(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

25/2011 FORU DEKRETUA, MARTXOAREN 28KOA, ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ZENTSUA ARAUTZEN DUENA

BON N.º 64 - 01/04/2011  I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK


  II. KAPITULUA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ESKURATZEKO BALDINTZAK

  1. ATALA. ESKURATZEKO BETEKIZUN OROKORRAK

  2. ATALA. ERRESERBEI ETA BAREMOEN APLIKAZIOARI BURUZKO KONTZEPTUAK


  III. KAPITULUA. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ZENTSUAREN FUNTZIONAMENDUA ETA ESLEITZEKO PROZEDURA

  1. ATALA. GAI OROKORRAK

  2. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ZENTSUKO INSKRIPZIOA

  3. ATALA. ALDAKETAK, EGUNERATZEAK ETA BAZTERKETAK

  4. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ESLEITZEKO PROZEDURA

  5. ATALA. HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZEN ESLEIPENA


Atariko

Foru dekretu honen xede nagusia da Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen III. titulua garatzea. Titulu horrek etxebizitza babestuak eskuratzeko baldintza orokorrak arautzen ditu, esleitzeko prozeduraren ildo estrategikoak azaldu, eta etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua abian jarri ahal izateko behar diren oinarriak ezartzen ditu.

Baldintzak bete eta Foru Komunitatean etxebizitza babestua eskuratu nahi duten pertsona guztiek izena eman beharko dute erregistro bakar batean, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan, hain zuzen ere. Zentsua sortuta hiru helburu lortu nahi dira: etxebizitza babestuak esleitzeko prozedurak arintzea, gardentasuna eta erraztasuna sustatuz, baina, baremoaren aplikazioa dela medio, zuzentasunari eutsiz; etxebizitza babestuen eskaria eta eskaintza ahalik ongien egokitzea elkarri (kopuruz, tipologiaz, kokalekuz, tamainaz...), eta administrazio publikoei ahalik eta informazio gehien ematea lurzoru eta etxebizitza arloko politiken plangintzan.

Legegileak, tresna berri hau ezartzea zaila izanen zela eta etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduretan eragina izanen duela jakitun, erregelamenduak egiteko gaikuntza sartu zuen maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen xedapen gehigarrietan.

Hori horrela, beharrezkoa da erregelamenduzko garapena, zeinean jasoko baitira kontuan hartu beharreko hainbat alderdi, bai etxebizitza babestuak esleitzeko prozedurarenak, bai eskatzaileen zentsuaren funtzionamenduari berari dagozkionak.

Foru dekretu hau hiru kapitulutan banatuta dago. Berrogeita hamar artikulu, hamaika xedapen gehigarri, bederatzi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azkeneko lau xedapen ditu.

2

I. kapituluan arautzen dira, xedapen orokor gisara, foru dekretuaren helburua, zentsuan inskribatuta dauden pertsonen artean etxebizitzak esleitzerakoan kontuan hartu behar diren datak, eta familia unitatearen eta errenta ponderatuaren kontzeptuak.

Azpimarratzekoa da betekizunak betetzen direla frogatzeko bi data desberdin ezarri direla, batetik etxebizitza eskuratzeko baldintza orokorrak betetzen direla frogatzeko data, eta bestetik etxebizitzen eskatzaileek baremoko puntuak jasotzeko alegatzen dituzten inguruabarrak frogatzekoa. Bi data horiek ezartzeko funtsezko arrazoia eskatzaileen zentsuaren funtzionamenduan bertan datza. Izena ematerakoan eskatzaileek ez dute beste dokumenturik aurkeztu beharko hauek baizik: inskripziorako eskabidea, eta baldintzak betetzen dituztela eta egiazko datuak eman dituztela dioen erantzukizuneko aitorpena. Frogatu, etxebizitza babestua esleitzen den unean frogatu beharko da etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun eta baldintzak betetzen direla. Hala, erreferentziazko bi data horiek ezarrita, iruzurra eragotzi nahi da.

3

Etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun orokorrekin zerikusia duten gaiak garatzen dira II. kapituluan, eta etxebizitza babestua erosi edo errentan hartu ahal izateko baremoetan puntuak biltzeko balioko duten alderdiak ere bai.

Etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun orokorrei dagokienez, haien zerrendaren edukia eta sistematika berritu egin dira, etxebizitza babestuen esleipenean esku hartzen duten eragile guztiek errazago aplikatu eta uler ditzaten betekizunok.

Aldaketa sakonagoa egin da etxebizitza babestua eskuratzeko laguntzen atalean. Izan ere, halako laguntzak jasotzerik izanen ez duten kasuak arautu dira. Bide horretatik, lehenbiziko aldiz kontuan hartzen dira, beste gauza batzuen artean, eskatzaileek duten ondarea eta aurretik etxebizitzak eskualdatuz lortu dituzten diru-sarrerak.

Azkenik, legezko erreserbak garatzen dira, baita etxebizitza babestua erosi ahal izateko eta errentan hartu ahal izateko baremoak ere. Araudi berri honetan erantzuna eman nahi zaie baremo horiek aplikatzerakoan sor daitezkeen zalantzei, bereziki bi pertsonak edo gehiagok sinatzen dutenean etxebizitza eskuratzeko eskaera.

4

Foru dekretuaren III. kapituluak, modu guztiz berritzailean, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuaren funtzionamendua eta etxebizitza babestuak esleitzeko prozedura arautzen ditu.

Aldez aurretik zentsuan inskribaturik dauden pertsonen artean esleituko dira etxebizitza babestuak, eta kontuan hartuko da eskatzaile bakoitzak zer nahiago duen. Bukatuko da, beraz, etxebizitza babestuak esleitzeko gaur egun ezagutzen dugun sistema, eta haren lekua hartuko duen sistema publikoa egokiagoa izanen da etxebizitza babestuen plangintza eta esleipena behar bezala kontrolatzeko, baliabide publiko handiak bideratzen baitira ondasun horien eraikuntzara.

Halaber, etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduraren gardentasuna, arintasuna eta eraginkortasuna areagotu nahi dira, eta eskatzaileei informazioa eman nahi zaie hiru hilean behingo prozeduretan esleituko diren sustapenei buruz eta, oro har, etxebizitza babestuen esleipenarekin zerikusia duten gai guztiei buruz.

Etxebizitza babestuen esleipenean harreman juridiko triangeluarra sortzen da hiru alderdiren artean (herritarra, Administrazioa eta sustatzailea) eta araudi berri hau, azken batean, hiru alderdien onerako izanen da.

Batetik, zentsua ezarritakoan herritarrek ez dute gehiago ibili beharko dokumentazioa besapean sustatzaileen bulego batetik bestera etxebizitza babestuen esleipenerako deialdi publikoetan parte hartu ahal izateko. Bestetik, etxebizitza arloko informazioa daukan webguneari eta zentsuko inskripzio telematikoa egiteko tresna informatikoari esker, etxebizitzen eskatzaileek noiznahi izanen dute eskura informazio eguneratua Interneten, bai eta zentsuarekin zerikusia duten tramiteak etxean erraz eta eroso egiteko behar dituzten bitartekoak ere. Gainera, bereziki aipatu behar da lehenbiziko aldiz herritarrei aitortu eta erabat bermatzen zaiela etxebizitzaren ezaugarri nagusiak aukeratzeko askatasuna. Zentsuan izena ematean hainbat lehentasun adierazi ahalko dituzte, eta hiru hilean behin aukera izanen dute esleitu beharreko sustapenetako bat aukeratzeko edo are beren inskripzioa eteteko. Hala, eskatzaileak adierazitako lehentasunak erabakigarriak izanen dira etxebizitza esleitzeko orduan. Ondorioz, etxebizitza-esleipen guztiak bat etorriko dira zehatz-mehatz esleipen-hartzaileak aurretik egindako hautuekin. Horrek, zalantzarik gabe, esleitutako etxebizitzari uko egiten diotenen kopuruaren beherakada ekarriko du. Hori bai, bidezko arrazoirik gabe etxebizitzari uko egiten diotenentzat tratamendu zorrotza aurreikusten du sistema honek, zentzuzkoa denez.

Bestalde, Administrazioari ere onura ugari ekarriko dio zentsuaren ezarpenak: etxebizitza arloko politiken diseinua hobetu ahal izanen du, hartzaileengandik zuzenean informaziorik osoena jasoko baitu; etxebizitza babestuak esleitu eta kontrolatzeko tresna eraginkorra izanen du, eta Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitza babestuen eskariaren eta premiaren inguruko datu base zentralizatua baliatu ahal izanen du. Nafarroako Komunitatean, lehenbiziko aldiz, etxebizitza babestuen eskatzaileen eta eskatzen dutenaren berri zehatza eta eguneratua noiznahi eman dezakeen tresna bat egonen da eskura. Hala, herritarrek zer etxebizitza mota eskatzen duten, beren bizitza-proiektua zein erabilera-araubidetan finkatzeko prest dauden edo etxebizitza eskaria zein herritan dagoen jakinda, ahalegin nagusiak bideratu ahalko dira gizartearen eskaria egiaztatuta dagoen esparruetara. Horrenbestez etxebizitzaren arloko politika publikoen eraginkortasuna eta eragimena areagotuko dira eta etxebizitza babestuen sustapenean diharduten profesionalen enpresa-estrategiak norabide eraginkorragoa hartuko du.

Era berean, etxebizitza babestuen sustatzaileei ere eskatzaileen zentsua ezarritakoan nabarmen murriztuko zaizkie kudeaketa kostuak, orain arte sustatutako etxebizitza babestuak esleitzeko deialdi publikoetan izan dituzten kostuen aldean. Izan ere, sistema berriarekin batere kosturik gabe eskuratuko dute etxebizitzen esleipen-hartzaileen zerrenda. Sustatzaileek, bestalde, jakin ahal izanen dute non eskatzen ari diren etxebizitza babestuak, eta zein motatakoak behar diren. Horrela arrisku gutxiago hartuko dute sustapen bati ekiteko orduan. Halaber, eskatzaileek nahi duten sustapen zehatza eskatu ahal izanen dutenez, sustatzaileak gogorrago arituko dira lehian nork bere etxebizitzak saltzeko eta ondorioz higiezinen merkatuak hobeki funtzionatuko du. Hori ere herritarren mesederako izanen da.

Hori guztia gauzatzeko euskarri eta lagungarritzat hartu dira teknologia berriak. Bitartekoen ekonomia erraztuko dute eta datuak modu automatizatuan landu ahalko dira, hertsiki loturik gure Antolamenduaren oinarrizko printzipio juridikoei, segurtasun juridikoa eta herritarrek Administrazio Publikoarekiko harremanetan dituzten eskubideak bermatzen dituzten horiei. Horretarako, bereziki hartu dira kontuan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legean xedatutakoa eta foru lege horrek ematen dituen aukerak: Iragarki Elektronikoen Ohola bezalako baliabideak eskura izatea, edo zentsuarekin zerikusia duten kontu guztien tramitazio telematikorako oinarrizko araubide juridikoaren ezarpena.

5

Xedapen gehigarrietan aipagarria da lehen aldiz erreferentzia zehatz baten bidez definitzen dela Iruñerriko udalez gaindiko esparrua Lurraldearen Antolamenduari eta Etxebizitzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 52. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako. Nafarroako Lurralde Estrategia erabiltzen da horretarako. Hala ere, lurraldea antolatzeko planek bestelako esparrua ezarri ahalko dutela aurreikusten da.

Bestalde, 10/2010 Foru Legean arautu gabe gelditu ziren alderdiak (etxebizitza babestuak uzteko administrazio baimena eta etxebizitza babestuen trukaketa) erregelamenduz garatzeko legezko agindua jasotzen da.

Aipatu behar da, azkenik, Administrazioaren jarduna arintzeko neurriak jaso direla. Alde batetik estaldura ematen zaio etorkizuneko foru agindu bati, zeinean ezarriko baitira etxebizitza babestuak salerosteko, eskuratzeko edo alokatzeko kontratuetan nahitaez sartu beharreko klausulak. Ezarpen horrek erraztu eginen du kontratu horien ikus-onespenarekin egiten den kontrola. Eta bestetik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean aurreikusitakoarekin bat, berme edo abala aurkeztu beharretik salbuesten dira 60.000 eurotik beherako diru-laguntza onartuen ordainketa aurreratuak eskatzen dituztenak, eta horrela hainbat dokumentu kudeatu beharra saihesten da.

6

Behin-behineko araubidea ezartzen da zentsuaren kudeaketarekin zerikusia duten egintzak argitaratzeko. Hala, iragarki ohol elektronikoa arautzen ez den bitartean, haren ordezkoa izanen da etxebizitza arloko eskumena duen departamentuaren iragarki ohola, zentsua kudeatzen duen entitate instrumentalaren egoitzan kokatua, eta horrez gain erabili ahal izanen da etxebizitza arloko informaziorako webgunea, iragarki ohol horretan argitaratzen diren egintzek zabalkunde handiagoa izan dezaten.

Halaber, foru dekretuak indarra hartutakoan ikus-onespen administratiborako aurkeztuko diren kontratuetarako beharrezkoa izanen den araubide juridikoa ere arautzen da.

7

Bukatzeko, azken xedapenetako lehenak urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuko zenbait manu aldatzen ditu. Badago aldaketa horren beharra, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legeak indarra hartzearen ondorioz eta foru dekretu honetan etxebizitza eskuratzeko baldintzetarako, eskatzaileen zentsurako eta etxebizitza babestuak esleitzeko prozedurarako ezarritako araubide juridiko berriaren ondorioz.

Horrenbestez, Lurraldearen Antolamenduko eta Etxebizitzako kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluarekin ados, eta Nafarroako Gobernuak 2011ko martxoaren 28ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua . Xedea.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen III. tituluan xedatutakoa garatzea du xede foru dekretu honek. Horretarako, ondoko alderdiak arautzen dira:

a) Etxebizitza babestuak eskuratzeko baldintza orokorren garapena, eta etxebizitza babestuen jabetza eta errentamendua eskuratzeko baremoaren atalena.

b) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua.

c) Etxebizitza babestuak esleitzeko prozedura.

2. artikulua . Baldintza orokorrak betetzen direla frogatzeko erreferentziako datak.

1. Etxebizitza babestua eskuratzeko baldintza orokorrak, eskuratze horretarako ezarritako laguntza publikoak jasotzekoak eta baremo aplikagarriaren arabera puntuak dituzten inguruabarrak, denak bete behar dira eskatzaileen zentsuko inskripzioa eskatzen den unean, etxebizitza eskuratzeko titulua edozein dela ere; eta etxebizitza babestua esleitutakoan ere, betekizun horiei eutsi behar zaie esleipen prozedura hasten den egunean. Horrez gain, zentsuan inskribatutako pertsona orok eguneratuak izan behar ditu adierazitako datu eta inguruabar puntuagarriak.

2. Hutsik dagoen etxebizitza bat esleitu behar denean, aurreko idatz-zatian aipatutako baldintzak betetzen direla frogatzeko erreferentziako data, inskripzioa eskatzen denekoa ez ezik, kontratua ikus-onespen administratiborako aurkezten denekoa ere izanen da. Halaber, data hori hartuko da kontuan legez ezarritako betekizunak betetzen direla frogatzeko, etxebizitza babestua partikular bati alokatzen dioten pertsonei dagokienez.

3. artikulua . Familia unitateak eta familia ugariak.

1. Titulu indarduna badutela frogatzen duten familia ugariek etxebizitza arloko onura hauek jaso ahalko dituzte:

a) Halako familientzako etxebizitza babestuen legezko erreserbari heltzea.

b) Familia ugarientzat berariaz ezarritako diru-laguntzak jasotzea.

c) Foru dekretu honen 13. artikuluko 2.b) letran aipatzen den salmenta prezioa kobratzea, beren etxebizitza eskainiz gero.

d) Beren etxebizitzaren azalera familiaren osaerarako desegokitzat jotzea.

e) Familia ugarientzako etxebizitza babestuetan baimentzen ahal diren gehieneko azalerak konputatzea.

f) Familia ugarientzat berariaz onartutako beste edozein.

2. Aurreko idatz-zatian aurreikusitako ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko etxebizitzaren baten edo haren zati alikuota baten jabaria edo hura erabili nahiz gozatzeko eskubide erreala duten pertsonak.

3. Foru dekretu honetan aurreikusitako gainerako ondorioetarako, familia unitatearen kontzeptua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko arauetan indarra duena izanen da, aplikatu beharreko araudian aurreikusitako salbuespenak salbu. Legez bananduta daudenen kasuan, edo ezkontza-loturarik nahiz bikote egonkorrik ez denean, eskatzaileak ondorengo baten gaineko guraso-ahala baldin badu, partekatua izanik ere, ondorengo hori eskatzailearekin bizi dela ulertuko da.

