(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

12/2013 FORU LEGEA, martxoaren 12koa, Nafarroan ekintzaileei eta lan autonomoari laguntza ematekoa.

BON N.º 53 - 18/03/2013  I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak


  II. KAPITULUA. Ekintzailetza sustatzeko politika aktiboak


  III. KAPITULUA. Kontsumoko Arbitraje Batzordeetan parte hartzea


  IV. KAPITULUA. Babes sozialeko bestelako neurriak


  V. KAPITULUA. Lan autonomoaren arloko politiken kalitatea eta ebaluazioa


ZIOEN AZALPENA

Egungo krisi egoeran, ekintzailetza eta lan autonomoa enplegu-sormenerako alternatiba gisa eskaintzen diren tresnak bilakatu dira. Auto-enplegua egiazki erantzun baten gisara egituratu da egoera zail honetan, tamalez soilik doikuntza-neurriak aplikatzen ari baitira, nahiz eta demostraturik dagoen doikuntza horiek berez gurpil gaiztoa dakartela: enplegu-suntsipen handiagoa, kontsumitzeko ahalmen eza eta, horrenbestez, atzeraldi handiagoa.

Nafarroako ekintzaileei eta lan autonomoari laguntzeko foru lege honekin, bilatzen dugu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak benetako konpromiso eraginkorra hartzea ekintzaile hauekin eta langile hauekin, zeren eta, beren kabuz, eta batzuetan behar den laguntza eta orientabidea eduki gabe ere, krisiari aurre egin nahi baitiote, auto-enpleguaren eta beren enpresa eratzearen aldeko apustua eginez.

Foru lege honek, horrenbestez, ekintzailetzarekin eta lan autonomoarekin lotutako kontzeptu horiek zedarritu nahi ditu aurrena; ondoren, langile horiek egiteko prest dauden apustu pertsonalak errazteko neurri eta tresnak taxutu nahi ditu.

Garrantzitsua da foru lege honen xedearen aipamena egitea: “garatzea eta bultzatzea, Nafarroako Foru Komunitateak bereganatutako eskumenen esparruan, enpresa berrien sorrera, enpresa-jarduera eta enplegua sortzeko jarduera, horretarako laguntza emanez ekintzaileei, langile autonomoei eta mikroenpresei, politika publikoen bidez, zeinak bideratuak egonen baitira bete-betean eta modu eraginkorrean bultzatzera ekintzailetza eta lan autonomoa, Nafarroako ehun produktibo enpresariala garatzeko tresna gisa”.

Proposamenean, gainera, ekintzailetza eta lan autonomoaren bultzapenak oinarritzat izanen dituen printzipio gidariak jasotzen dira, eta printzipio horien artean, hain zuzen ere, lehiakortasunak, berrikuntzak, teknologiak eta hazkunde ekonomikoak toki nabarmena hartzen dute, bestelako elementu batzuekin batera: lan autonomoaren kalitatea hobetzea; lan autonomoaren egonkortasuna; profesionalizatzea; lana eta familia uztartzea; laneko segurtasuna eta osasuna; neurketa eta arbitraje mekanismoen sustapena; eta prozedura administratiboen koordinazioa eta sinplifikazioa, aukeren berdintasuna, lankidetza eta elkartegintza sustatzea, besteak beste.

Azken batez, kontua da ibilbide-orri oso bat zedarritzea, Nafarroako Gobernuak esparru ekonomiko gero eta garrantzitsuago hau indartze aldera egin beharreko lana orientatzeko.

Egia da kontua ez dela hutsetik hastea, baizik eta gaur egun erabiltzen diren tresna batzuk antolatzea eta beharrezkotzat jotzen diren beste batzuk erabiltzen hastea, jakinda errealitateak eragozten digula nahi genituzkeen baliabide ekonomikoak edukitzea; eta, horrenbestez, alde batera utzi gabe kontu publikoei dagokienez zein inguruabar dauzkagun.

Azken batez, enplegu autonomoaren sustapenean azpimarra jartzen duen foru lege bati buruz ari gara, eta horretarako, zenbait arlotan tresna eta neurriak bideratzeko ahaleginak egiten ditu: babes teknikoa, aholkularitza, sinplifikazio administratiboa, ekintzailetasuna sustatzea, unibertsitateekin eta lanbide heziketako ikastetxeekin lankidetzan jardutea. Bestalde, foru lege proposamenak zenbait pizgarri ezartzen ditu eta laguntza batzuk sistematizatzen ditu, beren kabuz nahiz beste batzuekin batera ekintzaile izan eta beren enpresa-proiektua bultzatu nahi duten langileei aukera gehiago eta aukera hobeak eskaintze aldera.

Foru lege honek, halaber, ekonomia sozialaren aldeko apustua egin nahi du, zeren eta jotzen baitu hori tresna erabilgarria dela enpresen ehundura –krisia baino lehen eta krisia bitartean hain emaitza onak ematen ari dena– dinamizatzeko.

Halaber, finantziazio-tresna publiko zein mistoak (publiko-pribatuak) ezartzen dituen foru legea da, tresna finantzarioetan lehentasuna krisian dauden enpresetako langileei ematen diena, partaidetzak erosi ahal ditzaten enpresa hori kooperatiba, lan-sozietate nahiz baliagarri eta zuzenbidean onargarri den beste edozein sozietate-modu bihurtzeko, betiere aurrena proiektuen bideragarritasuna aztertuta.

Halaber, inbertsio sozialeko funtsak ageri dira, lan autonomoa garatzeko eta ekintzaileari laguntzeko funtsak; maileguetara daude bideratuta, onuradun eta urte bakoitzeko gehieneko batekin, proiektuaren ehuneko 80 hain zuzen, eta interes txikiekin. Balioa ematen zaio mikrofinantziazio eta mikrokreditu sozialen sistema bat taxutzeko aukerari.

Zenbait figura ere sortzen da: lan autonomoan eta ekintzaileei laguntza ematen aditua den bitartekari finantzarioarena, kasu, zeina aholku-tresna bat baita finantziazioa lortzeko prozesuan edo prozesuetan. Halaber, inbertitzaile pribatu soziala eta inbertsio soziala babesteko entitateak ere sortzen dira; horiek modu aktiboan lagunduko diete autonomoei, edota ekintzaileen sozietateen kapital sozialean hartuko dute parte jarduera ekonomikoaren etapa batean.

Eskumenak ematen zaizkio Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, funtsezko erakunde bat dela jotzen baita, haren bitartez abian jartzeko foru legearen edukitik eratortzen diren politikak, honako funtzio hauekin: azterlanak egitea, merkatuari buruzko prospekzioak egitea, bitarteko teknikoak eskueran edukitzea -berekiak nahiz hirugarrenekin behar diren hitzarmenak eginez lortutakoak- eta abar.

