(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA

Versión en castellano

33/2023 FORU DEKRETUA, MARTXOAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ PRESTAZIO ORTOPROTESIKOA (KANPOKO ORTOPROTESIEN MODALITATEA) ARAUTZEN BAITA, ETA SORTZEN BAITA NAFARROAN PRESTAZIO ORTOPROTESIKOA KUDEATZEN LAGUNTZEN DUTEN ESTABLEZIMENDUEN ERREGISTROA

BON 20/04/2023  I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak


  II. KAPITULUA. Prestazio ortoprotesikoa jasotzea

  1. ATALA. Preskripzioa eta ematea

  2. ATALA. Prestazio ortoprotesikoa ordaintzea

  3. ATALA. Produktu ortoprotesikoak berritzea, konpontzea eta berrerabiltzea


  III. KAPITULUA. Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa


  ERANSKINA. Modu anbulatorioan ematen diren kanpoko ortoprotesien katalogoa


ZIOEN AZALPENA

Espainiako Konstituzioak osasuna babesteko eskubidea aitortzen du 43. artikuluaren 1. apartatuan, eta artikulu beraren 2. apartatuan ezartzen du ezen botere publikoei dagokiela osasun publikoa antolatzea eta babestea, prebentzio neurriez eta beharrezkoak diren zerbitzuez eta prestazioez baliatuta.

Beste alde batetik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 53.1 artikuluak ezartzen du, barne osasun eta higiene alorretan, Nafarroari dagozkiola gaur egun dituen ahalmenak eta eskumenak eta, gainera, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatzea eta betearaztea. 53. artikulu horren 2. apartatuan xedatzen denaren arabera, bere lurraldearen barnean, Nafarroak aurreko apartatuak aipatzen duen gaiari dagozkion zerbitzu guztiak antolatu eta administratu ahal ditu, eta haiekin zerikusia duten erakunde, entitate eta fundazio guztien tutoretza eginen du.

Alde horretatik, Osasun Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legeak 7. artikuluan ezartzen duenaren arabera, Osasun Sistema Nazionaleko prestazioen katalogoaren xedea da bermatzea herritar guztiei arreta integrala, iraunkorra eta egokia jasotzeko oinarrizko baldintza orokor berak aplikatzen zaizkiela. Gainera, artikulu horretan xedatzen da katalogoko prestazioetako bat prestazio ortoprotesikoa dela.

Horrez gainera, aipatutako 16/2003 Legearen 8. artikuluan honako bereizketa hau ezartzen da Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Oinarrizko Zorroaren barruan: batetik, zorro erkide eta osagarria (horren barruan prestazio ortoprotesiko anbulatorioa dago; kanpoko ortoprotesiak), eta, bestetik, oinarrizko laguntza-zerbitzuen zorro erkidea (horren barruan ebakuntza bidezko inplanteak daude).

Lege berak 17. artikuluan ezartzen duenez, prestazio ortoprotesikoa da osasun-produktuak, inplantatzekoak zein bestelakoak, erabiltzea gorputzeko egitura bat, osorik edo zati bat, ordezteko edo haren funtzioa aldatzeko, zuzentzeko edo errazteko. Gainera, prestazio hori "osasun-zerbitzuek eskainiko dute edo, bestela, dirulaguntza bidez emanen da, osasunaren arloko administrazio eskudunek erregelamenduz ezartzen dituzten kasuetan eta ezartzen dituzten arauekin bat etorrita".

Halaber, lege horren 8 quinquies artikuluan zerbitzuen zorro osagarria zer den azaltzen da: autonomia-erkidegoek, beren eskumenen esparruan, onets dezaketen zerbitzu-zorroa, gutxienez ere Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroa barnean izan behar duena (bai oinarrizko laguntza-zerbitzuak, bai zerbitzu osagarriak, bai zerbitzu gehigarriak), eta haren erabiltzaile guztiei bermatuta, gainera.

Beste alde batetik, prestazio ortoprotesikoa zer den ezartzen da 1030/2006 Errege Dekretuaren VI. eranskinean (1030/2006 Errege Dekretua, irailaren 15ekoa, Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroa eta hura gaurkotzeko prozedura ezartzen dituena).

Gainera, azaroaren 2ko 1506/2012 Errege Dekretuak Osasun Sistema Nazionalaren prestazio ortoprotesikoaren zorro erkide eta osagarria arautzen du, eta ezartzen ditu prestazio ortoprotesikoa finantzatzeko gehieneko zenbatekoak ezartzeko oinarriak.

Horri gehitu behar zaio gai horri honako xedapen hauek eragin diotela, bereziki:

-SCB/45/2019 Agindua, urtarrilaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren VI. eranskina (errege dekretu horrek ezartzen ditu Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroa eta hura eguneratzeko prozedura);

-SCB/480/2019 Agindua, apirilaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baitira irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren I., III. eta VI. eranskinak (errege dekretu horrek ezartzen ditu Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroa eta hura eguneratzeko prozedura), eta

-SND/44/2022 Agindua, urtarrilaren 27koa, zeinaren bidez eguneratzen baita, irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren VI. eranskina (errege dekretu horrek ezartzen ditu Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroa eta hura eguneratzeko prozedura) honako hauei dagokienez: goiko eta beheko gorputz-adarretako kanpoko protesien katalogo erkidea, agenesietarako ortoprotesiena, gurpil-aulkiena, ortesiena eta linfedemaren terapiarako produktuena.