4. artikulua . Errenta ponderatua.

1. Etxebizitza babestua eskuratzeko eta etxebizitza arloko jarduketa babesgarrien finantzaketa kualifikatua jasotzeko moduko errenta ponderatua frogatze aldera, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren eredu ofiziala aurkeztuko da, eta foru dekretu honen azken xedapenetako lehenbizikoaren hamalaugarren idatz-zatian ezarritakoaren arabera kalkulatuko da errenta.

2. Erregelamendu honetan aurreikusitako ondorioetarako, zerga administrazio eskudunei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurkezteko erreferentziako egunak foru dekretu honen 2. artikuluan aipatutakoak izanen dira.

II. KAPITULUA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ESKURATZEKO BALDINTZAK

1. ATALA. ESKURATZEKO BETEKIZUN OROKORRAK

5. artikulua . Etxebizitza babestuak eskuratzeko eta eskatzaileen zentsuan inskribatzeko betekizun orokorrak.

Legez aurreikusitakoak ukatu gabe, honako betekizun orokor hauek bete behar dira etxebizitza babestua eskuratzeko, eskuratze horretarako ezarritako laguntza publikoak jasotzeko eta eskatzaileen zentsuan inskribatzeko, eskuratze titulua edozein dela ere:

a) Betekizun pertsonalak.

b) Ahalmen ekonomikoari dagozkion betekizunak.

c) Etxebizitzaren titulartasunari dagozkion betekizunak.

d) Aurreko etxebizitza-eskualdatzeei dagozkien betekizunak.

6. artikulua . Betekizun pertsonalak.

1. Eskatzaileen zentsuan izena eman eta etxebizitza babestua eskuratu ahal izateko, pertsona fisikoa izan behar da, betebeharrak bere gain hartzeko ezgaiturik ez dagoena, adin nagusikoa edo, adingabea izanez gero, emantzipatua.

2. Halaber, etxebizitza babestua eskuratu edo eskatzaileen zentsuan izena eman nahi duten pertsona guztiek baldintza hauek bete behar dituzte:

a) Nafarroako udalerriren batean erroldatuta egotea eta bertan bizi izatea. Hori frogatzeko errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da, toki araubideari buruzko legerian ezarritakoarekin bat, eta deusetan galarazi gabe Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legeak atzerrian bizi diren nafar egoiliarrei buruz ezarritakoa.

b) Egoitza-baimena izatea, agiri hori eskatzen ahal den kasuetan.

7. artikulua . Ahalmen ekonomikoari dagozkion betekizunak.

1. Diru-sarrerak (hau da, zerga-oinarriaren zati orokorrak eta zerga ordaindu beharretik salbuetsitako errentak, eskatzailearenak eta haren ezkontide edo bikotekide egonkorrarenak, guztira) gutxienez 3.000 eurokoak direla frogatu behar da etxebizitza babestu bat errentan hartu ahal izateko, erosteko aukera izan edo ez; eta 12.000 eurokoak babes ofizialeko etxebizitza baten jabetza eskuratu ahal izateko, edo 15.000 eurokoak, etxebizitza hori prezio tasatukoa bada. Diru-sarrerak foru dekretu honetan xedatutakoari jarraituz kalkulatu behar dira.

2. Halaber, etxebizitza babestua eskuratu edo eskatzaileen zentsuan izena eman ahal izateko, familiaren diru-sarrera ponderatuek muga jakin batzuetatik beherakoak izan behar dute. Muga horiek etxebizitza motaren araberakoak dira, eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 18. artikuluan zehazturik daude.

3. Ahalmen ekonomikoaren gaineko betekizun horiek betetzen direla frogatu beharko da foru dekretu honen 2. artikuluan aipatzen diren egunetan. Betiere, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea urtean urteko urtarrilaren 1erako bukatua duen azkeneko zergaldian izandako diru-sarrerak hartu behar dira kontuan.

8. artikulua . Etxebizitzaren titulartasunari dagozkion betekizunak.

Etxebizitza eskuratu edo eskatzaileen zentsuan izena eman nahi dutenek, baita haien familia unitateko kide guztiek ere, ondoko betekizun hauek bete behar dituzte etxebizitzaren titulartasunari dagokionez:

a) Ez izatea beste etxebizitza baten edo haren zati alikuota baten jabariaren titularrak edo hura erabili edo gozatzeko eskubide errealaren titularrak, salbu eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17. artikuluko 5. zenbakian aurreikusitako baldintzak betetzen direnean, alegia, egun duten etxebizitza desegokia izatea eta etxebizitza hori eskaintzea.

b) Etxebizitza babestua jabetza araubidean edo erosteko aukera duen errentamenduaren araubidean eskuratu ahal izateko, baldintza hauek eskatuko dira aurrekoez gain:

b.1) Ez edukitzea etxebizitza babestu baten behin-behineko esleipenik, ezta ere etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak ikus-onetsitako kontraturik beste etxebizitza babestu bat esleitzeko, jabetza araubidean nahiz erosteko aukera duen errentamenduaren araubidean.

b.2) Etxebizitza libre bat erosteko kontratu pribaturik sinatu ez izana, edo, halako kontraturen bat izanez gero, hura deuseztatzea edo ondoriorik gabe uztea.

9. artikulua . Aurreko eskualdatzeei buruzko betekizunak.

1. Etxebizitza eskuratu edo eskatzaileen zentsuan izena eman nahi duten pertsonek eta haien familia unitateetako kideek baldintza hau bete behar dute: azken bost urteetan beste etxebizitza baten edo haren zati alikuota baten jabaria nahiz hura erabili edo gozatzeko eskubide erreala eskualdatu ez izana, salbu eta eskualdatzeak ekarritako diru-sarrerak 90.000 eurotik gorakoak ez direnean. Eskualdaketa bat baino gehiago egin bada, 90.000 euroko zenbateko hori eskualdaketa guztiek sortutako diru-sarreren batura izanen da. Ondorio horietarako, desjabetzea ez da jabariaren edo etxebizitza erabili edo gozatzeko eskubide errealaren eskualdaketatzat joko.

2. Aurreko idatz-zatian xedatutakoaren ondorioetarako, eskualdaketak sortutako diru-sarrerak kalkulatzeko, eskualdaketan lortutako diru kopuruari kendu behar zaio eskualdatutako etxebizitzaren salerosketaren edo esleipenaren eskriturari dagokion maileguaren zati amortizatu gabea. Ez dira kontuan hartuko eskualdaketaren gaineko zergak, halakorik bada, ez notarioen eta jabetza-erregistratzaileen ordainsariak, ez etxebizitzaren salmentak berekin ekar ditzakeen gainerako gastuak, esate baterako kudeaketarenak.

Eskualdatzaileak bat baino gehiago direnean, etxebizitza eskualdatzeko prezioaren zati bat kontatuko da, etxebizitza babestuaren eskatzaileari dagokiona hain zuzen, hipoteka-mailegu amortizatu gabean hark duen partea kenduta, mailegurik bada.

Eskualdaketaren froga gisa, kostu bidezkoa nahiz doakoa izan, haren eskritura publikoa eta haren gaineko zergen likidazioa aurkeztu behar dira. Eskualdaketa baliotzat hartuko da ondoko balioetan handiena:

a) Aitortutakoa.

b) Etxebizitza babestua izanez gero, etxebizitza mota horretan etxebizitzari berari eta bere eranskinei dagokien gehieneko balioa, eskualdaketa ez bada kostu bidezkoa izan.

c) Etxebizitza babestua ez denean, ondare eskualdaketen gaineko zerga edo kasuan kasuko eskualdaketa kargatzen duen zerga likidatzeko eskumena duen zerga administrazioak egiaztaturiko balioa. Horri dagokionez, erabilera edo gozamenerako eskubide errealen eta jabetza soilaren baliotzat, jabetza osoari legokiokeen prezioaren %50 hartuko da.

3. Etxez aldarazi duten norbaitek etxebizitza baten truke birzatiketarako eskubideei uko egitea, indarra duen hirigintzako araudiarekin bat, ez da joko goian aipatutako kopuru horiek hartzearen parekotzat eta, ondorioz, ez da inoiz oztopo izanen esleitutako etxebizitza babestuaren jabe egiteko. Etxebizitzaren jabetza kentzeagatik ordainak jasoz gero, bost urteko epean ezin izanen da etxebizitzarik eskuratu, baldin eta ordainen zenbatekoa eskuratu nahi den etxebizitzaren eta haren eranskinen prezioa baino handiagoa bada.

10. artikulua . Etxebizitza babestua erosteagatik edo errentan hartzeagatik dirulaguntza jaso ahal izateko betekizun orokorrak.

1. Etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun orokorrak, foru dekretu honetan araututakoak, betetzen dituztenek, halaber, etxebizitza babestua erosteagatik edo errentan hartzeagatik legez edo erregelamenduz ezarritako diru-laguntzak eskuratu ahal izanen dituzte.

2. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, ondoko hauek ezin izanen dute etxebizitza babestua erosteagatik edo errentan hartzeagatik diru-laguntzarik jaso:

a) Azken bost urteetan etxebizitzaren baten edo haren zati alikuota baten jabaria nahiz hura erabili edo gozatzeko eskubide erreala eskualdatu dutenek, baldin eta eskualdatze horrek 60.000 eurotik gorako diru-sarrerak ekarri baditu, aurreko artikuluan xedatutakoari jarraituz kalkulatuak.

b) Etxebizitza desegoki baten titularrak izan eta Nafarroako Gobernuari edo Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17.5.b) artikuluan aurreikusitako entitateren bati hura eskaini eta ezezkoa jaso dutenek, eta, sortutako diru-sarrerak 60.000 eurotik gorakoak badira, baita baiezkoa jaso dutenek ere.

Eskainitako etxebizitzaren desegokitasunaren arrazoia foru dekretu honen 12. artikuluko 4., 5. edo 6. idatz-zatian azaldutakoa denean, idatz-zati honetan xedatutakoa ez da aplikatuko.

c) Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintza frogatzeko aurkeztu behar den pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean 10.000 euro baino gehiagoko diru-sarrerak aitortu dituztenek aurrezkiaren atal berezian.

d) 90.000 eurotik gorako ondasun, eskubide edo finantza-aktiboak dituztenek, ondasunok ez badaude enpresa edo lanbide jardueraren bati lotuta.

e) Etxebizitza babestua sustatzaileari berari, Nafarroako Gobernuari edo haren mendeko sozietate instrumental bati erosten edo errentan hartzen ez diotenek.

f) Hirigintza eta Etxebizitzaren arloan Urgentziazko Neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 12. artikuluan eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 19. artikuluko a) letran ezarritakoari helduta etxebizitza babestua eskuratzen dutenek.

11. artikulua . Etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun batzuen gaineko salbuespenak.

1. Lehenbiziko eskualdaketan eta ondorengoetan etxebizitza babestua eskuratu ahal izateko ezarritako baldintzak bete beharretik salbuetsiko dira honako eskualdaketa mota hauen onuradunak:

a) Ezkontzako sozietateari edo bikote egonkorraren ondare erkideari etxebizitza babestuaren ekarpena egitea.

b) Jabekidetasuna azkentzea.

c) Etxebizitza babestua dohaintzaz edo mortis causa eskuratzea.

2. Aurreko idatz-zatian ezarritakoak ez du deusetan galaraziko eskualdaketa jakinarazi eta aurretiazko baimena jaso beharra, ez eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 44. eta 45. artikuluetan ezarritako gainerako mugak ere.

12. artikulua . Etxebizitza desegokia zer den, etxebizitza babestua eskuratzeari begira.

Honako kasu hauetan, etxebizitzak desegokitzat joko dira haietan bizi diren pertsonen beharretarako:

1. Prezio libreko etxebizitzaren azalera erabilgarria gutxieneko maila hauetara iristen ez denean: 30 m² kide bateko edo biko familia unitatearentzat, 50 m² hiru pertsonarentzat, 65 m² laurentzat, 80 m² bost edo seirentzat; 90 m² zazpirentzat, eta 10 metro koadro gehiago 7tik gorako pertsona bakoitzeko; betiere, horiek beste etxebizitza egoki baten titular izan gabe.

2. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. eta 25. artikuluetako 1.b) ataletan xedatutakoarekin bat, honako kasu hauetan ulertuko da prezio libreko etxebizitza ez dagoela moldatuta desgaitasuna duen eskatzailearen nahiz haren familia unitatean desgaitasuna duen kideren baten beharretara:

a) Etxebizitzara iristeko 12 zentimetrotik gorako altuera duten zenbait eskailera-maila igo behar izatea eta eskatzaileak edo haren familia unitateko kideren batek hanken mugimendua eragozten dion desgaitasuna izatea, gutxienez %40koa.

b) Eskatzaileak edo haren familia unitateko kideren batek gutxienez %65eko desgaitasuna izan, eta etxebizitza haren beharretara moldatzea teknika edo ekonomia aldetik bideraezina denean.

3. Etxebizitzaren zati alikuota %50etik beherakoa denean, betiere zati alikuota horrek merkatuan 90.000 eurotik beherako balioa badu.

4. Etxebizitza aurri deklaratu edo biziegokitasun zedula ukatu zaionean, betiere zedula hori lortzea ezinezkoa bada.

5. Etxebizitza desjabetze-espediente batek ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrendan dagoenean.

6. Hirigintzako planeamenduak etxebizitza antolamenduz kanpokotzat sailkatzen duenean, baldin eta etxebizitza hori uzteagatik eskatzaileari kalte-ordainerako eskubideak onartzen dizkion hirigintza-kudeaketako tresna behin betiko onetsita badago; eta etxebizitza utzi beharra dagoenean, dela hirigintzako planeamendua betetzeko, dela Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.3 f) artikuluan aipatutako hitzarmenen bidez zaharberritze lanak edo hiri berrikuntzak egiteko.

7. Epai bidez erabakitako banantzea, dibortzioa edo bikote egonkorraren seme-alaben gaineko neurriak direla eta, etxebizitza edo haren zati alikuota erabiltzerik ez dagoenean bi urte baino denbora luzeagoan, foru dekretu honen 2. artikuluan aipatutako egunetik aurrera.

13. artikulua . Etxebizitza nori eskaini.

1. Etxebizitza arloan eskumena duen departamentuari dagokio zehaztea zein entitateri eskaini behar zaion aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera desegokia den etxebizitza edo etxebizitzaren zati alikuota, ezertan ukatu gabe Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17.5.b) artikuluan xedaturikoa.

2. Etxebizitza babestuen gehieneko prezioa bigarren eskualdaketarako finkatutakoa izanen da, edo, etxebizitza librea denean, ondoko hauetatik handiena:

a) Katastroko balioa.

b) Eskaintzaren egunean indarra duen modulu ponderatu gabea bider 1,1 koefizientea bider etxebizitzaren azalera erabilgarria. Eranskinen prezioa zehazteko, 0,44 koefizientea aplikatuko zaio aipatu moduluari eta eranskinen azalera erabilgarriaz biderkatuko da. Etxebizitzan familia ugaria bizi bada eta haren diru-sarrera ponderatuak ez badira IPREM adierazlea halako 4,5 baino handiagoak, babes ofizialeko etxebizitza eskatzen denean, edo IPREM adierazlea halako 6,5 baino handiagoak, prezio tasatuko etxebizitza eskatzen denean, eskaintzen den etxebizitza librearen prezioa igo egin daiteke, etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak behar bezala gainbegiratuta merkatuko prezioaren balorazioa eginez ateratzen den mailaraino, baldin eta prezio horren zenbatekoa azken horren prezioa baino handiagoa ez bada.

Horri dagokionez, erabilera edo gozamenerako eskubide errealen baliotzat, jabetza osoari legokiokeen prezioaren %50 hartuko da.

3. Errentamendu araubidean etxebizitza babestu bat eskuratzen denean, etxebizitza desegokiaren jabeak Nafarroako Gobernuari etxebizitza desegoki hori lagatzeko eskaintza egin beharko dio, alokairuen poltsan sartu ahal dezan.

4. Etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak eskaintza onartu beharko du bere aurrekontuak horretarako bidea emanez gero, non eta ez den komeni eskaintzari uko egitea, kontuan izanik inguruan dagoen etxebizitza-eskaria edota etxebizitzak eraikuntza aldetik nahiz prezio apaleko etxebizitzen eskaria asetzeko baliagarritasunaren aldetik dituen baldintza objektiboak.

5. Etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak, eskainitako etxebizitza onartuz gero, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako moduan esleitu ahal izanen du, ondokoa kontuan hartuz:

a) Eskuratutako etxebizitzak babes publikoa badu, salmenta-eskrituran jaso beharko da Nafarroako Gobernuak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko legezko eskubideak izanen dituela etxebizitzak babes publikoko araubidea duen bitartean. Tamaina bereko etxebizitza babestuei dagokien gehieneko prezioan lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak hitzartu beharko dira 30 urteko eperako, eskuratzearen eskritura publikoa egiten den egunetik hasita.

b) Eskuratutako etxebizitza librea bada, etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea hitzartu beharko du proposaturiko esleipen-hartzailearekin edo -hartzaileekin, eskuratzearen eskritura publikoa egiten den egunetik hasita 30 urteko eperako, zehazten diren baldintzekin.

6. Etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak etxebizitza libreak erosi edo errentan hartu ahal izanen ditu jarduketa babesgarrietan erabiltzeko, baina ez da gaindituko merkatuko prezioen baloraziotik ateratzen den gehieneko prezioa.

14. artikulua . Etxebizitza desegokia zer den, etxebizitza egokia eskuratzeari begira.

1. Desegokia den etxebizitza babestuaren truke egokia den beste bat jasotzeko prozedura ezartzen da Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 33. artikuluan. Prozedura horren ondorioetarako, etxebizitza babestu hauek joko dira desegokitzat:

a) Etxebizitza babestua desegokitzat joko da baldin eta, behin betiko kalifikazioa ematen zaionean, sukaldea, bainugela eta egongela-jangelaz gain gela bakarra badu familia unitateko 3 kide edo gehiagorentzat, 2 gela baditu 4 kide edo gehiagorentzat, 3 gela 7 kide edo gehiagorentzat, edo 4 gela 9 kide edo gehiagorentzat. Familia unitateko aurreko ahaide batek eta ondorengo batek gela berean bizi behar dutenean ere, etxebizitza desegokitzat joko da.

b) Etxebizitza babestuaren azalera erabilgarria gutxieneko maila hauetara iristen ez denean: 30 m² kide bateko edo biko familia unitatearentzat, 50 m² hiru pertsonarentzat, 65 m² laurentzat, 80 m² bost edo seirentzat; 90 m² zazpirentzat, eta 10 metro koadro gehiago 7tik gorako pertsona bakoitzeko; betiere, horiek beste etxebizitza egoki baten titular izan gabe.

c) Desgaitasuna duen jabearen nahiz haren familia unitatean desgaitasuna duen kideren baten beharretara moldatuta ez dagoen etxebizitza babestua, honako kasu hauetan:

c.1) Etxebizitzara iristeko 12 zentimetrotik gorako altuera duten zenbait eskailera-maila igo behar izatea eta eskatzaileak edo haren familia unitateko kideren batek hanken mugimendua eragozten dion desgaitasuna izatea, gutxienez %40koa.

c.2) Eskatzaileak edo haren familia unitateko kideren batek gutxienez %65eko desgaitasuna izan, eta etxebizitza haren beharretara moldatzea teknika edo ekonomia aldetik bideraezina denean.

2. Gainera, aurreko idatz-zatian ezarritakoaren ondorioetarako, 65 urte baino gehiago izan eta hiru baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak ere kontatu ahal izanen dira:

a) Etxebizitza desegokian familia unitatearekin gutxienez lau urtean bizi izatea.

b) Lehen edo bigarren graduko ahaidetasuna izatea eskatzaileetakoren batekin edo haien familia unitateetako kideekin.

c) Etxebizitza egoki baten titular ez izatea duela bost urtetik, gutxienez.

2. ATALA. ERRESERBEI ETA BAREMOEN APLIKAZIOARI BURUZKO KONTZEPTUAK

15. artikulua . Erreserbei buruzko kontzeptuak.

1. Ezarritako erreserbei heldu ahal izateko beharrezkoa eta nahikoa izanen da eskatzaileak edo haren familia unitateko kideren batek hurrengo zenbakietan azaltzen diren baldintzak betetzea.

2. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 21. artikuluko 1. idatz-zatian aipatzen den mugitzeko desgaitasun larria frogatzeko, Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako ziurtagiria aurkeztu behar da.

3. Familia ugaria izatea, berriz, familia arloan eskumena duen departamentuak emandako titulu indardunaren bidez frogatuko da.

4. Maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 21. artikuluko 2. idatz-zatiaren arabera terrorismoaren biktimatzat hartua izateko bete behar diren baldintzak honela frogatuko dira:

a) Desgaitasun maila, Nafarroako Mendekotasun Agentziak egindako ziurtagiriaren bidez.

b) Heriotza edo desgaitasuna ekarri duten terrorismo ekintzak, Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzako edo Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez.

5. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20. artikuluko 3. idatz-zatian aurreikusitako ondorioetarako, genero-indarkeriaren biktimatzat hartuko dira, etxebizitza babestua errentan hartu ahal izateko, horrela inskribaturik daudenak Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuaren mendeko Genero Indarkeriari buruzko Espedienteen Erregistro Integralean, zehaztuko den atalean.

Jabetza araubideko etxebizitza eskatzen bada, berariazko erreserba horri heldu ahal izateko ondokoak frogatu beharko dira:

a) Eskatzailea ezkondurik egon bada, epai bidez banandu edo dibortziatu izana.

b) Komunitatearen desegitea, bikote egonkorren kasuan.

c) Bi kasuetan ere, tratu txarren emailearekin eskatzaileak ondasun komunitaterik osatzen ez duela dioen adierazpena (edo beste pertsona batekin, komunitatearen ondasunetako bat etxebizitza egokia baldin bada).

d) Jurisdikzio organoren batek emandako epai irmoa, eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izan dela deklaratzen duena. Genero-indarkeriaren biktimari etxebizitza esleitu dioten esleipen-prozedura hasi zen eguna baino bost urte lehenago, gehienez, emandako epaia izan behar du.

6. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20. artikuluko 5. idatz-zatiko bigarren paragrafoan aipatzen diren elkarteak sozietate zibil, ondasun komunitate edo legez onartutako bestelako figura juridikoak izan daitezke; betiere etxebizitza babestuak eraikitzea izanen da sozietatearen xedea edo jarduera.

16. artikulua . Etxebizitza babestuak jabetza araubidean eta erosteko aukera duen errentamenduaren araubidean esleitzeko baremoa.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluan ezarritako baremoa aplikatzeko, jabetza araubideko edo erosteko aukera duen errentamendu araubideko etxebizitza babestu bat lehenbiziko eskualdaketan esleitu behar denean, ondoko arauak hartuko dira kontuan:

a) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluko b), c), d), e) eta f) letretako puntuazioak eskabide berean ezin izanen dira metatu. Hala ere, pertsona batek baino gehiagok sinatutako eskabideetan, eskatzaileek etxebizitza babestu baten jabetza eta errentamendua hautatzen badituzte, gehien komeni zaien egoera adierazi ahalko dute baremo bakoitzean, etxebizitzaren behar frogatuaren atalean.

b) Prezio libreko etxebizitza desegoki baten jabe direnek soilik lortu ahalko dute Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24.1.b) artikuluan ezarritako puntuazioa. Etxebizitza desegokiaren jabetza frogatzeko, erosketaren eskritura publikoa edo Jabetza Erregistroko ziurtagiria nahiz informazio ohar soila aurkeztuko da. Etxebizitza erosteko eskrituraren testutik ondorioztatu beharko da desegokitasuna, edo bestela teknikari eskudun batek sinatutako agiriaren bidez frogatu beharko da.

c) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24.1.e) artikuluan ezarritako baremoaren "etxebizitzaren behar frogatua" atalean, norbera beste familia unitate batzuekin batera bizi dela frogatzeko, errolda-ziurtagiria aurkeztuko da, edo, hala behar denean, bizikidetzarena.

d) Etxebizitza eskuratzeko aurrezki-kontuaren titularra izandako denbora neurtzeko, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoaren aplikazioari dagokionez, kontua ireki zenetik iragan diren urte osoengatik bakarrik bilduko dira puntuak. Gainerako denbora ez da hainbanatuko. Etxebizitzarako aurrezki kontu bat itxi eta hilabete iragan baino lehen mota bereko beste kontu bat ireki bada, etxebizitza-kontuaren etenik gabeko antzinatasunaren baldintza betetzat joko da. Etxebizitzarako aurrezki-kontua duten pertsona batzuek batera sinatzen badute etxebizitzaren eskabidea, puntuaziorik onena lor dezakeena baino ez da baloratuko, eta beste kontuengatik ezin izanen da punturik jaso.

e) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24.3 artikuluan pertsona dibortziatu edo bananduentzat aurreikusten den puntuazioa lortze aldera, epaia aurkeztu beharko da banantzea edo dibortzioa frogatzeko. Bikote egonkorra desegin duten pertsonen kasuan, Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Foru Legean aurreikusitako moduetatik edozeinetan frogatu ahal izanen da desegite hori.

f) Etxebizitza eskuratzeko aurrezki-kontu baten titularra izateagatik ematen diren puntuak ezin izanen dira metatu pertsona bananduei, dibortziatuei edo bikote egonkorra desegin dutenei, familiaren etxebizitzaren hipoteka zamak beren gain hartu dituztela frogatzen badute, ematen zaizkien puntuekin. Eskabide edo pertsona batek bi inguruabar horiek baditu, bi puntuazioetatik handiena soilik emanen zaio.

g) Bi pertsonak edo gehiagok sinatutako eskabideetan nahikoa izanen da haietako batek betetzea erroldatuta egin beharreko denborari buruzko baldintza. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluko 4. idatz-zatiko puntuazioa, erroldatuta emandako denborari dagokiona alegia, erroldan denbora gehien daraman eskatzaileak bakarrik jasoko du, eta gainerako eskatzaileek kontzeptu honengatik dituzten puntuak ezin izanen dira kontuan hartu.

h) Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluko 5. idatz-zatiko puntuak eskuratzeari dagokionez, PFEZerako aurkeztutako azken bost aitorpenak hartuko dira kontuan, eta horretarako foru dekretu honen 7.3 artikuluan aipatutako datak hartuko dira erreferentzia gisa.

Bi pertsonak edo gehiagok sinatutako eskabideetan zilegi izanen da puntu horiek metatzea. Puntu bat emanen da aitorpen eta eskatzaile bakoitzeko, nahiz eta urte bereko aitorpenak izan, eta, betiere, legez ezarritako gainerako baldintzak betetzen badira.

17. artikulua . Erosteko aukerarik gabeko errentamenduaren araubidean etxebizitza babestuak esleitzeko baremoa.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 24. artikuluko idatz-zatiei aurreko artikuluetan egindako aipamenek 25. artikulurako ere balio dute, kasuan kasuko idatz-zatirako hain zuzen, bi baremoetan berdin ageri den eta artikulu honetan berariaz arauturik ez dagoen orotan.

2. Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Foru Legean ezarritako moduetatik edozeinetan bikote egonkorra desegin dutela frogatzen duten pertsonek Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 25.1.d) artikuluan aurreikusitako puntuak jaso ahalko dituzte.

III. KAPITULUA. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ZENTSUAREN FUNTZIONAMENDUA ETA ESLEITZEKO PROZEDURA

1. ATALA. GAI OROKORRAK

18. artikulua . Eskatzaileen zentsuaren izaera eta xedea.

1. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua erregistro publikoa da, doakoa, administratiboa eta etxebizitza arloko eskumena duen departamentuaren mendekoa.

2. Halaber, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua xede hauek lortzeko tresna publikoa da:

a) Etxebizitza babestuak jabetza araubidean, erosteko aukera duen errentamenduaren araubidean edo erosteko aukerarik gabeko errentamenduaren araubidean esleitzeko tresna izatea.

b) Etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduraren gardentasuna, arintasuna eta eraginkortasuna areagotzea.

c) Nafarroako Foru Komunitatean etxebizitza babestuen eskariari eta beharrari buruzko datuak errolda bakarrean biltzea.

d) Etxebizitza babestuen eskatzaileei argibideak ematea: esleipen-prozedura bakoitzean sartutako sustapenak, aplikatu beharreko baremoa, etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko betekizunak, eta, oro har, etxebizitza babestuen esleipenarekin zerikusia duten informazioak.

e) Etxebizitza arloko azterlan, proposamen eta proiektuak egiteko datu interesgarriak emateko bitartekoa izatea.

f) Nafarroako Foru Komunitateko higiezin eskariak eta higiezin merkatuaren egoerak nola eboluzionatzen duten aztertzeko behar diren datuak ematea.

g) Nafarroako Gobernuaren etxebizitza arloko politika taxutzeko behar den informazioa ematea.

h) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari kontrol eta jarraipen lanak erraztea, etxebizitza babestuak esleitzeko ezarritako baldintzak betetzen ote diren eta esleipen prozedura nola kudeatzen den jakiteko.

i) Zentsuan etxebizitza babestuen eskaintzaz eta eskariaz dagoen informazioa ematea pertsona eta entitate interesdunei.

19. artikulua . Zentsuaren kudeaketa.

1. Foru dekretu honetan ezarritakoak eta hura garatzeko eman daitezkeen xedapenek arautuko dituzte zentsuaren antolaketa eta funtzionamendua.

2. Zehaztu beharreko sozietate publiko instrumental baten bitartez kudeatuko da etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua.

3. Zentsuaren kudeaketaren ondoriozko egintza eta ebazpenak ematea etxebizitza arloan eskumena duen zuzendari nagusiari dagokio.

20. artikulua . Iragarki ohol elektronikoan argitaratzea.

1. Nafarroako Gobernuaren web atari korporatiboan dagoen iragarki ohol elektronikoan egintzaren berri argitaratzea jakinarazpen pertsonalaren ordezkoa izanen da, eta ondorio berak izanen ditu, eskatzaileen zentsuarekin zerikusia duten afera administratibo guztietan, baita etxebizitza babestuen esleipenean ere. Horrela dago xedatuta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.6.b) artikuluan eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legearen 16.4.c) artikuluan.

2. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, egintza administratiboen jakinarazpen pertsonala ere egin daiteke: telefono mugikorreko mezua, telefono deia, posta elektronikoa edo arrunta, eta beste edozein bide erabil daiteke interesdunari edozer jakinarazteko. Betiere jakinarazpen mota hori aukerakoa izanen da, eta iragarki ohol elektronikoan nahitaez egin behar den argitalpenaren osagarria.

3. Interesdunek iragarki ohol elektronikoan argitaratzen diren egintzen berri izan dezaten, bertara joateko lotura jarriko da etxebizitzari buruzko informazioa ematen duen webgunean, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Legearen 37. artikuluan aurreikusten den horretan.

21. artikulua . Datuen babesa.

1. Fitxategietako datu guztiak, eta batik bat inguruabar pertsonalak, horiek babesa berezia baitute, ezin izanen dira landu etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuko inskripzioaren eta etxebizitzak esleitzeko prozeduren esparru mugatutik kanpo. Zuzenean esku hartzen duten administrazio eta entitate publikoek nahiz pribatuek bakarrik lantzen ahalko dituzte, foru dekretu honetan adierazitako xedeak betetzeko, ez beste ezertarako. Betiere, zentsuko datuen erabilera foru dekretu honetan eta datu pertsonalen babesari buruzko araudian ezarritakoari lotuko zaio.

2. Iragarki ohol elektronikoan egiten diren argitalpen guztietan, tramitatzen ari diren prozeduretako pertsona interesdunak identifikatzeko datu hauek jarri behar dira: dena delako egintzan interesdun gisa ageri diren pertsonen izen-deiturak eta identifikazio fiskaleko zenbakiak (IFZ). Pertsona batek baino gehiagok sinatutako eskabideen ondoriozko argitalpenetan, eskabidearen inguruko kontuetarako solaskide ageri den pertsonaren identifikazio datuak jarriko dira gutxienez ere, foru dekretu honen 24. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

3. Ahal dela, datuen tratamenduaren bidez lortu nahi den xedeak horretarako aukera ematen badu, bereizketaren prozedura erabiliko da, eta horrela lortzen den informazioa ezin izanen da pertsona identifikagarri batekin lotu.

4. Egintzen argitalpenetan, lortu behar den xederako ezinbestekoak diren datuak bakarrik argitaratuko dira.

2. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ZENTSUKO INSKRIPZIOA

22. artikulua . Zentsuan inskribatzeko eskaera aurkezteko moduak.

1. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatu nahi dutenek eskaeraren eredu ofiziala aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta.

2. Halaber, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legean xedatutakoarekin bat, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatzeko eskaera bide telematikotik egin ahalko da.

