatu diren eta maileguok noiz eta zenbateko zatietan eskuratzen diren erabat ordaindu arte. Formalizatu diren egunetik hasiko da gabealdia.

4. Kasua bada, kreditu entitateek eta mailegu-hartzaileek, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak hala eskatuta, bidali beharko diote formalizazio eskrituren kopia edo hark eskatzen duen beste edozein agiri mailegu jakin batzuen gainean, errekerimendu hori jasotzen duten egunetik gehienez hamabost eguneko epean.

5. Epai bidezko banantzea, dibortzioa edo “mortis causa” oinordekotza dela medio, higiezin hipotekatuaren titulartasuna aldatzen bada, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren baimenarekin mailegu kualifikatuan subrogatu diren titular berrien errenta aitorpenak aurkeztu beharko dira.

6. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ERABILI, LUPERTU ETA ESKURATZEKO AHALMENEN MUGAK

1. Azpiatala. Etxebizitza babestuen babes araubidearen iraupena eta deskalifikazio aurreratua

38. artikulua . Babes araubidearen iraupena eta haren indarraldian besterentzeen berri emateko araubidea.

1. Etxebizitza babestuen babes araubidearen iraupena da Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 43. artikuluan eta foru dekretu honen 1. eranskinean ezarritakoa.

2. Babes publikoko araubideak indarrean dirauen bitartean, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 45. artikuluan aurreikusitako berriemateetan berariaz adierazi beharko da eskuratzaileak onartzen dituela besterentzearen xedea eta prezioa.

39. artikulua . Desegokia den etxebizitza babestua aldatzeko eskaera.

1. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoarekin bat, etxebizitza desegokia duen norbaitek Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan xedatutakoaz baliatu nahi badu, Nafarroako Gobernuari eskaera egin beharko dio etxebizitza babestu egokia emateko udalerri berean edo etxebizitza desegokitik 20 kilometroko inguruan gehienez. Horretarako, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

a) Eskaera-idazkia.

b) Familia liburua.

c) Etxebizitzaren erosketaren eskrituraren fotokopia. Eskrituran ez bada ageri behin betiko kalifikazioa ematen denean zein den etxebizitzaren gela kopurua edo metro koadro erabilgarriena, etxebizitzak une horretan duen banaketaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, teknikari eskudunak luzatua.

2. Norbaitek frogatzen badu bera edo bere familia unitateko kideren bat erakunde terrorista baten mehatxupean dagoela, eta bere segurtasunerako komenigarria dela etxebizitzaz aldatzea, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33.4 artikuluan aurreikusten dena aplikatzean, beste kokaleku eta epe batzuekin egiten ahalko da, ustezko egitate hori aldez aurretik frogatuta, Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzako organo eskudunaren egiaztagiriaren bidez.

40. artikulua . Deskalifikazioa tramitatzea.

Jabeek etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari aurkeztu beharko diote deskalifikazio aurreratuaren eskabidea (Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzkoa maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33.3 artikuluan aurreikusia), ondoko agiriak erantsirik:

1. Etxebizitzaren salerosketa edo adjudikazio eskrituraren kopia soila eta eskritura horren fotokopia.

2. Jabetza erregistroko ziurtagiria edo informazio ohar soila, etxebizitzaren titulartasuna eta Nafarroako Gobernuak emandako zuzeneko laguntza ekonomikoen eta maileguen ziozko kargarik eza egiaztatzeko. Ziurtagiri edo ohar soil horretan etxebizitzaren titulartasun aldaketak eta hipoteken kitapenak ere agertuko dira, egonez gero.

3. Toki entitate egokiak emandako ziurtagiria, zenbait zergaren itzulketa edo horiek ordaintzetik salbuetsi dela egiaztatzeko, salbuespena edo hobaria gauzatu zenetik sortutako legezko korrituak gehituta.

4. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga ordaindu beharretik salbuetsitako kopurua eta salbuespen egunetik sortutako legezko korrituak Nafarroako Gobernuari itzuli zaizkiola frogatzen duen ziurtagiria.

5. Nafarroako Gobernuari laguntza ekonomiko pertsonalak, diru-laguntzak, korrituen subsidiazioak eta horiek eman zirenetik sortutako legezko korrituak itzuli zaizkiola frogatzen duen ziurtagiria.

6. Estatuko Administrazioari laguntza ekonomiko pertsonalak, diru-laguntzak, korrituen subsidiazioak eta horiek eman zirenetik sortutako legezko korrituak itzuli zaizkiola frogatzen duen ziurtagiria.

7. Lurzatiaren zedula, Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuak emana.

41. artikulua . Deskalifikazioaren gaineko ebazpena.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak ebazpen arrazoitua emanen du deskalifikazioa baimentzeko edo ukatzeko.

2. Ebazpena interesdunari, etxebizitza dagoen herriko udalari, ekonomiaren eta ogasunaren arloan eskumena duen departamentuari eta jabetza erregistroari jakinaraziko zaie. Halaber etxebizitzaren arloan eskumena duen ministerioari jakinaraziko zaio, etxebizitzak Estatuaren laguntzak jaso baditu.

“2. Azpiatala. Etxebizitza husteko administrazio-baimena

42. artikulua . Etxebizitza husteko administraziobaimena.

1. Honako hauek ekarriko dute etxebizitza babestu bat husteko administrazio-baimena:

a) Lana edo ikasketak direla-eta, bizitokia aldatzeko beharra, behar bezala frogatua.

b) Etxebizitza babestuaren jabeak nahiz bere senideren batek dituen osasun arazoengatik bizitokia aldatzeko beharra, behar bezala frogatua.

c) Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren iritziz etxebizitza babestua hustea justifikatzen duen bestelako edozein kausa, betiere haren jabea aldez aurretik etxebizitza hori saltzen edo alokatzen saiatu bada eta frogatzen bada ezin duela odol bidezko 2. mailara arteko senideren batek okupatu.

2. Etxebizitza babestu bat husteko administrazio-baimena eskatzen duenak horretarako alegatzen dituen arrazoiek etxebizitzaren esleipen- edo salerosketa-kontratua eskritura publikoan jaso zen eguna baino geroago gertatutakoak izan behar dute.

3. Etxebizitza husteko administrazio-baimena hiru urtera bitarteko aldian ematen ahalko da, kasu bakoitzean hautematen diren beharren arabera.

4. Halaber, frogatzen baldin bada ezin dela etxebizitza okupatu horretarako legez ezarritako epean, odol bidezko 2. mailara bitarteko ahaide batek erabiltzea onartuko da, betiere ordainean inolako prezio edo errentarik jasotzen ez bada.

43. artikulua . Etxebizitza husteko administraziobaimena emateko prozedura.

1. Etxebizitza babestu bat husteko administrazio-baimena eskatzen denean, edo odol bidezko 2. mailara arteko senideren batek okupatzekoa, ez da eskatuko etxebizitza esleitzeagatik edo erosteagatik emandako laguntza publikoak itzultzeko.

2. Etxebizitza babestua husteko edo ahaide bati erabiltzen lagatzeko administrazio eskaerak 3 hilabeteko epean ebatzi beharko dira. Epe hori igarota, eskatzaileak ez badu etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuaren erantzunik jaso, baimena foru dekretu honetan xedatutako terminoetan eman dela ulertuko da.

III. KAPITULUA. ZAHARBERRITZE ARLOKO JARDUKETA BABESGARRIAK

1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK

44. artikulua . Zaharberritze jarduketen kalifikazioa.

1. Kalifikazioa administrazio prozedura da, eraikinen eta etxebizitzen zaharberritze babesturako eskatzen diren baldintzen legezkotasuna eta betetzea egiaztatzen dituena; haren barnean sartzen dira behin-behineko kalifikazioaren eta behin betiko kalifikazioaren ebazpenak.

2. Zaharberritze-lanak ezin izanen dira hasi zaharberritze babestuaren behin-behineko kalifikazioa lortu arte.

45. artikulua . Jarduketa babesgarriak.

1. Xede hauek izanen dituzte eraikinak eta etxebizitzak zaharberritzeko jarduketa babesgarriek:

a) Eraikin baten egokitasun egiturazkoa edo funtzionala, edo biak batera, lortu edo hobetzea, baldin eta eraikin horren azalera erabilgarri osoaren ehuneko berrogeita hamar, gutxienez, etxebizitza bada, beheko solairua eta sestrapeko azalerak aparte utzita.

Eraikinari eraikuntzazko segurtasun baldintza nahikoak ematen dizkioten obrak egitura egokitzekoak direla ulertuko da, horien helburua egonkortasuna, erresistentzia, finkotasuna eta sendotasuna ziurtatzea bada, martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuak ezartzen dituen baldintzetan. Foru dekretu horrek Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen ditu.

Eraikina funtzionalki egokitzeko obratzat joko dira honako hauei behar besteko baldintzak emateko egiten direnak: sarbideak, euriaren eta hezetasunaren kontrako iragazgaiztasuna, isolamendu termikoa, ur, gas, argindar, telefono eta saneamendu sare orokorrak eta istripu eta ezbeharren aurrean hartu beharreko segurtasuna. Irisgarritasun unibertsala eta ororentzako diseinua lortzeko egiten direnak ere eraikinaren funtzionaltasuna egokitzeko obratzat hartuko dira. Horiez gain, guztientzako elementuetako estaldurak eta akaberak berritzea ere sartuko da, aurrekontu babesgarrian sartutako obrak burutzearen ondorioz egin beharrekoak.

b) Hobekuntza obrak egitea, eraikin eta etxebizitzetan energia kontsumoa aurrezteko, ur, gas, argindar, antena kolektibo, suteen kontrako babesa, aireztapena, zaratak eta saneamendu gaietan indarrean dagoen araudira egokitzeko eta eraikinari atxikitako obra unitate egonkorren bidez berokuntza instalatzeko.

c) Etxebizitzetan bizigarritasun baldintzak lortu edo hobetzea.

Obrek bide eman behar dute Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituen martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuan ezarritako baldintzak betetzeko.

Betiere egitura eta funtzio aldetik nahikoa egokia den eraikin batean egin behar dira obrak. Arau horretatik kanpo geratzen dira desgaituentzako irisgarritasun baldintzak.

d) Irisgarritasun unibertsala eta ororentzako diseinua.

Ororentzako irisgarritasuna eta diseinua egokitzeko lantzat hartuko dira oztopoak kentzeko eta desgaitasuna dutenentzako sarbidea eta erabilera errazteko egiten direnak.

e) Etxebizitzaren espazio bizigarria zabaltzea, baldin eta horren ondoriozko azalera erabilgarria ez bada 120 metro koadro baino handiagoa. Eraikin zaharberrituen diseinuak etxebizitzei aldameneko espazioak gehitzearen bideragarritasun fisikoa ezinduko du Nota de Vigencia.

f) Etxebizitza berriak sortzea lehendik zeuden etxebizitzak edo haien eranskin diren lokalak handiagotuz edo elkartuz, baldin eta horren ondoriozko etxebizitza berriak ez badira 120 metro koadro erabilgarri baino gehiagokoak eta Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituen martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuaren II. Eranskinean ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Jarduketak ezin izanen du handitu dagoen eraikinaren inguratzailearen bolumena, ez eta haren azalera eraikia ere Nota de Vigencia.

g) Etxebizitza berriak sortzea, zeuden etxebizitzak edo haien lokal erantsiak zatitu edo bereiztearen ondorioz, baldin eta, betiere, sortzen diren etxebizitza berriek bete egiten badituzte Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituen martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuan ezarritako baldintzak. Jarduketak ezin izanen du handitu dagoen eraikinaren inguratzailearen bolumena, ez eta haren azalera eraikia ere Nota de Vigencia.

h) Eraikinetako instalazio termiko zentralizatuen efizientzia hobetzea. Horri dagokionez, eraikin edo kokagune anitzetarako energia termikoa banatzen duten hiri-beroko sareak instalazio zentralizatutzat joko dira. Gutxienez ere bero-sareen eskariaren %50 etxebizitza-sektorearena izan beharko da.

Hobetze-ekintza horiek Eraikingintzaren Kode Teknikoko baldintzak bete beharko dituzte (CTE-DB-HE-2. Instalazio termikoen errendimendua).

Ekintza horien artean dago etxebizitzetako berokuntzako barne-instalazioaren eraztunketa, horixe denean soluzioa indarreko araudiak ezartzen duen baldintza betetzeko; hots, etxebizitzakako kontsumo-erregulazio eta -neurketarako sistemak eta elementuak instalatzeari buruzkoa Nota de Vigencia

2. Zaharberritzeko obra babestuak egiteko bermatu egin behar da obra horiek teknikaz eta eraikuntzaz koherenteak izanen direla eraikinaren egoerarekin eta bertan egin litezkeen gainerako obrekin (egiturazko eta eraikuntzazko segurtasuna, argindar hornidura, uraren banaketa egokia, saneamendu sare orokorraren funtzionalitate egokia edo euritarako behar den iragazgaiztasuna lortzeko obrak).

3. Hona, jarduketa babesgarrien artean sartzen ez direnak:

a) Eraikinak barrenez husteko ekintzak; eta hala direla ulertuko da forjatu horizontalaren ehuneko 60 baino gehiago eraitsi, gainjarri edo aldatzen bada, kalkulu horretan sartu gabe eraikinaren gaina eta hirigintza planeamenduak aurreikusten dituen eraispenak. Zilegi izanen da portzentaje horrez gorako huste lanak egitea 100 urte baino gehiago dituzten bizileku eraikinetan baldin eta hondatuta egoteagatik hala komeni bada, eta fatxadak eta beste elementu interesgarriak mantentzen badira, eraikina interes kulturaleko ondasuna bada edo ondare historikoaren arloan eskumena duen departamentuak inbentariatua badago edo hirigintza planeamenduetan kontserbatu beharrekotzat kalifikatua, eta haren taxuera arkitektonikoak eragozten badu babes ofizialeko edo prezio tasatuko etxebizitzatzat kalifikatzeko moduko jarduketen helburu izatea. Halaber, zilegi izanen da eraikinak eraitsi eta berriak eraikitzea foru dekretu honen 56. artikuluko 2. zenbakian aurreikusitako zaharberritze jarduketetan.

b) Eraikineko kanpo fatxadak eraisteko jarduketak, salbu eta barnetik husterik ekartzen ez badute.

c) Etxebizitzaren azalera erabilgarria artikulu honetako 1.e) puntuan ezarritako mugetatik gora zabaltzeko jarduketak edo muga horretatik gorako azalerako etxebizitza berriak sortzekoak.

d) Eraikinetako instalazio termiko zentralizatuei eragiten dieten ekintzen kasuan: instalazio termiko kolektiboak deszentralizatzekoak (instalazio zentralizatuetatik norbere instalazioetara pasatzea), instalazio mantentzeko ekintzak eta etxebizitzen barruan eginiko ekintzak, salbuespen bakarra izanik etxebizitzetako berokuntzaren barne-instalazioaren eraztunketa, horixe denean soluzioa indarreko araudiak ezartzen duen baldintza betetzeko; hots, etxibizitzakako kontsumo-erregulazio eta -neurketarako sistemak eta elementuak instalatzeari buruzkoa. Ez da babesgarri izanen araudi hori betetzeko bestelako neurri batzuen gauzatzea, hala nola berokuntza-kostuak banatzeko gailuak instalatzea Nota de Vigencia.

4. Etxebizitzetako elementu komunen edo pribatiboen akabera obrek kasu honetan baizik ez dute babes publikoa izanen: aldi berean gauzatzen ari diren eta egitura-elementuak ukitzen dituzten beste zaharberritze-lan batzuek eskatuta egiten direnean, irisgarritasun unibertsaleko eta ororentzako diseinuko jarduketak direla-eta edo bizigarritasunaren legezko baldintzak betetzeko beharra.

5. Aurreko baldintzetan aldatzen diren akaberen kalitatea eta prezioa aurretik zeudenen antzekoak izanen dira. Kalitate handiagoa badute, aurrekontu babesgarrian konputatuko dira ordezten diren obra unitateen antzeko kalitatea dutenen prezioarekin.

46. artikulua . Eraikinek eta etxebizitzek jarduketa babesgarriaren kalifikazioa jasotzeko bete beharreko gutxieneko baldintzak.

Babesgarri gisa kalifikatzeko, ondoko baldintza hauek betetzen dituzten higiezinetan baizik ez dira eginen zaharberritzeko jarduketak:

1. 25 urte baino gehiago izatea, eraikuntza amaitu zen egunetik; salbuespena izanen dira etxebizitzetan edo eraikinetan desgaitasuna dutenentzat egin beharreko egokitzapenak, pertsona horiek etxebizitzaren erabiltzaileak nahiz erabiltzailearen familia unitatekoak izan, edo instalazioak aplikatu beharreko araudi teknikora egokitzeko egin beharreko obrak.

2. Hirigintza planeamenduak xedatzen duenaren araberakoak izatea. Antolamenduz kanpoko eraikinak izanez gero, planeamenduan aurreikuspenik ez egotea eraikin horien ordez bestelako erabilera izanen duten eraikin berriak egiteko.

3. Eraikuntzaren ezaugarriak eta espazioaren antolaketa kontuan izanik, zaharberritzeko obren bidez etxebizitzetan bizi ahal izateko baldintza egokiak beteko direla ziurtatu ahal izatea.