Administrazioak arlo honetan izan duen funtzionamenduari buruzko jarraipena egiteko, funtsezkoa da Nafarroako Lan Autonomoaren Kontseiluaren lankidetza. Halaber, berariaz aipatzen da Ekintzailetzari buruzko Plan Estrategikoaren sorrera.

Azken batez, arestian esan den bezala, foru lege honek xehetasunak ematen ditu ibilbide-orri bat sortzeari buruz, hain zuzen ere ekintzailetza eta lan autonomoa sustatze aldera, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren konpromiso tinkoaren bitartez.

I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Aplikazioeremua.

1. Foru lege hau ekintzaileei aplikatuko zaie, eta halakotzat hartuko da pertsona fisiko oro izapideak egiten ari dena jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko langile autonomo gisa, kooperatibista gisa, edota lan sozietate baten bitartez nahiz zuzenbidean onartutako edozein merkataritza-formularen bitartez, bizitokia eta helbide fiskala Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dituena, eta baldin eta mikroenpresaren parametroak gainditzen ez dituena.

2. Era berean, foru lege honen aplikazioa zabaldu eta hartuko ditu entitate ekintzaileetako bazkide ez-inbertitzaileak, hau da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Testu Bateginaren berrogeita laugarren xedapen gehigarriak entitate ekintzaile gisa definitzen dituen horietakoak, xedapen horretan arautzen baitira ekintzailetzat jotzen diren pertsonen edo entitateen eta entitate horietan inbertitzen dutenen zerga araubidea.

2. artikulua. Definizioak.

Foru lege honek agintzen duenerako, honako definizio hauek hartuko dira aintzat:

a) Langile autonomoa: pertsona fisikoa, egoitza eta helbide fiskala Nafarroako Foru Komunitatean dituena, eta ohiko duena jarduera ekonomiko edo profesional bat garatzea, modu pertsonalean, zuzenean, bere kontura eta beste inoren zuzendaritza- eta antolamendu-esparrutik kanpo, irabazi-asmoarekin, besteren konturako langileei lana eman nahiz ez eman, Lan Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legeko 1. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Halaber, foru lege hau aplikatu beharko zaie Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean ohiko moduan egiten diren lanei; hain zuzen ere, aurreko lerrokadan definitutako pertsonen ahaideak izanik Langileen Estatutuaren menpeko langile ez diren pertsonek eginiko lanei.

b) Mikroenpresa: enpresa bat zeinak, Europar Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EB Gomendioaren eranskinean ezarritako baldintzak betez, hamar pertsona baino gutxiagori ematen baitie lana, eta urteko negozio-bolumena edota urteko balantze orokorra bi milioi euro baino gutxiagokoa baitu.

3. artikulua. Kanpo utzitako kasuak.

Joko da foru lege honen aplikazio esparrutik kanpo berariaz uzten direla 1. artikuluaren baldintzak betetzen ez dituzten zerbitzuen prestazioak; honakoak bereziki:

a) Lan-harremanak; dela lan arloko legediaren menpekoak, Langileen Estatutuan ezarritakoaren arabera, dela funtzionario-arloko legediaren menpekoak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan ezarritakoaren arabera.

b) Sozietate baten forma juridikoa daukaten enpresetan administrazio-organoetako kontseilari edo kide karguan jardute hutsera erabat mugatuta dagoen jarduera, Langileen Estatutuan ezarritakoaren arabera.

c) Izaera berezia duten lan harremanak, Langileen Estatutuak eta xedapen osagarriek aipatzen dituztenak.

d) Inolaz ere ezin izanen dira ekintzailetzat hartu Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuko VII. Tituluko VI. kapituluan araututako ondare-sozietateen araubidea aplikatzen zaien sozietateak.

e) Era berean, pertsona fisiko edo juridiko bat ez da ekintzailetzat hartuko baldin eta bere bazkideetako bat, Espainian nahiz atzerrian, ezgaituta badago konkurtso-prozedura baten ondorioz, prozesatua badago, edo ahozko epaiketa irekitzeko auto bat emana badago, Prozedura Kriminalaren Legeko IV. liburuko III. tituluko prozedura dela-eta, edota aurrekari penalak baditu delitu hauetakoren batengatik: faltsutze-delitua, Ogasun Publikoaren eta Gizarte Segurantzaren kontra, desleialtasuna agirien zaintzan, sekretuak urratzea, kapitalak zuritzea, errezibitzea eta antzeko beste jokabide batzuk, ondasun publikoak bidegabe eralgitzea, edo jabetzaren aurkako delituak. Ez da ekintzailetzat hartuko, halaber, baldin eta ezgaituta edo etenik badago, penalki edo administratiboki, kargu publikoetan, edo finantza-entitateen administrazio edo zuzendaritzako karguetan.

4. artikulua. Ekintzailearen eta langile autonomoaren xede soziala.

Ekintzaileak eta langile autonomoak edozein jarduera ekonomiko eduki ahalko dute xede sozialtzat edo jarduntzat.

5. artikulua. Xedea.

1. Foru lege honen xedea da garatzea eta bultzatzea, Nafarroako Foru Komunitateak bereganatutako eskumenen esparruan, enpresa berrien sorrera, eta enpresa-jarduera eta enplegua sortzeko jarduera, horretarako laguntza emanez ekintzaileei, langile autonomoei eta mikroenpresei, politika publikoen bidez, zeinak bideratuak egonen baitira bultzatzera bete-betean eta modu eraginkorrean ekintzailetza eta lan autonomoa, Nafarroako ehun produktibo enpresariala garatzeko tresna gisa eta beren kabuz jarduten duten profesionalen babes-tresna gisa”. Halaber, xede du lan autonomoa lagundu eta sustatzea, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legeko V. tituluan eta seigarren xedapen gehigarrian ezarritako guztian.

2. Halaber, ekintzailetzaren sustapena Moderna Planean babestuta dago. Moderna Plana Lurralderako plan estrategiko bat da, ikuspegia ematen duena etorkizuneko Nafarroari buruz, 2030eko horizontearekin. Plan horretan, ekintzailetza agertzen da gure erkidegoaren garapenerako sustraietako baten gisara.

6. artikulua. Printzipio gidariak.