Horretarako erabili beharreko eredu normalizatua eskuratzen ahalko da etxebizitza arloko informazioaren webgunean, Nafarroako Gobernuaren web atari korporatiboaren bitartez bertara sartuta, eta inskripziorako eskabidea bete ahal izanen da, aurreikusten diren formularioetara egokituz. Inskripzio hori egiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legeak aurreikusten dituen administrazio elektronikorako sarbideak erabiliko dira.

23. artikulua . Inskripzio eskabidearen edukia.

1. Zentsuan inskribatzeko eskabidean eskatzaileek datu hauek jarriko dituzte nahitaez:

a) Erantzukizuneko aitorpena, foru dekretu honen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) Etxebizitza arloan eskumena duen departamentuari edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalari ematen zaion baimena, artikulu honetako 3. idatz-zatian aipatzen den hori.

c) Eskatzailea identifikatzeko behar diren datuak, eta haren helbidea.

d) Etxebizitza babestua eskuratzeko edo erabiltzeko araubidea. Eskatzaileak araubide hauetako bat edo gehiago hautatu ahalko du: jabetza, erosteko aukera duen errentamendua, edota erosteko aukerarik ez duen errentamendua.

e) Etxebizitza babestuaren mota. Eskatzaileak babes ofizialeko etxebizitza eta prezio tasatuko etxebizitza izanen ditu aukeran eta, biak hautatzen baditu, lehentasuna ezarri beharko du.

f) Zenbat logelatako etxebizitza nahi den. Eskatzaileak aukera bakarra edo bi aukera jartzea hautatzen ahalko du, eta bi aukera jartzen baditu, lehentasuna ezarri beharko du.

g) Zein eskualde edo herritan nahi den etxebizitza babestua esleitzea.

h) Eskatzaileak etxebizitza mota bat baino gehiago eta logela kopuru bat baino gehiago aukeratzen baditu, adierazi beharko du aukera horietako zeini ematen dion lehentasuna.

i) Eskuratu nahi den etxebizitza erabilia eta/edo berria izaten ahal den. Horri dagokionez, jabetza araubideko etxebizitza erabilitzat joko da Nafarroako Gobernuak edo hark izendatutako sozietate instrumentalak Nafarroan Etxebizitza izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17.5, 33., 50. eta 52. artikuluetan xedatutakoaren babesean eskuratu eta gero etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatutakoei esleitu dien etxebizitza babestua. Bestalde, alokairuko etxebizitza erabilia da alokairuen poltsari atxikita dagoena, eta mota bereko etxebizitzak izanen dira, halaber, sustatzaile publiko edo pribatuek kudeatutako etxebizitza babestuak, bigarren errentamendu kontratuaren edo hurrengo baten pean badaude eta errentamendu horiek hasieran itundutako errentamendu kontratuaren luzapen ez badira.

j) Baremoaren arabera puntuak jasotzeko balio duten inguruabarrak.

k) Telefono zenbakia, posta helbidea eta, hala behar denean, helbide elektronikoa, etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak eta zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak haien bidez egin ditzaten harremanak eskatzailearekin, ezertan ukatu gabe foru dekretu honen 20. artikuluan xedatutakoa.

l) Beharrezkoak izan litezkeen gainerakoak.

2. Pertsona bera ezin izanen da etxebizitza eskatzaile gisa agertu zentsuan inskribatzeko eskabide batean baino gehiagotan. Baldintza hori betetzen ez badu, lehenbizi aurkeztutako eskabidetik kanpo geldituko da.

3. Aurrean azaldutakoa gorabehera, eskabidea sinatu eta aurkezteak berekin ekarriko du, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako ondorio eta bermeekin, eskatzaileek eta familia unitateko beste kideek etxebizitza arloko eskumena duen departamentuari eta zentsua kudeatzeko ardura duen sozietate instrumentalari berariaz baimena ematea ondokoa egin dezaten:

a) Informazioa eskatu (erregistroko eta katastroko datuak, zerga arlokoak, ekonomia eta lan arlokoak edo ondareari buruzkoak), zuzenean edo beste organo nahiz entitate publiko batzuen bitartez, egiaztatu ahal izateko eskatzaileek eta haien familia unitateetako kideek gutxieneko baldintzak betetzen dituztela etxebizitza babestua eta, kasua denean, laguntza publikoak eskuratzeko, eta baremoko puntuak jasotzeko balio duten inguruabarrak badituztela; inskripziorako eskabidean jarritako datuak erkatu; eta inskripzioak berrikusi eta eguneratu.

b) Etxebizitza babestuen sustatzaileei inskripzioen datuak eman, foru dekretu honen 18. artikuluko 2. idatz-zatiko a) letran eskatzaileen zentsuari ezarritako helburua bete dadin.

c) Haien izen-deiturak eta IFZak iragarki ohol elektronikoan argitaratu, interesdun gisa ageri badira eskatzaileen zentsuaren kudeaketarekin zerikusia duten egintzetan.

24. artikulua . Pertsona batek baino gehiagok sinatutako inskripzio eskabideak.

1. Inskripziorako eskabidean pertsona bat baino gehiago ageri badira etxebizitza babestuaren eskatzaile gisa, lehenbiziko tokian ageriko da eskabide horren ondoriozko jarduketa guztietan solaskide ariko den pertsona.

2. Eskabide bera sinatu duten pertsonei etxebizitza babestua esleitzen bazaie, denek onartu beharko dute erregistroko titularkideak izatea, jabetza zati berdinetan banatuta, eta sekula ez da onartuko etxebizitza esleitutakoan eta eskritura egin aurretik titular batek uko egitea beste baten alde.

3. Etxebizitza babestu bati uko egitea, zentsuan baja eskatzea eta eskabide baten inskripzioaren indarraldian egin daitezkeen aldaketak edo eguneratzeak, egintza horiek guztiak eskabidearen sinatzaileetako edozeinek egin ahalko ditu. Halako egintzek eskabidean inskribaturik dauden eskatzaile guztientzat ekarriko dituzte ondorioak.

25. artikulua . Etxebizitza babestua eskatzen duenak egin beharreko erantzukizuneko aitorpena.

1. Etxebizitza babestuen eskatzaileek, zentsuko inskripzioaren unean, erantzukizuneko aitorpena egin beharko dute. Bertan adieraziko dute egiazko datuak jarri dituztela eskabidean, etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko betekizunak betetzen dituztela, eta, halaber, dagokien baremoko puntuak lortzeko alegatu dituzten inguruabarrak egiazkoak direla.

2. Foru dekretu honi dagokionez, erantzukizuneko aitorpena da etxebizitza babestuaren eskatzaileak sinatutako dokumentu bat, non adierazten baitu, bere erantzukizunpean, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituela etxebizitza babestua eskuratzeko, egiazko datuak eman dituela, hori frogatzeko agiriak badituela, eta hitz ematen duela bere eskabidean dauden datu eta aitorpen guztiak eguneraturik edukitzeko eskabidearen indarraldi osoan.

3. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatzeko eskabidearen barnean egin behar da artikulu honetan aipatutako erantzukizuneko aitorpena, eta ezartzen den eredu ofizialari lotu behar zaio.

26. artikulua . Eskabideko datuak ofizioz eskatzea.

1. Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak eta zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak zilegi izanen dute beste organo edo entitate publiko batzuei erregistroko eta katastroko datuak, zerga arlokoak, ekonomia eta lan arlokoak, ondareari buruzkoak eta bestelakoak eskatzea, beharrezkoa izanez gero, egiaztatu ahal izateko eskatzaileek etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko betekizunak betetzen dituztela eta baremoaren arabera puntuak jasotzeko balio duten inguruabarrak biltzen dituztela.

Aurrekoa gorabehera, eskatzaileek frogatu beharko dute etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko baldintzak eta baremoaren arabera puntuagarriak diren inguruabarrak biltzen dituztela, etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak hala eskatzen duenean.

2. Administrazio publikoetatik edo haien organo nahiz entitateetatik hartutako datuak inskripziorako eskabidean jasoko dira betetze formalaren ondorioetarako eta haien zehaztasunaren kalterik gabe.

3. Eskatzaileak emandako datuak eta zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak ofizioz eskatutakoak berdinak ez badira, hala ohartaraziko da, eta, desberdintasun horrekin ere, foru dekretu honen 7. artikuluan etxebizitza babestua eskuratu ahal izateko ezarritako baldintza, ahalmen ekonomikoari buruzkoa, betetzen baldin bada, eskabidearen inskripzioa eginen da eskatzaileak adierazitako datuekin, ezertan galarazi gabe hari errekerimendua egitea aurkitutako desberdintasuna erregularizatzeko.

Ofizioz eskuratutako datuen eta eskatzaileak emandakoen arteko desberdintasunak berekin badakar ahalmen ekonomikoari buruzko baldintza ez betetzea, eskabidea inskribatzeko zain geldituko da eta eskatzaileari bere zerga egoera erregularizatzeko errekerimendua eginen zaio.

4. Etxebizitza eskuratzeko eskabide batean ageri diren kideetako edozeinen ahalmen ekonomikoari buruzko daturik ez badago Nafarroako Zerga Ogasunean, eskatzaileek beren erantzukizunaren pean adieraziko dute zer diru-sarrera izan dituzten. Horrelakoetan eskabidea inskribatu eginen da, eta izandako diru-sarrerak etxebizitza esleitzen denean frogatu beharko dira, foru dekretu honetan ezarritako moduan.

5. Ofizioz eskuratutako datuek agerian jartzen badute eskatzaileak ez duela betetzen etxebizitza babestua eskuratzeko gainerako baldintza orokorretako baten bat, edo baremoko puntuak lortzeko adierazi duen inguruabarren bat ez dela egiazkoa, eskabidea inskribatu eginen da eskatzaileak emandako datuekin, baldin eta eskatzaileak aurreko artikuluan aipatu den erantzukizuneko aitorpena egiten badu. Etxebizitza esleitzen zaionean, adierazitako datuak egiaztatu ahalko dira.

27. artikulua . Inskripzioa egitea.

1. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan eskabidea aurkeztutakoan, inskripzioaren agiria emanen da inskripzioa egiten den unean. Inskripzioaren agiri hori edo haren ukapena gora jotzeko errekurtsoaren bidez aurkaratu ahal izanen da.

2. Egiaztatzen baldin bada eskatzaileak ez dituela betetzen etxebizitza eskuratzeko gutxieneko baldintzak edo daturen bat ezkutatu, gezurrezko aitorpenak sinatu edo dokumenturen bat faltsutu duela, zentsuko inskripzioa ukatuko da, ezertan galarazi gabe legez aurreikusitako beste ondorioak.

3. Eskabideak ez baditu betetzen dagokion araudi sektorialean eskatzen diren inguruabarrak, eskatzaileari errekerimendua eginen zaio 10 egun balioduneko epean akatsa zuzen dezan edo behar diren agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio hala egin ezean artxibatu eginen dela eskabide akastuna. Hala ere, beste eskabide bat egiteko aukera izanen du.

4. Inskripzioaren agirian informazio hau jasoko da:

a) Inskripzioaren indarraldiaren azken eguna.

b) Inskripzioa egiteko adierazitako datu pertsonalak.

c) Adierazi diren lehentasunak.

d) Etxebizitza eskuratzeko baremoan lortutako puntuazioaren laburpena.

5. Eskatzaileek noiznahi jakin ahalko dute zein datu jaso diren beren inskripzioetan, etxebizitza arloko informazioa emateko webgunean kontsulta informatikoa eginez. Kontsulta hori egiteko, eskatzaileak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak aitortutako ziurtagiri digitala izan beharko du. Halaber, informazio hori eskuratu ahalko da zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak horretarako egokitzen duen bulegoan.

28. artikulua . Inskripzioaren iraunaldia.

1. Eskatzaileen zentsuko inskripzioak bi urte iraunen du gehienez, inskripzioaren agiria egiten den egunetik hasita. Epe hori inskripzioa berritu gabe edo eskatzailearen eskariz daturen bat aldatu gabe igarotzen bada, inskripzioa iraungi eginen da eta zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak eskabidearen baja automatikoa bideratuko du zentsuan.

2. Interesdunek inskripzioa berritu ahal izanen dute bi urtean behin, berritze bakoitzaren garaian eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte. Horretarako, eskatzaile guztiek sinatutako eskabide baten bidez, inskripzioa berritu nahi dutela adierazi beharko dute. Berritzeko eskabidea aurreko artikuluan esandako moduan ebatziko da eta berritze bakoitza bi urterako izanen da, eskatzen den egunetik hasita.

3. Inskripzioa iraungitzen bada, eskatzaileek 6 hilabete itxaron beharko dute zentsuan sartzeko, inskripzioa iraungi eta biharamunetik zenbatuta.

3. ATALA. ALDAKETAK, EGUNERATZEAK ETA BAZTERKETAK

29. artikulua . Inskripziorako eskabidean jarritako datuen aldaketak.

1. Eskatzaile gisa izena eman nahi duena lehendik inskribaturik badago beste eskabide bateko kide gisa, edo jada inskribaturik dagoen eskabide batean eskatzaile berri bat inskribatu nahi bada, lehendabizi aurreko inskripzioa deuseztatu beharko da.

2. Etxebizitza-eskatzaile gisa ageri diren pertsonen aldaketak egiteko, foru dekretu honen 27. artikuluan ezarritako prozedurari jarraituko zaio.

3. Eskatzaileek nahi duten mementoan eta nahi adina aldiz aldatu ahalko dituzte zentsuko inskripzioa eskatu zutenean adierazitako lehentasunak. Prozedura bakoitzari dagozkion etxebizitzak esleitzeko, ordea, kontuan hartuko diren lehentasun bakarrak esleipen prozedura hori hasi zenean zentsuan jasorik zeudenak izanen dira, foru dekretu honen 38. artikuluan aurreikusitakoa salbu. Sustapenak aukeratzeko epearen barnean aldatzen diren datuak hurrengo esleipen prozedurarako soilik hartuko dira kontuan, nahiz eta aldaketa lehenago hasitako gertaeren gainekoa izan.

30. artikulua . Datuak eguneratu eta berrikustea.

1. Inskripzioak indarra duen bitartean, zentsuan dauden eskatzaileek, beren egoera pertsonalean, familiakoan edo ekonomikoan zerbait aldatzen bada eta aldaketak eragina badu betekizunetan eta eskatzaileen baremazioan, horren berri eman beharko diote zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalari, bi hilabeteko epean, aldaketa gertatzen denetik hasita. Eginbehar hori ez betetzea zentsutik kanporatzeko arrazoia izanen da, baldin eta aldaketa ez jakinarazteak eskatzaileari baremazioan onura ekartzen badio.

2. Hurrengo esleipen prozeduretan datuen eguneratzea kontuan har dadin, eguneratze hori, betiere, kasuan kasuko esleipen prozedura hasten den eguna baino lehen egin beharko da.

3. Zentsuan dauden datuak eguneratu eta berrikustea eskatzaileen ardura da eta ez beste inorena, baina etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak ere zilegi du noiznahi datuak eguneratu eta berrikustea.

31. artikulua . Eskabidean jarritako datuak egiaztatzea.

1. Aurreko artikuluan azaldutakoa deusetan galarazi gabe, etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak eta zentsua kudeatzeko ardura duen sozietate instrumentalak edonoiz egin ahalko dituzte zentsuan jasotako datuen egiaztapenak ofizioz, eta beste administrazio publiko batzuei nahiz haien organo edo entitateei behar den informazioa eskatu ahalko diete eskabidean dauden eta etxebizitza esleitzeko eta laguntzak emateko orduan garrantzia duten datuei buruz, inskripzioak berrikusi eta baztertu beharrekoak baztertze aldera.

2. Inskripzioa eskatzen denean datuak ezkutatzea, gezurrezko aitorpenak sinatzea eta dokumentuak faltsutzea beti izanen dira eskabidea zentsutik kanpo uzteko arrazoiak, deusetan ukatu gabe bidezkoak izan daitezkeen erantzukizunak.

32. artikulua . Zentsutik baztertzea.

1. Inskribatutako pertsonak noiznahi eskatu ahalko du bere inskripzioa eskatzaileen zentsutik kentzeko, borondatezko baja hori zalantzarik gabe egiaztatzeko aukera ematen duen edozein bide erabiliz. Borondatezko baja ez da oztopo izanen gero inskripzio gehiago egin ahal izateko eskatzaileen zentsuan, eta ez dio eskatzaileari beste ondoriorik ekarriko eskabidea bajan dagoen bitartean egiten diren esleipen prozeduretan parte hartu ezin izatea baizik.

2. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 30. artikuluan aurreikusitako kausez gainera, eskatzailea zentsutik kanporatuko da hauetakoren bat gertatzen denean:

a) Bi aldiz gertatzea eskatzaileak uko egiten diola, espresuki edo isilbidez, berak adierazitako lehentasunekin bat datorren etxebizitza bati, behin-behinean esleitzen diotenean. Eskatzaileak isilbidez etxebizitzari uko egin diola ulertuko da baldin eta Administrazioak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak, behin-behineko esleipena foru dekretu honetan agindutako moduan jakinarazten saiatu arren, ez badu lortzen esleipen-hartzailea aurkitu edo harekin harremanetan jartzerik.

b) Behin baino ez bada ere, etxebizitza babestuari uko egitea espresuki edo isilbidez, salerosketa edo errentamendu kontratua sinatzeko baimena emanda dagoelarik edo etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak kontratua ikus-onetsia duelarik. Eskatzaileak isilbidez etxebizitzari uko egin diola ulertuko da baldin eta etxebizitza sustatu duen enpresak, Administrazioak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak, baimentze hori behar bezala jakinarazten saiatu arren, ez badute lortzen esleipen-hartzailea aurkitu edo harekin harremanetan jartzerik.

c) Eskatzaileak dokumentazioa ezarritako epean ez aurkeztea, nahiz eta Administrazioak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak errekerimendua egin.

d) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribatzeak dakartzan eginbeharrak ez betetzea.

e) Azken bi urtean, interesdunari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik, etxebizitza babesturen bat uztera behartua izana.

f) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan jasotako datu pertsonalak ezabatu daitezela eskatzea.

3. Etxebizitzaren bati uko egin dion eskatzaile batek zentsuan baja eskatzen badu, uko egindako etxebizitzen kopuruak bere horretan iraunen du, eskatzaile horrek gero berriro eskatzen badu alta.

4. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 30.1.c) artikuluan xedatutakoari dagokionez, uko egitea justifikatzen duten arrazoi bakarrak hauek dira:

a) Pertsonari eskaini zaion etxebizitzaren prezioa, etxebizitzaren eranskinak barne, BEZik gabe, etxebizitza esleitu zenean kontuan hartu ziren diru-sarrerak halako hamar baino handiagoa izatea.

b) Etxebizitza babestu baten salerosketarako, esleipenerako edo errentamendurako kontratu ikus-onetsi bati uko egiten zaionean: etxebizitza emateko ezarritako epea gainditu izana, etxebizitza babestuaren esleipen-hartzaile, erosle edo errentariari ezin egotzi zaizkion arrazoiengatik.

c) Hutsik dagoen etxebizitza baten eskaintzari uko egiten zaionean: etxebizitza horren ezaugarriak bat ez etortzea inskripziorako eskabidean adierazitako lehentasunekin.

d) Errentamendu araubideko etxebizitza babestu bati uko egiten zaionean: hileko errenta (diru-laguntza kenduta, diru-laguntzarako eskubidea badago) eskatzailearen urteko diru-sarreren %35 baino handiagoa izatea. Portzentaje hori kalkulatzeko erreferentzia hau hartuko da: pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpeneko zerga oinarria gehi lortutako errenta salbuetsiak, halakorik bada.

33. artikulua . Zentsutik baztertua egoteko denbora.

1. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 30. artikuluaren 1. idatz-zatiko c), e) eta h) letretan eta honen aurreko artikuluaren 2. idatz-zatiko a), b) eta e) letretan azaldutako arrazoiengatik norbait zentsutik baztertzen dutenean, urtebeterako izanen da.

2. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 30. artikuluaren 1. idatz-zatiko f) eta i) letretan eta honen aurreko artikuluaren 2. idatz-zatiko d) letran azaldutako arrazoiengatik norbait zentsutik baztertzen dutenean, 6 hilabeterako izanen da.

3. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 30. artikuluaren 1. idatz-zatiko d) letran eta honen aurreko artikuluaren 2. idatz-zatiko c) letran azaldutako arrazoiengatik norbait zentsutik baztertzen dutenean, 3 hilabeterako izanen da.

4. Bazterketa deklaratzen duen ebazpenak administrazio bidea amaitzen duenetik hasita kontatuko da zentsutik kanpo egin beharreko denbora. Hala ere, artikulu honetako 1. idatz-zatian azaldutako arrazoiengatik norbait zentsutik baztertzeko prozedura hasten denean, erabaki ahalko da zentsuan haren eskabidearen inskripzioa etetea aldi baterako, hain zuzen ere prozeduraren hasieratik prozeduraren amaierako ebazpenera bitarteko aldirako. Amaierako ebazpenean zentsutik baztertuta egoteko epea ezartzen bada, etenaldi hori epe horren barnean kontatuko da.

5. Betiere, eskabide berean ageri diren eskatzaile guztiak baztertuko dira, eta zentsuan inskribatuta edo inskribatzeko zain dauden eskabideen inguruko jarduketa edo omisioengatik sor daitekeen erantzukizuna solidarioa izanen da.

6. Baztertuta egoteko epea amaitutakoan, eskatzaileak berriro sartu ahalko du bere inskripzioa zentsuan.

34. artikulua . Zentsutik baztertzeko prozedura.

1. Zehaztuko den maiztasunarekin, iragarki ohol elektronikoan argitara emanen da baztertutako eskabideen zerrenda. Zerrenda horretan datu hauek jasoko dira:

a) Eskatzaile gisa ageri den pertsonaren izen-deiturak eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ). Pertsona batek baino gehiagok sinatutako eskabideen kasuan, foru dekretu honen 24. artikuluan xedatu bezala jokatuko da.

b) Baztertzeko arrazoia izan den legezko edo erregelamenduzko manuaren aipamena.

c) Baztertuta egoteko proposatutako epea.

d) Alegazioak aurkezteko aukera. Alegazioak aurkezteko 10 egun balioduneko epea ezarriko da.

e) Aurreko artikuluko 4. idatz-zatian aurreikusitako etenaldia erabaki dela, hala denean.

2. Aurkezten diren alegazioak etxebizitza arloko eskumena duen zuzendari nagusiak ebatziko ditu. Haren ebazpenak administrazio bidea amaituko du.

3. Alegaziorik aurkezten ez bada, hasierako ebazpena baztertze-ebazpen behin betikotzat joko da.

4. ATALA. ETXEBIZITZA BABESTUAK ESLEITZEKO PROZEDURA

35. artikulua . Esleitzeko prozeduren berri ematea.

1. Administrazioak edo zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduren berri emanen du. Berri emate hori prentsako iragarkien bidez egin ahalko da, edo foru dekretu honen 20. artikuluan aurreikusitako moduetan.

2. Esleipen prozeduren berri emanen da, aurreko idatz-zatian adierazi bezala, helburu nagusi hauek lortzeko:

a) Zentsuan dauden pertsonei gogora ekartzea eguneratuta eduki behar dituztela beren inskripzioaren datuak, hots, etxebizitza babestua eskuratzeko baldintza orokorrak, baremoaren arabera puntuagarriak diren inguruabarrak eta etxebizitzari buruzko lehentasunak.

b) Zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak inskripzioak ofizioz eguneratuak baditu, horren berri ere emanen da, eskatzaileek egiaztatu dezaten zentsuan izena emateko eskatu zutenean adierazi zituzten lehentasunak bateragarriak direla unean uneko esleipen prozedurarako bete behar dituzten baldintza orokorrekin.

c) Eskatzaileei jakinaraztea beren inskripzioaren egoera egiaztatzeko aukera dutela.

3. Nolanahi ere, aurreko idatz-zatian azaldutako helburuak betetzeko, lehentasunez erabiliko dira etxebizitza arloko informazioa daukan webgunean horretarako eskura dauden baliabideak.

36. artikulua . Esleitzeko prozeduraren hasiera.

1. Etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduren hasierako egunak Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 31. artikuluan ezarritakoak izanen dira.

2. Esleipen prozedura baten hasierako egunerako behin-behinean jabetza araubidean kalifikaturik dauden sustapenetako etxebizitza guztiak nahitaez sartu beharko dira prozedura horretan, bai eta errentamendu araubidean, erosteko aukerarekin edo erosteko aukerarik gabe, behin betiko kalifikazioa eskatua duten sustapenetakoak ere.

3. Etxebizitza arloko informazioa daukan webgunean argitaratuko den iragarkiaren bidez, esleitu beharreko sustapen bakoitzaren berri emanen da. Zehaztasun hauek argitaratuko dira, gutxienez:

a) Etxebizitzen sustatzailearen identifikazioa, eta etxebizitzen espedientearen zenbakia.

b) Esleitu beharreko etxebizitzak non dauden eta zenbat diren.

c) Hala behar denean, sustapenean egin diren erreserbak, eta erreserba bakoitzeko etxebizitzen kopurua.

d) Esleitu beharreko etxebizitzak zer motatakoak diren.

d) Zenbat logelatako etxebizitzak diren.

e) Etxebizitzak eskuratzeko edo erabiltzeko araubidea.

f) Etxebizitzak emateko ezarritako eguna.

37. artikulua . Esleitzeko prozeduran parte hartzea.

1. Etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduran parte hartzeko eskubidea izanen dute prozedura hori hasten den eguneko 00:00etan eskatzaileen zentsuan behar bezala inskribaturik dauden pertsonek, baldin eta ordu horretarako aukeratuak badituzte esleitu beharreko etxebizitzak eskuratzeko edo erabiltzeko araubidea eta logelen kopurua.

2. Ezin izanen dute esleipen prozeduran parte hartu zentsutik baztertuta daudenek, ezta aurreko esleipen prozedura batean etxebizitza babestua behin-behinean esleitu zaien pertsonek ere, salbu eta foru dekretu honen 39. artikuluan aurreikusitako salbuespenetako baten bat dutenean.

38. artikulua . Sustapena aukeratzea.

1. Sustapenak aukeratzeko sistema bat antolatu ahal izanen da, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera esleipen prozeduran parte hartzeko eskubidea duten eskatzaileek nahi dituzten sustapenak aukeratu ahal ditzaten. Aukera hori erabiltzeko, gutxienez 7 egun naturaleko epea emanen zaie, esleipen prozeduraren hasierako egunetik aurrera kontatu beharrekoa.

2. Horrelako sistema bat antolatzen bada, idatz-zati honetan xedatu bezala jokatuko da, hots:

a) Eskatzaileak, sustapen bat baino gehiago aukeratuz gero, sustapen horien arteko lehentasun ordena adierazi beharko du.

b) Aukeratutako sustapenetan logela kopuru desberdinetako etxebizitzak badaude, eskatzaileak zer hobesten duen adierazi beharko du: lehenetsi duen logela kopurua duen etxebizitza bat, edo esleitu beharreko sustapenen artean lehenetsi duen sustapen bateko etxebizitza bat.

c) Sustapen bat edo batzuk aukeratuz gero, eskatzaileak aurretik adierazitako gainerako lehentasunak baliogabetu eginen dira, salbu eta logelen kopuruarena eta aukeratutako erabilera-araubidearena.

Alabaina, sustapenen bat lehenetsi duen eskatzaileari hasiera batean ez bazaio etxebizitzarik esleitzen, sustapen hori aukeratu baino lehen agertu zituen lehentasunek berriro hartuko dute indarra hurrengo esleipen prozedurarako.

d) Eskatzaileak ez badu ezein sustapen lehenesten, esleipen prozedurako sustapen guztietarako aukera izan nahi duela ulertuko da, betiere sustapen horiek egokiak badira eskatzaileak aurretik adierazitako lehentasunetarako, eta kasuan kasuko etxebizitza mota eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen badira.

e) Sustapena aukeratzeko ezarritako epearen barnean eskatzaileek zentsuko beren inskripzioa eten ahal izanen dute aldi baterako, egiten den esleipen prozedura bakoitzerako, hain zuzen ere. Halakoetan, esleipen prozedura burututakoan inskripziorako eskaerak berriro hartuko du indarra berez, eta lehengo datu berak izanen ditu, eskatzaileak kontrakorik adierazi ezean. Sustapena aukeratzeko epearen barnean bakarrik eskatu ahal izanen da inskripzioa aldi baterako eteteko.

f) Halaber, epe horretan aldaketaren bat egiten bada esleipen prozeduraren hasierako egunaren bezperan zentsuan ageri ziren gainerako datuetan, aldaketa hori hurrengo esleipen prozedurarako bakarrik hartuko da kontuan, nahiz eta aldaketa eragin duten gertaerak hasierako egun hori baino lehenagokoak izan.

3. Egiten diren esleipen prozeduretan sartzen diren etxebizitza babestuen sustatzaileek interesdunei behar adinako informazioa eman beharko diete sustapen bat edo gehiago aukeratu ahal izan dezaten, artikulu honetan aurreikusi bezala.

39. artikulua . Etxebizitza babestu baten hasierako esleipenhartzaile izatea.

1. Foru dekretu honen 37. artikuluan xedatutakoaren arabera esleipen prozeduran parte hartzeko eskubidea duten eskatzaileei baremoa aplikatuta, etxebizitza babestuen hasierako esleipen-hartzaileen zerrenda eginen da. Horretarako, esleipen prozeduraren hasierako egunaren bezperan zentsuan ageri ziren datuak soilik hartuko dira kontuan, aurreko artikuluan xedatutakoa salbu.

2. Etxebizitzen hasierako esleipen-hartzaileen zerrendako pertsonen hurrenkera zehazteko, kontuan hartuko da haietako bakoitzak zein erreserbatarako eskubidea duen, zein lehentasun agertu dituen, eta eskabide bakoitza zein errenta-tartetan sailkatu behar den, errenta-tarteen araberako sailkapen hori nahitaezkoa duten erreserben kasuan. Pertsona guztiek baremoaren aplikazioan lortutako puntuen arabera ordenatuta agertu behar dute.

3. Halaber, aurreko idatz-zatian xedatutakoari dagokionez, jabetza araubideko etxebizitza babestua eskatu dutenak, errentamendu araubidekoa eskatu dutenak eta erosteko aukera duen errentamenduko araubidekoa eskatu dutenak bereiziko dira. Esleipen prozedura batean ezin zaio eskatzaile berari etxebizitza bat baino gehiago esleitu eskuratzeko edo erabiltzeko araubide berean.

4. Aurreko idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, jabetza araubideko etxebizitza baten hasierako esleipen-hartzailea izateak galarazi eginen du erosteko aukera duen errentamenduko etxebizitza babestuak esleitzeko hurrengo prozeduretan parte hartzea, eta alderantziz.

5. Etxebizitza baten hasierako esleipen-hartzailea izateak ez du inola ere etxebizitza jakin baten gaineko eskubiderik sortuko.

6. Etxebizitza babestuen hasierako esleipen-hartzaileen zerrenda nahitaez argitaratu beharko da foru dekretu honen 20. artikuluan aipatzen den iragarki ohol elektronikoan.

40. artikulua . Etxebizitza babestuen hasierako esleipenhartzaileen artean etxebizitzak banatzea.

1. Etxebizitza babestuen hasierako esleipen-hartzaileen artean etxebizitzak banatzeak esan nahi du pertsona horietako bakoitzari zein sustapen egokituko zaion eta zenbat logelatako etxebizitza esleituko zaion zehaztuko dela, besterik ez.

2. Etxebizitza babestuen esleipenari ekiteko, legez ezarritako erreserben arteko lehentasun ordena honi jarraituko zaio:

a) Mugitzeko desgaitasun larria duten pertsonak.

b) Familia ugaria.

c) %65eko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak.

d) Genero-indarkeriaren biktimak.

e) Terrorismoaren biktimak.

f) Sustapena egin den udalerrian erroldatuta egon eta gutxienez bi urte lehenagotik etenik gabe bertan bizi direnak. Erreserba honetako etxebizitzak errenta-tarteen arabera ere banatuko dira.

g) Nafarroako edozein udalerritan erroldatuta daudenak. Erreserba honetako etxebizitzak errenta-tarteen arabera ere banatuko dira.

3. Nafarroako edozein udalerritan erroldatuta dauden eskatzaileentzako erreserbari (edo sustapena egin den udalerrian erroldatuta daudenentzako erreserbari, hala behar denean), Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 31. artikuluko 3. idatz-zatian xedatutakoa betez, etxebizitza bat gehitzen zaionean, etxebizitza hori beheko errenta-tartean sailkatutako pertsona bati esleituko zaio, babes ofizialeko etxebizitza bada, edo goiko errenta-tartean sailkatutako bati, prezio tasatuko etxebizitza bada.