4. Zaharberritzeko jarduketaren bati behin-behineko kalifikazioa ukatzen bazaio, ezin izanen da behin-behineko kalifikazio berria eskatu eraikin berean edo, kasua bada, etxebizitza berean, hasierako ukapena eragin duten obrak burutu badira.

5. Kasuan kasuko egiaztagiriaren bidez edo eraikinak ebaluatzeko txostena arautzen duen araudian ezartzen denarekin bat, zaharberritze obrekin jarduketa babesgarriaren xedeko eraikinaren egituraren eta funtzionaltasunaren egokitasuna ziurtatzen dela bermatzea; kanpoan utziko da mugikortasunarekin lotutako desgaitasuna dutenen irisgarritasuna baldin eta eraikinaren ezaugarri bereziengatik edo kokapenagatik hori ezinezkoa bada.

47. artikulua . Zaharberritze babestuen aurrekontu orokorra, aurrekontu babesgarria eta dirulaguntza jaso dezakeen aurrekontua.

1. Aurrekontu orokorra hau izanen da: aurreikusitako obrak gauzatzeko aurrekontua gehi obra gauzatzeko aurrekontuko gastu orokorrak eta industria mozkina, %15era bitarte bien artean.

2. Aurrekontu babesgarria hau izanen da: aurrekontu orokorra ken jarduketa babesgarrien artean sartzerik ez duten kontu-sailak. Emaitza horri gehituko zaizkio profesionalek proiektua egin eta obra zuzentzeagatik kobratuko dutenaren %10 gehienez, eta obretarako udal lizentziaren tasa. Era berean, Eraikinak Ebaluatzeko Txostenari dagozkion ordainsariak zaharberritze babestuaren jarduketen aurrekontu babesgarriaren zati izanen dira, horien behin-behineko kalifikazioa aipatu txostena ematen denetik hasita lehen bost urteetan eskatu bada.

Balio erantsiaren zergaren edo eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren kontzeptuan ordaindu beharreko zenbatekoak ez dira inola ere sartuko zaharberritze jarduketen aurrekontu babesgarriaren barnean.

3. Diru-laguntza jaso dezakeen zaharberritze babestuko jarduketen aurrekontua diru-laguntzak kalkulatzeko oinarri gisa erabiliko da eta aurrekontu babesgarriaren berdina izanen da, ez bada foru dekretu honetan diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuarentzat ezarritako mugekin murrizten.

48. artikulua . Aurrekontu ezberdinen mugak.

1. Aurrekontu orokorrean jarduketa babesgarriak eta babesgarriak ez direnak sartzen dira eta ez du gutxieneko edo gehieneko mugarik.

2. Aurrekontu babesgarriaren mugak.

Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zehaztuko du aurrekontu babesgarria, atal honetan aurreikusitakoaren arabera eta antzeko obren kalitateak eta batez besteko prezioen balorazioaren arabera, eta honako muga hauek izanen ditu:

a) Gutxienekoa: Zaharberritze jarduketak babesgarritzat kalifikatu ahal izateko, etxebizitzei dagokien aurrekontu babesgarria, lokalak kontuan hartu gabe, jarduketaren ondoren lortuko diren etxebizitzen kopuruaz zatituta zenbateko hau atera behar da gutxienez: 2.000 euro etxebizitza bakoitzeko Nota de Vigencia.

b) Gehienekoa: zaharberritze jarduketa babesgarritzat kalifikatzeko, jarduketen aurrekontu babesgarriak ezin izanen du gainditu etxebizitzen eta eranskinen azalera erabilgarriaren metro koadro bakoitzeko babes ofizialeko etxebizitzetarako behin-behineko kalifikazioa eskatzen denean ezarrita dagoena.

Zaharberritu beharreko etxebizitzaren azalera erabilgarria 120 metro koadrotik gorakoa denean, gehieneko aurrekontu babesgarria kalkulatzeko honela eginen da: 120 bider behin-behineko kalifikazioaren eskaera egiten den unean babes ofizialeko etxebizitzaren metro koadro erabilgarriak duen gehieneko salneurria.

Eraikin osoa edo elementu komunak ukitzen dituzten jarduketetan aurrekontu babesgarriaren muga kalkulatzeko, kontuan hartuko da higiezineko etxebizitzek eta obren kostuetan parte hartzen duten merkataritzako lokalek guztira duten azalera erabilgarri eta konputagarria, artikulu honetan ezarritako mugekin. Merkataritzako lokalen azalera konputagarria ezin izanen da etxebizitzen guztizko azalera konputagarriaren ehuneko berrogeitik gorakoa izan.

Etxebizitza zaharberritzeko obrak artisauen tailerretan edo nekazari eta abeltzainen etxebizitzetako eraikin atxikietan, zaharberritutako etxebizitzarekin lotuta daudenetan, eginez gero, hauen azalera osotik, gehienez ere 100 metro koadroko azalera erabilgarria gehitzen ahalko zaio etxebizitzaren azalera konputagarriari aurrekontu babesgarria zehazteko orduan, eranskin horien benetako azalera erabilgarria handiagoa bada ere.

3. Diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuaren mugak.

Diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuaren gutxieneko muga artikulu honen 2. atalaren a) letran ezarritakoa da, eta gehienekoa, berriz, aplikatu beharreko modulu ponderatuaren %50 bider etxebizitzaren azalera erabilgarria, 120 metro koadroko gehieneko mugarekin, gehi aplikatu beharreko modulu ponderatuaren %20 bider eranskinen azalera erabilgarria, eta aurrekontu babesgarria inola ere gainditu gabe.

4. Zaharberritzearen ondorioetarako, azalera erabilgarria kalkulatuko da martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuaren II. eranskineko 21. artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautu ziren.

49. artikulua . Kalifikazio ebazpenen edukia eta ondorioak.

1. Kalifikazio ebazpenetan ondokoak agertuko dira, gutxienez ere:

a) Kalifikazioaren xede diren jarduketak nola finantzatuko diren zehazten duen araudia.

b) Eskatzailea identifikatzeko datuak: izen-deiturak edo sozietatearen izena, identifikazio fiskala, helbidea.

c) Etxebizitzen kopurua eta azalera erabilgarria.

d) Etxebizitzak lagatzeko edo erabiltzeko araubidea.

e) Aplikatu beharreko modulu ponderatua.

f) Mailegu kualifikatuek eta laguntza ekonomikoek foru dekretu honetan ezarritako mugak izanen dituztela dioen adierazpena.

g) Mailegu kualifikaturik eta zuzeneko laguntza ekonomikorik ematekotan, horiek emateko moduak eta gainerako baldintzek foru dekretu honetan ezarritako mugak izanen dituztelako adierazpena.

h) Halakorik izanez gero, hura behar duten ondasun higiezinen kasuan, ondare historikoaren arloan eskumena duen departamentuaren baimena beharrezkoa dela aipatzea.

i) Egin beharreko obrak.

j) Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak obraren amaierari buruz eginen duen eginbidearen ondotik etorriko diren behin betiko kalifikazioaren eta bizigarritasun zedularen ondorioen zehaztapena.

k) Epeen zehaztapena: sei hilabeteko epea obrak hasteko, behin-behineko kalifikazioa ematen den egunetik hasita, eta hogeita hamar hilabeteko epea obrak bukatzeko, egun beretik hasita.

2. Babesgarritzat joko dira bakar-bakarrik behin-behineko kalifikazioaren ondotik egiten diren obrak. Obrak behin-behineko kalifikazioa eskuratu aurretik hasten badira, jarduketa bere osotasunean hartuta ez da babesgarritzat joko.

3. Legezko bizigarritasun baldintzak eta eraikuntzaren gaineko oinarrizko araudia betetzeari dagokionez, behin-behineko kalifikazioak lizentzia eman aurreko aldeko txostenak bezalako ondorioak izanen ditu, nahiz eta kalifikatutako obrek ukitutako elementuetarako soilik balioko duen, eta bide emanen du zaharberritze obren finantzaketarako mailegu kualifikatuak jasotzeko.

4. Behin betiko kalifikazioaren eguntzat hartuko da obraren amaierako eginbidean ageri den berdina. Eginbide horrek zaharberritzearen behin betiko kalifikazioaren ondorioak izanen ditu.

5. Zaharberritze babestuaren xedeko etxebizitza laguntzak eskatu zituenaren bizitoki ohikoa eta iraunkorra izanen da, salbu eta alokairuen sustatzaileek edo jabeen elkarteek eskatzen badute.

50. artikulua . Zaharberritzeko behinbehineko kalifikazioa tramitatzea.

Behin-behineko kalifikazioa etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuan eskatuko da, edo departamentuak berak izendatutako zaharberritze bulegoetan, aplikatzekoa den araudiarekin bat, eta eskabidearekin batera ondoko agiriak aurkeztuko dira:

1. Eskatzailearen nortasunaren egiaztapena eta, behar izatera, baita haren ordezkaritza egiaztatzen duena ere.

2. Zaharberritu beharreko etxebizitzaren jabetza, usufruktua, alokairua edo antzeko eskubideak frogatzeko agiriak. Jabetza, usufruktua eta eskubide errealak jabetza erregistroko ziurtagiriaren edo ohar soilaren bidez frogatuko dira. Zaharberritze-lana eragotziko lukeen beste inolako karga edo eskubide errealik ez dagoela adierazi behar da agiri horretan. Sustatzailea errentaria izanez gero, errentamendu-kontratua edo beste agiriren bat aurkeztu beharko du maiztertza frogatzeko, bai eta jabeak zaharberritze obrak egiteko emandako baimena ere.

3. Proiektu teknikoa, ondokoak bilduko dituena:

a) Eginen diren jarduketen azalpena.

b) Higiezina eta etxebizitza noiz eraiki ziren.

c) Etxebizitzaren eta, behar denean, higiezinaren azalera erabilgarria.

d) Obren aurrekontua. Sustatzaileak eta obrak eginen dituen pertsonak sinatu behar dute, eta, proiektua eta zuzendaritza fakultatiboa behar dituzten obretan, teknikariak ere bai.

e) Obrak egiteko aurreikusitako gehieneko epea.

f) Zaharberritu nahi den eraikinaren argazkia.

Proiektu teknikoa idaztea derrigorrezkoa ez bada, atal honetan aipatutako dokumentazioaren ordez oroitidazki bat aurkezten ahalko da, datu egokiak biltzen dituena.

4. Obretarako udal lizentzia edo hura eskatzeko konpromisoa.

5. Kasuan kasuko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena, salbu eta sustatzaileak etxejabeen elkarteak edo errentatzaileak direnean.

6. Zaharberritze-ekintzen sustatzaileak jabe-erkidegoak badira, eraikinen ebaluazio txostenaren erregistro kodea egoteari eta identifikatzeari buruzko erantzukizuneko adierazpena, zaharberrikuntzaren xede den eraikinak hori izan beharra duenean Nota de Vigencia.

7. Etxebizitzaren katastroko datuen erreferentzia (lurzatiaren zedula, lurren gaineko kontribuzioaren ordainagiria, Udalaren ziurtagiria edo katastroko egoera egiaztatzeko beste agiriren bat).

8. Eskatzaileen erantzukizuneko aitorpena, zerga betebeharrak eguneratuak dituztela dioena.

9. Legez eska daitekeen beste edozein administrazio-baimen edo hori eskatzeko konpromisoa.

10. Beharrezkoa den kasuetan, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, zuzenean nahiz dagokion zaharberritze bulegoaren bidez, honakoak eskatzen ahalko ditu:

a) Jabeen arteko edo jabe eta maizterren arteko akordioen ziurtagiria eta akordioen kopia.

b) Obren zuzendaritza fakultatiboa, hala behar izanez gero.

c) Eraikinaren antzinatasunaren justifikazioa.

d) Zaharberritu beharreko etxebizitza bizileku ohiko eta iraunkorra izatearen justifikazioa.

51. artikulua . Zaharberritzeko gehieneko epeak eta atzera egitea.

1. Zaharberritze babestuko obrak gehienez ere sei hilabeteko epean hasiko dira behin-behineko kalifikazioa ematen denetik hasita, eta behin betiko kalifikazioa gehienez ere hogeita hamasei hilabeteko epean eskatuko da behin-behineko kalifikazio hori ematen denetik hasita. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, behar bezala justifikatuta, adierazitako epeak hemezortzi hilabetez luzatzen ahalko ditu gehienez, jarduketaren sustatzaileak eskatuta eta eskaera hori hasierako epea bukatu baino lehen formalizatzen bada.

2. Behin betiko kalifikazioaren eskaera ez bada aurreko atalean ezarritako epearen barnean aurkezten, espedientea zuzenean artxibatuko da etxebizitzaren arloan eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

3. Sustatzaileak atzera egiten badu behin-behineko kalifikazioa duen zaharberritze babestuaren espedientean, ezin izanen du behin-behineko kalifikazio berria eskatu, salbu eta atzera egin denetik hamabi hilabete baino gehiago igaro badira.

52. artikulua . Zaharberritzearen behin betiko kalifikazioa tramitatzea.

1. Sustatzaileak gehienez ere hilabeteko epean eskatu beharko du behin betiko kalifikazioa, obrak bukatzen direnetik zenbatzen hasita, eta honakoak aurkeztu beharko ditu:

a) Obretarako udal lizentzia, ez bazuen behin-behineko kalifikaziorako aurkeztu.

b) Obra-bukaerako ziurtagiria, obraren zuzendaritza fakultatiboak luzatua eta, obrak proiektu teknikoa eskatzen bazuen, dagokion profesionalen elkargoaren ikus-onespena. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak egiaztatuko du kalifikazioak babesten duen obra egin dela, eta eginbidearen bidez jasoko da.

c) Egindako obren fakturak.

d) Kasuan kasuko laguntzak eskatu dituena zaharberritutako etxebizitzan erroldatua dagoela ziurtatzen duen agiria, gehienez ere behin betiko kalifikazioa eskatu baino hilabete lehenago luzatua.

2. Zaharberritze obrak egiten diren bitartean funtsezko betebeharren bat bete ez dela egiaztatzen bada, betebehar hori ezinbestekoa izanik espedienteari behin-behineko kalifikazioa emateko, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, interesdunari entzun ondoren, espedientea ofizioz artxibatuko du eta deklaratuko du behin betiko kalifikazioa tramitatzeko eskubidean atzera egin duela.

53. artikulua . Titulartasunaren egiaztagiria eta gorabeherak.

1. Zaharberritze espedientearen sustatzaileak jabari eskubideak frogatu beharko ditu, baita zaharberritze babestuaren kalifikazioan agertuko diren finken erabilera eta/edo luperketarenak ere, eta horrekin batera, planteatutako zaharberritzea galarazten duen kargarik ez dagoela. Horretarako, jabetza erregistroaren ohar soila aurkeztuko da, behin-behineko kalifikazioa eskatu zenetik bi hilabete igaro baino lehen luzatua. Behar bezala justifikatzen bada, egiaztagiria aurkezteko epea luzatzen ahalko da. Nolanahi ere, egiaztagiria behin betiko kalifikazioa eman aurretik aurkeztu beharko da.

2. Espedientea tramitatzen ari dela etxebizitzaren titulartasuna aldatzen bada, titular berriak sustatzaile gisa onartua izateko eskatu beharko du behin betiko kalifikazioa eman baino lehen. Kasu horretan, aintzat hartuko da zein diren bere familiaren diru-sarrera ponderatuak sustatzaile berri gisa sartzeko eskaera egiten den unean.

a) Espedientea tramitatzen ari dela sustatzailea hiltzen bada, jaraunsleek espedientean sustatzaile berri gisa sartzeko eskaera egiten ahalko dute, erregistroko titulartasuna aldez aurretik frogatzen badute. Arrazoi horrengatik sustatzailea aldatzeko eskaera egiten bada heriotza gertatzen denetik bi hilabeteko epean, epe bat ezarriko da, hiru eta sei hilabete artekoa, behin betiko kalifikazioa ematen denetik, erregistroko titulartasun berria egiaztatzeko.

b) Sustatzailea behin betiko kalifikazioaren ostean hiltzen bada eta diru-laguntza ordaindu baino lehen, hori ordainduko zaie behin betiko kalifikazioa ematen denetik hasita urtebeteko epean haren jaraunsleak direla frogatzen dutenei.

3. Behin betiko kalifikazioa eginda sustatzaileei dagozkien jarduketa babesgarriak eta finantzaketa kualifikatua soilik emanen zaizkie jabari, erabilera eta luperketa eskubideak badituztela frogatzen dutenei, artikulu honetan aurreikusitako salbuespenekin.

4. Etxebizitzaren usufruktua lagata egonez gero, usufruktudunak zaharberritzea sustatzen ahalko du jabe soilaren edo lege aplikagarrien baimena badu. Gainera, etxebizitza baten jabetza soila duenak zilegi izanen du usufruktudunarekin elkartzea zaharberritzearen sustatzaile gisa.

54. artikulua . Lehentasunez zaharberritu beharreko eremuak deklaratzea.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak lehentasunez zaharberritu beharreko eremuak deklaratzen ahalko ditu, foru dekretu honetan ezarritako onurak jaso ditzaten.

