(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

68/2009 FORU DEKRETUA, IRAILAREN 28KOA, NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN LANGILEAK ADMINISTRAZIO ARAUBIDEAN KONTRATATZEKO ARAUAK EZARTZEN DITUENA Nota de Vigencia

BON N.º 127 - 14/10/2009Atariko

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginak, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsiak, I. kapituluko IV. tituluan, administrazio araubidean kontratatzen diren langileen oinarrizko alderdiak arautzen ditu. 93. artikuluan zehazten du administrazio araubidean kontratatzen diren langileen jarduna erregelamenduz onesten diren xedapenek eta kasuan kasuko kontratuak aginduko dutela.

Langileen estatutu horretan ezarritakoa garatzeko asmoz, Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduan (ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsia) eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Ordainsariei buruzko behin-behineko Erregelamenduan (uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsia), zenbait xedapen jaso dira administrazio araubidean kontratatutako langileei buruz, xedapen horietan arautzen diren berariazko arloei dagozkienak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari dagokionez, arlo horren gaineko araudia, batetik, Oasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimenari buruzko urriaren 20ko 11/1992 Foru Legean dago jasota, eta bestetik, erakunde autonomo horretan sartu eta bertako lanpostuak betetzeari buruzko azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuan.

Urtarrilaren 7ko 1/2002 Foru Dekretuaren bidez, arauak eman ziren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan langileak administrazio araubidean kontratatzeko. Bertan, kontratazio kasuak eta langile horiei aplikatu beharreko araubide juridikoa finkatu ziren.

Erregelamenduzko araudi hori Nafarroako toki entitateetan ere aplikatu nahi denez eta, besteak beste, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak onetsitako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan bildutako aurreikuspenen ondorioz, araudi hartan zenbait aldaketa egin beharra dagoenez, bidezkoa da langileak administrazio araubidean kontratatzeko erregelamenduzko beste araudi bat onestea.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuen XI. kapituluan xedatutakoarekin bat, proiektuaren negoziazio kolektiboa egin da sindikatuen ordezkariekin Negoziazio Mahai Orokorrean.

Kontuan hartuz erregelamendu berriak Nafarroako administrazio publiko guztiak ukitzen dituela eta, beraz, baita toki entitateak ere, proiektua Toki Araubideko Foru Batzordean tramitatu da eta horrek aldeko txostena eman dio.

Horiek horrela, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluarekin ados egonda, eta Nafarroako Gobernuak 2009ko irailaren 28an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua . Xedea eta aplikazio eremua.

Foru dekretu honen xedea da Nafarroako administrazio publikoetan langileak administrazio araubidean kontratatzeko arauak ematea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina (abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia) eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubideari buruzko urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea garatzeko asmoz.

2. artikulua . Kontratazio kasuak.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 88. artikuluan eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubideari buruzko urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 29. artikuluan ezarritakoarekin bat, Nafarroako administrazio publikoek kasu hauetan baizik ez dute erabiliko administrazio araubidea langileak kontratatzeko:

1. Nafarroako administrazio publiko guztientzako kasuak:

a) Azterlan edo proiektu zehatzak edo ohikoak ez diren lan bereziak egiteko.

b) Administrazioen zerbitzuko langileak ordezkatzeko.

c) Plantilla organikoetan dauden lanpostu hutsak aldi baterako betetzeko.

2. Hezkuntza Departamentuarentzako kasu bereziak:

Behar bezala justifikatutako irakasle behar berriei erantzuteko, betiere behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela frogatzen bada.

3. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarentzako kasu bereziak:

Behar bezala justifikatutako langile beharrei erantzuteko, lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako, betiere behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela frogatzen bada.

3. artikulua . Azterlan edo proiektu zehatzak edo ohikoak ez diren lan bereziak egiteko kontratua.

1. Kontratu honen helburua Nafarroako administrazio publikoetan azterlan edo proiektu zehatzak edo ohikoak ez diren lan bereziak egitea da, bakar-bakarrik.

2. Kontratuan argi eta garbi zehaztu beharko da kontratazioaren izaera, eta behar bezala azaldu beharko da zein den kontratuaren xedeko ohiz kanpoko azterlan, proiektu edo lan berezia.

3. Kontratuaren iraupena ohiz kanpoko azterlan, proiektua edo lan berezia egiteko behar dena izanen da.

4. artikulua . Ordezkapen kontratua.

1. Ordezkapen kontratua izanen da lanpostua erreserbatzeko eskubidea duen beste enplegatu bat ordezkatzeko sinatzen dena.

