(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

9/2012 FORU DEKRETUA, OTSAILAREN 22KOA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ERRENDIMENDUKO KIROLA ETA GOI MAILAKO KIROLARIEN ZERRENDA ARAUTZEN DITUENA Nota de Vigencia

BON N.º 58 - 23/03/2012  I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK


  II. KAPITULUA. MAILAK ETA ESTAMENTUAK


  III. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN PARTE IZATEA


  IV. KAPITULUA. NAFARROAKO GOI MAILAKO KIROLAREN ZERRENDA


  V. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN BALORAZIO BATZORDEA


  VI. KAPITULUA. SUSTATZE NEURRIAK ETA ONURAK


  VII. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLEKO EPAILE, TEKNIKARI ETA KIROLARI IZAERA GALTZEA EDO ETETEA


  VIII. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN PLANA


Atariko

Espainiako Konstituzioak 43.3 artikuluan ezartzen du botere publikoek osasun hezkuntza, gorputz hezkuntza eta kirola sustatuko dituztela, eta aisia modu egokian erabiltzen lagunduko dutela. 148.1.19 artikuluan adierazten denez, autonomia erkidegoek beren gain hartzen ahal dituzte kirola sustatzeko eta aisia modu egokian erabiltzeko eskumenak.

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44.14 artikuluak ezartzen du Nafarroako Foru Komunitateak bakarrik duela kirola sustatzeko eta aisia modu egokian erabiltzeko eskumena. Orobat, 49.1.c) artikuluan dio berak bakarrik duela eskumena administrazio prozeduraren arloko arauetan, baita Nafarroari dagozkion antolaketaren edo zuzenbide substantiboko espezialitateen ondoriozko prozedura ekonomiko-administratiboaren kasuan ere.

Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak, kirola arautu, antotalu, sustatu eta koordinatzeko xedea baitu Nafarroako Foru Komunitateari dagozkion eskumenen eremuan, goi mailako kirol jarduera bultzatzea (3.b artikulua) du helburu kirol politikaren arloan. Orobat, Nafarroako Gobernuari esleitzen dio Nafarroako goi mailako kirol jarduera arautzeko eskumena (5.d artikulua). Bestetik, foru lege beraren 6.2.k) artikuluak Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren esku uzten du Nafarroako goi mailako kirolariak sailkatzeko eskumena, baita Nafarroako goi mailako kirol jarduera gainbegiratu eta babestekoa ere (6.2.I artikulua).

Nafarroako Kirolari buruzko Foru Legearen III. tituluko IV. kapituluan arautzen da goi mailako kirol jarduera. 20. artikuluak goi mailako kirol jarduera zer den zehazten du; 21. artikuluak Nafarroa barreneko goi mailako kirol jarduera arautzen du, eta Nafarroako Gobernuari esleitzen dio kirolariek goi mailako kalifikazioa eskuratzeko bete beharreko baldintzak arautzeko ahalmena, irizpide teknikoak eta kirolekoak, besteak beste, kontuan hartuta; eta, azkenik, 22. artikuluak Nafarroako goi mailako kirol jardueraren sustapena arautzen du.

Adierazitako legezko aurreikuspenak bete gogo dituzte foru dekretu honetako arauek, eta kirolariaren, teknikariaren eta epailearen kualifikazio teknikoa lortzera daude bideratuta, baliagarriak izan ditzaten errendimenduko kirola garatzeko; alde batetik, lehiaketaren maila gorena lor dezaten kirol bizitzan eta, bestetik, lagungarriak izan daitezen beste lanbide edo jarduera batzuetarako kualifikazioa edo gaitasuna eskuratzeko, errendimenduko kirol jarduera uzten dutenean. Horregatik, goi mailako kualifikazioak kirolariez gain, teknikariak eta epaileak hartzen ditu kontuan, Nafarroako Kirolari buruzko Foru Legearen 21.4 artikuluan aurreikusitako moduan.

2

Europako Kirolaren Gutunak definitzen duenez, kirola edozein jarduera fisiko da, parte hartzeko modua antolatua izan edo ez, baldin egoera fisikoa eta psikikoa adierazi edo hobetzen badu, harreman sozialak garatzen baditu edo lehiaketan emaitzak ateratzen badira maila guztietan.

Kirolak Nafarroako Foru Komunitatean izan duen aurrerapenaren ondotik, ezinbestekoa da hartan dihardutenen beharrei erantzutea, gaur egungo kirol jarduerari egokitutako sustatze neurri berariazkoak hartuta, maila guztiak barne direla. Orobat, beharrezkoa da arlo honek Estatuan duen araudia kontuan izatea; batez ere, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretua eta gainontzeko araudi aplikagarria.

Kirola ikuskizun eta praktika bihurtzen da; praktikak, zehazki, bi agerkari edo parte hartzeko aukera ditu: errendimendua eta aisialdi osasuntsua.

Errendimenduko kirolak, edozein maila eta estamentutan, alderdi sozial saihestezina du; izan ere, komunitate baten sentimendu kolektiboa ordezkatzen du, identitatearen berezko ezaugarriak nabarmentzen ditu eta kolektibitate horren garapenean du eragina. Kirolaren alderdi hori da, bere horretan, Nafarroako Foru Komunitatea kirol arloan ordezkatzeko eginkizunaren oinarria. Gainera, hezkuntzaren eta lehiaren balioen agerkaria da; izan ere, objektiboki eta programa baten barrenean, kirolean aurrera egiteko modua da, hainbat helburu eskuratzeko bidea da, hala nola kirolari, teknikari eta epaileen integrazioa, baita Nafarroako kirol sisteman diharduten beste agente batzuena ere bereizketarik gabe; bestetik, osasunaren zainketa eta kirolaren praktika egokia hartzen dira kontuan.

3

Foru dekretu honek Nafarroako errendimenduko kirola ezarri eta arautzen du; halaber, haren maila eta estamentuen sailkapena eta definizioa, Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izateko bideak, kalifikazio hori lortzeko eskatzen diren baldintzak eta irizpideak eta espezializatu eta hobetzen laguntzeko onurak eta neurriak. Hura garatu eta aplikatzeko, modu eraginkorrean hartuko da kontuan generoko berdintasunaren helburua, egungo legerian ezarritakoari jarraituz.