Eremu horiek deklaratzeko irizpideak honakoak izanen dira:

a) Duela 50 urte baino gehiago eraikuntzaren bidez sendotutako aldeetan egotea, eta hirigintzako planeamendu egokia izatea: babeserako eta/edo barne berrikuntzarako plan berezia, edo, 3.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, udal plan orokorra bera, baldin eta honelako eremuei buruz plan orokorrak ematen dituen zehaztapenak plan berezi horietan bezalatsu xehekaturik badaude.

b) Eremu horiek zaharberritzeko laguntzei buruzko berariazko udal ordenantza indarrean izatea, eta aurrekontuko zuzkidura eremuko biztanle bakoitzeko eta urteko aplikatzen den modulu ponderatuaren %1 baino gutxiago ez izatea.

2. Zilegi izanen da hirigune historikoak eta eraikin multzoak lehentasunez zaharberritu beharreko eremu deklaratzea baldin eta bertan babeserako eta/edo barne erreformarako plan berezi batek indarra badu, eraikinen %70 baino gehiago 50 urtetik gorakoak dituzten hirigune historiko edo eraikin multzo jarraituak ukitzen dituena. Landa eremuko etxe tradizionalen multzo sakabanatuen kasuan, %90era igoko da 50 urtetik gorako eraikinen portzentajea. Lehentasunez zaharberritu beharreko eremuak deklaratu ahal izateko, beharrezkoa izanen da Zaharberritze Bulegoak aurretik txostena ematea, eremua halako bulego baten esparruan badago. Gainera, eremu horiek zaharberritzeko laguntza berariazkoei buruzko udal ordenantza beharko da hartarako, eremuko biztanle bakoitzeko eta urteko aplikatzeko den modulu ponderatuaren %1 edo gehiagoko aurrekontu dotazioarekin.

2. ATALA. ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK

55. artikulua . Zaharberritze obrak sustatzen dituzten erabiltzaileei dirulaguntzak ematea.

1. Zaharberritze babestuaren behin betiko kalifikazioa lortu eta gero, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak kasuan kasuko diru-laguntzak ordainduko ditu, diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuari aplikatutako portzentaje hauen arabera eta jarduketen benetako kostuarekin bat Nota de Vigencia:

FAMILIAREN DIRU-SARRERA PONDERATUAK IPREM HALAKO ALDIZ)

DIRU-LAGUNTZAREN PORTZENTAJEA

IPREM halako 2,5 arte

%10, 50 urtetik beherako eta 25 urtetik gorako eraikinetan.

%20, eraikinak 50 urte edo gehiago baldin baditu.

%45, lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan, edo eskatzailea edo haren ezkontidea 65 urte edo gehiagoko adinekoak badira, edo 35 urte baino gutxiagokoak.

%50, lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetako esku-hartze orokorreko proiektuetan, edo %40 edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonen etxebizitzen barne-egokitzapenerako direnean..

IPREM halako 2,5-3,5

%5, 50 urtetik beherako eta 25 urtetik gorako eraikinetan.

%10, 50 urteko edo gehiagoko eraikinetan.

%30, lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan, edo eskatzailea edo haren ezkontidea 65 urte edo gehiagoko adinekoak badira, edo 35 urte baino gutxiagokoak.

%40, lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetako esku-hartze orokorreko proiektuetan, edo %40 edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonen etxebizitzen barne-egokitzapenerako direnean..

Familia ugariak, terrorismoaren biktimak, gazteak, genero-indarkeriaren biktimak, gizarteratze-errentaren onuradunakk

Koadro honetako gainerako ataletan ezarritakoa aplikatuz heldutako diru-laguntzaz gain, baldin eta norberaren erabilerarako erabiltzen bada, honakoetarako eskubidea izanen da:

%10 gehiago araubide bereziko familia ugarien kasuan eta %5 gehiago araubide orokorrekoen kasuan.

%5 gehiago terrorismoaren biktimen kasuan, Terrorismoaren biktimei laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legearen 23.2 artikuluan aipatzen diren egokitzapen gastuak egiten badituzte.

%5 gehiago genero indarkeriaren biktimen kasuan, baldin eta Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera izaera hori badute.

%5 gehiago, espedientearen behin-behineko kalifikazioa eskatzeko unean gizarteratze-errenta edo horren ordezko antzeko prestazio bat jasotzen duten familia-unitateen kasuan.

Koadro honetan zehazturiko portzentaje gehigarriak ezin izanen zaizkio bata besteari gehitu..

Eskatzaileari, foru dekretu honen 8. artikuluarekin bat, eskatutako errenta aitorpeneko zerga oinarriaren zati orokorra eta ekitaldi berean lortutako zergarik gabeko errentak batuta, emaitza aurrekontu babesgarriaren hamarrena baino handiagoa izanen da. Ondorio horietarako, etxebizitza batean aurretik zaharberritze babestuko jarduketa gehiago egin badira, behin-behineko kalifikazio berria eskatu aurreko bost urteetan behin-behineko kalifikazioa lortu duten jarduketa horien aurrekontu babesgarriak eta lagungarriak batuko dira eta aipatu aurrekontuen indarreko mugak erabakiko dira.

Atal honetan jasotako diru-laguntzaren bat eskatzen dutenak ezin izanen dira izan beste etxebizitza baten jabari osoko titularrak edo zaharberrituko den etxebizitza ez den beste baten %50eko edo handiagoko zati alikuotaren titularrak Nota de Vigencia.

2. Eraikinaren isolamendua hobetu edo oztopo arkitektonikoak kentze aldera elementu komunak ukitzen dituzten obrak egiten dituzten auzotarren erkidegoei diru-laguntzak ordaintzeko prozedura espedientearen behin betiko kalifikazioa lortzen denean hasiko da, diruz laguntzen ahal den aurrekontuari aplikatutako portzentajeen arabera eta jarduketen benetako kostuarekin bat Nota de Vigencia:

ETXE-JABEEN ERKIDEGOAK

DIRU-LAGUNTZAREN EHUNEKOA DIRUZ LAGUNTZEKO

MODUKO

AURREKONTUAREN GAINEAN

Eraikingintzaren Kode Teknikoko DB.HE aplikatzeko moduko eraikuntza izan ez zuten etxebizitza-eraikinetan, eraikinaren inguratzaile termikoaren hobekuntza, haren isolatze-maila handitzearren, Eraikingintzaren Kode Teknikoak berritik eraikiak diren eraikinetarako ezarritako betekizunak erdietsiz (CTE-DB-HE.1 Energia-eskaera mugatzea).

Horretarako, eraikinaren inguratzaile termikotzat ulertuko da kanpoaldearekin kontaktuan dauden haren eraikuntza-elementuen multzoa. Elementu horiek dira: kanpo- eta barne-fatxadak, estalkia eta ataripeen nahiz hegalen gaineko forjatuak..

%40

25 urte baino gehiagoko eraikinetan igogailua paratzea, baldin eta ez bazuten, eta irisgarritasun unibertsalari eta ororentzako diseinuari buruzko araudi berariazkora egokitzea, eraikinaren sarreratik etxebizitza guztien sarreraraino.

%45

Dagoeneko igogailua zuten 25 urte baino gehiagoko eraikinetan, irisgarritasun unibertsalari eta ororentzako diseinuari buruzko araudi berariazkora egokitzea, eraikinaren sarreratik etxebizitza guztien sarreraraino.

%30

Igogailurik ez zuten 25 urte baino gehiagoko eraikinetan igogailua paratzea eta irisgarritasun unibertsalari eta ororentzako diseinuari buruzko araudira partzialki egokitzea, erabat egokitzeko ezintasuna edo zailtasun larria justifikatuta.

%25

Dagoeneko igogailua zuten 25 urte baino gehiagoko eraikinetan, irisgarritasun unibertsalari eta ororentzako diseinuari buruzko araudira partzialki egokitzea, erabat egokitzeko ezintasuna edo zailtasun larria justifikatuta.

%20

Eraikingintzaren Kode Teknikoko baldintzak (CTE-DB-HE-2. Instalazio termikoen errendimendua) eraikinetan betetzen dituzten instalazio termiko zentralizatuen efizientzia hobetzeko jarduketen kasuan.

%40

Etxebizitzetako barne-instalazioaren eraztunketaren kasuan, horixe denean soluzioa indarreko araudiak ezartzen duen baldintza betetzeko; hots, etxebizitzakako kontsumo-erregulazio eta -neurketarako sistemak eta elementuak instalatzeari buruzkoa.

%20

Aurreko taulan adierazitako obra motak zaharberritze babestuaz baliatzen ahalko dira soilik auzotarren erkidegoek sustatu badituzte.

Aurrekoa gorabehera, etxebizitza-eraikin osoak alokairura edo jabeen bizitoki izatera ere bideratzen dituzten jabeek atal honetan ezarritako laguntzak jasotzen ahalko dituzte hurrengo atalean ezarritako mugekin.

Irisgarritasun unibertsalari eta ororentzako diseinuari buruzko araudiarekiko egokitzapena erabatekoa dela joko da, eta horrenbestez gehieneko laguntzaren hartzaile izan ahalko da, aurreko koadroan aurreikusitako ondorioetarako, 2. taulan ezarritako balioak lortzen direnean (DA DB-SUA/2ko tolerantzia onargarriak).

Hirurogeita hamar zentimetroko zabalera bider laurogeita hamar zentimetroko sakonera baino gutxiagoko igogailu-kabina eta kabinarik gabeko plataforma jasotzaileak ez dutela irisgarritasun-baldintzak hobetzen joko da; hori dela-eta, ez dute eskubiderik izanen ekintza honetarako ezarritako laguntzak jasotzeko.

Artikulu honetan ezarritako laguntzetara biltzen diren jabe-erkidegoek sustatuak diren eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzeko espedienteetan, haien behin-behineko kalifikazioa egiteko baldintza izanen da proiektuari eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiri bat atxikitzea, behar bezala erregistratua, obrak egin aurreko egoerari dagokiona. Era berean, espedientearen behin betiko kalifikazioa lortzeko, baldintza izanen da eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiri berri bat aurkeztea, erregistratua halaber, obrak amaitu ondoko ezaugarriak biltzen dituena.

Zilegi izanen da bi ziurtagirien kostua behin-behineko kalifikaziorako aurkezten den obra-aurrekontuari eranstea.

Idatz-zati honetan deskribatutako jabe-erkidegoentzako diru-laguntzak EBko egitura-funtsek diruz lagunduta egon daitezke, dekretu honen 86. artikuluan ezarritakoaren arabera, ezertan galarazi gabe erkidegoari emandako diru-laguntzaren portzentajea %50etik beherakoa izatea Nota de Vigencia.

3. Hona, zaharberritze espediente bakoitzean emanen diren gehieneko diru-laguntzak:

- Auzotarren erkidegoek sustatutako espedienteen kasuan, diru-laguntza: 5.000 euro bider espedientean jasotako etxebizitzen kopurua.

- Igogailurik ez duten eta erabateko egokitzapena egin duten eraikinen kasuan, hau izanen da gehieneko diru-laguntza: 8.000 euro bider espediente horretan jasotako etxebizitzen kopurua, salbu eta komunikazio gune bertikal bakoitzean dagoen etxebizitza kopurua 11tik beherakoa bada; kasu horretan, muga 10.000 eurokoa izanen da etxebizitza bakoitzeko. Igogailua duten baina egokitzapen erabatekoa ez duten eraikinen kasuan, hau izanen da gehieneko diru-laguntza: 3.000 euro bider eraikinaren etxebizitza kopurua.

- Xedetzat inguratzaile termikoa zaharberritzea duten espedienteen kasua, hau izanen da gehieneko diru-laguntza: 6.000 euro bider espedientean jasotako etxebizitza kopurua.

- Zaharberritze espedientean onuradunak pertsona fisikoak badira, hau izanen da gehieneko diru-laguntza: 12.000 euro etxebizitza bakoitzeko, salbu eta lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan dauden etxebizitzak badira edo familia bakarreko etxebizitzak (zaharberritze-lanen ondorioz artean ere familia bakarrekoak izaten jarraitzen dutenak); kasu horretan, gehieneko diru-laguntza 25.000 eurokoa izanen da etxebizitza bakoitzeko. Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, familia bakarreko etxebizitzen kontzeptuaren barnean etxebizitza bakartuak edo horizontalki atxikitakoak sartuko dira, baita azken horiek beheko solairuan garaje edo trasteleku mankomunatuak partekatzen badituzte ere. Inola ere ez dira familia bakarreko etxebizitzatzat hartuko bertikalki gainjarritako eta bestelako erabilera duten unitateak dituen eraikin batean sartutako etxebizitzak, salbu eta horiek guztiak etxebizitza bakarrari lotuak badaude.

- Foru dekretu honen 57. artikuluan xedatutakoarekin bat tramitatzen diren zaharberritze espedienteetan, hau izanen da gehieneko diru-laguntza: 12.000 euro bider espedientean jasotako etxebizitza kopurua.

– Xedetzat eraikinetako instalazio termiko zentralizatuen efizientzia hobetzea duten espedienteetan, gehieneko diru-laguntza izanen da 6.000 euro espediente horretako etxebizitza-kopuruarekin biderkatzetik heltzen dena. Etxebizitzen barne-instalazioaren eraztunketarako obren kasu zehatzean, hori denean soluzioa aplikatu beharreko araudiak ezarritako baldintza betetzeko, hots, kontsumoaren erregulazioa eta neurketa etxebizitzaka egitearena, gehieneko diru-laguntza izanen da 3.000 euro espediente horretako etxebizitza-kopuruarekin biderkatzetik heltzen dena Nota de Vigencia

56. artikulua . Lehentasunez zaharberritzeko eremuak eta eskuhartze orokorreko proiektuak.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak esku-hartze orokorreko proiektuak onesten ahalko ditu lehentasunez zaharberritu beharreko eremuen barneko zonetan.

2. Esku-hartze orokorreko proiektuetan sartutako eraikinak zaharberritu, berritu edo eraikitzeko diru-laguntzak egonen dira, zehazki, etxebizitzaren metro koadro bakoitzaren modulu ponderatuaren %60ra bitartekoak, betiere etxebizitzetarako eraikin osoak badira eta horien sustatzaileak administrazio publikoak edo sozietate publikoak badira.

3. Diru-laguntza horiek obra bukatutakoan jasoko dira, jarduketa eta dagokion gastua baimendu dituen ebazpenean aurreikusi bezala. Ebazpen hori esku-hartze orokorreko proiektuak onesten dituen bera edo hori garatzeko ematen den besteren bat izaten ahalko da. Jarduketa horietan ez da aplikatuko foru dekretu honetan zaharberritze jarduketen aurrekonturako edo kosturako ezarritako mugak. Obrak bukatzen direnetik hasita eta hogeita hamar urtez, etxebizitza horien metro koadro erabilgarri bakoitzeko salneurria lehenengo eta ondorengo eskualdaketetan, ez da izanen prezio tasatuko etxebizitzei dagokiena baino handiagoa. Hogeita hamar urtez, Nafarroako Foru Komunitatearen aldeko eroslehentasun eta atzera-eskuratzeko eskubidea ezarriko da eskualdaketa horien gainean. Horretarako, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak eskubide horiez baliatuta etxebizitza horien onuradun deklaratzen ahalko ditu jarduketa kokatzen deneko mugapeko udala, edo aipatu departamentuak izendatzen duen sozietate instrumentala. Etxebizitzak alokairurako erabiltzen badira, horren prezioa ez da babes ofizialeko etxebizitzen metro koadro erabilgarri bakoitzerako ezarritako gehieneko prezioa baino handiagoa izanen.

57. artikulua . Alokatzeko diren eraikin eta etxebizitzak zaharberritzeko dirulaguntzak.

1. Etxebizitza errentan ematen badute, zaharberritzeen sustatzaileek ondoko diru-laguntzak jaso ahal izanen dituzte:

Lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan, eraikina 50 urtetik gorakoa bada eta urteko errentak muga hau gainditzen ez badu: azalera erabilgarri bereko BOE bati dagokiona.

Aurrekontu lagungarriaren %40, ez baldin badu gainditzen modulu ponderatuaren %26 etxebizitzaren azalera erabilgarriaz (120 m² gehienez) biderkatuta ateratzen den zenbatekoa.

50 urte edo gehiagoko eraikin eta etxebizitzetan, urteko errentak ez badu gainditzen azalera erabilgarri bereko BOE bati dagokiona.

Aurrekontu lagungarriaren %22, ez baldin badu gainditzen modulu ponderatuaren %14 (120 m² gehienez).

25 eta 50 urte arteko eraikin eta etxebizitzetan, urteko errentak ez badu gainditzen azalera erabilgarri bereko BOE bati dagokiona.

Aurrekontu lagungarriaren %11, betiere ez badu gainditzen aipatu modulu ponderatuaren %7 (120 m² gehienez).

2. Diru-laguntza jaso ahal izateko beharrezkoa da lehendik dagoen errentamendua frogatzea, edo errentamendu berrien kontratuak aurkeztea, behin betiko kalifikazioa ematen denetik urtebete iragan aurretik. Errentaturiko etxebizitzek horrela iraun beharko dute 5 urtean gutxienez. Behin betiko kalifikazioa eman eta hurrengo bost urteetan hutsik geratzen badira, sustatzaileak aukeran izanen du berriz alokatzeko (metro koadroaren prezioa ezin izanen da babes ofizialeko etxebizitzena baino handiagoa izan) edo diru-laguntza itzultzeko edo etxebizitza alokairuko etxebizitzen poltsan sartzeko eskatzeko. Errentamendurik ez dagoela ulertuko da baldin eta sustatzaile-errentatzaileak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarako aurkeztutako aitorpenetan higiezinen errentamenduaren bidezko diru-sarrerarik agertzen ez bada.