2. Hauxe da kontratu mota honen araubide juridikoa:

a) Kontratuan ordezkatzen den langilea edo langileak identifikatu eta ordezkapenaren arrazoiak azaldu beharko dira.

b) Kontratuaren iraupena foru dekretu honetan horrelako kontratuak bukatzeko ezarritako kausaren bat gertatu arte izanen da. Nolanahi ere, gehieneko iraupena ordezkatutako langileak lanpostua erreserbatzeko eskubidea galdu arte izanen da.

Hezkuntza Departamentuko irakasleak ordezteko egiten diren kontratuei dagokienez, iraupena kontratuan berean adieraziko da, baina ezin izanen da, inola ere, hurrengo ikasturtearen hasieratik haratago eraman.

c) Kontratua bukatuko da itundutako epea bukatzen denean edo eteteko arrazoiren bat gertatzen denean, hots: ordezkatutako langilea lanean berriz hastea, langilea berriz lanean hasteko legez edo erregelamenduz ezarritako epea bukatzea edo lanpostua erreserbatzeko kausa iraungitzea.

Gainera, kontratua bukatuko da, besterik gabe, ordezkatuaren eta administrazioaren arteko zerbitzu harremana bukatzen den une berean.

5. artikulua . Lanpostu hutsak aldi baterako betetzeko kontratua.

1. Lanpostu hutsak aldi baterako betetzeko kontratua da lanpostu huts bat aldi baterako betetzeko sinatzen dena, behin betiko bete arte.

Ondorio horietarako, lanpostu hutsa da, aurrekontuetan behar den zuzkidura izanik, Nafarroako administrazio publiko baten plantilla organikoan halakotzat jotzen dena.

2. Hauxe da kontratu mota honen araubide juridikoa:

a) Kontratuan aldi baterako bete nahi den lanpostuaren zenbakia azaldu beharko da.

b) Kontratuaren iraupena foru dekretu honetan horrelako kontratuak bukatzeko ezarritako kausaren bat gertatu arte izanen da.

c) Kontratua bukatuko da lanpostua erregelamenduz ezarrita dagoen prozeduraren baten bidez betetzen denean edo lanpostua amortizatzen denean.

6. artikulua . Hezkuntza Departamentuarentzako irakasleen behar berriei erantzuteko kontratua.

1. Hezkuntza Departamentuarentzako irakasleen behar berriei erantzuteko kontratutzat hartzen da, ikastetxe edo hezkuntza programa bakoitzean behar bezala justifikatutako irakasle behar berriei egoki erantzuteko asmoz, Hezkuntza Departamentuak eta kontratatuak sinatzen dutena, betiere behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela frogatzen bada, hezkuntza plangintzaren arabera ikasturte bakoitzerako zehazten denari jarraikiz.

2. Kontratazio espedientean frogatu beharko da legez ezarritako ezinbesteko egoerak gertatu direla, hots, behar berriak daudela eta behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela.

3. Hauxe da kontratu mota honen araubide juridikoa:

a) Iraupena kontratuan bertan ezarriko da, baina ezin da urtebetetik gorakoa izan, eta ez du inola ere gaindituko hurrengo ikasturtearen hasiera eguna.

b) Kontratua itundutako epea betetakoan bukatuko da.

7. artikulua . OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan langileria arloko beste behar batzuei erantzuteko kontratua

1. Langileria arloko beste behar batzuei erantzuteko kontratutzat hartzen da, aurreko puntuetan jasota ez dauden langileria arloko beste behar batzuei erantzuteko asmoz, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eta kontratatuak sinatzen dutena, behar horiek behar bezala justifikatzen badira eta, betiere, behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela frogatzen bada.

2. Kontratazio espedientean frogatu beharko da legez ezarritako ezinbesteko egoerak gertatu direla, hots, bestelako beharrak daudela eta behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela.

3. Hauxe da kontratu mota honen araubide juridikoa:

a) Hasierako iraupena kontratuan bertan ezarriko da, baina ez da urtebetetik gorakoa izanen; mugaeguna baino lehen luzatzen ahalko da, bi alderdiak ados egonda, gehienez ere urtebeteko aldietarako.

b) Kontratua bukatuko da itundutako epea edo luzapenak bukatzen direnean.

Kontratua bukatu eta hurrengo sei hilabeteko epean, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak langileak administrazio araubidean kontratatzeko modalitate hau erabili nahi badu behar berberak betetzeko, aurreko kontratua bukatu zenean kontratatua zegoen pertsonari eskaini beharko dio kontratu berria.

c) Nolanahi ere, kontratuaren eta luzapenen iraupena, guztira, ezin da bost urtetik gorakoa izan.