Errendimenduko kirolak lau maila ditu Nafarroan (goi maila, goi errendimendua, hobekuntza eta oinarrizko errendimendua), eta hiru estamentu aurreikusten dira (kirolari, teknikari eta epaile). Maila horien arabera zehaztuko da lehentasuna, neurriak aplikatzeko eta foru dekretuan aurreikusitako onurak eskuratzeko.

Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak adingabeekin eta gazteekin izan duen interes bereziaren ondorioa da oinarrizko errendimenduaren kirolak duen maila. Foru dekretu honetako arauen abiapuntua kirolak errendimenduaren lehen etapa honetan duen helburua da, hau da, kirolean hobetzea eta aurrera egitea bilatzea, geroari begira. Hori guztia, parte hartzeari loturiko kirol agerkarietako batekin bat eginez, Nafarroako Kirol Jokoekin alegia.

Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak sostenguko neurriak eta laguntza berariazkoak eman nahi ditu, kirolariek beren karrera sendotzeko adinako heldutasuna irits dezaten, kirol errendimendurako gaitasuna duten gazteak ez daitezen promesa huts izan. Horrela, lehen unetik lortzen da kirolaren bi alderdi, hezkuntzarena eta oinarrizko errendimenduarena, norabide berean jartzea, ez dadin ikasketak-kirola binomioa, eskuarki kirol jardueran hasteko goiz planteatzen dena, aukera horietako bat utzita hautsi.

Foru dekretu honek, halaber, neurri berariazkoak ezartzen ditu teknikariaren eta epailearen estamentuentzat, dedikazioa handitu eta betetzen dituzten eginkizunetako gaitasuna hobe dezaten, lehenbizikoek kirolariak prestatuz eta entrenatuz eta bigarrenek kirol lehiaketetako arbitraje lanak eginez.

Errendimenduko kirolaren mailetan integratzeko irizpideei eta horretarako kirol merezimenduei dagokienez, kontuan hartu behar da kirol jardueraren dinamismo handia; horrek ingurune malgua erabiltzera behartzen du, haien eskakizunak kirol sisteman etengabe gertatzen diren aldaketei egokitzeko, zuzeneko eragina baitute errendimendu maila gorenekotzat jo behar diren egoera eta emaitzak taxutzeko. Horregatik, ahalmena ematen zaio Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, unean uneko egoera ikusita, Nafarroako goi mailako kirolaria izateko kirol merezimenduak eta alderdi teknikoak alda ditzan (lehen xedapen gehigarrian finkatzen dira); orobat, Nafarroako errendimenduko kirolariaren iraunaldia eta horiek eskura ditzaketen laguntzak zehatz ditzan.

Azkenik, Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Planaren onespena aurreikusten du foru dekretuak. Hura Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak eta Nafarroako errendimenduko kirolari zuzenean lotutako gainontzeko entitate publikoek zein pribatuek bultzatzen dituzten programa, neurri eta ekintzez osatzen da.

Nafarroako Kirolari buruzko Foru Legearen azken xedapenetako hirugarrenak ahalmena ematen dio Nafarroako Gobernuari aipatu foru legea garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Horiek horrela, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluaren adostasunarekin, eta Nafarroako Gobernuak 2012ko otsailaren 22an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua . Xedea.

Foru dekretu honen xedeak dira Nafarroako errendimenduko kirola arautzea, haren mailak eta estamentuak eta haietara heltzeko bideak definitu eta sailkatzea, hartarako eskatzen diren kirol irizpide teknikoak eta baldintzak finkatzea eta prestakuntza eta hobekuntzarako hobari eta gainerako neurriak onestea, kirol lorpen handienak eskura daitezen.

2. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolaren definizioa.

1. Nazioko zein nazioarteko lehiaketa ofizialetan ahalik eta emaitza hoberenak lortzera bideratutako kirol praktika jotzen da Nafarroako errendimenduko kiroltzat, interesgarria baita Nafarroako Foru Komunitatearentzat oinarrizko kirola sustatzen duelako eta haren ordezkaritza lana egiten duelako.

2. Foru dekretu honetan aurreikusitako bideetatik sartuko dira kirolariak, teknikariak eta epaileak Nafarroako errendimenduko kirolean, eta hartan adierazitako baldintzak bete beharko dira.

II. KAPITULUA. MAILAK ETA ESTAMENTUAK

3. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolaren mailak eta estamentuak.

Nafarroako errendimenduko kirolak lau maila ditu, eta horietako bakoitzak lau estamentu.

1. Goi maila, hau da, errendimenduko kirolaren adierazpide gorena. Maila honetako pertsonak hiru estamentutan sailkatzen dira:

a) Goi mailako kirolariak: foru dekretu honetan kirol irizpide teknikoetan ezarritako irizpideak aplikatuz izaera hori aitortzen zaienak, edo Estatuan aitortu zaienak.

b) Goi mailako kiroleko teknikariak: goi mailako kirolariekin zuzendaritza tekniko iraunkorra egiten dutenak.

c) Goi mailako kiroleko epaileak: gaituta daude nazioarteko kirol lehiaketa ofizialetan aritzeko eta haietako arau teknikoak aplikatzeko eginkizun nagusiak betetzen dituzte.

2. Goi errendimendua, hau da, goi mailako kirolaren azpiko hurrengo maila. Maila honetako pertsonak hiru estamentutan sailkatzen dira:

a) Goi errendimenduko kirolariak: kirolean aritzeko berezko ezaugarriak izanik, goi mailako kirolean aritzeko adinako emaitzak ateratzen ez dituztenak dira. Kirolari horiek bi multzotan banatzen dira:

a.1) Kirolari teknifikatuak: eskura dituzten ezagupen zientifiko, tekniko eta praktiko guztiak beren entrenamendu planifikatu eta kontrolatuan sartzen dituzte, ahalik eta kirol aurrerapen handiena lortzearren.

a.2) Kirolari kualifikatuak: hainbat arrazoirengatik, hala nola ohitura, eragina, prestasuna, norberaren erabakia edo teknikariarekin adostutako erabakia direla-eta, aurreko taldean sartu ezin direnak.

b) Goi errendimenduko kiroleko teknikariak: goi errendimenduko kirolariekin zuzendaritza tekniko iraunkorreko eginkizunak betetzen dituzte.

c) Goi errendimenduko kiroleko epaileak: gaituta daude nazioko lehen mailako kirol lehiaketa ofizialetan aritzeko eta haietako arau teknikoak aplikatzeko eginkizun nagusiak betetzen dituzte.