3. Nafarroako Gobernuak, etxebizitza-arloan eskudun den departamentuaren bitartez, zilegi izanen du zaharberritze-obren kostuaren %50eko diru-laguntza bat ematea, gehienez ere 15.000 eurokoa izanen dena etxebizitza bakoitzeko, beharrezkotzat jotzen dena:

– Toki entitateen jabetzakoak diren etxebizitzei haiek alokatu ahal izateko egoki diren baldintzak emateko. Toki entitateak, behin-behineko kalifikazioa eskatzen den unean, frogatu beharko du etxebizitzak azkeneko urtean ez direla errentamendurako edo lagapenerako izan.

– Toki entitateen edo sustatzaile publikoen jabetzakoak diren behe solairuko edo solairuarteko lokalen erabilera aldatu eta etxebizitza izan daitezen, posible eginez bizigarritasun-zedula lortzea, aurretiaz betetzen badira hirigintzako araudia eta bizigarritasun-baldintzak, martxoaren 22ko 142/2004 Foru Dekretuaren, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituenaren, II. eranskinean jasotakoak.

Zaharberritutako edo sortutako etxebizitzak errentamendu-araubidekoak beharko dira izan, behin betiko zaharberritze-kalifikazioaren edo kasuko bizigarritasun-zedula lortzearen ondoko 10 urteetan zehar. Diru-laguntza jasotzeko, errentamendu berrien kontratuak aurkeztu beharko dira, data horietatik aurrera urtebete igaro baino lehenago. Etxebizitzen araubide-aldaketak ekarriko du jasotako diru-laguntzaren parte proportzionala itzuli behar izatea, 10 urteko epea amaitu arte gelditzen denboraren arabera Nota de Vigencia.

4. Etxebizitza zaharberrituak errentamenduan ematen dituzten sustatzaile publikoek eta etxebizitzak aurreko atalari jarraituz zaharberritu edo sortu dituzten toki entitateek edo sustatzaile publikoek zilegi izanen dute, zaharberritzearen behin betiko kalifikazioaren edo bizigarritasun-zedula ematearen ondoko 10 urteetan zehar, errentaren zenbateko bera duen diru-laguntza bat jasotzea, baldin eta etxebizitzaren metro koadro erabilgarri bakoitzeko urtealdi-prezioa ez bada gehieneko prezio aplikagarriaren %55 baino handiagoa eta errentarien familia-dirusarrera ponderatuak IPREM halako 1,4 baino txikiagoak badira errentamendu-kontratua formalizatzeko uneanNota de Vigencia

58. artikulua . Zaharberritzerako dirulaguntzak gizartebazterketako arriskuan dauden familiaunitateentzat Nota de Vigencia.

1. Gizarte-integrazioko etxebizitzak zaharberritzeko jarduketa babesgarriak foru dekretu honen V. kapituluan ezarritakoari egokituko zaizkio, salbuespen honekin: edozein dela ere etxebizitzen antzinatasuna, emandako diru-laguntza izanen da berrogeita hamar urte baino gehiagoko eraikinetarako ezarritakoa, baldin eta onuradunek bete egiten badituzte era honetako jarduketa babesgarrietarako eskubidea izateko baldintzak, foru dekretu honen 68. artikuluan jasotakoak. Horretarako, zaharberritzearen sustatzaileak zilegi izanen du etxebizitza-arloan eskudun den departamentuari ziurtagiri bat eskatzea, gizarteratze-araubideari atxikia egotearena, sustatzailearen beraren izenpean.

2. Izaera horretako jarduketa babesgarrietarako eskubidea dela-eta foru dekretu honen 68. artikuluak ezarritako baldintzak betetzen dituzten gizarte-integrazioko etxebizitzen eskuratzaileek eta gizarteratze-errentaren edo horren ordezko antzeko prestazio baten hartzaile diren familia-unitateek, behin-behineko zaharberritze-kalifikazioa eskatzeko unean, eskubidea izanen dute diru-laguntza bat jasotzeko, aipaturiko etxebizitzak eskuratzaile horien inguruabarrei egokitzeko beharrezkotzat jotzen den zaharberritzearen kostuaren %50aren zenbatekoa izanen duena. Horretarako, ez da ezein kasutan zilegi izanen gutxieneko diru-sarrera batzuk eskatzea. Aurrekontu babesgarria 2.000 euro edo gehiagokoa eta 12.000 euro baino gutxiagokoa izan beharko da. Laguntza hori bateraezina izanen da Nafarroako Gobernuaren beste edozein zaharberritze-laguntzarekin.

3. Antzemandako beharrizanen arabera, zilegi izanen da, etxebizitza-arloko eskumena duen departamentuaren buruaren foru agindu bidez eta artikulu bakar honen ondorioetarako, zaharberritu beharreko higiezinek izan behar duten gutxieneko antzinatasuna aldatzea, bai eta etxebizitza batek egokitasun-baldintzak betetzen dituela jotzeko beharrezkoak diren jarduketa babesgarrien esparrua zabalagotzea, zehaztea edo definitzea ere.

59. artikulua . Zaharberritzeko mailegu kualifikatuak.

Zaharberritze jarduketa hauetarako maileguek foru dekretu honen 31. artikuluan eta horrekin bat datozenetan mailegu kualifikatuei eskatutako ezaugarriak eduki beharko dituzte, ondoko zehaztapenez gain:

a) Maileguen zenbatekoa aurrekontu babesgarri osoa adinakoa izaten ahalko da, diru-laguntzaren zenbatekoa kenduta.

b) Amortizazio epea gehienez hogeita hamabost urtekoa izanen da.

c) Jarduketa babesgarrien sustatzaileek mailegu kualifikatuak eskatzen ahalko dizkiete kreditu-etxeei baldin eta eskatzaileari finantzatu beharreko aurrekontu babesgarria, diru-laguntza kenduta, 9.000 eurotik gorakoa bada etxebizitza bakoitzeko, foru dekretu honen 31. artikuluan eta horrekin bat datozenetan aurreikusitako baldintzekin bat.

60. artikulua . Zaharberritzelanetarako laguntzen eskabideak tramitatzea eta laguntza horiek jasotzea.

1. Zaharberritze jarduketetarako laguntza ekonomikoen eskabideak eta behin-behineko kalifikazioarenak etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak onetsitako eredu ofizialei jarraituz eginen dira.

2. Departamentuak ofiziozko bultzada emanen dio diru-laguntza ordaintzeko prozedurari, espedientearen behin betiko kalifikazioaren bitartez obra-amaiera frogatuta gelditu ondoren, foru dekretu honen 4. eta 5. artikuluetan xedatuaren kalterik gabe.

Hala ere, behin-behineko kalifikazioa eman ondoren, konturako aurrerakinak eskuratu ahalko zaizkie, foru dekretu honen 58. artikuluaren babesean emandako diru-laguntzen kasuan, Gizarte Integrazioko Etxebizitzen edo Gizarte Integrazioko Errentamendu Etxebizitzen Hitzarmena sinatu duten irabazi asmorik gabeko entitateei eta toki entitateei, gehienez ere 100.000 euroko kopuru berriztagarrian, erabakitako diru-laguntzaren zenbatekoa estaltzen duen abal nahikoa aurkeztu ondoren. Sortutako gastu finantzarioa ipini ahalko da gizarte-eskubideen alorrean eskumena duen departamentuak kasuko urtealdi-deialdietan diruz laguntzeko modukoak diren funtzionamendu-gastuen artean. Toki entitateek ez dute abala aurkezteko betebeharrik izanen Nota de Vigencia.

3. Espedienteak ebazteko epea Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 6. artikuluan ezarritakoari lotuko zaio.

IV. KAPITULUA. ERRENTAMENDURAKO BALDINTZAK, EROSTEKO AUKERAREKIN NAHIZ GABE, ETA LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO ESKUBIDEA

1. ATALA. EROSTEKO AUKERA DUEN ERRENTAMENDUA

61. artikulua . Erosteko aukera duten errentamendu motak.

Erosteko aukera ematen duten alokairu mota nagusiak honako hauek dira:

1. Etxebizitza babestua errentan hartzea etxebizitza bera erosteko aukerarekin.

2. Etxebizitza babestua errentan hartzea beste etxebizitza babestu bat erosteko, arrazoi hauek direla eta:

a) Errentan hartutako etxebizitza familia unitatearen beharretarako egokia ez izatea erosteko aukera erabiltzen den unean, honakoei jarraikiz: Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan xedatutakoa eta Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 14. artikuluan ezarritakoa.

b) Gazteentzako alokairu programen aurreikuspenak, baldin eta programa horretan beste etxebizitza bat erosteko aukeraz baliatzeko eskubidea sartzen bada, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 14.1.b) artikuluan xedatutakoarekin bat.

62. artikulua . Erosteko aukeraren eskubideaz baliatzeko baldintza orokorrak.

Erosteko aukera duten errentamendu araubidekoan kalifikatutako etxebizitzetan, errentariek aukera hori balia dezakete sustatzailearekin hitzartutako epean, babes araubidea indarrean den bitartean, eta honako baldintzekin bat:

1. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuan ezarritako prozedurari jarraikiz esleituko dira etxebizitzak. Prozedura bera aplikatuko da gazteentzako alokairu programa batean sartutako etxebizitza babestuak esleitzeko.

2. Erosteko aukera duen errentamendu araubidean kalifikatutako etxebizitza babestu baten esleipen-hartzaileek, errentamenduaren hasierako kontratua sinatzeko unean, erosteko aukera baliatu nahi badute, ez dute frogatu beharko etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak betetzen dituztela dagokion salerosketa egiteko unean. Erosteko aukera gerora gauzatzen bada, esleipen-hartzaileek etxebizitza eskuratzeko baldintza hauek bete beharko dituzte dagokion salerosketa egiten denean:

a) Eskuratzaileen familiaren diru-sarrera ponderatuak ez dira izanen IPREM baino 6,5 aldiz handiagoak. Eskualdaketa zer egunetan egiten den, ordurako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurkezteko epea bukaturik duen azkeneko zergaldia hartuko da kontuan.

b) Eskuratzaileak edo familia unitateko beste edozein kide ez izatea beste etxebizitza baten edo haren zati alikuota baten jabariaren titularrak edo hura erabili edo gozatzeko eskubide errealaren titularrak, salbu eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen direnean denak batera kontuan harturik, alegia, egun duten etxebizitza desegokia izatea eta etxebizitza hori eskaintzea.

3. Errentamendu-araubidean gutxienez ere hamabi hilabete eman izana aurretiaz, eta, prezio itunduko etxebizitzen kasuan, sei hilabete. Betiere, etxebizitzen behin betiko kalifikazioaren datatik bost urte igaro izana eskatuko da Nota de Vigencia.

4. Errentariak etxebizitzako errentamenduarekin lotutako gastu guztiak eguneraturik izatea erosteko aukera baliatu behar duenean.

5. Kontuan harturik eskualdaketa egiten den urtean etxebizitza babestuen eta haien eranskinen bigarren eskualdaketetarako zer prezio ezartzen den, salmenta prezioa ez izatea hori baino handiagoa.

63. artikulua . Errentan hartutako etxebizitza desegokia denean beste bat erosteko eskubidea erabiltzeko prozedura.

1. Erosteko aukera duen errentamendu araubideko kalifikazioa duen sustapen bateko etxebizitza babestua errentan hartu duen maizterrak etxebizitza desegokia baldin badu Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, erosteko aukera baliatzen duenean etxebizitza egokia jabetzan esleitzeko eskatzen ahalko dio etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari.

2. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak behin-behineko kalifikazioa duen etxebizitza egokia esleituko dio eskatzaileari. Horretarako, etxez aldarazten direnentzako erreserba erabiltzen ahalko du, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan ezarritakoarekin bat, lurzoru pribatuko sustapenetan, eta foru lege beraren 14.1.b) artikuluan ezarritakoari jarraituz, lurzoru publikoko sustapenetan. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren 13. artikuluan aipatzen diren eskaintzen bidez eskuratutako etxebizitzak ere erabili ahal izanen ditu.

3. Maizterra gazteentzako programa batean sartuta badago, etxebizitza egoki bat jabetzan esleitzeko sustapenak lurzoru publikoan egon beharko du eraikia.

64. artikulua . Erosteko aukera erabiltzeko baldintzak.

1. Erosteko aukera baliatzeko unean, etxebizitza babestuari dagokion salmenta prezio handienari deskontu hau eginen zaio: alokairuan izandako azken bost urtean ordaindutako errenten %20; salbu dagokion Gazteentzako Alokairua programak deskonturako ehuneko edo tarte handiagoak aurreikusten baditu. Aipatutako kantitatea kalkulatzeko, azken bost urtean benetan ordaindutako kantitateen batuketa aritmetikoa eginen da.

2. Errentan hartutako etxebizitza ez, beste bat erosteko eskubidea erabiltzen denean ez da deskonturik eginen baina beste horrenbeste ordainduko da, errentariarekin erosteko aukeraren agiria sinatu duen sustatzaile publiko edo pribatuaren kargura.

3. Lurzoru Publikoaren Foru Bankuarenak diren etxebizitza babestu alokatuetan, deskontu hau eginen da: alokairuan izandako azken bost urtean ordaindutako errenten %20, artikulu honen 1. atalean adierazi bezala kalkulatuta.

2. ATALA. ERRENTAMENDU ARAUBIDEAREN BALDINTZAK

65. artikulua . Etxebizitza babestuen errentamenduen baldintzak.

1. Errentamendu araubidean kalifikatutako etxebizitza babestuen errentamendu-kontratuak urtebetekoak izanen dira, errentariak kontratua urtero luzatzeko duen eskubidea galarazi gabe. Iraupen handiagoko edo txikiagoko kontratuak ez dira onartuko. Hasierako kontratuaren titularren artean aldaketarik bada, beharrezkoa izanen da kontratu berri bat sinatzea, salbu kontratu berri bat sinatzea zaila denean, eta hori frogatzen duten inguruabarrak frogatzen direnean.

2. Errentariak ezin izanen dio errentamendu-kontratua beste bati laga, eta ez dago baimendua etxebizitzaren azpierrentamendua, ezta partzialki ere.

3. Errentariak errentamendu-kontratuan atzera egiten ahalko du hiri errentamenduak arautzen dituen legerian ezarritako termino eta baldintzetan.

4. Etxebizitza babestu baten errentatzaileak errentariari jasanarazten ahalko dio horrek erabiltzen dituen eta berak ordaintzen dituen zerbitzuen kostu erreala, bai eta higiezin alokatuari dagokion lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren kuotaren zenbateko osoa ere.

5. Errentatzaileak berme osagarriak eska ditzake, dagokion kontratua beteko dela segurtatzeko. Babes ofizialeko etxeetan, berme horien kostua ez da izanen errentariarentzat 6/2009 Foru Legearen 15. artikuluan ezarritako zenbatekoen abala baino handiagoa (Hirigintza eta Etxebizitzaren Arloan Urgentziazko Neurriak Hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legea). Gainerako etxebizitzetan, ez da handiagoa izanen urtebeteko errenta baino, eta kontratuan adierazi beharko da. Betiere etxebizitzaren esleipen-hartzaileei eskatuko zaie bermeak aurkezteko, inola ere ez horien eskatzaileei.

6. Errentatzaileak edo errentariak baizik ezin izanen dute errenta eguneratu kontratuaren indarraldia betetzen den egunean, eta horretarako, aurreko urteko errentari aplikatuko zaio Kontsumoaren Prezio Indizeen Sistemaren Indize Orokor Nazionalak izandako aldaketa portzentuala, betiere eguneratze egunaren aurre-aurreko hamabi hilabeteko denboraldian, eta lehenbiziko eguneratzerako erreferentzia hilabete gisa hartuko da kontratua egin den egunean argitaraturik dagoen azkeneko indizeari dagokiona, eta hurrengoetarako, aplikatu den azkenekoari dagokiona.

7. Etxebizitzen araubidea edo errentariek diru-laguntzarako eskubiderik ote duten alde batera utzita, honako hauek jakinarazi beharko zaizkio etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari:

a) Ikus-onesteko aurkezten den errentamendu kontratuaren desegitea.

b) Hartzen den errentaren prezioaren eguneratzeak.

8. Etxebizitzen errentamendu kontratuak ez dira onartuko baldin eta:

a) Administrazioaren ikus-onespena kontratua indarrean sartu ondoren eskatzen bada.

b) Errentatzaileak ez badu aldez aurretik jakinarazi aurreko errentarien baja.

c) Jakinarazten den errentamenduaren etxebizitzako maizterrak beste etxebizitza babestu bateko errentari gisa ageri badira haien baja komunikatu ez delako.

9. Errentamenduaren baldintzak hiri errentamenduei buruzko legerian araututako etxebizitzen errentamendu-kontratuaren xedapen orokorretara egokituko dira.