Xedapen horiek eguneratu egiten dute prestazio ortoprotesiko osagarriaren katalogo erkidea, ezartzen dute zer produktu-mota sartzen den arautzen duten apartatuetako bakoitzean eta zehazten dute zein den produktu mota bakoitzaren elaborazio-konplexutasuna, batez besteko iraunaldia eta finantzaketaren gehieneko zenbatekoa (FGZ).

Halaber, bete dadin Osasun eta Farmazia Sistema Nazionalaren Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko maiatzaren 21eko Ebazpenean ezarritakoa, eguneratuko dira gorputz-adarren protesiez bestelako protesien, entzumen-protesien eta inplante kirurgikoen kanpoko osagaien ordezko beste pieza batzuen sailkapenak, sistema informatizatuari horien berri emateko eta, gerora, Osasun Sistema Nazionalera irits daitezen produktu ortoprotesikoen jakinarazpenak.

Gainera, bete dadin Osasun eta Farmazia Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroaren Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko apirilaren 5eko Ebazpenean xedatutakoa, honako hauen sailkapenak eguneratuko dira: goiko eta beheko gorputz-adarretako kanpoko protesiak, agenesietarako ortoprotesiak, gurpil-aulkiak, ortesiak eta linfedemaren terapiarako produktuak, Osasun Sistema Nazionalari produktu ortoprotesikoei buruzko jakinarazpenak helarazteko sistema informatizaturako.

Etorkizunean, alabaina, eguneraketak egin beharko dira produktu-mota berriak sartzeko, bat etorrita azaroaren 21eko SCO/3422/2007 Aginduan ezarritako prozedurarekin.

Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, urtarrilaren 26ko 17/1998 Foru Dekretuak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kanpoko protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei dagokien prestazio ortoprotesikoa arautu zuen. Foru dekretu horretan jasotako prestazioetako batzuk ez dira ageri Osasun Sistema Nazionalaren Zerbitzu Erkideen Zorroan, baina Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zorro osagarrian badaude.

Gainera, foru dekretu horren arabera prestazio ortoprotesikoak finantzatzeko modu bakarra laguntza ekonomikoa ematea da, hain zuzen ere erabiltzaileei beren gain gastuak itzultzea.

Azkenik, Nafarroako Osasun Planak desgaitasuna murriztea eta autonomia pertsonala sustatzea sartzen ditu lehenetsitako estrategien artean. Plan hori lurraldeko osasun-plangintzaren tresna nagusia da, eta osasun-arloan esku hartzeko lehentasunak ezartzen ditu, helburuak finkatzen ditu eta Komunitatean osasun-emaitzak hobetzeko beharrezkoak diren programak definitzen ditu.

Horiek horrela, foru dekretu honen bidez hizpide dugun katalogoa eguneratuko da foru-lurraldean, eta, horrez gain, prestazio ortoprotesikoak zuzenean eman ahal izanen dira, baimendutako osasun-establezimenduek eskueran jarri ahal izanen baitituzte, baldin inskribaturik badaude, hala nahi izan dutelako, Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroan, zeina xedapen honen bidez sortzen baita.

Horrela, bada, aurrera egin nahi da herritar guztiek prestazio ortoprotesikoa jasotzeko aukera bera edukitzeko bidean, batzuetan erabiltzaile batzuek ez baitute dirua baliagarri edukitzen prestazioa behar dutenean. Izan ere, arau berriaren arabera, erabiltzaileek ez dute erabili beharko gastua itzultzeko sistema, hau da, ez dute zertan lehenbizi prestazioa ordaindu eta gero Osasun Administrazioari dirua itzultzeko eskatu. Erabiltzaileak bere borondatez hautatzen ahalko du prestazioa ordaintzeko modua foru dekretu honetan arautzen diren prozeduren artetik.

Beraz, xedapen honen funtsezko helburuetako bat da bakunagoak bihurtzea prestazioa jasotzeko prozedura eta horretarako bete beharreko baldintzak; horretarako, ezinbestekoa da zuzeneko ordainketen prozedurari heltzen dioten osasun-establezimendu baimenduei zuzenean ordaintzeko sistema ezartzea, gastuak itzultzeko prozedura bere hartan utzita (zeina, pixkaka-pixkaka, hondar-prozesu bihurtuko baita).

Foru dekretu honek 19 artikulu ditu, hiru kapitulutan banatuta, hiru xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat. Era berean, eranskin bakar bat txertatu da, zeinetan aipatzen baita zer produktu dauden Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan kanpoko produktu ortoprotesiko anbulatorioen katalogoan.

Artikuluetan ezartzen da zein diren arauaren esparru objektiboa eta esparru subjektiboa, zer betekizun bete behar diren prestazioa jaso ahal izateko, zer baldintzatan berrituko edo konponduko diren produktuak, eta horiek berrerabiltzeko aukera.