3. Hobekuntza, hau da, goi errendimenduko kirolaren azpiko hurrengo maila. Maila honetako pertsonak bi estamentutan sailkatzen dira:

a) Hobekuntzako kirolariak: kirol modalitate guztietako gazte, junior eta kategoria absolutuko selekzio nafarren programetan sartuta daude, bai eta Nafarroako kirol federazioen eta/edo Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroaren programa berezietan ere, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak onetsi eta gainbegiratuta direla.

b) Hobekuntzako kiroleko teknikariak: nazioan zein nazioartean kirol emaitzak dituzten hobekuntzako kirolariekin zuzendaritza tekniko iraunkorreko eginkizunak betetzen dituzte, bai eta kirol klubetako taldeekin, Nafarroako selekzioekin zein Espainiakoekin ere, nazioko zein nazioarteko lehiaketa ofizialetan.

4. Oinarrizko Errendimendua, hau da, errendimenduko kirolaren adierazpide gorena adin goiztiar batean. Maila honetako pertsonak bi estamentutan sailkatzen dira:

a) Oinarrizko errendimenduko kirolariak: 12 - 16 urtekoak izanik, bi horiek barne, nazioan eta nazioartean emaitza nabarmenak ateratzen dituzte eta baldintza hauetako bat betetzen dute:

a.1) Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak urtero onesten dituen gazte talentudunen programako zerrendetan sartuta izatea, A mailan zein B mailan.

a.2) Edozein kirol modalitatetako haur eta kadete kategorien Nafarroako selekzioetan parte hartzea.

b) Oinarrizko errendimenduko kiroleko teknikariak: oinarrizko errendimenduko kirolariekin zuzendaritza tekniko iraunkorreko eginkizunak betetzen dituzte.

III. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN PARTE IZATEA

4. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolean sartzeko modua eta izaera hori egiaztatzea.

1. Bi bide daude Nafarroako goi mailako kirolean sartzeko:

a) Bide arrunta: teknika eta kirol alorrean dituzten merezimenduengatik Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren ebazpenetan agertzen diren goi errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolariak, foru dekretu honen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraituz.

b) Bide berezia: Kirolaren Kontseilu Nagusiak emandako ebazpenetan agertzen diren goi errendimenduko eta oinarrizko errendimenduko kirolariak, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Kasu horietan, Foru Komunitateko kirol administrazioak egiaztatuko du aipatu izaera, interesdunak eskatu ondoren.

2. Goi errendimenduko kirolean sartzeko, baldintza hauetako bat bete beharko dute kirolariek:

a) Espainiako kirol federazioek hautatuak izatea Espainia ordezkatzeko nazioarteko lehiaketa ofizialetan kategoria absolutuan, azken bi urteetako batean, gutxienez ere.

b) Espainiako kirol federazioek hautatuak izatea Espainia ordezkatzeko nazioarteko lehiaketa ofizialetan absolutuaren azpiko adin kategorietan, azken bi urteetako batean, gutxienez ere.

c) Espainiako kirol federazioen babespeko programetan aritzea, Kirolaren Kontseilu Nagusiak baimendutako goi errendimenduko zentroetan.

d) Espainiako kirol federazioen babespeko teknifikazio programetan aritzea, Kirolaren Kontseilu Nagusiak garatzen duen kirol teknifikazioko programa nazionalaren barrenean.

e) Nafarroako kirol administrazioren edo Nafarroako kirol federazioen babespeko programetan aritzea Kirolaren Kontseilu Nagusiak baimendutako teknifikazio zentroetan.

Foru Komunitateko kirol administrazioak egiaztatuko du aipatu izaera, interesdunak eskatu ondoren.

3. Goi errendimenduko kirolean, teknikari eta epaile estamentuetan, eta hobekuntzako kirolean eta oinarrizko errendimendukoan, kirolari eta teknikari estamentuetan, sartzeko, kontuan hartuko da aurreko artikuluan azaldutako baldintzak betetzen ote diren, eta Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak egiaztatuko du, interesdunak eskatu ondoren.

5. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolean sartzeko baldintzak.

1. Nafarroako errendimenduko kirolean sartzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

a) Nafar izaera politikoa izatea, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Foru Legearen 5. artikuluan xedatutakoarekin bat, edo Nafarroako foru izaera zibila, edo Espainiako egoiliar izaera duen atzerritarra izatea, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei eta Atzerritarrak Gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, eta administrazio egoitza Nafarroan izatea, gutxienez ere Nafarroako errendimenduko kirolean sartzeko merezimendua lortu baino bi urte lehenago.

b) Nafarroako edo Espainiako federazioak emandako lizentzia, indarrean dagoena, izatea.

c) Zehapen irmorik ez izatea Kirolaren Kontseilu Nagusiko Lehendakaritzak urtero onesten duen zerrendan ageri diren metodo debekatuak erabiltzeagatik edo substantzia debekatuak kontsumitzeagatik, kirolean gizalegearen kontra jokatzeagatik edo honelako ondorioak izan dituen jokabideagatik: lizentzia kentzea, hura sei hilabetetik gora etetea edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea. Arrazoi horiengatik zehapen prozedura batean harrapatuta den kirolariak, teknikariak edo epaileak badaezpadako etenaldia izaten ahal du, auziaren ebazpen irmoa eman arte.

d) Helbide fiskala Nafarroan izatea erabakigarria den emaitza lortzen denean eta baldintzaren indarraldian; orobat, Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak eguneratuta izatea. Baldintza hau betetzetik salbu daude kirol jarduera Nafarroatik kanpo egin ohi dutenak.

2. Zehazki, Nafarroako errendimenduko kiroleko teknikarien estamentuan sartzeko, adinez nagusia izateaz gain, kirolariaren osasuna babesten dela bermatzeko adinako gaitasunen jabe izatea frogatu beharko da; horretarako, titulu hauetako bat eduki beharko da:

a) Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia, edo dagokion graduko titulua.

b) Kirol modalitate edo espezialitateko kirol teknikariaren titulua Nota de Vigencia.

6. artikulua . Izaeraren iraunaldia.

Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izaten jarraitzeko, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak erabakiko du zer bete beharko den maila eta estamentu bakoitzerako.

7. artikulua . Bateragarritasuna.

Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izatea bateragarria da Estatuko araudiaren araberako goi mailakoa eta goi errendimendukoa izatearekin, baita beste edozein administrazio publikok, Espainiakoa izan edo atzerrikoa, izaera hori onartzen duenarekin ere. Bateragarria da Nafarroako errendimenduko kirolean sartzea haren estamentu eta maila guztietan, baita Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak onartzen dituen kirol modalitate edo espezialitateetan ere.

8. artikulua . Betebeharrak.

Nafarroako errendimenduko kirolean sartuta dauden kirolari, teknikari eta epaileek betebehar hauek izanen dituzte:

a) Beren izaeraren ondorioz Nafarroako Foru Komunitatearen ordezkari izatearekin bat heldu den kirol portaera etikoa izatea.

b) Nafarroako zein nazioko selekzioen deialdi, entrenamendu, kontzentrazio eta lehiaketetan parte hartzea, baita Foru Komunitateko kirol administrazioak, Nafarroarentzat interes berezikotzat jotzen direlako, antolatzen dituen jardueretan ere.

c) Nafarroako Foru Komunitatea adierazten duten ikurrak eramatea, Foru Komunitateko kirol administrazioak hala eskatuta, baita duten garrantziagatik interesgarriak diren hedakuntza kanpainetan ere. Kasu horietan, aipatu ikurrek leku berezia hartuko dute, baina beste babes formula batzuekin bateragarriak dira edo haiekin batera ager daitezke.

d) Kirola Nafarroan zabaltzeko proiektu eta kanpainetan parte hartzea.

e) Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak joko garbiari buruz ezarritako programetan lagundu eta haiek zabaltzen parte hartzea.

f) Foru Komunitateko kirol administrazioak onartzen dituen Nafarroako errendimenduko kiroleko programetan parte hartzea, hartarako deitzen zaienean.

g) Kirolariaren konpromiso etikoa onartu eta sinatzea.

h) Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroaren jarraipeneko maila bakoitzeko atal guztiak onartu eta betetzea.

i) Diziplinaren aurkako arau-hauste larriak edo oso larriak egiteagatik federazio edo administrazio bidez ezarritako behin betiko zehapen irmoen berri ematea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, haiek indarra hartu eta hilabeteko epean. Betebehar hori ez da eskatuko, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak berak zehapena ezarriz gero.

9. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolaren erregistroa Nota de Vigencia.

1. Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Erregistroa sortzen da, kirolari, teknikari eta epaileak Nafarroako errendimenduko kirolean sartzearen ondoriozko eragin eta onurak kontrolatzeko eta behar bezalako jarraipena egiteko asmoz.

2. Erregistro horretan, ebazpen edo ziurtagiri bidez Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izaera eskuratzen dutenak inskribatuko dira.

3. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari atxikitzen zaio Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Erregistroa, eta hark garatuko du bere erregulazioa.

IV. KAPITULUA. NAFARROAKO GOI MAILAKO KIROLAREN ZERRENDA

10. artikulua . Nafarroako goi mailako kirolean sartutako pertsonen zerrenda.

1. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak ebazpen bat eginen du, urtean behin gutxienez, Nafarroako goi mailako kirolean sartzen diren kirolari, teknikari eta epaileen zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2. Ebazpen osagarriak ematen ahal dira, urteko ebazpen arrunta argitaratu ondoren kirol merezimenduak egin dituzten kirolari, teknikari edo epaileek izaera hori lortu eta foru dekretu honetan eta bere garapeneko araudian aurreikusitako onurak izan ditzaten.

11. artikulua . Bide arruntetik sartzeko proposamenak eta behinbehineko ebazpena.

1. Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeak, teknika eta kirol arloko merezimenduak aztertu ondoren, goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolarien zerrendarako proposamena igorriko dio Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, eta txosten zehatz bat gehituko dio.

2. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak, proposamen hori jaso ondoren, behin-behineko ebazpena prestatuko du, non Nafarroako goi mailako kirolari, teknikari edo epaile izateko bidean diren pertsona federatuen zerrenda agertuko baita. Behin-behineko ebazpen horretan, proposatutako pertsonen teknika eta kirol arloko merezimenduak azalduko dira, baita Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeak erabakitzen dituen bestelako puntuak ere.

3. Aurreko atalean aipatu den behin-behineko ebazpena urtarrilean prestatu eta onetsiko da, urtero.

4. Salbuespen gisa, eta behin-behineko ebazpena argitaratu eta hilabetea iragan arte, Nafarroako kirol federazioek, arrazoitutako eskaera batean, proposatzen ahalko diote Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari zer kirolari, teknikari eta epaile sartu goi mailako kirolaren zerrendan, haien osasun egoerarekin zerikusia duten inguruabar objektiboengatik galarazita dutenean parte hartzea Nafarroako goi mailako kirolean sartzeko ezarritako lehiaketetan edo hartarako eskatzen den mailan.

5. Salbuespen berarekin, behin-behineko ebazpena argitaratu eta hilabetera arte, eta Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Balorazio Batzordearen iritziz behar bezala justifikatutako arrazoiak daudenean, interesdunak berak egindako eskaera aurkezten ahalko da, baldin eta teknika eta kirol arloko merezimenduak eskuratu arren federazioak eskaera egin ez badu.

6. Kirol modalitatea, espezialitatea edo proba Nafarroan egiten ez bada, edo Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak baimentzen ez badu, edo Nafarroan haren gaineko kirol federaziorik ez bada, interesdunak aurkeztu beharko du sartzeko eskaera, kirol merezimendua eskuratu eta biharamunetik hiru hilabeteko epean.

12. artikulua . Prozeduraren tramitazioa eta behin betiko ebazpena.

1. Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolarien zerrenda jasotzen duen behin-behineko ebazpena Nafarroako kirol federazio guztiei jakinaraziko zaie, eta Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren web orrian eta iragarki oholean argitaratuko da, baita Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroko eta Kirolaren Etxeko iragarki oholetan ere.

2. Jakinarazi eta argitaratu ondoren, Nafarroako kirol federazioek eta kirolari, teknikari eta epaileek beraiek hilabetea izanen dute lortutako teknika eta kirol arloko merezimenduak frogatzeko, baita behin-behineko zerrendari egokitzat jotzen dituzten alegazio guztiak egiteko ere.

3. Aurkezten diren kirol merezimenduak eta alegazioak aztertuko ditu Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Balorazio Batzordeak, eta behin betiko proposamena igorriko dio Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, zeinak, urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen, Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolarien behin betiko zerrenda onetsiko baitu.