10. Onartu eginen da errentamendu partekatua; kasu horretan, errentan emandako etxebizitzaren gehieneko errenta izanen da gehieneko prezioei eta errenta aplikagarriaren eguneratzeari dagokiena, eta errentari bakoitzak etxebizitzaren logela-kopuruaren araberako zenbatekoa duen diru-laguntza bat jasoko du. Etxebizitza beraren onuradun diren errentarien artean ezin izanen da ahaidetasun-loturarik izan, eta ezin dute ezkontide edo bikote egonkor izan, ez eta izanak izan ere. Horrez gain, beste baldintza hauek ere bete beharko dituzte:

a) 35 urtez beherakoak izan, eta eskatzaile-erroldan eskatzaile bakar gisa izena emanda egon.

b) Ondorengo ahaiderik edo ardurapeko ahaiderik ez izatea.

c) aien diru-sarrera ponderatuak txikiagoak izanen dira IPREM halako 1,7 baino.

d) Gehienez ere logela bat okupatu beharko dute Nota de Vigencia

V. KAPITULUA. GIZARTE INTEGRAZIOKO ETXEBIZITZEN ARAUBIDEA

1. ATALA. JARDUKETA BABESGARRIAK GIZARTE INTEGRAZIOKO ETXEBIZITZETAN

66. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzaren kontzeptua eta ezaugarriak.

1. Gizarte integrazioko etxebizitzak dira Nafarroan gizarte babesaren premia handiena duten herritarrei eskaintzen zaizkien etxebizitza erabiliak. Aldez aurretik halakotzat onartu behar ditu Foru Komunitateko Administrazioak edo, hitzarmen bidez aurreikusita dagoenean, toki entitate batek.

2. Gizarte integrazioko etxebizitzek ezaugarri hauek eduki behar dituzte, halakotzat onartzeko eskatzen den unean:

a) Etxebizitzak gehienez 15 urte izanen ditu.

b) Etxebizitzak bizitzeko gutxieneko baldintzak bete behar ditu.

c) Eskuraketa prezioa, etxebizitzaren metro koadro erabilgarri bakoitzeko, ez da izanen urtero onesten den modulu ponderatugabea baino handiagoa. Etxebizitzak eranskinak baditu, horien metro koadro erabilgarriaren prezioa ez da izanen aplikatu beharreko modulu ponderatugabearen % 40 baino handiagoa.

d) Etxebizitzaren gehieneko azalera erabilgarria 120 m²-koa izanen da, eta diruz laguntzen ahal den gehieneko azalera, berriz, 90 m²-koa. Familia ugarien kasuan, diruz laguntzen ahal den azalera handitu egin daiteke.

67. artikulua . Jarduketa babesgarriak gizarte integrazioko etxebizitzetan Nota de Vigencia.

Babesgarritzat jotzen dira etxebizitza-errentamendua, zaharberritzea eta etxebizitza erabiliaren eskuratzea; betiere, Foru Komunitateko Administrazioaren Gizarte Integrazioko Etxebizitzako programa edo jarduketetan parte hartzen duten pertsonek eginak direnean, edo Administrazio horrek toki entitateekin eta/edo irabazi asmorik gabeko entitateekin sinaturiko hitzarmenen bitartez aitorturiko jarduketetan parte hartzen dutenek.

68. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzen arloko jarduketa babesgarrien onuradunen baldintzak.

Gizarte integrazioko etxebizitzen arloko jarduketa babesgarrien onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte:

1. Gizarte integrazioko etxebizitzaren arloko programa edo jarduketetan parte hartzea, eta Nafarroako Gobernuarekin hitzarmena sinatu duten entitateetako batekin gizarteratze kontratua sinatzeko konpromisoa hartzea, hitzarmen horretan ezartzen den moduan.

2. 3.000 eurotik gorako diru-sarrerak izatea eta familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 baino txikiagoak izatea.

3. Eskabidea aurkezten den egunaren aurreko hiru urteetan, gutxienez, hartzaileak etenik gabe Nafarroan bizi izana.

4. Hartzaileek Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren II. kapituluaren 1. atalean etxebizitza babestua eskuratu ahal izateko ezarritako baldintzak betetzea.

69. artikulua . Irabaziasmorik gabeko erakundeek gizarte integrazioko programetan edo jarduketetan parte hartzeko bete behar dituzten baldintzak.

Gizarte integrazioko etxebizitzen arloko programa edo jarduketetan parte hartzeko, irabazi-asmorik gabeko erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. Gizarte politikan eskumena duen departamentuko gizarte zerbitzuen erregistroan inskribatuta egotea.

2. Gizarteko talde behartsuetan esku-hartze sozialak egiteko programen garapenean aritzea duela hiru urtetik gutxienez. Eskatzailea entitateen elkartea bada, nahikoa da entitateetako batek baldintza hori betetzea.

3. Lankidetza hitzarmena sinatzea gizarte politikan eskumena duen departamentuarekin.

70. artikulua . Toki entitateek gizarte integrazioko etxebizitzen arloko programa edo jarduketetan parte hartzea.

1. Nafarroako toki entitateek hitzarmenak sinatzen ahalko dituzte zuzenean Nafarroako Gobernuarekin, gizarte integrazioko etxebizitzen arloko programa edo jarduketak sustatzeko. Halaber, irabazi-asmorik gabeko erakundeekin horretarako sinatzen diren hitzarmenei atxiki ahal izanen zaizkie. Berariaz mugatu beharko dira jarduketa-eremu geografikoak eta gizarteko talde hartzaileak.

2. Irabazi-asmorik gabeko erakundeekin gizarte integrazioko etxebizitzen arloan sinatutako programa edo jarduketei atxikitzean, toki erakundeek zehaztu eginen dute zer laguntza mota emanen duten, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen esku jarriko dituzte kasuan kasuko hitzarmenean ituntzen diren baliabide logistiko, tekniko edo ekonomikoak.

71. artikulua . Toki entitate eta irabaziasmorik gabeko erakundeekiko hitzarmenen edukia eta helburua.

Gizarte integrazioko etxebizitzaren arloan Nafarroako Gobernuak onartutako programa edo jarduketetan parte hartzeko toki entitateekin eta irabazi-asmorik gabeko erakundeekin egiten diren hitzarmenek ondoko alderdiak bilduko dituzte gutxienez:

1. Etxebizitzak zertarako erabiliko diren eta zein motatako bizilekuak izanen diren.

2. Etxebizitzak gizarteko zein talderentzat izanen diren. Gutxiengo etniko, etorkin edo gizarteko beste talde behartsu batzuetako pertsonek taldean alokatzeko etxebizitzak badira, helburu hori hitzarmenaren testuan aipatuko da.

3. Erabiltzaileak gizarteratzeko programa, horren helburu nagusiak eta garatuko diren jarduketen eduki zehatzak.

4. Entitate onuradunen beharkizunak.

Horrela sinatutako hitzarmenek urtebete iraunen dute indarrean, sinatzen direnetik hasita, eta urtero beste horrenbesterako luzatutzat joko dira isilbidez, baldin eta alderdiek ez badute hitzarmenaren amaiera iragartzen indarraldia amaitu baino bi hilabete lehenago.

Horrelako hitzarmen bat sinatu duen irabazi-asmorik gabeko erakundeak adierazten badu konturako aurrerakin gisa jaso nahi dituela onuradunei onartutako diru-laguntzak, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 10. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituz jokatuko da.

72. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzen errentamendua.

1. Gizarte integrazioko etxebizitzak errentamenduan hartzeko beharra duten pertsonak ondoko baldintzak betetzen dituztenak dira:

a) Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM adierazlea baino txikiagoak izatea.

b) Gizarte integrazioko etxebizitzen programan sartzeko baldintzak betetzea, gutxieneko diru-sarreren baldintza izan ezik.

2. Aurreko idatz-zatian ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.4.b) artikuluan aurreikusitako erreserbarako aukera izanen dute, eta abala jarri beharretik salbuetsiko dira.

3. Gizarte integrazioko etxebizitzak errentamenduan hartzen dituzten familia unitateek etxebizitza partekatzen ahalko dute haietako bakoitzak diru-laguntza jasotzeko duen eskubidea galdu gabe, betiere baldintza hauek betetzen badira:

- Familia unitate onuradunen artean familia harremanik ez izatea, edota ezkontideak edo bikote egonkorra ez izatea, ez orain ez aurretik.

- Pertsona bakarrak edo bik osatuko dute familia unitatea eta gehienez ere logela bakarra izanen du.

Errentan hartutako etxebizitzaren errenta, gehienez, gehieneko prezioak eta aplikatzekoa den errentaren eguneraketa aintzat hartuta finkatzen dena izanen da, eta familia unitate bakoitzak diru-laguntza jasoko du, etxebizitzaren logela kopuruaren arabera kalkulatua.

73. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzen loturaren iraupena.

1. Erosketa eskritura egin ondoko 10 urteko epean gizarte integrazioko etxebizitzen arloko programen onuradunek eskuratzen dituzten etxebizitzak eskualdatu edo laga ahal izateko, aldez aurretik Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari itzuli beharko zaizkio laguntza ekonomikoak, hartu zirenetik sortu dituzten legezko korrituak gehituta. Etxebizitzaren jabeetako batzuen eskubideak ukitzen badira, itzuli beharreko zenbatekoa kalkulatzeko eskualdatzen diren eskubideek jabetza osoaren gainean duten portzentajea hartuko da kontuan. “Mortis causa” lagapenei ez zaie baldintza hori aplikatuko.

2. Artikulu honetan ezarritako baldintzak, alegia, 10 urteko epean erabilera ez aldatzea eta etxebizitza laga edo eskualdatu gabe edukitzea, baldintza suntsiarazleak izanen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak helburu berarekin ematen dituen laguntza guztietarako. Suntsiarazpena gertatzen bada, Foru Komunitateko Administrazioari itzuli beharko zaizkio hartutako laguntza guztiak, baldintza betetzeari utzi zaion egunetik sortutako berandutza-interesak gehituta.

3. Gizarte Integrazioko etxebizitza erosteko laguntzak eskuratzen dituzten toki entitateek gutxienez ere 10 urtez eutsi beharko diote, salerosketaren eskritura egiten den datatik kontatzen hasita, Gizarte Integrazioko Etxebizitzen programen onuradunentzako errentamendurako erabilerari. Etxebizitzen araubide-aldaketak ekarriko du jasotako diru-laguntzaren parte proportzionala itzuli behar izatea, 10 urteko epea amaitu arte gelditzen denboraren arabera Nota de Vigencia.

2. ATALA. DIRU-LAGUNTZAK

74. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzak erosi eta alokatzeko dirulaguntzak Nota de Vigencia.

1. Nafarroako Gobernuak, etxebizitza-arloan eskuduna den departamentuaren bitartez, honako diru-laguntza hauek emanen dizkie Gizarte Integrazioko etxebizitza bat eskuratzen duten edo esleitzen zaien pertsonei:

a) Etxebizitza erabiliaren erosketa-prezioaren %30, etxebizitza-eranskinik gabe.

b) Baldin eta eskuratzaileak, gainera, IPREM baino txikiagoak diren familia-dirusarrera ponderatuak baditu, diru-laguntza %45eraino igoko da.

2. Gizarte-integrazioko programa edo jarduketetan parte hartzen duten pertsonei errentan emateko etxebizitza erabili bat erosten duten toki entitateei diru-laguntza bat emanen zaie, etxebizitza erabiliaren (eranskinik gabe) erosketa-prezioaren ehuneko 40koa.

3. Gizarte Integrazioko Errentamendu Etxebizitza programara bildutako pertsonek honako diru-sarrera hauek jasoko dituzte, kasuko errentamendu-errenta hilabetekariaren guztizko zenbatekoaren gaineko portzentajean:

Errentamenduko lehen urtean: %90.

Errentamenduko bigarren urtean: %75.

4. Nafarroako Gobernuak, gizarte-politikaren arloan eskudun den departamentuaren bitartez, bere gain hartu ahalko ditu gizarte-integrazioko etxebizitzaren eskrituratze, erregistro-idazpen, jabetza-eskualdatze eta, kasua bada, hipoteka-maileguaren irekitzeari dagozkien gastuak, bai eta zerbitzu-hornidurarako kontratuen sinatzetik eratorritako gastuak ere, etxebizitzaren erosketa-prezioaren %10eko gehieneko zenbatekoraino.

5. Irabazi asmorik gabeko entitateek zilegi izanen dute parte hartzea gizarte-politikaren arloan eskudun den departamentuak programa zehatz horietarako eta entitate haien funtzionamenduari begira urtero egiten duen diru-laguntza deialdian.

75. artikulua . Gizarte integrazioko etxebizitzak eskuratzeko dirulaguntzak eskatzea.

1. Gizarte integrazioko etxebizitza erosteko edo esleitzeko diru-laguntzak eskatzen dituztenek agiri horren kopia bat aurkeztu beharko dute 15 eguneko epean, erosteko kontratua sinatzen denetik hasita, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuari zuzendua. Hartzaileak etxebizitza eskuratzeko baldintzak betetzen dituela frogatzen duen dokumentazioa ere aurkeztuko da, eta erosi beharreko etxebizitzak bete beharreko baldintzena ere bai.

2. Eskaera horrek foru dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen baditu, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak erositako etxebizitza gizarte integraziokotzat aitortuko du, eta kasuan kasuko laguntza ekonomikoak emanen ditu, kapitulu honetako xedapenen arabera. Gizarte integrazioko etxebizitza onetsitako baldintzetan eskualdatu dela eskrituran jaso dela egiaztatuta, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak emandako diru-laguntzak ordainduko ditu. Konturako aurrerakinak ematen ahalko zaizkie hitzarmena sinatzen duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kasua bada berme gehigarriak ezarrita.

VI. KAPITULUA. BESTE JARDUKETA BABESGARRI BATZUK

1. ATALA. ETXEBIZITZA ERABILIEN ALOKAIRUAREN SUSTAPENA

76. artikulua . Nafarroako Gobernuak etxebizitza erabilien alokairuaren merkatuan esku hartzea.

1. Nafarroako Gobernuak etxebizitza erabilien alokairua sustatuko du higiezinen merkatuan, kapitulu honetan xedatutakoari jarraituz.

2. Maizterren bizileku ohikoa eta jarraitua izanen diren etxebizitzak alokatzeko jarduketei aplikatuko zaizkie kapitulu honetako arauak, hiri errentamenduei buruzko legerian jasotako kasuetan. Kanpoan geldituko dira sasoikako errentamenduak eta Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legean etxebizitzak alokatzeko ezarritako epea baino laburragoa duten gainerakoak.

77. artikulua . Sozietate instrumentalen bidezko errentamendua.

1. Zehazten den sozietate instrumentalaren bidez bideratuko da okupatu gabeko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza programaren edo alokairu poltsaren kudeaketa, irizpide hauei jarraikiz:

a) Alokairuko etxebizitzen poltsan sartzen ahalko dira bizigarritasun zedula duten etxebizitza erabiliak, eskabidea aurkeztu aurretik urtebete baino gehiago hutsik egon badira. Betebehar hori Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 72. artikuluan aurreikusitako baliabideen bidez egiaztatzen ahalko da, eta salbuesten ahalko da baldin eta alokairu poltsa etxebizitzaren jabearen egoera pertsonalei eta higiezinen merkatuari erantzuteko amoz kudeatzeko modua zehazten bada.

b) Ezarritako epea amaiturik, sozietate instrumentalak etxebizitza jabeari itzuliko dio, jaso zueneko egoera berean eta maizterrik gabe, salbu eta bi alderdien artean adosten badute etxebizitzak programan jarraituko duela.

c) Sozietate instrumentalak hilero ordainduko dio etxebizitzaren jabeari merkatuko prezioa, babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritako gehienekoa gainditu gabe; etxebizitzan interesa duen norbaitekin errentamendu-kontratua sinatzen den unetik aurrera eginen du, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 13. artikuluan xedatutakoarekin bat. Alokairu poltsari lagatako etxebizitzari dagozkion zergak jabeak ordainduko ditu.

d) Sozietate instrumentalak ez du babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarrita dagoen preziotik gorako errenta kobratuko. Era berean, alokairu poltsako etxebizitzak eskuratzen dituzten pertsonek babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, ezertan ukatu gabe Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa.

e) Nafarroako Gobernuak diru-laguntzak emanen dizkie etxebizitzen maizterrei, foru dekretu honen 28. artikuluan ezarritako baldintzekin eta betebeharrekin bat.

2. Diru-laguntzak urtero berrituko dira. Errentamendu araubidea duten babes ofizialeko etxebizitzak sustatzen direnean erabili beharreko prozeduraren antzekoa erabiliko da horretarako.

3. Nafarroako Gobernuak alokairu poltsa kudeatzen duen sozietate instrumentalari ordainduko dizkio kudeaketarako mandatuan aurreikusten diren kopuruak, lagatako etxebizitzaren jabeari ordaindutako prezioaren eta etxebizitza horren errentatzaileak errentaren ordainketa gisa ematen duenaren arteko aldea konpentsatzeko, eta errentariei kontzeptu hauengatik deskontatutako kopuruak ere ordainduko dizkio:

a) Dagokien diru-laguntza, halakorik bada.

b) Jabeari etxebizitza laga zuen bezala itzultzeko egin behar diren konponketen zenbatekoa edo, hala tokatzen denean, aseguruaren kostua.