Ezartzen da, era berean, ezen produktuak emanen direla Foru Komunitateko baimendutako osasun-establezimenduen bitartez, mediku espezialisten edo, kasua zein den, oinarrizko osasun-laguntzakoen preskripzioari jarraituta. Alde horretatik, eta preskribatutako prestazioa egokia dela bermatze aldera, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari aitortzen zaizkio jarraipena eta kontrola egiteko ahalmenak.

Merezi du aipatzea, bereziki, zabaldu egin dela audifonoak finantzatzeko adina -orain 26 urtera arte finantzatuko baitira-, eta hel dakiokeela prestazioa Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak zuzenean ordaintzeko prozedurari. Ordainketa-modalitate hori onartuko da baldin eta produktuak ematen dituzten establezimendu horiek baimendunak badira, Foru Komunitatean, eta aldez aurretik eta haiek hala nahi izan dutelako inskribatu badira Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroan, zeina eratuko baita 16. artikuluan adierazitakoari jarraituta. Prestazioa gastuak itzulita ordaintzeko modalitateak indarrean jarraituko du.

Azkenik, foru dekretuak baditu zuzenbide iragankorreko zenbait xedapen, indarra hartzeari buruz, abian diren prozedurei buruz, Espainiako oinarrizko legeriako ezarpenetatik egokitu behar diren horiei edo oraindik ezarri ezin direnei buruz eta Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroari buruz.

Kontuan izan beharra dago ezen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak hau dioela: "Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia". Alde horretatik, aurreko paragrafoetan azaldu egin da, dagoeneko, araua bat datorrela premia eta eraginkortasun printzipioekin, eta efizientziari dagokionez, begiratu zaio prozedurak, ahal den neurrian, errazak izateari, errazak bai herritarrentzat, bai medikuentzat, bai kudeaketa lanetan aritzen diren pertsonentzat baita produktuak ematen dituzten establezimenduentzat ere.

Proportzionaltasunari dagokionez, arau honek errazten du herritarrek beren eskubideak erabil ditzaten, eta bilatzen diren helburuak lortzeko muga gutxien dituzten neurriak aukeratzen dira. Gainera, aipatutako araudia garatzean, segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen da.

Horrenbestez, Osasuneko kontseilariak proposaturik, eta bat etorrita Nafarroako Gobernuak 2023ko martxoaren 29an egindako bilkuran hartutako Erabakiarekin,

DEKRETATZEN DUT:

I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea.

1. Foru dekretu honen xedea da arautzea, Nafarroan, bai prestazio ortoprotesikoaren araubidea (kanpoko ortoprotesien modalitatea), bai prestazio hori jasotzeko prozedura eta ordaintzeko sistema.

2. Era berean, foru dekretu honen bidez Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa sortzen da.

2. artikulua. Modu anbulatorioan ematen diren kanpoko ortoprotesien prestazioaren edukia.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak emanen du bai modu anbulatorioan ematen diren kanpoko ortoprotesien produktuen katalogo guztia, zeina jasota baitago Osasun Sistema Nazionalaren zorro erkide eta osagarrian, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak finantzatzekoak diren beste produktu batzuk, zeinak foru dekretu honen eranskinean zehaztu baitira.

2. Kanpoko ortoprotesiak osasun-produktuak dira, gorputzean inplantatu ezin daitezkeenak. Prestatu egin behar dira, erabiltzaile bakoitzari egokitu behar zaizkio edo oinarrizko doikuntza bat egin behar zaie. Produktu horiek multzo hauetan bana daitezke:

a) Kanpoko protesia: kanpoko ortoprotesia, zeina erabiltzen baita organo bat edo gorputz-egitura bat edo haren funtzioa osorik edo zati batez ordezteko.

b) Gurpil-aulkia: kanpoko ortoprotesia, norbanako ibilgailutzat hartzen dena, aukera ematen duena gaitasun funtzionala modu iraunkorrean galduta daukan pertsona bat garraiatzeko, eta pertsona horren desgaitasun-mailara egokituta dagoena.

c) Ortesia: kanpoko ortoprotesia, sistema neuromuskularraren edo eskeletikoaren egitura edo funtzioa aldatzeko erabiltzen dena.

d) Ortoprotesi berezia: kanpoko ortoprotesia, aurreko ataletan sartu ezin dena, gorputz-funtzio bat aldatzen edo ordezten duena edo mugitzeko gaitasuna murriztuta duten pertsonei ibiltzen laguntzen diena etenik gabe.

3. Prestazio ortoprotesikoaren barruan honako hauek sartzen dira: ortoprotesia preskribatzea (hura konpontzea eta berritzea barne), ematea eta ordaintzea.

4. Prestazio honetan ez dira sartzen kiroletan erabiltzen diren produktu ortoprotesikoak.

3. artikulua. Aplikazio eremu subjektiboa.

1. Foru dekretu hau aplikatuko zaie Nafarroako Osasun Sistema Publikoaren doako osasun laguntza jasotzeko eskubidea aitortuta duten erabiltzaileei, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorrita.

2. Entzumen-galera duten erabiltzaileek laguntza jasotzeko eskubidea izanen dute (entzumen-protesiak hornitu, jarri, norberari egokitu, kontrolatu eta mantentzea), baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:

1. Zero eta hogeita sei urte bitartean izatea.

2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Otorrinolaringologia Zerbitzuek (ORL) entzumen-protesiaren beharra duela adieraztea.