Epe hori bukatutakoan, ezin izanen da kontratua luzatu behar berberei erantzuteko. Langileen behar berberek irauten badute, behar den lanpostu hutsa sortuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren plantilla organikoan eta erakunde autonomo horrentzat onesten den enplegu publikoaren hurrengo eskaintzan sartuko da.

d) Aurreko letran jasotako aurreikuspenetatik kanpo gelditzen dira, berariaz, etengabeko arreta emateko sinatzen diren kontratuak eta, orobat, plantilla organikoan finko bihurtu ezin diren lanpostuak edo eginkizunak betetzeko sinatzen direnak.

8. artikulua . Administrazio araubideko langileen kontratuak bukatzeko beste arrazoi batzuk.

1. Administrazio araubideko langileen kontratuak, gainera, honako arrazoi hauengatik bukatuko dira:

a) Bi alderdiek adosturik.

b) Kontratatzen den langileak erabakita, Administrazioari hamabost egun lehenagotik idatziz jakinaraziz gero.

c) Kasuan kasuko administrazio publikoko organo eskudunak erabakita, kontratazioa egitea ekarri zuten beharrak desagertu direla edo kontratua bukatzeko zerbitzu edo antolaketa arrazoiak daudela justifikatuz gero.

Arrazoi hori dela kausa kontratua bukatu eta hurrengo sei hilabeteko epean, kasuko administrazio publikoak langileak administrazio araubidean kontratatzeko modalitate hau erabili nahi badu lanpostu edo behar berberak betetzeko, aurreko kontratua bukatu zenean kontratatua zegoen pertsona berari eskaini beharko dio kontratu berria.

d) Gerora sortutako arrazoiengatik, dela kontratatzen den langilea lanpostuan aritzeko gaitasun edo egokitzapen faltagatik, eta horrek lanpostuak dituen eginkizunak eraginkortasunez egitea galarazten duen errendimendu eskasa badakar, dela lanpostuaren eginkizunak aldatzeagatik, betiere interesdunari entzun eta Langileria Batzordeak edo langileen delegatuek txostena eman ondoren.

e) Bere lanpostuan aritzeko ezintasunen bat duen edo egokitu gabe dagoen langileren bat birkokatzearen ondorioz, lanpostua behin-behinekoz, aldi baterako edo behin betiko betetzen bada.

Arrazoi hori dela kausa kontratua bukatu eta hurrengo sei hilabeteko epean, birkokatzea bukatzen bada eta kasuko administrazio publikoak langileak administrazio araubidean kontratatzeko modalitate hau erabili nahi badu lanpostu edo behar berberak betetzeko, aurreko kontratua bukatu zenean kontratatua zegoen pertsona berari eskaini beharko dio kontratu berria.

2. Aurreko c), d) eta e) ataletan aipatutako kasuen ondoriozko bukaera idatziz eginen da, behar bezala arrazoiturik, eta interesdunari hamabost egun lehenagotik jakinaraziko zaio.

9. artikulua . Probaldia.

1. Bi hilabeteko probaldia ezartzen da. Epe horren barrenean, edozein alderdik desegin dezake kontratua, alde bakarreko erabakia hartuta.

2. Kontratu bat bukatu eta urtebete igaro baino lehen, administrazio publiko batek aurreko titular bera lanpostu berean aritzeko berriz kontratatzen badu, ez da probaldirik izanen.

3. Kasuan kasuko administrazio publikoko organo eskudunaren iritziz, kontrataturiko langileak ez badu probaldia gainditzen, erabaki horren berri eman beharko dio Langile Batzordeari edo langileen delegatuei.

10. artikulua . Lanaldi partzialeko administrazio kontratazioa Nota de Vigencia.

1. Langileak lanaldi partzialean aritzeko administrazio kontratazioak onartuko dira, baldin eta ordezkatzen den pertsonak lanaldi murriztua badu edo lanaldi partzialeko lanpostu huts bat aldi baterako betetzeko bada. Horrez gain, lanaldi partzialeko langileak kontratatzen ahalko dira baldin eta ulertzen bada dedikazio araubide hori egokiena dela zerbitzuaren edo antolaketaren arrazoiengatik, edo enplegua banatzeko neurri gisa.

Kasu horietan izan ezik, administrazio araubidean kontratatzen diren langileek, oro har, lanaldi osoko dedikazioa izanen dute.

2. Aurreko idatz-zatian adierazitakoaz salbuetsita daude Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileak, horiek lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako, edo etengabeko arretarako kontratatzen ahalko baitira.