4. Etxebizitza lagatzeko ezarritako epea iragan aurretik errentariak etxebizitza uzten badu, jabeak aukeran izanen du etxebizitza berreskuratzea, laga zueneko egoera fisiko berean, jakinarazpena jasotzen duenetik hiru hilabetera luzeen jota, edo bestela etxebizitza alokairu poltsa kudeatzen duen sozietate instrumentalari lagatzea hasieran itundutako epe bererako, sozietate instrumentalarekin hala adosten badu.

2. ATALA. PREZIO MUGATUKO ETXEBIZITZA LIBREAK

78. artikulua . Prezio mugatuko etxebizitza libreak Nota de Vigencia.

1. Etxebizitza bat prezio mugatuko etxebizitza libretzat joko da baldin eta lehen eskualdaketan etxebizitza horretako eta garajeko metro koadro erabilgarri bakoitzaren gehieneko prezioa hauetakoren bat bada:

- 2.370 euro metro koadro erabilgarri bakoitzeko, Nafarroako Lurraldearen Antolamenduko 3. Planaren 10.4 azpiarean diren udalerrien kasuan.

- 2.031,43 euro metro koadro erabilgarri bakoitzeko, Nafarroako gainerako udalerrietan kokatzen direnentzat.

Beste eranskin batzuen metro koadro erabilgarriaren gehieneko prezioa ez da etxebizitzara eta garajeetara bideratutako metro koadro erabilgarriaren gehieneko prezioaren %40 baino gehiago izanen.

Prezio mugatuko etxebizitza librearen eta eranskinen prezioak urtero berrikusten ahalko dira Nafarroako Gobernuaren erabakiaren bidez, merkatuko baldintzak aintzat hartuta.

2. Planeamenduan salmenta libreko etxebizitzak eraikitzera bideratutako lurzatietan, etxebizitzen arloan eskumena duen departamentuak prezio mugatuko etxebizitza libreen lehen eskualdaketak eginbidetuko ditu, aldez aurretik baldintza hauek betetzen direla egiaztatuta:

a) Sustatzailearen izaera dutenek baizik ez dituzte etxebizitzak eskualdatuko, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat.

b) Nolanahi ere, sustatzaileak pertsona fisiko bati egiten dion lehen eskualdaketa izanen da.

c) Salerosketa kontratuan ageri den etxebizitzaren amaierako prezioa metro koadro erabilgarri bakoitzeko, eranskinak barne, ez da inola ere artikulu honen 1. atalean ezarritakoa baino handiagoa izanen.

3. Etxebizitzaren sustatzaileari dagokio salerosketa kontratua etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuan aurkeztea, eginbidetzeko.

4. Prezio mugatuko etxebizitza libreen erosleek mailegu kualifikatuak eskatzen ahalko dituzte etxebizitza babestuen esleipen-hartzaileentzat aurreikusitako baldintzetan; horretarako, erosketa-kontratuan ezarritako prezioak ezarrita dagoen gehieneko prezioa gainditzen ez duela dioen aldez aurreko administrazio aitorpena beharko da. Alabaina, erosi behar den prezio mugatuko etxebizitza librearen salerosketa-kontratua foru dekretu honek indarra hartu ondotik eginbidetu bada, erosleek ez dute izanen Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeari buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 18.artikuluan jasotako kenkari gehigarria izan.

3. ATALA. 60 URTETIK GORAKO PERTSONENTZAKO EDO DESGAITUENTZAKO APARTAMENTUEN ALOKAIRUA ETA BESTELAKO BIZILEKUAK ETA ZERBITZUAK

79. artikulua . Baldintzak Nota de Vigencia.

1. 60 urte baino gehiagoko pertsonentzako edo mugimendu-desgaitasun larria duten edo 100eko 65ekoa nahiz handiagoa den desgaitasun aitortua duten pertsonentzako errentamendu-araubideko apartamentu babestuek bete egin beharko dituzte foru dekretu honetan ezarritako baldintzak, bai eta Gizarte Zerbitzuen arloko baimen, lege-hauste eta zehapenen eraentzari buruzko maiatzaren 23ko 209/1991 Foru Dekretuan ezarritakoak ere.

2. Apartamentu horiek babes ofizialeko etxebizitza gisa kalifikatuko dira eta etxebizitza-mota horri aplikatzekoak diren arauei loturik egonen dira, atal honetan ezarritako berezitasunekin.

3. Apartamentu hauen azalera erabilgarria zenbatetsiko da etxebizitza babestuei aplikatzekoa den araudi orokorrean xedatuari jarraituz, eta etxebizitzen azalerari gehituko zaio apartamentu bakoitzak bere-berea duen azaleratik kanpo kokatuta dauden sukalde, jangela, egongela eta erabilera amankomuneko aretoen azalerei dagokien parte proportzionala. Apartamentuek babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritako gutxieneko diseinu-baldintzak bete beharko dituzte.

4. Apartamentu horietako egoiliarren hautaketa eginen da etxebizitza babestuaren eskatzaileen erroldaren bidez, eta etxebizitza guztiak erreserbatuko dira aipaturiko kolektiboetakoak diren pertsonentzat edo familia-unitate bateko kide izanik bertako kide bat gutxienez kolektibo horietakoa duten pertsonentzat.

80. artikulua . 60 urtetik gorakoei edo desgaitasuna dutenei alokatzeko diren apartamentu babestuen sustapena.

1. Atal honetan 60 urtetik gorakoei edo desgaitasuna dutenei alokatzeko diren etxebizitzei buruz xedatutakoaren babesean egiten diren eraikinetako etxebizitzak babes ofizialekotzat kalifikatzen badira, ondoko laguntzen xede izaten ahalko dira:

a) Finantzaketa kualifikatua, foru dekretu honetan kasu bakoitzerako finkatutako baldintzetan.

b) Sustatzaileari diru-laguntza ematea. Diru-laguntzaren zenbatekoa hau izanen da: behin-behineko kalifikazioa eskatzen den unean etxebizitzak duten gehieneko salneurriaren %20, baldin eta babes araubidearen iraupena 30 urtekoa bada, eta prezioaren %10, berriz, etxebizitzen babes araubidearen iraupena 15 urtekoa bada. Diru-laguntza behin be kalifikazioan aitortuko da, eta gerora hasiko da kasuan kasuko diru-laguntza emateko prozedura.

2. Halaber, errentariarentzat aurreikusitako diru-laguntzak emanen dira, foru dekretu honen 28. artikuluan ezarritako baldintzetan. Gorago, araubide orokorreko babes ofizialekotzat kalifikatutako sustapenetan, diru-laguntza errentariak ordaindu beharreko errentaren %25 izanen da, betiere maizterraren familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 baino txikiagoak badira, eta diru-laguntza eskuratzeko baldintza orokorrak betetzen baditu. Martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren II. kapituluko 1. atalean daude jasoak baldintza horiek, dekretu horren bidez arautu baitzen Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua. Hori hala bada, diru-laguntza aipatu 28. artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz tramitatuko da.

3. Gizarte politikan eskumena duen departamentuak berariazko diru-laguntza ematen ahalko du proiektua egin eta obra zuzentzen dutenen ordainsarietarako, bere araudiari jarraituz.

4. Artikulu honetan aurreikusitako diru-laguntzak jasotzeko, egiten den eraikinaren xedea errentamendua edo erabileraren lagapena izanen da. Obra berria egiten ari dela adierazteko eta jabetza horizontalean banatzeko eskrituran betebehar gisa ezarriko da eraikinaren xedea alokairua izanen dela harik eta beraren babes araubidearen indarraldia amaitu arte. Eskritura hori erregistroan inskribatu beharko da. Honako baldintza hau bete beharko da behin betiko kalifikazio zedula eskuratzeko.

4. ATALA. LAGUNTZA, BIZITEGI MULTZOEN BERRONERATZE ENERGETIKORAKO AURREIKUSITAKO JARDUKETENTZAT NOTA DE VIGENCIA.

81. artikulua. Definizioa eta araubide juridikoa.

1. Nafarroako Gobernuak etxebizitza zaharberritzeko jarduketa normalizatuak sustatu eta bultzatuko ditu, bai eta zaharberritze larrikoak ere, hau da, etxebizitzetako eragiketak jasotzen dituzten bizitegi multzoen hobekuntzari dagozkionak, eraginkortasun energetikoa hobetzeko, eta haien ingurunearen urbanizazioari dagozkionak; betiere, etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak, aurrekontuan dagoen diruaren arabera eta araudi aplikagarriari jarraituz, onesten dituen esku-hartze orokorreko proiektuetan sailkatuta direla.

Horretarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak lankidetza hitzarmenak izenpetzen ahalko ditu, lehen aipatu helburuak betetzea xede duten jarduketak bultzatzeko.

2. Esku-hartze orokorreko proiektuetan ezarritakoaren esparruan garatzen diren jarduketa babesgarriek jotzen ahalko dute atal honetan xedatutakora eta, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak lankidetza hitzarmenik izenpetuz gero, haietan garatzen direnek, horretarako ezartzen den indarraldiaren barrenean.

Orobat, berroneratze eremuek edo hiri-berrikuntza integratuko eremuek, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak hala deklaratuek, jotzen ahalko dute atal honetan xedatutakora, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 61 bis artikuluan xedatutakoaren arabera.

3. Foru dekretu honetan, atal honetan aurreikusitako espezialitateekin, zaharberritze arloko jarduketa babesgarrietarako xedatutakoaren arabera arautuko dira bizitegi multzoetako berroneratze energetikorako jarduketa babesgarriak.

82. artikulua. Bizitegi multzoen berroneratze energetikorako aurreikusitako jarduketei aplikatuko zaizkien baldintzak.

Atal honetan aurreikusitakora jo dezakete baldintza hauek betetzen dituzten jarduketek:

a) Esku-hartze orokorreko proiektu onetsiak ezartzen duen lurralde eremuan kokatu beharko dira. Orobat, lankidetza hitzarmenik izenpetuz gero, hartan ezartzen ahalko da lurralde eremua, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak deklaratzen dituen berroneratze eremuen edo hiri-berrikuntza integratuko eremuen mugaketan, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 61 bis artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) Etxebizitza arloko jarduketa babesgarri gisa definituta egon beharko dute.

c) Zaharberritze arloko jarduketa babesgarriaren kalifikazioa lortu beharko dute. Horretarako, ezartzen den indarraldiaren barrenean eskatu beharko da jarduketaren behin-behineko kalifikazioa.

d) Esku-hartze orokorreko proiektuan eta, zein den kasua, lankidetza hitzarmenean, jasotako jarduketa eta prozedurak egiteko konpromisoa hartu beharko du jabekideen elkarteak. Horrela, atari baten eremua gainditzen duen jarduketa eredu koordinatu eta programatu bati erantzun beharko dio esku-hartze horrek.

83. artikulua . Eskuhartze orokorreko proiektuak.

1. Lankidetza hitzarmenik izenpetuz gero, esku-hartze orokorreko proiektuak prestatzeko zer alderdik hartzen duen konpromisoa ezarri beharko dute.

2. Betiere, atal honetan aurreikusitako jarduketei erantzuten dieten esku-hartze orokorreko proiektuak prestatzean, herritarren eta Udalaren parte hartzea bermatu beharko da egin behar diren jarduketetan.

3. Etxebizitza arloan eskumena duen kontseilariak foru agindu baten bidez onetsiko ditu esku-hartze orokorreko proiektuak.

84. artikulua. Bizitegi multzoen berroneratze energetikorako aurreikusitako jarduketen aurrekontu babesgarriaren behemuga Nota de Vigencia.

Atal honetan xedatura bildutako jarduketen aurrekontu babesgarriaren behe-muga, etxebizitzei dagokiena eta lokalak barnean sartu gabe, zatitzen bada jarduketaren emaitza gisa lorturiko etxebizitzen kopuruarekin, emaitza izan beharko da etxebizitza bakoitzeko 2.000 euro edo gehiagoko kantitate bat.

85. artikulua. Dirulaguntzak, bizitegi multzoen berroneratze energetikorako aurreikusitako jarduketen sustatzaileentzat.

1. Atal honetan xedatutakora jotzen duten jarduketa babesgarrien onuradunek foru dekretu honen 55.1 artikuluan lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetako esku-hartze orokorreko proiektuentzat aurreikusitako laguntzak eskuratzen ahalko dituzte. Orobat, eremu horietarako ezarritakoa bera izanen da espediente horietako bakoitzari eman beharreko gehieneko diru-laguntza.

2. Isolamendu maila handitzeko helburuz eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzeko laguntzak atal honetan aurreikusitakora jotzen duten jarduketentzako aurrekontu babesgarriaren %50 arte handitzen dira; eraikin berrientzako Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (CTE-DB-HE.1 Energia eskaeraren muga) eskakizunak bete beharko dira, bai eta foru dekretu honen 55.2 artikulukoak ere.

Espedientean sartutako etxebizitza kopurua bider 7.500 euro eginda aterako da kontzeptu honi dagokion gehieneko diru-laguntza.

3. Esku-hartze orokorreko proiektuak irisgarritasunaren hobetzeari buruzko zehaztapenak jasotzen dituenean, diru-laguntza portzentajeak %5 handituko dira oztopo arkitektonikoak kentzeak foru dekretu honetako 55.2 artikuluan adierazitako eraikin-elementu amankomunak ukitzen dituen kasurako Nota de Vigencia

86. artikulua. EBren egiturazko funtsen finantzaketa, etxebizitza arloko zenbait jarduketa babesgarritan.

1. Eskualde Garapeneko Europako Funtsak kofinantzaturik egoten ahal dira diru-laguntza hauek, %50eko tasan, Nafarroako EGEF 2014-2020 Programa Eragilearen bitartez, edo onesten ahal diren beste batzuen bitartez. Kasu horretan, Europako programako ekarpenei Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura onartzen direnak gehituta aterako da onuradun bakoitzak jaso beharreko %50eko diru-laguntza, foru dekretu honetan jasotakoa.

4.3koa da aipatu programaren barrenean laguntza horiei dagokien inbertsio lehentasuna, hau da, eraginkortasun energetikoa eta energiaren kudeaketa adimentsua bultzatzeari dagokiona, horixe baita Europar Batasunaren Egiturazko Funtsen ekintzaren oinarrizko ardatzetako bat.

2. Inguratzaile termikoa hobetzeko laguntzen onuradun diren bizilagun elkarteek, EGEFen finantzaketa dutela, honako hau bete beharko dute:

a) Diru-laguntza hartzeak berarekin ekarriko du honako hauek egiten dituzten kontrolen menpe jartzea onartzen dutela, bai eta kontrol horietan laguntzea ere, kasua bada: Nafarroako Gobernua, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioa, Europako Batzordea edo Europar Batasunaren Egiturazko Funtsen kontroleko eta fiskalizazioko edozein organo.

b) Eragiketen frogagiriak 3 urtez gorde beharko dituzte, data honetatik hasita: Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak Europako Batzordeari kontuak, eragiketaren gastuak barne, aurkezten dizkion urteko abenduaren 31tik aurrera.

c) Onuradunak jasotzen dituen laguntzak 500.000 eurotik gorakoak direnean, bizilagunen elkarteak kartel handi samarra ezarriko du jendeak argi ikusteko moduko toki batean, obra gauzatzen den bitartean; bertan, EGEFen konfinantzaketa aipatuko da, eta Europar Batasunaren ikurra gehituko zaio, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren XII. eranskineko 4. eta 5. puntuetan xedatutakoaren arabera.

Betebehar horiek dagokion behin-behineko kalifikazioan adieraziko dira.

3. EGEFek eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzen egindako ekarpena aditzera ematea da kontua; horretarako, haren tokiren batean, bistan ezarriko da kartel bat, hurrengo esaldia eta proposatu diren bi ikurretako bat jasoko dituena:

“Eraikin hau bere eraginkortasun energetikoa hobetzeko zaharberritu da Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) %50eko laguntza kofinantzatuari esker”.

4. Ogasuneko eta Administrazio Publioetako Ministerioko Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiak, Nafarroako EGEF 2014-2020 Programa Eragilea kudeatzen duen agintari gisa, bere web-orrialdean argitaratuko du laguntza kofinantzatuak hartzen dituzten bizilagun elkarteen zerrenda, eta haien kokalekua eta jaso duten diru-laguntzaren zenbatekoa aipatuko ditu, funtsen erabileraren publizitatearen eta gardentasunaren mesedetan

5. ATALA. ETXEBIZITZA SOZIALERAKO NAFARROAKO FUNTSARI ATXIKITAKO ETXEBIZITZAK ZAHARBERRITZEKO DIRU-LAGUNTZA Nota de Vigencia.

87. artikulua. Etxebizitza Sozialerako Nafarroako Funtsari atxikitako etxebizitzak zaharberritzeko dirulaguntza.

1. Era guztietako obra eta instalazioen zenbatekoaren %100eko diru-laguntza ematen ahalko zaio Etxebitzitza Sozialerako Nafarroako Funtsa administratzen duen entitateari, bai eta ordaisariena eta tasena ere, funts horretako etxebizitzek erabiltzeko eta haietan bizitzeko moduko baldintzak bete ditzaten.

2. Entitate administratzaileak gastuen frogagiriak aurkeztu ondoren ordainduko da artikulu honetan jasotako diru-laguntza, etxebizitza arloko zerbitzu eskudunak txostena egin ondoren.