II. KAPITULUA. Prestazio ortoprotesikoa jasotzea

1. ATALA. Preskripzioa eta ematea

4. artikulua. Preskripzioa.

1. Preskribatu, produktu ortoprotesikoen erabilera kasuan kasuko gaietako mediku espezialistek eta oinarrizko osasun-laguntzako medikuek preskribatu behar dute, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoek, bai Osasun Sistema Nazionalekoek, bai itundutako zentroetakoek (Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak bideratutako erabiltzaileak).

2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari-kudeatzailearen ebazpen bidez ezarriko da katalogoko zer produktu preskribatu ahal izanen dituzten osasun-laguntza espezializatuko zerbitzuek eta oinarrizko osasun-laguntzako medikuek. Era berean, produktu jakin batzuetarako irizpide eta indikazio klinikoak zehaztuko dira baita haien bateraezintasunak ere.

3. Preskripzioa formalizatzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak dokumentu bat prestatuko du, berariaz; paperean edo modu telematikoan eman dezake, eta honako datu hauek adierazi beharko ditu:

1) Produktua preskribatzen duen medikuaren identifikazio-datuak: izena, elkargokide zenbakia, osasun-zentroa, zerbitzua eta espezialitatea.

2) Onuradunaren identifikazio-datuak: izen-abizenak, egoitza, telefonoa, jaioteguna, CIPNA kodea eta zer kolektibotakoa den.

3) Zergatik preskribatzen den produktua: laneko istripua, trafiko-istripua, kirol-istripua edo bestelako istripuren bat (zehaztu), sortzetiko malformazioa, gaixotasuna edo besteren bat (zehaztu).

4) Diagnostikoa: produktua erabili beharra eragiten duen desgaitasuna edo patologia, produktua preskribatzeko orduan eragina izan duten elkartutako patologiak, gainerako informazio kliniko jakingarri guztia. Hala dagokionean, balorazio soziala gehituko da.

5) Produktuaren identifikazioa (kodea eta mota edo izena).

6) Preskripzio-mota: zehaztu behar da produktua lehenengoz preskribatzen den, preskripzioa berritzen den (arrazoia emanda) edo piezaren bat konpontzen edo ordezten den.

7) Erabiltzaileari emandako produktuan egin beharreko aldaketak, behar izanez gero.

8) Produktuaren erabilera preskribatzen duenaren sinadura eta data.

9) Berrikuspenak, beharrezkoak izanez gero.

4. Erabiltzaileari emandako produktua egokitu behar izan bada edo erabiltzailearen neurrira egin bada (NEU), erabilera preskribatu duenak ontzat eman behar du, bidezko egiaztapenak egin ondoren.

5. Halaber, 3. motako produktu egokituaren (EGOK3) edo neurrira egindako produktuaren (NEU) prestazioa onartuz gero, erabilera preskribatu duenak produktua egiaztatu beharko du.

6. Preskripzioak hirurogei egun naturaleko balioa izanen du.

5. artikulua. Aurretiazko baimena, produktu jakin batzuetarako.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ebazpenaren bidez zehaztuko da zer produktutarako beharko den aldez aurretik baimena edo ikus-onespena izatea horiek eman ahal izateko.

2. Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa ezarrita ez duten produktuen kasuan, aurrekontua aurkeztu behar zaio, aldez aurretik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan prestazio ortoprotesikoen gaineko eskumena daukan zerbitzuari; hark, ezetsiz gero, ebazpen arrazoitua emanen du.

6. artikulua. Ematea.

1. Produktu ortoprotesikoak Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak baimendutako osasun-establezimenduetan emanen dira. Establezimendu horiek baimentzeko prozedura honako bi dekretu hauetan arautu zen: 1277/2003 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduen baimenei buruzko oinarri orokorrak ezartzen dituena; 214/1997 Foru Dekretua, irailaren 1ekoa, Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduak sortu, eraberritu edo lekuz aldatu eta horien funtzionamendurako baimenak arautzen dituena.

2. Oinarrizko doikuntza behar duten produktu ortoprotesikoak farmazia-bulegoetan zein ortopedia establezimenduetan eman ahalko dira, Osasun produktuak erregulatzen dituen urriaren 16ko 1591/2009 Errege Dekretuan adierazten denarekin bat eginda.

Erabiltzaileari egokitutako produktu ortoprotesikoak edo neurrira egindakoak honako establezimendu hauetan soilik emanen dira: martxoaren 16ko 86/1999 Foru Aginduan edo horren ordezko arautegian ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten ortopediako establezimenduetan ( martxoaren 16ko 86/1999 Foru Agindua, Osasun kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira ortopedia establezimenduek administrazio baimena eskuratzeko gutxieneko baldintza teknikoak eta osasun baldintzak).

3. Hipoakusia neurosentsorial, transmisibo edo misto iraunkorra duten hogeita sei urtera arteko erabiltzaileei, beste tratamendurik ipini ezin zaienei, audioprotesi-establezimendu baimenduetan soilik eman eta egokitu ahal izanen zaizkie entzuteko protesiak, hain zuzen ere 71/2009 Foru Aginduan ezartzen diren baldintzak -umeentzako audioprotesiak egokitzeko lokalei eta ekipoei buruzkoak barne- betetzen dituztenetan (71/2009 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana, Audioprotesien establezimenduak sortu edo eraberritzeko eta horien funtzionamendurako baimenak emateko baldintzak ezartzen dituena).