Ekintzailetza eta lan autonomoaren bultzapenean bereziki honako printzipio gidariak izanen dira nagusi:

a) Hobetzea lurraldeko enpresa-ehundura endogenoa, eta lehiakortasunean, berrikuntzan, teknologian eta hazkunde ekonomikoan oinarritutako hazkunde-eredu bat, betiere garapen iraungarriko esparruaren barruan.

b) Lan autonomoaren kalitatea babestea, haren egonkortasuna, profesionaltasuna, familia-bizitzarekiko bateragarritasuna eta jarduera ekonomikoaren errendimendu altua sustatze aldera.

c) Lan autonomoaren segurtasuna eta osasuna hobetzea eta lan arriskuei aurrea hartzeko jarduerak koordinatzea.

d) Elkartegintza sustatzea eta lan autonomoa ordezkatzen duten erakundeen parte-hartze soziala bultzatzea.

e) Gatazkei konponbide autonomoa emateko tresnak sustatzea, bitartekaritza eta arbitraje tresnak ezarriz.

f) Lan autonomoaren babes soziala hobetzea, Nafarroako Foru Komunitatearen eskumenen esparruan.

g) Lan autonomoaren arloko politika publikoen gobernua, kalitatea eta ebaluazioa, eta saihestea bere jarduera ekonomiko edo profesionala administrazio publikoekin modu autonomoan betetzen duenaren harremanean beharrezkoak ez diren zama administratiboak.

h) Generoko ikuspegia foru lege honen esparruan garatzen diren ekintzak diseinatu, planifikatu, bete eta ebaluatzerakoan, emakumeen eta gizonen arteko aukeren berdintasuna bermatuz.

i) Enpresen sorrerarekin zerikusia duten administrazio-prozedurak koordinatzea eta sinplifikatzea; bereziki, jarduera lizentziak lortzearekin eta izapide eta eskakizun fiskalekin zerikusia dutenak.

j) Dauden finantzaketa-aukera guztiak indartzea, ekintzaileentzako eta lan autonomorako finantziazio eredu berariazkoa eta dagozkion pizgarri fiskalak erraztuz.

k) Mikrofinantziazioko sistemak ezartzea ekintzaileentzat eta lan autonomorako.

l) Arrisku kapitalaren, hazi kapitalaren, mailegu parte-hartzaileen eta abal eta bermeen sarbideen sektorea dinamizatzea.

m) Lankidetza ekonomiko enpresarialeko formuletarako pizgarri ekonomiko eta fiskalak sustatzea, bai autonomoentzat, bai ekintzaileentzat.

n) Lan autonomorako eta ekintzailetzarako prestakuntzako politika berariazkoa garatzea.

ñ) I+G+B delakoaren arloan, lan autonomorako eta ekintzailetzarako berariazko politika bat garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietarako sarbidea eta kudeaketarako tresna aurreratuak erraztea.

o) Ekintzailetzarekin lotutako balioak sustatzea hezkuntzaren etapa desberdinetan, eta gizarteari, oro har, jakinaraztea ekintzailetzak nolako garrantzia duen.

p) Jarduera berri baten hasierak dauzkan arriskuak gutxitzea.

q) Proiektu berrien bideragarritasuna eta lehiakortasuna erraztea.

r) Sareetako parte-hartzerako pizgarriak ematea.

s) Ekintzailetzarekin lotutako informazioa estandarizatu eta transmititzea herritarrei eta ukitutako enteen artean.

II. KAPITULUA. Ekintzailetza sustatzeko politika aktiboak

7. artikulua. Enplegu autonomoa sustatzeko eta ekintzaileari laguntzeko politika aktiboak.

1. Nafarroako Gobernuak politika aktiboen multzo integral eta koherente bat diseinatu eta abian jarriko du. Politika horien xedea izanen da esparru horretan lanbide-jarduera eta enplegua sortu, dibertsifikatu, finkatu eta modernizatzea. Politika horiek, nolanahi ere, plan, programa eta beharrezko neurri egokiak arautu, finantzatu eta garatzearekin batera, beren baitan hartuko dute kalitatezko enplegu zerbitzu baten prestazioetarako sarbidea, hain zuzen ere Nafarroako Foru Komunitatean aurrera eramaten diren enplegu autonomoko ekimenak garatzeko faseak bultzatzen eta mantentzen laguntzeko.

2. Autoenplegua bultzatzeko eta jarduera autonomoa finkatzeko politika aktibo horiek honako helburuak lortzera bideratuko dituzte jarduketa-programa eta neurriak:

a) Norberaren konturako jarduera ekonomiko edo profesionalaren hasiera eragozten edo zailtzen duten oztopo guztiak kentzea, bai eta norberaren konturako jarduera ekonomikoari eusteko eta hura dibertsifikatzeko eragozpenak ere.

Autoenpleguaren arloan aukeren berdintasunerako eskubidea bermatu eta bultzatzeko, bereziki begiratuko zaie populazio talde batzuek langile autonomo gisa ezartzeko topatzen dituzten zailtasunei.

b) Enplegu autonomoko ekimenak sortu, finkatu eta modernizatzera bideratutako informazioarekin, aholkularitza teknikoarekin, pizgarriekin eta diru-laguntzekin lotutako neurri eta zerbitzuak ezartzearen bidetik sortzen diren lan autonomoko ekimenak erraztu eta laguntzea.

c) Ekonomia- eta enpresa-arloko ekintzailetasuna eta ahalmena bultzatu eta laguntzea. Helburu hori erakunde desberdinen bitartez sustatzeko aukera kendu gabe, Nafarroako Gobernuak bereziki bermatuko du haren garapen eraginkorra, hezkuntza sistemaren maila desberdinetan, modulu berariazkoak bultzatuz lehen hezkuntzaren, derrigorrezko bigarren hezkuntzaren, batxilergoaren eta lanbide heziketaren esparruan eta esparru berekiak sustatuz edo unibertsitateekin eta haien fundazioekin lotutako enpresak sortzeko lehendik daudenak bultzatuz.

d) Ingurune ekonomiko, sozial eta kultural bat sortzea, non autoenpleguko eta enpresa-dibertsifikazioko ekimenak garatzea posiblea izanen den, bereziki enplegu berrien, teknologia berrien eta interes publiko, ekonomiko eta sozialeko jardueren esparruan jokabide berritzaile bat errazten dutenak, eta, oro har, populazioaren ongizate ekonomiko eta sozialaren handitzea dakarten guztiak. Horretarako, bultzatuko da sare sozial profesional eta lurraldekoen sorrera, uneoro autoenplegu ekimenak lagundu eta bultzatuko dituztenak.

e) Lan autonomoaren berariazko esparruan, etengabeko prestakuntza eta lanbidearen arloko berregokitzea sustatu eta bermatzea, enplegagarritasuna, produktibitatea eta jarduera geratzeko arriskuari aurrea hartzeko kudeaketa hobetuz.

f) Langile autonomoek jakintzaren, informazioaren eta komunikazioaren gizartean parte-hartze aktiboa izan dezatela sustatzea, teknologia berrietarako sarbidea eta teknologia horien erabilera erraztuz eta beharrezkoa izan daitekeen aholkularitza teknikoa emanez.

g) Berrikuntza eta garapen teknologiko eta antolamenduzkoen prozesuetarako sarbidea erraztea, haien bitartez areagotzen laguntzeko modu autonomoan egiten den lanaren edo ematen den zerbitzuaren produktibitatea.

h) Finantzaketarako sarbidea erraztea, egitura finantzario berekiak sortzearen bidez, lan autonomoaren sorrera, finkapena eta dibertsifikazioa ahalbidetuz, mikrofinantziazioa tresna berezi gisa erabilita.