4. Etxebizitzen hasierako esleipenean kontuan hartuko da Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 31. artikuluko 6. idatz-zatian xedaturikoa, baldin eta 90 metro koadrotik gorako etxebizitza baterako lehentasunezko eskubidea duten eskatzaileek 3 edo 4 logelako etxebizitza babestua lehenetsia badute.

5. Etxebizitza babestuen esleipena eskatzaileek adierazitako lehentasunei eta lehentasun-hurrenkerari lotuko zaie. Ezin izanen da etxebizitza babestua esleitu, eskatzaileak ez baditu aldez aurretik lehenetsi etxebizitza horren sustapena eta ezaugarriak.

6. Pertsona batek adierazitako lehentasunen eta esleitu beharreko sustapenen arteko bateragarritasuna kalkulatu ondoren, sustapen batean baino gehiagotan etxebizitza baten esleipena hartzeko eskubidea duela ondorioztatzen bada, sustapen bakoitzaren behin-behineko kalifikazioa noiz eskatu zen begiratuko da, eta lehenbiziko data duen sustapeneko etxebizitza esleituko zaio.

41. artikulua . Alegazioak.

1. Zentsuan izena emandako eskatzaileen artean etxebizitza-sustapen jakin bat edo haren ezaugarriak lehenetsi dituzten pertsonak esleitu beharreko etxebizitzak baino gehiago badira, hamar egun balioduneko epea ezarriko da alegazioak aurkezteko. Etxebizitzen hasierako esleipen-hartzaileen zerrenda, foru dekretu honen 39. artikuluko 6. idatz-zatian aurreikusi bezala, iragarki ohol elektronikoan argitaratzen den egunetik aurrera kontatuko da epe hori.

2. Foru dekretu honen 27. artikuluko 1. idatz-zatian xedatutakoaren arabera, alegazioetan ezin izanen dira berriro azaldu eskabidea inskribatzerakoan jada baloratu ziren alderdiak.

3. Aurkeztutako balorazioak 10 eguneko epean ebatziko dira, alegazioak aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatuta.

4. Zilegi izanen da etxebizitza babestuen hasierako esleipen-hartzaileen zerrenda aldatzea alegazioren bat baietsi izanaren ondorioz.

5. Alegazioei emandako erantzunaren kontra gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izanen da.

42. artikulua . Etxebizitza babestu baten hasierako esleipenhartzaile izatea.

1. Aurreko artikuluan aurreikusitako alegazio aldia ebatzi ondoren, edo, hala behar denean, foru dekretu honen 39. artikuluan aipatutako zerrendak eginda daudenean, zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak esleipen prozedurako etxebizitza babestu guztiak banatuko ditu behin-behineko esleipen-hartzaileen artean, foru dekretu honen 40. artikuluko 1. idatz-zatian adierazitako moduan.

2. Etxebizitzen behin-behineko esleipen-hartzaileek ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalari, 10 egun balioduneko epean, artikulu honetako 5. idatz-zatian aurreikusi bezala etxebizitza babestuen behin-behineko esleipen-hartzaileen zerrenda iragarki ohol elektronikoan argitaratzen den egunetik hasita:

a) Eskuratzaile, esleipen-hartzaile edo errentariaren eta haren familia unitateko kideen nortasun agiriak.

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarako aitorpena, kasuan kasuko urtekoa.

c) Esleipen-hartzaileak, eskuratzaileak, errentariak edo familia unitateko kideren batek desgaitasuna badu, horren ziurtagiria. Bertan adierazi behar da zenbateko desgaitasuna den eta beheko gorputz-adarrei eragiten dien desgaitasuna den.

d) Legez aurreikusitako etxebizitza-erreserbaren baterako eskubidea baldin badago, hori frogatzeko behar diren agiri, titulu edo txostenen kopiak.

e) Estatuko Administrazioak emandako egoitza-baimena, agiri hori eskatzen den kasuetan.

f) Gehienez ere hilabete lehenago egindako errolda-ziurtagiria edo bizikidetzarena, non antzinatasuna agertuko baita.

g) Banantze edo dibortzio epaiaren eta hitzarmen arauemailearen kopia, baita, hala behar denean, bikote egonkorraren desegitea arautzen duen notario-eskriturarena ere.

h) Etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko baldintzak betetzen direla eta baremo bakarra behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak.

3. Etxebizitzaren behin-behineko esleipen-hartzaileak ez baditu beharrezko agiriak aurkezten aurreko idatz-zatian aipatutako epean, etxebizitzari uko egin diola ulertuko da. Halakoetan, ezertan galarazi gabe foru dekretu honen 32. artikuluan xedatutakoa, uko egin duen pertsonaren erreserba eta errenta-tarte beretan sailkatuta dagoen beste bati esleituko zaio etxebizitza.

4. Behin-behineko esleipen-hartzaileek foru dekretu honen 2. artikuluan ezarritako egunetarako frogatu beharko dute etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak betetzen dituztela eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean ezarritako baremoen arabera puntuagarriak diren inguruabarrak biltzen dituztela.

5. Etxebizitza babestuen behin-behineko esleipen-hartzaileen zerrenda nahitaez argitaratu beharko da foru dekretu honen 20. artikuluan aipatzen den iragarki ohol elektronikoan.

6. Etxebizitza baten behin-behineko esleipena hartuz gero, ezin izanen da parte hartu hurrengo esleipen prozeduretan, salbu eta esleipenari uko egiten bazaio prozedura hasi aurretik; eta litekeena da uko egite horren ondorioz zentsutik baztertua izatea.

7. Etxebizitza baten behin-behineko esleipen-hartzailea izateak ez du inola ere etxebizitza jakin baten gaineko eskubiderik sortuko.

43. artikulua . Kontratuak sinatzeko baimena.

1. Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak behin-behineko esleipenak aztertuko ditu, kontratuak sinatzeko baimena emateko. Horretarako, zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak etxebizitzen behin-behineko esleipen-hartzaileen zerrenda igorriko dio etxebizitza arloko eskumena duen departamentuari, aurreko artikuluan xedatutakoari jarraituz esleipen-hartzaileok aurkeztu dituzten agiri guztiekin batera.

2. Kontratua sinatzeko baimena ukatu ahal izanen da egiaztatzen baldin bada baremoko puntuak ez direla behar bezala lortu, etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzaren bat ez dela bete, edo datuak ezkutatu direla, aitorpen gezurrezkoak edo errealitatearekin bat ez datozenak sinatu direla, ez-betetze soilaren gisa bada ere, edota agiriak faltsutu direla, ezertan ukatu gabe, azken hiru kasu horietan, halako ekintzek ekar ditzaketen beste ondorioak.

3. Kontratua sinatzeko baimenaren ukapena arrazoitua izanen da eta gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio.

4. Emandako baimenak, eta, halakorik bada, ukapenak, foru dekretu honen 20. artikuluan aurreikusitako iragarki ohol elektronikoan argitaratuko dira.

44. artikulua . Kontratuak sinatzea.

1. Departamentuak kontratuak sinatzeko baimena eman ondoren, zentsua kudeatzen duen sozietate instrumentalak etxebizitza babestuen esleipen-hartzaileen zerrenda igorriko die enpresa sustatzaileei.

2. Enpresa sustatzaileek hilabeteko epean sinatu beharko dituzte kontratuak, sinatzeko baimenaren berri jasotzen dutenetik hasita.

3. Zentsuko eskabidean eskatzaile gisa agertzen ziren pertsona guztiek kontratuan ere agertu beharko dute.

45. artikulua . Behinbehineko esleipenhartzaile izateari uko egitea.

1. Etxebizitza babestu baten behin-behineko esleipen-hartzaileren batek kontratua egiteari uko egiten badio espresuki nahiz isilbidez, edo ez badu kontratua egiten horretarako ezarritako epean, berriro eginen da esleipena, uko egin duen pertsonaren erreserba, lehentasun eta errenta-tarte berak dituztenen itxaronzerrendan lehena dagoen pertsonaren alde. Horri dagokionez, etxebizitza baten behin-behineko esleipen-hartzaileak etxebizitzari isilbidez uko egin diola ulertuko da ez bada kontratua sinatzera agertzen aurreko artikuluko 2. idatz-zatian ezarritako epearen barnean.

2. Behin-behineko esleipen-hartzaileek uko egin eta hutsik geratzen diren etxebizitzak foru dekretu honen 50. artikuluan xedatutakoari jarraituz esleituko dira.

46. artikulua . Kontratuak ikusonestea.

1. Administrazioaren ikus-onetsia beharrezkoa da babestutako etxebizitza berrien gaineko edozein xedapen-egintza eskritura publikoaren bidez burutu ahal izateko. Eskualdatzaileak aurkeztu behar du ikus-onetsia. Administrazioaren ikus-onetsirik ez badago edo ikus-onetsiaren edukia eta kontratuarena bat ez badatoz, ez da bidezkoa izanen eskritura publikoa egitea, ezta jabetza erregistroan inskribatzea ere.

Etxebizitza babestuak alokatzeko kontratuek ere ikus-onetsia behar dute.

2. Kontratuei ikus-onetsia emateak esan nahi du lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak erabiltzeari uko egiten zaiola eta Administrazioak betetzat ematen dituela etxebizitza babestua lortzeko legezko baldintzak eta baremoa zuzen aplikatzekoak. Halaber, ikus-onetsiak berekin dakar bidezko diren laguntza publikoen zenbatekoa zehaztea, aurrekontuko baliabideen arabera.

3. Ikus-onespena 15 eguneko epean eskatuko da, salerosketa, adjudikazio edo errentamendu kontratuak sinatzen diren egunetik hasita. Berariaz kontrakoa adierazi ezean, ikus-onespena eskatzeak berekin ekarriko du eskatzaileari legozkiokeen diru-laguntzak ere eskatzea.

4. Nahitaezko azken errenta-aitorpena Nafarroako Zerga Ogasunari aurkeztu bazaio, uste izanen da, kontrako frogarik ezean, aurkezlea Nafarroan erroldatuta dagoela, eta egoitza-baimena duela, beharrezkoa denean.

5. Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak, aurkeztutako agiriak ikusirik, ezarritako baldintzak betetzen dituzten kontratuak ikus-onetsiko ditu. Bestela, ebazpen arrazoituaren bidez, kontratu guztiei edo batzuei ikus-onetsia ukatuko die. Kontratuak zuzentzen ahal diren akatsak baditu, aurkeztu beharreko agiriren bat falta bada edo hautapenarekin eta baremoaren aplikazioarekin zerikusia duten alderdiei buruzko argibideak eskatu behar badira, hamar eguneko epea emanen da behar diren zuzenketak egiteko. Epe horretan zuzenketarik egin ezean, ikus-onetsia ukatuko da ebazpen arrazoituaren bidez.

47. artikulua . Ikusonetsien aldaketa.

1. Ikus-onesteko eginbideetan onartuta dauden diru-laguntza eta subsidiazioen zenbatekoa eta portzentajea ezin izanen dira gorantz berrikusi, errekurtso bidean edo ofiziozko berrikuspen bidean izan ezik. Salerosketa edo esleipen kontratuaren nobazioek ere ez dute sortuko laguntzak gorantz berrikusteko eskubiderik.

2. Behin Administrazioak ikus-onetsia ematen dienean etxebizitzen salerosketa edo esleipen kontratuei, ez da onartuko titulartasuna aldatzerik edo titular batek beste titular baten mesedetan uko egiterik, salbu eta "mortis causa" oinordetza gertatzen denean bi titularkideren artean.

3. Etxebizitza babestu bat foru dekretu honen 50. artikuluan xedatutakoari jarraituz esleitzen denean, eskuratzaile edo esleipen-hartzaileak bi edo gehiago izan, eta haietako batek salerosketa edo esleipen kontratuari uko egiten badio, berrikusi eginen dira etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta onartutako laguntzak. Azken horiek inoiz ezin izanen dira handitu.

48. artikulua . Etxebizitza babestua eskuratzeagatik edo esleipena hartzeagatik onartutako dirulaguntzen berrikuspena.

Etxebizitza babestua eskuratzeagatik edo haren esleipena hartzeagatik onartutako diru-laguntzak murriztu edo kendu ahal izanen dira baldin eta, etxebizitza behin-behinean esleitu ondoren eta etxebizitza babestuaren jabetza-titulua eskritura publikoan jaso baino lehen, inguruabar hauetako bat gertatzen bada:

a) Eskuratzaile edo esleipen-hartzailea ezkontzen bada edo bikote egonkorra osatzen badu. Horrelakoetan laguntzak berriz kalkulatuko dira, esleipen-hartzailearen eta haren ezkontide edo bikotekidearen arteko familiaren diru-sarrera ponderatuen arabera. Kontratua ikus-onesterakoan kontuan hartu zen zergaldi bereko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarako aitorpenetatik ondorioztatuko dira diru-sarrerak.

b) Eskuratzaile edo esleipen-hartzailearen ezkontidea edo bikotekide egonkorra etxebizitza baten jabariaren titularra bada edo etxebizitza batean gutxienez %50eko zati alikuota badu. Horrelakoetan laguntza guztiak itzuliko dira, salbu eta etxebizitzak aurri deklarazioa badu edo bizitzeko egokia izateko baldintzak betetzen ez baditu edo antolamenduz kanpo badago.

c) Etxebizitza babestuaren eskuratzaile edo esleipen-hartzaileak kostu bidez beste etxebizitza baten gaineko edozein partaidetza eskuratzen badu etxebizitza babestuaren jabetza titulua jabetza erregistroan inskribatu baino lehen. Horrelakoetan laguntza guztiak itzuliko dira.

49. artikulua . Ikusonetsiak ukatzea.

1. Kontratuak ezin izanen dira ikus-onetsi etxebizitzaren jabetzako partaidetza desberdina adierazten badute, edo egiaztatzen bada ez dela bete etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzaren bat edo ez dela behar bezala aplikatu kasuan kasuko baremoa.

2. Kontratu bati ikus-onetsia ukatzeko erabakia arrazoitua izanen da, eta gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio.

3. Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak kontratuari ikus-onetsia ukatzeko erabaki arrazoitua hartu edo titularrak hari uko eginez gero, ez da bidezkoa izanen sustapen berean geroago kontratu hori ikus-onestea.

5. ATALA. HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZEN ESLEIPENA

50. artikulua . Hutsik dauden etxebizitzen esleipena.

1. Foru dekretu honetan xedatutakoari dagokionez, hutsik dagoen etxebizitzatzat joko da ondoko kasu hauetan esleipen-hartzailerik gabe gelditzen den etxebizitza babestua:

a) Esleipen prozeduraren hasieran eskatzaileak esleitu beharreko etxebizitza babestuak baino gutxiago direnean.

b) Esleipen prozeduraren hasieran eskatzaileak esleitu beharreko etxebizitza babestuak baino gehiago izan, baina kasuan kasuko hiruhilekoan eskatzaileen zerrenda agortzen denean.

c) Aurreko a eta b letretako kasuetatik kanpo, uko egiteak edo geroago ikus-onetsitako kontratuen hutsalketak gertatzen direnean.

2. Aurreko idatz-zatiko a) eta b) letretan azaldutako egoeretan dauden etxebizitza hutsen kasuan, sustatzaileak proposatu ahal izanen du etxebizitza horiek Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean etxebizitza babestua eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztenei esleitzea.

Era berean, 3 hilabete baino gehiago iragan badira etxebizitza guztien edo batzuen esleipena hutsal deklaratu zenetik, sustatzaileak haiek esleitzea proposatu ahal izanen du Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 19.a) artikuluan xedatutakoari jarraituz.

3. Artikulu honetako 1.c) letran azaldutako egoeran dauden etxebizitza hutsak esleitzeko, sustatzaileak zentsua kudeatzen duen organoari eskatu beharko dio etxebizitzaren ezaugarriak lehenetsi dituzten eskatzaileen zerrenda emateko, lehentasun ordenaren arabera kudeatu beharko baitu. Zentsuko eskatzaile batek ere ez badu lehenetsi hutsik dagoen etxebizitza, sustatzaileak aurreko idatz-zatian xedatutakoari jarraituz jardun ahalko du.

4. Hutsik dagoen etxebizitza bat esleitzeko kontratua ikus-onesteak berekin ekarriko du kasu bakoitzean etxebizitza eskuratzeko bete behar den betekizunetik salbuestea. Alabaina, hutsik dagoen etxebizitza bat esleitzeko kontratua ikus-onesteko aurkezten denean, berariaz adierazi beharko da inguruabar hori.