Audioprotesi-establezimenduek protokolo batzuk sartu beharko dituzte maiatzaren 22ko 71/2009 Foru Aginduaren 13. artikuluan exijitzen den kalitatea bermatzeko sisteman, audiofonoak ebaluatzeko, egokitzeko, kontrolatzeko, haien jarraipena egiteko eta mantentze lanak egiteko, bai helduentzat, bai haurrentzat. Protokolo horietan jaso beharko dira, gutxienez ere, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ebazpen bidez arautuko diren alderdiak.

4. Establezimenduek eman ahal izanen dituzte, bakar-bakarrik, medikuak preskripzio-dokumentuan adierazitako motako produktuak. Preskripzioan produktu jakin baten izena agertuz gero, establezimenduan eskaintzen diren mota bereko beste produktu bat eman ahal izanen da, preskripzioa egin duen medikuak ordeztearen kontrako ezer adierazi ez badu.

Produktua neurrira egin behar bada edo erabiltzailearentzat egokitu behar bada:

a) Establezimenduaren kontura izanen dira produktua egiteko edo egokitzeko egin beharreko zuzenketa guztiak.

b) Produktuak prestatzean, establezimenduak kontuan hartu beharko ditu preskripzioa egin duen medikuaren jarraibideak.

5. Produktua erabiltzaileari entregatzean, osasun-produktuei buruzko araudian ezarritako informazioaz gain, dokumentu bat ere emanen da honako hauek jasotzen dituena:

a) Zer produktu entregatu zaion (marka eta modeloa).

b) Entrega eguna.

c) Berme-ziurtagiria.

d) Informazio-orria, ulertzeko moduan idatzita eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat eskuragarri, produktua modu arruntean erabilita ahalik eta ondoen kontserbatzeko gomendio zehatzak ematen dituena, baita erabilera okerra saihesteko ohartarazpenak ere, bat etorrita prestazio ortoprotesikoaren arduradunak ezarritakoarekin. Horretaz guztiaz gain, bete egin beharko da azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa (legegintzako errege-dekretu horrek Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Defendatzeko Lege Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri batzuk onetsi zituen).

7. artikulua. Jarraipena eta kontrola egiteko ahalmenak.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuak beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapen guztiak egin ahal izanen ditu ematen diren produktuak medikuek preskribatutakoak diren egiaztatzeko.

2. Produktuak ematen dituzten establezimenduek preskripzioak egiten dituzten medikuek adierazten dizkieten zuzenketak egin beharko dituzte produktuetan, bai lehenengoz preskribatzen direnean, bai konponketak egiten direnean ere.

3. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko zerbitzu eskudunak ebatziko ditu produktuak ematen dituzten establezimenduen eta preskripzioak egiten dituzten medikuen artean sortzen ahal diren desadostasunak, eta bermatuko du bi alderdiei entzunaldia ematen zaiela, bat etorrita administrazio-prozedura erkidearekin.

4. Egoera berezietan edo aparteko arrazoiak tarteko direnean, egokitu beharreko edo neurrira egindako osasun-produktua egiaztatu ahal izanen da, baldin onespena ematen badute bai erabiltzaileak bai eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuak ere.

2. ATALA. Prestazio ortoprotesikoa ordaintzea

8. artikulua. Prestazioa ordaintzeko modalitateak.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak honela ordaindu ahal izanen du prestazio ortoprotesikoa (kanpoko ortoprotesien modalitatea):

a) Produktua ematen duen establezimenduari zuzenean ordainduta, foru dekretu honen 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Pazienteari ordainduta, gastuak itzultzeko prozedura izapidetu ondoren (prozedura hori foru dekretu honen 10. artikuluan ezarrita dago).

c) Hautatutako hornitzaileari ordainduta, kontratua sinatu bada Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin.

2. Baldin produktu ortoprotesikoak ematen eta egokitzen dituzten establezimenduetako batek hautatzen badu halako produktuak ematea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura, bere gain hartu beharko ditu ezarritako baldintza guztiak, eta ezin izanen die erabiltzaileei beste kopururik kobratu produktuaren arabera legokiokeen ekarpenaz gain.

3. Edonola ere, ordaintzeko modua gorabehera, erabiltzailea derrigortuta dago ezarritako ekarpena ordaintzera.

4. Erabiltzaileari egokitu behar zaizkion edo neurrira egin behar diren produktu ortoprotesiko batzuek, preskripzioaren arduradunaren ikus-onespena behar dutenak. Produktu horiek, foru dekretu honen 4.4 artikuluan aipatzen den moduan, gainerako produktu ortoprotesikoen baldintza berberetan ordainduko dira.

5. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak beretzat gordetzen du produktua ematen duen establezimenduari ordaindutako zenbatekoa erreklamatzeko eskubidea, baldin eta produktuak, azkenean, ez baditu baldintzak betetzen. Horretarako, administrazio-prozedura erkidearen arloko arauetan ezarritako prozedura baliatuko du.