8. artikulua. Autoenplegurako politika aktiboen onuradunak.

1. Autoenplegurako politika aktiboen onuradunak izanen dira foru lege honen aplikazio esparruan sartzen diren pertsonak.

2. Programa, neurri eta zerbitzu desberdinek, aukera berdintasunerako eskubidearen berme gisa, lan merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten taldeen behar bereziei aurre eginen diete, kontuan hartuta, betiere, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari zer jarduketa-esparru ezartzen dion Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legeak, zeina urriaren 31ko 1542/2011 Errege Dekretuak garatu baitzuen, non onetsi baitzen 2012-2014rako Espainiako Enplegu Estrategia. Estrategia horretan xedatutakoaren ondorioetarako eta Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legean araututakoarekin bat, lehentasunezko kolektibo gisa hartuko dira lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak, gazteak bereziki, eta arreta berezia jarriko zaie prestakuntza-defizita dutenei, emakumeei, epe luzeko langabeei, 45 urte baino gehiagokoei, ezgaitasuna duten pertsonei, edo gizarte-bazterkeriako egoeran daudenei, bai eta etorkinei ere.

3. Nolanahi ere, baldintza orokorrak edo berariazkoak ezarri ahalko dira jarduketa-neurri mota bakoitzaren arabera.

9. artikulua. Laguntzak eta dirulaguntzak.

1. Espezifikoki, autoenpleguaren eta enpresen sorreraren esparruan, non sartzen baitira enplegu autonomoaren edo ekonomia sozialaren bidez enpresa-ekimenak sustatzera zuzendutako ekintzak eta neurriak, edota zuzenduta daudenak enpleguaren sorrerara, edozein motatako enpresa-jardueren sorrera eta sustapenera eta garapen ekonomiko lokala dinamizatzera eta bultzatzera, lan gabe dauden pertsonek, berariaz nahi badute beren konturako lan bat edo ekonomia sozialeko enpresa baten esparruko lan bat lortu, honako laguntzak eskuratzen ahalko dituzte:

a) Autonomo gisa jartzeagatiko laguntzak, edo kooperatiba edo lan-sozietate batean bazkide gisa sartzeagatiko laguntzak, bai eta enpresak sortzekoak ere.

b) Maileguen gaineko finantza-laguntzak.

c) Inbertsioetara zuzendutako laguntzak.

d) Laguntza teknikoaren arloko laguntzak, eta gerentzia-eginkizunetan laguntzekoak.

e) Prestakuntzarako laguntzak.

f) Merkatuak aztertzera eta bideragarritasun-azterketak egitera zuzendutako laguntzak.

2. Enplegurako politika aktiboetako jarduketetarako erreferente gisa konfiguratzen diren neurriak:

a) Gorabidean izan eta enplegua sortzeko potentziala duten jarduera ekonomikoei lotutako ekintzailetza-neurriak; bereziki, honakoekin zerikusia dutenak: energia berriztagarriak, turismo iraunkorra, industria kulturalak, industria sozialak eta osasunarekin zerikusia dutenak, mendekotasunaren arloko industriak, teknologia berriak, ekoindustrialak edo etxebitzitza-zaharberritzearen arlokoak.

b) Honako arloen sustapenean eginiko bultzapen-neurriak: pertsona langabeen ekimen ekintzaileetan, gorabidean diren jarduera produktibo estratategikoetan edo enplegua sortzeko potentziala dutenetan.

c) Inbertsio zuzenetarako laguntzak orokortzera bideratutako neurriak, bai eta merkatu azterketak eta bideragarritasun-azterlanak egitera zuzendutakoak ere.

d) Autoenplegurako eta ekintzailetzarako orientabidea eta aholkularitza emateko neurri espezifikoen indartzea; hain zuzen ere, orientabidea eta aholkularitza enplegu zerbitzu publikoetan izena emandako pertsonentzat diren kasuetan, eta, bereziki, luzaroko langabeentzako eta lanbide-birkualifikazioa berreziketa behar duten pertsonentzat.

e) Populazio aktiboaren ekintzaile-gaitasuna sustatzeko neurriak, bereziki pertsona gazteena, prestakuntzaren eta ekonomia sozialaren bidez.

f) Autonomoek beren negozioetan jarraitzea helburu duten neurri berezien sustapena, bai eta zailtasunak dituzten enpresei laguntzekoena ere.

g) Lan autonomoaren arloko eta enpleguaren sustapenarekin lotuta dauden enpresen, kooperatiben eta lan-sozietateen sorrerarako prestakuntza-, zabalpen- eta sustapen-neurriak.

h) Enpresen sorreraren arloan izapide elektronikoen erabilera faboratzeko neurriak.

i) Langile autonomoen artean eta ekonomia sozialaren arloan plangintza eta kudeaketa enpresariala indartzera bideratutako jarduketak egiteko neurriak.

j) Ekintzailetza-proiektuen finantza-bideragarritasuna eta jadueraren abiatzea errazteko neurriak.

k) Lan autonomoaren eta ekonomia sozialaren bidezko enpresa-ekimenak sustatzeko neurriak.

l) Gorabidean izan eta ekonomia sozialaren eta lan autonomoaren arloan enplegua sortzeko potentziala duten ekintzailetza-jarduketak bultzatzeko neurriak.

m) Enpresen sorrera laguntzeko neurriak, ekintzaileentzako aholkularitza-jardueren bidez, eta finantzabideak lortzera eta hobetzera bideratutako ekintzen bidez, bai eta enpresen sorreraren arloko prestakuntza-jarduerak ere.

n) Jarduera uzteagatiko prestazio bat aitortua duten langile autonomoen lanbide-birkualifikazioa eta birlaneratzea errazteko ekintza espezifikoak garatzeko neurriak.