Lehen Xedapen Gehigarria .Iruñerriko udalez gaindiko esparrua.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 52. artikuluan xedatutakoari dagokionez, Iruñerriko udalez gaindiko esparrukotzat joko dira Nafarroako Lurralde Estrategiako 10. eremuko 10.4 azpieremuan dauden udalerriak. Hala ere, lurralde antolamendurako planetan beste esparru bat ezarri ahalko da berariaz.

Bigarren Xedapen Gehigarria .Administrazio baimena, etxebizitza uzteko.

1. Etxebizitza babestu bat uzteko administrazio baimena eskatzen duenak horretarako alegatzen dituen arrazoiek etxebizitzaren esleipen edo salerosketa kontratua ikus-onetsi zen eguna baino geroago gertatutakoak izan behar dute.

2. Halaber, frogatzen baldin bada ezin dela etxebizitza okupatu horretarako legez ezarritako epean, odol bidezko 2. mailara bitarteko ahaide batek erabil dezan onartuko da, betiere ordainean inolako prezio edo errentarik jasotzen ez bada.

3. Baimena ematen denean etxebizitza babestu bat utz dadin edo ahaide batek erabil dezan, ez da eskatuko etxebizitzaren esleipenagatik edo erosketagatik emandako diru-laguntza publikoak itzultzeko.

4. Etxebizitza babestua uzteko edo ahaide bati erabiltzen lagatzeko administrazio eskaerak 3 hilabeteko epean ebatzi beharko dira. Epe hori amaitutakoan, eskatzaileak ez badu etxebizitza arloko eskumena duen departamentuaren erantzunik, baimena jaso duela ulertu ahalko da, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat.

Hirugarren Xedapen Gehigarria .Etxebizitza babestuen trukea.

1. Etxebizitza babestuak trukatzeko baimenak inprimaki ofizialean eskatuko dira. Inprimaki horretan, gutxienez ere, trukea egin nahi duten pertsonak eta trukatu beharreko etxebizitzak identifikatzeko datuak jarriko dira, baita etxebizitzak erosi edo eskuratzeagatik jaso diren diru-laguntzak itzuli izanaren froga ere, hala behar denean.

2. Trukatu beharreko etxebizitza babestuek prezio desberdinak badituzte, diferentzia diruz ordaindu ahalko da, baldin eta ponderatu gabeko moduluaren arabera urtero ezartzen diren gehieneko prezioak gainditzen ez badira.

3. Etxebizitza babestuak trukatzen diren unean haietakoren bat Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 5. artikuluan xedatu bezala kontatu behar den 3 eta 5 urte bitarteko epean badago, bidezkoa izanen da etxebizitza hori erosi edo eskuratzeagatik jasotako laguntzak itzuli behar izatea.

4. Etxebizitza babestuak soilik trukatu ahal izanen dira, baita mota desberdinetakoak direnean ere. Ezin izanen da onartu etxebizitza babestuak libreekin trukatzerik.

5. Trukea egiteko baimena 40 egun balioduneko epean ebatzi beharko da. Epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, baimena eman dela ulertu ahalko da.

Laugarren Xedapen Gehigarria .Fitxategiak.

1. Etxebizitza babestuen eskatzaileen zentsuari dagozkion fitxategiak arau hauei lotuko zaizkie: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalen babesari buruzkoa, eta 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, lege hori garatzen duen erregelamendua onesten duena. Aplikatu beharrekoa izanen da, halaber, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen esku dauden datu pertsonalen fitxategi informatizatuak arautzen dituen uztailaren 26ko 143/1994 Foru Dekretuan fitxategi berrien sorrerari buruz xedatutakoa.

2. Etxebizitza babestuen eskatzaileen zentsuko fitxategiaren arduraduna etxebizitza arloan eskumena duen zuzendaritza nagusia da. Organo horrek behar diren neurriak hartuko ditu teknika, kudeaketa eta antolamendu aldetik, datuen isilpekotasuna, segurtasuna eta osotasuna bermatzeko, eta, halaber, behar diren neurri guztiak hartuko ditu ukitutako pertsonek beren eskubideak erabili ahal ditzaten, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplikatu behar diren gainerako arauetan xedatu bezala.

Bosgarren Xedapen Gehigarria .Errentamendurako sustapenetan eskatu beharreko abala.

1. Hirigintza eta Etxebizitzaren arloan Urgentziazko Neurriak hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 15. artikuluan xedatutakoari dagokionez, alokatzeko babes ofizialeko etxebizitzen errentamendu kontratuetan, etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa 2010eko uztailaren 17a baino geroago eskatu bada, sustatzaileak, fidantzaren osagarri gisa, gehienez ere sei hilabeteko errenta adinako banku abala eskatu ahalko du. Banku abal horren ordez beste mota bateko bermea eskatu ahalko da, betiere abal horren kostua gaindituko ez duena.

2. Esleipena jakinarazten zaienetik 15 eguneko epean aurkeztu beharko dute eskatzaileek banku abala edo ordezko bermea. Bestela, bazter geldituko dira.

Seigarren Xedapen Gehigarria .Genero berdintasuna.

Zenbait pertsona, kargu edo lanposturi buruz ari denean foru dekretu honek genero gramatikal maskulinoko edo femeninoko izenak erabiltzen dituen kasu guztietan (gaztelaniazko "consejera", "director general", "solicitante", "adjudicatario", "propietario" eta abar) ulertu behar da adierazpideen ekonomia hutsagatik jokatzen dela horrela, eta postu horiek orokorrean hartzen dituela hizpide, haiek bai emakumezkoek bai gizonezkoek betetzen dituztela ere, erabateko berdintasun-baldintzetan, ondorio juridikoen ikuspegitik.

Zazpigarren Xedapen Gehigarria .Etxebizitza babestua eskuratzeagatik dirulaguntzak jasotzeko bermeak.

Administrazioak kontratua ikus-onetsitakoan, sustatzaileek, ordainketa aurreratu gisa, etxebizitza babestua eskuratzeko laguntzen onuradunei dagozkien diru-laguntzak eskatu ahalko dituzte. Horrelakoetan sustatzaileak entitate laguntzailetzat joko dira, diru-laguntzei buruzko legeria indardunean xedatutakoaren arabera.

Diru-laguntzen ordainketa aurreratzeko aurkezten diren eskaera horiek berme edo abala eman beharretik salbuetsiko dira, onartutako diru-laguntza 60.000 eurotik gorakoa denean izan ezik.

Zortzigarren Xedapen Gehigarria .Eraikin eta etxebizitzek zein baldintza bete behar dituzten haiek zaharberritzeko jarduketak babesgarri gisa kalifikatu daitezen.

Zaharberritzeko jarduketa babesgarriak, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, hogei urte baino gehiago dituzten higiezinetan bakarrik egin ahalko dira, salbu eta etxebizitza edo eraikina desgaitasuna duten pertsonentzat egokitzen denean edo instalazioak nahitaez aplikatu beharreko araudi teknikora egokitzeko beharrezkoak diren obrak egiten direnean.

Bederatzigarren Xedapen Gehigarria .Atzera egitea zaharberritze babestuko espedienteetan.

Zaharberritze babestuko espediente bat jada kalifikatuta dagoenean ezin izanen da atzera egin hura berriro kalifikatzeko, salbu eta hogeita hamasei hilabete baino gehiago igaro badira aurreko kalifikazioa eman zenetik berria eskatzen den arte.

Hamargarren Xedapen Gehigarria .Familia unitatearen baitako bizikidetzaren presuntzioa.

Foru dekretu honen 3. artikuluan ezarritako bizikidetza-presuntzioa urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuan ezarritako etxebizitzaren arloko gainerako jarduketa babesgarrietara eta etxebizitzetarako eraikinen sustapenera zabalduko da ondorio guztietarako.

Hamaikagarren Xedapen Gehigarria .Etxebizitzak zaharberritzeko udal eta eskualdeetako bulegoak.

Etxebizitzak zaharberritzeko udal eta eskualdeetako bulegoen eginkizunak arautu eta haien finantzaketarako laguntzak nola eman xedatzen duen abenduaren 9ko 363/1997 Foru Dekretuan xedatutakoari dagokionez, eta NASURSAk I. eta III. eskualdeetan toki entitateei laguntzeko kudeatzen dituen bulegoen lana ezertan galarazi gabe, hona hemen etxebizitzak zaharberritzeko udal eta eskualdeetako bulegoen zerrenda, eta bakoitza zein entitateren mende dagoen:

a) Kantauri aurreko ibarretako EZABUa, Sakanako Mankomunitatearen mendekoa.

b) Iruñeko EZABUa, Iruñeko Udalaren mendekoa.

c) Iruñerriko EZABUa, Iruñeko eta Iruñerriko Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoa kudeatzeko Udalen Batasunaren mendekoa.

d) Estellerriko EZABUa, Jurramendiko Mankomunitatearen mendekoa.

e) Tafallako eta eskualdeko EZABUa, Tafallako eta Eskualdeko Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoa kudeatzeko Udalen Batasunaren mendekoa.

f) Tuterako Erriberako EZABUa, Erriberako Hondakin Solidoen Mankomunitatearen mendekoa.

Lehen Xedapen Iragankorra .Iragarki ohol elektronikoa.

Iragarki ohol elektronikoa erabili ahal izateko behar diren baliabideak jarri arte, foru dekretu honetan aurreikusten diren egintzen argitalpenak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.6.b) artikuluan xedatutakoari jarraituz, etxebizitza arloko eskumena duen departamentuaren iragarki oholean eginen dira. Iragarki ohol horretan aditzera ematen diren egintzen edukia etxebizitza gaiei buruzko informazioa ematen duen webgunean ere argitaratu ahal izanen da.

Bigarren Xedapen Iragankorra .Generoindarkeriaren biktima izatea frogatzeko modu subsidiarioa.

Genero-indarkeriaren biktima izatea Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Genero Indarkeriari buruzko Espedienteen Erregistro Integralaren bidez frogatzerik ez dagoen bitartean, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuak emandako agiriaren bidez frogatuko da.

Hirugarren Xedapen Iragankorra .Prezio itunduko etxebizitzen kalifikazioari eta esleipenari aplikatu beharreko araubide juridikoa.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen bederatzigarren xedapen iragankorrean ezarritakoarekin bat, erreserbak, errenta-tarteak, betekizunak eta etxebizitza eskuratzeko baremoa, baita foru dekretu honek indarra hartu ondoren kalifikatzen diren prezio itunduko etxebizitzak esleitzeko prozedura ere, Nafarroan Etxebizitzari Babes Publikoa Emateari buruzko ekainaren 24ko 8/2004 Foru Legean eta hori garatzen duen urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuan xedatutakoaren bidez arautuko dira.

Laugarren Xedapen Iragankorra .Mailegu kualifikatuen interesetarako laguntza luzatzea.

Etxebizitzetarako mailegu kualifikatuek foru dekretu honen indarraldiaren hasieran duten interes tasa subsidiatua maileguaren amortizazio epea amaitu arte aplikatzen jarraituko da. Beraz, ez da beharrezkoa izanen tasa subsidiatua luzatzeko eskaera aurkeztea bost urtean behin.

Foru dekretu honek indarra hartzerakoan tasa subsidiatua izateko eskubiderik ez duten titularren mailegu kualifikatu biziak, berriz, subsidiorik ezin jaso duten maileguak izanen dira haien bizitza amaitu arte.

Bosgarren Xedapen Iragankorra .Etxebizitza babestua eta dirulaguntzak eskuratzeko baldintzak.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen hirugarren eta laugarren xedapen iragankorretan ezarritakoa deusetan galarazi gabe, foru dekretu honen II. kapituluko 1. atalean etxebizitza babestua eta diru-laguntzak eskuratzeko ezarritako betekizun orokorrak ondokoei aplikatuko zaizkie:

a) Foru dekretu honek indarra hartu eta 15 egun igaroz geroztik etxebizitza babestua eskuratu edo esleitzeko asmoz Administrazioari ikus-onesteko aurkezten zaizkion kontratu guztiei.

b) Errentamenduaren kasuan, foru dekretu honek indarra hartu eta gero sinatzen diren edo indarra hartzen duten kontratu berriei edo lehenagoko kontratu berriztatuei.

Nolanahi ere, kontratuen indarraldian etxebizitza babestua eskuratzeko betekizun orokorrak betetzeari uzten dioten errentariek ezin izanen dute diru-laguntzarik jaso etxebizitza babestuaren errentamenduarengatik.

Seigarren Xedapen Iragankorra .Familia unitatea.

Aurreko xedapenean xedatutakoak indarra izanen du foru dekretu honen 3. artikuluan aipatzen den familia unitatearen kontzeptuaren aplikaziorako.

Zazpigarren Xedapen Iragankorra .Jarduketa babesgarri berriak.

Foru dekretu honek indarra hartzerakoan zaharberritze babestuaren behin-behineko kalifikaziorik ez duten espedienteak foru dekretu honen azken xedapenetako lehenaren hamaikagarren idatz-zatian aurreikusitako jarduketa babesgarrietara bildu ahal izanen dira.

Zortzigarren Xedapen Iragankorra .Etxebizitza babestuak esleitzeko prozedura aldez aurretik hasitakoak.

1. Foru dekretu honek indarra hartu aurretik etxebizitza babestuak esleitzeko hasita dauden prozedurak hasi ziren unean aplikatu behar zitzaien araudian xedatutakoaren bidez arautuko dira.

2. Aurreko idatz-zatian xedatutakoari dagokionez, esleipen prozedura hasita dagoela ulertuko da baldin eta foru dekretu honek indarra hartu baino lehen iragarkiren bat argitaratu bada, behin-behinean kalifikatutako etxebizitza babestuak esleitzeko deialdi publikoaren berri emateko, Nafarroako Foru Komunitatean argitaratzen diren bi egunkari zabalduenetako edozeinetan.

3. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoa gorabehera, foru dekretu honetan xedatutakoa aplikagarria izanen da foru dekretu honek indarra hartu aurretik hasita dauden esleipen prozeduretan, etxebizitza babestuetarako eskabideak aurkezteko epea foru dekretu honek indarra hartu eta hilabetea igarotakoan amaitzen bada.

Bederatzigarren Xedapen Iragankorra .Abalak deuseztatzea.

Foru dekretu honek indarra hartzen duenean, etxebizitza babestuak eskuratzeko diru-laguntzen berme gisa jarritako abalak, 60.000 eurotik gorakoak izan ezik, deuseztatutzat joko dira.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra .Arauen indargabetzea.

Indargabetu egiten dira foru dekretu honek xedatzen duenari kontra egiten dioten maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak. Bereziki, indargabetu egiten dira Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta etxebizitzetarako eraikinen sustapena arautzen dituen urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuaren 5., 6., 8., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 28., 37., 38., 43., 44., 45., 70., 73., 74. eta 75. artikuluak eta hamabigarren, hamalaugarren, hamaseigarren eta hogeita bigarren xedapen gehigarriak.

Azken Xedapenetan Lehena .Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta bizitegietarako eraikinen sustapena arautzen dituen urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretua aldatzea.

Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak eta bizitegietarako eraikinen sustapena arautzen dituen urtarrilaren 9ko 4/2006 Foru Dekretuan aldaketa hauek egiten dira:

Bat. 11. artikuluko 3. idatz-zatia aldatzen da. Hona testu berria:

"3. Logela kopurua.

Etxebizitza babestuetako logela kopuruaren eta azalera erabilgarriaren arteko erlazioa ondoko taulari lotu behar zaio:

LOGELEN KP.

B.O.E.

1

60 m-raino2

2

75 m-raino2

3 edo gehiago

Legezko mugaraino

Mugitzeko desgaitasun larria duten pertsonentzat gordetzen diren bi logelako etxebizitzek 85 m²-ko azalera erabilgarria izaten ahalko dute gehienez".

Bi. 36. artikuluko 1. idatz-zatiari h) letra gehitzen zaio:

"h) Ezartzen den euskarri digitalean egindako agiria. Bertan jasoko dira sustapenaren ezaugarri nagusien azalpena, sustapeneko etxebizitza tipoen planoak eta haien kokalekuen planoak. Behin-behineko kalifikazioa eskatzeko inprimakia ere aurkeztu beharko da, behar bezala beteta, ezartzen den euskarri digitalean."

Hiru. 51. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"51. artikulua. Jarduketa babesgarriak gizarte integrazioko etxebizitzetan.

Jarduketa babesgarritzat jotzen dira bai etxebizitzak alokatzea bai etxebizitza erabiliak eskuratzea, betiere jarduketa horiek egiten dituzten pertsonek Foru Komunitateko Administrazioaren gizarte integrazioko etxebizitzen programa nahiz jarduketetan edo, bestela, Foru Komunitateko Administrazioak toki entitateekin eta/edo irabazi-asmorik gabeko entitateekin sinatutako hitzarmenen bidez onartutakoetan parte hartzen badute."