9. artikulua. Produktua ematen duen establezimenduari zuzenean ordaintzea.

1. Produktua ematen duen establezimenduari zuzenean ordainduko zaio, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ebazpen bidez ezarritako baldintzak beteta.

2. Honela kalkulatuko da zer zenbateko ordainduko zaion produktua ematen duen establezimenduari: produktuaren prezioa -finantzaketaren gehieneko zenbatekoak kontuan izanik- ken pazienteak egin beharreko ekarpena.

3. Erabiltzaileak zuzenean ordaintzeko modalitatea aukeratu ahal izanen du, baldin eta hautatu duen establezimendua prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroan inskribatuta badago, bat etorrita foru dekretu honen 16. artikuluan xedatutakoarekin, eta baldin eta establezimendu horrek baimena badu ordainketaren xede den produktu ortoprotesikoa emateko.

10. artikulua. Gastuak itzultzeko prozeduraren bidez ordaintzea.

1. Erabiltzaileek eskatu ahal izanen dute foru dekretu honetan aipatzen diren produktu ortoprotesikoak eskuratzeko egiten dituzten gastuak itzul dakizkien. Eskaera aurkeztu beharko zaio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuari, medikuak produktuaren preskripzioa egiten duenetik bost urte igaro baino lehen. Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Preskripzio-agiria, zeinetan jasoko baitira foru dekretu honen 4. artikuluan eskatzen diren datu guztiak, eta, hala badagokio, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren aurretiazko baimena, 5. artikuluan aipatzen dena.

b) Produktuaren erosketaren faktura, jatorrizkoa edo kopia, zeinetan honako hauek adieraziko baitira: produktua eman duen establezimenduaren identifikazio-datuak; produktuaren identifikazio-kodea, hornitzailea, modeloa eta serie-zenbakia; noiz eman zaion erabiltzaileari, eta zenbat ordaindu duen erabiltzaileak. Gainera, produktua Osasun Sistema Nazionalaren eskaintzakoa dela egiaztatzen duen prezintua edo antzekoa erantsiko da. Kopiak aurkezten badira, eta zalantzarik izanez gero, jatorrizko agiriak eska ditzake prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzuak, konparatzeko.

c) Ordainketaren egiaztagiria.

d) Bankuaren datuak, ordainketa egiteko.

2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak beharrezko izapideak eta egiaztapenak egin ondoren, bidezko diru-kopurua ordainduko da; kopuru hori ez da izanen, inola ere ez, katalogoan produktu bakoitzerako ezarritako finantzaketaren gehieneko zenbatekoa baino handiagoa. Erabiltzaileak diru-ekarpena egiten badu, itzuli beharreko zenbatekoa fakturaren zenbatekoaren eta ekarpenaren arteko diferentzia izanen da edo, bestela, produktuaren gehieneko tarifaren eta erabiltzailearen ekarpenaren arteko kendura.

11. artikulua. Zuzenean ordaintzea Nafarroatik kanpoko establezimenduei.

1. Nafarroatik kanpo eman denean, erabiltzaileari gastuak itzultzea izanen da prestazio ortoprotesikoa ordaintzeko prozedura arrunt eta orokorra.

2. Salbuespenez, erabiltzaileak ezin badu bere gain hartu produktu espezifikoaren kostua, aztertu eginen da produktua eman dion Nafarroatik kanpoko establezimenduari prestazio ortoprotesikoa zuzenean ordaintzeko aukera. Horretarako, alabaina, ezinbestekoa izanen da prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzuak baimena eman dezan, aldez aurretik, berariazko ebazpen baten bidez.

3. Baimena emateko, honako hauek beharko dira:

a) Erabiltzailearen eskaera.

b) Medikuaren preskripzioa, zeinetan adierazten baita ezen produktua oso espezifikoa dela eta Nafarroan ez dagoela hura ematen duen establezimendurik.

c) Produktu ortoprotesikoaren aurrekontua.

d) Pazientearen adierazpena, zeinetan adierazten baitu ez duela kaudimenik produktua ordaintzeko.

12. artikulua. Ordaintzera behartutako hirugarrenak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak prestazio ortoprotesikoa ordain dezaten eskatuko die horretara behartuta dauden hirugarrenei.

3. ATALA. Produktu ortoprotesikoak berritzea, konpontzea eta berrerabiltzea

13. artikulua. Produktuak berritzea.

1. Produktu ortoprotesikoa berritu beharra mediku-txosten baten bidez frogatu behar da, foru dekretu honen 4. artikuluan ezartzen den bezala. Txosten horretan azaldu beharko da pazientearen zer inguruabar klinikorengatik berritu behar den hura erabiltzen ari den produktua. Katalogoan produktua berritzeko ezarritako aldia amaitzea ez da berez aski izanen produktua berritu behar izateko; aitzitik, preskripzioa egin zuen medikuak produktua berritu behar den aztertu beharko du.