4. Eskatzaileak teknika eta kirol arloko inguruabar teknikoren bat badu, edo behar bezala justifikatutako beste arrazoiren bat, kirol garapenerako trabagarri zaiona, baina interesgarria bada hura Nafarroako goi mailako kiroleko zerrendan izatea kirola sustatzeko edo kirolaria bultzatzeko, frogatu egin beharko du inguruabar hori, eta dagokion dokumentazioa erantsiko dio eskaerari.

5. Nafarroako goi mailako kiroleko zerrenda prestatzeko tramitazio elektronikoa bultzatuko da, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Administrazio Elektronikoa Ezartzeari buruzko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legean eta horren garapeneko araudian ezarritakoari jarraituz.

V. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN BALORAZIO BATZORDEA

13. artikulua . Sorrera eta funtzionamenduaren araubidea.

1. Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Balorazio Batzordea sortzen da, Foru Komunitateko kirol administrazioari atxikia, zeinak haren osaera, eginkizunak eta funtzionatzeko araubidea taxutuko baititu.

2. Balorazio Batzordea urtean behin bilduko da, gutxienez ere, baita haren buruak erabakitzen duen aldiro ere.

14. artikulua . Osaera, agintaldia eta kargua uzteko arrazoiak.

1. Nafarroako errendimenduko kirolarekin zerikusia duten kirol teknikari eta profesionalen artean aukeratuko dira Balorazio Batzordearen kideak, zein talde edo organotakoak diren, haiek proposatuta, eta Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioko titularrak izendatuko ditu, ordezkoekin batean.

2. Balorazio Batzordeko kideek, zazpi gehienez ere, lau urteko agintaldia izanen dute, beste lau urterako berritzen ahalko dena.

3. Balorazio Batzordeko kideek kargua utziko dute kasu hauetako bat gertatuz gero:

a) Agintaldia, arrunta edo berritua, bukatutakoan.

b) Norberak eskatuta.

c) Haiek proposatu zituen taldeak edo organoak eskatuta.

d) Izendatuak izateko izaera galdutakoan.

e) Administrazio edo federazioko organo batean betetzen dituzten eginkizunekin bateraezintasuna nabaria denean.

15. artikulua . Balorazio Batzordearen eginkizunak.

Balorazio Batzordeak eginkizun hauek beteko ditu:

a) Nafarroako goi mailako kirolaren zerrendaren behin-behineko eta behin betiko proposamena egitea, izangaiei eskatzen zaizkien beharkizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, eta haiek Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari igortzea.

b) Nafarroako goi mailako kirolaren zerrendan sartzeko eskabidea proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, hark onets dezan.

c) Nafarroako goi mailako kirolean sartzeko kirol irizpide teknikoetako aldaketak proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, Nafarroako teknika eta kirol arloko errealitateari egokitzearren.

d) Nafarroako goi mailako kirolari bihurtzeko kirolarien eskaerak baloratzea 11. artikuluan aipatzen diren kasu berezietan.

e) Nafarroako goi mailako kirolaren zerrendan sartutako kirolari, teknikari eta epaileentzako neurri eta onurak proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, foru dekretu honetan xedatutakoan oinarrituta.

f) Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izaera galtzea edo etenaldia proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari.

g) Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolari gisa onartua izateko luzapena proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari.

h) Kirolean benetako balentria, mugarri edo egitandiak burutu dituztenak Nafarroako goi mailako kirolaren zerrendan sartzea proposatzea Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioari, kirola sustatzeko kontuan hartu beharrekoak direlako kirolean eta gizartean dituzten berezitasun eta garrantziagatik.

i) Nafarroako errendimenduko kirolari lotutako beste edozein, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren titulartasuna duenak agintzen badio.

VI. KAPITULUA. SUSTATZE NEURRIAK ETA ONURAK

16. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirola sustatzeko neurriak eta onurak.

1. Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek foru dekretu honetan eta garapeneko araudian aurreikusitako sustatze neurriak eta onurak eskura ditzakete.

2. Bateragarriak dira Estatuko eta Nafarroako araudian ezarritako neurri eta onurak, haietako arauek hala ezartzen dutenean.

3. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak ezarriko du neurriak, onurak eta prestazioak eskuratzeko lehentasun ordena, mailak eta estamentuak kontuan hartuta.

17. artikulua . Hezkuntza sistemako sustatze neurriak Nafarroako errendimenduko kiroleko kirolarientzat.

1. Ikasle eta Nafarroako errendimenduko kirolari denari titulazio bakoitzeko curriculum helburuak lortzen laguntzea du helburu Nafarroako errendimenduko kirola hezkuntza sistemako sustapenak, era horretan bateragarri egiten baititu kirolaren praktika eta ikasketen bidezko prestakuntza.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ildo egokiak ezarriko ditu artikulu honetako helburuak lor daitezen, eta proposatutako neurriak garatzeko behar diren hitzarmen eta akordioak sustatuko ditu.

2. Nafarroako unibertsitate publikoetan unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariek ez dituzte sarrerako kirol proba teknikoak edo fisikoak egin beharko horrela aurreikusita dagoen titulazioetan eta, sartzeko, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuaren 9.1 artikuluan eskaintzen zaien ikaspostuen gutxieneko erreserbaren portzentajea izanen dute.

Aipatu ikasketak egin bitartean, Nafarroako unibertsitate publikoek neurri lagungarriak hartzen ahal dituzte, hala nola, ordutegiak, azterketetarako egutegiak eta tutoretzako programak egokitzea, baita horien osagarri diren gainontzeko neurriak ere.

Orobat, Nafarroako goi mailako kirolari izatea konfigurazio libreko kredituekin edo balio bereko figurekin baliozkotzen ahalko da.

3. Hitzarmenak egiten ahal dira unibertsitate publikoekin parekatzeko neurriak dituzten Nafarroako unibertsitate pribatuekin, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei ikaspostuak gordetzeari eta proba fisikoak egitetik salbuesteari dagokienez.

Gainera, tresna egokien bidez, neurri laguntzaileak hartzen ahal dira ikasketetan zehar, hala nola, ordutegiak, azterketen egutegiak eta tutoretzako programak egokitzea, baita horien osagarri diren beste neurri batzuk ere.

4. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetan:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Nafarroako errendimenduko kirolari direla frogatzen dutenek, praktikatzen duten kirol modalitatea edo espezialitatea kontuan hartuta, tratamendu berezia izaten ahal dute Gorputz Hezkuntzan, kirolariak unean-unean dituen kirol beharren arabera eta norberak eskatuta.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen duten ikastetxeetan eta lanbide heziketaren irakaskuntzetakoetan ikasleak onartzeko prozesuan, kupo bat gordetzen ahalko da Nafarroako errendimenduko kirolarientzat, hezkuntza arloan eskumena duen Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko departamentuak erabakitzen duenaren arabera.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa edo Lanbide Heziketa egiten denean, honako neurriok hartuko dira ikasketak eta kirola bateragarriak izan daitezen:

c.1) Nafarroako goi mailako kirolariak biltzen dituzten gela edo talde berariazkoak sortzea edo eratzea bultzatuko da.

c.2) Ikasketen gaineko tutoretza eta aholkularitza psikopedagogikoa ematea Nafarroako goi mailako kirolariei.

c.3) Gorputz eta Kirol Jardueren familiako Lanbide Heziketako tituluak eskuratzeko ikasketetan, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariek ez dute baldintza akademikoak ordezten dituen sarrerako probaren zati berariazkoa egin beharko eta ikaspostuak gordeko zaizkie, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuaren 9.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

d) Salbuespen gisa, Helduen Oinarrizko Hezkuntza egiten ahalko dute hamasei urtetik gorakoek, hura eskatu eta Nafarroako goi mailako edo goi errendimenduko kirolariak badira.

18. artikulua . Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariak prestatzeko neurriak.

1. Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek lehentasuna izanen dute Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak antolatzen dituen prestakuntza jardueretan onartuak izan eta haietan parte hartzeko.

2. Etengabeko prestakuntzari dagokionez, Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek lehentasuna izanen dute Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak antolatzen dituen prestakuntza jardueretan hautatuak izateko eta haiek egiteko, kiroleko eginkizun teknikoak hobetzeko aukera izan dezaten.

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak enplegu prestakuntzarako urteko plana jorratu eta onetsiko du, Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolarientzat batez ere.

19. artikulua . Enplegu publikoan eta lanmunduan sartzea.

1. Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoetan eta haiei lotutako edo haien menpeko erakunde publikoetan, Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek eskubidea izanen dute beren izaera merezimendutzat hartua izateko funtzio publikoan sartzeko, lanpostuek kirol jarduerarekin zerikusia dutenean, delako deialdiak aurreikusten duen moduan eta egungo legerian xedatutakoaren arabera. Xedatutakotik salbuesten dira irakaskuntzako kidegoak.

2. Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izatea merezimendutzat hartuko da funtzionario lanpostuak edo lan-kontratudunenak betetzeko, lanpostuen eremu funtzionala edo haien harremana kirola bada plantilla organikoan; betiere, hala aurreikusita badago deialdiaren oinarrietan eta indarra duen legerian xedatutakoari jarraituz. Xedatutakotik salbuesten dira irakaskuntzako kidegoak.

3. Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek laneko ordutegian lehiaketa ofizialetan parte hartzea baimen ordaindua izanen da Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioan, baldin lanpostuan ordeztu behar ez badira.

4. Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolarien laneko egonkortasuna bultzatzen duten neurriak hartuko dira, haien kirol arloko prestakuntza teknikoa eta lanpostu bat izatea bateragarriak izan daitezen. Helburu horrekin, lankidetza hitzarmenak izenpetzen ahalko dira Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren eta behar diren enpresa eta entitateen artean.

20. artikulua . Neurri ekonomikoak eta babesekoak.

1. Nafarroako errendimenduko kirolaren zerrendan sartutako pertsonek beka eta laguntza ekonomikoen onura izaten ahal dute, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko beste organo edo entitateek deialdia eginda.

Orobat, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak kirol babesa bultzatuko du sektore pribatuarekin lan egiteko modu gisa, batez ere kirol arloko interes sozialeko deklarazioen bidez, egungo araudiak aurreikusten dituen desgrabazio fiskalen onura izan dezaten.

2. Titulu ofizialak eskuratzeko ikasketak egiten dituztenean, Nafarroako goi mailako kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek titulazioen tasa murriztuak izaten ahal dituzte edo haietatik salbu egon daitezke; orobat, Nafarroako Foru Komunitateko Hezkuntza Administrazioarekin, unibertsitateekin eta beste entitate publiko edo pribatu batzuekin koordinatuz adostu daitezkeen bestelako neurri ekonomikoen onura jaso dezakete; betiere, arloan indarra duen legeriari jarraituz.

3. Nafarroako errendimenduko kirolari izateagatik hartzen diren laguntza ekonomikoak salbuetsitako errentatzat hartuko dira, baldin eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga erregulatzen duen foru araudian xedatutakoari lotzen bazaizkio.

21. artikulua . Osasuna babesteko jarduketak.

1. Arau bidez ezarriko dira Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolarien osasuna babesteko neurriak.

2. Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek lehentasuna izanen dute Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroak ematen dituen zerbitzuetan, baita bertan arriskuei aurrea hartzeko eta osasuna babesteko egiten diren jarduketa eta kanpaina guztietan ere, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak xedatzen duen moduan.

22. artikulua . Beste neurri lagungarri batzuk eta onurak.

Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak beharrezko diren neurriak bultzatuko ditu Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolariek parte har dezaten administrazio horrek errendimenduko kirol gisa onartzen dituen kirol programetan.

23. artikulua . Onura eta neurrien indarraldia eta zenbatekoa.

1. Foru dekretu honetan jasotzen diren onura eta neurriek Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izateak dirauen bitarteko indarraldia dute.

2. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak erabakiko du onura eta neurrien zenbatekoa.

VII. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLEKO EPAILE, TEKNIKARI ETA KIROLARI IZAERA GALTZEA EDO ETETEA

24. artikulua . Izaera galtzeko arrazoiak.

1. Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izaera galduko da arrazoi hauek gertatuz gero:

a) Izaera hori eskuratzeko eskatzen diren baldintzetako bat betetzen ez denean.

b) Foru Komunitateko kirol administrazioak maila eta estamentu bakoitzerako ezarritako epea bukatzen denean.

c) Behin betiko zehapen irmoa ematen denean, goi mailako eta goi errendimenduko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 871/2007 Errege Dekretuaren 15. artikuluko b) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hausteetako bat egiteagatik, edo kirol diziplinaren arloko arau-hauste oso larriak egiteagatik Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

d) Foru dekretu honen 8. artikuluan ezarritako obligazioak ez betetzen ez direnean.