3. Diru-laguntzen zenbatekoak kasuan kasu finkatuko dira, mota bakoitzari buruzko arau erregulatzailearen bidez. Nolanahi ere, zenbateko horiek arau berariazkoen bidez finkatzean, honako printzipio hauek bermatu beharko dira:

a) Nahikotasun ekonomikoa, pizgarriaren eraginkortasuna bermatuko duena, Nafarroako Foru Komunitatearen aurrekontuei buruzko kasuko foru legean finkatutako baliagarritasun-mugekin.

b) Iraupena, abian jartzen den uneetan jardueraren finkapena errazteko.

c) Zenbatekoaren graduazioa, eskatzaileak jarduera abian jartzeko zailtasunari erreparatuta, betiere kontuan hartuz foru lege honetako 6. artikuluan aipatzen diren printzipio gidariak.

4. Nafarroako Gobernuak enplegu autonomoa sustatzeko politika aktiboen eraginkortasuna ebaluatuko du, behar diren maiztasun- eta kalitate-bermeekin, foru lege honetan aurreikusitako terminoetan. Ebaluazio bakoitza ikusita, Nafarroako Gobernuak, kasua bada, hartatik eratortzen diren zuzenketak ezarriko ditu.

10. artikulua. Lan autonomorako finantziazioa eta ekintzaileari laguntzea:

a) Lan autonomoa garatzeko eta ekintzaileari laguntzeko inbertsio sozialeko funtsak:

Nafarroako Foru Komunitateko Gobernuak bultzatuko du izaera publikoko edo izaera misto publiko-pribatuko inbertsio sozialeko funtsen sorrera. Funts horiek bideratuko dira lan autonomoari, ekintzaileei eta enpresa berritzaileei laguntzera, kasua bada parte hartuz partaidetza-kontu gisa edo kapital sozialean, eta enpresa-kudeaketari babesa emanez.

Pizgarri bereziak emanen dira autonomoen berezko egitura ekonomikoak sortzeko: kooperatibak, interes ekonomikoko elkarteak edo lankidetza ekonomiko enpresarialerako bestelako moduak, tinko parte hartuz entitate horien funtsean, bai emaitza ekonomikoei dagokienez, bai kapitalari edo enpresen kudeaketari dagokienez, betiere funtsaren partaidetza kapitalaren ehuneko 49ra mugatuz.

Funtsean parte hartzeko lehentasuna izanen dute krisian egon eta kasuko enpresa kooperatiba, lan sozietate edo zuzenbidean onartutako beste edozein gisara bilakatzeko partaidetzak erosi nahi dituzten langileek. Funtsaren partaidetza proiektuaren bideragarritasunaren menpean egonen da.

Berariaz zuzkituko da lan autonomoa garatzeko eta ekintzaileari laguntzeko inbertsio sozialeko funts bat. Funtsaren helburua da lan autonomoaren eta ekintzaileen lanaren finantzaketa hobetzea, eta erabiliko da maileguak emateko, onuradun eta urte bakoitzeko gehieneko muga batekin, proiektuaren balioaren ehuneko 80koa hain zuzen, interes-tasa txikiagoarekin. Funts honi atxiki ahalko zaizkio autonomoen sektorearteko elkarteak, enpresa txiki eta ertainen sektorearteko elkarteak eta ekintzaileen elkarteak, bai eta lan autonomorako eta ekintzaileei laguntzeko programa berariazkoak garatzen dituzten fundazio edo entitateak ere.

Halaber, kopuru zehatzak zuzkituko dira mikrofinantziazioko eta mikrokreditu sozialen sistema autonomiko bat sortzeko.

b) Lan autonomoaren eta ekintzaileari laguntzearen arloko bitartekari finantzarioa.

Bitartekari finantzarioaren figura sortzen da, lan autonomoan eta ekintzailearentzako laguntzan espezializatutakoa.

Autonomoei eta ekintzaileei finantziazioa lortzeko prozesuan laguntza eta aholkua emateko tresna baten gisara eratzen da.

c) Inbertitzaile pribatu soziala eta inbertsio soziala laguntzeko entitateak.

Inbertitzaile sozialen figura sortzen da: langile autonomoekin tinko lankidetzan diharduten pertsona fisikoak dira, edo ekintzaileen sozietateen kapital sozialean parte hartzen dutenak, jarduera ekonomikoaren etapa batean, beren ondarearen zati bat erabiliz onura ekonomiko edo sozial bat lortzeko.

Halaber, inbertsio sozialari laguntzeko entitateen figura sortzen da: beren esperientzia profesionalarekin autonomoen eta ekintzaileen jarduera ekonomikoen kudeaketan parte hartzen duten profesionalek osatzen dituzte.

Entitate hauek elkarte edo fundazioaren forma juridikoa izanen dute eta irabazi asmorik gabekoak izanen dira, nahiz eta beren kide aktiboen jarduera ordainpekoa izan ahalko den.

d) Inbertsio hauetarako pizgarri fiskalak:

Erkidegoko Gobernuak berariazko sistema bat ezarriko du inbertsio hauetarako eta laguntza-entitateei pizgarri fiskalak emateko.

11. artikulua. Enplegu autonomoaren esparruan sartzea eta arlo horretako orientabideak. Nafarroako Enplegu Zerbitzua.

1. Nafarroako Gobernuak, toki entitateen parte-hartzearekin, politika eraginkor bat jarriko du abian, lan merkatuan lan autonomoko ekimenen bitartez sartzeko eta arlo horri buruzko orientabideak emateko. Politika horren oinarrizko helburua izanen da Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bitartez aholkularitza integraleko jarduera eraginkor bat ematea lurraldearen barruan autoenplegurako aukerez baliatzeko interesa duten pertsonei, arreta berezia eskainita enplegu bila ari diren pertsonei. Zerbitzu horrek autoenplegu planaren ziklo integralaren kudeaketa jasoko du, honako faseak barne direla: informazio egokia, orientabide nahikoak, prestakuntza egokia eta behar den gaikuntza.

2. Lanbidean sartzeko eta lanbideari buruzko orientabideak emateko zerbitzu hauen eraginkortasuna bermatze aldera, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak bere gain hartuko ditu, besteak beste, lurraldeko lan merkatuari buruzko azterlan bat eta indusketa bat egiteko eginkizuna, eskatzen diren enplegu autonomoko formulak garatuz, ase daitezkeen premia ekonomiko eta profesionalak identifikatu eta kokatze aldera.

3. Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eraginkorren jotzen dituen lankidetza moduak bultzatuko ditu toki entitateekin eta eragile sozioekonomiko guztiekin, xede hauek lurralde-esparru osoan bete daitezen.