2. Ez da berritzeko baimenik emanen produktua gaizki erabili denean edo behar bezala erabili ez denean.

3. Produktu bat berritzea ez da finantzatuko, katalogoan ezarritako gutxieneko aldia amaitu baino lehen (medikuak preskripzioa egin duenetik zenbatuta). Aldi hori honako kasu hauetan laburtzen ahal da, preskripzioa egin duen medikuak behar bezala justifikatzen duenean betiere:

a) Produktua adin txikiko batentzat denean eta egokitu behar denean, hazten ari delako.

b) Patologiaren bilakaeraren edo aldaketa antropometrikoen ondorioz beharrezkoa denean.

c) Inguruabar objektiboen ondorioz produktuak narriadura handia jasaten duenean.

4. Baldin produktuaren egoera aztertzean ondorioztatzen bada erabiltzen jarraitzeko moduan dagoela, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak konpontzeko bakarrik eman lezake baimena.

14. artikulua. Konponketak.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak produktu ortoprotesikoen konponketa finantzatuko du, bidezko egiaztapenak egin ondoren eta, hala badagokio, preskripzioa egin duen medikua nor den zehaztuta. Horretarako, aurrekontu xehatua aurkeztu beharko da.

2. Emandako produktuak konpontzeko eskatu ahal izanen da, hondatuta edo higatuta daudenean, akatsen bat dutenean edo behar bezala ez dabiltzanean; hala izanen da baldin eta kasuan kasuko oker hori ez bada gertatu erabiltzaileak oker erabili duelako, eta preskribatu den produktuaren berme-epea iragan bada.

3. Konponketarengatik gehienez ordainduko den zenbatekoa ez da izanen dagokion produktuaren finantzaketaren gehieneko zenbatekoaren %50 baino gehiago.

4. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzuak kontuan izan ditzake, produktua berritzeko epeak zenbatzeko orduan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak finantzatutako konponketak. Baldin arrazoi horregatik ukatzen bada produktua berritzeko aukera, horri buruzko ebazpen arrazoitua emanen da.

15. artikulua. Produktuak berrerabiltzea.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ebazpen baten bidez zehaztuko da zer produktu berrerabiltzen ahal diren, eta nola eta zertarako erabiltzen ahal diren.

III. KAPITULUA. Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa

16. artikulua. Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa.

1. Foru dekretu honen bidez Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa sortzen da. Erregistroa publikoa izanen da, eta atxikiko zaio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmazia eta Prestazioen Zuzendariordetzari, edo gai horretako eskumenak esleituta dituen organoari. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzuak kudeatuko du erregistroa.

2. Erregistroaren helburuak honako hauek dira:

a) Elkarlan zuzena ahalbidetzea xedapen honen 6.1 artikuluan aipatzen diren baimendutako osasun-establezimendu eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren artean.

b) Erabiltzaileei jakitera ematea Nafarroako zer osasun-establezimendutan eska dezaketen Osasunbidea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak finantzatutako produktu ortoprotesikoak modu anbulatorioan eman diezazkieten, erabiltzaileari dagokion ekarpenaren zenbatekoa soilik ordainduta, kasua denean.

3. Inskribatutako establezimendu bakoitzari buruz, datu hauek adieraziko dira: erregistro-zenbakia, izena edo enpresa-izena, izen komertziala (hala badagokio), helbidea eta telefonoa.

Gainera, erregistroan jasoko da inskribatutako osasun-establezimendu bakoitzak zer produktu-multzo eman dezakeen, katalogoaren barruan dauden produktuen artetik. Alde horretatik, zehaztu eginen da ea oinarrizko doikuntzako produktuak diren, norbanakoari egokitutakoak diren edo neurrira egindakoak.

17. artikulua. Erregistroan inskribatzea eta baja ematea.

1. Erregistroan inskribatzea borondatezkoa izanen da, eta, inskribatzeko, establezimendu interesdunak eskaera egin beharko du, eskabidea bidalita, telematika bidez bidali ere, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzura.

Horretarako, interesa duten osasun-establezimenduek erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko dute, Osasun Departamentuaren webgunean argitaratuko den eredu ofizialari jarraituta, non adieraziko baitute jarraian aipatzen diren baldintzak betetzen dituztela:

a) Lortu dutela, aldez aurretik, funtzionamendurako administrazio baimena, eta inskribatuta daudela Nafarroako Osasun Zentroen, Zerbitzuen eta Establezimenduen Erregistroan.

b) Egunean dituztela unean-unean indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak, arauetan zehazten diren baldintzetan.

c) Badituztela faktura elektronikoa egiteko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura bidaltzeko behar den gaitasuna eta baliabideak, dela FACe atariaren bidez, dela baimendutako beste sarrera-punturen baten bidez. Horretarako, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak dagokion esleipen-kodea emanen die establezimendu laguntzaileei.

d) 71/2009 Foru Aginduko baldintzak betetzen dituzten eta Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak prestazio audioprotesikoa emateko baimendu dituen osasun-establezimenduek bete egin beharko dituzte, une oro bete ere, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarritako protokoloak, zeinak, kasua denean, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren protokoloekin koordinatuta egonen baitira. Protokolo horietan jasoko da, alde batetik, zer prozedura erabili diren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Otorrinolaringologia Zerbitzuetako medikuek hala adierazita bideratu diren erabiltzaileak ebaluatzeko, eta haiei jarraipena eta kontrolak egiteko, eta audifonoak hornitu, egokitu eta mantentzeko.

e) Gainera, erantzukizunpeko adierazpenean jasoko da ezen produktua ematen duen establezimenduak konpromisoa hartzen duela medikuen preskripzioak ematen zaizkienean eskuratzen dituzten datu guztiak konfidentzialtasun osoz tratatzeko eta datu pertsonalak babesteko arauak betetzeko.