Lau. 52. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"52. artikulua. Jarduketa babesgarrien onuradunek bete beharreko baldintzak.

Gizarte integrazioko etxebizitzen arloko jarduketa babesgarrien onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte:

1. Gizarte integrazioko etxebizitzaren arloko programa edo jarduketetan parte hartzea, eta Nafarroako Gobernuarekin hitzarmena sinatu duten entitateetako batekin gizarteratze kontratua sinatzeko konpromisoa hartzea, hitzarmen horretan ezartzen den moduan.

2. Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 baino txikiagoak izatea, baina 3.000 eurotik gorakoak.

3. Eskabidea aurkezten den egunaren aurreko hiru urteetan, gutxienez, hartzaileak etenik gabe Nafarroan bizi izana.

4. Hartzaileek Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen Foru Dekretuaren II. kapituluaren 1. atalean etxebizitza babestua eskuratu ahal izateko ezarritako baldintzak betetzea."

Bost. 53. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"53. artikulua. Irabazi-asmorik gabeko erakundeek gizarte integrazioko programa edo jarduketetan parte hartzeko bete behar dituzten baldintzak.

Gizarte integrazioko etxebizitzen arloko programa edo jarduketetan parte hartzeko, foru dekretu honen III. kapituluan aipatzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. Gizarte gaietan eskumena duen departamentuko gizarte zerbitzuen erregistroan inskribatuta egotea.

2. Gizarteko talde behartsuetan esku-hartze sozialak egiteko programen garapenean aritzea duela hiru urtetik gutxienez. Eskatzailea entitateen elkartea bada, nahikoa da entitateetako batek baldintza hori betetzea.

3. Lankidetza hitzarmena sinatzea gizarte gaietan eskumena duen departamentuarekin."

Sei. 55. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"55. artikulua. Toki entitate eta irabazi-asmorik gabeko erakundeekiko hitzarmenen edukia eta helburua.

Gizarte integrazioko etxebizitzaren arloan Nafarroako Gobernuak onartutako programa edo jarduketetan parte hartzeko toki entitateekin eta irabazi-asmorik gabeko erakundeekin egiten diren hitzarmenek ondoko alderdiak bilduko dituzte gutxienez:

1. Etxebizitzak zertarako erabiliko diren eta zein motatako bizilekuak izanen diren.

2. Etxebizitzak gizarteko zein talderentzat izanen diren. Gutxiengo etniko, etorkin edo gizarteko beste talde behartsu batzuetako pertsonek taldean alokatzeko etxebizitzak badira, helburu hori hitzarmenaren testuan aipatuko da.

3. Erabiltzaileak gizarteratzeko programa, horren helburu nagusiak eta garatuko diren jarduketen eduki zehatzak.

4. Entitate onuradunen beharkizunak.

Horrela sinatutako hitzarmenek urtebete iraunen dute indarrean, sinatzen direnetik hasita, eta urtero beste horrenbesterako luzatutzat joko dira isilbidez, baldin eta alderdiek ez badute hitzarmenaren amaiera iragartzen indarraldia amaitu baino bi hilabete lehenago.

Horrelako hitzarmen bat sinatu duen irabazi-asmorik gabeko erakundeak adierazten badu konturako aurrerakin gisa jaso nahi dituela onuradunei onartutako diru-laguntzak, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 10. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituz jokatuko da."

Zazpi. 56. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"56. artikulua. Errentamendurako gizarte integrazioko etxebizitza.

1. Errentamendurako gizarte integrazioko etxebizitzaren beharra duten pertsonak dira ondoko baldintzak betetzen dituztenak:

a) Familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM baino txikiagoak izatea.

b) Gizarte integrazioko etxebizitzen programan sartzeko baldintzak betetzea, gutxieneko diru-sarreren baldintza izan ezik.

2. Aurreko idatz-zatian ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 20.4.b) artikuluan aurreikusitako erreserbarako aukera izanen dute, eta abala jarri beharretik salbuetsiko dira."

Zortzi. 58. artikuluko 4. idatz-zatia aldatzen da. Hona testu berria:

"4. Diru-laguntzen zenbatekoak, familiaren diru-sarrera ponderatuen arabera, honakoak izanen dira, etxebizitzak eta erantsitako garaje eta trastelekuak saldu edo esleitzeko prezioaren portzentaje gisa adierazita:

 

IPREM HALAKO 2, GEHIENEZ ERE

IPREM HALAKO 2 - 2,5

IPREM HALAKO 2,5 - 3,5

Babes ofizialeko etxebizitzak

%16

%13

%8

 

IPREM HALAKO 1,5, GEHIENEZ ERE

IPREM HALAKO 1,5 - 2,5

IPREM HALAKO 2,5 - 3,5

Prezio tasatuko etxebizitzak

%6

%4

%2

Norberak erabiliko duen etxebizitzaren banakako sustapenetan, etxebizitzen eta erantsitako garaje eta trastelekuen kostu osoaren portzentaje berak aplikatuko dira."

Bederatzi. 59. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"59. artikulua. Errentamendurako diren babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileentzako diru-laguntzak.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, foru dekretu honetan ezarritako baldintzetan, %23ko diru-laguntza emanen die errentamendurako diren babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileei, erosteko aukera izan edo ez.

Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, zehazturiko portzentajea aplikatuko zaie etxebizitzaren salmenta prezioari eta lotutako garajearen eta trastelekuen prezio babesgarriari (behin-behineko kalifikazioa eskatzen den uneko prezioa), betiere aurreko artikuluko 5. idatz-zatian adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

2. Errentamendurako diren babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileentzako diru-laguntzak behin-behineko kalifikazioan onartuko dira. Abala jarritakoan, diru-laguntzaren %50 behin-behineko kalifikazioarekin batera ordainduko da, eta gainerakoa behin betiko kalifikazioarekin batera.

3. Etxebizitzak babes araubidea duen bitartean sustatzaileak alokairuaren araubidea aldatzen badu etxebizitza arloan eskumena duen departamentuaren baimenik gabe, jasotako diru kopuruak itzuli beharko ditu. Gainera, bidezko diren zehapenak ezarri eta legezko egoerara itzultzeko neurriak hartu ahal izanen dira.

4. Aurrekoa ezertan ukatu gabe, etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak baimena eman ahalko du etxebizitza guztien edo batzuen alokairuaren araubidea aldatzeko, sustatzaileak alegatzen dituen arrazoiak aintzat harturik. Horrelakoetan sustatzaileak itzuli egin beharko ditu jasotako diru kopuruak."

Hamar. 62. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"62. artikulua. Gizarte integrazioko etxebizitzak erosi eta alokatzeko diru-laguntzak.

1. Nafarroako Gobernuak, etxebizitza arloan eskumena duen departamentuaren bidez, honako diru-laguntza hauek emanen dizkie gizarte integrazioko etxebizitzen eskuratzaile edo esleipen-hartzaileei:

a) Etxebizitza erabilia eranskinik gabe erosteko prezioaren %30.

b) Eskuratzailearen familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM baino txikiagoak badira, %45eko diru-laguntza emanen da.

2. Errentamendurako gizarte integrazioko etxebizitzen programara bildutako pertsonek diru-laguntza hauek jasoko dituzte, hileko errentaren portzentajetan adierazita:

Errentamenduaren lehen urtean: %90.

Errentamenduaren bigarren urtean: %75.

3. Etxebizitzaren erosketa prezioaren %10eko mugaraino, Nafarroako Gobernuak, gizarte gaietan eskumena duen departamentuaren bidez, bere gain hartu ahal izanen ditu gizarte integrazioko etxebizitzaren eskritura, erregistroko idazpena eta jabetza eskualdaketa egiteko gastuak, bai eta hipoteka-mailegua irekitzekoak, halakorik bada, eta zerbitzu horniduren kontratuak sinatzeko gastuak ere.

4. Irabazi-asmorik gabeko erakundeek urtero beren funtzionamendurako diru-laguntza eskatu ahal izanen dute, Nafarroako Mendekotasun Agentziak berariazko programa hauetarako egiten dituen deialdietan."

Hamaika. 87. artikuluaren 2. idatz-zatiko zerrendari honako jarduketa babesgarri hauek gehitzen zaizkio:

"50 urte edo gehiago izan eta lehendik igogailua baduten eraikinetan, berariazko araudia betetzeko erabateko egokitzapenik egin gabe, egokitzapen hori ezinezkoa edo oso zaila dela frogatzen bada: Diru-laguntzaren portzentajea: %32.

15 urte baino gehiago eta 50 baino gutxiago izan eta lehendik igogailua baduten eraikinetan, berariazko araudia betetzeko erabateko egokitzapenik egin gabe, egokitzapen hori ezinezkoa edo oso zaila dela frogatzen bada. Diru-laguntzaren portzentajea: %30."

Hamabi. 100. artikuluaren 1. idatz-zatiko c) eta d) letrak aldatzen dira. Hona testu berria:

"c) Sozietate instrumentalak etxebizitza alokatzeko prezioa ordainduko dio jabeari, aurretiaz berarekin itundutako prezioa alegia, 5 urte eta 6 hilabetean, edo hiri errentamenduei buruzko legerian ezarritako gutxieneko aldian eta sei hilabete gehiagotan. Hauek izanen dira prezioaren mugak: etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak merkatuko prezioei buruz egin edo gainbegiratzen dituen tasazioen emaitza, etxebizitza libreetarako, edo legezko gehieneko prezioa, etxebizitza babestuetarako.

d) Sozietate instrumentalak ez du babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarrita dagoen preziotik gorako errenta kobratuko. Alokairu poltsako etxebizitzak eskuratzen dituzten pertsonek, halaber, babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, ezertan ukatu gabe Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa."

Hamahiru. 104. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

"104. artikulua. 60 urtetik gorakoei edo desgaitasuna dutenei alokatzeko diren apartamentu babestuen sustapena.

"1. 60 urtetik gorakoei edo desgaitasuna dutenei alokatzeko diren etxebizitzei buruz atal honetan xedatutakoaren babesean eraikitzen diren eraikinak ondoko laguntzen xede izan ahalko dira, bertako etxebizitzak babes ofizialekotzat kalifikatzen badira:

a) Finantzaketa kualifikatua, foru dekretu honetan kasu bakoitzerako finkatutako baldintzetan.

b) Sustatzailearentzako diru-laguntza. Diru-laguntzaren zenbatekoa hauxe izanen da: behin-behineko kalifikazioa eskatu zenean etxebizitzak saldu izan balira eskatu zitekeen gehieneko prezioaren %23. Behin-behineko kalifikazioan onartuko da diru-laguntza. Abala jarritakoan, diru-laguntzaren %50 ordainduko da behin-behineko kalifikazioarekin batera eta gainerakoa behin betiko kalifikazioarekin batera.

2. Halaber, errentariarentzat aurreikusitako diru-laguntzak emanen dira, foru dekretu honen 60. artikuluan ezarritako baldintzetan. Aurretik araubide orokorreko kalifikazioa jaso duten sustapenetan, diru-laguntza maizterrak ordaindu beharreko errentaren %25ekoa izanen da, betiere haren familiaren diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 baino handiagoak ez badira. Aipatu 60. artikuluan ezarritako prozeduraren bidez tramitatuko da diru-laguntza.

3. Gizarte gaietan eskumena duen departamentuak berariazko diru-laguntza eman ahal izanen du proiektua egin eta obra zuzentzen dutenen ordainsarietarako, bere araudiari jarraituz.

4. Artikulu honetan ezarritako laguntzak eskuratu ahal izateko baldintza hauek bete beharko dira:

a) Egiten den eraikinaren xedea errentamendua edo erabileraren lagapena izatea. Obra berria egiten ari dela adierazteko eta jabetza horizontalean banatzeko eskrituran betebehar gisa ezarriko da eraikinaren xedea alokairua izanen dela harik eta beraren babes araubidearen indarraldia amaitu arte. Eskritura hori erregistroan inskribatu beharko da. Honako baldintza hau bete beharko da behin betiko kalifikazio zedula eskuratzeko.

b) Erabiltzaileen familien diru-sarrera ponderatuak IPREM halako 4,5 baino txikiagoak izatea."

Hamalau. 2. eranskina aldatzen da. Hona testu berria:

"2. ERANSKINA

FAMILIAREN DIRU-SARRERA PONDERATUAK

1. Eskatzaileen eta haien ezkontideen edo bikotekide egonkorren diru-sarrerak ponderatzeko honako formula erabiliko da:

DSP = ZO x N x T

Azalpena:

DSP: diru-sarrera ponderatuak.

ZO: eskatzaileen edo haien ezkontide nahiz bikotekide egonkorren zerga-oinarri egiaztatuaren edo egiaztatuen zati orokorra.

Zerga-oinarriaren zati orokorrari, ondorio hauetarako, benetan hartu diren baina pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko legerian xedatutakoaren arabera zerga ordaindu beharretik salbuetsita dauden errenten zenbatekoa batuko zaio. Zerga-oinarriaren zati orokorra negatiboa bada, zero jarriko da. Errenta aitorpena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez den beste administrazio batean aurkeztu bada, zerga-oinarriaren zati orokorra kalkulatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan aitorpena aurkezten duten pertsonei aplikatu beharreko irizpide berak erabiliko dira, foru dekretu honetan ezarritakoaren ondorioetarako.

Alargunen, epai bidez bananduen, dibortziatuen edo bikote egonkorra desegin duten pertsonen kasuan, PFEZrako aurkeztu duten azken aitorpena ezkontza edo harreman afektiboa hautsi baino lehenagoko zergaldi batekoa izanez gero, honela kalkulatuko dira diru-sarrera ponderatu konputagarriak:

a) Ondasun banantzearen araubidea badute, eskatzailearen diru-sarrerak baizik ez dira kontuan hartuko.

b) Gainerako kasuetan, kopuru hauetatik handiena hartuko da diru-sarreratzat:

b.1) Eskatzailearen banakako diru-sarrerak.

b.2) Senar-emazte edo bikotekideen baterako diru-sarreren %50.

Foru dekretu honen 60. artikuluan diru-laguntzak aurreikusten dira araubide berezia duten babes ofizialeko etxebizitzen errentarientzat. Diru-laguntza horiei dagokienez soilik, kontuan hartuko dira alokatutako etxebizitzan maizterrekin bizi diren pertsonen diru-sarrerak ere.

N: ponderazio koefizientea, familia unitateko kideen kopuruaren araberakoa eta, hala tokatzen denean, foru dekretu honen 3. artikuluan aipatzen diren egunetan duten adinaren araberakoa.

Kide bakarreko familia 0,90

2 kideko familia 0,75

3 kideko familia 0,70

4 kideko familia 0,66

Hortik gorako kide bakoitzeko, ponderazio koefizienteari 0,04 kenduko zaio.

Familia unitateko kideren batek gutxienez %33ko desgaitasuna izanez gero, familia unitate horri berez tokatzen zaionaren hurrengo tarteko N ponderazio koefizientea aplikatuko da. Familia unitateko kideren batek gutxienez 65 urte baditu, orduan ere familia unitateari berez tokatzen zaionaren hurrengo tarteko N koefizientea aplikatuko da. Eskabide batean bi inguruabar horiek biltzen badira, aplikatu beharreko N ponderazio koefizientea familiari osaeragatik zegokionaren hurrengoaren hurrengoa izanen da.

T: ponderazio koefizientea, etxebizitza dagoen herriak bere eremu geografiko homogeneoan duen kokalekuaren araberakoa.

Eremu geografiko bakarra: 0,94.

2. Aurreko 1. idatz-zatiko arauak erabiliz ponderatutako diru-sarrerak IPREMaren balioaz zatituko dira, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean eta foru dekretu honetan aurreikusitako errenta-tarteetan sailkatzeko."

Azken xedapenetan bigarrena.-Etxebizitza babestuen salerosketa, eskuratze, esleipen edo errentamendu kontratuetan nahitaez jaso behar diren klausulak.

Etxebizitza arloko eskumena duen kontseilariaren foru agindu baten bidez ezarriko dira etxebizitza babestuen salerosketa, eskuratze edo errentamendu kontratuetan nahitaez jaso beharreko klausulak.

Azken xedapenetan hirugarrena.-Arauen garapena.

Etxebizitza arloko eskumena duen kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu honetan xedatutakoa garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetako laugarrena.-Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2011ko martxoaren 28an.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Miguel Sanz Sesma.-Lurraldearen Antolamenduko eta Etxebizitzako kontseilaria, Amelia Salanueva Murguialday.

Iragarkiaren kodea: F1105725

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web