Nolanahi ere, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak behar diren hitzarmenak eginen ditu Nafarroa osoan presentzia duten toki ekintzako taldeekin, halako moduz non lanbide orientazioko zerbitzua eraginkorra izanen baita foru erkidego osoan.

4. Nafarroako Enplegu Zerbitzuak arreta berezia eskainiko die Nafarroako Foru Komunitatean ekonomikoki menpekoak diren autonomoen araubidean beren jarduera betetzen duten pertsona guztien laneratze- eta orientabide-ekintzei. Lan honek bere baitan hartuko ditu ekonomikoki menpekoa den langile autonomoaren eta enpresa bezeroaren arteko bitartekaritza ekintzak, eta kontratu mota horretako eskaintzak eta eskariak kudeatzeko zerbitzu egoki bat eduki beharko du.

5. Ekonomikoki menpekoa den lan autonomoari begira ekintza hauek eraginkorrak izan daitezen errazteko, bultzatuko da lankidetza hitzarmenak egitea lan autonomoaren arloko lanbide-elkarteekin.

12. artikulua. Lanbide prestakuntza eta kualifikazioa.

Enplegurako Lanbide Heziketaren Plan Nazionalaren esparruan, Nafarroako Gobernuak bermatzen du beren jarduera lan autonomoko araubidean garatzen duten pertsonen prestakuntzarako eta kualifikazio profesionalerako eskubidea, haien esparrurako berariaz diseinatutako lanbide heziketako programetara sarbidea emanez. Programa hauetan, kontuan hartuko dira Nafarroako Foru Komunitatean garatzen den lan autonomoaren errealitatea eta ezaugarri sektorialak.

Programa eta neurri horiek bermatuko dute ekimen horietarako gaikuntza profesionala izatea, bai eta jarduera modu optimoan kudeatzeko gaitasunaren garapena ere.

Urtero, Nafarroako Gobernuak lanbide heziketara bideratuko du aurrekontu berekien nahiz eskualdatutakoen portzentaje bat, lan autonomoak populazio aktiboan duen presentziaren araberakoa.

Prestakuntza jarduera horiek gauzatuko dira urtero profesionalen eta langile autonomoen sektore arteko elkarteekin eginiko programa-kontratuen bitartez.

13. artikulua. Berdintasuna eta familia, bizitza pertsonala eta lana bateragarri egitea.

1. Nafarroako Gobernuak eta toki entitateek, beren eskumenen esparruan, emakumeen eta gizonen guztizko parekatzea bermatuko dute enplegu autonomoko ekimenak sortu, finkatu eta modernizatzeko faseetan.

2. Eskubide horren eraginkortasuna bermatu eta bultzatzeko, arreta berezia eskainiko zaio lanbide bizitza familiako bizitzarekin eta bizitza pertsonalarekin modu eraginkorrean bateragarri egiteko neurrien garapenari. Horretarako, Nafarroako Gobernuak honakoak ezarri beharko ditu:

a) Pizgarriak, partzialki ordaintzeko titularra bere jardueran aldi baterako ordezteko langabetu bat kontratatzetik heldu diren gastuak, familia eta lanbidea bateragarri egitetik heldu diren eskubideak betetzen ari diren kasuetan; esate baterako, honako egoerekin lotutako eskubideak: haurdunaldian zeharreko arrisku-egoerak, edoskitze naturala, amatasuna, aitatasuna, adopzioa, harrera edo seme-alabak nahiz senideak zaintzeko lanaldi murrizketa nahiz eszedentzia.

b) Eskubide horietaz baliatzen hasi aurretik pertsona horiek garatzen ari ziren jarduera autonomoan berriz sartzera bideratutako pizgarriak.

c) Ikasketa, ikerketa, prestakuntza-jarduera eta antolamendu-esperientzia berritzaileak sustatzera orientatutako programak, lanbidea eta lana bateragarri egitearen esparrukoak.

14. artikulua. Langile autonomoak lanbidean berriz sartzea.

1. Lanbidean berriz sartzeko politikek, lana aurkitzeko aukerak hobetzera bideratu eta Nafarroako Gobernuak garatu dituen horiek, kontuan hartuko dituzte inguruabar ekonomikoengatik beren jarduera bertan behera utzi duten pertsonak.

2. Xede horretarako, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak, interesdunen parte-hartzearekin, honakoak eskuratuko ditu:

a) Lanean berriz hasteko ibilbide pertsonalizatu bat. Ibilbide horrek, besteak beste, prestakuntza-neurri batzuk jasoko ditu, pertsona hauei beren aurreko jarduerarekin lotutako jardueretan espezializazio bat emateko, edo, bestela, kasu batean zein bestean, enplegu-aukera handiagoak eskaintzen dituzten sektore berrietara bideratua.

b) Neurri ekonomikoak, onuradunei lanbidean berriz sartzeko ibilbidearen garapenean laguntza ematera bideratuak.

15. artikulua. Emandako laguntzen araubidea.

1. Foru lege honetan aurreikusitako sustapen neurrien onuradunek bete beharko dituzte haiek arautzen dituen araudi berariazkoak exijitzen dituen baldintzak eta betekizunak. Betebehar horietakoren bat ez betetzeak edo laguntzak erabiltzeak haiek emateko aurreikusi ziren xedeez beste batzuetarako, berarekin ekarriko du emandako laguntza horiek guztiz nahiz zati batean itzuli behar izatea.

2. Diru-laguntzak itzultzeko prozedura gauzatuko da aplikatzekoa den legedian jasotako prozedura administratiboetako xedapen orokorren arabera.

3. Diru-laguntzak itzultzeko espedientea izapidetzearen ondorioz antzematen bada aplikatzekoa den legedian jasotako arau-hausteren bat egin dela, horretarako ezarritako prozedura beteko da.

III. KAPITULUA. Kontsumoko Arbitraje Batzordeetan parte hartzea

16. artikulua. Kontsumoko Arbitraje Batzordeetan parte hartzea.

Nafarroako Gobernuak bultzatuko du beren estatutuetan arbitraje-eginkizunak aurreikusten dituzten langile autonomoen lanbide-elkarteek Kontsumoko Arbitraje Sisteman –eta bereziki Kontsumoko Arbitraje Batzordeetan– sartu eta parte hartzea.

IV. KAPITULUA. Babes sozialeko bestelako neurriak

17. artikulua. Laguntzak.

Nafarroako Gobernuak babes sozialaren arloko laguntzak emanen dizkie Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean beren konturako jarduera bat garatzen duten pertsonei, hurrengo idatz-zatietan ezarritakoaren arabera.