3. Hezkuntza Departamentuak lanaldi partzialeko langileak kontratatzen ahalko ditu, baldin eta, ikastetxeen antolamendua dela eta, langile finkoek erantzun ezin dituzten beharrak bete gabe gelditzen badira ordu batzuetan eta hori konpontzeko aski baldin bada lanaldi partzialeko langileak kontratatzea.

11. artikulua . Ordainsariak.

1. Administrazio araubidean kontratatzen diren langileek betetzen duten lanpostuari edo egiten dituzten eginkizunei dagozkien ordainsariak, antzinatasun saria, graduari dagokion ordainsaria eta familia-laguntza jasoko dituzte Nota de Vigencia.

2. Lanaldi partzialean kontratatzen diren irakasleen ordainsariak kontratuan jasotzen den irakastordu kopuruaren araberakoak izanen dira, kasuan kasuko kidegoaren ohiko lanaldi osoak duen irakastordu kopuruarekin alderatuta.

3. Oro har ezarrita dagoen lanalditik beherako lanaldia betetzeko kontratatzen diren langileen ordainsariak murriztuko dira, oro har ezarrita dagoen lanaldi osoarekin alderatuta langileari egin zaion lanaldi murriztapena zenbatekoa den (ehunekotan), horrenbeste, salbu, behar denean, familia-laguntzaren kasuan Nota de Vigencia.

4. Administrazio araubidean kontratatzen diren langileen ordainsariak urtero eguneratuko dira, funtzionarioentzat ezartzen den ehuneko bera aplikatuz.

12. artikulua . Lan baldintzak.

1. Administrazio araubidean kontratatzen diren langileei Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioentzat ezarritako araudi berbera aplikatuko zaie oporrei, lizentzia eta baimen ordainduei eta eszedentzia bereziari dagokienez. Halaber, ordaindu gabeko baimena emanen zaio kargu publiko bat betetzeko aukeratzen edo izendatzen duten langileari, kargu hori betetzeak ezinezkoa egiten duenean lanera joatea. Aipatu baimen, lizentzia edo eszedentzia emateak ez ditu inola ere kontratuaren iraupena edo kontratua amaitzeko arrazoiak aldatuko Nota de Vigencia.

2. Hasiera bateko aurreikuspenen arabera gutxienez sei hilabeteko iraupena duten kontratuetan, administrazio araubidean kontratatzen diren langileek norberaren aferetarako lizentzia ez-ordainduak eskatzen ahalko dituzte, funtzionarioek horrelakoak eskatzeko duten araudian adierazitakoari jarraikiz, eta horrelakoak hartzeagatik ez da inola ere aldatuko kontratuaren iraupena edo kontratua bukatzeko kausak.

3. Gutxienez hiru hilabeteko epea duten kontratuetan, administrazio araubidean kontratatutako langileek aukera izanen dute lanaldi murriztua lanaldi osotan pilatzeko apirilaren 4ko 27/2011 Foru Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat. Ez bada hala, pilaketa hilabeteko kontaketarekin egin ahal izanen da gehienez ere.

Administrazio araubidean kontratatutako langileei aurreko idatz-zatiko pilaketa onartzeak ez die inola ere eraginen ez kontratuaren iraupenari ez hura iraungitzeko arrazoiei eta, hala balegokio, nominan dagokion erregularizazioa eginen da, lanaldi murriztua zer alditan pilatu den, aldi horretan benetan egindako ordu kopuruaren arabera Nota de Vigencia.

13. artikulua . Formazko betebeharrak.

1. Administrazio araubidean kontratatzen diren langileen kontratuak idatziz eginen dira beti. Gutxienez datu hauek jasoko dira:

a) Alderdi kontratugileen identifikazio datuak. Administrazioaren kasuan, identifikazio fiskaleko zenbakia eta Gizarte Segurantzako kotizazio kontuaren kodea agertuko dira.

b) Kontratua egiteko kausa, hura justifikatzen duen arrazoia zein den berariaz aipatuz.

c) Eman beharreko zerbitzuen edukia eta behar den kualifikazioa.

d) Kontratuaren iraupena.

e) Lantokia eta lan ordutegia, ahal bezain zorrotz adierazita, kontuan hartuta nolako kontratua den eta destinoko lantokian dagoen lan antolamendua.

f) Kontratatuak jasoko dituen ordainsariak, kontratu motaren arabera aplikatuko den ordainketa unitatea adieraziz, gutxienez.

2. Oro har, kontratua lanean hasi aurretik formalizatuko da. Kontratua hasteko berehalako premia egoteagatik edo une horretan kontratu asko egin behar izateagatik hori ezinezkoa bada, lanean hasi ondoko hamar eguneko epean formalizatuko da edo, Hezkuntza Departamentuan ikasturtearen hasieran egiten diren kontratazioetarako, lanean hasi ondoko hilabetean.