2. Aurreko ataleko b) letra dela medio, besterik gabe utziko zaio Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izateari, eta izaera horri dagozkion eskubide, onura eta neurriak galduko dira. Gainerako kasuetan, Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeak prozedura irekiko du, eta Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak ebatziko du interesdunari hamabost egunean entzunaldia eman ondoren.

3. Egokitzen den Nafarroako kirol federazioa edo Nafarroako errendimenduko kiroleko epailea, teknikaria edo kirolaria bera -zeinek eskatu zuen izaera onartzeko, horren arabera- behartua egonen da hilabetean federazio edo administrazio bidean behin betiko zehapen irmoen berri ematera Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeari, izaera hori galtzea edo etetea bidezkoa ote den edo ez.

Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolariak obligazio hori betetzen ez badu, besterik gabe galduko du bere izaera, baita horren ondoriozko neurri eta onurak ere, eta ezin izanen du eskuratu hurrengo bi urteetan.

Ez-betetzea kirol federazioari egozten bazaio, Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legean xedatutakoari jarraituko zaio kirol arloko zehapen eta diziplinako araubideari dagokionez; orobat, Nafarroako Kirol Justiziako Batzordea eta Foru Komunitatearen eremuko Kirol Diziplina arautzen dituen martxoaren 10eko 48/2003 Foru Dekretuan xedatutakoari.

4. Aurreko ataletan adierazitako arrazoiengatik norbaitek errendimenduko kirolari izateari uzteagatik ez dio haren teknikariak hala izateari utziko, non ez dagoen zuzeneko harremana, behar bezain garrantzitsua, arrazoi horren eta azken horren jarduketaren artean.

25. artikulua . Izaera galtzearen ondorioak.

1. Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari eta kirolari izaera galtzearekin batean haren ondoriozko onurak galduko dira.

2. Izaera hori eskuratu izana Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen bada, hura galtzea ere baliabide berean argitaratuko da.

3. Epea bukatzeagatik izaera galtzen bada, besterik gabe etorriko dira ondorioak. Gainontzeko kasuetan, ebazpena jakinarazten den datatik aurrera izanen ditu ondorioak.

4. Aurreko artikuluko 1. ataleko c) edo d) letretan aurreikusitako arrazoietako bat gertatzeagatik galdu bada delako izaera, ezinezkoa izanen da izaera hori berriz eskuratzea bi urteetan, zehapena osorik betetzen denetik edo ez-betetzea egin zenetik, hurrenez hurren.

26. artikulua . Izaeraren etenaldia: kasua eta ondorioak.

1. Federazioko lizentzia sei hilabetez edo gehiago eteteari lotua den arau-hauste bat, larria edo oso larria, egiteagatik zehapen irmoa jasotzean, etenik geldituko da Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izaera; orobat, hari datxezkion eskubide, onura eta neurriak, lizentziaren etenaldian berean.

2. Etenaldiak ez du moztuko Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izateko iraunaldia.

VIII. KAPITULUA. NAFARROAKO ERRENDIMENDUKO KIROLAREN PLANA

27. artikulua . Edukia eta onespena.

1. Nafarroako errendimenduko kirola bultzatzen duten programek osatuko dute Nafarroako errendimenduko kirolaren plana, programa horiek Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren eta Nafarroako kirol federazioen nahiz errendimenduko kirolari zuzenean lotutako entitate publiko edo pribatuen ekimenez sustaturik.

2. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak urtero onetsiko ditu Nafarroako errendimenduko kirolaren plana osatzen duten programak, arlo horretako eskumena duen unitate organikoak proposatuta, eta Nafarroako kirol federazioek Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioarekin urtero sinatzen dituzten lankidetza hitzarmenetan jasoko dira.

28. artikulua . Programen helburuak.

Nafarroako errendimenduko kiroleko planean sartutako programek, plan horren mailen arabera, helburu hauek bilatuko dituzte:

a) Nafarroako goi mailako eta goi errendimenduko kirolarentzat bideratutako programak: kirolarientzako prestazio eta pizgarriak garatu eta hobetzea, nazioan eta nazioartean kirol emaitza aipagarriak lortzearren.

b) Nafarroako hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko programak: kirolarientzako prestazio eta pizgarriak garatu eta hobetzea, kirol errendimendua eskuratzeko emaitzak atera ditzaten.

29. artikulua . Prestakuntza balioetan.

Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren bidez, bereziki kontuan hartuko du errendimenduko kirolean parte hartzen dutenen prestakuntza balioei dagokienez; horregatik, Nafarroako errendimenduko kirolaren plana osatzen duten programek aintzat hartuko dituzte joko garbia bultzatzea, aurkaria kontuan hartzea, kirolarien arteko elkartasuna, dibertsitatearekiko begirunea eta portaeraren eredugarritasuna lehiaketan eta lehiaketatik kanpo.

30. artikulua . Nafarroako errendimenduko kirolaren planaren ebaluazioa.

Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak Nafarroako errendimenduko kirolaren plana osatzen duten programak aldian behin neurtu eta ebaluatzeko sistema ezarriko du, urtean behin haren gaineko balorazio eta jarraipen txostena egiteko moduko adierazle batzuk baliatuta.

Lehen Xedapen Gehigarria. Nafarroako goi mailako kirolari izateko bide arrunteko kirol irizpide teknikoak.

1. Ondoren ezarritako ataletan adierazten dira bete beharko diren kirol irizpide teknikoak Nafarroako goi mailako kirolari izateko, bide arruntetik.

a) Desgaitasunak dituztenek bakarrik parte hartzeko kirol modalitate, espezialitate eta probak.

Desgaitasunak dituztenak haientzat bakarrik diren kirol lehiaketa ofizialetan merezimenduak eginez gero, bide arruntetik bihurtuko dira goi mailako kirolari, baldin eta hurrengo kirol irizpide teknikoak betetzen badituzte, zein den ere parte hartzeko modua (banaka, I. taldea edo II. taldea):

1. Proba Paraolinpikoa:

JJ.PP.*

Munduko Txapelketa

Europako Txapelketa

Espainiako Txapelketa

Parte hartzea

1. 12.

1. 8.

1. 3.

Absolutua

Absolutua

Absolutua

Absolutua

Adin kategoriak

(*) JJPP: Joko Paraolinpikoak.

2. Proba ez paraolinpikoa:

Munduko
Txapelketa

Europako Txapelketa

Espainiako Txapelketa

1. 8.