1. Jardueraren hasierarekin lotutako gizarte laguntzak.

Nafarroako Gobernuak, aldizka, laguntza-plan bat ezarriko du foru erkidegoaren lurraldean norberaren konturako jardueretan hasteko. Plan horretan, berariazko laguntzak jaso ahalko dira langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioaren ordainketa bakarraren modalitatea aukeratzen dutenentzat, bai eta Gizarte Segurantzako kotizazioa ordaintzeko laguntzak ere, diru-sarrera nahikoak ez izatea edo eskatzailearen adina edo eskatzaile berria izatea bezalako faktoreei, besteak beste, erreparatuta.

2. Gizarte Segurantzaren kuotetarako hobariak.

Nafarroako Foru Komunitateak hitzarmenak izenpetu ahalko ditu Gizarte Segurantzarekin kotizazioetarako hobari gisako laguntzak bideratze aldera, erkidegoarentzat interes berezikoak diren artisautza- edo arte-jarduerak eta kultur jarduerak garatzen dituztenentzat.

3. Jarduera eteteko kasuetarako laguntzak.

a) Nafarroako Gobernuak gizarte laguntzak emanen dizkie behar bezala egiaztatutako arrazoi objektiboak tarteko beren konturako jarduera eteten dutenei. Laguntza horiek berariaz bideratuta egonen dira jarduera etetera jarduera ekonomiko eta profesionala berritze aldera.

b) Kasu horretan, jardueraren titularrak, laguntza-eskariarekin batera, jarduera edo establezimendua berritzeko edo erreformatzeko kasuko proiektua aurkeztu beharko du, bai eta langile autonomoaren aurrekontu eta inbertsio pertsonalaren proiektua ere.

c) Laguntza horiek emateko terminoak kasuko erregelamenduaren bitartez garatuko dira, Nafarroako Foru Komunitateko Aurrekontuei buruzko Foru Legean jasotako aurrekontu-aurreikuspenen barruan.

V. KAPITULUA. Lan autonomoaren arloko politiken kalitatea eta ebaluazioa

18. artikulua. Zerbitzuen kalitatesistemak.

Nafarroako Foru Komunitateak lan autonomoaren esparruan garatzen diren zerbitzuen prestazioaren hobekuntza jarraitua sustatuko du, besteak beste aurreikusiz kalitatea ebaluatzeko sistemak, informazio sistemak eta praktika zuzenen gidak.

19. artikulua. Administrazioarekiko harremana lan autonomoaren esparruan.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sustatuko du Administrazioaren eta beren kontura jarduera ekonomiko eta profesionala betetzen dutenen arteko harreman arin, zuzen eta eraginkorra, gobernu zuzenaren printzipioetan oinarritua, arreta berezia eskainita bitarteko elektroniko eskuragarriei.

20. artikulua. Lan Autonomoaren Plan Estrategikoa.

1. Lan Autonomoaren Plan Estrategikoaren xedea izanen da lan autonomoaren esparruan garatzen diren politika publikoen diseinu orokorra, esparru horretan ematen diren zerbitzuetan eraginkortasun eta efizientzia handienak lortzeko xedez. Plan horretan, aurreko xedea lortzeko behar diren neurri, jarduketa eta baliabideak jasoko dira.

2. Plan Estrategikoak bilduko ditu, besteak beste, artatu beharreko premien diagnosi bat, lortu beharreko helburuak eta helburu horiek lortzeko ildo estrategikoak, bai eta honako hauek ere: onetsi eta bete beharreko ekintzen kronograma bat; bitarteko materialen eta giza bitartekoen identifikazioa, azken horien prestakuntza eta kualifikazio premiekin batera; kasua bada, beharrezkotzat jotzen diren departamentuarteko eta administrazioarteko koordinazio-neurriak; eta plana bera ebaluatzeko tresnak.

3. Plan Estrategikoak lanbide-arriskuen prebentzioaren arloko plangintza-jarduketak jasoko ditu; kasu bada, laneko segurtasunaren eta osasunaren Nafarroako estrategiaren barruan.

4. Plan Estrategikoak guztiz errespetatuko du emakumeen eta gizonen arteko tratuaren eta aukeren berdintasuna, eta berarekin batera planak emakumeengan eta gizonengan izan ditzakeen eraginak aztertuko dituen genero-eragineko azterlan bat ere aurkeztu beharko da.

5. Plan Estrategikoarekin batera, haren aplikazioa bermatuko duen txosten ekonomikoa aurkeztu beharko da.

21. artikulua. Lan autonomoaren Plan Estrategikoa egitea.

1. Lan autonomoaren arloko departamentu eskudunari dagokio Lan Autonomoaren Plan Estrategikoa egitea. Plan estrategiko hori Nafarroako Gobernuari aurkeztuko zaio, onets dezan.

2. Plan Estrategikoa gutxienez ere lau urtez behin eginen da, eta haren proiektua baino lehen nahitaez kontsulta egin beharko zaio Nafarroako Lan Autonomoaren Kontseiluari, nahiz eta kontsulta hori ez den loteslea izanen. Aldizkakotasuna koordinatuko da planarekin, enpleguaren aldeko akordioekin edo Nafarroako Gobernuak onesten dituen antzeko proiektuekin.

22. artikulua. Lan autonomoari informazioa emateko zerbitzuak.

1. Nafarroako Gobernuak, bere eskumenen esparruan, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean garatzen diren norberaren konturako ekimen ekonomiko eta profesionalen garapenerako, finkapenerako eta, kasua bada, berriztatzerako behar diren informazio eta aholku teknikoa emanen ditu. Aurrera eramaten diren informazioko eta aholku teknikoko jardueretan, arreta berezia eskainiko zaie lan autonomoaren esparruan eragin handiena duten taldeei.

2. Lan autonomoari aholkua eta informazioa emateko zerbitzuak Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean lan autonomoa sortu, sustatu eta modernizatzeko aurreikusi diren pizgarrien osagarri bat dira, eta lan autonomoaren arloko departamentu eskudunak emanen ditu.

23. artikulua. Lan autonomoari buruzko zabalpen eta informazio neurriak.

Nafarroako Foru Komunitatean lan autonomoaren ezagutza bultzatze aldera, lan autonomoa aztertu eta zabaltzeko laguntza neurriak ezarriko dira, bai eta auto-enpleguaren kultura sustatzeko neurriak ere.

Beste bide batzuen artean, lan autonomoari aholkua eta informazioa emateko zerbitzuak Nafarroako Gobernuaren webgunearen bitartez bideratuko dira, autonomoentzako berariazko atal bat baitu.

24. artikulua. Politika publikoen ebaluazioa.