3. Formalizatzen den administrazio araubideko kontratuaren kopia bat interesdunari emanen zaio.

Lehenengo Xedapen Gehigarria. Administrazio araubideko langileen kontratuen eredu ofizialak.

1. Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak, foru agindu baten bidez, administrazio araubideko langileen kontratuen eredu ofizialak onetsiko ditu, Nafarroako administrazio publikoetan erabiltzeko.

2. Eredu ofizial horiek onetsi aurretik, sindikatuekin negoziatuko dira.

Bigarren Xedapen Gehigarria. Administrazio araubidean egiten diren kontratazioen berri ematea kasuko ordezkaritza organoei.

1. Nafarroako administrazio publikoek kasuan kasuko langile batzordeari edo langileen delegatuei, hiru hilabetean behin, administrazio araubideko langileen kontratazioen berri emanen diete.

2. Berri-emate horretan, gutxienez, datu hauek jakinaraziko dira: kontratatutako pertsonaren identifikazio datuak, kontratazioaren kausa eta, hala badagokio, ordezkatutako langilea edo esleitutako lanpostuaren zenbakia, kontratuaren xedeko lanpostua edo eginkizunak, eta kontratuaren iraupena.

Hirugarren Xedapen Gehigarria. Antzinatasun saria administrazio araubideko langileei ordaintzea.

1. Nafarroako administrazio publikoek ofizioz ordainduko diete administrazio araubidean kontratatzen diren langileei administrazio publiko horrexetan egindako zerbitzuei dagokien antzinatasun saria, foru dekretu honek indarra hartzen duen egunetik aurrerako ondorioekin.

2. Administrazio araubidean kontratatzen diren langileak funtzionario bihurtzen badira, Nafarroako administrazio publiko bakoitzak aintzat hartuko ditu, ofizioz, administrazio publiko horrexetan aldi baterako kontratatu gisa emandako zerbitzuak, antzinatasuna aitortzeko ondorioetarako.

3. Beste administrazio publiko batean egindako zerbitzuak badira, langilea kontratatua dagoen administrazioak aitortu beharko ditu, funtzionarioentzat ezarritako araudiari jarraikiz, eta zerbitzuen aitorpena eskatu eta hurrengo hilabetean jasoko dira ondorio ekonomiko horiek antzinatasun sarian. Zerbitzuak aitortu ondoren, kasuko administrazio publikoak ofizioz hartuko ditu aintzat, bai interesdunarekin sinatzen dituen hurrengo kontratuetan, baita langilea administrazio publiko horretako funtzionario bihurtzen den kasuetan ere.

Laugarren Xedapen Gehigarria. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako enplegua sendotzea.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoetan hutsik dauden lanpostuak, gutxienez hiru urtez bete baldin badira aldi baterako kontratuekin, epe hori bete ondoren onesten den hurrengo lan publikoaren eskaintzan sartuko dira.

Xedapen Iragankor Bakarra. Foru dekretu honek indarra hartzean indarra duten kontratuen araubide iragankorra.

Foru dekretu honek indarra hartu aurretik sinatu ziren administrazio araubideko langileen kontratuak, indarrik baldin badute, foru dekretu honen aurreikuspenetarako egokituko dira, indarra hartzen duenetik aurrerako ondorioekin.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Indargabetutako arauak.

Indarrik gabe utzi dira foru dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak eta, zehazki, urtarrilaren 7ko 1/2002 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan langileak administrazio araubidean kontratatzeko arauak ematen dituena.

Lehenengo Azken Xedapena. Zuzenbide osagarria.

Foru dekretu honetan edo dagokion kontratuan ezartzen ez den orotan, administrazio araubidean kontratatzen diren langileei Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioei aplikatzen zaien araubide orokorra aplikatuko zaie, horrelako langile izaerarentzat egokia baldin bada; funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duten legezko eta erregelamenduzko xedapenak ere aplikatuko zaizkie, funtzionario izaerari berez dagozkionak izan ezik.

Bigarren Azken Xedapena. Hezkuntza Departamentuak kontratatutako profesional espezialistak.

Foru dekretu hau Hezkuntza Departamentuaren profesional espezialisten kontratazioetan aplikatuko da, kontratazio horien araubidea ezartzen duen berariazko araudiaren aurka egiten ez badu, betiere.

Hirugarren Azken Xedapena. Foru dekretu hau garatu eta aplikatzeko ahalmena.

Ahalmena ematen zaio Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariari foru dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Laugarren Azken Xedapena. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web