1. 6.

1. 3.

Absolutua

Absolutua

Absolutua

Adinaren araberako kategoriak

b) Pertsona guztiek parte hartzekoak diren kirol modalitate, espezialitate eta probak.

Kirol mailaren ondoriozko muga besterik ez dela, pertsona guztiak parte hartzeko diren kirol lehiaketa ofizialetan merezimenduak eginez gero, bide arruntetik bihurtuko dira goi mailako kirolari, baldin eta hurrengo kirol irizpide teknikoak betetzen badituzte:

-Banaka:

1) Banakako proba olinpikoa.

JJOO

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Munduko rankinga

Espainiako rankinga

Part.**

1.

24.

1.

16.

1.

12.

1.

8.

1.

6.

1.

4.

1.

30.

1.

20.

1.

10.

1.

5.

Abs.***

Abs.

Azp.****

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

* JJOO: Joko Olinpikoak (ondorio hauekin, Olinpiadako Jokoak, Neguko Joko Olinpikoak eta Gazteen udako eta neguko Joko Olinpikoak sartzen dira).

** Part.: parte hartzea.

*** Abs: kategoria absolutua.

****Azp.: senior absolutuaren edo horren parekoaren azpiko hurrengo kategoria.

2) Banakako proba ez olinpikoa:

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Munduko rankinga

Espainiako rankinga

Ordezkatuta dauden herrialdeen kopurua (nazioartean bakarrik)

1.

16.

1. 12.

1. 12.

1.

8.

1.

4.

1.

3.

1.

20.

1. 10.

1.

6.

1.

3.

20tik gora

1.

12.

1.

8.

1.

8.

1.

6.

X

1.

12.

1.

6.

X

10 - 20 arte

1.

8.

1.

6.

1.

6.

1.

4.

1.

8.

1.

4.

10 baino gutxiago

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

- I. taldea:

1) I. taldeko proba olinpikoa

JJOO

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Munduko rankinga

Espainiako rankinga

1. 12.

1.

8.

1.

8.

1.

6.

1.

5.

1.

3.

1. 30.

1. 20.

1. 10.

1.

5.

Abs.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

(*) Lau kide arteko aldi bereko probetan bakarrik hartuko dira kontuan rankingaren araberako irizpideak.

2) I. taldeko proba ez olinpikoa

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Munduko rankinga

Espainiako rankinga

Ordezkatuta dauden herrialdeen kopurua (nazioartean bakarrik)

1. 12.

1.

8.

1.

8.

1.

6.

1.

3.

1.

3.

1.

20.

1.

10.

1.

6.

1.

3.

20tik gora

1.

8.

1.

6.

1.

6.

1.

4.

X

1.

12.

1.

6.

X

10 - 20 arte

1.

4.

1.

3.

1.

3.

1.

2.

1.

8.

10 baino gutxiago

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

(*) Lau kide arteko aldi bereko probetan bakarrik hartuko dira kontuan rankingaren araberako irizpideak.

- II. taldea:

1) II. taldeko proba olinpikoa

JJOO

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Parte hartzea

1.

12.

1.

8.

1.

8.

1.

6.

1.

6.

1.

3.

Abs.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

2) II. taldeko proba ez olinpikoa

Munduko txapelketa

Europako txapelketa

Espainiako txapelketa

Ordezkatuta dauden herrialdeen kopurua (nazioartean bakarrik)

1.

12.

1.

8.

1.

8.

1.

6.

1.

4.

1.

3.

20tik gora

1.

8.

1.

6.

1.

6.

1.

4.

X

10 - 20 arte

1.

4.

1.

3.

1.

3.

1.

2.

10 baino gutxiago

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Abs.

Azp.

Adin kategoria

c) Autosuperazioko probetan edo bestelakoetan lortutako kirol merezimenduak.

Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeak ebaluatuko ditu kirolariek autosuperazioko probetan edo bestelakoetan lortzen dituzten merezimenduak, haien zailtasun maila kontuan hartuta. Kasu horietan, 11.6 artikuluan ezarritakoaren arabera aurkeztuko dira eskaerak Nafarroako goi mailako kirolaren zerrendan sartzeko.

d) Kirol lehiaketa ofizialetan lortutako merezimendu bereziak.

Nafarroako Errendimenduko Kiroleko Balorazio Batzordeak, kirolariak kirol lehiaketa ofizial batean eskuratzen duen merezimenduaren garrantzia kontuan hartuta, hura Nafarroako goi mailako kirolean sartzea proposatzen ahalko du, nahiz ez bete aurreko kirol irizpide teknikoetan azaltzen diren alderdietakoren bat.

2. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak, kirol jardueraren unean uneko inguruabarrak kontuan hartuta, titularraren ebazpenaren bidez, Nafarroako goi mailako kirolari bihurtzeko kirol irizpide teknikoak aldatzen ahalko ditu.

Bigarren Xedapen Gehigarria. Federazio atxikipenik gabeko modalitate edo espezialitateak.

Nafarroako edo Espainiako kirol federazioen babesetik kanpoko kirol modalitate edo espezialitateen kasuan, Kirolaren Kontseilu Nagusiak onartzen duen estatu barreneko kluben elkarte batean integratuta badaude, foru dekretu honetan eta garapeneko araudian aurreikusitako baldintzak betetzen direnean eskuratzen ahalko da Nafarroako errendimenduko kiroleko epaile, teknikari edo kirolari izaera.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe uzten dira foru dekretu honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

Azken Xedapenetan Lehena. Arauak emateko eta betearazteko eskudantzia.

Foru Komunitateko kirol administrazioa zein departamenturi atxikitzen zaion, haren kontseilariak izanen du ahalmena foru dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan, bai eta Nafarroako Gobernuko gainontzeko kontseilariek ere, zein bere eskumenen barrenean; orobat, aipatu kirol administrazioak hura betearazteko behar diren egintzak burutzeko eta Nafarroako goi mailako kirolari bihurtzeko jarraitu behar diren kirol irizpide teknikoak aldatzeko eta Nafarroako errendimenduko kirolariaren iraunaldia eta izan ditzaketen onurak zehazteko.

Azken Xedapenetan Bigarrena. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean hartuko du indarra.

Iruñean, 2012ko otsailaren 22an.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Yolanda Barcina Angulo.-Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilaria, María Elena Torres Miranda.

Iragarkiaren kodea: F1203004

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web