Lehen Xedapen Gehigarria. Foru dekretu honetan jasotako hainbat alderdi eguneratu eta berrikustea.

Modulu ponderatuaren, etxebizitza babestuaren eskaeraren, higiezinen merkatuaren, egoera ekonomikoaren edo ekitaldi bakoitzeko aurrekontu erabilgarriaren bilakaerarekin lotutako faktoreen arabera, foru dekretu honetan jasotako alderdi hauek aldian behin eguneratzen eta berrikusten ahalko dira etxebizitzaren arloan eskumena duen kontseilariaren foru aginduaren bidez:

a) Etxebizitza babestua jabetza edo errentamendu araubidean eskuratzeko ezarri diren gutxieneko diru-sarrerak eta horretarako ezarri diren laguntza publikoak eskuratzekoak.

b) Foru dekretu honetan jarduketa babesgarri ezberdinak sustatzeko ezartzen diren laguntza ekonomikoen zenbatekoak eta portzentajeak, baita horien balizko hartzaileen diru-sarrerak eta aurrekontu edo diru-laguntza ezberdinen mugak ere.

c) Eremu geografikoak ezartzea, foru dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako.

d) Foru dekretu honen 2. eranskineko formulan ageri diren N eta T koefizienteei esleitutako balioak.

Bigarren Xedapen Gehigarria. Zaharberritu beharreko etxebizitzen eraikinetan igogailuak jartzeko irizpide teknikoak.

1. Igogailuak goitikako argiztapena soilik duten eskaileretako erdiko baoan kokatu behar badira, baoak osorik okupatzen ahalko dituzte, nahiz eta itxiturak ahal bezainbeste obra-unitate zeharrargi izanen dituen, goitikako argiztapenarentzako iragazkortasunik handiena egon dadin.

2. Era berean, Nafarroari esleitutako eskumenak gauzatzeko, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak irizpide teknikoak onesten ahalko ditu etxebizitzen eraikinetan igogailuak ezartzeko araudia aplikatzeari buruz.

Hirugarren Xedapen Gehigarria. Etxebizitza babestuen energiaziurtapena.

Etxebizitza babestuen salerosketa-, erosketa-, esleipen- edo errentamendu-kontratuak ikus-onesteko, beharrezkoa izanen da apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrak betetzen direla frogatzea. Foru dekretu horren bidez onetsi zen eraikinen efizientzia energetikoari buruzko ziurtapenerako oinarrizko prozedura.

Laugarren Xedapen Gehigarria. Etxebizitza babestuen xedeak aldatzea.

1. Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 11. artikuluan aurreikusitakoaren babesean alokatzen diren etxebizitza babestuen errentariek aukera izanen dute foru dekretu honetan errentamendu araubidean kalifikatutako babes ofizialeko etxebizitzen errentarientzat ezarritako diru-laguntzak eskuratzeko, betiere errentari hori etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak hautatu badu zentsu horretan inskribatuta dauden eskatzaileen artean. Etxebizitzaren sustatzaileak berak zuzenean errentatzen badu, errentariak ezin izanen ditu aipatu diru-laguntzak eskuratu.

2. Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera errentatzen diren etxebizitza babestuen urteko gehieneko errenta foru dekretu honen 17.1 artikuluan aurreikusten dena izanen da.

3. Ezin izanen da Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera errentatzen diren etxebizitza babestuen jabetza araubidearen kalifikazioa aldatu.

Bosgarren Xedapen Gehigarria. Uko egitea justifikatzen duten kausak.

1. Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 14. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, jarraian adierazten direnak uko egitea justifikatzen duten kausatzat joko dira, aipatu artikuluan ezarritako zigor handiena aplikatzea ekarriko dutenak:

a) Etxebizitza eskuratzeko finantzaketa lortzerik ez izatea. Ezintasun hori frogatzeko, 3 finantza entitate desberdinen ziurtagiriak aurkeztuko dira, etxebizitzari dagokion espedientearen behin betiko kalifikazioaren eskaera egunaren ondorengoak, eta horietan agertuko dira bai behar den finantzaketari uko egiten zaiola bai uko horren arrazoiak. Etxebizitzen sustapena finantzatzen duen entitateak eman beharko du ziurtagiri horietako bat, baldin eta halakorik badago.

b) Erosleak enplegua galtzea edo lan egoera aldatzea eta, hortaz, saltzailearekin edo sustatzailearekin hartutako konpromiso ekonomikoei aurre egiteko ezina.

2. Zehazki, eta bestelakoak ere gerta daitezkeela galarazi gabe, ez dira ukorako “arrazoi justifikatuak” izanen honako hauek:

a) Esleitutako etxebizitza babestuari uko egitea, beste etxebizitza bat eskuratzeko jabetza araubidean.

b) Ezkontza-banantzeak, dibortzioak edo bikote egonkorrak haustea, etxebizitza babestuak ezkonduei edo bikote egonkorrei esleitu zaizkienean.

c) Behin-behinekoz kalifikatutako proiektu teknikoa gauzatzean izan diren aldaketa ez-funtsezkoak.

Seigarren Xedapen Gehigarria. Errentamendu araubidean kalifikatutako sustapen batzuen araubide bereziari atxikitzea.

Alokairuan erabiltzeko diren etxebizitza babestuen espedienteak Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 16. artikuluan xedatutakoaz baliatzen ahalko dira, baldin eta horien behin-behineko edo behin betiko kalifikazioa 1999ko ekainaren 15etik 2009ko ekainaren 14ra bitarte eman bazen.

Zazpigarren Xedapen Gehigarria. Irisgarritasun unibertsaleko eta ororentzako diseinuko neurriak aplikatzeko zaharberritzelanak: Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (DBSUA) ordezko konponbideak, onargarriak badira.

Irisgarritasun unibertsala eta ororentzako diseinua lortze aldera egiten diren jarduketak teknikoki edo ekonomikoki ez-bideragarritzat joko dira, baldin eta:

1. Igogailurik ez zegoen tokian igogailu bat jartzean eta eskailera-mailak kentzean, ezinezkoa bada obrak elementu komunen espazio fisikoan edo kanpoko espazioan gauzatzea eta obrak gauzatzeko, aplikatu beharreko araudiarekin bat, hartu beharko litzatekeen lokal edo etxebizitza zatiaren jabearen ezezkoa jasota badago dokumentu fede-emailearen bitartez; hori Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 55. artikuluan xedatutakoa galarazi gabe.

2. DB SUAren zehaztapenetara erabat egokitzen diren arren, obra horiek gauzatzeak bizigarritasun baldintzak edo derrigorrez bete beharreko beste arau batzuk galtzea ekartzen badu.

3. DB SUAren zehaztapenetara erabat egokitzen diren arren, obrak gauzatzeak aurrekontua bestelako konponbide alternatibo batzuena baino %20 handiagoa izatea eskatzen badu. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak erabakiko du alternatiba horiek onargarriak ote diren aintzat hartuz irisgarritasun baldintzak zenbateraino hobetzen dituzten, eta horretarako, irizpide hauek aplikatuko dituzte:

a) Betebeharrak murriztea DB SUAn sartutako parametro guztiak betetzea teknikoki edo ekonomikoki bideraezina den kasuetan baizik ez da onartuko.

b) Aurrerago adierazten diren murrizketak muga izanen dira, eta ezin izanen dira aplikatu araudian xedatutakora gehiago lotzeko aukerarik bada.

b.1) Eskailerak. Eskailera baten zabalera 90 cm-ra murrizten ahalko da gehienez, baldin eta aurretik zegoena igogailua instalatzeko txikiagotzen bada edo, xede berarekin aurretik zegoen eskailera kendu eta beste bat eraikitzen bada, honela: eskailera berriaren oin azaleraren %60 baino gehiago aurretik zegoen eskaileraren kutxan eraikita.

b.2) Arrapalak:

b.2.1) Zabalera: arrapalen zabalera 100 cm-ra murrizten ahalko da gehienez, betiere tarteko eskailburuetan, bai eta tarte bakoitzaren hasieran eta bukaeran dauden azalera horizontaletan ere, 120 cm-ko diametroko zirkulua egiteko tokia badago.

b.2.2) Maldak: maldak %12koak izanen dira gehienez 3 metrora arteko luzera duten tarteetan; %10 ekoak izanen dira 3 eta 8 metro arteko tarteetan, eta %8koak 15 metrora arteko tarteetan.

b.2.3) Eskailera-buruak: 120 cm-ko diametroa duen zirkulua egiteko modukoak izanen dira.

b.3) Korridoreak. Korridoreak 100 cm zabal izanen dira gutxienez, 80 cm-ra arte estutzeko aukerarekin, betiere tarte horien luzera 50 cm-tik gorakoa ez bada. Norabide-aldaketetan bira emateko espazioak edo 10 metrotik gorako korridoreak 120 cm-ko diametroko zirkulua egiteko modukoak izanen dira.

b.4) Igogailuak:

b.4.1) Igogailu-kabina: hona, igogailu-kabinaren barneko gutxieneko neurriak: 90 cm-ko zabalera bider 120 cm-ko sakonera (120 × 120 cm, angeluko aterik bada), aintzat hartuta oztopoak kentzen direla. Gehienez ere 70 cm-ko zabalera bider 90 cm-ko sakonera badago, ulertuko da oztoporik ez dela kendu baina irisgarritasuna hobetu dela; neurri horien azpitik ulertuko da ez direla hobetu irisgarritasun baldintzak.

b.4.2) Ateak: igogailuaren ateen zabalera librea ez da izanen 75 cm-tik beherakoa, alde batera utzita aurreko paragrafoan aurreikusitako salbuespena.

b.4.3) Sarbideak: igogailuaren atearen parean, 120 cm-ko diametroko zirkulua egiten ahalko da.

Zortzigarren Xedapen Gehigarria. Etxebizitza babestuen esleipena atzeratzea.

Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, sustatzaileak eskatuta, baimena ematen ahalko du sustapen bakoitzeko etxebizitzen %30 gehienez bi urteko atzerapenarekin esleitzeko behin betiko kalifikazioa ematen denetik, baldin eta haren eraikuntza-lanen ezaugarri berritzaileak edo bereziak direla-eta, komenigarria bada behin bukatuta jarraipen-lana egitea, horretarako etxebizitza behin-behinekoz hutsik utzita.

Bederatzigarren Xedapen Gehigarria. Baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege LegeDekretuan jasotako egoeretan etxebizitzak errentatzeko dirulaguntzak.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 2.1.e) eta 7.6 artikuluetan xedatutakoa aplikatzeko, etxebizitzaren errentariek, ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorren berregituraketa bideragarrirako jardunbide egokien kodearen eranskineko 3. puntuan xedatutakoari jarraikiz (hori Baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuaren bidez onetsi zen), beren etxebizitza ordainean eman badute foru dekretu honek indarra hartu ondoren eta 2014ko abenduaren 31 baino lehen, aukera izanen dute etxebizitza babestuen errentarientzako diru-laguntzak jasotzeko foru dekretu honetan aurreikusitako baldintzetan, eta gehienez ere bi urtetan.

2. Diru-laguntza emanda, hiru hilean behin ordainduko da, zuzenean maizterrei nahiz etxebizitza ordainean jaso zuen entitateari, horrek entitate laguntzaile gisa jardunen baitu diru-laguntzaren kudeaketan. Aldez aurretik errentaren ordainketa eta diru-laguntza ematea eragin zuten baldintzak mantentzen direla frogatu beharko da.

Lehen Xedapen Iragankorra. Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko laguntzei buruzko baldintza iragankorrak.

Araubide berezia duten babes ofizialeko etxebizitza-eraikinek eta sustapen publikokoek errentamendurako kalifikazioa dutenean, errentariek foru dekretu honetan errentarientzat ezarritako laguntzak lortzen ahalko dituzte eraikin horiek babes ofizialeko araubideari atxikita dauden bitartean.

Bigarren Xedapen Iragankorra. Kalifikazio epea bukatutakoan errentamendurakoak izaten segitzen duten etxebizitzetako maizterrentzako dirulaguntza Nota de Vigencia.

Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak diru-laguntzak ematen ahalko dizkie errentamendurakoak izaten segitzen duten etxebizitzetako maizterrei, kalifikazio-epea eta ezarritako babes-araubidearen indarraldia bukatu denean, honako baldintza hauek betetzen badira:

a) Sustatzaileak konpromisoa hartzen badu etxebizitza babestuetarako ezarritako baldintzetan etxebizitzak errentamendurako erabiltzeko, kasuko kontratu-urtealdia amaitu arte. Epe hori sustatzailearen eskariz luzatu ahalko da, errentamendu-urtealdi osoetarako, gehieneko mugarik gabe.

b) Sustatzaileak egina izan dadila xedapen honetan ezarritakora biltzeko eskaera:

– Edonoiz, kalifikazio-epea amaitzen denetik zortzi hilabete igaro arte, eta amaiera horretatik aurrera izanen du eragina.

– Edo hurrengo urtealdi osoak amaitu baino hilabete lehenago arte.

Hirugarren Xedapen Iragankorra. Foru dekretu honetan jasotako neurriak aplikatzea.

1. Foru dekretu honetan etxebizitza babestu bat errentatzeko edo erosteko ezarritako diru-laguntzak eta horiek eskuratzeko baldintza berriak foru dekretuak indarra hartzen duenetik aurrera egiten diren diru-laguntzen eta kontratuen ikus-onespen eskaera guztiei aplikatuko zaizkie, etxebizitza babestua noiz esleitu den kontuan hartu gabe.

2. Foru dekretu honen bidez onetsitako gainerako diru-laguntzei eta neurriei dagokienez, dekretuak indarra hartzen duenetik aurrera behin-behineko kalifikazioa eskatzen duten espediente guztiei aplikatuko zaizkie.

Laugarren Xedapen Iragankorra. Etxebizitza libreetan domotika instalatzeko dirulaguntza.

Domotika instalatzeko diru-laguntzak, hots, Hirigintza eta etxebizitzaren arloan urgentziazko neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 7. artikuluan aurreikusitakoak, soilik emanen zaizkie aipatu laguntzez baliatu diren eta bizigarritasun-zedula 2014ko abenduaren 31 baino lehen eskuratzen duten espedienteei, betiere kasuan kasuko diru-laguntza zedula ematen denetik gehienez ere 2 hileko epean eskatzen badute.

Bosgarren Xedapen Iragankorra. Zenbait neurrik indarra hartzea.

1. 2014ko urtarrilaren 1ean hartuko dute indarra foru dekretu honetan jasotako neurri hauek:

a) Higiezinen antzinatasunaren baldintza, hots, foru dekretu honen 46.1 artikuluan ezarritakoa, behin-behineko kalifikazioaren eskaera 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten duten jarduketa babesgarriei aplikatzen hasiko zaie. 2013an, edozein jarduketa babesgarriz baliatu nahi duten higiezinei eskatzen zaien antzinatasuna 20 urtetik gorakoa izanen da.

b) Foru dekretu honen II. eranskinean jasotako formulako kide bakarreko familietarako N koefizientea. Egun horretara bitarte igarotzen den denbora tartean, aplikatuko den koefiziente ponderatzailea 0,90 izanen da.

c) Foru dekretu honen 48.2 a) artikuluan ezarritako aurrekontu babesgarriaren gutxieneko muga. 2013an, gutxieneko muga izanen da urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuaren 78.6 artikuluan ezartzen zena.

2. 2013ko urriaren 15ean, foru dekretu honen 8.2 artikuluan aurreikusitako baldintzak indarra hartuko du, hots, etxebizitza babestuen errentamendu-kontratuak berritzeko eskatzen diren diru-laguntzetan galdatu beharreko pertsona fisikoen gaineko zergaren aitorpenari buruzkoa.

Seigarren Xedapen Iragankorra. Hutsik deklaratutako etxebizitza babestuak esleitzea.

1. Hutsik deklaratutako etxebizitza babestuak esleitzeko kontratuak 2014ko abenduaren 31 baino lehen aurkezten badira ikus-onespena jasotzeko, ez da beharrezkoa izanen esleipen-hartzaileak edo eskuratzaileak frogatzea Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17. eta 18. artikuluetan etxebizitza babestua eskuratzeko ezarritako baldintza orokorrak betetzen dituela; salbuespena izanen da etxebizitza babestua ohiko bizitoki iraunkorra izanen dela frogatzeari buruzkoa.

2. Etxebizitza babestua aurreko atalean ezarritakoarekin bat esleitzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

a) Babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, etxebizitzek behin betiko kalifikazioa eskuratu izana. Prezio tasatuko edo itunduko etxebizitzen kasuan, nahikoa izanen da behin-behineko kalifikazioa izatea.

b) Etxebizitza babestuaren esleipen-hartzaileek edo eskuratzaileek xedapen iragankor honetan ezarritakoaren babesean eskuratzen badute etxebizitza hori, ezin izanen dute etxebizitza babestua sustatzeko aurreikusitako laguntza ekonomiko orokorrik eskatu.

3. Xedapen iragankor honetan ezarritakoaren indarraldia etxebizitzaren arloan eskumena duen kontseilariaren foru aginduaren bidez aldatzen ahalko da.

Zazpigarren Xedapen Iragankorra. Etxebizitza Sozialaren Foru Funtsa Nota de Vigencia.