Aipatutako baldintzak bete beharko dira erregistroko inskripzioa indarrean den bitartean. Baldin inskribatutako establezimenduetan aldaketarik badago, establezimendu horiek lekuz aldatzen badira edo ixten badira, irailaren 1eko 214/1997 Foru Dekretuan ezarritako baldintzetan (dekretu horren bidez arautu ziren osasun-zentroak, -zerbitzuak eta -establezimenduak sortzeko, aldatzeko, lekuz aldatzeko eta funtzionatzeko baimen-emateak), berehala jakinarazi beharko zaio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuari.

2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuak ebazpena emanen du, eta establezimendu eskatzaileari jakinaraziko dio 3 hilabeteko epearen barruan.

3. Inskribatutako osasun-establezimenduek erregistroko inskripzioa alda dadin eskatu ahal izanen dute, zer produktu edo produktu-multzo eman dezaketen, horren arabera.

4. Erregistroan baja ematea borondatezkoa izanen da, eta jakinarazi egin beharko da baja gauzatu baino bi hilabete lehenago, gutxienez ere.

5. Indarreko arauetan ezarritakoa betetzen ez bada, eta, bereziki, inskribatutako osasun-establezimenduei aplikatzekoa zaien araudia betetzen ez bada -artikulu honen 1. apartatuan aipatzen diren protokoloak barne-, erregistroko inskripzioa ofizioz baliogabetuko da.

6. Prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroko inskripzioa bost urtean behin baliozkotu beharko da, establezimenduak eskatuta. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena daukan zerbitzuak ebazpena emanen du, eta hura establezimendu eskatzaileari jakinaraziko dio 3 hilabeteko epearen barruan, gehienez ere. Eskabidea inskripzioa egiteko epea amaitu baino hilabete lehenago aurkeztu beharko da, gutxienez ere, eta, prestazio ortoprotesikoak kudeatzeko eskumena duen zerbitzuak ebazten ez duen bitartean, establezimendua erregistroan inskribatuta dagoela joko da.

18. artikulua. Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen informazio publikoa.

1. Prestazio ortoprotesikoaren kudeaketan laguntzen duten establezimenduen zerrenda eguneratua jarriko da erabiltzaileen eskura.

Horretarako, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak webgune bat sortuko du, zeinetan informazio hori argitaratuko baita.

2. Preskripzioaren unean, informazio hori eman ahal izanen zaie erabiltzaileei.

19. artikulua. Datuen babesa.

Prestazio ortoprotesikoa emateko asmoz datu pertsonalak biltzean eta datu horiek tratatzean, bete egin beharko dira segurtasunaren eta datu pertsonalak babestearen arloan indarra duten arauak, bereziki honako hauek: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (haren bidez, pertsona fisikoen babesa arautu zen datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta, halaber, indarrik gabe utzi zen 95/46/EE Zuzentaraua), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

Lehenengo xedapen gehigarria. Informaziosistemak.

Informazio-sistemak ezartzea sustatuko da prozesu osoaren kudeaketa integrala errazteko: hasi preskripzioa erregistratzetik, eta produktua egokitu, eman eta ordaindu arte.

Bigarren xedapen gehigarria. Foru dekretu honen eranskina aldatzeko gaikuntza.

Foru dekretu honen eranskina aldatzeko eta eguneratzeko, osasun arloko eskumenak dituen departamentuko titularraren foru agindua beharko da.

Hirugarren xedapen gehigarria. OFEPO sistema ezartzea.

Foru dekretu honen xede diren produktu ortoprotesikoen eskaintza moldatu beharko da Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizaterako Ministerioak Osasun Sistema Nazionalaren produktu ortoprotesikoen eskaintzari buruz (OFEPO) xedatzen duenera.

Lehenengo xedapen iragankorra. Aurreko eskaerak.

Foru dekretu honek indarra hartu aurretik Prestazio eta Itunen Kudeaketarako Zerbitzuari aurkezten zaizkion eskaerak aplikatu beharreko arautegian ezartzen denarekin bat etorrita izapidetu eta ebatziko dira.

Bigarren xedapen iragankorra. Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa sortzea.

Foru dekretu honek indarra hartzen duenetik sei hilabeteko epean sortuko da Nafarroan prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten establezimenduen erregistroa, eta sistema informatikoak prozedura berrietara egokituko dira.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Indargabetzeak.

Indargabetzen dira: 17/1998 Foru Dekretua, urtarrilaren 26koa, zeinaren bidez arautu baitzen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren prestazio ortoprotesikoa, kanpoko protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei dagokienez; 116/2015 Foru Agindua, uztailaren 28koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez prozedura bat ezarri baitzen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak prestazio ortoprotesikoa itzultzeko, eta foru dekretu honetan xedatutakoari aurka egiten dioten maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak.

Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

ERANSKINA. Modu anbulatorioan ematen diren kanpoko ortoprotesien katalogoa

ERANSKINA

Vínculo a objeto

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web