1. Lan autonomoaren arloan eskudun den departamentuak aldizka txosten bat eginen du, erregelamendu bidez ezartzen diren terminoetan, Nafarroan lan autonomoaren arloan aurrera eraman diren jarduketei buruz. Ebaluazioaren oinarria politika publikoen emaitzak izanen dira, bai eta politika horiek herritarrengan duten eragina ere.

2. Ebaluazio horretan arreta berariazkoa eskainiko zaio enplegu autonomoa sustatzeko hartutako neurri-multzoaren eta haietan baliabide publikoen erabileran izandako eraginkortasunaren eraginari.

25. artikulua. Sinplifikazio administratiboa enpresak sortzeko eta izapide administratiboak gutxitzeko.

Enpresentzako leihatila bakarrak bultzatuko dira, eta haien bidez enpresak 24 orduren buruan sortu ahalko dira, behin-behineko adierazpen batekin. Gainerako dokumentazioa aurkezteko sei hilabete emanen dira.

Enpresak sortzeko izapide telematikoen sistema bultzatuko da, Nafarroako Foru Komunitatean enpresa-proiektuak abian jartzeko aholkularitza-lanak jada egiten ari diren entitate publiko eta pribatuekin koordinatuta.

Lehen xedapen gehigarria .–Ekonomikoki menpekoak diren langile autonomoen kontratuaren erregistroa.

1. Nafarroako Gobernuak bere gain hartuko du, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eginiko kudeatze-gomendio gisa, ekonomikoki menpekoa den langile autonomoaren eta bezero den enpresaren artean jarduera ekonomiko edo profesional bat egiteko kontratuk erregistratzeko jarduera, otsailaren 23ko 197/2009 Errege Dekretuan ezarritako terminoetan, zeinak Lan Autonomoaren Estatutua garatzen baitu ekonomikoki menpekoa den langile autonomoaren kontratuaren arloan. Jarduera horrek bere baitan bilduko du honakoak erregistratzea: eginiko kontratuak, egin diren kontratu-aldaketak eta kontratuen amaierak.

2. Horretarako, berariazko erregistro bat sortuko da Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bulegoetan, eta hari esleituko zaizkio aipatutako erregistroak funtzionatzeko jarduera material, tekniko edo zerbitzukoak.

3. Kontratu horiek estatu-izaerakoak eta bakarrak izatea bermatze aldera, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari informazioa emanen dio kontratu horien erregistroari buruz, bai eta haien amaierari buruzko informazioa ere, menpekoak diren langile autonomoen altak eta bajak eta izandako aldaketak izapidetze aldera.

4. Halaber, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak aldizka Nafarroako Lan Autonomoaren Kontseiluari informazioa emanen dio kontratu horien erregistroari buruzko datuen gainean, bai eta izaniko alta, baja eta datu-aldaketen gainean ere.

Bigarren xedapen gehigarria .–Jarduera uzteagatiko laguntzak.

Behin jarduera uzteagatiko prestazioaren estatu-araua onetsi ondoren, Nafarroako Gobernuak aztertuko du zein aukera duen foru erkidegoko lurraldean garatzen diren jarduera ekonomiko edo profesionalak guztiz edo hein batean uzteagatiko laguntza osagarriak emateko.

Hirugarren xedapen gehigarria .–Azterlan sektorialak.

Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, azterlan sektorial batzuk eginen dira, non honako alderdiak jasoko baitira:

1. Sektoreko autonomoak identifikatzea eta haien arazo berariazkoak aztertzea, bai eta berariazkotasun horiek lan baldintzetan dauzkaten eraginak ere (ordainsariak, lana eta familia bateragarri egitea, gizarte babesa eta abar).

2. Egoerari buruzko diagnosi bat, honakoei buruzko aipamen bereziekin: merkatuko lehiakortasun-ahalmena, prestakuntzako gabeziak, finantzaketa, I+G+B eta enpresen arteko lankidetza-ahalmena.

3. Jarduketa planak, hobetzeko proposamenak eta araugintzako aukerak, Nafarroako Foru Komunitatearen eskumenen esparruan.

Laugarren xedapen gehigarria .–Ekonomikoki menpekoak diren langile autonomoei buruzko azterlana.

Hiru hileko epean, foru lege honek indarra hartzen duenetik, Nafarroako Gobernuak azterlan bat eginen du Nafarroako Foru Komunitatean lan egiten duten eta ekonomikoki menpekoak diren langile autonomoei buruz. Azterlanak aukera emanen du autonomo horien lan baldintzak eta jarduera-sektoreak ezagutzeko.

Bosgarren xedapen gehigarria .–Ekintzailetzari buruzko lan bilera.

Nafarroako Parlamentuak, urtean behin, ekintzailetzari buruzko lan bilera bat eginen du, non pertsona eta entitate parte-hartzaileek informazioa emanen duten eta erkidego honetan ehundura enpresariala areagotzeko eta horrenbestez enplegua sortzeko proposamenak aurkeztuko dituzten.

Xedapen iragankor bakarra.–Ekintzailetzari buruzko lehenengo plana egitea.

Sei hilabeteko epean, ekintzailetzari buruzko lehenengo plana egin eta onetsiko da.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Foru lege honetan xedaturikoari aurka egiten dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak indarrik gabe gelditzen dira.

Azken xedapenetan lehena .–Parlamentua informatzea.

1. Nafarroako Gobernuak urtero foru parlamentuari informatuko dio arau honetan jasotako aurreikuspenen betearazpenari buruz.

2. Txosten horrek honakoak jasoko ditu: kontsulta-organoen irizpena eta aplikatutako politiken nahiz erabilitako baliabide publikoen eraginkortasuna ebaluatzeko agiria.

Azken xedapenetan bigarrena .–Bitartekari finantzarioaren eta inbertitzaile sozialaren figurak garatzea.

Foru lege hau onetsi eta sei hilabeteko epean, Nafarroako Gobernuak, kasuko erregelamenduaren bidez garatuko du lan autonomoan eta ekintzailearentzako laguntzan espezializatutako bitartekari finantzarioaren figura, zeina 10. artikuluko b) letran jasoa baitago.

Foru lege hau onetsi eta sei hilabeteko epean ere, halaber, Nafarroako Gobernuak, erregelamendu bidez, edukiz beteko ditu inbertitzaile pribatu sozialaren eta inbertsio soziala laguntzeko entitatearen, zeinak 10. artikuluko c) letran jasota baitaude.

Azken xedapenetan hirugarrena .–Arauak emateko ahalmena.

Ahalmena ematen zaio Nafarroako Gobernuari foru lege hau garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.

Azken xedapenetako laugarrena .–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2013ko martxoaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Yolanda Barcina Angulo.

Iragarkiaren kodea: F1303967

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web