1. Etxebizitzaren arloan eskuduna den kontseilariaren foru agindu bidez Etxebizitza Sozialaren Foru Funtsa sortuko da; gizarte integrazioko etxebizitzak errentan emateari buruz foru dekretu honetan aurreikusitakoak arautuko du funts hori.

2. Foru agindu horretan honako alderdi hauek ezarriko dira gutxienez:

a) Etxebizitza Sozialen Foru Funtsa osatzen ahal duten etxebizitzak zehaztea.

b) Errentariak eskudirutan eman beharreko fidantzaz bestelako errentamendu baldintzak betetzen dituelako bermea, horretarako banku-abala aurkeztuta edo Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeak baimentzen duen moduan.

c) Onuradunak funtsari atxikitako etxebizitzen errentari izaten jarraitzeko araubidea.

d) Etxebizitzaren errentamenduagatik ordaindu beharreko errenta zehaztea..

3. Foru aginduaren proiektua Nafarroako Gobernuak sortutako Etxegabetzeen arloko Arreta Batzordeari igorriko zaio azter dezan.

Zortzigarren xedapen iragankorra.– Etxebizitza babestuaren behinbehineko kalifikazioa jaso duten espedienteetako lanak amaitzeko gehieneko epea Nota de Vigencia.

Etxebizitza babestuen kalifikazioari buruzko espedienteak, Eraikinen Ebaluazio Txostena arautzen duen foru dekretuak indarra hartzean behin betiko kalifikaziorik ez dutenak foru dekretu honen 24.1 artikuluan ezarritako epeekin tramitatzen ahalko dira, baldin eta lanak egiteko gehieneko epea ahitu gabe baldin badute. Epe horiek 24.1 artikuluan xedatutakoarekin bat kontatuko dira, eta ez betetzeak diru-laguntza ukatzea ekarriko du, kasua bada.

Bederatzigarren xedapen iragankorra.– Errentamenduagatiko dirulaguntza berritu edo luzatzeko gutxieneko dirusarrerak Nota de Vigencia.

Babes ofizialeko etxebizitzen eta alokairu-poltsari atxikitako etxebizitzen errentamendu-kontratuen berritze edo luzatzean ez da gutxieneko diru-sarrerarik eskatuko kasuko diru-laguntza eskuratu ahal izateko.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe gelditzen dira foru dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak. Zehazki, xedapen hauek indargabetzen dira:

a) 4/2006 Foru Dekretua, urtarrilaren 9koa, Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta etxebizitzetarako eraikinen sustapena arautzen dituena. Aurrekoa gorabehera, foru dekretu horrek indarrean jarraituko du martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren hirugarren xedapen iragankorrean ezarritakoaren ondorioetarako. Foru dekretu horren bidez, Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautu zen.

b) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren bigarren, zortzigarren eta bederatzigarren xedapen gehigarriak.

Azken Xedapenetan Lehena. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretua aldatzea.

Honela aldatuko da Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretua:

Bat. Idatz-zati berria gehitu zaio 9. artikuluari, eta honela idatzita agertuko da:

“4. Etxebizitza babestua eta diru-laguntza eskuratzeko baldintza hori betetzearen ondorioetarako, etxebizitza bat eskualdatzean sortutako diru-sarreratzat hartuko dira ezkontide baten zein bestearen alde sortzen diren kalte-ordainak, ezkontideak banantzearen edo dibortziatzearen ondorioz, edo bikote egonkorrek harremana haustearen ondorioz, ezkontideetako bati etxebizitza esleitzen zaionean.”

Bi. 10. artikuluko 2. idatz-zatiko c) azpiatala aldatu da, eta honela idatzita agertuko da:

“c) Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintza frogatzeko aurkeztu behar den pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean 5.000 euro baino gehiagoko diru sarrerak aitortu dituztenek aurrezkiaren atal berezian.”

Hiru. 12. artikuluko 1. idatz-zatia aldatu da, eta honela idatzita agertuko da:

“1. Prezio libreko etxebizitzaren azalera erabilgarria gutxieneko maila hauen berdina edo txikiagoa denean: 30 m² kide bateko edo biko familia unitatearentzat, 50 m² hiru pertsonarentzat, 65 m² laurentzat, 80 m² bost edo seirentzat; 90 m² zazpirentzat, eta 10 metro koadro gehiago 7tik gorako pertsona bakoitzeko; betiere, horiek beste etxebizitza egoki baten titular izan gabe.”

Lau. 14. artikuluko 1. idatz-zatiko b) azpiatala aldatu da, eta honela idatzita agertuko da:

“b) Etxebizitza babestuaren azalera erabilgarria gutxieneko maila hauen berdina edo txikiagoa denean: 30 m² kide bateko edo biko familia unitatearentzat, 50 m² hiru pertsonarentzat, 65 m² laurentzat, 80 m² bost edo seirentzat; 90 m² zazpirentzat, eta 10 metro koadro gehiago 7tik gorako pertsona bakoitzeko eta legez ezarritako gehieneko azalerara bitarte; betiere, horiek beste etxebizitza egoki baten titular izan gabe.”

Bost. 23. artikuluko 1. idatz-zatiko d), f) eta i) letrak aldatu dira, eta honela idatzita agertuko dira:

“d) Lortu nahi den etxebizitza eskuratzeko edo erabiltzeko araubidea, etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak ezartzen dituen aukera ezberdinekin bat.

f) Zenbat logelatako etxebizitza nahi den. Eskatzaileak aukera bakarra edo bi aukera jartzea hautatzen ahalko du, eta bi aukera jartzen baditu, lehentasuna ezarri beharko du.

i) Etxebizitza erabilia, bukatua edo berria nahi den. Horri dagokionez, jabetza araubideko etxebizitza erabilitzat joko da Nafarroako Gobernuak edo hark izendatutako sozietate instrumentalak Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17.5, 33., 50. eta 52. artikuluetan xedatutakoaren babesean eskuratu eta gero etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatutakoei esleitu dien etxebizitza babestua. Bestalde, alokairuko etxebizitza erabilia da alokairuen poltsari atxikita dagoena, eta mota bereko etxebizitzak izanen dira, halaber, sustatzaile publiko edo pribatuek kudeatutako etxebizitza babestuak, bigarren errentamendu kontratuaren edo hurrengo baten pean badaude eta errentamendu horiek hasieran itundutako errentamendu kontratuaren luzapen ez badira.

Sei. 33. artikuluko 4. idatz-zatia aldatu da, eta honela idatzita agertuko da:

“4. Bazterketa deklaratzen duen ebazpenak administrazio bidea amaitzen duenetik hasita kontatuko da zentsutik kanpo egin beharreko denbora. Aurrekoa gorabehera, norbait zentsutik baztertzeko prozedura hasten denean, zentsuan haren eskabidearen inskripzioa aldi baterako etetea erabakitzen ahalko da, hain zuzen ere prozeduraren hasieratik prozeduraren amaierako ebazpenera bitarteko aldirako. Kasu horretan, data batetik bestera iragandako epea zenbatuko da baztertuta egoteko epearen iraupen ondorioetarako, halakorik ezartzen bada.

Zazpi. 36. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da, eta honela idatzita agertuko da:

“2. Derrigorrezkoa izanen da esleipen prozeduran sartzea egun horietan jabetza araubidearen behin-behineko kalifikazioa jaso duten sustapenetako etxebizitza guztiak, bai eta errentamendu araubidearen behin betiko kalifikazioa (erosteko aukerarekin nahiz gabe) eskatua duten sustapenetako etxebizitzak ere, eta hori argitaratzea ahalbidetzen duen dokumentazio osoa, esleipen prozedura hasi aurreko hilabeteko 15. egunera bitarte.”

Azken Xedapenetan Bigarrena. Arauen garapena.

Etxebizitza arloko eskumena duen kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu honetan xedatutakoa garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Azken Xedapenetan Hirugarrena. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2013ko irailaren 18an.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Yolanda Barcina Angulo.-Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

1. ERANSKINA. ETXEBIZITZA BABESTUEN LEGEZKO ARAUBIDEAREN IRAUPENA

1. ERANSKINA

1. Jabetzako etxebizitzak.

a) Behin-behineko kalifikazioa 1969ko urtarrilaren 1a baino lehen eskatu zuten etxebizitzen kasuan, 20 urtez egonen dira babes ofizialeko araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eman zitzaienetik hasita.

b) Behin-behineko kalifikazioa 1969ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatu eta Babes Ofizialeko Etxebizitzen Politikari buruzko urriaren 31ko 31/1978 Errege Lege-Dekretuari heldu ez zioten babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, 50 urtez egonen dira babes ofizialeko araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eman zenetik hasita; dena den, 20 urte igarota, salneurriaren eta errentaren prezio mugatutik aske geratuko dira, edozeini bere ohiko bizileku iraunkorra izan dadin eskualdatzeko aukerarekin.

c) Babes Ofizialeko Etxebizitzen Politikari buruzko urriaren 31ko 31/1978 Errege Lege-Dekretuaren babespean dauden babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3koa baino lehenagokoa badute, 30 urtez egonen dira babes ofizialeko araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu zutenetik; dena den, 20 urte igarota, salneurriaren eta errentaren prezio mugatutik aske geratuko dira, edozeini bere ohiko bizileku iraunkorra izan dadin eskualdatzeko aukerarekin.

d) Behin-behineko kalifikazioa 2003ko maiatzaren 15etik aurrera eskatu zuten eta behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3a baino lehen eskuratu zuten babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, 20 urtez egonen dira babes ofizialeko araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu zenetik hasita.

e) Jabetzako babes ofizialeko etxebizitzak, behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3tik aurrera lortu badute, 30 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eskuratu dutenetik hasita.

f) Prezio tasatuko eta itundutako prezioko etxebizitzen kasuan, behin-behineko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3tik aurrera eskatu badute, 30 urtez egonen dira prezio tasatuko eta itundutako prezioko etxebizitza babestuen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu dutenetik hasita.

g) Lurzoru publikoan eraikitako prezio tasatuko etxebizitzen kasuan, 2004ko uztailaren 3tik aurrera behin betiko kalifikatu badira, 30 urtez egonen dira prezio tasatuko etxebizitza babestuen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa ematen zaienetik hasita.

h) Lurzoru publikoan eraikitako prezio tasatuko etxebizitzen kasuan, behin behineko kalifikazioaren eskaera 2003ko maiatzaren 15a baino lehen egin bazuten eta behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3a baino lehen eskuratu badute, 12 urtez egonen dira prezio tasatuko etxebizitza babestuen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu zutenetik.

i) Lurzoru publikoan eraikitako prezio tasatuko etxebizitzen kasuan, behin behineko kalifikazioaren eskaera 2003ko maiatzaren 15etik aurrera egin bazuten eta behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3a baino lehen eskuratu badute, 20 urtez egonen dira prezio tasatuko etxebizitza babestuen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu zutenetik.

j) Lurzoru publikoan eraikitako prezio tasatuko etxebizitzen kasuan, behin betiko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3a baino lehen lortu badute, 12 urtez egonen dira prezio tasatuko etxebizitzen prezioaren mugaren mende, behin betiko kalifikazioa lortu dutenetik. Lurzoru pribatuan eraikitako prezio tasatutako etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa 2004ko uztailaren 3a baino lehen eman bada, ez dira salneurri eta errenta mugen mende egonen bigarren eskualdaketetan eta ondorengoetan.

2. Alokairuko etxebizitzak.

a) 1994ko abenduaren 31ra bitarte behin-behinekoz alokairuan kalifikatutako babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, 30 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eman zaienetik.

b) Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, 1995eko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behinekoz alokairuan kalifikatu baziren, 15 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eman zitzaienetik.

c) Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, 1995eko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behinekoz alokairuan kalifikatu baziren, 20 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortu zutenetik.

d) Alokairu-araubidean kalifikatutako prezio tasatuko etxebizitzak 15 urtez egonen dira babes araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortzen dutenetik. Alokairu-araubidean kalifikatuak diren prezio itunduko etxebizitzak beren behin betiko kalifikaziotik 10 urte igaro bitartean daude babes-araubidearen mende, eta 8 urte igaro bitartean, erosteko aukera duten prezio itunduko alokairu-etxebizitzak baldin badira Nota de Vigencia.

e) Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, behin-behineko kalifikazioa 2010eko uztailaren 17tik aurrera eskatu bazen, 15 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa lortzen dutenetik.

e) Erosteko aukera duten alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, behin-behineko kalifikazioa 2010eko uztailaren 17tik aurrera eskatu bazen, 30 urtez egonen dira babes ofizialeko etxebizitzen araubidearen mende, behin betiko kalifikazioa eskuratzen dutenetik.

3. Erabilera-lagapeneko araubideko etxebizitzak.

Erabilera-lagapeneko araubidedun kalifikaturiko babes ofizialeko etxebizitzen babes-araubidearen iraupena mugagabea izanen da, edo, kasua bada, azalera-eskubidearen iraupena amaitu bitartekoa, baldin eta azalera-eskubide hori gutxienez ere 50 urterako eratua bada Nota de Vigencia

2. ERANSKINA. FAMILIAREN DIRU-SARRERA PONDERATUAK

2. ERANSKINA

1. Eskatzaileen eta haien ezkontideen edo bikotekide egonkorren diru-sarrerak ponderatzeko honako formula erabiliko da:

DSP = ZO x N x T

Azalpena:

DSP: diru-sarrera ponderatuak.

ZO: eskatzaileen edo haien ezkontide nahiz bikotekide egonkorren zerga-oinarri egiaztatuaren edo egiaztatuen zati orokorra.

Zerga-oinarriaren zati orokorrari, ondorio hauetarako, benetan hartu diren baina pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko legerian xedatutakoaren arabera zerga ordaindu beharretik salbuetsita dauden errenten zenbatekoa batuko zaio. Zerga-oinarriaren zati orokorra negatiboa bada, zero jarriko da. Errenta aitorpena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez den beste administrazio batean aurkeztu bada, zerga-oinarriaren zati orokorra kalkulatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan aitorpena aurkezten duten pertsonei aplikatu beharreko irizpide berak erabiliko dira, foru dekretu honetan ezarritakoaren ondorioetarako.

Foru dekretu honetan xedatuaren ondorioetarako, ez dira ezein kasutan aintzat hartuko epailearen erabakiaren ondorioz gurasoek jasotako mantenuagatiko urteko kopuruak, ezta gizarte-larrialdietako laguntzak edo ohiz kanpokoak, ez-aldirokoak, edozein administrazio publikok emandakoak Nota de Vigencia.

Alargunen, epai bidez bananduen, dibortziatuen edo bikote egonkorra desegin duten pertsonen kasuan, PFEZrako aurkeztu duten azken aitorpena ezkontza edo harreman afektiboa hautsi baino lehenagoko zergaldi batekoa izanez gero, honela kalkulatuko dira diru-sarrera ponderatu konputagarriak:

a) Ondasun banantzearen araubidea badute, eskatzailearen diru sarrerak baizik ez dira kontuan hartuko.

b) Gainerako kasuetan, kopuru hauetatik handiena hartuko da diru sarreratzat:

b.1) Eskatzailearen banakako diru sarrerak.

b.2) Senar-emazte edo bikotekideen baterako diru sarreren %50.

Foru dekretu honen 28. artikuluan diru-laguntzak aurreikusten dira babes ofizialeko etxebizitzen errentarientzat. Diru-laguntza horiei dagokienez soilik, kontuan hartuko dira alokatutako etxebizitzan errentariarekin bizi diren pertsonen diru-sarrerak ere. Bizikide izaera duten adin nagusiko seme-alabak badaude eta beren gurasoen errenta aitorpenean ageri badira, nahikoa izanen da izandako diru-sarreren erantzukizuneko aitorpena.

N: ponderazio koefizientea, familia unitateko kideen kopuruaren araberakoa eta, hala tokatzen denean, foru dekretu honen 6. artikuluan aipatzen diren egunetan duten adinaren araberakoa.

Kide bakarreko familia: 1.

2 kideko familia: 0,75.

3 kideko familia: 0,70.

4 kideko familia: 0,66.

Hortik gorako kide bakoitzeko, ponderazio koefizienteari 0,04 kenduko zaio.

Familia unitateko kideren batek gutxienez %33ko desgaitasuna izanez gero, familia unitate horri berez tokatzen zaionaren hurrengo tarteko N ponderazio koefizientea aplikatuko da. Familia unitateko kideren batek gutxienez 65 urte baditu, orduan ere familia unitateari berez tokatzen zaionaren hurrengo tarteko N koefizientea aplikatuko da. Eskabide batean bi inguruabar horiek biltzen badira, aplikatu beharreko N ponderazio koefizientea familiari osaeragatik zegokionaren hurrengoaren hurrengoa izanen da.

T: ponderazio koefizientea, etxebizitza dagoen herriak bere eremu geografiko homogeneoan duen kokalekuaren araberakoa.

Eremu geografiko bakarra: 0,94.

2. Aurreko 1. idatz-zatiko arauak erabiliz ponderatutako diru sarrerak IPREM adierazlearen balioaz zatituko dira, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean eta foru dekretu honetan aurreikusitako errenta-tarteetan sailkatzeko.

3. Eranskin honetan xedatutakoa Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuan aurreikusitako ondorio guztietarako aplikatuko da.

Iragarkiaren kodea: F1313004

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web